Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015"

Transkript

1 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden Side 1 av 22 Versjon 1.0

2 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0

3 3 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL BAKGRUNN REGIONAL LANGTIDSPLAN IKT REGIONALE MÅLBILDER INNEN IKT TIL UTFORDRINGSBILDE PER SYKEHUSOMRÅDE UTVIKLINGSMULIGHETER PER SYKEHUSOMRÅDE PRIORITERTE AKTIVITETER FREM TIL SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF/PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE KONSEKVENSER SAMLET OVERSIKT OVER PLANLAGTE GEVINSTUTTAK TILTAK FOR Å SIKRE GEVINSTUTTAK RISIKOVURDERING VEDRØRENDE GJENNOMFØRINGSEVNE OPPSUMMERING Side 3 av 22 Versjon 1.0

4 4 / 22 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Hentet tekst fra tidligere versjon til foreliggende Espen Andersen Skrevet videre på kap. 3, fjernet kursiv veiledning Arild H. Aasen Skrevet videre på kap 3 etter møte mellom Arild H. Aasen Espen/Arild Tatt inn endringer etter møte IKT-sjefer og dir. Arild H. Aasen Sett på innspill fra Harald + jobbet med kap. 4 Arild H. Aasen Espen og Arild jobbet med kap 3 og 4 Arild/Espen Satt inn aktiviteter i kap 5 Arild/Espen/Harald 09 Aug.11 Gjennomgått tekst vedrørende STHF Harald Kap 3 og 4 justert SiV/PiV Espen/Arild Gjennomgang av hele dok Harald/Espen/Arild ,11 Gjort endringer i kap 5-10 Espen / Arild Lagt inn tabell fra STHF for reg invest Espen Ferdig versjon til utsendelse Espen/Arild/Harald Side 4 av 22 Versjon 1.0

5 5 / 22 1 FORMÅL Spesialisthelsetjenesten blir stadig mer avhengig av IKT for å nå sine mål i omstilling og modernisering av helsevesenet og Helse Sør-Øst har med bakgrunn i dette etablert en langtidsplan med strategiske føringer for IKT-området, jmf. vedtakspunkt 4 i styresak Langtidsplan IKT med strategiske føringer er utviklet med utgangspunkt i bestilling fra styret i styresak Planen er utviklet med utgangspunkt i nasjonale føringer, og i tett samhandling med helseforetakene og Sykehuspartner. Langtidsplan IKT vil være et sentralt verktøy for å sikre gjennomføring av prioriterte IKTløsninger for understøttelse av nasjonale målsettinger, virksomhetenes drift og regional omstilling. Planens perspektiv er avstemt med økonomisk langtidsplan og vil bli rullert hvert år for også å kunne understøtte budsjettprosessene. I styresak er Langtidsplan IKT behandlet, og styret ber administrerende direktør med utgangspunkt i Langtidsplan IKT gi helseforetakene i oppdrag å utvikle og styrebehandle områdevise IKT-planer. Formål: Formålet med de områdevise IKT-planene er å synliggjøre og sikre at initiativene prioritert i regional Langtidsplan IKT blir knyttet til planer i det enkelte helseforetak i de respektive sykehusområdene. 2 BAKGRUNN 2.1 Regional Langtidsplan IKT Følgende styrevedtak vedrørende regional langtidsplan IKT ble enstemmig vedtatt i HSØ Rhf styresak : 1. Styret slutter seg til at Langtidsplan IKT legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst. 2. Styret understreker behovet for at utviklingen og prioriteringen innen IKT bidrar til realisering av bedre samhandling, styrket pasientsikkerhet og understøtter integrasjonsprosessene i de nye sykehusområdene i tråd med prioriteringskriteriene redegjort for i saken 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å prioritere regionale budsjettmidler for IKT 2011 i tråd med føringene i Langtidsplan IKT og i tråd med vedtak i sak mål og budsjett herunder fullmakt til å omprioritere ytterligere midler til investeringen innen IKT. 4. Styret understreker behovet for økt standardisering innen IKT nasjonalt og regionalt, og ber administrerende direktør sørge for at krav til standardisering legges til grunn regionalt og nasjonalt der det er lagt til rette for det. 5. Styret forutsetter at hovedreglen for videre regional utvikling skjer gjennom fellesregionale prosjekter med strenge krav til standardisering i tråd med styresak og , at helseforetakene kun unntaksvis, og etter dialog med og føringer fra det regionale helseforetaket, kan iverksette og finansiere IKT-prosjekter utenom fellesregional portefølje. 6. Styret ber administrerende direktør sørge for at det i foretaksgruppen jobbes systematisk med gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi, herunder organisasjonsutvikling og endring av arbeidsprosesser, og at det utarbeides indikatorer og måltall som følges opp gjennom tertialrapporteringen for hele prosjektporteføljen. Side 5 av 22 Versjon 1.0

6 6 / Styret ber administrerende direktør med utgangspunkt i Langtidsplan IKT gi helseforetakene i oppdrag å utvikle og styrebehandle områdevise IKT-planer. 2.2 Regionale målbilder innen IKT til 2020 Helse Sør-Øst har angitt virksomhetsmål innen seks hovedområder og det er utarbeidet IKT målbilder frem til 2020 med bakgrunn i disse. Målbildene illustrerer et ambisjonsnivå for utvikling av felles tjenester samt standardisering og konsolidering innen IKT. Målbildene skal samtidig understøtte behovene for IKTutvikling med bakgrunn i nasjonale ambisjoner utarbeidet i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette innebærer sterkere fokus på elektroniske løsninger som legger til rette for samhandling mellom behandlingsnivåer samt økt samhandling med pasienter og pårørende. Målbildene understøtter de respektive virksomhetsmålene i Helse Sør-Øst og illustreres som følger: Målbilde 1: Pasientbehandling For å tilrettelegge for helhetlig pasientforløp har Helse Sør-Øst vært en pådriver for utvikling og implementering av prosesstøttende elektroniske pasient- og journalløsninger, der all nødvendig klinisk informasjon følger pasienten i hele behandlingsforløpet (fra hjem til hjem inkl. prehospitale tjenester) og der helsepersonell får god og effektiv støtte til utøvelse av diagnostikk og pasientbehandling. Journalopplysningene er etablert med en enhetlig og strukturert form. Løsningene støtter også behandlingslinjer på tvers av foretak. Helseforetakene og avtalespesialistene benytter seg av nasjonalt etablerte ehelse-tjenester (herunder meldingsløft, helhetlig tilnærming til eresept, kjernejournal, nødnett, helseportal, løsninger for kvalitetsregister) der Helse Sør-Øst har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen. IKT-tjenester er utviklet for å styrke informasjon og opplæringsmateriell til pasienter og pårørende, og løsninger tatt i bruk for å styrke dialog mellom pasienter og spesialisthelsetjenesten. All bruk av papir til dokumentasjon og informasjonsutveksling er slutt. Målbilde 2: Forskning Det er etablert en distribuert, felles infrastruktur for forskningsmiljøene som sikrer Helse Sør-Øst grunnlaget for raske vitenskapelige og teknologiske fremskritt, og skaper muligheter for kunnskapsbasert innovasjon og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Herunder er det etablert forskningsadministrative løsninger, samhandlingsverktøy og effektiv elektronisk samhandling med eksterne forsknings- og universitetsmiljøer. For å støtte prioritert forskning har Helse Sør-Øst lagt til rette for samarbeid, gjenbruk av informasjon og forenkling som vil sparer tid, ressurser og kostnader for forskningen. Herunder etablert elektronisk støtte til forskningsdatabaser og kvalitetsregistre. For å bidra til å sikre god kvalitet på forskning har Helse Sør-Øst knyttet fangst, strukturering og tilgjengeliggjøring av kliniske data inn i en helhetlig informasjonsstruktur. Herunder er det etablert en arkitektur for kliniske datavarehus i en helhetlig struktur også opp mot biobanker. Side 6 av 22 Versjon 1.0

7 7 / 22 Målbilde 3: Kunnskapsutvikling og god praksis Strukturert informasjonsforvaltning bidrar til at Helse Sør-Øst gir helsepersonell og beslutningstakere riktig informasjon til riktig tid. Kliniske løsninger gir god prosesstøtte, herunder til realisering av behandlingslinjer og tilrettelegging for helhetlige pasientforløp og effektiv pasientlogistikk. Kliniske resultater måles systematisk og tilgjengeliggjøres for beslutningstagere og helsepersonell, fastleger, pasienter og pårørende for læring og bruk i klinisk praksis. Herunder gis det kontinuerlig og oppdaterte aggregerte opplysninger fra kvalitetsregistrene til bruk for beslutningsstøtte i klinikken. Pasienter har tilgang til egne pasientopplysninger, ut over kjernejournal Klinikere har direkte tilgang til oppdatert evidens-basert kunnskap i sin daglige digitale arbeidsflate slik at denne kunnskapen kan brukes i de løpende daglige beslutninger i forhold til diagnostikk og behandling. Behandlingslinjer og fagprosedyrer er gjort tilgjengelig for fagmiljøer, pasienter og pårørende via internett for å tilrettelegge for maksimal kunnskapsdeling. Målbilde 4: Organisering og utvikling av fellestjenester Helse Sør-Øst har innført nasjonale fellesløsninger for stab og støtte og etablert tilhørende fellestjenester i Sykehuspartner. Gjennom samlet og helhetlig IKT drift og forvaltning i Sykehuspartner har Helse Sør-Øst oppnådd de reduserte kostnader og den høynede kvalitet på IKT- leveransene, som ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst ved etableringen av felles tjenesteleverandør. Driftsmiljøer og leveranseprosesser er i økende grad blitt standardisert. Sykehuspartner distribuerer nasjonale tjenester driftet av Norsk helsenett eller andre regioner, og selv satt i stand til å påta seg tilsvarende nasjonale oppgaver. Det er lagt til rette for fellesregionalt arbeid med standardisering og forvaltning av termer, begreper, kodeverk, definisjoner med mer som understøtter internasjonal, nasjonal og regional samordning. Dette har bidratt til bedre samhandling i sektoren Målbilde 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Helse Sør-Øst har etablert støtteverktøy for systematisk leder- og medarbeideroppfølging i foretaksgruppen Sammenlignbare indikatorer knyttet til HMS, ressursstyring, arbeidsplanlegging og kompetanseutvikling er tilgjengeliggjort for ledere i foretaksgruppen Prosesstøtte til endringsledelse og organisasjonsutvikling inngår som en integrert del av alle større systemimplementeringer og i virksomheten for øvrig Målbilde 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Helse Sør-Øst har sikret god beslutningsstøtte gjennom helhetlig virksomhetsstyring innen alle seks innsatsområdene. Gjennom utvikling og standardisering av IKT løsninger i foretaksgruppen, og effektivisering av tilhørende arbeidsprosesser, er relative driftskostnader vesentlig redusert i forhold til situasjonen i Side 7 av 22 Versjon 1.0

8 8 / 22 Felles regional porteføljestyring er etablert som et effektivt verktøy for prioritering og styring av utviklingen av ønskede fellestjenester innen akseptert risikobilde og gitte økonomiske rammer. Det er etablert ytterligere nye regionale fellestjenester innen IKT. Variansen i systemlandskapet er gjennom dette vesentlig redusert i forhold til tidligere år. 3 UTFORDRINGSBILDE PER SYKEHUSOMRÅDE Generelt Sykehusområde Telemark Vestfold består av tre HF. Dette medfører utfordringer som følge av at det er tre ulike rettsobjekter. Utfordringen ligger i avgrensinger i forhold til tilgang på, og utveksling av informasjon. Særlig er dette aktuelt på områder der det er etablert, og planlegges etablert felles funksjoner (Prehospital klinikk, BHT/HMS/ kreftbehandling). Basert på de aktuelle føringene i lovverket er det nødvendig å utrede løsninger på disse områdene. Det er i dag ulike IKT plattformer i sykehusområdet. Det foreligger vedtak om at plattformene skal standardiseres, og arbeidet er i gang. Dette forventes avsluttet i løpet av En slik standardisering vil bidra til at aktuell samhandling forenkles. For STHF vil mange og store prosjekter i 2011/2012 beslaglegge sentrale ressurser i klinikkene for STHF- IKT og Sykehuspartner. Dette vil på kort sikt (12 til 18 måneder) sette noen begrensninger på utviklingstakten innen de prioriterte innsatsområdene. Fra annen halvdel av 2012 og videre vil STHF ha nødvendig infrastruktur på plass for å kunne starte målrettet utvikling innen alle de 6 målområdene. Dette vil også legge til rette for en mer samordnet utvikling innen sykehusområdet. Styrene i Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF har anbefalt at HF-ene fusjoneres. Det er anbefalt at dette skjer med virkning fra Saken skal sluttbehandles i styret til Helse Sør-Øst RHF. Dette vil gi utfordringer på ulike områder (eks. felles kvalitets- og avvikssystem klinisk informasjonssystem, ledelsesinformasjonssystemer, organisatorisk) Fra 2012 vil samhandlingsreformen tre i kraft. Dette vil gi nye utfordringer som vi pr. i dag ikke har oversikt over, men hvor det arbeides med å skaffe slik oversikt. Sykehuspartners leveranseevne er helt avgjørende for om/når sykehusområdet kan realisere innholdet i områdeplanen. Dette gjelder for alle områder. Helseforetakene er avhengig av de prioriteringene som foretas av regional premissgiver, samt Sykehuspartners evne til å utvikle seg som leverandør av tjenester. Det vises til risikovurdering som er beskrevet i langtidsplan IKT. Det samme gjelder eksterne leverandører av IKT tjenester. Ressurser, kapasitet og kompetanse for IKT bestillerenhetene i sykehusområdet er en utfordring. Det må foretas en avstemning av de regionale og lokale forventningene som rettes mot IKT bestillerenhetene. Løsninger må dels ses i sammenheng med planlagt fusjon, og dels må det vurderes om det er områder hvor det kan samarbeides innenfor sykehusområdet på tvers av de gjenværende HF-ene. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende løsninger må dette adresseres mot foretakenes ledelse i planperioden. Utviklingen av Sykehuspartner blir en nøkkelfaktor i denne sammenhengen. Sett i sammenheng med IKT bestillerenhetenes ressurser, må den kliniske/organisatoriske kompetansen til å delta i utviklingsprosjekter innenfor IKT styrkes. Organisasjonsutvikling relatert til anvendelse av IKT vil være sentralt i årene som kommer. Side 8 av 22 Versjon 1.0

9 9 / 22 I det følgende beskrives utfordringsbildet i henhold til målbildene som er trukket opp i Langtidsplan IKT fram til Det er de utfordringene som er spesielle for det enkelte HF/sykehusområde, som beskrives her. I tillegg vil helseforetakene følge og delta i realiseringen av de mål som er trukket opp i langtidsplan IKT relatert til de enkelte målbildene. 1: Pasientbehandling Det enkelte HF i sykehusområdet har i dag hvert sitt PAS/EPJ. Systemene kommuniserer ikke med hverandre. Foretakene ønsker å følge/delta i strategiarbeidet for ny PAS/EPJ i foretaksgruppen. På nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å beregne kostnader og gevinster på dette området. Prehospital klinikk er organisert som en klinikk sammen med STHF og SiV HF. Det er et felles journalsystem (AMIS) for to juridiske objekter. Dette medfører utfordringer i forhold til lovverket/ integrasjoner. Det er tre ulike radiologiske systemer i sykehusområdet. Det er noe samhandling mellom de radiologiske avdelingene i Telemark og Vestfold. Man benytter Teleradiologi ved behov for å dele bilder mellom HF. Det benyttes ulike kvalitet/avvikssystem i SiV/PiV. Dette er en utfordring som må håndteres i forbindelse med fusjonering av SiV/PiV. STHFs PAS/EPJ-system (Infomedix) går mot slutten av sin levetid som PAS/EPJ-system. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som dokumenterer behov for tiltak for fortsatt drift av dagens PAS/EPJ fram til utfasing og innføring av nytt system. ROS-analysen påpekte følgende svakheter, mangler og sårbarheter ved bruken av Infomedix: Mangelfull arbeidsflyt mellom PAS og EPJ Manglende sorterings- og filtreringsfunksjonalitet for journalinformasjon gjør det lett å overse viktig informasjon Manglende sykepleiedokumentasjon Manglende funksjonalitet for prøvesvarshåndtering skaper uttrygghet for at svar er lest Bruk av papirjournal og manuelle rutiner øker faren for feil i dokumentasjonen Manglende overvåking av medikamentbruk Det er mangler i oppfyllelsen av Meldingsløftet, som skal sørge for effektiv meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Manglende rapportering til myndighetene og manuell bearbeiding av rapporter Ineffektiv arbeidsflyt og tidkrevende for nyansatte å lære seg systemet Begrenset kapasitet og kompetanse hos leverandør(ene) Mangler ved tilgangsstyring og logging ROS-analysen viser at STHF ikke kan videreføre dagens PAS/EPJ-system uten å gjøre noen form for tiltak. STHF skal gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak i IMX innen februar Infomedix/IMx går mot slutten av sin levetid uansett tiltak, og disse er derfor kun midlertidige inntil nytt PAS/EPJ-system kan innføres. 2: Forskning Sykehusområdet har ingen tilfredsstillende løsninger for håndtering av forskningsdata. STHF har et lite fleksibelt PAS/EPJ som gjør det vanskelig å oppfylle framtidige krav til strukturert lagring og gjenbruk av data for blant annet forskning. Side 9 av 22 Versjon 1.0

10 10 / 22 3: Kunnskapsutvikling og god praksis I forhold til det målbildet som skisseres i langtidsplanen er det få områder som er tilfredsstillende løst innenfor sykehusområdet. Det er utarbeidet lokale LIS løsninger som gir god styringsinformasjon. STHF sitt PAS/EPJ-system gir ikke en strukturert informasjonsforvaltning, god prosesstøtte, herunder til realisering av behandlingslinjer og tilrettelegging for helhetlige pasientforløp og effektiv pasientlogistikk. Oppfyllelse av dette målbildet vil kreve innføring av et nytt PAS/EPJ ved STHF. 4: Organisering og utvikling av fellestjenester Etter oppgradering til SIKT v2 (SiV/PiV) er det fortsatt tjenester som driftes fra lokale datarom. Dette skaper utfordringer i grensesnittet mellom gammel og ny teknologi. Det gjennomføres for tiden en databasesammenslåing, og omlegging til SIKT-plattform er startet. Dette gir muligheter for mer felles forvaltning og enhetlig drift innenfor STHF. 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere AdmHR er etablert i alle helseforetakene. RAPS/GAT er etablert i alle HF. Utover dette er det ikke systemer med prosesstøtte til endringsledelse og organisasjonsutvikling i sykehusområdet. 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring I forbindelse med fusjon mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF må det tas stilling til løsning knyttet til verktøy for ledelsesinformasjon (LIS) STHF gjennomfører prosjekter som vil bidra til bedre økonomistyring, slik som databasesammenslåing og omlegging til SIKT-plattform. Side 10 av 22 Versjon 1.0

11 11 / 22 4 UTVIKLINGSMULIGHETER PER SYKEHUSOMRÅDE Det presiseres at vi er avhengige av at Sykehuspartner som leverandør utvikler seg på en måte som understøtter de planer og aktiviteter som ønskes gjennomført i sykehusområdet. En utvikling av IKT bestillerenheter med fokus på organisering, kompetanse og ressurser vil være nødvendig i planperioden. Dette må ses i sammenheng med klinikkenes kapasitet til å delta i nødvendig utvikling. Sykehusområdet vil i løpet av målperioden være godt rustet til å ta i bruk tiltak/løsninger som den regionale langtidsplanen beskriver frem til Spesielt med tanke på å få etablert HF ene på samme basis plattform. Når STHF får etablert nytt PAS/EPJ vil det være aktuelt å se på løsninger knyttet til klinisk drift. Den planlagte fusjonen mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF vil kreve aktiviteter på flere områder. Et sentralt område er kvalitetssystem hvor det i dag er ulike systemer. Vi har ikke oppfattet tydelige signaler fra eier for hva som er strategien på dette området. Meldingsløftet vil pågå i hele perioden, og vil understøtte samhandling generelt. Samtidig vil samhandlingsreformen kreve ulike tiltak i perioden. Det er ønskelig å etablere ulike innovasjonsprosjekter i denne planperioden. Dette gjelder på områder som samhandling gjennom bruk av teknologiske løsninger som kan benyttes både administrativt og klinisk. Det ønskes å etablere IKT løsninger som understøtter en moderne og effektiv behandling av pasienter. Det blir satt mer fokus på forskning i sykehusområdet og det må etableres løsninger som understøtter dette. 1: Pasientbehandling PiV HF / Siv HF Det vil i perioden frem til 2015 være behov for å utvikle PAS/EPJ løsninger videre med ny funksjonalitet. Eksempler på dette er kurve og medikasjon. PiV HF er egen leverandør av PAS/EPJ (PAPS). I et lengre tidsperspektiv er dette sårbart. Fremtidige løsninger vil bli vurdert i sammenheng med regionalt arbeid knyttet til strategi for anskaffelse. Foretakene vil følge de regionale prosessene relatert til framtidige PAS/EPJ løsninger. I begge HF vil det i tillegg være fokus på papirfattig EPJ og nødvendige tiltak for å understøtte dette. Det må i perioden tas stilling til løsninger innenfor kvalitets- og avvikssystem. Kompetansehevning i anvendelse av IKT systemer og spesielt PAS/EPJ systemer vil være i fokus i planperioden. Det er også behov for systematisk kompetansehevning innenfor informasjonssikkerhet. Felles regionalt styringssystem og kompetanseprogram vil bli lagt til grunn for dette arbeidet. Sykehusområdet har ikke fått etablert alle kvalitetsregistre. Dette vil bli fulgt opp i planperioden. Side 11 av 22 Versjon 1.0

12 12 / 22 STHF STHF benytter som eneste helseforetak Infomedix innen PAS/EPJ. Dette representerer spesielle utfordringer mht. å legge til rette for prosesstøtte, samhandling (internt/eksternt), informasjonssikkerhet og rapportering. STHF vil i samarbeid med HSØ-RHF utarbeide forslag til anskaffelse av fremtidig løsning innen disse områdene hvor både lokale og regionale aspekter vil bli vurdert. Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for støtte i pasientbehandlingen ved STHF, for eksempel ved: Støtte for, og visualisering av behandlingsforløp gjennom intuitive brukergrensesnitt. Støtte for at hver avdeling kan tilpasse sin oversikt til å inneholde de viktigste journalopplysningene for behandlingen på den enkelte avdeling. En pasientplan med god oversikt over alle planlagte aktivitetene for hver enkelt pasient, uavhengig av sykdom, avdeling eller spesialistbehandling. Strukturert lagring av data og tekst med nye muligheter for søkbarhet, gjenbruk og oversiktlig presentasjon av informasjon for ulike formål og oppgaver 2: Forskning Sykehusområdet ønsker å følge/delta i de regionale strategier og tiltak som er skissert i langtidsplan IKT relatert til tilfredsstillende løsninger for håndtering av forskningsdata. Samarbeid innenfor sykehusområdet er et mål på dette området. STHF Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for støtte til forskning. En strukturert journal gjør det mulig å samle og gjenbruke registrere kliniske data for kvalitetssikring og forskning. Dette gjør det tids- og arbeidsbesparende ved at samme data ikke registreres flere ganger, samt at en registrering av data samtidig med behandlingen og den kliniske dokumentasjonen gjør datagrunnlaget for senere kvalitetssikring og forskning mer pålitelig. Et nytt og mer fleksibelt PAS/EPJ vil lettere kunne imøtekomme nye krav til uttrekk av data fra forskningsmiljøene. 3: Kunnskapsutvikling og god praksis Vi ser klare utviklingsmuligheter innenfor det som er skissert i langtidsplanen. Det er ikke tatt konkret stilling til tiltak på dette området i planperioden. Utviklingen på PAS/EPJ området vil gi føringer for hva som er mulig å utvikle i planperioden. Et annet mulighetsområde er en vurdering av hvilke lokale prosedyrer som kan benyttes på tvers innenfor sykehusområdet. STHF Planlagt prosjekt for prosessutvikling vil bidra til utvikling av beste praksis. Dette kan sees på som et viktig grunnarbeid før et evt. innføringsprosjekt med nytt PAS/EPJ-system. Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for å støtte behandlingsforløp som gjør det mulig å planlegge den mest effektive og kvalitetsmessig beste behandlingen for pasienten. Dette gir helsepersonellet en oversikt og bevissthet om egne oppgaver i et helhetlig behandlingsforløp, og kan bidra til bedre samhandling, utvikling av god praksis og kunnskapsdeling på sykehuset. Side 12 av 22 Versjon 1.0

13 13 / 22 4: Organisering og utvikling av fellestjenester SiV/PiV Nytt Sak/arkivsystem som en fellesløsning i HSØ er under innføring i SiV/PiV. Mottaksprosjektet gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet er p.t. satt på hold. SiV/PiV har etablert flere tjenester i sentralt datarom i Oslo (Digiplex). I planperioden er det ønskelig med flytting/reetablering av øvrige tjenester i Digiplex. Verktøy for portefølje og prosjektstyring er under utrulling i Helse Sør-Øst. Regionale tiltak knyttet til opplæring og ibruktakelse av prosjekt- og porteføljestyring (PPM) vil bli fulgt opp i planperioden. Innføring av felles publiseringsløsning pågår. Det er besluttet at Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF vil etablere en felles publiseringsløsning og arbeidet er påbegynt. STHF Prosjekt for felles HSØ-publiseringsløsning er under gjennomføring. Databasesammenslåing og omlegging til SIKT-plattform gir muligheter for en mer samlet og helhetlig IKT drift og forvaltning fra Sykehuspartner i Telemark. Økt standardisering kan gi reduserte kostnader og øke kvalitet på IKT- leveransene. 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Innføring av RAPS/GAT og verktøy for medarbeideroppfølging og systematisk arbeidsmiljømåling vil følge regionale planer. 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring I forbindelse med forventet fusjon mellom SiV/PiV må det tas stilling til hvordan behovet for felles LIS system skal håndteres. STHF Det er satt i gang risikoreduserende tiltak knyttet til eksisterende PAS/EPJ-system for å oppfylle nasjonale registrerings- og rapporteringskrav, herunder NPR. ROS-analyse påviste risiko for tapte inntekter for STHF som følge av svakheter ved den økonomiske rapporteringen. Tiltakene skal også medføre mer effektiv arbeidsflyt. Side 13 av 22 Versjon 1.0

14 14 / 22 5 PRIORITERTE AKTIVITETER FREM TIL Sykehuset Telemark HF. Følgende prosjekter er pågående ved STHF: Databasesammenslåing Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien Felles HSØ-publiseringsløsning Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar - Radiologi Elektronisk legemiddelkurve Elektroniske samhandlingstavler i akuttmottaket Prosjekt for omlegging til ny felles plattform er under oppstart. I tillegg er følgende risikoreduserende tiltak (resultat av RoS PAS/EPJ) under planlegging: Applikasjonskvittering (en teknisk kvittering fra systemet som mottar meldingen til systemet som har sendt meldingen, noe som er viktig for sikker kommunikasjon) - Tiltaket innebærer endring til siste meldingsversjon i tråd med kravene fra det nasjonale prosjektet Meldingsløftet Elektronisk prøvesvarshåndtering - Utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å kvittere for leste svar, samt se/sortere uleste svar. Ivareta krav med hensyn til tilgangsstyring og logging Øvrige meldinger i Meldingsløftet, som skal gi bedre kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Oppfylle registrerings- og rapporteringskrav, herunder psykiatri, direkte time og NPR. Oversikten under viser pågående prosjekter i 2011 med lokal finansiering: Databasesammenslåing Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien Felles HSØ-publiseringsløsning Pasientskadesystem Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar - radiologi Elektronisk legemiddelkurve (ELK) Omlegging til SIKT-plattform Meldingsløftet Prosessutvikling Forprosjekt PAS/klinisk dokumentasjon Følgende prosjekter planlegges gjennomført i perioden 2012 til 2015: Innføring av nytt PAS Innføring av nytt system for klinisk dokumentasjon Innføring av kurveløsning - anestesi/operasjon og sengepost Innføring av nytt system for multimedial lagring Side 14 av 22 Versjon 1.0

15 15 / Sykehuset i Vestfold HF/Psykiatrien i Vestfold HF Sykehusene er i full gang med prosjekt for elektroniske meldingsflyt mellom primærhelsetjenesten og sykehusene (Meldingsløftet). Dette arbeidet vil pågå for fullt i planperioden. I tillegg er ønsker man å prioritere følgende prosjekter: Kurve Intensiv/operasjon Siv HF ønsker å ta i bruk ny kurveløsning for intensiv og operasjon. Sykehuset benytter i dag PICIS og har god erfaring med en lik elektronisk løsning. Driftsmessig er løsningen sårbar. Det er ønskelig å ta i bruk en regional løsning med som kan integreres med sykehusets PAS/EPJ. Kurve Sengepost Kurve sengepost er viktig for SiV å få implementert. Den vil sikre en betydelig bedre kvalitet og tilgjengelighet på dataene som man daglig registrerer om pasienten. SiV HF ønsker å delta i forprosjekt, og eventuelt delta som pilot etter OUS. Elektronisk meldingsutveksling (EMU) Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF har et felles prosjekt knyttet til EMU. De regionale planer vil følges opp i planperioden. Vurdering av PAS/EPJ Psykiatrien i Vestfold HF Vurdering av sårbarhet og eventuelle tiltak knyttet til PAS/EPJ. Løsning vil være avhengig av regional strategi. Kvalitets- og avvikssystem Vurdering av kvalitetssystem i forbindelse med antatt fusjonering mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF Intern samhandling Øke bruk av f.eks. Live Meeting for å effektivisere samhandling (klinisk og administrativt) mellom ulike avdelinger/lokasjoner. Dette vil også utgjøre et betydelig bidrag til økt fokus på miljø. Forskning Det er et stort behov for å innføre en sikker løsning for oppbevaring og håndtering av forskningsdata ved både Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF IKT kompetanse Øke IKT kompetanse for ansatte, spesielt rettet mot klinisk IKT og som et ledelsesverktøy. Gevinster: Økt trygghet, kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen (uavhengig av tid og sted) Mer effektiv samhandling Dokumentasjon av behandlingsforløp knyttet til måledata fra MTU og medisinering Gi enhetlig sammenlikningsgrunnlag og data for forskningsformål Lavere utviklings, vedlikehold og implementeringskostnad Bedre utnyttelse av miljø og fokus på god ressursutnyttelse. Side 15 av 22 Versjon 1.0

16 16 / 22 Oppsummering: Utviklingsområde Lokal Aktivitet Klinisk (applikasjoner) Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien (STHF) Vurdering av eksisterende løsning for PAS/EPJ (PiV HF) Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ (STHF) Administrativt Pasientskadesystem (systemer) (STHF) Plattform (infrastruktur) Innføring av felles HSØpubliseringsløsning (Alle) Avklare felles system for kvalitet og avvikshåndtering (Alle) SP Aktivitet Databasesammenslåing (STHF) Omlegging til SIKTplattform Omlegging til SIKTplattform (STHF) (STHF) Samhandling Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar Radiologi (STHF/SiV HF) Meldingsløftet (Alle) Meldingsløftet (Alle) Regional Aktivitet Elektronisk legemiddel kurve (STHF/Si V HF) Konsekvens Informasjonssikkerhet Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ ved STHF Forskning, utvikling og innovasjon Innføre sikker løsning for forskningsdata Innføre Live Meeting Relevans for sykehusområdets Prosjekter og tiltak skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. I tillegg redusert sårbarhet For innrapportering av pasientskade iht. lovkrav. Økt pasientsikkerhet og mer effektiv forvaltning og drift. Bedre samhandling og ivaretakelse av nasjonale krav. Tiltak skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Mer effektiv samhandling, bedre utnyttelse av ressurser, samt fokus på miljø. Side 16 av 22 Versjon 1.0

17 17 / 22 6 SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE KONSEKVENSER Oversikt over STHF s lokale investeringsmidler ( ): Ref. aktiviteter i kapittel 5 Område I hvilken fase er prosjektet i R,L Kat. N,E %N dag? (B1-B8) Kliniske applikasjoner Psykiatri, tilpasninger av PAS/EPJ L 5 N 100 % 2,7 Prosessutvikling L 5 N 100 % 0,5 Forprosjekt PAS/EPJ L 5 E 100 % 1,5 ROS radiologi L 5 N 100 % 1,8 Elektronisk legemiddelkurve (ELK) L 5 N 100 % 2,0 Risikoreduserende tiltak PAS/EPJ L 3 E 0 % Administrative systemer Pasientskadesystem, HEMIT L 5 N 100 % 0,075 IKT Plattform Databasesammenslåing L 1 E 0 % 4,5 Ny SIKT-plattform L 1 E 100 % 3,7 Informasjons- og styringssystem 0 % Informasjonssikkerhet 0 % Forskning, utvikling og innovasjon 0 % Samhandling 0 % Meldingsløftet L 4 N 100 % 4,5 Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter SUM SUM 21,275 Under følger estimat for regionale investeringer. Disse er hentet fra tall som er presentert i regneark fra HSØ RF mai Disse er ikke besluttet i HSØ og er følgelig en veileder for kommende investeringer og prosjekter. STHF Regionale investeringsmidler (estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK IKT Plattform Program I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E % N Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter 2015 SUM Kliniske applikasjoner Konsolidering PAS i ST fase 1 R 0 E 0 % 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Konsolidering PAS i ST fase 2 R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 75,0 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 12,2 36 Regionalt oppgraderingsprosjekt for RIS/PACS R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS1 Intensiv og R 0 N 100 % 1,9 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 operasjonsenheter (Vil inngå i Program Kurve) 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS2 Sengepost (Vil R 0 N 100 % 0,0 1,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 inngå i Program Kurve) Kurve Utrulling CS 1 (Vil inngå i Program Kurve) R 0 N 100 % 0,0 5,3 9,5 10,2 0,0 0,0 0,0 25,0 40 Regionalt Fødesystem (Inngår i Føde); SS, ST, R 0 N 100 % 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 SiV, VV, AHUS, SØ BUP R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,1 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 1,5 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 3,6 6,0 4,2 2,9 3,6 3,5 23,9 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 19 Regional porteføljestyring R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 medarbeidermål Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,5 0,8 3,6 1,8 0,9 0,0 0,0 7,6 prosjekter) Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 1,2 0,6 0,0 0,0 2,4 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 0,6 3,0 0,0 0,0 4,2 SUM 5,5 19,2 79,6 74,2 37,6 3,6 3,5 223,2 Side 17 av 22 Versjon 1.0

18 18 / 22 SiV Regionale investeringsmidler(estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E 1) 2) 3) % N Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter 2015 SUM IKT Plattform Program Standarisering av IKT plattform (Flere prosjekter) R % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kliniske applikasjoner 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 1,1 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 10,2 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS1 Intensiv og R 0 N 100 % 1,6 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 operasjonsenheter (Vil inngå i Program Kurve) 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS2 Sengepost (Vil R 0 N 100 % 0,0 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 inngå i Program Kurve) Kurve Utrulling CS 1 (Vil inngå i Program Kurve) R 0 N 100 % 0,0 3,2 5,7 6,1 0,0 0,0 0,0 15,0 40 Regionalt Fødesystem (Inngår i Føde); SS, ST, R 0 N 100 % 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 SiV, VV, AHUS, SØ BUP R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,1 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 0,0 1,3 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5 Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 3,0 5,0 3,6 2,5 3,0 3,0 20,0 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 medarbeidermål Informasjonssikkerhet % 0,0 Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,4 0,7 3,0 1,5 0,8 0,0 0,0 6,4 prosjekter) Samhandling % 0,0 Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 2,0 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 3,5 SUM 4,6 14,9 23,1 18,1 10,8 3,0 3,0 77,5 PIV Regionale investeringsmidler (estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK IKT Plattform Program I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E 1) 2) 3) Investeringer pr år, (MNOK): % N Før Etter 2015 SUM Kliniske applikasjoner 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,7 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Nytt Østfoldsykehus R 0 E/N 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, % Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 3,3 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 19 Regional porteføljestyring R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Anskaffelse Datavarehus og rapporterings R % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 løsning (LIS) 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 medarbeidermål % Informasjonssikkerhet % 0,0 Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 prosjekter) % Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 Telemedisin Kompetanse helt hjem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6 SUM 0,4 1,8 5,1 3,1 2,9 0,5 0,5 14,4 Side 18 av 22 Versjon 1.0

19 19 / 22 7 SAMLET OVERSIKT OVER PLANLAGTE GEVINSTUTTAK Aktivitet Gevinst/formål Beskrivelse av aktiviteter i perioden for å understøtte gevinstrealiseringsplanen Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien (STHF) Elektronisk legemiddelkurve (STHF) Pasientskadesystem (STHF) Felles HSØpubliseringsløsning Databasesammenslåing STHF Ny/forbedret funksjonalitet for klinikere i PAS/EPJ for psykiatrien Bedre kvalitet og kontroll med oppfølging av vedtak om bruk av tvang og tidspunkt for gjennomføring av takstendringer Elektronisk håndtering av deler av sykepleiedokumentasjon Etablering av system for elektronisk rekvirering og utlevering av pasientspesifikke legemidler Økt pasientsikkerhet gjennom bedre kontroll ved overlevering av medisiner til pasient. Bedret tilgjengelighet til viktig pasientinformasjon. Legger til rette for bedre samhandlingsløsninger med primærhelsetjenesten. Lovpålagt krav om innrapportering av statistiske data ved pasientskade Felles publiseringsløsning for internett i hele Helse Sør Øst - basert på rammeverk fra HOD Ensartede sider for publikum. Mer enhetlig presentasjon og informasjon Forenkling i deling av informasjon innefor RHF'et Standardisering Styrke pasientens sikkerhet ved at pasientens journal hos STHF ligger samlet. Ett felles PAS og én felles EPJ for hele STHF Prosjektet er under realisering. Innføring iht. tidsplan Ikke startet Forsinket iht. tidsplan Prosjektet er under realisering. Omlegging til SIKTplattform (STHF) Etablere og sette i drift ny fellesregional IKT-plattform. Enklere funksjonalitet og mer effektiv samhandling for personell ved STHF vil gi en reduksjon i tidsforbruk på 1 % på oppgaver relatert til kontorstøtte. Bedre kommunikasjonsløsninger vil gi mulighet for reduserte reisekostnader Bedre kontroll på applikasjonsporteføljen gir bedre kontroll på lisenser. Dette vil gi en innsparing der hvor man betaler for mye i lisens. Bedre kontroll på Prosjektet er under etablering/oppstart, og tilstrekkelig finansiering er viktig for gevinstrealisering. Side 19 av 22 Versjon 1.0

20 20 / 22 Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar Radiologi (STHF) applikasjonsporteføljen gir mulighet for konsolidering og sanering av applikasjoner. Dette kan igjen bety en reduksjon i tjenestepriser hos Sykehuspartner. Bedre sikkerhet gir større trygghet ved angrep utenfra, og vil bety at Sykehuspartner unngår kostnader ved for eksempel et virusangrep. Drift av ny plattform blir mer kostnadseffektiv Økt sikkerhet gjennom verifisering av at bilde og beskrivelse tilhører samme undersøkelse/ pasient. Økt sikkerhet ved oppfølging av intern henvisning og svar. Prosjektet er under realisering. Meldingsløftet (STHF) Meldingsløftet skal gi bedre samhandling og sammenhengende forløp i helsetjenesten. Henvisninger, epikriser, rekvisisjoner/svar og annen dialog skal skje elektronisk mellom legekontorene, sykehusene og kommunehelsetjenesten Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ ved STHF Applikasjonskvittering: sikker kommunikasjon (iht. krav fra Meldingsløftet). Elektronisk prøvesvarshåndtering Utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å kvittere for leste svar, samt se/sortere uleste svar. Ivareta krav med hensyn til tilgangsstyring og logging Oppfylle registrerings- og rapporteringskrav, herunder psykiatri, direkte time og NPR. Forsinket iht. tidsplan. Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste Under planlegging. Samarbeid mellom Tieto, SP og STHF 8 TILTAK FOR Å SIKRE GEVINSTUTTAK Foretakene vil sørge for støtte til ledere/prosjektledere i endrings- og omstillingsprosjekter. Gjennom god planlegging og varsling om behov for interne ressurser, ønsker man å sikre nødvendig deltakelse, involvering og eierskap fra fagmiljøet/klinikerne. Det skal sikre nødvendig forankring, og bidra til at tiltak/prosjekter gir gevinster i pasientbehandling og bedre samhandling internt og eksternt. Planlagt prosjekt for prosessutvikling har til hensikt å forberede organisasjonen på større endringsprosesser og innføring av nye IKT-løsninger, som for eksempel nytt PAS/EPJ-system. Side 20 av 22 Versjon 1.0

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer