NFMM årsrapport Årsrapport for Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFMM årsrapport 2010. Årsrapport for 2010. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening"

Transkript

1 Årsrapport for 2010 Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM) Spesialforening i Den norske legeforening NFMM følger i henhold til lover vedtatt i 2001 legeforeningens funksjonsperioder. Nytt styre tiltrer 1. september samme år det er valgt. Årsrapport, regnskap og budsjett følger kalenderåret. Sammensetning av styret, 2010: Helvi Holm Samdal (leder) Annette Onken (nestleder) Susanne Gjeruldsen Dudman (sekretær) Andreas Emmert (kasserer) Dag Harald Skutlaberg Hanne Husom Haukland (varamedlem) Alexa Stutzer (varamedlem) Antall medlemmer per : Totalt antall var 157, hvorav 30 pensjonister, 13 assosierte medlemmer. Det var 88 godkjente spesialister og 26 under utdanning. Foreningens økonomi ansees som meget tilfredsstillende. Det vises til revidert regnskap og budsjett for Det har vært avholdt 3 styremøter i 2010: , Legenes hus, Oslo , Legenes hus, Oslo , Legenes hus, Oslo Styret har hatt god aktivitet mellom møtene, stort sett på e-post. Saker som har vært oppe nevnes senere i årsrapporten. Revidert versjon av styremøtereferatene legges ut på foreningens hjemmeside (med unntak av eventuelle saker som av hensyn til personvernet ikke bør bli offentlige). Årsmøtet i 2010 ble avholdt 3.juni i Oslo (Royal Christiania Hotell, i forbindelse med Vårmøtet). Det var 23 medlemmer til stede. Vedtak: 1. I samråd med NFIM: Øvre grense for reise/hospiteringsstipend settes til kr Stipend for LIS for deltakelse på vårmøtet økes inntil kr.4 000, antall stipend til 10 stk. Deltakere på kurs i tropemedisin i India kan søke reisestipend. 2. Budsjett skal gjelde for ett år av gangen og følge regnskaps/kalenderåret Årsmøtet foreslo at noe av NFMM s overskudd kunne settes av til et forskningsfond med formål å stimulere til faglig utvikling. Styret ble anmodet om å arbeide med saken. 1

2 Diskusjon om nettundervisningen. Berettiget ros til utvalget. Orientering om Neklab Diskusjon om revisjon av takster hvordan ta fatt saken. Referat fra årsmøtet kan leses på foreningens hjemmesider. Foreningens utvalg har i 2010 hatt varierende oppgaver og aktivitet. I følge mandatene skal alle utvalg levere kortfattet årsrapport. Se vedlegg Fagmøte på Folkehelseinstituttet april Arrangert av fagutvalget. Fellesmøte med Norsk forening for mikrobiologi. Tema: Matsikkerhet. Vårmøtet ble holdt i Oslo 3.og 4.juni med Oslo Universitetssykehus som arrangør. Hovedansvarlige var Anne Marte Bakken Kran og Kjetil Melby. Det var godt oppmøte og et meget godt faglig program.. NFMM's hjemmesider er hovedarena for informasjon til medlemmene. Redaktør er Susanne Gjeruldsen Dudman. Statistikk for nettsidene viser stabile tall for antall besøk. Siden er meget informativ og blir løpende oppdatert. Medlemmene oppfordres til å bruke den! Informasjon/debattinnlegg kan sendes NFMM besvarte et spørreskjema fra DNLF om ny publiseringsløsning og meldte at sidene var oppdaterte og kunne flyttes som helhet over i ny versjon som er planlagt høsten Behov for en egen innloggingsfunksjon for NFMM medlemmer ble meldt. Medlemsbrev går etter omleggingen til fagmedisinsk forening i Den norske legeforeningen gjennom legeforeningen sentralt. Godkjente spesialister i medisinsk mikrobiologi i 2010: Carola Grub Bjørn Odd Johnsen John Anders Nyberg - overført fra Sverige Malgorzata Marta Richter - overført fra Polen Rune Egil Skjåstad Vegard Skogen Alexa Stutzer Vi gratulerer! Saker som styret har arbeidet med i 2010: Internasjonale saker NFMM er støtteorganisasjon (affiliated society) i ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Vi mottar ESCMID Online News som legges ut på foreningens hjemmesider. En presentasjon av vår forening er å finne på nettsiden til ESCMID (affiliated societies). Annette Onken representerte NFMM ved ESCMID s Council Meeting under ECCMID i Wien i april. Sammen med Truls Leegård laget hun en posterpresentasjon av foreningen til European Network Corner på samme kongress. NFMM er også medlem i FESCI (Federation of European Societies for Chemotherapy and Infection). NFMM representerer Norge i UEMS (European Union of Medical Specialists). Truls Leegaaard er representant for NFMM i seksjonen for medisinsk mikrobiologi. Han deltok på UEMS møte i Wien i april og er med i arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til felles 2

3 utdanningsplaner for medisinsk mikrobiologer i Europa. Han sender jevnlig tilbakemelding til styret i NFMM. Alexa Stutzer representerer NFMM i European Young Chamber of Clinical Microbiologists in Training. Vår forening ble spurt om å være støtteorganisasjon til The International Society of Chemotherapy for Infection and Cancer (ISC). Det har styret takket ja til. Nytt om internasjonale saker blir lagt ut på hjemmesiden. Hovedstadsprosessen og Vestre Viken Styret har holdt seg løpende orientert om utviklingen i begge helseforetak i forhold til eget fagområde og eventuelle behov for at NFMM skulle avgi uttalelser. Fagmøte for fagmedisinske foreninger (FAME) ble holdt på Gardermoen Hanne Husom Haukland representerte NFMM. Tema: 1) Kvalitet, og arbeidsmiljø som styringsgrunnlag i spesialisthelsetjenesten sammen med økonomi, satsningsområde for legeforeningen. 2) Livsstilssykdommer. Arkivplass Rydding i NFMM s arkiv ble sluttført i Dokumentene er flyttet til lagerplass som er tildelt i Legeforeningens fjernarkiv. Neklab Helsedirektoratet har gitt KITH i oppdrag å ta opp igjen og sluttføre arbeidet med Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene NEKLAB. NFMM s leder og Fredrik Muller deltok på innledende møte i Hdir sammen representanter for de andre laboratoriefagene. NFMM har overfor Helsedirektoratet foreslått deltakere til en arbeidsgruppe i mikrobiologi. NFMM har fulgt utviklingen i arbeidet tett for å ivareta vårt fags interesser. Vi har etterlyst møtereferater og rapport om fremdrift. Likeledes har vi skriftlig kommentert sammensetning av faggrupper og hvilke områder de skal arbeide med. Våre representanter, Eirik Holten og Frode Width Gran, gjør en god jobb. Frist for ferdigstillelse av høringsdokument var , overskredet. Ny frist er ikke kjent. Takster Leder i NFMM tok spørsmålet om hva som eventuelt bør gjøres med hensyn til takstene som er mangelfulle og utdaterte, i Lederforum 3.desember. Det ble vedtatt at Lederforum skal opprette en gruppe som skal arbeide med å fremme forslag til endringer. Nettundervisningsutvalget har vært i dialog med styret for å diskutere opplegg og temaer. Styret mener at det er naturlig at spesialitetskomitéen også er med i diskusjonen, og vil sende Nettundervisningsutvalgets forslag videre til denne. Henvendelser: Henvendelse fra Hdir (januar 2010) om møte der et firma som analyserer fiskeprøver skulle presentere seg og sine muligheter for å teste store volumer prøver for pandemivirus. NFMM hadde ikke anledning til å stille, men en representant for Nasjonalt influensalaboratorium ved FHI deltok, og Avdelingsdirektør Samdal Vik sendte brev til Hdir med henvsning til gjeldende lover/forskrifter for laboratorievirksomhet. Hdir har ikke gått videre med saken. 3

4 Henvendelse fra seniorrådgiver Jan Fuglesang ved Hdir (januar 2010) om utdanningsstillinger innen medisinsk mikrobiologi vår. Behovet må gjennomgås og det må utarbeides plan for årene framover. Det ble utbedt forslag til medlemmer av arbeidsgruppe. NFMM påpekte at utdanningsstillinger for infeksjonsmedisinere innen vårt fag må sees i sammenheng og derfor må NFIM også være med i arbeidet. På grunn av permisjoner er arbeidet utsatt, og Hdir vil ta kontakt når det skal i gang. En må da gå ny runde for å rekruttere medlemmer til arbeidsgruppen. Søknad om godkjenning av kurs i tropemedisin v/bjørknes ble ikke anbefalt. Henvendelse fra Truls Leegaard om forsøk fra andre fagmiljøer på å frata Ahus HPV referansefunksjon, ble videresendt til arbeidsutvalget i Lederforum. Arbeidsutvalget tok saken videre til Helse- og omsorgsdepartementet, som i brev datert stadfestet at referansefunksjonen fortsatt skal ligge til Mikrobiologisk avdeling ved Ahus. Brev fra Legeforeningen der de nåværende medlemmer av spesialitetskomiteene ble oppnevnt Brev fra spesialitetskomiteen ( ) til DNLF om forslag til økte kurskrav og flere obligatoriske kurs i spesialiteten. Styrebehandlet i NFMM, som støttet spesialitetskomiteens forslag. Brev fra Petter Gjersvik, Institutt for klinisk medisin OUS ( ). Han var bedt om å skrive lederartikkel i Tidsskriftet om hvordan norsk medisinsk forskning kan styrkes. To spørsmål: Hvordan er - kort oppsummert - situasjonen for medisinsk forskning innen din spesialitet i Norge? Hvilke tiltak anser du som særlig viktige for å styrke medisinsk forskning innen din spesialitet i Norge? Leder sendte brevet til kolleger ved alle universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og til kliniske mikrobiologiske laboratorier utenom universitetssykehusene. Tilbakemeldingene ble sammenfattet og sendt Petter Gjersvik. Henvendelse fra prof. GJJ.Doornum, Erasmus University Hospital, Rotterdam, ( ), angående krav til eksamen i vår spesialistutdannelse. Ble besvart med orientering om vår utdannelse med sjekkliste osv. Forespørsel fra DNLF ( ) i forbindelse med legeforeningens statusrapport 2011, som setter søkelyset på at kvalitet og pasientsikkerhet må vektlegges tydeligere i styringen av helsetjenesten. Spørreskjema til de enkelte fagmedisinske foreninger om hvordan vi arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet ble besvart. Brev fra DNLF ( ) om Kontingentfordelingsmodell grunnlag for et differensiert grunntilskudd. Sentralstyrer nedsatte arbeidsgruppe i 2009 som har jobbet med videreutvikling av modell for fordeling av kontingentmidler. Brevet redegjorde for arbeidsgruppens forslag til oppbygging av fremtidig fordelingsmodell og vurdering av ulike typer oppgaver forbundet med foreningsarbeid mht finansiering gjennom et differensiert grunntilskudd. Det ble utbedt informasjon om omfang og kostnader forbundet med oppgavene. Spørsmålene er besvart av NFMM. Kontingentfordelingsmodellen vil legges frem til høring i Den norske legeforening senere og til endelig beslutning på landsmøtet i Forslag fra Jon Birger Haug, OUS ( ) om å oppnevne Truls Michael Leegaaard som NFMM s representant i redaksjonen for arbeidet med nasjonale antibiotikaretningslinjer. Bifalt av styret. Forslag fra AFA om godkjenning av to nye medlemmer ble bifalt ( ). 4

5 Høringsuttalelser Alle høringsuttalelser legges fortløpende ut på foreningens nettsider. Nedenfor gjengis hvilke høringer NFMM har uttalt seg om. For å lese den fullstendige teksten henvises det til nettsidene European Commission Working Paper on antimicrobial resistance (AMR) CPME Info Brev mottatt til uttalelse 17.mars, fra Legeforeningen. NFMM sendte skriftlig svar til CPME med kommentarer til dokumentet. Dokumentet gir en god og nyttig oversikt over aktiviteter relatert til problemet, og peker på tema for videre arbeid. NFMM bifalt konklusjonene Høringsuttalelse: Forslag om endring av retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre og etterutdanning NFMM støttet forslag fra AF og NFA om å tillate utstilling av tidskskrifter, læremidler og nettsteder som ikke er finansiert av legemiddelindustrien, ved ett årlig arrangement i den enkelte fagmedisinske forening hvor det også er godkjente kurs Høringsuttalelse vedrørende forslag til endring av råd ved systemisk meningokokksykdom (SMS) NFMM støttet forslaget om endring av råd med noen kommentarer Høringsuttalelse: Modeller for faste stillinger for leger i spesialisering NFMM ga en fyldig tilbakemelding på høringsnotatet. Det ble stilt flere spørsmål og gitt kommentarer til foreslåtte modeller for gjennomføring. Spesialitetskomiteen ble kontaktet, og uttalelser fra denne ble arbeidet inn i vår høringsuttalelse Høringssuttalelse: Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til nybyrjarstilling for legar praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar NFMM hadde mange kritiske kommnetarer til forslaget. NFMM mente det ville medføre betydelige ulemper for studenter som utdannes i Norge sammenliknet med andre EU/EØS land. NFMM gikk imot forslaget om et års tjeneste i kommunehelsetjenesten. NFMM uttrykte bekymring for hvordan man skal sikre tilstrekkelig antall stillinger i henhold til behov i nåtid og framtid, samt geografisk likeverdig fordeling. NFMM var meget skeptisk til forslaget om at tjeneste i indremedisin og kirurgi kunne velges bort. NFMM var likeledes bekymret for hvordan forslaget kunne ivareta evaluering av nybegynnerlegene. NFMM støttet fullt ut Legeforeningens landsstyrevedtak om saken. For styret i NFMM, Helvi Holm Samdal leder 5

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Referat fra møte i NPU MED

Referat fra møte i NPU MED Referat fra møte i NPU MED Tid: 03. april 2014 kl. 10.00-14.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn Værnes Tilstede: Siv Mørkved (leder) Samarbeidsorganet Midt-Norge Robert Bjerknes Samarbeidsorganet

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer