Prosjektmandat (pr ) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektmandat (pr 4.10.2009) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF"

Transkript

1 (pr ) Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF <dato>

2 Prosjektinformasjon Innsatsområde Prosjekt Prosjekteier Prosjektleder Innfasing felles publiseringsløsning i Vestre Viken HF Jo Heldaas Pernille Lønne Mørkhagen Dokumentinformasjon Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Endringslogg Versjon Dato Kommentar 0.0 Mal Godkjenning Versjon Dato Godkjent av Kommentarer Første prosjektmandatutkast, plm Side 2 / 9

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Forankring av prosjektet Mål Mandat og innhold Avgrensninger Avhengigheter Leveranser Gevinstrealisering Kjente risikomomenter Organisering Bemanning/ressursallokering Framdriftsplan Budsjett Finansieringsplan Signatur...9 Side 3 / 9

4 1 Bakgrunn Helse Sør-Øst RHF har anskaffet og etablert en felles teknisk plattform for helseforetakenes eksterne nettløsninger. Plattformen er utviklet etter en omforent kravspesifikasjon, og er forankret i funksjonelle krav og felles arbeidsprosessbeskrivelser. De funksjonelle kravene er videre spesifisert opp mot den aktuelle produktsuiten plattformen er basert på (Microsoft Office Sharepoint Server). Før systemeier tar beslutning om full utrulling av løsningen i hele foretaksgruppen, skal det gjennomføres en pilotering og evaluering i utvalgte helseforetak. Erfaringene fra dette arbeidet skal legges til grunn for en vurdering og beslutning om videre innfasing i resten av foretaksgruppen. Formålet med pilotprosjektet er å etablere et erfaringsgrunnlag for implementering og ibruktakelse av ny publiseringsplattform i helseforetakene. For Vestre Viken HF, som skal utvikle nytt felles internett så raskt som mulig, er anledningen god til å få drahjelp i eget utviklingsarbeid i pilotfasen. 1.1 Forankring av prosjektet Prosjektet er forankret i foretaksprotokollene for de fire Vestre Vikensykehusene for 2009 der det framgår at foretakene skal arbeide aktivt for utvikling av sin nettbaserte kommunikasjon. Opprinnelig var det Sykehuset Buskerud HF som ble meldt inn som pilotforetak fra vårt sykehusområde. Det ble omgjort til å være Vestre Viken HF fra fusjonstidspunktet. I Sykehuset Buskerud HFs foretaksprotokoll fra heter det at bedre samordning av kommunikasjonsarbeidet i foretaksgruppen er et satsingsområde i 2009 kommunikasjonsressursene skal brukes effektivt, og foretaket skal i størst mulig grad finne felles løsninger på felles kommunikasjonsutfordringer. Foretaksprotokollen viser også til at Sykehuset Buskerud HF bidrar til god gjennomføring og utvikling innen følgende områder: Det nasjonale rammeverket for nettbasert kommunikasjon gjelder for alle helseforetak og regioner og gir retning for hvordan nettstedene skal systematiseres og utvikles slik at brukerne lettest mulig finner den informasjonen de er på jakt etter. Arbeidet med å implementere det nasjonale rammeverket ivaretas gjennom prosjektet som er etablert i regionen for å innføre nye internettsider i hele foretaksgruppen. Relevant informasjon til pasientene skal gjøres tilgjengelig på en bedre måte enn i dag, og det forventes at informasjonsopplegg (herunder nettsider) til pasientene gås kritisk gjennom. Dette er igjen forankret i Helse- og omsorgsdepartementets krav til landets helseregioner om å legge til rette for økt samordning og standardisering av spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Etter at sykehusene i Vestre Viken sykehusområde ble et felles helseforetak fra , har kommunikasjonsavdelingene på sykehusene en felles ambisjon om å innfase felles publiseringsplattform raskest mulig som en del av samordningen av informasjonsressursene og for å framstå som ett enhetlig foretak i den eksterne kommunikasjonen. Side 4 / 9

5 2 Mål Målet for prosjekt er å utvikle en publiseringsløsning og en struktur på nye felles nettsider som raskest mulig kan tas i bruk slik at ekstern informasjon på nettet framstår enhetlig, oppdatert, relevant og lett tilgjengelig for allmennheten. Mer konkret er målet at Fem eksisterende nettsteder skal, på nivå 1-2 av nettstedet, bli ett og publiseres innen (ca. 60 sider). Det nye nettstedet skal framstå enhetlig, oppdatert, relevant, lett tilgjengelig og pasientrettet. Innfasingsprosjektet skal søke støtte og få tilslutning for struktur og innhold fra aktuelle interne fagmiljøer. Innfasingsprosjektet skal dra nytte av samarbeidet med de andre pilothelseforetakene i pilotfasen og etablere et felles redaksjonsråd for å gjenbruke/videreutvikle konkret innhold. Pilotfasen skal avklare videre innholdsstruktur (nivå 3) i tråd med ny organisasjonsstruktur i foretaket og i tråd med målet om å gi relevant og god pasientinformasjon. Det etableres samarbeidsfora med aktuelle interne fagmiljøer om utvikling av innholdselementer fra nivå 3 i strukturen. De totale ressursene i helseforetaket til drift av nettbasert ekstern informasjon effektiviseres ved at det nye internettet får o én webmaster o o gjenbruker fellesstoff fra andre helseforetak øvrige innholdsleverandører i kommunikasjonsavdelingene samarbeider tett om redaksjonell produksjon og prioritering 3 Mandat og innhold Dette dokumentet beskriver bakgrunn, mål, mandat, leveranser, gevinster, risikofaktorer, organisering, framdrift og budsjett for prosjekt Innfasing av felles publiseringsplattform i Vestre Viken HF. Prosjektet drives som et fellesanliggende mellom kommunikasjonsavdelingene i foretaket. De til sammen åtte ansatte med kommunikasjonsansvar på de fire sykehusene i Vestre Viken utgjør prosjektgruppen. Vestre Viken HF er pilot i HSØs utprøving av felles teknisk plattform for helseforetakenes eksterne nettløsninger, og dette prosjektet søker å bruke anledningen i og med pilotdeltagelsen å systematisere og effektivisere innfasing av nytt felles internett i Vestre Viken. Dette mandatet beskriver prosjektgruppens tilnærming til oppdraget med å innføre nytt felles internett for Vestre Viken. 3.1 Avgrensninger Helseregionens prosjekt omfatter etablering og pilotering av en felles løsning for internett, dvs. plattform for publisering og forvaltning av eksternt rettet informasjon. Pilotprosjektet omfatter dermed ikke etablering av løsninger for intra- eller ekstranett. Side 5 / 9

6 Med begrepet pilotering forstås i denne sammenheng evaluering gjennom implementering. Prosjektet vil omfatte aktiviteter knyttet til lokalt mottak og ibruktakelse i organisasjonen. Gjennom pilotfasen skal også foretaket etablere et innholdsgrunnlag, samt forberede innfasing i eget helseforetak. 3.2 Avhengigheter Prosjektet er avhengig av at de sentrale tekniske løsninger blir levert og godkjent. Prosjektet er avhengig av at informasjonsavdelingene i Vestre Viken HF har tilstrekkelig kapasitet, til å følge opp framdriftsambisjonene for prosjektet beskrevet i dette mandatet. Prosjektet er avhengig av støtte fra det sentrale prosjektet i HSØ i form av opplæring av instruktør, prosjektlederstøtte, muligheter for gjenbruk/videreutvikling av andre pilotforetaks innholdsleveranser og for at sentrale avtaler med leverandører/support følges opp. 4 Leveranser Prosjektet skal delta i pilotering av ny felles teknisk plattform for eksterne lettløsninger i HSØ i henhold til HSØs krav og tidsfrister (sluttdato ). Prosjektet skal følge oppsatt mandat for å etablere nytt felles internett i Vestre Viken HF (sluttdato ). Prosjektet skal etablere organisasjon og prosedyrer for fortsatt videreutvikling og drift av nytt felles internett etter Gevinstrealisering En felles publiseringsplattform i HSØ vil kunne gi både kvalitative og kvantitative gevinster for helseforetakene: Prosjektet er forankret i en målsetting om å øke kvaliteten på helseforetakenes nettbaserte kommunikasjon gjennom bl.a. bedre tilgjengelighet og samordning av innhold. En felles teknisk plattform med en sentralisert driftsmodell skal gi delingsgevinster gjennom samordning og harmonisering av arbeidsprosesser, og vil samlet sett også innebære en mer optimal ressursbruk. Vestre Viken HF vil dessuten kunne oppnå ytterligere kvalitative og kvantitative gevinster ved etablering av ett felles internett ved at: Helseforetaket samordner ressursene til innholdsleveranse og vil gå fra fire til én webredaktør. Etablering av webkontakter klinikkvis vil kunne effektivisere og kvalitetssikre innholdsutvikling og vedlikehold. 6 Kjente risikomomenter Faktorer som kan påvirke prosjektgjennomføringen: Formelle avtaler (tilslutnings-, tildelings- og tjenesteavtaler) ikke på plass Manglende forankring mot systemeier og/eller administrerende direktør Manglende ressurser eller omprioritering av tilgjengelige ressurser Manglende forankring/motivasjon/ressurser i brukermiljøene eller manglende samkjøring av kommunikasjonsressurser Side 6 / 9

7 Uenighet i kliniske fagmiljøer ifht innhold Teknisk tilgang ikke etablert Avhengighet til fem nettsteder som vanskeliggjør overflytting av innhold og tjenester til felles plattform 7 Organisering Jo Heldaas, kommunikasjonssjef i Vestre Viken HF er prosjekteier for foretakets deltagelse i piloteringsprosjektet i HSØ og er ansvarlig for prosjektets gjennomføring og forankring i helseforetaket. Pernille Lønne Mørkhagen, kommunikasjonsdirektør på Sykehuset Buskerud, er prosjektleder for Vestre Viken HF i den sentrale piloteringsfasen fram til og gjennom den lokale implementeringsfasen fram til Simen Narjord, informasjonsrådgiver på Sykehuset Asker og Bærum, er webredaktør for det nye internettet for Vestre Viken HF. Etter pilot- og implementeringsfasen overtar han ansvaret for å drifte og videreutvikle nettstedet. Alle de ansatte i de fire sykehusenes informasjonsavdelinger vil være prosjektgruppe for innholdsproduksjon av nytt felles nett. Organisering av videre innholdsproduksjon etter pilot- og implementeringsfasen avklares senere. Simen Narjord deltar i HSØs opplæring i publisering på nytt nett og bidrar i opplæringsaktiviteter for de resterende helseforetakene i HSØ organisert i regi av den sentrale prosjektledelsen i HSØ. Simen Narjord deltar for Vestre Viken HF i felles redaksjonsråd i pilotfasen i HSØ. 7.1 Bemanning/ressursallokering Utvikling og implementering av nytt internett er en prioritert oppgave i Informasjonsavdelingene i Vestre Viken fram til Prosjektleder vil bruke % av tiden til internettrelaterte oppgaver i perioden Arbeidet inkluderer deltagelse i sentralt pilotprosjekt i HSØ med organisering av oppgaver som: o Evaluere ny felles løsning gjennom praktisk arbeid for eget foretak o Bidra inn i felles gruppe med å teste ut samarbeidsmodell o Bidra inn i felles pilotgruppe med å teste ut retningslinjer for innhold o Bidra med utarbeidelse av felles evalueringsrapport fra pilot o Etablere grunnlag for felles innføringsmal oppfølging lokalt av avtaler i forhold til kontraktsparter organisering og framdrift i prosjektet lokalt ansvarlig for organisering av innholdsleveranser til nivå 1-2 i følge milepælsplan Webredaktør/instruktør vil bruke % av arbeidstiden til internettrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av nytt felles internett i perioden Arbeidet inkluderer: Deltagelse i møter og publiseringskursopplæring i HSØ Deltagelse i felles redaksjonsråd i pilotfasen for internettprosjektet i HSØ Organisering og gjennomføring av publiseringskurs i Vestre Viken HF Deltagelse i opplæringsaktiviteter i andre HSØ-helseforetak etter avtale med HSØ Side 7 / 9

8 Oppbygging av og videreutvikling av struktur på nytt nett og kontakt med support/systemleverandør for nødvendig konvertering av eksisterende fem internettsider til samme plattform Deltagelse i innholdsproduksjon og redigering av nytt innhold i samarbeid med prosjektleder og lokal prosjektgruppe Innlasting og tilpasning av nytt innhold på nivå 1-2 i samarbeid med prosjektleder og lokal prosjektgruppe innen Ledelse av undergrupper på innholdssiden til sider ut over nivå 2 Gjennomføring av cut off i forhold til lansering av nytt nett Prosjektgruppen (alle ansatte i informasjonsavdelingene i helseforetaket) bidrar til lokal innfasing av felles publiseringsplattform og deltar i pilotfasen/implementeringsfasen etter behov. Arbeidet inkluderer: Deltagelse i opplæring for å kunne beherske publisering innen Deltagelse i fellesdugnader for å produsere og redigere innholdssidene på nivå 1-2 innen Deltagelse i koordinering og kvalitetssikring av utviklingsarbeidet gjennom hele perioden Ledelse av undergrupper på innholdssiden til sider ut over nivå 2 i tiden Framdriftsplan Pilotprosjektet sentralt er allerede igangsatt etter en omfattende planleggings- og utviklingsfase i HSØ. Kommende sentrale milepæler er skissert som følger: Uke: (Opplæring) Prosjektetablering Kick-off pilot Avtaleetablering Felles avrop mot leverandør Innholdsutvikling Red. prioriteringer Avklare opsjon -konvertering Etablering lokalt innhold og struktur Bemanning - pilotredaksjon Teknisk innføring Kartlegging Etabl. tilgangsløsning Infrastruktur og avhengigheter til eks.systemer Avklare lokale forutsetninger Organisatorisk innføring Evaluering og gevinstrealisering Etablere lokal innføringsplan Forberede ibruktakelse, oppl.,m.m. Intern kommunikasjon og forankring Evalueringsarbeid, dokumentasjon Prosjektavslutning Kartlegging av eksisterende løsninger, konsekvenser Opplæring i uke 42 Side 8 / 9

9 Lokalt er følgende milepæler planlagt for perioden fram til : : Innholdsproduksjon av ca 60 sider starter (Informasjonsnettverket) : Teknisk tilpasning starter i forhold til eksisterende fem nett Sykehuspartner/Informasjonsavdelingen v/simen Narjord) : Lansering av felles internett på nivå 1-2 (Informasjonsavdelingen i VV) : Etablering av klinikkvise faggrupper for innholdsleveranse på fag/pasientsider, nivå 3 (Informasjonsavdelingen i VV) : Siste levering av nye innholdssider med fag/pasientinnhold (Informasjonsavdelingen VV) : Cutoff for tidligere nett som arkiv. (Informasjonsavdelingen VV) : Etablering av driftsorganisasjon 9 Budsjett Som følge av deltagelse i pilotprosjektet i HSØ, dekker HSØ driftskostnader for ny nettløsning første driftsår (2010). Avtalen revideres For VV HF er årlige driftskokstnader på ny plattform uavklart ut over I lokal innfasing er det ikke regnet merkostnader ut over vanlig drift. Prosjektet baseres på ressurser i kommunikasjonsavdelingene. Driftsavtaler for eksisterende fem internettløsninger, utfases i løpet av 2010 i samarbeid med Sykehuspartner. 10 Signatur Prosjektdirektivet er godkjent av Jo Heldaas Kommunikasjonssjef Vestre Viken HF Prosjekteier <dato> Side 9 / 9

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger

System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger Rapport fra arbeidsgruppen nedsatt av Helse Nord RHF som oppfølging av beslutning i Helse Nord RHF styret av 2005.06.22

Detaljer