Publisering på Publiseringsløsning: Episerver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver"

Transkript

1 Publisering på Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper for publisering på Oppland.no... 4 E. Bruk av sosiale medier... 5 F: Tilgjengelighet for alle (universell utforming)... 6 G. 10 regler for publisering på web:... 7 G. Andre fylkeskommunale nettsteder... 8 H. Andre relevante dokumenter... 9 Del II: Håndbok for publisering på Oppland.no Pålogging Endre passord Rettigheter Begreper og symboler Begreper Symboler Innholdsstruktur Nyheter på forsiden av Oppland.no Bruk av kategori / tema Favoritter Publisere innhold i sidetyper Nyheter Artikler Redigere i brødtekst Sette inn bilder Sette inn lenker, bokmerker og vedlegg Kalender Ansatte/politikere Bildegalleri dynamisk Sette inn Google Maps Publisere innhold i web-deler Masseopplasting av bilder

2 Del 1: Strategi for Oppland.no A. Hovedmål og delmål Hovedmål Oppland.no skal være portal og teknisk plattform for alle fylkeskommunale web-sider, selv om enkelte av disse vil operere under eget domene-navn, med unntak av noen spesielle tekniske løsninger, se punkt E. Oppland.no skal gi et dagsaktuelt bilde av Oppland fylkeskommunes politiske og administrative virksomhet. Gjennom Oppland.no skal våre målgrupper lett finne informasjon om den politiske agenda og fylkeskommunens tjenester og utviklingsaktiviteter, samt oversikt over politikere, politiske utvalg, ansatte og viktige dokumenter og arrangementer. Delmål 1. Oppland.no skal være tilgjengelig for alle (universelt utformet), basert på W3C-standard. 2. Oppland.no skal bidra til at den politiske virksomheten blir synliggjort 3. Politiske dokumenter skal være tilgjengelig på internett senest en uke før fylkesting og fylkesutvalg avholdes 4. Alle politiske møter med møteinnkalling skal offentliggjøres på internett senest en uke før møtet avholdes. 5. Offentlig journal skal være tilgjengelig med tilgang til utgående dokumenter senest 2 virkedager etter utsendelse. 6. Fagenhetene skal gi fyldig informasjon om eget virksomhetsområde, prosjekter og ansvarspersoner. 7. Oppland.no skal synliggjøre det regionale samarbeidet, både mot stor- og småregioner. 8. Fylkeskommunens partnere skal synliggjøres på oppland.no 9. Informasjon på oppland.no skal tilgjengeliggjøres gjennom tale-web. 10. Teknologien skal brukes til toveiskommunikasjon mellom administrasjon, politikere og målgruppene. B. Rammebetingelser Høy prioritet Oppland.no er fylkeskommunens viktigste informasjonskanal både til ekstern og intern informasjon, og skal benyttes både til informasjon og kommunikasjon med våre interne og eksterne målgrupper. Oppland.no skal også benyttes som kommunikasjonskanal i krisesituasjoner. Rådmansledelsen og Lederforum er ansvarlig for at arbeidet med Oppland.no blir prioritert høyt. Kompetansebygging Internettet er i stadig utvikling, og for at Oppland.no skal være et godt offentlig nettsted, er det nødvendig at kompetansebygging skjer kontinuerlig. 2

3 Ressurser Det må settes av tilstrekkelige ressurser til utvikling, drift og kompetanseheving, og til å gjøre tjenesten kjent. Både INFO og fagenhetene er ansvarlige for at det settes av tilstrekkelig tid og økonomiske ressurser til kompetansetiltak. Følgende områder må prioriteres: Innhold, struktur og design: Det må etableres et godt samspill mellom fagenhetene og INFO for å sikre korrekt og brukervennlig informasjon. Dette er tidkrevende, og fagenhetene har et spesielt ansvar for å sette av nok ressurser til dette arbeidet. Teknologi og videreutvikling: For at Oppland.no skal være teknisk på høyde med framtidige behov, må det være forståelse for og forutsigbarhet i forhold til budsjetter for drift og videreutvikling, både hos INFO/rådmannsledelsen og Fagenhet IKT. Markedsføring av tjenesten: Det må settes av ressurser til å gjøre nettstedet kjent, både gjennom annonsering og andre typer kampanjer. Møtepunkter i fylkeskommunens virksomhet bør benyttes for distribusjon av plakater og brosjyrer som omtaler de tjenestene man finner på oppland.no. (Eks. Busser, skysstasjoner, videregående skoler, tannhelsetjenesten osv.) Det må også avsettes ressurser til markedsføring av portalens undersider av de ansvarlige for de forskjellige sidene. Leverandør Fylkeskommunen har inngått en avtale med Sem & Stenersen Prokom AS for vedlikehold og utvikling av ny funksjonalitet. C. Organisering og styring Roller med ansvar: Systemeier: Prosjektleder: Teknisk drift: Web-redaktør: Informasjonsleder er systemeier, og ansvarlig for innholdet på nettstedet. Gjennomføring av videreutvikling, opplæring og tildeling av rettigheter for nye web-redaktører, samt opprettelse av nye nettsteder i løsningen. Koordinering av web-redaktørene. Fagenhet IKT. Ansvar for implementering av ny funksjonalitet, samt drift av servere. Ansvarlig for desken, dvs publisering av nyheter på forsiden til oppland.no, samt godkjenning av nyheter publisert av web-journalist Web-journalist: Publisering av nyheter, artikler, dokumenter m.m. Info.nettverk: Forum for videreutvikling, utveksling av erfaring og kompetanse Deskfunksjon: Deskfunksjon er underlagt informasjonsleder. Deskfunksjonen bemannes av informasjonsansvarlige i Rådgivergruppa, men kan også hente inn forsterkninger fra Informasjonsnettverket. Det er kun informasjonsleder, deskfunksjonen og prosjektleder som har rettighet til å endre innholdsstrukturen på forsiden av Oppland.no. Det er deskfunksjonen eller prosjektleder som tildeler publiseringsrettigheter til web-journalister. 3

4 Web-journalist rollen: Hver fagenhet skal ha min. 1 web-journalist. Med web-journalist forstås en person som har rettighet til å publisere innhold i internettløsningen. For de fleste fagenhetene er det hensiktsmessig at det er flere personer som har denne rettigheten. Det er fagenheten selv som bestemmer hvor mange web-journalister den ønsker å ha. Det er flere rettighetsnivåer for webjournalistene, f.eks: 1) Publisere nyheter med bilder og vedlegg 2) Lage temasider (visningssider) med menypunkter, bannere, nyhetslister lenkesamlinger samt redigere ansattinformasjon Informasjonsnettverkets internettgruppe Som web-redaktør blir man automatisk medlem av internett-gruppa i informasjonsnettverket. Gruppa er et bindeledd mellom INFO og fagenhetene. Internett-gruppa skal informeres om nye muligheter i løsningen, og tas med på råd ved videreutvikling. Det er prosjektleder som koordinerer internett-gruppa. Gruppa har min. 2 samlinger årlig. Opplæring Prosjektleder for Oppland.no er ansvarlig for å gjennomføre kurs for web-journalistene. Kursene skal tilpasses den enkeltes behov for opplæring, og tar for seg bruk av den tekniske løsningen og evnt bruk av billedredigeringsprogram. Opplæring i å skrive nyheter og pressemeldinger er en del av Informasjonsnettverkets ansvarsområde. D. Prinsipper for publisering på Oppland.no Aktiv informasjon: Informasjon på Oppland.no skal være dagsaktuell og presenteres som nyheter. Nyhetene skal publiseres i tilknytning til det fagområdet de omhandler, og et utvalg av disse vil også bli presentert på hovedsiden. Det er desken som avgjør hvilke nyheter som skal publiseres på Oppland.nos forside. For øvrig følger informasjonsansvaret prinsippene vedtatt i informasjons- og kommunikasjonsstrategien. Informasjonsansvaret følger linjen: Den enkelte fagenhet har ansvaret for til enhver tid å ha oppdaterte sider om sine virksomhetsområder. Alle artikler skal vise til en person med saksbehandleransvar. Artikler som ikke lenger er gyldige skal avpubliseres (slettes). Artikler som er gått ut på dato, men inneholder informasjon som fremdeles er relevant, lagres i nettløsningens informasjonsarkiv, og er tilgjengelig via søkemotor og nyhetslister. Kategorier - temainngang: Informasjon på Oppland.no skal kunne gjenfinnes via kategorier (temainngang, stikkord). Ved bruk av temainnganger blir det lettere for brukerne å finne fram i nettstedet. Ved hjelp av temainnganger kan vi på en enkel måte skape informasjonsflyt på tvers av fagenhetene. Alle artikler som publiseres skal merkes med relevante tema. 4

5 Avansert søkefunksjonalitet Oppland.no skal tilby en avansert søkefunksjonalitet som omfatter flere registre, både søk i artikler, dokumenter og informasjon om ansatte, samt søk i politiske saker og offentlig journal. Det skal være mulig å avgrense søket innenfor enkelte fagområder eller kategori/tema. To-veis kommunikasjon: Oppland.no skal legge til rette for toveis kommunikasjon med brukerne, ved å ta i bruk teknologien. Dette kan være bruk av e-dialog, elektroniske skjema, blogg, diskusjonsforum og e- post. E. Bruk av sosiale medier Ansattes bruk av sosiale medier 1. E-postadressen skal ikke benyttes på noen sosiale medier 2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner. Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i hverdagen. Bruk sunn fornuft. 3. Vær bevisst på rollen din som ansatt i OFK. 4. Vurder om du skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende i sosiale medier som for eksempel Facebook eller MSN. I så fall, tenk på hvordan du opptrer. 5. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene. 6. Vær åpen om hvor du jobber. 7. Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av OFK. 8. Henvendelser direkte til OFK besvares av administratorer på de forskjellige kontoene. 9. Husk at Internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt. 10. Er du i tvil, send en e-post til OFKs offisielle kontoer på Facebook / Twitter 1. Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer OFK 2. Svar alltid ved faktafeil eller på spørsmål om kommunens tjenester og tilbud 3. Svar på positive kommentarer, si takk 4. Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale kommentarer, men det er lov å gjøre det. 5. Forsøk også å svare på negative kommentarer 6. Tilpass svaret ut i fra avsender, form og innhold. Saklig? Humoristisk? Formell? 7. På generelle spørsmål svarer du som OFK, med fornavn navn/tittel 8. Ved svar på faglige spørsmål, bruk fullt navn og tittel (eks enhetsleder og enhet) 9. På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering må innsenderen gjøres oppmerksom på at det må sendes en formell henvendelse. 10. Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå 5

6 F: Tilgjengelighet for alle (universell utforming) For mennesker med nedsatt funksjonsevne finnes det en rekke verktøy som gjør det enklere å bruke pc og internett. Lesestaver for blinde, pekepinner for personer med omfattende lammelser, eller joystick for brukere med nedsatt funksjonsevne i arm eller hånd er eksempler på alternativt pc utstyr. Imidlertid er det ikke alle internettløsninger som har kodet innholdet på en slik måte at disse verktøyene kan benyttes. Det er vårt ansvar at alle, uavhengig av funksjonsevne og PC-utstyr, kan lese informasjon på våre nettsteder. For å sikre at nettsidene fungerer best mulig, er det viktig at internettløsningen følger de standardene som finnes for internett. Det er W3C som har ansvaret for å oppdatere disse. Tilgjengelighet for alle omfatter også hvordan vi formidler et budskap. Et tydelig språk uten bruk av for mange fremmedord og spesielle faguttrykk bidrar til å gjøre teksten lettere tilgjengelig for oss alle. Erfaringer viser at ved å legge til rette for bruk av slikt utstyr, gjør vi den generelle tilgjengeligheten bedre, samt at vi tilpasser nettstedet vårt for søkemotorer. (Kilde: Tilgjengelige nettsteder, Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret) Norge.no setter følgende krav til offentlige nettsteder når det gjelder tilgjengelighet i 2009: Se: Nettstedet bruker alternativ bildetekst Linker skiller seg ut fra løpende tekst Skriftstørrelsen er skalerbar Datatabeller er tilgjengelige Rammer brukes på en måte som reduserer ulempene Meny og søk er tilgjengelig uten ekstra utvidelser Kontrasten på nettstedet er tilstrekkelig Statisk innhold kan hoppes over CSS brukes for å skille form og innhold Hovedspråk er angitt HTML er korrekt kodet på nettstedet 6

7 G. 10 regler for publisering på web: 1. Skriv for brukeren, ikke for deg selv Glem alt ekstra som du har lyst til å si, og konsentrer deg i stedet om å formidle den informasjon brukeren faktisk trenger 2. Lag luftig tekst Unngå å lage en vegg av tekst på skjermen. Et avsnitt skal aldri være mer enn 100 ord langt. 3. Skriv kort og konsist Brukere er ikke på web for å nyte tekst, men for å finne informasjon.skriv kort og saklig faktaformidling. 4. Bruk mellomtitler Mellomtitler hjelper brukeren å finne frem i teksten. Lag korte mellomtitler for hver 2-3 avsnitt. Mellomtittelen skal beskrive innhodlet i avsnittet som følger (benytt Undertittel h2 på mellomtittelen). 5. Bruk kulepunkter Kulepunkter hjelper brukeren å lese effektivt på web. Bruk alltid kulepunkter når du kan. 6. Si det viktigste først Brukeren gidder ikke å lese lenger enn han må, så resetener det viktigste første i teksten. 7. Skriv for søkemotorer For at din side skal komme opp når brukeren søker på en søkemotor, må ordet brukeren søker etter faktisk finnes på siden din. Bruk de ordene som brukerne søker etter når du skriver. 8. Lag riktige lenker Unngå å bruke bare les mer og klikk her som lenker. En lenketekst skal alltid beskrive innholdet på siden lenken peker til, for eksempel slik: Søknadsskjema for inntak til videregående skole 9. Les korrektur Det er ikke bedre med skrivefeil på web enn på trykk. Les korrektur, og følg skrivereglene. 10. Bli alltid bedre Øvelse gjør mester! (Kilde Nettredaktor.no) 7

8 G. Andre fylkeskommunale nettsteder Internettløsningen gir mulighet for å opprette flere nettsteder. Prosjekter og virksomheter som er tett knyttet opp til fylkeskommunen (f.eks er finansiert gjennom fylkeskommunen) kan benytte fylkeskommunens lisens for å opprette egen nettside. Dersom en slik nettside krever ny funksjonalitet eller avansert design, må dette bekostes av prosjektet/virksomheten. Domenenavn for en slik nettside vil være I dag benytter følgende prosjekter/virksomheter løsningen: Med egen lisens: - Alle videregående skoler (12 skoler) - Fagskolen i Gjøvik - Opplandstrafikk - Vandreboka - Prosjekt Innlandsuniversitetet - Innlandet Revisjon - Østnorsk filmsenter Uten egn lisens, underside av - Digitale forstyrrelser (Fagenhet Kulturvern, prosjekt) - Filmverkstedet i Oppland - Filmbussen - Internasjonalt servicekontor - Karriere Oppland - Klimapark2469 (norsk og engelsk) - Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal - Skog og trestrategi for Hedmark og Oppland - Opplandsjern - Ting forteller (Kunstprosjekt, Kulturmenyen) - Universell utforming i Hedmark og Oppland - Å så vakkert (Kunstprosjekt, Kulturmenyen) Gevinster med bruk av én sentral internettløsning (uavhengig av lisens): Mulighet for krysspublisering av nyheter mellom nettstedene i løsningen Felles forum (internettgruppa i Informasjonsnettverket) for utveksling av erfaring og kompetanse Mindre sårbarhet ved sykdom, ferier og folk som slutter Økonomisk lønnsomt: - Teknisk drift av internettløsningen ivaretas av Fagenhet IKT ingen kostnad for undernettstedene - Ingen intern-fakturering for medgått arbeidstid ved opprettelse av interne nettsteder - Videreutvikling av systemet: Ny funksjonalitet blir automatisk tilgjengelig for alle under-nettsteder Nettstedene eller prosjektene kan ha behov for egen design, egen innholdsstruktur og ulik bruk av løsningens funksjonalitet. Det er helt vesentlig at den sentrale internettløsningen kan tilby et 8

9 mangfold av funksjonalitet og fleksibilitet når det gjelder innhold, struktur og design, for at denne skal være et reelt alternativ når behov for et nytt nettsted oppstår. Eksempler på nettsteder som er utviklet spesielt, evnt i samarbeid med andre aktører, og som ikke skal overføres til Epi-Server: - Arkivnett Oppland - Bibliotekportalen i Oppland - Biblioteknett Oppland - Vilbli.no - Kultursekken i Oppland - Innlandskortet.no H. Andre relevante dokumenter E-Norge planen Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Oppland fylkeskommune IKT-strategi for Oppland fylkeskommune Redaktørhåndbok, Epi-server Administratorhåndbok, Epi-server 9

10 Del II: Håndbok for publisering på Oppland.no 1. Pålogging Benytt lenke for pålogging avhenging av hvilken nettside du skal publisere i : Dersom du skal publisere på en nettside med domenenavn benytter du denne lenken: Skriv inn brukernavn og passord: 1.1. Endre passord Menyknappen Mine innstillinger er tilgjengelig når Root er markert i venstremenyen 1. Klikk på Rotkatalog, 2. Klikk på Mine innstillinger 3. Hak av for Endre passord, og skriv inn et nytt passord, min. 7 tegn (helst en blanding av bokstaver og tall) 10

11 1.2. Rettigheter For Oppland.no: Alle web-journalister tilhører rettighetsgruppen Journalist. Journalister har adgang til å opprette og publisere nyheter på alle fagsider, samt endre og slette innhold. Journalister har også rettighet til å publisere informasjon om ansatte og opprette og endre kalenderhendelser. På hver fagenhet er det én person som har anledning til å endre innhold i web-deler, dvs å gjøre større endringer på fagenhetens side. De har en tilleggsrettighet Webpart Det er kun info-desken som har rettighet til å gjøre endringer på forsiden, samt opprette nye tema (kategorier). Info-desken tilhører rettighetsgruppen Web-admin. For Opplandvgs.no: Web-journalister ved skolene har rettighet til å publisere nyheter på sin skoles hjemmeside. På hver skole er det min. én person som har rettighet til å publisere på alle skolesider, endre innholdsstruktur, bruke webdeler, samt opprette nye brukere og tildele rettigheter. Disse tilhører rettighetsgruppen Skoleadmin. Andre nettsteder: For å kunne publisere på en annen nettside i løsningen må du ha rettighet til å publisere på denne siden. Kontakt INFO for å endre rettighet i systemet. 2. Begreper og symboler 2.1. Begreper Brødsmulesti: Viser hvor i nettløsningen du befinner deg Tittel: Overskrift/navn på innhold. Tittelen skal være kort, tydelig og rett på sak. Ingress: Innledende tekst som er formulert slik at den inviterer til å lese mer. Teksten kommer med i nyhetslister og på temasider. Ingressbilde: Ingressbildet publiseres sammen med ingressteksten og vises på temasider. Alt-tekst (alternativ tekst): Alle bilder og lydfiler (bl.a. video) skal merkes med alternativ tekst som beskriver hva bildet eller lydfilen viser, for å optimalisere søk og ivareta krav til universell utforming. Les mer om universell utforming Hoveddel (brødtekst): Her legges hovedteksten inn, i dette feltet er det mulig å redigere teksten (lage punktlister, utheve tekst, lage overskrifter, legge inn bilder etc.) 11

12 Redigeringsmodus: Når du har logget deg inn i løsningen vises en trestruktur i venstre kolonne med ulike redigeringsvalg Visningsmodus: Slik nettsiden ser ut for en bruker som ikke er pålogget. RSS: En nyhetsliste som kan vises på flere nettsider (for eksempel ved bruk av webdel) Sidetype: Mal for publisering av innhold Nyheter (løpende informasjon) Artikler (fast informasjon) Kalenderhendelser (arrangementer, møter etc) Ansatt Fagenhet (liste over ansatte i en fagenhet) Temasider (nyheter eller artikler generert etter kategori) Listeside (nyheter eller artikler vist etter innholdsstruktur) Skjema Bildegalleri Blogg Diskusjonsforum Startside Webdel: En del av nettsiden som kan inneholde tekst, bilder, lenker, video, kalenderhendelser, bildekarusell, RSS oa. Webdelen kan enkelt flyttes eller bytte plass med andre webdeler innenfor samme nettside. Følgende sidetyper kan vise webdeler: Artikler, temasider, startsider. URL: en adresse på nettet. Begynner med (som viser til en åpen nettside), https:// (kryptert/sikret nettside, f.eks nettbank) eller ftp:// (for overføring av filer) 2.2 Symboler Bak sider i trestrukturen (i redigeringsmodus) vises et symbol for å tydeliggjøre ulike innstillinger på siden. Disse symbolene gir deg et raskt overblikk over hvilke sider som ikke er publisert, som er nye, som ikke vises på menyer osv. Følgende symboler finnes: Siden er en snarvei til en annen side i denne nettløsningen Siden er en snarvei til en ekstern side Siden henter data fra en annen side i nettløsningen Siden er nylig publisert Siden er ikke publisert Siden vises ikke i menyen Siden er gått ut på dato (avpublisert) Siden skal publiseres ved et senere tidspunkt Du har ingen rettigheter på siden 12

13 3. Innholdsstruktur Innholdsstrukturen i redigeringsmodus speiler innholdsstrukturen i visningsmodus. For å navigere, kan du både klikke i redigeringsmenyen til venstre eller i visningen i høyre del av skjerme. I redigeringsmenyen må du klikke på + for å åpne underliggende sider Hver fagenhet har sin nettside, der leder, ansatte og virksomhetsområdet presenteres. 3.1 Nyheter på forsiden av Oppland.no Nyheter som vises på forsiden er alltid lagret under en fagenhet, skoleside eller et politikkområde, og krysspublisert til forsiden. Det er Infodesken som godkjenner nyhetene som publiseres på forsiden. For at Infodesken skal kunne godkjenne nyheten, må web-redaktøren hake av Publisering til forsiden når nyheten publiseres på eget fagområde. Da vil det automatisk bli send en e-post til om at nyheten klar til publisering på forsiden. Desken er bemannet i normal arbeidstid, og nyheter legges fortløpende ut. Desken har anledning til å endre på overskrift, ingress og ingressbilde for forsiden. Den opprinnelige nyheten som ligger på fagenheten sin side, vil ikke bli endret. 13

14 3.2 Bruk av kategori / tema Alle fagenhetssider og skolesider er basert på sidetypen Temaside. Temasider lister opp nyheter (eller andre sidetyper) som er merket med en bestemt kategori. Her vises nyhetenes tittel, ingress og ingressbilde. Ved å klikke på tittelen åpnes nyheten. På denne måten kan vi vise samme nyhet på flere forskjellige temasider. Det er også mulig å lage en temaside som henter frem nyheter fra flere kategorier. Når man åpner nyheten vil den imidlertid alltid bli vist på den siden der den er lagret. Det vil si at en nyhet som er publisert under Fagenhet videregående opplæring og krysspublisert til Opplandstrafikk, vil bli åpnet på videregående opplæring sin side, når man klikker på overskriften på nyheten. Temaboksen i høyre kolonne viser hvilke andre sider nyheten er krysspublisert til. Når man klikker på et tema, vil man få opp en side som viser en liste over nyheter som er haket av med det samme temaet, samt fast informasjon om temaet. 3.3 Favoritter For å komme lett til egen nettside (fagenhet/skole/prosjektside) uten å være nødt til å åpne flere nivåer i trestrukturen, er det mulig å opprette en favoritt til den nettsiden du benytter mest. 1. marker nettsiden du benytter mest 2. Høyreklikk og velg Legg til favoritt 3. Nettsiden finner du igjen under Fanen Favoritter øverst i venstre kolonne i redigeringsmodus. 14

15 4. Publisere innhold i sidetyper 4.1 Nyheter Benytt malen for nyheter når du skal lage innhold som har kort levetid og som skal vises i nyhetslisten på fagenheten/skolens side, og evnt krysspubliseres til forsiden av oppland.no eller skoleportalen. 1) Åpne riktig fagområde/skole og nyhetsliste i innholdsstrukturen 2) Høyreklikk og velg Opprett ny 3) Klikk på Opprett 4) Skriv nyheten: Navn: Skriv inn tittelen på nyheten Forfatter: Velg et navn fra listen dersom du publiserer på vegne av andre Publiser til forsiden oppland.no: Hak av dersom nyheten også skal publiseres på forsiden av Publiser til skoleportal: Hak av dersom nyheten også skal publiseres på Tillat kommentar: Hak av dersom du ønsker at publikum skal kunne kommentere innholdet i nyheten Ingressbilde: Bildet som vises i nyhetslisten. Les mer om å sette inn bilder på side 20. Alternativ tekst på ingressbilde: Skal alltid fylles ut kort beskrivelse av det som er avbildet (for eksempel navn på den det er bilde av, illustrasjonsfoto, sted der bildet er tatt etc.) Skjul ingressbilde i artikkelvisning: Hak av dersom bildet kun skal vises på temasiden, og ikke vises når nyheten er åpnet. 15

16 Innledning (ingress) : Skriv inn ingressen her. På forsiden av Oppland.no det plass til maks 120 tegn (ca 2 linjer). Dersom du har kopiert teksten fra f.eks word klikk på ikonet og lim testen inn i dialogvinduet. (Eventuelt marker teksten og klikk på ikonet for Fjern formattering). Teksten vil da bli renset for koder fra word. Hoveddel (brødtekst): Skriv brødteksten til nyheten her. Dersom du har kopiert teksten fra word må koden renses her også. Les mer om redigering på side Innhold i høyre kolonne: (f.eks vedlegg, koblinger til andre nettsider, Google maps, etc) Skriv inn overskrift og merk denne med Overskrift 2 under Format Benytt punktliste når du skal legge inn lenker til vedlegg (gjelder også dersom det bare er ett vedlegg). Sette inn vedlegg: Skriv inn og merk teksten som skal lenke til et dokument eller en annen nettside Benytt ikonet for å sette inn hyperkobling/lenke: Benytt ikonet for å sette inn dokument: Les mer om å sette inn vedlegg på side Kategori: Merk nyheten med riktig kategori(er), for at den skal vises på aktuelle temasider (fagsider eller skolesider) 7. Lagre og publiser Lagre / Lagre og forhåndsvis: Nyheten blir lagret i redigeringsmodus, men blir ikke publisert. Dersom man benytter denne funksjonen etter at nyheten er publisert første gang, vil det opprettes en ny versjon av nyheten som ikke publiseres. Det anbefales derfor kun å benytte knappen Lagre og publiser dersom man redigerer en allerede publisert nyhet. TIPS: Dersom du ønsker at nyheten skal publiseres på et senere tidspunkt, eller avpubliseres på et bestemt tidspunkt, kan dette defineres inn under fanen Planlegging 16

17 4.2 Artikler Mens en nyhet har et innhold som er av kort varighet, er innholdet i en artikkel av mer langvarig karakter. En artikkel er knyttet opp mot venstremenyen og kommer frem med menypunkt i innholdsstrukturen der den opprettes. 1) Opprett artikkel ved å høyreklikke det fagområdet/skole der artikkelen skal vises og velg Opprett ny 2) Velg Opprett Artikkel 3) Skriv artikkelen ved å fylle inn feltene for navn (overskrift), ingress og hoveddel (brødtekst). Les mer på side 18 4) Sett inn bilder: Les mer på side 20 5) Skjul høyre kolonne: Noen ganger har vi behov for å benytte hele bredden også høyre kolonne. Ved å hake av her benyttes hele bredden. 6) Innhold i høyre kolonne For å legge inn innhold i høyre kolonne, må vi bruke webdeler. Les mer om å publisere innhold i webdeler fra side Lagre og publiser Lagre / Lagre og forhåndsvis: Nyheten blir lagret i redigeringsmodus, men blir ikke publisert. Dersom man benytter denne funksjonen etter at nyheten er publisert første gang, vil det opprettes en ny versjon av nyheten som ikke publiseres. Det anbefales derfor kun å benytte knappen Lagre og publiser dersom man redigerer en allerede publisert artikkel. TIPS: Dersom artikkelen ikke skal vises i menystrukturen: 1) Velg fanen Innstillinger 2) Ta bort haken for Vis siden i menyer 17

18 4.3 Redigere i brødtekst Lim inn tekst fra word Dersom teksten du skal benytte skal kopierer fra word, må du lime inn teksten enten ved å klikke på ikonet for Lim inn fra word, eller ved å markere teksten og klikke på ikonet for Fjern formattering. Disse funksjonene tar bort alle formateringer, og gjør testen leservennlig og med riktig formattering for web. Merk overskrifter i brødteksten: Overskrifter i brødteksten merkes med Overskrift 2. Dersom det er behov for en overskrift på et lavere nivå ( underoverskrift ), benyttes Overskrift 3. Denne kodingen gjør at vi optimaliserer teksten for søkemotorer, samtidig som den blir lett å skumlese. Men det viktigste er at vi gjør koden leselig for skjermlesere som benyttes av for eksempel blinde. Marker undertittelen og velg Overskrift 2 under Format Innrykk: Sett markøren der du ønsker et innrykk, og velg ikonet for innrykk. Innrykket gjelder for avsnittet, dvs til neste harde linjeskift. Teksten kan rykkes inn flere ganger. Tabeller: For å ivareta kravet til universell utforming på nett, må alle tabeller være kodet riktig, slik at de som benytter skjermlesere kan oppfatte innholdet i tabellen på riktig måte Tabeller skal kun brukes for å vise data i en oppstilling. Tabeller skal ikke benyttes for å plassere tekst i forhold til bilder. Les mer om justering av bilder på side 22. For å opprette en tabell eller endre tabellegenskaper, klikk på ikonet for tabell Velg størrelse på tabellen: antall kolonner og antall rader Tabellen vil automatisk få en ramme på 1 px. Dersom du ikke ønsker ramme, må klassen TabellUtenRamme velges 18

19 Dersom du henter tabellen fra word eller excel, benytt ikonet Lim inn fra word når du limer inn tabellen. (Evnt. marker hele tabellen og klikk på ikonet for Fjern formattering). Den renser innholdet for koder og gjør redigeringen under langt enklere! Under fanen Avansert skal det skrives inn en kort oppsummering av hva tabellen inneholder For at tabeller skal kunne forstås av skjermlesere, må raden for overskrift kodes. Sett markøren i raden for overskrift og klikk på ikonet for radegenskap. Så må hver celle i overskriftsraden kodes riktig: Marker den første cellen og klikk på Celleegenskaper Dersom du ønsker at tabellen skal ha overskrift i første kolonne istedenfor første rad, markerer du hver celle i denne kolonnen, men merker Området med Kolonne 19

20 4.4 Sette inn bilder Ingressbilder: For å legge inn et bilde sammen med ingressteksten, benyttes feltet for Ingressbilde i nyhetsmalen: Klikk på knappen lengst til høyre for å laste opp bildet: Lagre bildet i egen katalog for denne siden: Dersom bildet ikke skal gjenbrukes, men brukes kun i forbindelse med den aktuelle nyheten, kan det lagres i en egen katalog for denne siden. Klikk på OK for å opprette en slik katalog. Lagre bildet i filstruktur: Velg riktig mappe: Logoer, bilder av ansatte og politikere er eksempler på bilder som vi har nytte av i flere sammenhenger. Det er derfor hensiktsmessig å lagre disse i filstrukturen under Global files (Oppland.no) eller Skoler (Opplandvgs.no). Velg riktig bildemappe i filstrukturen. For å laste opp bildet klikker du på ikonet for ny fil: Hent riktig fil ved å klikke på Bla gjennom. Klikk på OK for å lagre bildet i mappen. Navnet på bildefilen må ikke inneholde æ, ø, å eller mellomrom. TIPS: For å endre navn på bildefilen: Høyreklikk på bildet og velg Endre navn: Klikk på Lagre Merk bildet igjen, og klikk på OK for å komme tilbake til nyheten. Husk å skrive inn alternativ tekst for ingressbildet! 20

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView)

Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Brukerveiledning Mobilsider Portal (SSP.MobileView) Sem & Stenersen Prokom AS Versjon 1.0 Dokumentkontroll Oversikt Forfatter: Stian Haga / Eivind Olsen Dato opprettet: 25.01.2012 Siste endring: Versjon:

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Dette dokumentet er ment som en ren beskrivelse av webkonseptet Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere. Designskissene er en visualisering av det designet og brukergrensesnittet

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Introduksjonskurs med grunnleggende info for å komme i gang med å legge inn og redigere informasjon i Liferay

Introduksjonskurs med grunnleggende info for å komme i gang med å legge inn og redigere informasjon i Liferay Introduksjonskurs med grunnleggende info for å komme i gang med å legge inn og redigere informasjon i Liferay Knut & Roar Oppdatert 15.07.13 NTNU Universitetsbiblioteket Innhold Redigering... 4 Artikkel

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Prosjektsider - Fylkesmannen

Prosjektsider - Fylkesmannen 2013 Prosjektsider - Fylkesmannen Solfrid Helvik Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 27.11.2013 1 Introduksjon Fylkesmannen nyttar i dag Episerver 7 på prosjektsider og intranettsider Malene er basert på det

Detaljer

Solveig Rødland, 21.03.2014. Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider

Solveig Rødland, 21.03.2014. Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider Solveig Rødland, 21.03.2014 Publiseringskurs i EasyPublish (EP) for videregående skolers nettsider 1 Dagens agenda Bli kjent med oppbygning av nettsidene Bli kjent med publiserings- og redigeringsprinsippene

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Generelt om bildebruk Bilder skaper liv på en side. Mange undersøkelser har vist at øynene dras mot bilder på nettet. Noe av det første våre øyne dras

Detaljer

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver

Innledning Pålogging Del 1 Velkommen til Idium Portalserver Velkommen til Idium Portalserver Brukermanual tilpasset skytterlag/ samlag i DFS Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER

BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER Innhold BRUKSANVISNING FOR STYREMEDLEMMER... 2 PÅLOGGING OG ORGANISAJONSSTRUKTUR... 2 REDIGERE EKSISTERENDE DOKUMENTER... 5 NYE DOKUMENTER... 6 IMPORTERE FILER... 12 NYHETER... 14 KAMPANJER... 17 KONTAKTER

Detaljer

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider

Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Brukermanual for Kjelsås fotballs nettsider Velkommen til Kjelsås fotball på nett! Vi ønsker at flest mulig benytter seg av våre nettsider i det daglige, og som webansvarlig for et lag eller en årgang

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Side 1/6 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >>

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

Publiseringsguide for NEK

Publiseringsguide for NEK Publiseringsguide for NEK Introduksjon Hensikten med dette dokumentet er å gi en rask innføring i hvordan man effektivt kan publisere saker på NEK sine web-sider www.europajolle.no. Siden web-systemet

Detaljer

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding

Forside. Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune. Melding Denne er koblet til: Redigering > Egendefinert > Maler> Forside - Viktig melding Forside Hovedmeny Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune Tjenesteområder (Snarveimeny) Infolinkstruktur > Meny > Hå kommune> Tjenestemeny (snarveier) *Må lenkes til Dypdykk > menyelement>... som er i hovedmeny

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no

Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no EZ Publish Bruksanvisning for publisering på www.fysio.no Gå til http://admin.fysio.no. OBS: Legg merke til at du ikke skal ha med www. Skriv inn brukernavn og passord. Nå er du klar til å redigere artiklene:

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer