MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18"

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 116/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 167/1 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18 118/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 167/ /06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTEIE GNR./BNR. 167/8 OG 167/9 120/06 SØKNAD OM FRDELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 157/6 121/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 167/5 122/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 167/3 M.FL. 123/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 160/4 124/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 167/4 125/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/26 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 112

2 126/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 127/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/10, /06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 157/2 129/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR 167/19 130/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/27 131/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/11 132/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/13 133/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE, GNR./BNR. 167/30 OG /06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE. GNR./BNR. 166/3 MFL 135/06 SØKNAD OM KONSESJON PÅ LANGSIKTIG LEIE AV GRUNN TIL LØYPETRASE 136/06 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN SØNDRE, GNR. 186 BNR. 1 M.FL, I TYNSET 137/06 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN NORDRE RØNNINGEN, GNR. 2 M.FL BNR. 5 M.FL, I TYNSET 138/06 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ EIENDOMMEN AAEN MELLOM, GNR. 70 M.FL. BNR. 6. M.FL., I TYNSET 139/06 SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT GNR. 22 BNR. 23, FRA EIENDOMMEN, GNR. 25 BNR. 1, I TYNSET TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 112

3 140/06 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL PÅ 7,5 DEKAR FRA EIENDOMMEN, GNR. 30 BNR. 11, I TYNSET 141/06 ET-TRINNS SØKNAD - NYTT BYGG TOMT NR 10 I HESTHAGEN HYTTEFELT 142/06 SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG TIL HYTTE GNR. 168/ /06 PRIVAT REGULERINGSPLAN, HB UTVIDELSE AV KLEVAN HYTTEFELT, SAV 144/06 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2005 TYNSET, den Borgar Valle (s) ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 112

4 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 112

5 Sak 116/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 167/1 Arkiv: GAR 167/1, 15, 16 Arkivsaksnr.: 06/609 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 116/06 Formannskapet Vedlegg: 1. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 1. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 167/118, datert Melding om vedtak sendes til: Halvor Brandvoll, 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasé Omdisponering av Eier: Halvor Brandvoll Leier: Kvikne IL 6,1 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 167/1 mfl Løypetrase Fulldyrka jord 67,3 Innmarksbeite 3,3 Produktiv skog/plantemark 457,5 6,1 Annet areal 57,8 Uklassifisert areal Areal i alt 590,0 6,1 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk støttebruk ikke jordbruk bortleid X Bruket ligger i et område med: TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 112

6 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Gode X middels dårlige jordbruksforhold stabilt folketall X nedgang i folketallet Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell,Haugan bolig og hyttefelt (kommunalt),og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tilltaer nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Brandvolls eiendom er berørt av traseen i to av eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 6 av 112

7 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Arealet som ønskes bortleid utgjør en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteiger, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Halvor Branvoll samtykke til å dele fra inntil 6,1 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 1 mfl i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 7 av 112

8 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Halvor Branvoll samtykke til å dele fra inntil 6,1 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 1 mfl i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 8 av 112

9 Sak 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18 Arkiv: GAR 161/1 og 167/18 Arkivsaksnr.: 06/637 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 117/06 Formannskapet Vedlegg: 2. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 2. SØKNAD DELING AV GRUNNEIENDOM 161/1 OG 167/18, datert Melding om vedtak sendes til: Håkon Hagen 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasé Omdisponering av Eier: Håkon Hagen Leier: Kvikne IL 12,0 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 161/1 167/18 Løypetrase Fulldyrka jord 131,0 Innmarksbeite 24,3 Produktiv skog/plantemark 1741,9 12,0 Annet areal 1297,1 Uklassifisert areal 29,2 Areal i alt 3223,5 12,0 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk X støttebruk ikke jordbruk bortleid Bruket ligger i et område med: TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 112

10 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Gode X middels dårlige jordbruksforhold økende el. stabilt nedgang i folketallet folketall x Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell, Haugan boligog hyttefelt (kommunalt), og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken. Arealoppgaven over bortleid areal vil derfor kun være anslagsvis. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Hagens eiendom er berørt av traseen i to eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 10 av 112

11 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til(arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Arealet utgjør kun en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteiger, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 3. Tynset kommune, formannskapet, gir Håkon Hagen samtykke til å dele fra inntil 12 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 161 bnr. 1, m fl i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 11 av 112

12 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Håkon Hagen samtykke til å dele fra inntil 12 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 161 bnr. 1, m fl i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 12 av 112

13 Sak 118/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 167/118 Arkiv: GID 167/118 Arkivsaksnr.: 06/632 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 118/06 Formannskapet Vedlegg: 3. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 3. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM 167/118, datert Melding om vedtak sendes til: Solveig Estensgård 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasè Omdisponering av Eier: Solveig Estensgård Leier: Kvikne IL 2,4 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 167/118 Løypetrase Fulldyrka jord 2,0 Innmarksbeite Produktiv skog/plantemark 123,7 2,4 Annet areal 8,9 Uklassifisert areal Areal i alt 135,1 2,4 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk støttebruk ikke jordbruk X bortleid Bruket ligger i et område med: Gode X middels dårlige jordbruksforhold TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 13 av 112

14 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen stabilt folketall X nedgang i folketallet Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell,Haugan bolig og hyttefelt (kommunalt),og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tilltaer nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Estensgårds eiendom er berørt av traseen i søndre del av eiendommens utmarksteig. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 14 av 112

15 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Søkers eiendom har et svært beskjedent arealgrunnlag. Arealet som ønskes bortleid utgjør en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteig, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 5. Tynset kommune, formannskapet, gir Solveig Estensgård samtykke til å dele fra inntil 2,4 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 118 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 6. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 15 av 112

16 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Solveig Estensgård samtykke til å dele fra inntil 2,4 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 118 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 16 av 112

17 Sak 119/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTEIE GNR./BNR. 167/8 OG 167/9 Arkiv: GAR 167/8 Arkivsaksnr.: 06/687 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 119/06 Formannskapet Vedlegg: 4. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 4. SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GARD 167/8 OG 167/9, datert Melding om vedtak sendes til: Ole Estensgård 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasè Omdisponering av Eier: Ole Estensgård Leier: Kvikne IL 11,0 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 167/8 og 9 Løypetrase Fulldyrka jord 63,4 Innmarksbeite Produktiv skog/plantemark 859,6 11,0 Annet areal 428,3 Uklassifisert areal 5,8 Areal i alt 1358,0 11,0 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk X støttebruk ikke jordbruk bortleid TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 17 av 112

18 Sak 119/06 Bruket ligger i et område med: Gode X middels dårlige jordbruksforhold økende el. stabilt folketall X nedgang i folketallet Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell, Haugan boligog hyttefelt (kommunalt),og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tilltaer nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Estensgårds eiendom er berørt av traseen i to av eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 18 av 112

19 Sak 119/06 Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Arealet utgjør kun en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteiger, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 7. Tynset kommune, formannskapet, gir Ole Estensgård samtykke til å dele fra inntil 11 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 161 bnr. 8 og9 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 8. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 19 av 112

20 Sak 119/06 Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Ole Estensgård samtykke til å dele fra inntil 11 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 161 bnr. 8 og9 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 20 av 112

21 Sak 120/06 SØKNAD OM FRDELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 157/6 Arkiv: GAR 157/6 Arkivsaksnr.: 06/717 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 120/06 Formannskapet Vedlegg: 5. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 5. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GAR 157/6, datert Melding om vedtak sendes til: Inger Grøtli 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasè Omdisponering av Eier: Inger Grøtli Leier: Kvikne IL 0,85 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 157/6 Løypetrase Fulldyrka jord 104,6 Innmarksbeite 8,0 Produktiv skog/plantemark 675,2 0,85 Annet areal 125,6 Uklassifisert areal 1,3 Areal i alt 914,7 0,85 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk X støttebruk ikke jordbruk bortleid Bruket ligger i et område med: Gode X middels dårlige jordbruksforhold økende el. stabilt nedgang i folketallet TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 21 av 112

22 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen folketall X Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell, Haugan boligog hyttefelt (kommunalt),og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tilltaer nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Grøtlis eiendom er berørt av traseen i en av eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 22 av 112

23 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Arealet utgjør kun en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteiger, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Inger Grøtli samtykke til å dele fra inntil 0,85 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 157 bnr. 6 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 23 av 112

24 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Inger Grøtli samtykke til å dele fra inntil 0,85 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 157 bnr. 6 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 24 av 112

25 Sak 121/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 167/5 Arkiv: GAR 167/5 Arkivsaksnr.: 06/718 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 121/06 Formannskapet Vedlegg: 1. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GAR 167/5, datert Melding om vedtak sendes til: Oddveig Dambuen Fossåkeren MOELV Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasè Omdisponering av Eier: Oddveig Dambuen Leier: Kvikne IL 8,9 dekar dekar Adr.: Fossåkeren 9, 2390 MOELV Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr Løypetrase Fulldyrka jord 31,7 Innmarksbeite 20,7 Produktiv skog/plantemark 312,6 8,9 Annet areal 66,4 Uklassifisert areal 305,9 Areal i alt 737,3 8,9 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk støttebruk ikke jordbruk Bortleid X Bruket ligger i et område med: Gode X middels dårlige jordbruksforhold TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 25 av 112

26 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen økende el. stabilt folketall X nedgang i folketallet Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell, Haugan boligog hyttefelt (kommunalt), og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tilltaer nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Dambuens eiendom er berørt av traseen i en av eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 26 av 112

27 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven, og til kulturlandskapet. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene) kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En viser til landbruksdepartementets rundskriv M-34/95. Delingsforbudet er et virkemiddel for å imøtekomme jordlovens mål om at driftsenhetene bør styrkes. Forbudet tar sikte på å hindre reduksjon av ressursgrunnlaget som er uforenlig med hensynet til den avkastningen driftsenheten kan gi. I vurderingen er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal og bygninger som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Landbrukseiendommen skal leie bort et utmarksareal over lang tid som i avtaleperioden vil bli benyttet til andre formål enn landbruk. Bortleien innebærer at idrettslaget gis råderetten over det berørte arealet i lang tid framover, 20 år pluss mulig forlengelse i 10 år av gangen.. Dette fører i sin tur til at arealet som leies bort vil måtte anses som tapt for landbrukseiendommen i overskuelig framtid, sjøl om avtalen sier at grunneieren kan benytte traseen som skogsvei om sommeren. Arealet utgjør kun en liten del av arealgrunnlaget på søkers eiendom. Sjøl om løypetraseen krysser søkers utmarksteig, vil dette neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for søkerens eiendom. Formålet med bortleien er tiltak til glede og nytte for allmennheten, og dermed foreligger det samfunnsinteresser av stor vekt i saken. Ut fra dette mener rådmannen at søknaden om deling for bortleie kan innvilges. Ordførerens innstilling: 3. Tynset kommune, formannskapet, gir Oddveig Dambuen samtykke til å dele fra inntil 8,9 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 5 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 27 av 112

28 Sak Feil: Fant ikke kilden til referansen/feil: Fant ikke kilden til referansen Behandling i Formannskapet : Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Oddveig Dambuen samtykke til å dele fra inntil 8,9 dekar skoggrunn og utmark på sin eiendom gnr. 167 bnr. 5 i Tynset, for langsiktig bortleie i henhold til leiekontrakt datert , med Kvikne Idrettslag. 2 Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12, og begrunnes med at formålet anes som samfunnsnyttig. Feil: Fant ikke kilden til referansenmøteinnkalling: Feil: Fant ikke kilden til referansen Side 28 av 112

29 Sak 122/06 SØKNAD OM FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE GNR./BNR. 167/3 M.FL. Arkiv: GAR 167/3 m.fl. Arkivsaksnr.: 06/719 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 122/06 Formannskapet Vedlegg: 6. Kartutsnitt som viser hele løypeanlegget, m = 1:7500 Andre dokumenter i saken: 6. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GARD 167/3 M.FL., datert Melding om vedtak sendes til: Knut Gørtli 2512 KVIKNE Kvikne IL, v/harald Svergja, 2512 KVIKNE SAKSOPPLYSNINGER: Fradeling av utmark til løypetrasè Omdisponering av Eier: Knut Grøtli Leier: Kvikne IL 11,0 dekar dekar Adr.: 2512 KVIKNE Adr.: v/ Harald Svergja, 2512 KVIKNE Arealoppgave over driftsenheten i dekar Bruket Parsell Parsell Gnr/ Bnr 167/3, 29, 246 Løypetrase Fulldyrka jord 116,8 Innmarksbeite 33,1 Produktiv skog/plantemark 1563,3 11,0 Annet areal 506,6 Uklassifisert areal 796,4 Areal i alt 3016,2 11,0 Dyrkbart Bruket er: Familiebruk X støttebruk ikke jordbruk bortleid Bruket ligger i et område med: TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 29 av 112

30 Sak 122/06 Gode X middels dårlige jordbruksforhold økende el. stabilt nedgang i folketallet folketall X Formålet med delingen/omdisponeringen er: skogplanting boligformål hytte/fritidsformål tilleggsskog tilleggsjord kirke, skole, idrett og lignende. X industri veger samferdsel andre formål Formålet med fradelingen er bortleie til Kvikne idrettslags anlegg av løypenett i bygda. Løypene knyttes mot eksisterende lysløype som ligger nært Kvikne Fjellhotell, Haugan boligog hyttefelt (kommunalt), og nærmiljøet for øvrig. Planene for løypeprosjektet er forhåndsgodkjent av Tynset kommune i vedtak datert , i henhold til forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv. I vedtaket er det gjort oppmerksom på at plan- og bygningsloven må følges. Løypeanlegget vil være åpent for allmennheten og leieavtalen er inngått med 20 års varighet med mulighet til forlengelse for 10 år av gangen. Det er i delingssøknaden ikke opplyst størrelse på det arealet som blir beslaglagt gjennom anlegg av løypetraseen. Arealstørrelsen framgår heller ikke av Kvikne idrettslags søknad om konsesjon på leieavtalen. Kommunen har derfor foretatt arealberegning ut fra måling i det kartet som er lagt ved konsesjonssøknaden. Dette legges til grunn i behandlingen av delingssaken, men oppgaven over det bortleide arealets størrelse vil kun være anslagsvis, da kartets målestokk ikke tillater nøyaktig oppmåling. Det er opplyst i konsesjonssøknaden fra idrettslaget at det skal opparbeides en trasè med bredde 8-9 meter, og som grunneieren kan benytte som traktor-/landbruksvei. Grøtlis eiendom er berørt av traseen i to av eiendommens utmarksteiger. SAKSVURDERING: I jordloven 12 er det et generelt forbud mot å dele eiendommer som er nytta eller som kan nyttes til jord- eller skogbruk. Forbudet mot deling gjelder også forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av eiendom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren). Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det. For at det skal være samfunnsinteresser av stor vekt i delingssammenheng, må delinga være til fordel for mange personer. Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe av personer, går inn under regelen. Rent personlige eller private interesser, det være seg økonomiske eller andre, faller normalt utenfor. Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering, kan dette anses som en samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på et slikt grunnlag. Selv om et eller begge vilkårene er oppfylt gir ikke dette noen ubetinget rett til å få delingssamtykke. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 30 av 112

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 85/07 07/635 GODKJENNING AV REFERATER - FORMANNSKAPET MØTE 22. NOV. 07

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 85/07 07/635 GODKJENNING AV REFERATER - FORMANNSKAPET MØTE 22. NOV. 07 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 85/07 07/635 GODKJENNING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 13.00-14.30 Møte med Røros kommune. Avreise fra Tynset kl. 12.00. TILLEGGSSAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 18/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.02.2016.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 18/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.02.2016. TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: Kl. 10.00 10.15 Planstrategi informasjon Drøfting kulturfondssaker SAKLISTE Saksnr. Tittel 18/16 GODKJENNING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 53 BNR. 1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/10 10/1239 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE. 131/05 LOKALE FORHANDLINGER - KAP 4.A.2 Unntatt offentlighet 6

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE. 131/05 LOKALE FORHANDLINGER - KAP 4.A.2 Unntatt offentlighet 6 TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.12.2005 Tid: kl.09.00 Vedtaksmøte kl.12.00 Drøfting av Torvplan og planprogrammet SAKLISTE Saksnr. Tittel 131/05 LOKALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL.

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN BAKKEN, GNR. 12/7 M.FL. TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2007 Tid: Kl. 15.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 132/07 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Torbjørn Skei Gottåsvegen 85 7623 RONGLAN Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/4538 Dato: 01.03.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 26.04.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.04.2006 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn

Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn Aslak Søtvik Søtvik 7160 BJUGN Dato: 19. 06.2013 Aslak Søtvik - fradeling av tilleggsareal fra gnr. 36 bnr. 1 til gnr. 36 bnr. 15 Saksnr.: Eiendom.: Vedtak nr.: Saksb e

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Hans Løvmo SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Alf Einar Fornes Tlf. direkte: 74 16 82 13 E-post: aef@fmnt.no Deres ref.: «REF» Vår dato: 25.05.2010 Vår ref.: 2010/3054 Arkivnr: 422.5 Ingvill K Vik Småland

Detaljer

FORMANNSKAP 24.07.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 24.07.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.07.12 Saknr.

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 06.11.12. 95/12 Søknad om fradeling av tomt fra landbrukseiendommen gnr 16 bnr 43 i Leka, Per Otto Furre. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 12.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt

Dato: FORMANNSKAP /13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr 32, i Leka, søknad om oppretting av festetomt LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.11.2013 Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 03.12.2013 Saknr. Tittel: 104/13 Odd Jarle Husby, landbrukseiendommen gnr 17 bnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET SALG AV STATENS EIENDOM MOEN GNR. 77 BNR. 1 I TYNSET

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET SALG AV STATENS EIENDOM MOEN GNR. 77 BNR. 1 I TYNSET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Saksnr. Tittel 98/07 99/07 100/07 101/07 102/07 SALG AV STATENS EIENDOM MOEN GNR. 77 BNR. 1 I TYNSET SØKNAD

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2015.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2015. TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2016 Tid: Kl. 09.00 Orientering om plan for kulturminner Orientering om regionalt næringsarbeid Kommunal planstrategi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 Gáivuona suohkan Sak 0001/01 Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/01 00/00601 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 20 - BNR 15 0002/01 00/00894 SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHETEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder Arkiv: GNR 102/3 Arkivsaksnr.: 15/837-2 SIGMUND NAKKEN - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder Arkiv: GNR 102/3 Arkivsaksnr.: 15/837-2 SIGMUND NAKKEN - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder Arkiv: GNR 102/3 Arkivsaksnr.: 15/837-2 SIGMUND NAKKEN - OPPRETTING/ENDRING AV MATRIKKELENHET Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad om deling

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn

Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn Fosen landbruk avd. Ørland/Bjugn «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 7009/2009/483/TROLAN 06.04.2009 AD SØKNAD OM FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 74, BNR. 9

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 45/2 Arkivsaksnr.: 15/1048 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK -DELING ETTER JORDLOVEN - GNR/BNR 45/2 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER: FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 22.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 11:30 til kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 09/37-09/41 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 08.11.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 107/07 DISPENSASJON TIL REGULERINGSBESTEMMELSENE BEKKMOEN NORDVEST

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 107/07 DISPENSASJON TIL REGULERINGSBESTEMMELSENE BEKKMOEN NORDVEST TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 106/07 SØKNAD OM FRADELING AV DYRKET MARK 107/07 DISPENSASJON TIL REGULERINGSBESTEMMELSENE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad

Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen, Naurstad Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2009 19598/2009 2008/4318 117/27 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/69 Planutvalget 05.05.2009 Klage på avvisning av klage - Arnfinn Olsen,

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning

ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning ENEBAKK KOMMUNE Naturforvaltning Landbruks- og Matdepartementet Boks 8007 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: 2005/1051/ANNE Arkivkode: V61 Dato: 15.11.2005 Jordloven - forslag til diverse

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Per Arild Torsen, Dagrun Brattset,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 76/10 10/2516 OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER/FORTAU LANGS FYLKESVEGENE I NORDLAND FYLKE - HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 76/10 10/2516 OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER/FORTAU LANGS FYLKESVEGENE I NORDLAND FYLKE - HØRING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli klagebehandling etter jordlov Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Tverdal arvid.tverdal@innherred-samkommune.no 74048278

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer