Synlige og bookbare museer 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synlige og bookbare museer 2013"

Transkript

1 Synlige og bookbare museer 2013 Forprosjektundersøkelsen Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av deltakerne i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» og Virke i samarbeid med Norges museumsforbund

2 Forord Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» er en videreføring av Forstudiet i Innovasjon Norges Bedriftsnettverkordning. Forstudiet, som ble gjennomført av Virke og Norges museumsforbund i mai/juni 2012, ble i sin helhet finansiert av Innovasjon Norge. I Forprosjektet deltar 21 konsoliderte museer som samlet representerer 146 enheter (jfr. Vedlegg 1). I tillegg deltar BookNorway AS, da selskapet ønsker å bidra til å få bookbare opplevelser og aktiviteter i den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway. Forprosjektet er finansiert av deltakerne og Innovasjon Norge i fellesskap. Heyerdahl Refsum AS er engasjert for å ivareta prosjektledelsen av Forprosjektet og har hatt ansvaret for gjennomføringen av denne undersøkelsen. Undersøkelsen som er gjennomført og presenteres i denne rapporten er et viktig tiltak i Forprosjektet. Deltakerne skal bruke resultatene til å vurdere om det er noen tiltak som best kan løses i fellesskap, og hvordan dette i så fall kan gjøres. Oslo, Hovedorganisasjonen Virke Norges museumsforbund Hilde C. Solheim Direktør reiseliv og kultur Tron Wigeland Nilsen Generalsekretær 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Besøksinformasjon Besøkstall i Museets hjemmeside og antall besøk Billettpriser Planleggingstid Medlemskap Organisasjoner og nettverk Internasjonale IT- / nettprosjekter Lokale/regionale IT-prosjekter og nettverk IT-systemer, drift og aktiviteter Publiseringsløsning Webutviklerfirma Designfirma Andre leverandører Primus fagsystem Billettsystem Økonomisystem Kassasystem Nyhetsbrev Kundeoppfølgingssystem Andre systemer Organisering av IT-drift Samarbeid med andre eksterne IT-miljøer Digitale aktiviteter Status og planer Online museumsbutikk Sosiale medier Digitale vandringer Online markedsaktiviteter for økt synlighet Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler Online booking av billetter til museet Online bookingsystem og bookbare produkter Egne arrangementer og aktiviteter Distribusjonskanaler for arrangementer Guidede turer / aktiviteter med forhåndspåmelding

4 8 Samarbeid med destinasjonsselskaper Medlemskap i destinasjonsselskaper Årsavgift Kjøp av andre tjenester Online booking via destinasjonsselskapet Betaling i forhold til andre medlemskategorier Kostnader hvis flere avdelinger deltar? Standardisering av produktpresentasjoner Informasjon til museumsbesøkende Tematiske inndelinger Behov for felles database Diverse Opplæring Gode museumsportaler Vedlegg 1 Museene som deltar i Forprosjektet Vedlegg 2 Museenes hjemmesider

5 1 Sammendrag Formål: Undersøkelsen skal gi økt kunnskap om en rekke forhold basert på informasjon fra de deltakende museene. Hvilke IT-systemer og leverandører benytter museene? Hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges og hva kan det samarbeides om i fellesskap? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy. 20 av de 21 konsoliderte museene i Forprosjektet svarte; samlet representerer dette 140 enheter. Besøksinformasjon: Museene anslår at de gjennomsnittlig har 31 % individuelle, lokale besøkende og ytterligere 17 % fra resten av landet, totalt nærmere 50 % individuell, norsk trafikk. Den utenlandske trafikken utgjør i snitt 26 %, (både indv. og grupper). Det er store forskjeller mellom museene når det gjelder målgrupper, nasjonalitet og billettpriser. Det anslås at de fleste, individuelle besøkende tar beslutningen mindre enn 7 dager før museumsbesøket finner sted. Antall internasjonale turist/bussgrupper går ned fra år til år og utgjør nå gjennomsnittlig 14 % hos de museene som svarte. Medlemskap Museene er med i mange nettverk og organisasjoner; av de største er Norges Museumsforbund hvor alle 20 er medlemmer, 17 er med i ICOM, 16 i Virke og 16 også i Nasjonalt Museumsnettverk. Samarbeid med destinasjonsselskaper. 19 av de 20 museene er medlem i ett eller flere destinasjonsselskaper. I flere tilfeller er ikke destinasjonsselskapenes prismodell tilpasset museenes konsoliderte struktur, hverken når det gjelder markedstiltak eller online booking. Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler: 6 av de 20 museene har online bestilling av billetter, i egen regi eller via destinasjonsselskaper, mens ytterligere 7 har planer om å starte med dette. Online bestilling vil kunne dekke inngangsbilletter til museet, guidede turer og egne arrangementer. Undersøkelsen viser at museene gjennomfører et imponerende antall arrangementer i egen regi, og manuell formidling av disse er svært ressurskrevende. Standardisering av produktpresentasjoner. Museenes tilbakemeldinger viser et betydelig behov for økt synlighet i relevante informasjonskanaler. Økt synlighet omfatter både tilstedeværelse og relevansen av den informasjon som presenteres. Museene har gitt omfattende opplysninger om innhold de antar de besøkende har behov for i en museumspresentasjon. Svarene viser et betydelig gap mellom hva som oppleves å være kundens informasjonsbehov, og hva som i dag presenteres på eksempelvis Undersøkelsen indikerer et behov for å utarbeide kundeorienterte standarder for hvordan museer skal tematiseres og presenteres i ulike kanaler (web, mobil, etc.). Digitale aktiviteter: Museene er relativt aktive på sosiale medier, og har ambisjoner om å gjøre enda mer. Deltakerne uttrykte også ønske om ytterligere kursing innen et fagfelt med raske endringer. 8 av de 20 tilbyr digitale vandringer på museet/området og ytterligere 10 har planer om å utvikle dette. 16 kjøper oppføringer i online kataloger; noen for betydelige beløp. Her er flere i ferd med å kutte ned, noe som er helt i tråd med det som skjer i andre bransjer. Bare % kjøper annonsering på Google og Facebook. Det er betydelig interesse for opplæring om effektiv annonsering og effektmåling. IT-systemer, drift og aktiviteter: De fleste benytter fagsystemet Primus. For øvrig kommer webplattformer, CRM-løsninger, billett-/kassasystemer og økonomisystemer fra et bredt spekter av leverandører. Løsningene er i begrenset grad integrert eller på plattformer som enkelt kan integreres med evt. bestillingsløsninger. For kassasystem/ billettsystemene er det stor interesse for å finne felles løsninger som kan integreres med andre relevante systemer. 4

6 2 Innledning 2.1 Formål Undersøkelsen er et viktig tiltak i prosjektplanen for Forprosjektet "Synlige og bookbare museer». Formålet med Forprosjektet er sammensatt, (ref. nedenfor), og de målene som ikke dekkes av undersøkelsen blir fulgt opp og avklart i løpet av februar/mars Hvilke IT-systemer og leverandører benytter museene, og hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Få oversikt over de viktigste fagmiljøene; FoU, nettverk, organisasjoner i kultursektoren som har jobbet/jobber med IT/internett relatert til reiseliv. Hva er status i andre nettprosjekter innen kultur og reiseliv? I hvilken grad er det mulig å koordinere og evt. samarbeide for å unngå dobbeltarbeid og heller styrke pågående/ planlagte tiltak? Kartlegge hvilke forretningsmodeller de forskjellige destinasjonsselskapene benytter i forhold til museene; hva må museene betale for å delta i markedstiltak og evt. bookingløsninger, også sammenlignet med andre lokale bedrifter som overnatting, transport o.l. Skaffe oversikt over hvilke systemer destinasjonsselskapene har, både for booking og innhold. Gi de deltakende museene et beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere om det er noen tiltak som best kan løses i fellesskap, og hvordan dette i så fall kan gjøres. 2.2 Metode Utkast til skjema ble utarbeidet av prosjektledelsen og gjennomgått med ressurspersoner i MuseumsIT, Norsk kulturråd, Norges museumsforbund, Virke og et par av de deltakende museene. Undersøkelsen ble sendt pr e post med en lenke til det elektroniske skjemaet til museene 23. november. Pr hadde 20 av de 21 konsoliderte museene svart og de representer 140 enheter. Museene fikk tilbud om at alle enheter kunne besvare skjemaet. Da bare ett museum benyttet denne muligheten for sine fem enheter, og ikke alle svarte, ble svarene fra disse fjernet før resultatene ble bearbeidet. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 95 % 5 % Tabell 1 Respons på undersøkelsen. Et foreløpig utkast til rapport ble gjennomgått med 12 av museene på en samling hos Virke Her ble resultatene diskutert og på bakgrunn av dette ble det foretatt prioriteringer av mulige fellestiltak. De 20 deltakende museene ble invitert til å korrigere og anonymisere svarene før rapporten gjøres tilgjengelig. Bare 3 museer benyttet denne muligheten. 5

7 3 Besøksinformasjon 3.1 Besøkstall i 2012 Totalt oppgir 19 av de 20 museene som svarte, at de samlet har hatt vel 2,3 millioner besøkende i Som det fremgår av tabellen er det store variasjoner mellom museene. Antall besøk Antall museer Mindre enn Tabell 2 Antall besøkende på museene. Flere av museene oppgir i egne kommentarer at tallene for desember enten ikke foreligger eller er anslag. Prosentfordeling på målgrupper Figur 1 Fordeling besøkende på målgrupper gjennomsnitt (i prosent). Gjennomsnittsresultatene for de 15 av 20 som svarte er at individuelle besøkende fra lokalmarkedet utgjør vel en tredjedel. Sammen med individuelle fra resten av landet utgjør individuelle nordmenn nesten halvparten av besøket. I tillegg kommer skolegrupper med vel 10 %. Den utenlandske trafikken utgjør i snitt 26 %, (både individuelle og grupper). Arrangementer/ forestillinger utgjør 16,5 %, men nasjonsfordelingen er ikke registrert. Det er store forskjeller mellom museene når det gjelder målgrupper og nasjonalitet. 6

8 I de fleste kategoriene ligger variasjonene mellom en andel på 0-75 %. Dette skyldes nok også store variasjoner i rutiner og systemer for å registrere de besøkende. 3.2 Museets hjemmeside og antall besøk Som vedlegg 2 følger oversikten over adressene til hjemmesidene til de 20 konsoliderte museene. Det var 17 museer som oppga antall besøk på hjemmesiden, og samlet hadde de besøk i Det er store variasjoner mellom museene; fra besøk til Billettpriser av museene svarte på dette spørsmålet, og igjen er det variasjoner mellom museene. Voksne Barn Studenter Honnør Pris Ant. Pris Ant Pris Ant Pris Ant Gratis 7 Gratis Antall svar Tabell 3 Billettpriser. 3.4 Planleggingstid Her var spørsmålet hvor lang tid på forhånd respondentene tror de individuelle besøkende tar beslutningen om et museumsbesøk. Figur 2 Planleggingstid for individuelle besøkende. Av de 18 som svarte antar 10 at beslutningen tas mindre enn 2 dager før besøket, og hele 16 av de 18 mener at beslutningen tas i løpet av uken før. 7

9 4 Medlemskap 4.1 Organisasjoner og nettverk Hvilke av følgende organisasjoner / nettverk er museet medlem i? Norges museumsforbund 20 Virke 16 Spekter 1 ICOM 17 KS Kommunenes Sentralforbund 4 Norsk Publikumsutvikling 7 Nasjonalt Museumsnettverk 16 Tabell 4 Medlem i organisasjoner / nettverk. Av de oppgitte alternativene svarer alle 20 at de er medlem i Norges museumsforbund, 17 i den internasjonale organisasjonen ICOM, (The International Council of Museums), 16 er med i Virke og 16 i Nasjonalt Museumsnettverk, 7 i Norsk Publikumsutvikling, 4 i KS og 1 Spekter Kommentarene viser at museene deltar i et mangfold av nettverk og organisasjoner: Fotonettverket Byggnettverket Nettverk for magasin og samlingsforvaltning Fiskerinettverket Sponsor- & Eventforeningen Arts & Business Norway Universitetsmuseenes nettverk Nordkalottmuseenes nettverk Nettverksamarbeid med de konsoliderte museene. 4.2 Internasjonale IT- / nettprosjekter Hvilke nasjonale IT- / nettprosjekter deltar museet i? Digitalt Museum 13 Kultur og naturreiser 3 Digitaltfortalt.no 14 Kulturminnesok.no 2 Wikipedia 15 Tabell 5 Deltakelse i IT-prosjekter Svarene på de gitte alternativene viser at mange er medlem både i Digitalt Museum og Digitalt fortalt. De fleste (15) er også med i Wikipedia. Andre IT-/nettprosjekter som ble oppgitt i kommentarfeltet: industrimuseum.no Forumet Ballrommet MUSIT- (Universitetsmuseenes IT-organisasjon) Tellus 8

10 4.3 Lokale/regionale IT-prosjekter og nettverk Her er svarene på et åpent spørsmål om hvilke lokale/regionale tiltak museene deltar på: 1. Kulturnett Agder 2. Origo, Kulturguiden Midt-Telemark, Hva skjer i Varden, arrangementskalender hos Visit, Museumsguiden 3. Synliggjøring på regionale kulturkalendere som er tilknyttet Destinasjonsselskapet samt regionavisen Visit Romerike, Min stemme - nasjonal kunnskapsportal, digitalt forum for museer 4. VisitOSLO Hva skjer, (app og nett), Aktiv i Oslo, Oslo Puls 5. Vest-Telemark.no, kommunale nettsider via Origo, Telemark her 6. Region Stavanger / Siddisland Andre prosjekter: 1. Snowball 2. Hordaland.kulturnett.no, kulturnett.no 3. Primus 4. App for kunstmuseene 5. Digitale Bilder Agder 6. Kulturnett Oppland (blir lansert til våren), Arkivnett Oppland (blir avvikla og overført til Kulturnett) 7. Trur pilegrimssentra har felles, vi er med på to arkivformidlingsprosjekt 8. VisitNorway, Listen.no 9. Tellusgruppe for Vest Telemark 10. Fotonettverk Rogaland 9

11 5 IT-systemer, drift og aktiviteter De følgende spørsmålene var alle åpne uten forhåndsgitte svaralternativer 5.1 Publiseringsløsning 17 svar: Custom Publish Drupal Episerver eredaktør Idium IKnowBase Joomla, åpen kildekode (2) Laget av vår leverandør (2) Microsoft Exchange Server Publisher Umbraco Word Press Webutviklerfirma 17 svar: 5.3 Designfirma Akzidenz.no Custom Publish Internt (2) Idium Info Helgeland Kreativ strek Kyber IT Mediesenteret v/høgskolen i Bergen 14 svar: Blanke ark/ Mr Who Bleed Custom Publish Ernö GRID AS JIK Design. Karlsens Kandesign Kjetsaa design Nano IKT Netlife Research Nettkroken OXX Ulstein IT Senter Universitetet i Tromsø Word Press Kreativ strek Miksmaster Nano IKT Node Proso Netlife research Reklamebyrået HEI! Ulstein IT Senter 5.4 Andre leverandører 6 svar: CRM-Dynamics, Apsis fases inn Grenland Data Itum Making Waves PC Assistanse AS Systemitech, on4u 10

12 5.5 Primus fagsystem Primus er et system for forvaltning av museumssamlinger ("collection management"), og håndterer ulike museumsobjekter i samme system. 17 museer svarte at de bruker Primus. 5.6 Billettsystem Her svarer halvparten av de 20 at de har et billettsystem. 9 av de 10 som har et system, oppga følgende: Data Nova (5) ebillett Eget utviklet QT6100X2 Tellix Client 5.7 Økonomisystem 19 av de 20 svarte at de benytter et økonomisystem og 14 oppgav hvilket system: Agresso (2) Eye-Share Mammut (3) Visma (8) 5.8 Kassasystem 12 av de 17 som svarte bekreftet at de benytter et kassasystem (Point of Sale). 11 av de 12 oppga hvilket system de har: Data Nova (6) MAMUT Butikkdata (2) QT6100X2 Visma - Tellix Client 5.9 Nyhetsbrev Her svarer halvparten at de har en løsning, og oppga følgende system: Apsis (3, hvorav 2 av dem er i startfasen) Custom Publish CRM Dynamics (skiftet til Apsis) E-post (2) Joomla Mailchimp Meltwater Phplist 5.10 Kundeoppfølgingssystem Bare 3 bekrefter at de har et kundeoppfølgingssystem (CRM), og de oppga følgende: 11

13 CRM Dynamics (fungerer ikke bra) Questback Super Office (anskaffes nå) 5.11 Andre systemer Det var 6 av de 20 som svarte på dette spørsmålet, og de oppga følgende 7 systemer: Acos - arkiv Bookingdagbok utviklet av Kultur IT ephorte arkivsystem File Maker Paga personalsystem Therefor - Dokumentlagringssystemet Visma Global (faktura) for kundeoppfølging 5.12 Organisering av IT-drift På spørsmål om hvordan IT-drift (vedlikehold, brukerstøtte, annen drift) er organisert, fordelte svarene seg som i tabellen nedenfor. Organisering av IT-drift (vedlikehold, brukerstøtte, annen drift) Alt gjøres internt 3 Alt gjøres eksternt 5 En kombinasjon 10 Tabell 6 Organisering av IT-driften. Her er svarene fra dem som svarte på spørsmålet om hvilke oppgaver som utføres eksternt og evt. navn på eksterne partnere: 1. Drift hos ekstern partner. Oppfølging av drift, brukerstøtte gjøres internt. 2. En person på huset har ansvar for "daglig" drift og småting og er kontaktperson mot Kultur IT. 3. For det meste internt av enkelte personer, men vi betaler brukerstøtte til Cegal for IT, og til Proso for websidene. 4. KulturIT 5. Leasing av maskiner og vedlikehold, støtte og support. IT Teknikk 6. NDS. Drift, vedlikehold, brukerstøtte 7. Noe intern brukerstøtte og vedlikehold. IT Partner- Økonor-terminalløsning regnskap og økonomi 8. Oppdatering og generell drift utføres av PC Assistanse AS 9. Publisering gjøres internt, alt av vedlikehold, brukerstøtte osv. utføres av Kreativ strek. Vi har også IT-support gjennom Daldata og KulturIT 10. Setesdal IKT 11. Strategiske oppgaver internt, servicedesk eksternt 12. Support og vedlikehold 13. Systemitech AS er vår konsulent på tekniske løysingar. On4u har ansvar for Echangeserver og outsourcing. Brukarstøtte og enklare oppfylgjing løysast internt. 14. Varierer etter kapasitet, men Itera Networks leverer support og oppgradering av Software 15. Vi er en del av en stor institusjon som ivaretar all IT-drift for oss Samarbeid med andre eksterne IT-miljøer 12

14 Hvilke andre eksterne IT-miljøer samarbeider dere med? Norsk Kulturråd 4 KulturIT 13 Asta 4 MUSIT Universitetsmuseenes ITorganisasjon 1 Tabell 7 Andre eksterne IT-miljøer I tillegg til de gitte svaralternativene over, som 14 svarte på, kom det et par kommentarer: IT Partner IT Nordland- museale oppgaver 13

15 6 Digitale aktiviteter I denne delen av undersøkelsen ble det spurt om hvilke digitale aktiviteter og løsninger man har i dag, og hvilke man har planer om å anskaffe. 6.1 Status og planer Figur 3 Digitale aktiviteter. Mobiltilpassing av nettside og utvikling av app-er er gjennomført eller under planlegging hos nesten alle museene. 10 har egne nettutstillinger og ytterligere 4 har planer om dette. Også CRM-aktiviteter som medlemsoppfølging via SMS eller e-post skårer høyt, da 15 av 20 har eller har planer om å utvikle dette. Andre kommentarer: 1. Har vært for dårlige på nyhetsbrev, bør bruke det mer enn sporadisk. 2. Savner svaret "kanskje" - beror på flere ytre faktorer! 14

16 3. App utviklet gjennom Pilegrimprosjektet som er en del av Gudbrandsdalsmusea 4. Utvikling av App er kostnadsbetinget da kostnadene tilknyttet dette pr i dag er høye 5. Medlemmer = årskortinnehavere. Webshop av ulike produkter, inkludert billett 6. Sender informasjon til reiseselskap to ganger i året. 6.2 Online museumsbutikk Figur 4 Planer om online museumsbutikk Nesten alle museene har, eller planlegger å presentere utvalgte butikkprodukter på nett. Bare 5 har muligheter for online bestilling i dag, og 2 tilbyr nettbetaling. Ytterligere 11 har planer om å få på plass nettbetaling for museumsbutikken. Andre kommentarer: 1. Vi har konsentrert oss om opplevelser/billetter/middag/overnatting, og ikke fysiske varer som må sendes i posten. Men ordner det selvsagt på forespørsel. 2. Vi vet ikke når, men vi ønsker å gjøre det! Savner svaret "kanskje" fordi det beror litt på forutsetningene og kostnadene 3. Ønskelig 4. Egen nettbutikk 5. Har elektronisk fakturering. 6. Vi har mulighet til å sende varer pr post 7. Jobber med en løsning for nettbetaling knyttet til Pilegrim. 8. Kommer forhåpentligvis på plass samtidig som kassasystem 9. Web-butikk er en plan vi har som ikke er tidfestet. Om presentasjon av varer, ja i form av utvalgte bilder, men det er lettversjon 10. For liten omsetning på nett til å ta større investeringer på dette. Litt av poenget er også å selge det "lokalt", unikheten ved et museumsbesøk 11. Vår nettløsning har ikke modul for nettbetaling enda 12. Pr. idag er berre boksal. 15

17 6.3 Sosiale medier Figur 5 Sosiale medier Museene er relativt aktive på sosiale medier, og har ambisjoner om å gjøre enda mer. Alle 20 har Facebook-konto. Rundt halvparten har Twitter-, Flickr- og Instagram-konto og ytterligere 4-5 planlegger å starte med dette. Annen deltakelse på sosiale medier? Beskriv nærmere: 1. Bruker kommentarfelt på alle saker på nett og diskusjonssider på noen sider, men begrenset kapasitet til å drifte blogg 2. origo.no, underskog.no 3. Bruker også YouTube (4) 4. Vi gikk vekk fra Flickr. TripAdvisor 16

18 6.4 Digitale vandringer Har dere eller planlegger dere digitale vandringer? Ja Nei Har digitale vandringer på museet / området 8 12 Hvis "Nei", har dere planer om å utvikle dette? 10 2 Tabell 8 Digitale vandringer Interessen for å legge til rette for digitale vandringer er stor; 8 har dette tilbudet i dag og ytterligere 10 har planer om å utvikle dette. Kommentarer: 1. Digital vandring langs Akerselva - samarbeid med natur og kulturreise 2. Er med i et prosjekt "Kystreise.no" der det vil bli digitale vandringer langs Norgeskysten med hjelp av GPS. 3. Formidling av Verdensarvstedet Bryggen 4. Har hatt audioguide-vandringer tidligere 5. Kanskje, kommer an på kostnad og ressurser 6. Ligger planer for å videreutvikle digitale vandringer 7. Vi har utviklet SMARTstien, en undringsløype med QR-koder: 8. Vi er med på GeoCatch vandringer for området 9. Vi holder på å utvikle en egen app for dette. Pr i dag bruker vi QR koder for mer digital info ved punkter uten at dette er "vandringer". Hvilken teknologi skal brukes hvis dere har eller planlegger å skaffe digitale vandringer? Ja Nei Audioguide 8 4 QR-kode 14 2 GPS 6 6 Tabell 9 Teknologi for digitale vandringer Kommentarer: 1. Vi vil bruker app-teknologi, usikker på om vi kommer til å bruke GPS ettersom dette ikke fungerer innendørs 2. Det snakkes om å utvikle noe med GPS lokalisering 3. Lesebrett 6.5 Online markedsaktiviteter for økt synlighet Betal-per-klikk-annonsering på Google 4 Ja, 16 Nei. Hvis "Ja", oppgi ca. totalkostnad per år (+ evt. andre kommentarer) : 1. Har hatt i forbindelse med gavekort før jul. 2. Ligger i loopen for Har vært forsøkt i svært liten omfang, ingen oversikt over faktiske kostnader 4. Periodevis, ikke jevnlig. Under evaluering for fortsettelse hittil i år 5. Har hatt i periodar 17

19 Annonsering på Facebook 5 Ja, 15 Nei. Hvis "Ja", oppgi ca. totalkostnad per år (+ evt. andre kommentarer): 1. Har konsentrert oss om «likerne» og publisert arrangementer mot disse. 2. Planer for Ca ,- 4. Vi har hatt kampanjer. Beløp: Bruk av Wikipedia som markedskanal 4 Ja, 16 Nei. Kommentarer: 1. Er der og har sjekket at informasjonen er korrekt, men bruker den ikke aktivt som markedskanal. 2. Pr 30. nov har vi ikke brukt det aktivt, men vi har implementert en fremdrift for dette i Det blir for tiden arbeidet med dette, så i framtiden ja. 4. Har som mål å ta i bruk Wikipedia i løpet av første kvartal Vi bruker den til å bygge synlighet og kjennskap til oss gjennom kunnskap 6. Men som infokanal. Hvis det er likhetstegn mellom å ha artikkel på Wikipedia og å være markedskanal så er svaret ja. 7. Ikke som markedskanal, men som info.kanal via Digitalt museum Betaling for oppfølginger/annonser i online-kataloger 16 Ja, 4 Nei. Hvis "Ja", hvilke og hva er ca. totalkostnad per år? (evt. andre komm.) Telefonkatalogen.biz kr. 6000,- arbeider for å kome oss ut av det 3. Ca ,- 4. DittDistrikt museumsinfo Museumsguiden.no, Venture Norway (inkl papirutgave), Ditt distrikt (inkl eneste katalog på papir i Norge), Gule sider, 1881, Nordis. Ca kr Gule Sider og 1881 ca. kr Museumsguiden.no kr 2500 Venture Norway kr 9000 (inkl papirutgave) Ditt distrikt kr 5900 (eneste katalog på papir i Norge) Gule sider kr kr Gule sider, 1881, 180, internettopplysingen, bedriftssøket, horn, nordis, gul 9. Er i ferd med å si opp avtaler i online-kataloger. Gir liten markedseffekt for Lofotr 10. Ca kroner - altfor mye og har kuttet disse til neste år. 11. Gule sider, Venture Norway, Arrival guides, listen.no., listen 18

20 7 Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler 7.1 Online booking av billetter til museet Online booking av billetter til museet (i sanntid, ikke via e-post eller enkle skjemaer) Ja Har online booking 6 Hvis Nei, har dere planer om å anskaffe dette? 7 Tabell 10 Online booking av billetter Her har 6 svart at de har online booking, men kommentarene bekrefter at dette primært er via Destinasjonsselskapet. 7 av museer planlegger å skaffe seg dette. Gjennom online booking hos Destination Lofoten Har hatt! CityBreak - online booking av Signaturopplevelsesturer Har online booking via Telemarkreiser På ønskelisten, men er et diskusjonstema enda. Usikkert, må utredes mer mht kostnader Usikkert. Avhengig av bla økonomi og museumsutvikling Vi har på VisitOSLO enn så lenge, men det kommer på våre nettsider etterhvert Vi ligger allerede på destinasjonsselskapets nettsider, men bare med ett pakketilbud, ikke inngangsbilletter 7.2 Online bookingsystem og bookbare produkter Figur 6 Online booking 19

21 De som har/eller planlegger et online bookingsystem ønsker å gjøre mange av produktene sine bookbare. På de gitte alternativene svarer nesten alle at de ønsker en bookingløsning for Egne arrangementer, Guidede turer/omvisninger og Inngangsbilletter. Andre kommentarer: 1. Litt usikkert 2. Dette ligger en del år frem i tid for Det Hanseatiske Museum større og mindre arrangementer med og uten påmelding. Skole- og privatomvisninger, og arrangementer i forbindelse med utleie er ikke tatt med. 4. Vil selge kun enkeltbilletter online. Grupper over 10 pax må booke via oss. 5. Litt urelevante spørsmål, men ja jeg tror det blir inngangsbillett på mobil og mer gruppebooking på nett. VI vet intet om dette enda. 6. Vurderer også å selge overnatting og booking av kurs/konferanselokaler 7. Lofotr planlegger ikke eget online booking system 7.3 Egne arrangementer og aktiviteter Alle 20 museene bekreftet at de gjennomfører arrangementer i egen regi. De 16 som oppga antall hadde totalt 1655 arrangementer. Igjen er det store forskjeller mellom museene; fra 10 til 400 arrangementer. Her har nok noen også tatt med alle de konsoliderte enhetene i svarene, slik at tallene er usikre. Kommentarer: 1. Mange, vi har 16 avdelinger, rapportering skjer etter nyttår 2. Vi har hatt 162 arrangementer som er med og uten påmelding, alle åpne for publikum. I tillegg kommer omvisninger på engelsk og norsk alle søndager i juli og august på alle 4 visningssteder store, og mange mindre arrangement 4. Mellom ; i 2011 hadde vi 83 arrangement 6. Ca 150 (eks. gilder og vikingfestival) 7.4 Distribusjonskanaler for arrangementer Figur 7 Distribusjonskanaler for arrangementer. 20

22 Egen hjemmeside, Facebook, Destinasjonsselskapets hjemmeside og arrangementskalendre er de mest brukte distribusjonskanalene for arrangementer. Andre kommentarer: 1. Avisannonse, plakater, flyers, e-dm's.. 2. Aviser 3. GDpuls 4. Hva skjer i Oslo, Damene.no, bokklubben.no, obos.no, Eidsvoll kommunekalender, oppslagstavler i lokale aviser 5. Noen som vil invitere oss inn i Underskog? 6. Nyhetsbrevet vårt går ut til 2300 mottakere, blir lest av ca 33%. 7. Tromsoby.no 8. Twitter, Listen.no, via samarbeidspartnere tilpasset arrangementet. 9. U.F.O LISTEN, oslomuseene.no, What's ON, Oslo Guiden 7.5 Guidede turer / aktiviteter med forhåndspåmelding 18 svarer Ja, 2 Nei. Hvis Ja har dere / planlegger dere slike turer; hvilke? 17. mai og Grunnloven Aktiviteter med påmelding heile året Baking i eldhus, man-lør juni, max 10 Busstur med konsert på Troldhaugen Busstur på Kulturminnedagen, sept, max 50 Byvandring Byvandring i Sjøgata, Mosjøen, hele året, max deltakere. Demokratiet trenger deg Dramatisert vandring i det 20ende århundre Ekskursjoner Fagkonferanser/seminarer Foredrag på kveldstid hver torsdag hele året Gruppetur med buss og båt, aug max 60 deltakere I August Abrahamsons fotspor (i juni) Industrivandring Jakten på Grunnloven Kaffepraten Klubb for barn Kongressmarkeder Kulturvandringer i Hattfjelldal, juni-aug. Like mange og flotte arrangementer i form av konserter, teater, foredrag som i 2012! Mellom 80 og 400 deltakere pr. arrangement! Lærerkurs Med 100-årsstøvler Noe lukkede arrangementer Nordlysomvisning "Embrace the Aurora", daglig jan-des. max 40 deltakere Når vi har besøk av sponsorer Overlandstur for Hurtigruten - transport og gilde max 90 deltakere Planlegger arkeologivandringer- sommersesong- maks 20 deltakere Reservering av plasser til kjemishow Samarbeid med fordelsprogram, maks 25 pers, 4 ganger i året Seminar 8. februar, Lære for livet. Lærere/pedagoger som målgruppe 21

23 Seterbryllup for internasjonale gjester Signaturopplevelser m/ulike temaer som Herregårdstur - 40 deltagere pr tur. Sommerskole Tur inn i verdensarvområdet Vegaøyene, båt, juli, maxantall deltakere. Ulike håndverkskurs, halvår, deltakere. Vandring langs Akerselva Vandring langs pilegrimsleden med guide Vandring m/guide, daglig, juni-august, maks 20 deltakere Vandring til bikubene med guide, enkelte dager, maks 15 deltakere Vandringer m/guide med påmelding heile året Vandringer m/guide utan påmelding, fast tid i sesong Visning i planetariet hver lørdag og søndag til spesielt klokkeslett Workshops / kurs 22

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Forprosjektundersøkelsen 20.11.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og Norges Museumsforbund i samarbeid med Norske Festivaler

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson

ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson ØF-notat 10/2006 Hest i turistnæring Markedsundersøkelse Birgitta Ericsson Tittel: Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse Forfattere:

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer