Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015"

Transkript

1 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden Side 1 av 22 Versjon 1.0

2 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0

3 3 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL BAKGRUNN REGIONAL LANGTIDSPLAN IKT REGIONALE MÅLBILDER INNEN IKT TIL UTFORDRINGSBILDE PER SYKEHUSOMRÅDE UTVIKLINGSMULIGHETER PER SYKEHUSOMRÅDE PRIORITERTE AKTIVITETER FREM TIL SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF/PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE KONSEKVENSER SAMLET OVERSIKT OVER PLANLAGTE GEVINSTUTTAK TILTAK FOR Å SIKRE GEVINSTUTTAK RISIKOVURDERING VEDRØRENDE GJENNOMFØRINGSEVNE OPPSUMMERING Side 3 av 22 Versjon 1.0

4 4 / 22 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av Hentet tekst fra tidligere versjon til foreliggende Espen Andersen Skrevet videre på kap. 3, fjernet kursiv veiledning Arild H. Aasen Skrevet videre på kap 3 etter møte mellom Arild H. Aasen Espen/Arild Tatt inn endringer etter møte IKT-sjefer og dir. Arild H. Aasen Sett på innspill fra Harald + jobbet med kap. 4 Arild H. Aasen Espen og Arild jobbet med kap 3 og 4 Arild/Espen Satt inn aktiviteter i kap 5 Arild/Espen/Harald 09 Aug.11 Gjennomgått tekst vedrørende STHF Harald Kap 3 og 4 justert SiV/PiV Espen/Arild Gjennomgang av hele dok Harald/Espen/Arild ,11 Gjort endringer i kap 5-10 Espen / Arild Lagt inn tabell fra STHF for reg invest Espen Ferdig versjon til utsendelse Espen/Arild/Harald Side 4 av 22 Versjon 1.0

5 5 / 22 1 FORMÅL Spesialisthelsetjenesten blir stadig mer avhengig av IKT for å nå sine mål i omstilling og modernisering av helsevesenet og Helse Sør-Øst har med bakgrunn i dette etablert en langtidsplan med strategiske føringer for IKT-området, jmf. vedtakspunkt 4 i styresak Langtidsplan IKT med strategiske føringer er utviklet med utgangspunkt i bestilling fra styret i styresak Planen er utviklet med utgangspunkt i nasjonale føringer, og i tett samhandling med helseforetakene og Sykehuspartner. Langtidsplan IKT vil være et sentralt verktøy for å sikre gjennomføring av prioriterte IKTløsninger for understøttelse av nasjonale målsettinger, virksomhetenes drift og regional omstilling. Planens perspektiv er avstemt med økonomisk langtidsplan og vil bli rullert hvert år for også å kunne understøtte budsjettprosessene. I styresak er Langtidsplan IKT behandlet, og styret ber administrerende direktør med utgangspunkt i Langtidsplan IKT gi helseforetakene i oppdrag å utvikle og styrebehandle områdevise IKT-planer. Formål: Formålet med de områdevise IKT-planene er å synliggjøre og sikre at initiativene prioritert i regional Langtidsplan IKT blir knyttet til planer i det enkelte helseforetak i de respektive sykehusområdene. 2 BAKGRUNN 2.1 Regional Langtidsplan IKT Følgende styrevedtak vedrørende regional langtidsplan IKT ble enstemmig vedtatt i HSØ Rhf styresak : 1. Styret slutter seg til at Langtidsplan IKT legges til grunn for det videre arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst. 2. Styret understreker behovet for at utviklingen og prioriteringen innen IKT bidrar til realisering av bedre samhandling, styrket pasientsikkerhet og understøtter integrasjonsprosessene i de nye sykehusområdene i tråd med prioriteringskriteriene redegjort for i saken 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å prioritere regionale budsjettmidler for IKT 2011 i tråd med føringene i Langtidsplan IKT og i tråd med vedtak i sak mål og budsjett herunder fullmakt til å omprioritere ytterligere midler til investeringen innen IKT. 4. Styret understreker behovet for økt standardisering innen IKT nasjonalt og regionalt, og ber administrerende direktør sørge for at krav til standardisering legges til grunn regionalt og nasjonalt der det er lagt til rette for det. 5. Styret forutsetter at hovedreglen for videre regional utvikling skjer gjennom fellesregionale prosjekter med strenge krav til standardisering i tråd med styresak og , at helseforetakene kun unntaksvis, og etter dialog med og føringer fra det regionale helseforetaket, kan iverksette og finansiere IKT-prosjekter utenom fellesregional portefølje. 6. Styret ber administrerende direktør sørge for at det i foretaksgruppen jobbes systematisk med gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi, herunder organisasjonsutvikling og endring av arbeidsprosesser, og at det utarbeides indikatorer og måltall som følges opp gjennom tertialrapporteringen for hele prosjektporteføljen. Side 5 av 22 Versjon 1.0

6 6 / Styret ber administrerende direktør med utgangspunkt i Langtidsplan IKT gi helseforetakene i oppdrag å utvikle og styrebehandle områdevise IKT-planer. 2.2 Regionale målbilder innen IKT til 2020 Helse Sør-Øst har angitt virksomhetsmål innen seks hovedområder og det er utarbeidet IKT målbilder frem til 2020 med bakgrunn i disse. Målbildene illustrerer et ambisjonsnivå for utvikling av felles tjenester samt standardisering og konsolidering innen IKT. Målbildene skal samtidig understøtte behovene for IKTutvikling med bakgrunn i nasjonale ambisjoner utarbeidet i forbindelse med samhandlingsreformen. Dette innebærer sterkere fokus på elektroniske løsninger som legger til rette for samhandling mellom behandlingsnivåer samt økt samhandling med pasienter og pårørende. Målbildene understøtter de respektive virksomhetsmålene i Helse Sør-Øst og illustreres som følger: Målbilde 1: Pasientbehandling For å tilrettelegge for helhetlig pasientforløp har Helse Sør-Øst vært en pådriver for utvikling og implementering av prosesstøttende elektroniske pasient- og journalløsninger, der all nødvendig klinisk informasjon følger pasienten i hele behandlingsforløpet (fra hjem til hjem inkl. prehospitale tjenester) og der helsepersonell får god og effektiv støtte til utøvelse av diagnostikk og pasientbehandling. Journalopplysningene er etablert med en enhetlig og strukturert form. Løsningene støtter også behandlingslinjer på tvers av foretak. Helseforetakene og avtalespesialistene benytter seg av nasjonalt etablerte ehelse-tjenester (herunder meldingsløft, helhetlig tilnærming til eresept, kjernejournal, nødnett, helseportal, løsninger for kvalitetsregister) der Helse Sør-Øst har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen. IKT-tjenester er utviklet for å styrke informasjon og opplæringsmateriell til pasienter og pårørende, og løsninger tatt i bruk for å styrke dialog mellom pasienter og spesialisthelsetjenesten. All bruk av papir til dokumentasjon og informasjonsutveksling er slutt. Målbilde 2: Forskning Det er etablert en distribuert, felles infrastruktur for forskningsmiljøene som sikrer Helse Sør-Øst grunnlaget for raske vitenskapelige og teknologiske fremskritt, og skaper muligheter for kunnskapsbasert innovasjon og forskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Herunder er det etablert forskningsadministrative løsninger, samhandlingsverktøy og effektiv elektronisk samhandling med eksterne forsknings- og universitetsmiljøer. For å støtte prioritert forskning har Helse Sør-Øst lagt til rette for samarbeid, gjenbruk av informasjon og forenkling som vil sparer tid, ressurser og kostnader for forskningen. Herunder etablert elektronisk støtte til forskningsdatabaser og kvalitetsregistre. For å bidra til å sikre god kvalitet på forskning har Helse Sør-Øst knyttet fangst, strukturering og tilgjengeliggjøring av kliniske data inn i en helhetlig informasjonsstruktur. Herunder er det etablert en arkitektur for kliniske datavarehus i en helhetlig struktur også opp mot biobanker. Side 6 av 22 Versjon 1.0

7 7 / 22 Målbilde 3: Kunnskapsutvikling og god praksis Strukturert informasjonsforvaltning bidrar til at Helse Sør-Øst gir helsepersonell og beslutningstakere riktig informasjon til riktig tid. Kliniske løsninger gir god prosesstøtte, herunder til realisering av behandlingslinjer og tilrettelegging for helhetlige pasientforløp og effektiv pasientlogistikk. Kliniske resultater måles systematisk og tilgjengeliggjøres for beslutningstagere og helsepersonell, fastleger, pasienter og pårørende for læring og bruk i klinisk praksis. Herunder gis det kontinuerlig og oppdaterte aggregerte opplysninger fra kvalitetsregistrene til bruk for beslutningsstøtte i klinikken. Pasienter har tilgang til egne pasientopplysninger, ut over kjernejournal Klinikere har direkte tilgang til oppdatert evidens-basert kunnskap i sin daglige digitale arbeidsflate slik at denne kunnskapen kan brukes i de løpende daglige beslutninger i forhold til diagnostikk og behandling. Behandlingslinjer og fagprosedyrer er gjort tilgjengelig for fagmiljøer, pasienter og pårørende via internett for å tilrettelegge for maksimal kunnskapsdeling. Målbilde 4: Organisering og utvikling av fellestjenester Helse Sør-Øst har innført nasjonale fellesløsninger for stab og støtte og etablert tilhørende fellestjenester i Sykehuspartner. Gjennom samlet og helhetlig IKT drift og forvaltning i Sykehuspartner har Helse Sør-Øst oppnådd de reduserte kostnader og den høynede kvalitet på IKT- leveransene, som ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst ved etableringen av felles tjenesteleverandør. Driftsmiljøer og leveranseprosesser er i økende grad blitt standardisert. Sykehuspartner distribuerer nasjonale tjenester driftet av Norsk helsenett eller andre regioner, og selv satt i stand til å påta seg tilsvarende nasjonale oppgaver. Det er lagt til rette for fellesregionalt arbeid med standardisering og forvaltning av termer, begreper, kodeverk, definisjoner med mer som understøtter internasjonal, nasjonal og regional samordning. Dette har bidratt til bedre samhandling i sektoren Målbilde 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Helse Sør-Øst har etablert støtteverktøy for systematisk leder- og medarbeideroppfølging i foretaksgruppen Sammenlignbare indikatorer knyttet til HMS, ressursstyring, arbeidsplanlegging og kompetanseutvikling er tilgjengeliggjort for ledere i foretaksgruppen Prosesstøtte til endringsledelse og organisasjonsutvikling inngår som en integrert del av alle større systemimplementeringer og i virksomheten for øvrig Målbilde 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Helse Sør-Øst har sikret god beslutningsstøtte gjennom helhetlig virksomhetsstyring innen alle seks innsatsområdene. Gjennom utvikling og standardisering av IKT løsninger i foretaksgruppen, og effektivisering av tilhørende arbeidsprosesser, er relative driftskostnader vesentlig redusert i forhold til situasjonen i Side 7 av 22 Versjon 1.0

8 8 / 22 Felles regional porteføljestyring er etablert som et effektivt verktøy for prioritering og styring av utviklingen av ønskede fellestjenester innen akseptert risikobilde og gitte økonomiske rammer. Det er etablert ytterligere nye regionale fellestjenester innen IKT. Variansen i systemlandskapet er gjennom dette vesentlig redusert i forhold til tidligere år. 3 UTFORDRINGSBILDE PER SYKEHUSOMRÅDE Generelt Sykehusområde Telemark Vestfold består av tre HF. Dette medfører utfordringer som følge av at det er tre ulike rettsobjekter. Utfordringen ligger i avgrensinger i forhold til tilgang på, og utveksling av informasjon. Særlig er dette aktuelt på områder der det er etablert, og planlegges etablert felles funksjoner (Prehospital klinikk, BHT/HMS/ kreftbehandling). Basert på de aktuelle føringene i lovverket er det nødvendig å utrede løsninger på disse områdene. Det er i dag ulike IKT plattformer i sykehusområdet. Det foreligger vedtak om at plattformene skal standardiseres, og arbeidet er i gang. Dette forventes avsluttet i løpet av En slik standardisering vil bidra til at aktuell samhandling forenkles. For STHF vil mange og store prosjekter i 2011/2012 beslaglegge sentrale ressurser i klinikkene for STHF- IKT og Sykehuspartner. Dette vil på kort sikt (12 til 18 måneder) sette noen begrensninger på utviklingstakten innen de prioriterte innsatsområdene. Fra annen halvdel av 2012 og videre vil STHF ha nødvendig infrastruktur på plass for å kunne starte målrettet utvikling innen alle de 6 målområdene. Dette vil også legge til rette for en mer samordnet utvikling innen sykehusområdet. Styrene i Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF har anbefalt at HF-ene fusjoneres. Det er anbefalt at dette skjer med virkning fra Saken skal sluttbehandles i styret til Helse Sør-Øst RHF. Dette vil gi utfordringer på ulike områder (eks. felles kvalitets- og avvikssystem klinisk informasjonssystem, ledelsesinformasjonssystemer, organisatorisk) Fra 2012 vil samhandlingsreformen tre i kraft. Dette vil gi nye utfordringer som vi pr. i dag ikke har oversikt over, men hvor det arbeides med å skaffe slik oversikt. Sykehuspartners leveranseevne er helt avgjørende for om/når sykehusområdet kan realisere innholdet i områdeplanen. Dette gjelder for alle områder. Helseforetakene er avhengig av de prioriteringene som foretas av regional premissgiver, samt Sykehuspartners evne til å utvikle seg som leverandør av tjenester. Det vises til risikovurdering som er beskrevet i langtidsplan IKT. Det samme gjelder eksterne leverandører av IKT tjenester. Ressurser, kapasitet og kompetanse for IKT bestillerenhetene i sykehusområdet er en utfordring. Det må foretas en avstemning av de regionale og lokale forventningene som rettes mot IKT bestillerenhetene. Løsninger må dels ses i sammenheng med planlagt fusjon, og dels må det vurderes om det er områder hvor det kan samarbeides innenfor sykehusområdet på tvers av de gjenværende HF-ene. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende løsninger må dette adresseres mot foretakenes ledelse i planperioden. Utviklingen av Sykehuspartner blir en nøkkelfaktor i denne sammenhengen. Sett i sammenheng med IKT bestillerenhetenes ressurser, må den kliniske/organisatoriske kompetansen til å delta i utviklingsprosjekter innenfor IKT styrkes. Organisasjonsutvikling relatert til anvendelse av IKT vil være sentralt i årene som kommer. Side 8 av 22 Versjon 1.0

9 9 / 22 I det følgende beskrives utfordringsbildet i henhold til målbildene som er trukket opp i Langtidsplan IKT fram til Det er de utfordringene som er spesielle for det enkelte HF/sykehusområde, som beskrives her. I tillegg vil helseforetakene følge og delta i realiseringen av de mål som er trukket opp i langtidsplan IKT relatert til de enkelte målbildene. 1: Pasientbehandling Det enkelte HF i sykehusområdet har i dag hvert sitt PAS/EPJ. Systemene kommuniserer ikke med hverandre. Foretakene ønsker å følge/delta i strategiarbeidet for ny PAS/EPJ i foretaksgruppen. På nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å beregne kostnader og gevinster på dette området. Prehospital klinikk er organisert som en klinikk sammen med STHF og SiV HF. Det er et felles journalsystem (AMIS) for to juridiske objekter. Dette medfører utfordringer i forhold til lovverket/ integrasjoner. Det er tre ulike radiologiske systemer i sykehusområdet. Det er noe samhandling mellom de radiologiske avdelingene i Telemark og Vestfold. Man benytter Teleradiologi ved behov for å dele bilder mellom HF. Det benyttes ulike kvalitet/avvikssystem i SiV/PiV. Dette er en utfordring som må håndteres i forbindelse med fusjonering av SiV/PiV. STHFs PAS/EPJ-system (Infomedix) går mot slutten av sin levetid som PAS/EPJ-system. Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som dokumenterer behov for tiltak for fortsatt drift av dagens PAS/EPJ fram til utfasing og innføring av nytt system. ROS-analysen påpekte følgende svakheter, mangler og sårbarheter ved bruken av Infomedix: Mangelfull arbeidsflyt mellom PAS og EPJ Manglende sorterings- og filtreringsfunksjonalitet for journalinformasjon gjør det lett å overse viktig informasjon Manglende sykepleiedokumentasjon Manglende funksjonalitet for prøvesvarshåndtering skaper uttrygghet for at svar er lest Bruk av papirjournal og manuelle rutiner øker faren for feil i dokumentasjonen Manglende overvåking av medikamentbruk Det er mangler i oppfyllelsen av Meldingsløftet, som skal sørge for effektiv meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Manglende rapportering til myndighetene og manuell bearbeiding av rapporter Ineffektiv arbeidsflyt og tidkrevende for nyansatte å lære seg systemet Begrenset kapasitet og kompetanse hos leverandør(ene) Mangler ved tilgangsstyring og logging ROS-analysen viser at STHF ikke kan videreføre dagens PAS/EPJ-system uten å gjøre noen form for tiltak. STHF skal gjennomføre nødvendige risikoreduserende tiltak i IMX innen februar Infomedix/IMx går mot slutten av sin levetid uansett tiltak, og disse er derfor kun midlertidige inntil nytt PAS/EPJ-system kan innføres. 2: Forskning Sykehusområdet har ingen tilfredsstillende løsninger for håndtering av forskningsdata. STHF har et lite fleksibelt PAS/EPJ som gjør det vanskelig å oppfylle framtidige krav til strukturert lagring og gjenbruk av data for blant annet forskning. Side 9 av 22 Versjon 1.0

10 10 / 22 3: Kunnskapsutvikling og god praksis I forhold til det målbildet som skisseres i langtidsplanen er det få områder som er tilfredsstillende løst innenfor sykehusområdet. Det er utarbeidet lokale LIS løsninger som gir god styringsinformasjon. STHF sitt PAS/EPJ-system gir ikke en strukturert informasjonsforvaltning, god prosesstøtte, herunder til realisering av behandlingslinjer og tilrettelegging for helhetlige pasientforløp og effektiv pasientlogistikk. Oppfyllelse av dette målbildet vil kreve innføring av et nytt PAS/EPJ ved STHF. 4: Organisering og utvikling av fellestjenester Etter oppgradering til SIKT v2 (SiV/PiV) er det fortsatt tjenester som driftes fra lokale datarom. Dette skaper utfordringer i grensesnittet mellom gammel og ny teknologi. Det gjennomføres for tiden en databasesammenslåing, og omlegging til SIKT-plattform er startet. Dette gir muligheter for mer felles forvaltning og enhetlig drift innenfor STHF. 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere AdmHR er etablert i alle helseforetakene. RAPS/GAT er etablert i alle HF. Utover dette er det ikke systemer med prosesstøtte til endringsledelse og organisasjonsutvikling i sykehusområdet. 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring I forbindelse med fusjon mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF må det tas stilling til løsning knyttet til verktøy for ledelsesinformasjon (LIS) STHF gjennomfører prosjekter som vil bidra til bedre økonomistyring, slik som databasesammenslåing og omlegging til SIKT-plattform. Side 10 av 22 Versjon 1.0

11 11 / 22 4 UTVIKLINGSMULIGHETER PER SYKEHUSOMRÅDE Det presiseres at vi er avhengige av at Sykehuspartner som leverandør utvikler seg på en måte som understøtter de planer og aktiviteter som ønskes gjennomført i sykehusområdet. En utvikling av IKT bestillerenheter med fokus på organisering, kompetanse og ressurser vil være nødvendig i planperioden. Dette må ses i sammenheng med klinikkenes kapasitet til å delta i nødvendig utvikling. Sykehusområdet vil i løpet av målperioden være godt rustet til å ta i bruk tiltak/løsninger som den regionale langtidsplanen beskriver frem til Spesielt med tanke på å få etablert HF ene på samme basis plattform. Når STHF får etablert nytt PAS/EPJ vil det være aktuelt å se på løsninger knyttet til klinisk drift. Den planlagte fusjonen mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF vil kreve aktiviteter på flere områder. Et sentralt område er kvalitetssystem hvor det i dag er ulike systemer. Vi har ikke oppfattet tydelige signaler fra eier for hva som er strategien på dette området. Meldingsløftet vil pågå i hele perioden, og vil understøtte samhandling generelt. Samtidig vil samhandlingsreformen kreve ulike tiltak i perioden. Det er ønskelig å etablere ulike innovasjonsprosjekter i denne planperioden. Dette gjelder på områder som samhandling gjennom bruk av teknologiske løsninger som kan benyttes både administrativt og klinisk. Det ønskes å etablere IKT løsninger som understøtter en moderne og effektiv behandling av pasienter. Det blir satt mer fokus på forskning i sykehusområdet og det må etableres løsninger som understøtter dette. 1: Pasientbehandling PiV HF / Siv HF Det vil i perioden frem til 2015 være behov for å utvikle PAS/EPJ løsninger videre med ny funksjonalitet. Eksempler på dette er kurve og medikasjon. PiV HF er egen leverandør av PAS/EPJ (PAPS). I et lengre tidsperspektiv er dette sårbart. Fremtidige løsninger vil bli vurdert i sammenheng med regionalt arbeid knyttet til strategi for anskaffelse. Foretakene vil følge de regionale prosessene relatert til framtidige PAS/EPJ løsninger. I begge HF vil det i tillegg være fokus på papirfattig EPJ og nødvendige tiltak for å understøtte dette. Det må i perioden tas stilling til løsninger innenfor kvalitets- og avvikssystem. Kompetansehevning i anvendelse av IKT systemer og spesielt PAS/EPJ systemer vil være i fokus i planperioden. Det er også behov for systematisk kompetansehevning innenfor informasjonssikkerhet. Felles regionalt styringssystem og kompetanseprogram vil bli lagt til grunn for dette arbeidet. Sykehusområdet har ikke fått etablert alle kvalitetsregistre. Dette vil bli fulgt opp i planperioden. Side 11 av 22 Versjon 1.0

12 12 / 22 STHF STHF benytter som eneste helseforetak Infomedix innen PAS/EPJ. Dette representerer spesielle utfordringer mht. å legge til rette for prosesstøtte, samhandling (internt/eksternt), informasjonssikkerhet og rapportering. STHF vil i samarbeid med HSØ-RHF utarbeide forslag til anskaffelse av fremtidig løsning innen disse områdene hvor både lokale og regionale aspekter vil bli vurdert. Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for støtte i pasientbehandlingen ved STHF, for eksempel ved: Støtte for, og visualisering av behandlingsforløp gjennom intuitive brukergrensesnitt. Støtte for at hver avdeling kan tilpasse sin oversikt til å inneholde de viktigste journalopplysningene for behandlingen på den enkelte avdeling. En pasientplan med god oversikt over alle planlagte aktivitetene for hver enkelt pasient, uavhengig av sykdom, avdeling eller spesialistbehandling. Strukturert lagring av data og tekst med nye muligheter for søkbarhet, gjenbruk og oversiktlig presentasjon av informasjon for ulike formål og oppgaver 2: Forskning Sykehusområdet ønsker å følge/delta i de regionale strategier og tiltak som er skissert i langtidsplan IKT relatert til tilfredsstillende løsninger for håndtering av forskningsdata. Samarbeid innenfor sykehusområdet er et mål på dette området. STHF Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for støtte til forskning. En strukturert journal gjør det mulig å samle og gjenbruke registrere kliniske data for kvalitetssikring og forskning. Dette gjør det tids- og arbeidsbesparende ved at samme data ikke registreres flere ganger, samt at en registrering av data samtidig med behandlingen og den kliniske dokumentasjonen gjør datagrunnlaget for senere kvalitetssikring og forskning mer pålitelig. Et nytt og mer fleksibelt PAS/EPJ vil lettere kunne imøtekomme nye krav til uttrekk av data fra forskningsmiljøene. 3: Kunnskapsutvikling og god praksis Vi ser klare utviklingsmuligheter innenfor det som er skissert i langtidsplanen. Det er ikke tatt konkret stilling til tiltak på dette området i planperioden. Utviklingen på PAS/EPJ området vil gi føringer for hva som er mulig å utvikle i planperioden. Et annet mulighetsområde er en vurdering av hvilke lokale prosedyrer som kan benyttes på tvers innenfor sykehusområdet. STHF Planlagt prosjekt for prosessutvikling vil bidra til utvikling av beste praksis. Dette kan sees på som et viktig grunnarbeid før et evt. innføringsprosjekt med nytt PAS/EPJ-system. Et nytt PAS/EPJ kan gi nye muligheter for å støtte behandlingsforløp som gjør det mulig å planlegge den mest effektive og kvalitetsmessig beste behandlingen for pasienten. Dette gir helsepersonellet en oversikt og bevissthet om egne oppgaver i et helhetlig behandlingsforløp, og kan bidra til bedre samhandling, utvikling av god praksis og kunnskapsdeling på sykehuset. Side 12 av 22 Versjon 1.0

13 13 / 22 4: Organisering og utvikling av fellestjenester SiV/PiV Nytt Sak/arkivsystem som en fellesløsning i HSØ er under innføring i SiV/PiV. Mottaksprosjektet gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet er p.t. satt på hold. SiV/PiV har etablert flere tjenester i sentralt datarom i Oslo (Digiplex). I planperioden er det ønskelig med flytting/reetablering av øvrige tjenester i Digiplex. Verktøy for portefølje og prosjektstyring er under utrulling i Helse Sør-Øst. Regionale tiltak knyttet til opplæring og ibruktakelse av prosjekt- og porteføljestyring (PPM) vil bli fulgt opp i planperioden. Innføring av felles publiseringsløsning pågår. Det er besluttet at Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF vil etablere en felles publiseringsløsning og arbeidet er påbegynt. STHF Prosjekt for felles HSØ-publiseringsløsning er under gjennomføring. Databasesammenslåing og omlegging til SIKT-plattform gir muligheter for en mer samlet og helhetlig IKT drift og forvaltning fra Sykehuspartner i Telemark. Økt standardisering kan gi reduserte kostnader og øke kvalitet på IKT- leveransene. 5: Mobilisering av medarbeidere og ledere Innføring av RAPS/GAT og verktøy for medarbeideroppfølging og systematisk arbeidsmiljømåling vil følge regionale planer. 6: Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring I forbindelse med forventet fusjon mellom SiV/PiV må det tas stilling til hvordan behovet for felles LIS system skal håndteres. STHF Det er satt i gang risikoreduserende tiltak knyttet til eksisterende PAS/EPJ-system for å oppfylle nasjonale registrerings- og rapporteringskrav, herunder NPR. ROS-analyse påviste risiko for tapte inntekter for STHF som følge av svakheter ved den økonomiske rapporteringen. Tiltakene skal også medføre mer effektiv arbeidsflyt. Side 13 av 22 Versjon 1.0

14 14 / 22 5 PRIORITERTE AKTIVITETER FREM TIL Sykehuset Telemark HF. Følgende prosjekter er pågående ved STHF: Databasesammenslåing Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien Felles HSØ-publiseringsløsning Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar - Radiologi Elektronisk legemiddelkurve Elektroniske samhandlingstavler i akuttmottaket Prosjekt for omlegging til ny felles plattform er under oppstart. I tillegg er følgende risikoreduserende tiltak (resultat av RoS PAS/EPJ) under planlegging: Applikasjonskvittering (en teknisk kvittering fra systemet som mottar meldingen til systemet som har sendt meldingen, noe som er viktig for sikker kommunikasjon) - Tiltaket innebærer endring til siste meldingsversjon i tråd med kravene fra det nasjonale prosjektet Meldingsløftet Elektronisk prøvesvarshåndtering - Utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å kvittere for leste svar, samt se/sortere uleste svar. Ivareta krav med hensyn til tilgangsstyring og logging Øvrige meldinger i Meldingsløftet, som skal gi bedre kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene Oppfylle registrerings- og rapporteringskrav, herunder psykiatri, direkte time og NPR. Oversikten under viser pågående prosjekter i 2011 med lokal finansiering: Databasesammenslåing Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien Felles HSØ-publiseringsløsning Pasientskadesystem Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar - radiologi Elektronisk legemiddelkurve (ELK) Omlegging til SIKT-plattform Meldingsløftet Prosessutvikling Forprosjekt PAS/klinisk dokumentasjon Følgende prosjekter planlegges gjennomført i perioden 2012 til 2015: Innføring av nytt PAS Innføring av nytt system for klinisk dokumentasjon Innføring av kurveløsning - anestesi/operasjon og sengepost Innføring av nytt system for multimedial lagring Side 14 av 22 Versjon 1.0

15 15 / Sykehuset i Vestfold HF/Psykiatrien i Vestfold HF Sykehusene er i full gang med prosjekt for elektroniske meldingsflyt mellom primærhelsetjenesten og sykehusene (Meldingsløftet). Dette arbeidet vil pågå for fullt i planperioden. I tillegg er ønsker man å prioritere følgende prosjekter: Kurve Intensiv/operasjon Siv HF ønsker å ta i bruk ny kurveløsning for intensiv og operasjon. Sykehuset benytter i dag PICIS og har god erfaring med en lik elektronisk løsning. Driftsmessig er løsningen sårbar. Det er ønskelig å ta i bruk en regional løsning med som kan integreres med sykehusets PAS/EPJ. Kurve Sengepost Kurve sengepost er viktig for SiV å få implementert. Den vil sikre en betydelig bedre kvalitet og tilgjengelighet på dataene som man daglig registrerer om pasienten. SiV HF ønsker å delta i forprosjekt, og eventuelt delta som pilot etter OUS. Elektronisk meldingsutveksling (EMU) Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF har et felles prosjekt knyttet til EMU. De regionale planer vil følges opp i planperioden. Vurdering av PAS/EPJ Psykiatrien i Vestfold HF Vurdering av sårbarhet og eventuelle tiltak knyttet til PAS/EPJ. Løsning vil være avhengig av regional strategi. Kvalitets- og avvikssystem Vurdering av kvalitetssystem i forbindelse med antatt fusjonering mellom Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF Intern samhandling Øke bruk av f.eks. Live Meeting for å effektivisere samhandling (klinisk og administrativt) mellom ulike avdelinger/lokasjoner. Dette vil også utgjøre et betydelig bidrag til økt fokus på miljø. Forskning Det er et stort behov for å innføre en sikker løsning for oppbevaring og håndtering av forskningsdata ved både Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF IKT kompetanse Øke IKT kompetanse for ansatte, spesielt rettet mot klinisk IKT og som et ledelsesverktøy. Gevinster: Økt trygghet, kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen (uavhengig av tid og sted) Mer effektiv samhandling Dokumentasjon av behandlingsforløp knyttet til måledata fra MTU og medisinering Gi enhetlig sammenlikningsgrunnlag og data for forskningsformål Lavere utviklings, vedlikehold og implementeringskostnad Bedre utnyttelse av miljø og fokus på god ressursutnyttelse. Side 15 av 22 Versjon 1.0

16 16 / 22 Oppsummering: Utviklingsområde Lokal Aktivitet Klinisk (applikasjoner) Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien (STHF) Vurdering av eksisterende løsning for PAS/EPJ (PiV HF) Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ (STHF) Administrativt Pasientskadesystem (systemer) (STHF) Plattform (infrastruktur) Innføring av felles HSØpubliseringsløsning (Alle) Avklare felles system for kvalitet og avvikshåndtering (Alle) SP Aktivitet Databasesammenslåing (STHF) Omlegging til SIKTplattform Omlegging til SIKTplattform (STHF) (STHF) Samhandling Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar Radiologi (STHF/SiV HF) Meldingsløftet (Alle) Meldingsløftet (Alle) Regional Aktivitet Elektronisk legemiddel kurve (STHF/Si V HF) Konsekvens Informasjonssikkerhet Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ ved STHF Forskning, utvikling og innovasjon Innføre sikker løsning for forskningsdata Innføre Live Meeting Relevans for sykehusområdets Prosjekter og tiltak skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. I tillegg redusert sårbarhet For innrapportering av pasientskade iht. lovkrav. Økt pasientsikkerhet og mer effektiv forvaltning og drift. Bedre samhandling og ivaretakelse av nasjonale krav. Tiltak skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Mer effektiv samhandling, bedre utnyttelse av ressurser, samt fokus på miljø. Side 16 av 22 Versjon 1.0

17 17 / 22 6 SAMLET OVERSIKT OVER ØKONOMISKE KONSEKVENSER Oversikt over STHF s lokale investeringsmidler ( ): Ref. aktiviteter i kapittel 5 Område I hvilken fase er prosjektet i R,L Kat. N,E %N dag? (B1-B8) Kliniske applikasjoner Psykiatri, tilpasninger av PAS/EPJ L 5 N 100 % 2,7 Prosessutvikling L 5 N 100 % 0,5 Forprosjekt PAS/EPJ L 5 E 100 % 1,5 ROS radiologi L 5 N 100 % 1,8 Elektronisk legemiddelkurve (ELK) L 5 N 100 % 2,0 Risikoreduserende tiltak PAS/EPJ L 3 E 0 % Administrative systemer Pasientskadesystem, HEMIT L 5 N 100 % 0,075 IKT Plattform Databasesammenslåing L 1 E 0 % 4,5 Ny SIKT-plattform L 1 E 100 % 3,7 Informasjons- og styringssystem 0 % Informasjonssikkerhet 0 % Forskning, utvikling og innovasjon 0 % Samhandling 0 % Meldingsløftet L 4 N 100 % 4,5 Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter SUM SUM 21,275 Under følger estimat for regionale investeringer. Disse er hentet fra tall som er presentert i regneark fra HSØ RF mai Disse er ikke besluttet i HSØ og er følgelig en veileder for kommende investeringer og prosjekter. STHF Regionale investeringsmidler (estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK IKT Plattform Program I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E % N Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter 2015 SUM Kliniske applikasjoner Konsolidering PAS i ST fase 1 R 0 E 0 % 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Konsolidering PAS i ST fase 2 R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 0,0 75,0 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 1,3 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 12,2 36 Regionalt oppgraderingsprosjekt for RIS/PACS R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS1 Intensiv og R 0 N 100 % 1,9 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 operasjonsenheter (Vil inngå i Program Kurve) 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS2 Sengepost (Vil R 0 N 100 % 0,0 1,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 inngå i Program Kurve) Kurve Utrulling CS 1 (Vil inngå i Program Kurve) R 0 N 100 % 0,0 5,3 9,5 10,2 0,0 0,0 0,0 25,0 40 Regionalt Fødesystem (Inngår i Føde); SS, ST, R 0 N 100 % 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 SiV, VV, AHUS, SØ BUP R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,1 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 1,5 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 3,6 6,0 4,2 2,9 3,6 3,5 23,9 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,5 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 19 Regional porteføljestyring R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 medarbeidermål Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,5 0,8 3,6 1,8 0,9 0,0 0,0 7,6 prosjekter) Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 1,2 0,6 0,0 0,0 2,4 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,6 0,6 3,0 0,0 0,0 4,2 SUM 5,5 19,2 79,6 74,2 37,6 3,6 3,5 223,2 Side 17 av 22 Versjon 1.0

18 18 / 22 SiV Regionale investeringsmidler(estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E 1) 2) 3) % N Investeringer pr år, (MNOK): Før Etter 2015 SUM IKT Plattform Program Standarisering av IKT plattform (Flere prosjekter) R % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kliniske applikasjoner 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 1,1 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 10,2 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS1 Intensiv og R 0 N 100 % 1,6 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 operasjonsenheter (Vil inngå i Program Kurve) 14 Kurveprosjekt kjerneløsning CS2 Sengepost (Vil R 0 N 100 % 0,0 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 inngå i Program Kurve) Kurve Utrulling CS 1 (Vil inngå i Program Kurve) R 0 N 100 % 0,0 3,2 5,7 6,1 0,0 0,0 0,0 15,0 40 Regionalt Fødesystem (Inngår i Føde); SS, ST, R 0 N 100 % 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 SiV, VV, AHUS, SØ BUP R 0 E 0 % 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,1 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 0,0 1,3 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 1,5 Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 3,0 5,0 3,6 2,5 3,0 3,0 20,0 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 medarbeidermål Informasjonssikkerhet % 0,0 Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,4 0,7 3,0 1,5 0,8 0,0 0,0 6,4 prosjekter) Samhandling % 0,0 Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 2,0 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,5 0,5 2,5 0,0 0,0 3,5 SUM 4,6 14,9 23,1 18,1 10,8 3,0 3,0 77,5 PIV Regionale investeringsmidler (estimat) ID/ prosj.nr Alle tall i MNOK IKT Plattform Program I hvilken fase er prosjektet i dag? (B1-B8) R,L Kat. 1-5 N,E 1) 2) 3) Investeringer pr år, (MNOK): % N Før Etter 2015 SUM Kliniske applikasjoner 13 Meldingsløftet Program R 0 N 100 % 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 1,7 Ris/Pacs Ny rammeavtale og utrulling R 0 E 0 % 0,0 0,0 2,9 1,4 1,4 0,0 0,0 5,7 BKM(behandlerkravmelding): Innføring Nytt R 0 N 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 kodeverk (Radiologi) BKM(behandlerkravmelding): Utfasing Polk R 0 N 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Prehospitalt styringssystem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 Nasjonale registre (utover kreftregister) R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Nytt Østfoldsykehus R 0 E/N 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, % Administrative systemer % 0,0 28 AdmLØ R 0 E/N 70 % 0,0 0,5 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 3,3 41 Regionalt Sak/ Arkiv R 0 E 0 % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 19 Regional porteføljestyring R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 PPM (Clarity; del av regional porteføljestyring) R 5 N 100 % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Anskaffelse Datavarehus og rapporterings R % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 løsning (LIS) 34 Nasjonal database for legestillinger (mottak) R 0 N 100 % 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 Etablering felles system for leder og R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 medarbeidermål % Informasjonssikkerhet % 0,0 Informasjonssikkerhet (Program med flere R 0 E/N 70 % 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 1,0 prosjekter) % Nasjonal helseportal - integrasjon R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 Telemedisin Kompetanse helt hjem R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 eresept regional løsning R 0 N 100 % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,6 SUM 0,4 1,8 5,1 3,1 2,9 0,5 0,5 14,4 Side 18 av 22 Versjon 1.0

19 19 / 22 7 SAMLET OVERSIKT OVER PLANLAGTE GEVINSTUTTAK Aktivitet Gevinst/formål Beskrivelse av aktiviteter i perioden for å understøtte gevinstrealiseringsplanen Tilpasninger i PAS/EPJ for psykiatrien (STHF) Elektronisk legemiddelkurve (STHF) Pasientskadesystem (STHF) Felles HSØpubliseringsløsning Databasesammenslåing STHF Ny/forbedret funksjonalitet for klinikere i PAS/EPJ for psykiatrien Bedre kvalitet og kontroll med oppfølging av vedtak om bruk av tvang og tidspunkt for gjennomføring av takstendringer Elektronisk håndtering av deler av sykepleiedokumentasjon Etablering av system for elektronisk rekvirering og utlevering av pasientspesifikke legemidler Økt pasientsikkerhet gjennom bedre kontroll ved overlevering av medisiner til pasient. Bedret tilgjengelighet til viktig pasientinformasjon. Legger til rette for bedre samhandlingsløsninger med primærhelsetjenesten. Lovpålagt krav om innrapportering av statistiske data ved pasientskade Felles publiseringsløsning for internett i hele Helse Sør Øst - basert på rammeverk fra HOD Ensartede sider for publikum. Mer enhetlig presentasjon og informasjon Forenkling i deling av informasjon innefor RHF'et Standardisering Styrke pasientens sikkerhet ved at pasientens journal hos STHF ligger samlet. Ett felles PAS og én felles EPJ for hele STHF Prosjektet er under realisering. Innføring iht. tidsplan Ikke startet Forsinket iht. tidsplan Prosjektet er under realisering. Omlegging til SIKTplattform (STHF) Etablere og sette i drift ny fellesregional IKT-plattform. Enklere funksjonalitet og mer effektiv samhandling for personell ved STHF vil gi en reduksjon i tidsforbruk på 1 % på oppgaver relatert til kontorstøtte. Bedre kommunikasjonsløsninger vil gi mulighet for reduserte reisekostnader Bedre kontroll på applikasjonsporteføljen gir bedre kontroll på lisenser. Dette vil gi en innsparing der hvor man betaler for mye i lisens. Bedre kontroll på Prosjektet er under etablering/oppstart, og tilstrekkelig finansiering er viktig for gevinstrealisering. Side 19 av 22 Versjon 1.0

20 20 / 22 Elektronisk utveksling av rekvisisjon og svar Radiologi (STHF) applikasjonsporteføljen gir mulighet for konsolidering og sanering av applikasjoner. Dette kan igjen bety en reduksjon i tjenestepriser hos Sykehuspartner. Bedre sikkerhet gir større trygghet ved angrep utenfra, og vil bety at Sykehuspartner unngår kostnader ved for eksempel et virusangrep. Drift av ny plattform blir mer kostnadseffektiv Økt sikkerhet gjennom verifisering av at bilde og beskrivelse tilhører samme undersøkelse/ pasient. Økt sikkerhet ved oppfølging av intern henvisning og svar. Prosjektet er under realisering. Meldingsløftet (STHF) Meldingsløftet skal gi bedre samhandling og sammenhengende forløp i helsetjenesten. Henvisninger, epikriser, rekvisisjoner/svar og annen dialog skal skje elektronisk mellom legekontorene, sykehusene og kommunehelsetjenesten Risikoreduserende tiltak for PAS/EPJ ved STHF Applikasjonskvittering: sikker kommunikasjon (iht. krav fra Meldingsløftet). Elektronisk prøvesvarshåndtering Utvikle funksjonalitet som gjør det mulig å kvittere for leste svar, samt se/sortere uleste svar. Ivareta krav med hensyn til tilgangsstyring og logging Oppfylle registrerings- og rapporteringskrav, herunder psykiatri, direkte time og NPR. Forsinket iht. tidsplan. Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste Under planlegging. Samarbeid mellom Tieto, SP og STHF 8 TILTAK FOR Å SIKRE GEVINSTUTTAK Foretakene vil sørge for støtte til ledere/prosjektledere i endrings- og omstillingsprosjekter. Gjennom god planlegging og varsling om behov for interne ressurser, ønsker man å sikre nødvendig deltakelse, involvering og eierskap fra fagmiljøet/klinikerne. Det skal sikre nødvendig forankring, og bidra til at tiltak/prosjekter gir gevinster i pasientbehandling og bedre samhandling internt og eksternt. Planlagt prosjekt for prosessutvikling har til hensikt å forberede organisasjonen på større endringsprosesser og innføring av nye IKT-løsninger, som for eksempel nytt PAS/EPJ-system. Side 20 av 22 Versjon 1.0

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF IKT status og perspektiver Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 74/2011 IKT-sjef Harald Strøm Orienteringssak 31.08.2011 Ingress: Saken gir en oversikt

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 088-2010 LANGTIDSPLAN IKT Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at Langtidsplan IKT 2011-2014 legges til

Detaljer

Forventninger og muligheter

Forventninger og muligheter Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Frokostseminar Steinar Marthinsen, viseadm.dir

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus

IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst Styresak 069-2016 8. september 2016 Cathrine M. Lofthus IKT-infrastruktur - dagens situasjon Helse Sør-Øst har en aldrende og komplisert IKT-infrastruktur

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling

IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan. Styreleder og direktørsamling IKT Strategi Helse Midt Norge Del II Handlingsplan Styreleder og direktørsamling 06.03.2013 Utviklingstrender IKT i Helse Midt Norge IKT samordning i fylkeskommuner Regional IKTenhet (Hemit) Felles EPJ

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 055-2013 INNFØRING AV REGIONAL LØSNING FOR RADIOLOGI (RIS/PACS) Forslag til vedtak: Styret slutter seg til planen for

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap

Regionalt senter for kliniske IKT løsninger. Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Hvordan sikre regional forvaltning med lokalt eierskap Organisasjonskart Digital fornying Helse Sør-Øst: Styret i Helse Sør-Øst Budsjett og økonomisk langtidsplan

Detaljer

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal

IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal (IKT-strategi Helse Midt-Norge RHF) IKT-strategi Helse i Midt-Norge Én innbygger én journal NSH kveldsmøte 6. Februar 2013 Jan Eirik Thoresen Prosjektleder Helse Midt-Norge RHF Utviklingstrender IKT i

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014

Inger Marie Finborud, Helse Sør-Øst RHF Nasjonal IKT prosjektledersamling 22.01.2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekter gjennom tidene hva har vi lært?

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk

Visjoner for utvikling av IKTsystemer. mot år Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk Visjoner for utvikling av IKTsystemer i Helse-Norge fram mot år 2030 Lars Moen, Virksomhetsarkitekt, divisjon Strategi 2030?? Difficult to see. Always

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

Det kliniske nervesystemet for fremtiden

Det kliniske nervesystemet for fremtiden Det kliniske nervesystemet for fremtiden Harald Noddeland CIO Forum It-helse Oslo, 22.08.2013 2 Pasientjournalen et sentralt klinisk verktøy Bruker PAS/EPJ Kurve Lab RIS/PACS Andre spesialistsystemer Støttesystemer

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 IKT. Juni 2012. Side 1 av 14

OMRÅDEPLAN 2012-2016 IKT. Juni 2012. Side 1 av 14 OMRÅDEPLAN 2012-2016 IKT Juni 2012 Side 1 av 14 1 FORMÅL...3 2 BAKGRUNN...4 2.1 REGIONAL LANGTIDSPLAN IKT...4 2.2 REGIONALE MÅLBILDER INNEN IKT TIL 2020...4 3 UTFORDRINGSBILDE PER SYKEHUSOMRÅDE...7 4 UTVIKLINGSMULIGHETER

Detaljer

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig

Hemit IT for liv og helse. En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hemit IT for liv og helse En viktig samarbeidspartner - FOR s fagseminar 30. 31.1.2014 - Roger Presthus, kundeansvarlig Hva skal jeg snakke om? Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Ny IKT-organisering

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Områdeplan Vestre Viken HF (med strategiske føringer for kliniske og administrative IKT-baserte tjenester) Perioden 2011-2015

Områdeplan Vestre Viken HF (med strategiske føringer for kliniske og administrative IKT-baserte tjenester) Perioden 2011-2015 1 / 26 (med strategiske føringer for kliniske og administrative IKT-baserte tjenester) Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Tommy Due-Løvaas Saksbehandler Avdelingssjef, Senter for

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)

Logo xx kommune. Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Logo xx kommune Delavtale j) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Revidert juli 2015 Versjon Dato

Detaljer

DIGITAL FORNYING. - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

DIGITAL FORNYING. - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015 1 Innledning IKT-strategi og handlingsplan fra 2012 (styresak 66-2012) definerer et sett med konkrete

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør

Fornyingsprogrammet for standardisering av teknologiske løsninger. Orientering SiV-styret 28.02.13. Stein Kinserdal Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Gode og likevdige helsetjenest til alle som treng det, når de treng det, uavhengig av ald, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fornyingsprogrammet for standardising av teknologiske

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS

SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS SAMMENDRAG AV PROSJEKTSTATUS Prosjekt/ program 1. FAKT-programmet (programrapport) Avgrensing og innhold Eksterne avhengigheter 1.1. FAKT Migrering 1.2. FAKT 1.3. FAKT Sentralt kjøremiljø 1.4. FAKT Helhetlig

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 60/16 Helseplattformen Nasjonal forankring Saksbehandler Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Stig Slørdahl Saksmappe 16/291 Dato for styremøte 27. juni 2016 Forslag til vedtak:

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst

Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Digital fornying - Verdiskapende prosjektportefølje

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør

Porteføljestyring i Helse Sør-Øst. 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør Porteføljestyring i Helse Sør-Øst Pasientenes behov skal være førende for struktur, organisering og innhold i tjenestene 27.10.2010 NOKIOS Ketil Are Lund prosjektdirektør 1 Tema Kort om Helse Sør-Øst Helse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer