Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015"

Transkript

1 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden

2 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi Innledning Visjon Målsettinger Overgripende mål og strategier Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger Brukere av kommunale tjenester Administrasjon og fellessystemer Ansatte Handlingsplaner - prosjekter

3 1 Formål med felles IKT-strategi Informasjonsteknologi har utviklet seg til å være en viktig forutsetning for effektiv drift av en kommune. Stadig flere arbeidsprosesser skjer elektronisk, og er avhengig av at IKTsystemene er tilgjengelige til enhver tid. I tiden fremover forventes også en høyere grad av avhengighet til IKT-løsninger i forhold til en økende digitalisering av kommunikasjonen mellom de forskjellige målgruppene og kommunene. Samarbeidsavtalen som kommunene har på IKT-området om opprettelsen av Hedmark IKT, skal gi kommunene et godt grunnlag for tjenestesamarbeid mellom kommunene, og felles gevinstrealisering som følge av gode IKT-løsninger. Mellom kommunene og Hedmark IKT legges det vekt på å videreutvikle et profesjonelt, og gjensidig forpliktende, bestiller/utførermodell. Dette er en viktig forutsetning for i fellesskap å skape en løpende forbedringsprosess. Som et ledd i dette samarbeidet er det viktig for kommunene å ha en felles IKT-strategi. Hedmark IKT er kommunenes felles IKT-virksomhet. Hovedoppgaven til Hedmark IKT er daglig drift av IKT-løsningene. I tillegg er Hedmark IKT kommunenes rådgiver innen IKT og bistår kommunene i utvikling av IKT-løsningene. Driftsrelaterte spørsmål håndteres i det løpende samarbeidet mellom kommunenes bestillere og Hedmark IKT. Dette er regulert av egne avtaler. 2 Innledning Strategidokumentet er lagt på et overordnet og generelt nivå, for at den skal være gjeldene for alle seks kommunene. Den felles IKT-strategien er for å kunne styre utviklingen av IKTløsninger, til støtte for kommunenes organisasjonsutvikling. Oppfølging av strategien organiseres som beskrevet i kapittel 5. Kommunenes egne strategier og satsingsområder er beskrevet i egne dokumenter i hver kommune. Hedmark IKTs egen strategi er beskrevet i et eget dokument. Arbeidet med å utforme IKT-strategien har vært organisert som et prosjekt, ledet av bestillerne til Hedmark IKT. En bred forankring og involvering til IKT-strategien har blitt sikret gjennom kartlegging gjennom fem arbeidsgrupper, som har dekket områdene: - Helse og omsorg - Skoler og barnehager - Kultur - Teknisk - Felles. I tillegg har strategidokumentet vært på høring i kommunene, og forslag til endringer er behandlet og innarbeidet. I utformingen av visjon og målbilde for IKT-strategien er det lagt til grunn prinsippene som er visualisert med utgangspunkt i Leavitt s diamant 1. De fire elementene i denne diamanten er 1 Leavitt, H. J. (1964): Applied Organization Change in Industry: Structural, Technical, and Human approaches. New Perspectives in Organizational Research: Chichester: Wiley.(55-71) 3

4 tilpasset vår egen situasjon. De er i høy grad gjensidig avhengig av hverandre, slik at endringer i et element, vil resultere i endringer et annet (alt henger sammen med alt). IT & teknologi Oppgaver Prosesser Organisasjon Ledelse For å kunne ta ut gevinster som følge av bruk av moderne IKT-løsninger, må en ta utgangspunkt i organisasjon og prosesser, og hente ut gevinstene der. Moderne IKTløsninger gir mulighet til å effektivisere arbeidsprosesser og rutiner. Gevinstene vil blant annet ligge i å utnytte frigjort tid, som tidligere ble brukt til manuelle operasjoner. IKT må også brukes som et verktøy for å best oppnå mest mulig miljøgevinst (Grønn IKT). Pålegg og føringer fra nasjonale myndigheter, som FAD (Forbruker og administrasjonsdepartementet), Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), KS (Kommunenes sentralforbund), etc. vil bli tatt hensyn til i gjennomføringen av aktivitetene som skal gjennomføres i strategiperioden. 3 Visjon Dette er visjonen som ligger til grunn strategiperioden: Fra IKT-fokus til organisasjonsfokus Med det menes at kommunene gjennom organisasjonsutvikling og endring av prosesser utnytter de mulighetene teknologien gir for å løse oppgavene optimalt. Dette er da en naturlig del av kommunenes ledelse og planlegging i alle ledd. Kommunenes ledere går foran ved å forstå de mulighetene teknologien gir. Hedmark IKT engasjerer seg i hvilke oppgaver teknologien skal støtte. 4 Målsettinger IKT-samarbeidet gir samarbeidskommunene og Hedmark IKT muligheter, som de seks kommunene ønsker å utnytte for å få robuste fellesløsninger innen IKT. 4

5 Mulighetene som kommer gjennom statlige føringer (digitalt førstevalg), nasjonale felleskomponenter og muligheter for gjenbruk av data, samarbeid stat og kommune om IKT i KS, Samhandlingsreformen osv, skal utnyttes i størst mulig grad til å styrke robusthet, ytelsesnivå og effektivitet i våre IKT-løsninger. Fellessystemer for arkivering, lønn, personal, budsjett, regnskap, e-post, kvalitet, portal, publiseringsløsning og telefoni skal underbygge de generelle og fagovergripende dokumentasjons- og kommunikasjonsprosessene for en god og effektiv forvaltning. Sentralt for effektive fellessystemer er at: - De systemer som deler informasjon er knyttet sammen gjennom integrasjonsløsninger. - Det er klart definerte nøkkeldata for god flyt av informasjon mellom IKT-systemer. - Identitetsforvaltning med alle nødvendige strukturer og tilknytninger fungerer som grunnlag for riktige tilganger og personlig tilrettelegging. - Krav til informasjonssikkerhet blir ivaretatt. For å nå visjonen er det satt opp mål og strategier, som det skal fokuseres på i strategiperioden. 5

6 4.1 Overgripende mål og strategier Mål Enkelt og brukervennlig. Strategier Innføring av brukertilpasset tilgangskontroll, en brukerident og ett passord til systemene. Ta hensyn til universell utforming ved innføring av nye systemer og ved endringer. Mobilitet. God informasjonssikkerhet. Standardisering av brukergrensesnitt og påloggingsløsninger. Gjøre tjenester og fagsystem tilgjengelige, uavhengig av sted. Innføre god kompetanse og gode rutiner for informasjonssikring. Kvalitetssikring av tekniske løsninger gjennom regelmessig gjennomgang av løsningene iht. krav fra Datatilsynet. Ved anskaffelser og oppgraderinger skal bruk av åpne standarder være et krav. Avvik skal begrunnes. Effektiv tjenesteproduksjon. Gode rutiner for felles utvikling og vurdering av fagsystemer. Sikre at tekniske løsninger tar hensyn til trusler både utenfra og innenfra samt utføre holdningsarbeid og opplæring av ansatte. Informasjon skal lagres en gang og dataene benyttes i ulike system. IKT-arkitektur er definert og tilfredsstiller nasjonale arkitekturprinsipp. Satse på systemer som overflødiggjør manuell databehandling. Realisering av mulighetene til effektivisering gjennom endring av arbeidsprosesser. Ta i bruk prosjektprogram som verktøy (Se kapittel 5). Innføre meldeplikt ved endringer og nye behov. Innføre felles endringsrutiner og informasjonsflyt. Opplæringssamarbeid. Forutsigbare leveranser fra Hedmark IKT Etablere forvaltningsteam på overgripende områder. Etablere avtalestruktur som regulerer alle leveranser. Etablere IKT-organisasjon som sikrer koordinering av bestillerkompetanse og fagutvikling mellom kommuner og med Hedmark IKT. 6

7 4.2 Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger Lokaldemokratiet er styrket ved at alle kan følge med og påvirke på like vilkår. Informasjon om kommunens tjenester er tilgjengelig når innbyggeren selv har behov. Elektronisk dialog er tilgjengelig. Enkel markedsføring av opplevelser og kulturelle tilbud. Mål Strategier og tiltak Suksessfaktorer Tilby nettbasert deltagelse i de politiske planprosessene. Alle har mulighet for å være på nett med tilstrekkelig kapasitet. Tilby enkel tilgang til enkeltsaker, plansaker og de politiske partienes / politikeres meninger om sakene. Løpende utvikling og oppdatering av kommunenes hjemmesider i tråd med egen kommunikasjonsstrategi. Etablering av dialogkanaler og selvbetjente digitale løsninger. eid (elektronisk ID) benyttes for de tjenester som krever dette. Fortsatt aktiv deltagelse i geodatasamarbeidet. Koordinert gjennomgang og oppfølging av avtaler om bredbånd til befolkningen. Gjennomføre informasjonskampanjer og etablere bedre regime for tilbakemeldinger i forhold til bredbånd til befolkningen. Tilpasse organisasjon og tildele ressurser for å svare opp og korrigere innspill løpende. Planprosessen i kommunene er digitalisert. Innbyggere og næringsliv har tatt i bruk de selvbetjente løsningene (aktiv kommunikasjon og markedsføring av løsningene fra kommunenes side). Må ha etablerte ansvarsstrukturer i organisasjonen for kommunenes informasjonsog selvbetjeningsløsninger. Gode og oppdaterte hjemmesider. Elektroniske søknadsskjemaer tilgjengelig fra hjemmesider. Automatisert saksbehandling. Aktivitetskalender med selvbetjening for arrangører. Tilbud om bredbånd til alle innbyggere. 7

8 4.3 Brukere av kommunale tjenester Enkelt å gi tilbakemelding på tjenester. God tilgjengelighet til relevant informasjon. God service gjennom elektroniske verktøy som støtter de kommunale tjenestene. Raskere svar gjennom automatisert saksbehandling. Mål Strategier og tiltak Suksessfaktorer Utarbeide planer for bruk av velferdsteknologi. Etablere elektronisk dialog og selvbetjening. Etablere nye digitale informasjonskanaler for de som ønsker det (SMS-beskjeder mv). Innføre elektronisk løsning for håndtering og systematisering av søknader, klager og tilbakemeldinger. Innføre stabile, elektroniske betalingsløsninger. Innføre innsynsmuligheter avgifter og tjenester. Etablerte prosedyrer for oppfølging av tilbakemeldinger fra brukerne. Det må finnes tilbud om selvbetjening på en sikker måte. Nye anvendelsesområder for IKT-teknologi er tatt i bruk. 4.4 Administrasjon og fellessystemer Mål Strategier og tiltak Suksessfaktorer Effektiv saksbehandling. Etablere nye Kontinuerlig organisasjonsutvikling kommunikasjonsløsninger som og utnyttelse av reduserer behov for reising og møter. muligheter i IKT-løsninger. Forvaltningen er korrekt og sikrer brukeres rettssikkerhet og likebehandling. God kvalitetssikring i alle tjenester. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå ved bruk av IKT-løsninger. Etablering av NOARK 5 standard (Norsk offentlig arkivstandard) for håndtering av dokumenter i en sentral arkivkjerne. Bruke IKT-systemer som fremmer samarbeid, kunnskapsdeling og prosjektkompetanse som viktige ferdigheter i organisasjonen. Benytte gode, og lett tilgjengelige styringsdata. Innføre klare ansvarsforhold vedrørende oppdateringer, administrering, kontroll med data m.v. Innføre kvalitetssystem som brukes systematisk. Ledere som forstår IKTstrategisk ledelse. Ledere som har ferdigheter i bruk av tilgjengelige styringsdata. Aktiv bruk av kvalitetssystemet i ledelsesprosessene. Ledere vet å bruke tilgjengelige styringsdata som finnes i systemene (analysekunnskap og systematisk bruk til kvalitetsutvikling). God informasjonskvalitet Utarbeide nye rutiner for arkiv med tilgangskontroll og bruk av sikker sone. Kommunene knyttes til Norsk Helsenett. Kommunene har lagt til rette for meldingsutveksling basert på nasjonale standarder. 8

9 4.5 Ansatte Mål Strategier og tiltak Suksessfaktorer En enkel og oversiktelig Bruke allment kjente IKT-løsninger og Riktig tilgang i forhold til hverdag. oppsett. arbeidsoppgaver. Økt effektivitet i saksbehandling. Sikre tilstrekkelig kompetanse til bruk av IKT- verktøy. Innføre en bruker-id og ett passord. Samle all nødvendig informasjon og verktøy i en individuelt tilpasset portal. Kreve IKT-kompetanse som ferdighet ved rekruttering. Bruke IKT aktivt som rekrutterende faktor. Sikre at IKT-systemene er oppdaterte og tilgjengelige. Utvikle rollen fagsystemansvarlig. Dvs. fokusere på at systemene blir brukt optimalt, at analyser av datagrunnlaget blir gjort, ta i bruk nyttig funksjonalitet, videreutvikle rutiner og arbeidsprosesser. Utvikle interkommunalt samarbeid for å bygge opp robuste miljøer og kompetanse rundt faget og fagsystemene. IKT-organisasjonen i den enkelte kommune er vitalisert. Gjennomføring av endringer og nye IKTprosjekter blir forankret i organisasjonen. Ansatte med riktig kompetanse i forhold til. sine roller og arbeidsoppgaver Kultur for, og villighet til, endring i organisasjonen. Motiverte ansatte. Kompetansenivå må være definert. 5 Handlingsplaner - prosjekter Bestillerne og Hedmark IKT har en metode for å identifisere aktuelle felles prosjekter og prosjektområder. De prosjektene som er til gjennomføring er samlet i et prosjektprogram, som evalueres fortløpende. Prioritering av prosjekter skjer etter følgende kriterier: - Hvilke strategiske mål som skal oppnås. - Hvilke gevinster som oppnås. - Hvilke risikoer og kostnader som knytter seg til prosjektet. - Hvilke lovpålagte krav og sentrale føringer som skal imøtekommes - Behov for skifte av teknologi. Handlingsplaner skal utarbeides og gjennomføres både på kommunalt og interkommunalt nivå, for å nå målene i IKT-strategien. Disse handlingsplanene, sammen med prosjektene, skal bidra til at kommunene når målene i sin IKT-strategi. Til sammen vil dette utgjøre en lang rekke utviklingsaktiviteter i kommunene, som skal følges opp og måles opp mot disse målene. IKT er i rask utvikling, og prosjekter og aktiviteter må løpende vurderes og tilpasses. Dette gjøres i forhold til endrede forutsetninger og kommunenes behov i fellesskap av bestillerråd og Hedmark IKT. 9

10 Hver kommune vil ha planer som ofte genererer behov for IKT-støtte til sin organisatoriske utvikling. Bestillerne har ansvaret for at endringsbehov, som er av interkommunal interesse, fanges opp i den respektive kommune og bringer dette til bestillerrådet for felles vurdering. Måloppnåelse i forhold til de strategiske målene rapporteres gjennom måloppnåelse i handlingsplanene og prosjektene. 10

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet

Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Utredning om effektivisering mv av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet Oslo, 10. desember 2014 Capgemini Norge AS Hoffsveien 1D Postboks 475 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 24 12 80 00 Telefaks:

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer