Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder"

Transkript

1 Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010

2 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes 2 Varamedlemmer: Fred Borg Mona Sande Eva Nørstebø Steinar Glomnes Inger Alette Thaugland Sekretær for rådet har vært: Kirketjener Karl Ivar Wang (t.o.m. september) Daglig leder Fredrik Brekke Møller (f.o.m. oktober) Kirkelig Fellesråd Representant: Vararepresentant: Fred Borg medlem av Bygg- og vedlikeholdskomitéen Mona Sande Eva Olaug Nørstebø Steinar Glomnes Menighetens ansatte Organist: Tom Falmark t.o.m. august, Ahmad Mirzayev f.o.m. september Kirketjener: Karl Ivar Wang Sogneprest: Ketil Rosnes Daglig leder: Turid Lindal t.o.m. juli, Fredrik Brekke Møller f.o.m. august Menighetens leietakere i Sørbråten kapell Maria Solheim og Mikael Wildén har leid hele perioden. Gudstjenester i Maridalen kirke I Maridalen kirke har det til sammen vært feiret 35 gudstjenester mot 30 i Antall deltakere var i alt 2216, mot 2228 i Det er altså forholdsvis jevnt gudstjenestebesøk. Det er i 2010 færre gudstjenester med utensogns dåp, men flere gudstjenester med fokus mot de yngre. Det virker på statistikken som om det er en liten nedgang i kirkebesøket, men de er bedre besøkt av menighetens egne. At blomstergudstjenesten var feilannonsert og at Olsok regnet bort, har også betydning for statistikken. Før jul var det også i 2010 feiret både barnehagegudstjeneste og julegudstjeneste med Maridalen skole.

3 Gudstjeneste for små og store med juletrefest 3. januar: Vi feiret igjen juletrefest etter gudstjenesten. Dette er et hyggelig arrangement som små og store setter pris på. I år var det kapellan Line Kvalvaags avskjedsgudstjeneste med Maridalen påskedag: tradisjonen tro feiret vi nattverdgudstjeneste i Maridalen kirke, etterfulgt av et kveldsmåltid som menighetsrådet sto ansvarlige for. Grønn Messe 2. mai: Denne gudstjenesten har utviklet seg til å bli et av gudstjenestehøydepunktene i Maridalen menighet. Messa er et flott samarbeidsprosjekt mellom Maridalen barnehage, Maridalen skole, Ivar Bakke på Skjerven og Tore Haagensen på Sandermosen stasjon. Speiderne fra Nordberg medvirket også. Alle som var til stede på gudstjenesten var etterpå invitert til å gå eller få hestetransport opp til Sandermosen stasjon. På stasjonen bød Tore på kaffe, knekkebrød og kjeks. Underholdning ble det også. Blomstergudstjenesten 20. juni: I år ville vi prøve med feiring av blomstergudstjeneste på Kirkebyhagen, hvor Tor Øystein har ryddet fint. Gudstjenesten ble annonsert i Kirkebyhagen og stod ikke under Maridalen i avisene. Få vet hvor Kirkebyhagen er, så oppmøtet ble deretter. Fremover feires denne gudstjenesten ved kirken. Høsttakkefest 17. oktober: Vi liker å tro at vi har bispedømmets flotteste og best tematiske høsttakkefest. Når koret er fylt med tønner av ulike kornslag, kurver med grønnsaker og frukt og blomster i vaser og krukker, da synliggjøres bygdas nære forhold til jorda. Bøker til menighetens fireåringer ble delt ut. Sju fireåringer møtte opp. Anders Hovden messe 21. november: 150 år etter at presten, dikteren og folketaleren ble født, valgte vi å markere dette i en messe. Det ble brukt salmer skrevet av Hovden og nynorsk liturgi. Kari Lise Høgset deltok med sang og Anders Hovdens sønnesønn Karl Anders Hovden holdt et kort foredrag under kirkekaffen. Lysmesse 5. desember: Denne ble det tatt litt tak i i år og vi fikk dannet et kor med elever fra Maridalen skole. De sang på messa og Ragnhild Storaker var med som forteller. Etter messa drakk vi gløgg og spiste pepperkaker ute rundt bålet. Julaften var det to godt besøkte gudstjenester i kirken. Markakoret sang som de pleier på den siste gudstjenesten (kl 16). På den første gudstjenesten medvirket også i år Natalia Pomortseva. Gode hjelpere Kirkekaffe har vært servert etter de fleste gudstjenester. Ansvarlig for kirkekaffen i Maridalen kirke har vært Mona Sande med hjelp fra frivillige i råd og menighet. Kirkevertene har igjen vært trofast i funksjon. Tidligere rådsmedlemmer og andre frivillige har ønsket folk velkommen og hjulpet dem til rette, samt deltatt ved kirkekaffen. Ordningen har fungert fra april Kirkevertene er tekstlesere hvis det passer. Menighetsrådet takker for det gode arbeidet som legges ned av kirkekaffeansvarlige og kirkeverter.

4 Margaretakirken (kirkeruinen) 2.pinsedag 24. mai: Menighetene i Vestre Aker prosti i samarbeid med Maridalen menighet laget en fin prostigudstjeneste i ruinene med påfølgende arrangement på Maridalen bygdetun etterpå. Nytt av året er at ansvarlig menighet også får praktisk ansvar for å ordne med benker. Det ble likevel mye koordineringsarbeid for soknepresten, så neste år har sokneprestene Egil S. Nordberg og Ketil Rosnes påtatt seg å ta praktisk ansvar for dette mot at prosten gir tid til det. Dermed er menighetens ønske om mer medvirkning fra prostiet prøvd ut og ny løsning funnet. Praktiske tilrettelegginger skal ikke lenger belaste menighetsrådet. 4 Olsokgudstjenesten 29. juli: Gudstjenesten ble flyttet innendørs, da det var striregn ute. Dermed også dårlig besøkt. St.Margaretadagen ble markert etter gudstjenesten 22. august. Menigheten ble invitert med på tur til ruinen med markering av dagen, samt kirkekaffe. Dåp I Maridalen kirke har det blitt døpt 24 barn, hvorav 3 fra soknet. Kirken er populær som seremonikirke. Det er derfor viktig at menighetskontoret fortsatt regulerer antall dåpsbarn per gudstjeneste til maksimum 3, med fortrinn for de som bor i menigheten. Nytt av året er at kjøkkenet ikke lenger brukes som dåpssakristi. Det er nå tilrettelagt i prestesakristiet med benkeplater langs veggene, slik at dåpsfamiliene kan ordne seg der. Det fungerer fint. Konfirmanter 12 konfirmanter fullførte konfirmasjonsforberedelsene i Grefsen og ble konfirmert i Maridalen kirke 29. august. Grefsens prester og kateket holdt konfirmasjonsgudstjenesten. Nettkonfirmant Sara Svartvasmo ble også konfirmert i Maridalen i egen konfirmasjonsgudstjeneste 4. mai. Vigsler Kirken er også populær som vigselskirke. I år ble 17 par viet. Noen vielser foretas også i ruinene, disse er ikke med i menighetens statistikk. Begravelser Det har vært 5 gravferder fra kirken. Misjonsprosjektet Menigheten har videreført misjonsprosjektet som er å støtte et mikrokredittprosjekt i Misjonsalliansens regi. Vi samler inn til mikrokredittlån til svært fattige kvinner i prosjektet Kvinnebank på El Alto i Bolivia. Søndagsskolen På en del gudstjenester har det vært holdt søndagsskole for barna under prekenen. Vi har en liten bålplass ute på kirkebakken hvor vi tenner et bål (i den tiden det er lovlig), snakker litt om dagens tekst og synger. Gunnar Bjune er ansvarlige for søndagsskolen.

5 5 Menighetsrådsmøter Vi har hatt 7 ordinære rådsmøter i året som har gått. Organist og annen stab innkalles ved behov. Åpen kirke Onsdager er Maridalen kirke åpen mellom kl Det som startet som et forsøksprosjekt for å gjøre kirken mer tilgjengelig, er besluttet videreført, da tilbudet fortsatt er godt benyttet. Antall besøkende varierer fortsatt ganske mye, men det er alltid noen innom. Menighetsrådet vil fortsatt legge til rette for at kirken er tilgjengelig og tilrettelegge for det. Det er fortsatt slik at besøket er bedre på vår og høst enn på vinteren. Kulturkveld 13.juni arrangerte Oslo Mållag kulturkveld i Maridalen kirke for niende år på rad. Arrangementet er et samarbeid med menigheten og Eva Nørstebø er initiativtaker. Også denne gangen var det god oppslutning om arrangementet denne kvelden. Været tillot servering av utendørs kaffe og kake etterpå. Temaet i år var Ivar Aasen og foredragsholder var leder av Aasensenteret Ottar Grepstad. Årsmøte 7. mars arrangerte menighetsrådet årsmøte for menigheten etter gudstjenesten. Samarbeid med andre grupper/organisasjoner Menighetsrådet er svært glad over og takknemlige for det gode samarbeidet med ulike kulturinstitusjoner og personer. I forbindelse med Grønn Messe, hadde vi et godt samarbeid med Tore Haagensen på Sandermosen stasjon. (Se for øvrig omtalen av grønn messe under Gudstjenester i Maridalen kirke). Ivar Bakke på Skjerven er en god samarbeidspartner og stiller opp med alt fra poteter til hesteskyss. Også i år bidro Maridalens Venner ved Tor Øystein Olsen med sin kunnskap om blomster i forbindelse med blomstergudstjenesten. I forbindelse med flere av Maridalens gudstjenester, har barnehagen og skolen vært gode samarbeidspartnere. Markakoret får fortsatt låne Maridalen kirke til øvelse hver onsdag og de synger velvillig på julaftens gudstjeneste. Det er et godt samarbeid med Oslo Mållag i forbindelse med kuturkvelden og i år også gjennom arbeidet med Hovdenmessa i november. Maridalen Bygdetun er en fin samarbeidspartner i forbindelse med prostigudstjenesten 2. pinsedag og menigheten er glad over å være synlig tilstede på Bygdetunets høstmarked. Sørbåtendagen i regi av Sørbråten Vel, 12. juni stilte flere fra menighetsrådet.

6 Sørbråten kapell I løpet av året ble det gjennomført 4 samtalekvelder på kapellet. Kari og Staal Aanderaa har hatt det organisatoriske ansvaret. Det er stadig en liten flokk som samles til disse kveldene for refleksjon over ulike temaer. Vi takker for flott frivillig innsats i forbindelse med disse arrangementene som avsluttes med kveldsmat. På sitt møte 11. mai, sak 32 vedtok Menighetsrådet at det vil starte arbeidet med å selge Sørbråten kapell. Det er ikke behov for to kirkebygg i en så liten menighet og Menighetsrådet har ikke midler til skikkelig vedlikehold av Sørbråten kapell. Eiendomsforholdene er kartlagt av Marit Kaarhus, som har gjort en fantastisk innsats med å finne frem til alle dokumenter omkring eiendommen. Arbeidet frem mot et salg av kapellet arbeides videre med av en gruppe ledet av Gunnar Bjune. 6 Menighetsbladet og internett Gerd Myrvoll og Maria Solheim og Mikael Wilden har delt ut menighetsbladet. Det har vært publisert flere artikler i løpet av året om ting som har skjedd i Maridalen kirke både i menighetsbladet og på internett. Økonomi Driftstilskuddet fra Kirkelig fellesråd var kr 5 950,- (kr ,- i 2009). Loppemarkedet i Nordberg kirke er vår største inntektskilde ved siden av ofringene og husleieinntektene. Det ga en rekordgod avkastning i år (kr ,-). Takk til alle de som var med å jobbe! Om detaljene i økonomien for øvrig, samt inntekter fra innsamlede midler og utleie av kirken, se regnskapet. Klipping ved kirken, vanntilførsel, brannsikkerhet og utebelysning I år ble det ikke klippet rundt kirken før Arnt Myrvoll på frivillig basis gjorde det akseptabelt på utsiden i uka før konfirmasjonen. Det er likevel forhandlet frem en avtale om at kommunen tar ansvar for klipping 20 meter rundt kirken. Soknepresten klippet sletten nedenfor kirken og området rundt bordet mot sør. Vi mistet vannet i kirken utpå høsten og jobbet med å få det på plass, noe som ble ordnet da rørlegger Moen tok saken. Etter tilsyn fra Brann- og Redningsetaten ble menigheten pålagt å forbedre brannsikkerheten. Det ble gjort via Kirkelig Fellesråd. Utebelysningen har vært defekt hele høsten og vinteren. Vi har anmodet Kirkelig Fellesråd om å fikse det, men det er ikke gjort noe. Noen avsluttende ord Vi har i dette året fått bevist at vi er et flott menighetsråd, vi er ikke mange, men sammen er vi sterke. Alle har vært med på og bidratt til store og små arbeidsoppgaver. Menighetsrådet har arbeidet videre med visjonen Kirken i dalen, dalen i kirken og har på mange områder vært tydelig til stede på arrangementer i bygda, samtidig som vi har godt samarbeid om gudstjenester med flere organisasjoner og lag i dalen. Menighetsrådet tok også ansvar for høstens tv-aksjon og organiserte innsamlingen i Maridalen.

7 På vegne av Maridalen menighetsråd, Gerd Myrvoll leder 7 2 vedlegg (barnogtro.no og årsregnskap 2010)

8 Barnogtro.no: Prosjektleders rapport 8 Barnogtro.no felles internettbasert prosjekt for Nordberg og Maridalen menigheter. Prosjektleder er Elise Skaug Kjøndal. Barnogtro.no er et tilbud til foreldre, faddere og besteforeldre til barn i barneskolealder. Nettstedet drives av Nordberg og Maridalen menigheter i Oslo og har tilknytning til trosopplæringsreformen Størst av alt i Den norske kirke. Fra og med høsten 2010 har også andre menigheter blitt lagt til prosjektet, og det jobbes med å prøve å gjøre barnogtro.no til et nasjonalt prosjekt. Mål og målgruppe Prosjektet drifter og videreutvikler et nettsted til støtte og inspirasjon for trosopplæring i hjemmet. Nettsiden henvender seg først og fremst til foreldre og faddere til barn i barneskolealder. Prosjektets omfang I 2010 mottok Nordberg og Maridalen menigheter kr i prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen 'Størst av alt'. Prosjektet har hittil vært et lokalt forsøksprosjekt, men i 2010 begynte man å legge til flere menigheter, og det jobbes for å gjøre det om til et nasjonalt prosjekt. Dette skjedde i 2010 Jevnlig gjennom hele året: Prestene har snakket med foreldre om barnogtro.no i forbindelse med dåpssamtaler. Jevnlig gjennom hele året: Fylle kalender med info om aktiviteter og arrangementer for barn, skrive artikler, legge inn produkter/gavetips/tips til aktiviteter i hjemmet, lage illustrasjoner, m.m. Hele året: Prosjektet har brukt og jevnlig oppdatert sosiale medier (Facebook og Twitter) for å spre kjennskap til barnogtro.no og tipse om nyheter på nettsidene. Det ble gjennomført en fototagning. Publiseringsløsning ble byttet til Kommunion AS sin løsning Cornerstone etter avtale inngått i Barnogtro.no ble relansert i mai 2010 med nytt design og ny publiseringløsning. Det gikk mye tid med til å bytte og tilpasse publiseringsløsningen, overføre artikler og bilder fra det forrige systemet, og få alt til å fungere optimalt. I sammenheng med det nye designet på nettsidene og barnogtros nye grafiske profil, ble det også opprettet en profilhåndbok som skal brukes når man designer nytt materiale for barnogtro slik at barnogtro får et helhetlig og gjenkjennelig grafisk uttrykk. Prosjektleder og mentor hadde kontakt med Kirkerådet for å følge opp saken om barnogtros fremtid, men det ble ikke tatt noen avgjørelse. I november gikk prosjektleder Solgunn Øvereng Matre av og ny prosjektleder Elise Skaug Kjøndal ble ansatt i en 27% stilling. Mot slutten av året ble det inngått en avtale med Agens AS om at de skal utvikle en edutainmentløsning for barnogtro.no om påsken. Utviklingen av denne løsningen vil skje i 2011, og den vil bli presentert i forkant av påsken. Det ble laget en ny roll-up plakat i tråd med den nye grafiske profilen. Vurdering av måloppnåelse i 2010 Målet om å være på den nye CMS-løsningen innen sommeren 2010 ble oppnådd, da vi gikk over til Cornerstone i mai. Det ble i løpet av høsten 2010 også lagt til én ny

9 menighet, i tillegg til at man hadde kontakt med flere menigheter som var interesserte i prosjektet og i å bli lagt til som en del av barnogtro.no. 9 Planer for 2011 I 2011 vil vi at barnogtro.no skal videreutvikles som konsept. I tråd med dette utvikles den tidligere nevnte edutainment-løsningen av Agens AS, hvor barn kan lære om påsken ved å spille en rekke nettspill som er koblet sammen med animasjoner og fortelling. Som en helhet vil disse spillene og animasjonene fortelle påskehistorien sammenhengende. Dette blir en stor satsing i første halvdel av 2011 og det vil også bli lagt vekt på god markedsføring av denne satsingen. n denne interaktive løsningen vil bli liggende på barnogtro.no blir dette også god reklame for barnogtro. Vi håper at dette vil gjøre barnogtro.no bedre kjent slik at flere foreldre, besteforeldre og faddere besøker nettstedet og kan bli inspirert av våre tips og verktøy for å drive trosopplæring i hjemmet.

10 Årsregnskap 2010 (før finans, ikke revidert) : Utleie av Sørbråten kapell og Maridalen kirke : Først og fremst MVA-refusjon : Driftstilskudd og konfirmanttilskudd : Ofringer (til menigheten og eksterne), gaver, overføring fra Nordbergs loppemarked : Kjøp av varer og tjenester : Videresendte eksterne offer Overskudd på kr ,- (før finans)

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13

Nettvett for elever side 10-11. Nordberg menighetsblad. Nr. 3 Juni 2015. Stor kulturkveld Side 4-5. Reise til Istanbul Side 8. Om dåpen Side 12-13 Nordberg menighetsblad Nr. 3 Juni 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Stor kulturkveld Side 4-5 Reise til Istanbul Side 8 Om dåpen Side 12-13 Leken gudstjeneste Side16 Loppemarked Side 3 og 36

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012

DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 DEN NORSKE SOTOZEN BUDDHIST ORDEN ÅRET 2012 Dharma-venner Godt nytt år 1. januar 2012 Søster Anjun ringer inn det nye året Nye sittematter til templet Søster Anjun, vår syerske Myånin og Såzen brukte noen

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA

menighetsblad NR.3 God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA menighetsblad NR.3-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no God sommer! BESØK SOM SATTE SPOR EN SJELDEN MULIGHET SOMMERENS MARIA - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og

Detaljer