Publisering på Publiseringsløsning: Episerver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publisering på www.oppland.no Publiseringsløsning: Episerver"

Transkript

1 Publisering på Publiseringsløsning: Episerver Innhold Del 1: Strategi for Oppland.no... 2 A. Hovedmål og delmål... 2 B. Rammebetingelser... 2 C. Organisering og styring... 3 D. Prinsipper for publisering på Oppland.no... 4 E. Bruk av sosiale medier... 5 F: Tilgjengelighet for alle (universell utforming)... 6 G. 10 regler for publisering på web:... 7 G. Andre fylkeskommunale nettsteder... 8 H. Andre relevante dokumenter... 9 Del II: Håndbok for publisering på Oppland.no Pålogging Endre passord Rettigheter Begreper og symboler Begreper Symboler Innholdsstruktur Nyheter på forsiden av Oppland.no Bruk av kategori / tema Favoritter Publisere innhold i sidetyper Nyheter Artikler Redigere i brødtekst Sette inn bilder Sette inn lenker, bokmerker og vedlegg Kalender Ansatte/politikere Bildegalleri dynamisk Sette inn Google Maps Publisere innhold i web-deler Masseopplasting av bilder

2 Del 1: Strategi for Oppland.no A. Hovedmål og delmål Hovedmål Oppland.no skal være portal og teknisk plattform for alle fylkeskommunale web-sider, selv om enkelte av disse vil operere under eget domene-navn, med unntak av noen spesielle tekniske løsninger, se punkt E. Oppland.no skal gi et dagsaktuelt bilde av Oppland fylkeskommunes politiske og administrative virksomhet. Gjennom Oppland.no skal våre målgrupper lett finne informasjon om den politiske agenda og fylkeskommunens tjenester og utviklingsaktiviteter, samt oversikt over politikere, politiske utvalg, ansatte og viktige dokumenter og arrangementer. Delmål 1. Oppland.no skal være tilgjengelig for alle (universelt utformet), basert på W3C-standard. 2. Oppland.no skal bidra til at den politiske virksomheten blir synliggjort 3. Politiske dokumenter skal være tilgjengelig på internett senest en uke før fylkesting og fylkesutvalg avholdes 4. Alle politiske møter med møteinnkalling skal offentliggjøres på internett senest en uke før møtet avholdes. 5. Offentlig journal skal være tilgjengelig med tilgang til utgående dokumenter senest 2 virkedager etter utsendelse. 6. Fagenhetene skal gi fyldig informasjon om eget virksomhetsområde, prosjekter og ansvarspersoner. 7. Oppland.no skal synliggjøre det regionale samarbeidet, både mot stor- og småregioner. 8. Fylkeskommunens partnere skal synliggjøres på oppland.no 9. Informasjon på oppland.no skal tilgjengeliggjøres gjennom tale-web. 10. Teknologien skal brukes til toveiskommunikasjon mellom administrasjon, politikere og målgruppene. B. Rammebetingelser Høy prioritet Oppland.no er fylkeskommunens viktigste informasjonskanal både til ekstern og intern informasjon, og skal benyttes både til informasjon og kommunikasjon med våre interne og eksterne målgrupper. Oppland.no skal også benyttes som kommunikasjonskanal i krisesituasjoner. Rådmansledelsen og Lederforum er ansvarlig for at arbeidet med Oppland.no blir prioritert høyt. Kompetansebygging Internettet er i stadig utvikling, og for at Oppland.no skal være et godt offentlig nettsted, er det nødvendig at kompetansebygging skjer kontinuerlig. 2

3 Ressurser Det må settes av tilstrekkelige ressurser til utvikling, drift og kompetanseheving, og til å gjøre tjenesten kjent. Både INFO og fagenhetene er ansvarlige for at det settes av tilstrekkelig tid og økonomiske ressurser til kompetansetiltak. Følgende områder må prioriteres: Innhold, struktur og design: Det må etableres et godt samspill mellom fagenhetene og INFO for å sikre korrekt og brukervennlig informasjon. Dette er tidkrevende, og fagenhetene har et spesielt ansvar for å sette av nok ressurser til dette arbeidet. Teknologi og videreutvikling: For at Oppland.no skal være teknisk på høyde med framtidige behov, må det være forståelse for og forutsigbarhet i forhold til budsjetter for drift og videreutvikling, både hos INFO/rådmannsledelsen og Fagenhet IKT. Markedsføring av tjenesten: Det må settes av ressurser til å gjøre nettstedet kjent, både gjennom annonsering og andre typer kampanjer. Møtepunkter i fylkeskommunens virksomhet bør benyttes for distribusjon av plakater og brosjyrer som omtaler de tjenestene man finner på oppland.no. (Eks. Busser, skysstasjoner, videregående skoler, tannhelsetjenesten osv.) Det må også avsettes ressurser til markedsføring av portalens undersider av de ansvarlige for de forskjellige sidene. Leverandør Fylkeskommunen har inngått en avtale med Sem & Stenersen Prokom AS for vedlikehold og utvikling av ny funksjonalitet. C. Organisering og styring Roller med ansvar: Systemeier: Prosjektleder: Teknisk drift: Web-redaktør: Informasjonsleder er systemeier, og ansvarlig for innholdet på nettstedet. Gjennomføring av videreutvikling, opplæring og tildeling av rettigheter for nye web-redaktører, samt opprettelse av nye nettsteder i løsningen. Koordinering av web-redaktørene. Fagenhet IKT. Ansvar for implementering av ny funksjonalitet, samt drift av servere. Ansvarlig for desken, dvs publisering av nyheter på forsiden til oppland.no, samt godkjenning av nyheter publisert av web-journalist Web-journalist: Publisering av nyheter, artikler, dokumenter m.m. Info.nettverk: Forum for videreutvikling, utveksling av erfaring og kompetanse Deskfunksjon: Deskfunksjon er underlagt informasjonsleder. Deskfunksjonen bemannes av informasjonsansvarlige i Rådgivergruppa, men kan også hente inn forsterkninger fra Informasjonsnettverket. Det er kun informasjonsleder, deskfunksjonen og prosjektleder som har rettighet til å endre innholdsstrukturen på forsiden av Oppland.no. Det er deskfunksjonen eller prosjektleder som tildeler publiseringsrettigheter til web-journalister. 3

4 Web-journalist rollen: Hver fagenhet skal ha min. 1 web-journalist. Med web-journalist forstås en person som har rettighet til å publisere innhold i internettløsningen. For de fleste fagenhetene er det hensiktsmessig at det er flere personer som har denne rettigheten. Det er fagenheten selv som bestemmer hvor mange web-journalister den ønsker å ha. Det er flere rettighetsnivåer for webjournalistene, f.eks: 1) Publisere nyheter med bilder og vedlegg 2) Lage temasider (visningssider) med menypunkter, bannere, nyhetslister lenkesamlinger samt redigere ansattinformasjon Informasjonsnettverkets internettgruppe Som web-redaktør blir man automatisk medlem av internett-gruppa i informasjonsnettverket. Gruppa er et bindeledd mellom INFO og fagenhetene. Internett-gruppa skal informeres om nye muligheter i løsningen, og tas med på råd ved videreutvikling. Det er prosjektleder som koordinerer internett-gruppa. Gruppa har min. 2 samlinger årlig. Opplæring Prosjektleder for Oppland.no er ansvarlig for å gjennomføre kurs for web-journalistene. Kursene skal tilpasses den enkeltes behov for opplæring, og tar for seg bruk av den tekniske løsningen og evnt bruk av billedredigeringsprogram. Opplæring i å skrive nyheter og pressemeldinger er en del av Informasjonsnettverkets ansvarsområde. D. Prinsipper for publisering på Oppland.no Aktiv informasjon: Informasjon på Oppland.no skal være dagsaktuell og presenteres som nyheter. Nyhetene skal publiseres i tilknytning til det fagområdet de omhandler, og et utvalg av disse vil også bli presentert på hovedsiden. Det er desken som avgjør hvilke nyheter som skal publiseres på Oppland.nos forside. For øvrig følger informasjonsansvaret prinsippene vedtatt i informasjons- og kommunikasjonsstrategien. Informasjonsansvaret følger linjen: Den enkelte fagenhet har ansvaret for til enhver tid å ha oppdaterte sider om sine virksomhetsområder. Alle artikler skal vise til en person med saksbehandleransvar. Artikler som ikke lenger er gyldige skal avpubliseres (slettes). Artikler som er gått ut på dato, men inneholder informasjon som fremdeles er relevant, lagres i nettløsningens informasjonsarkiv, og er tilgjengelig via søkemotor og nyhetslister. Kategorier - temainngang: Informasjon på Oppland.no skal kunne gjenfinnes via kategorier (temainngang, stikkord). Ved bruk av temainnganger blir det lettere for brukerne å finne fram i nettstedet. Ved hjelp av temainnganger kan vi på en enkel måte skape informasjonsflyt på tvers av fagenhetene. Alle artikler som publiseres skal merkes med relevante tema. 4

5 Avansert søkefunksjonalitet Oppland.no skal tilby en avansert søkefunksjonalitet som omfatter flere registre, både søk i artikler, dokumenter og informasjon om ansatte, samt søk i politiske saker og offentlig journal. Det skal være mulig å avgrense søket innenfor enkelte fagområder eller kategori/tema. To-veis kommunikasjon: Oppland.no skal legge til rette for toveis kommunikasjon med brukerne, ved å ta i bruk teknologien. Dette kan være bruk av e-dialog, elektroniske skjema, blogg, diskusjonsforum og e- post. E. Bruk av sosiale medier Ansattes bruk av sosiale medier 1. E-postadressen skal ikke benyttes på noen sosiale medier 2. Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner. Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i hverdagen. Bruk sunn fornuft. 3. Vær bevisst på rollen din som ansatt i OFK. 4. Vurder om du skal ha kontakt med elever/brukere/pårørende i sosiale medier som for eksempel Facebook eller MSN. I så fall, tenk på hvordan du opptrer. 5. Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten gjelder også i de sosiale mediene. 6. Vær åpen om hvor du jobber. 7. Presiser at du ytrer deg som privatperson og ikke på vegne av OFK. 8. Henvendelser direkte til OFK besvares av administratorer på de forskjellige kontoene. 9. Husk at Internett er permanent, det kan være vanskelig å slette det du har sagt. 10. Er du i tvil, send en e-post til OFKs offisielle kontoer på Facebook / Twitter 1. Vær til stede, delta i debatten. Husk at du alltid representerer OFK 2. Svar alltid ved faktafeil eller på spørsmål om kommunens tjenester og tilbud 3. Svar på positive kommentarer, si takk 4. Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale kommentarer, men det er lov å gjøre det. 5. Forsøk også å svare på negative kommentarer 6. Tilpass svaret ut i fra avsender, form og innhold. Saklig? Humoristisk? Formell? 7. På generelle spørsmål svarer du som OFK, med fornavn navn/tittel 8. Ved svar på faglige spørsmål, bruk fullt navn og tittel (eks enhetsleder og enhet) 9. På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering må innsenderen gjøres oppmerksom på at det må sendes en formell henvendelse. 10. Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå 5

6 F: Tilgjengelighet for alle (universell utforming) For mennesker med nedsatt funksjonsevne finnes det en rekke verktøy som gjør det enklere å bruke pc og internett. Lesestaver for blinde, pekepinner for personer med omfattende lammelser, eller joystick for brukere med nedsatt funksjonsevne i arm eller hånd er eksempler på alternativt pc utstyr. Imidlertid er det ikke alle internettløsninger som har kodet innholdet på en slik måte at disse verktøyene kan benyttes. Det er vårt ansvar at alle, uavhengig av funksjonsevne og PC-utstyr, kan lese informasjon på våre nettsteder. For å sikre at nettsidene fungerer best mulig, er det viktig at internettløsningen følger de standardene som finnes for internett. Det er W3C som har ansvaret for å oppdatere disse. Tilgjengelighet for alle omfatter også hvordan vi formidler et budskap. Et tydelig språk uten bruk av for mange fremmedord og spesielle faguttrykk bidrar til å gjøre teksten lettere tilgjengelig for oss alle. Erfaringer viser at ved å legge til rette for bruk av slikt utstyr, gjør vi den generelle tilgjengeligheten bedre, samt at vi tilpasser nettstedet vårt for søkemotorer. (Kilde: Tilgjengelige nettsteder, Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret) Norge.no setter følgende krav til offentlige nettsteder når det gjelder tilgjengelighet i 2009: Se: Nettstedet bruker alternativ bildetekst Linker skiller seg ut fra løpende tekst Skriftstørrelsen er skalerbar Datatabeller er tilgjengelige Rammer brukes på en måte som reduserer ulempene Meny og søk er tilgjengelig uten ekstra utvidelser Kontrasten på nettstedet er tilstrekkelig Statisk innhold kan hoppes over CSS brukes for å skille form og innhold Hovedspråk er angitt HTML er korrekt kodet på nettstedet 6

7 G. 10 regler for publisering på web: 1. Skriv for brukeren, ikke for deg selv Glem alt ekstra som du har lyst til å si, og konsentrer deg i stedet om å formidle den informasjon brukeren faktisk trenger 2. Lag luftig tekst Unngå å lage en vegg av tekst på skjermen. Et avsnitt skal aldri være mer enn 100 ord langt. 3. Skriv kort og konsist Brukere er ikke på web for å nyte tekst, men for å finne informasjon.skriv kort og saklig faktaformidling. 4. Bruk mellomtitler Mellomtitler hjelper brukeren å finne frem i teksten. Lag korte mellomtitler for hver 2-3 avsnitt. Mellomtittelen skal beskrive innhodlet i avsnittet som følger (benytt Undertittel h2 på mellomtittelen). 5. Bruk kulepunkter Kulepunkter hjelper brukeren å lese effektivt på web. Bruk alltid kulepunkter når du kan. 6. Si det viktigste først Brukeren gidder ikke å lese lenger enn han må, så resetener det viktigste første i teksten. 7. Skriv for søkemotorer For at din side skal komme opp når brukeren søker på en søkemotor, må ordet brukeren søker etter faktisk finnes på siden din. Bruk de ordene som brukerne søker etter når du skriver. 8. Lag riktige lenker Unngå å bruke bare les mer og klikk her som lenker. En lenketekst skal alltid beskrive innholdet på siden lenken peker til, for eksempel slik: Søknadsskjema for inntak til videregående skole 9. Les korrektur Det er ikke bedre med skrivefeil på web enn på trykk. Les korrektur, og følg skrivereglene. 10. Bli alltid bedre Øvelse gjør mester! (Kilde Nettredaktor.no) 7

8 G. Andre fylkeskommunale nettsteder Internettløsningen gir mulighet for å opprette flere nettsteder. Prosjekter og virksomheter som er tett knyttet opp til fylkeskommunen (f.eks er finansiert gjennom fylkeskommunen) kan benytte fylkeskommunens lisens for å opprette egen nettside. Dersom en slik nettside krever ny funksjonalitet eller avansert design, må dette bekostes av prosjektet/virksomheten. Domenenavn for en slik nettside vil være I dag benytter følgende prosjekter/virksomheter løsningen: Med egen lisens: - Alle videregående skoler (12 skoler) - Fagskolen i Gjøvik - Opplandstrafikk - Vandreboka - Prosjekt Innlandsuniversitetet - Innlandet Revisjon - Østnorsk filmsenter Uten egn lisens, underside av - Digitale forstyrrelser (Fagenhet Kulturvern, prosjekt) - Filmverkstedet i Oppland - Filmbussen - Internasjonalt servicekontor - Karriere Oppland - Klimapark2469 (norsk og engelsk) - Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal - Skog og trestrategi for Hedmark og Oppland - Opplandsjern - Ting forteller (Kunstprosjekt, Kulturmenyen) - Universell utforming i Hedmark og Oppland - Å så vakkert (Kunstprosjekt, Kulturmenyen) Gevinster med bruk av én sentral internettløsning (uavhengig av lisens): Mulighet for krysspublisering av nyheter mellom nettstedene i løsningen Felles forum (internettgruppa i Informasjonsnettverket) for utveksling av erfaring og kompetanse Mindre sårbarhet ved sykdom, ferier og folk som slutter Økonomisk lønnsomt: - Teknisk drift av internettløsningen ivaretas av Fagenhet IKT ingen kostnad for undernettstedene - Ingen intern-fakturering for medgått arbeidstid ved opprettelse av interne nettsteder - Videreutvikling av systemet: Ny funksjonalitet blir automatisk tilgjengelig for alle under-nettsteder Nettstedene eller prosjektene kan ha behov for egen design, egen innholdsstruktur og ulik bruk av løsningens funksjonalitet. Det er helt vesentlig at den sentrale internettløsningen kan tilby et 8

9 mangfold av funksjonalitet og fleksibilitet når det gjelder innhold, struktur og design, for at denne skal være et reelt alternativ når behov for et nytt nettsted oppstår. Eksempler på nettsteder som er utviklet spesielt, evnt i samarbeid med andre aktører, og som ikke skal overføres til Epi-Server: - Arkivnett Oppland - Bibliotekportalen i Oppland - Biblioteknett Oppland - Vilbli.no - Kultursekken i Oppland - Innlandskortet.no H. Andre relevante dokumenter E-Norge planen Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Oppland fylkeskommune IKT-strategi for Oppland fylkeskommune Redaktørhåndbok, Epi-server Administratorhåndbok, Epi-server 9

10 Del II: Håndbok for publisering på Oppland.no 1. Pålogging Benytt lenke for pålogging avhenging av hvilken nettside du skal publisere i : Dersom du skal publisere på en nettside med domenenavn benytter du denne lenken: Skriv inn brukernavn og passord: 1.1. Endre passord Menyknappen Mine innstillinger er tilgjengelig når Root er markert i venstremenyen 1. Klikk på Rotkatalog, 2. Klikk på Mine innstillinger 3. Hak av for Endre passord, og skriv inn et nytt passord, min. 7 tegn (helst en blanding av bokstaver og tall) 10

11 1.2. Rettigheter For Oppland.no: Alle web-journalister tilhører rettighetsgruppen Journalist. Journalister har adgang til å opprette og publisere nyheter på alle fagsider, samt endre og slette innhold. Journalister har også rettighet til å publisere informasjon om ansatte og opprette og endre kalenderhendelser. På hver fagenhet er det én person som har anledning til å endre innhold i web-deler, dvs å gjøre større endringer på fagenhetens side. De har en tilleggsrettighet Webpart Det er kun info-desken som har rettighet til å gjøre endringer på forsiden, samt opprette nye tema (kategorier). Info-desken tilhører rettighetsgruppen Web-admin. For Opplandvgs.no: Web-journalister ved skolene har rettighet til å publisere nyheter på sin skoles hjemmeside. På hver skole er det min. én person som har rettighet til å publisere på alle skolesider, endre innholdsstruktur, bruke webdeler, samt opprette nye brukere og tildele rettigheter. Disse tilhører rettighetsgruppen Skoleadmin. Andre nettsteder: For å kunne publisere på en annen nettside i løsningen må du ha rettighet til å publisere på denne siden. Kontakt INFO for å endre rettighet i systemet. 2. Begreper og symboler 2.1. Begreper Brødsmulesti: Viser hvor i nettløsningen du befinner deg Tittel: Overskrift/navn på innhold. Tittelen skal være kort, tydelig og rett på sak. Ingress: Innledende tekst som er formulert slik at den inviterer til å lese mer. Teksten kommer med i nyhetslister og på temasider. Ingressbilde: Ingressbildet publiseres sammen med ingressteksten og vises på temasider. Alt-tekst (alternativ tekst): Alle bilder og lydfiler (bl.a. video) skal merkes med alternativ tekst som beskriver hva bildet eller lydfilen viser, for å optimalisere søk og ivareta krav til universell utforming. Les mer om universell utforming Hoveddel (brødtekst): Her legges hovedteksten inn, i dette feltet er det mulig å redigere teksten (lage punktlister, utheve tekst, lage overskrifter, legge inn bilder etc.) 11

12 Redigeringsmodus: Når du har logget deg inn i løsningen vises en trestruktur i venstre kolonne med ulike redigeringsvalg Visningsmodus: Slik nettsiden ser ut for en bruker som ikke er pålogget. RSS: En nyhetsliste som kan vises på flere nettsider (for eksempel ved bruk av webdel) Sidetype: Mal for publisering av innhold Nyheter (løpende informasjon) Artikler (fast informasjon) Kalenderhendelser (arrangementer, møter etc) Ansatt Fagenhet (liste over ansatte i en fagenhet) Temasider (nyheter eller artikler generert etter kategori) Listeside (nyheter eller artikler vist etter innholdsstruktur) Skjema Bildegalleri Blogg Diskusjonsforum Startside Webdel: En del av nettsiden som kan inneholde tekst, bilder, lenker, video, kalenderhendelser, bildekarusell, RSS oa. Webdelen kan enkelt flyttes eller bytte plass med andre webdeler innenfor samme nettside. Følgende sidetyper kan vise webdeler: Artikler, temasider, startsider. URL: en adresse på nettet. Begynner med (som viser til en åpen nettside), https:// (kryptert/sikret nettside, f.eks nettbank) eller ftp:// (for overføring av filer) 2.2 Symboler Bak sider i trestrukturen (i redigeringsmodus) vises et symbol for å tydeliggjøre ulike innstillinger på siden. Disse symbolene gir deg et raskt overblikk over hvilke sider som ikke er publisert, som er nye, som ikke vises på menyer osv. Følgende symboler finnes: Siden er en snarvei til en annen side i denne nettløsningen Siden er en snarvei til en ekstern side Siden henter data fra en annen side i nettløsningen Siden er nylig publisert Siden er ikke publisert Siden vises ikke i menyen Siden er gått ut på dato (avpublisert) Siden skal publiseres ved et senere tidspunkt Du har ingen rettigheter på siden 12

13 3. Innholdsstruktur Innholdsstrukturen i redigeringsmodus speiler innholdsstrukturen i visningsmodus. For å navigere, kan du både klikke i redigeringsmenyen til venstre eller i visningen i høyre del av skjerme. I redigeringsmenyen må du klikke på + for å åpne underliggende sider Hver fagenhet har sin nettside, der leder, ansatte og virksomhetsområdet presenteres. 3.1 Nyheter på forsiden av Oppland.no Nyheter som vises på forsiden er alltid lagret under en fagenhet, skoleside eller et politikkområde, og krysspublisert til forsiden. Det er Infodesken som godkjenner nyhetene som publiseres på forsiden. For at Infodesken skal kunne godkjenne nyheten, må web-redaktøren hake av Publisering til forsiden når nyheten publiseres på eget fagområde. Da vil det automatisk bli send en e-post til om at nyheten klar til publisering på forsiden. Desken er bemannet i normal arbeidstid, og nyheter legges fortløpende ut. Desken har anledning til å endre på overskrift, ingress og ingressbilde for forsiden. Den opprinnelige nyheten som ligger på fagenheten sin side, vil ikke bli endret. 13

14 3.2 Bruk av kategori / tema Alle fagenhetssider og skolesider er basert på sidetypen Temaside. Temasider lister opp nyheter (eller andre sidetyper) som er merket med en bestemt kategori. Her vises nyhetenes tittel, ingress og ingressbilde. Ved å klikke på tittelen åpnes nyheten. På denne måten kan vi vise samme nyhet på flere forskjellige temasider. Det er også mulig å lage en temaside som henter frem nyheter fra flere kategorier. Når man åpner nyheten vil den imidlertid alltid bli vist på den siden der den er lagret. Det vil si at en nyhet som er publisert under Fagenhet videregående opplæring og krysspublisert til Opplandstrafikk, vil bli åpnet på videregående opplæring sin side, når man klikker på overskriften på nyheten. Temaboksen i høyre kolonne viser hvilke andre sider nyheten er krysspublisert til. Når man klikker på et tema, vil man få opp en side som viser en liste over nyheter som er haket av med det samme temaet, samt fast informasjon om temaet. 3.3 Favoritter For å komme lett til egen nettside (fagenhet/skole/prosjektside) uten å være nødt til å åpne flere nivåer i trestrukturen, er det mulig å opprette en favoritt til den nettsiden du benytter mest. 1. marker nettsiden du benytter mest 2. Høyreklikk og velg Legg til favoritt 3. Nettsiden finner du igjen under Fanen Favoritter øverst i venstre kolonne i redigeringsmodus. 14

15 4. Publisere innhold i sidetyper 4.1 Nyheter Benytt malen for nyheter når du skal lage innhold som har kort levetid og som skal vises i nyhetslisten på fagenheten/skolens side, og evnt krysspubliseres til forsiden av oppland.no eller skoleportalen. 1) Åpne riktig fagområde/skole og nyhetsliste i innholdsstrukturen 2) Høyreklikk og velg Opprett ny 3) Klikk på Opprett 4) Skriv nyheten: Navn: Skriv inn tittelen på nyheten Forfatter: Velg et navn fra listen dersom du publiserer på vegne av andre Publiser til forsiden oppland.no: Hak av dersom nyheten også skal publiseres på forsiden av Publiser til skoleportal: Hak av dersom nyheten også skal publiseres på Tillat kommentar: Hak av dersom du ønsker at publikum skal kunne kommentere innholdet i nyheten Ingressbilde: Bildet som vises i nyhetslisten. Les mer om å sette inn bilder på side 20. Alternativ tekst på ingressbilde: Skal alltid fylles ut kort beskrivelse av det som er avbildet (for eksempel navn på den det er bilde av, illustrasjonsfoto, sted der bildet er tatt etc.) Skjul ingressbilde i artikkelvisning: Hak av dersom bildet kun skal vises på temasiden, og ikke vises når nyheten er åpnet. 15

16 Innledning (ingress) : Skriv inn ingressen her. På forsiden av Oppland.no det plass til maks 120 tegn (ca 2 linjer). Dersom du har kopiert teksten fra f.eks word klikk på ikonet og lim testen inn i dialogvinduet. (Eventuelt marker teksten og klikk på ikonet for Fjern formattering). Teksten vil da bli renset for koder fra word. Hoveddel (brødtekst): Skriv brødteksten til nyheten her. Dersom du har kopiert teksten fra word må koden renses her også. Les mer om redigering på side Innhold i høyre kolonne: (f.eks vedlegg, koblinger til andre nettsider, Google maps, etc) Skriv inn overskrift og merk denne med Overskrift 2 under Format Benytt punktliste når du skal legge inn lenker til vedlegg (gjelder også dersom det bare er ett vedlegg). Sette inn vedlegg: Skriv inn og merk teksten som skal lenke til et dokument eller en annen nettside Benytt ikonet for å sette inn hyperkobling/lenke: Benytt ikonet for å sette inn dokument: Les mer om å sette inn vedlegg på side Kategori: Merk nyheten med riktig kategori(er), for at den skal vises på aktuelle temasider (fagsider eller skolesider) 7. Lagre og publiser Lagre / Lagre og forhåndsvis: Nyheten blir lagret i redigeringsmodus, men blir ikke publisert. Dersom man benytter denne funksjonen etter at nyheten er publisert første gang, vil det opprettes en ny versjon av nyheten som ikke publiseres. Det anbefales derfor kun å benytte knappen Lagre og publiser dersom man redigerer en allerede publisert nyhet. TIPS: Dersom du ønsker at nyheten skal publiseres på et senere tidspunkt, eller avpubliseres på et bestemt tidspunkt, kan dette defineres inn under fanen Planlegging 16

17 4.2 Artikler Mens en nyhet har et innhold som er av kort varighet, er innholdet i en artikkel av mer langvarig karakter. En artikkel er knyttet opp mot venstremenyen og kommer frem med menypunkt i innholdsstrukturen der den opprettes. 1) Opprett artikkel ved å høyreklikke det fagområdet/skole der artikkelen skal vises og velg Opprett ny 2) Velg Opprett Artikkel 3) Skriv artikkelen ved å fylle inn feltene for navn (overskrift), ingress og hoveddel (brødtekst). Les mer på side 18 4) Sett inn bilder: Les mer på side 20 5) Skjul høyre kolonne: Noen ganger har vi behov for å benytte hele bredden også høyre kolonne. Ved å hake av her benyttes hele bredden. 6) Innhold i høyre kolonne For å legge inn innhold i høyre kolonne, må vi bruke webdeler. Les mer om å publisere innhold i webdeler fra side Lagre og publiser Lagre / Lagre og forhåndsvis: Nyheten blir lagret i redigeringsmodus, men blir ikke publisert. Dersom man benytter denne funksjonen etter at nyheten er publisert første gang, vil det opprettes en ny versjon av nyheten som ikke publiseres. Det anbefales derfor kun å benytte knappen Lagre og publiser dersom man redigerer en allerede publisert artikkel. TIPS: Dersom artikkelen ikke skal vises i menystrukturen: 1) Velg fanen Innstillinger 2) Ta bort haken for Vis siden i menyer 17

18 4.3 Redigere i brødtekst Lim inn tekst fra word Dersom teksten du skal benytte skal kopierer fra word, må du lime inn teksten enten ved å klikke på ikonet for Lim inn fra word, eller ved å markere teksten og klikke på ikonet for Fjern formattering. Disse funksjonene tar bort alle formateringer, og gjør testen leservennlig og med riktig formattering for web. Merk overskrifter i brødteksten: Overskrifter i brødteksten merkes med Overskrift 2. Dersom det er behov for en overskrift på et lavere nivå ( underoverskrift ), benyttes Overskrift 3. Denne kodingen gjør at vi optimaliserer teksten for søkemotorer, samtidig som den blir lett å skumlese. Men det viktigste er at vi gjør koden leselig for skjermlesere som benyttes av for eksempel blinde. Marker undertittelen og velg Overskrift 2 under Format Innrykk: Sett markøren der du ønsker et innrykk, og velg ikonet for innrykk. Innrykket gjelder for avsnittet, dvs til neste harde linjeskift. Teksten kan rykkes inn flere ganger. Tabeller: For å ivareta kravet til universell utforming på nett, må alle tabeller være kodet riktig, slik at de som benytter skjermlesere kan oppfatte innholdet i tabellen på riktig måte Tabeller skal kun brukes for å vise data i en oppstilling. Tabeller skal ikke benyttes for å plassere tekst i forhold til bilder. Les mer om justering av bilder på side 22. For å opprette en tabell eller endre tabellegenskaper, klikk på ikonet for tabell Velg størrelse på tabellen: antall kolonner og antall rader Tabellen vil automatisk få en ramme på 1 px. Dersom du ikke ønsker ramme, må klassen TabellUtenRamme velges 18

19 Dersom du henter tabellen fra word eller excel, benytt ikonet Lim inn fra word når du limer inn tabellen. (Evnt. marker hele tabellen og klikk på ikonet for Fjern formattering). Den renser innholdet for koder og gjør redigeringen under langt enklere! Under fanen Avansert skal det skrives inn en kort oppsummering av hva tabellen inneholder For at tabeller skal kunne forstås av skjermlesere, må raden for overskrift kodes. Sett markøren i raden for overskrift og klikk på ikonet for radegenskap. Så må hver celle i overskriftsraden kodes riktig: Marker den første cellen og klikk på Celleegenskaper Dersom du ønsker at tabellen skal ha overskrift i første kolonne istedenfor første rad, markerer du hver celle i denne kolonnen, men merker Området med Kolonne 19

20 4.4 Sette inn bilder Ingressbilder: For å legge inn et bilde sammen med ingressteksten, benyttes feltet for Ingressbilde i nyhetsmalen: Klikk på knappen lengst til høyre for å laste opp bildet: Lagre bildet i egen katalog for denne siden: Dersom bildet ikke skal gjenbrukes, men brukes kun i forbindelse med den aktuelle nyheten, kan det lagres i en egen katalog for denne siden. Klikk på OK for å opprette en slik katalog. Lagre bildet i filstruktur: Velg riktig mappe: Logoer, bilder av ansatte og politikere er eksempler på bilder som vi har nytte av i flere sammenhenger. Det er derfor hensiktsmessig å lagre disse i filstrukturen under Global files (Oppland.no) eller Skoler (Opplandvgs.no). Velg riktig bildemappe i filstrukturen. For å laste opp bildet klikker du på ikonet for ny fil: Hent riktig fil ved å klikke på Bla gjennom. Klikk på OK for å lagre bildet i mappen. Navnet på bildefilen må ikke inneholde æ, ø, å eller mellomrom. TIPS: For å endre navn på bildefilen: Høyreklikk på bildet og velg Endre navn: Klikk på Lagre Merk bildet igjen, og klikk på OK for å komme tilbake til nyheten. Husk å skrive inn alternativ tekst for ingressbildet! 20

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer