Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30."

Transkript

1 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Medlemmer: SP Harald Li (Ordfører) SP Malin Torgersen (representant) BL Trine Thorsen Bolstad (representant) AP Asgeir Almås (representant) AP Lisbeth Krutnes (representant) Håvard Nygård (representant) Forfall: Helene Kroken Slettbakk (representant) Vararepresentant: Kjell Vidar Nordheim (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Stian Skjærvik Formannsskapssekretær Mona Vik Larsen Av 7 medlemmer møtte 6 Totalt frammøtte: 6 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/15 Handlingsplan for kompetansehevende tiltak i perioden /15 Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. 003/15 Ny organisering av Helse- og omsorgsavdelingen Underskrifter:

2 Side 2 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE / /8585 Anne Haugberg Handlingsplan for kompetansehevende tiltak i perioden Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Partsammensatt utvalg /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-018/15 Innstilling: Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas Partsammensatt utvalg Møtebehandling: AMU sin innstilling enstemmig vedtatt. P-001/15 Innstilling: Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas.

3 Side 3 av 14 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Kompetanseplan Felles og SAD doc Kompetanseplan Oppvekst doc Kompetanseplan PRO doc Kompetanseplan Helse doc Kompetanseplan Sosial doc Kompetanseplan NAV doc Kompetanseplan NT doc Kompetanseplan Mottak doc Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Hattfjelldal kommune er avhengig av å ha medarbeidere med riktig kompetanse i forhold til de tjenester vi skal tilby våre brukere og innbyggere i tiden fremover. Og riktig kompetanse sikres gjennom etter- og videreutdanning av virksomhetens medarbeidere og gjennom rekruttering av nye medarbeidere. Hver enkelt avdeling har utarbeidet en plan for kompetansehevende tiltak basert på arbeidsgivers behov for kompetanse de neste fire år, men konkretiseringen av tiltak er størst for Handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden sendes RKK og Fylkesmannen i Nordland. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak nr.: 70/13 - Kompetanse og rekrutteringsplan for Hattfjelldal kommune Av planen fremgår det at det skal utarbeides årlige handlingsplaner for kompetansehevende tiltak, og at planene skal sendes til RKK og Fylkesmannen i Nordland. Videre fremgår det at satsningsområdene i perioden er lederutvikling, omsorgstjenestene og oppvekstsentrene. I tillegg kommer endringer i kompetansebehov som en følge av endringer i lover- og forskrifter, systemer og generelt behov for tilføring av kompetanse innen de ulike ansvars- og arbeidsområdene. Av hovedtariffavtalen kapittel 1 14 punkt 14.2 tredje ledd fremgår det at «I den utstrekning det etter kommunens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivået samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.» Videre følger det av annet ledd at hvis det i forbindelse med utdannelse som er av verdig for både arbeidstaker og arbeidsgiver er nødvendig med hel eller delvis permisjon skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. På lik linje med at vi planlegger våre tjenester til brukerne og innbyggere i økonomiplanen for de neste fire årene, må vi samtidig vurdere om vi har tilstrekkelig med bemanning med riktig kompetanse for å løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Riktig kompetanse sikres gjennom etter- og videreutdanning av virksomhetens medarbeidere og gjennom rekruttering av nye medarbeidere. Det sier seg selv at det aller meste av kompetanseheving vil måtte skje gjennom etter- og videreutdanning, og da er det viktig å ha kartlagt behovet og planlagt hvilke tiltak som anses nødvendig i forhold til tjenestens behov.

4 Side 4 av 14 På bakgrunn av overnevnte er det utarbeidet avdelings vise handlingsplaner for kompetansehevende tiltak for perioden , men med hovedvekt på Vurdering: For at Hattfjelldal kommune skal kunne utføre sine tjenester og oppgaver overfor brukere og innbyggere på en god måte er vi avhengig av at våre medarbeidere har riktig kompetanse. Og våre krav til medarbeidernes kompetanse endres i takt med endringene fra lovgivende myndigheter, brukere, innbyggere og samfunnet for øvrig. For å møte de endringene vi til enhver tid står overfor må vi derfor planlegge våre aktiviteter slik at vi er i forkant av at endringene, ellers vil våre muligheter til å yte tilstrekkelige tjenester av god kvalitet forringes. Alle kompetansehevende tiltak som iverksettes skal være begrunnet i virksomhetens behov og i samsvar med kommunens planverk for øvrig. Det er et lederansvar å kartlegge, vedlikeholde, utvikle og nyttiggjøre seg medarbeiderens kompetanse på en best mulig optimal måte til beste for virksomheten. Samtidig er det viktig å understreke at den enkelte medarbeidere selv har et ansvar for å holde seg oppdatert innenfor eget fagfelt. Videre er det slik at selv om all opplæring som initieres, iverksettes og betales av Hattfjelldal kommune skal være rettet mot å nå kommunens målsettinger bør dette likevel i stor grad kunne forenes med den enkelte medarbeiders behov for egenutvikling. For mange defineres kompetansehevning som deltakelse på kurs eller formell etter- og videreutdanning, men man skal være klar over at det aller meste av kompetanseheving skjer gjennom daglig utførelse av arbeidsoppgaver og gjennom erfaringsutveksling med kollegaer. Vi er likevel i mange sammenhenger helt avhengig av å delta i organiserte etter- og videreutdanningsløp for å sikre utdanningsinnhold (f.eks. krav til statlig autorisasjon) eller fordi vi ikke har tilstrekkelig med interne ressurser med ønsket kompetanse for å kunne gi intern opplæring. Som en liten organisasjon har vi ofte få personer som arbeider med det samme, og dermed blir muligheten for spisset intern opplæring mindre enn i større organisasjoner. Hattfjelldal kommune søker aktivt å redusere sine kostnader knyttet til kompetanseheving, blant annet gjennom å delta i opplæring i regi av RKK, søke midler fra statlige myndigheter etc. Vi må likevel påregne å ta størstedelen av kostnadene ved opplæring selv. Administrative og økonomiske konsekvenser: Noen kompetansehevende tiltak krever mer administrasjon enn andre i form av tilrettelegging ved permisjon, innleie av vikarer etc., men samtidig er det viktig å være klar over at dette inngår som en naturlig del i virksomhetens oppgaver. Ved utarbeidelsen av økonomiplan for og budsjett for 2016 skal avdelingene ha tatt hensyn til kostnader knyttet til kompetanseheving i sine avdelinger. Kontering: Kostnader knyttet til kompetanseheving belastes den enkelte avdeling. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at handlingsplan for kompetansehevende tiltak for perioden vedtas. Anne Haugberg personalrådgiver

5 Side 5 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE / /8586 Anne Haugberg Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Partsammensatt utvalg /15 Kommunestyret Rådmannens innstilling Partssammensatt utvalg gir sin tilslutning til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune i 2016, ved hjelp av undersøkelse fra «Bedrekommune.no». Det legges til grunn at undersøkelsen gis samme innhold og metode som ved medarbeiderundersøkelsen i Fremdriftsplanen for medarbeiderundersøkelsen vedtas slik: Oppgave Tidspkt. 1. SAK HTV-møte Sak AMU Sak Partssammensatt utvalg (PSU) Gjennomføring av undersøkelsen Oppsummering og evaluering AMU/PSU - Presentasjon resultater av undersøkelsen Mars-april Utvikling av tiltaksplaner Mars-april Sak AMU/Partssammensatt/KST Godkjenning tiltaksplaner Mai/juni Gjennomføring av tiltak Juni > Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Forslag på ny innstilling fra Trine T. Bolstad: «Foreslår at medarbeiderundersøkelsen i 2016, i Hattfjelldal kommune blir gjennomført etter MTM metoden. Anmoder administrasjonen om å innhente tilbud, og at kommunestyret bevilger penger til gjennomføring.» Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. AMU-019/15 Innstilling: Partssammensatt utvalg gir sin tilslutning til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune i 2016, ved hjelp av undersøkelse fra «Bedrekommune.no». Det legges til grunn at undersøkelsen gis samme innhold og metode som ved medarbeiderundersøkelsen i Fremdriftsplanen for medarbeiderundersøkelsen vedtas slik: Oppgave Tidspkt. 1. SAK HTV-møte Sak AMU

6 3. Sak Partssammensatt utvalg (PSU) Gjennomføring av undersøkelsen Oppsummering og evaluering AMU/PSU - Presentasjon resultater av undersøkelsen Mars-april Utvikling av tiltaksplaner Mars-april Sak AMU/Partssammensatt/KST Godkjenning tiltaksplaner Mai/juni Gjennomføring av tiltak Juni > Side 6 av Partsammensatt utvalg Møtebehandling: AMU sin innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Tilleggsforslag fra Trine Thorsen Bolstad at saken behandles i kommunestyret. Forslaget fra Bolstad vedtatt mot 3 stemmer. Ordfører sin dobbeltstemme avgjør. P-002/15 Innstilling: Partssammensatt utvalg gir sin tilslutning til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune i 2016, ved hjelp av undersøkelse fra «Bedrekommune.no». Det legges til grunn at undersøkelsen gis samme innhold og metode som ved medarbeiderundersøkelsen i Fremdriftsplanen for medarbeiderundersøkelsen vedtas slik: Oppgave Tidspkt. 1. SAK HTV-møte Sak AMU Sak Partssammensatt utvalg (PSU) Gjennomføring av undersøkelsen Oppsummering og evaluering AMU/PSU - Presentasjon resultater av undersøkelsen Mars-april Utvikling av tiltaksplaner Mars-april Sak AMU/Partssammensatt/KST Godkjenning tiltaksplaner Mai/juni Gjennomføring av tiltak Juni > Saken sendes til kommunestyret.

7 Side 7 av 14 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Spørsmål medarbeiderundersøkelse.pdf Lokale tilleggsspørsmål for Hattfjelldal kommune.docx Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: I 2014 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Hattfjelldal kommune. Man benyttet da undersøkelsen til en undersøkelse som opprinnelig var utviklet i 2002 i samarbeid mellom Kommunens Sentralforbund og Kommunal- og regionaldepartementet i aktiv dialog med arbeidstakerorganisasjonene på hovedsammenslutningsnivå. En planla allerede da at neste medarbeiderundersøkelse skulle gjennomføres vinteren 2016, og kommunestyret var opptatt av at man i neste undersøkelse kunne sammenligne funnene fra undersøkelsen i Arbeidsgiver v/rådmannen har i møte med de hovedtillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, Nito, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet blitt enig om å benytte samme undersøkelse som i 2014 da dette vil gi partene et godt grunnlag for å vurdere om vi har hatt positiv utvikling i organisasjonen siden sist. Saken legges frem for arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt utvalg for å få deres tilslutning til bruk av samme medarbeiderundersøkelse i 2016 som i Saksopplysninger: Sommeren 2014 gjennomførte Hattfjelldal kommune en medarbeiderundersøkelse svarprosenten var på 57%. Det var da gått to år siden forrige gang det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse. I forkant av medarbeiderundersøkelsen i 2014 var valg av undersøkelse, metode for gjennomføring og etterarbeid i den enkelte avdeling/enhet drøftet med de hovedtillitsvalgte og ledergruppen og behandlet i arbeidsmiljøutvalget. Og man valgte å benytte medarbeiderundersøkelsen til en undersøkelse som er utviklet av Kommunens Sentralforbund (KS) og daværende Kommunal- og regionaldepartementet, i aktiv dialog med de ansettes organisasjoner gjennom hovedsammenslutningene. Under kommunestyrets behandling av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2014 i sak nr.: 78/14, ble det uttrykt en forventning om at samme undersøkelse ble benyttet ved neste korsvei slik at det var muligheter for å sammenligne resultater og se om det var skjedd endringer. Videre vedtok kommunestyret at «For fremtidige undersøkelser skal det være sammenlignbare system for alle avdelinger.» I tillegg gav kommunestyret sin tilslutning til at neste medarbeiderundersøkelse skulle gjennomføres vinteren Til orientering har KS nå utarbeidet en ny medarbeiderundersøkelse, «10 faktor», og den vil på sikt erstatte undersøkelsen på Foreløpig er undersøkelsen som ble

8 Side 8 av 14 brukt i 2014 tilgjengelig, men den ikke vil bli vedlikeholdt. Man vil derfor før eller siden måtte gå over til den nye undersøkelsen. Rådmannen har i møte med de hovedtillitsvalgte den 19. november 2015 tatt opp spørsmålet om hvilken metode som bør benyttes ved neste undersøkelse. Arbeidstakerorganisasjonene har anbefalt at man i 2016 bruker samme undersøkelse som i 2014, men at man ved undersøkelsen i 2018 går over til den nye «10 faktor» undersøkelsen. På den måten sikrer man gjennomføring og evaluering av de tiltak man ble enige om i den enkelte avdelings/enhets utviklingsplan etter undersøkelsen i De hovedtillitsvalgte uttalte i samme møte seg på vegne av Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Nito at de var i mot at det skulle kjøres en medarbeiderundersøkelse i ekstern regi. En medarbeiderundersøkelse er et verktøy for å utvikle kommuneorganisasjon. For at undersøkelsen skal bli et godt verktøy er man avhengig av at flest mulig av medarbeiderne deltar i undersøkelsen. Både ledere og tillitsvalgte har en oppgave i forhold til å informere om undersøkelsen og skape forståelse for betydningen og viktigheten av den enkeltes deltagelse. Eierskap til undersøkelsen er viktig for å ha kontroll på evalueringen og oppfølging gjennom tiltaksplaner. Ansatte må kjenne seg igjen i undersøkelsen. For rådmannen er det viktig at både arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt utvalg stiller seg bak metode og innhold i undersøkelsen, og saken legges derfor frem for behandling. Praktiske opplysninger knyttet til gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen i 2016: Medarbeiderundersøkelsen består av 50 spørsmål. Som i 2014 vil man også i 2016 søke å få lagt inn 5 lokale tilleggsspørsmål, slik at undersøkelsen blir direkte sammenlignbar med den som ble gjennomført i Alle faste medarbeidere (med unntak av frivillig brannmannskaper og rådmannen), medarbeidere tilsatt i et forpliktende arbeidsforhold for en lengre periode (f.eks. som vikar for en som har foreldrepermisjon) og personer som benyttes jevnlig som vikarer, inviteres til å delta i undersøkelsen. Medarbeiderne vil i undersøkelsen bli knyttet opp til en avdelings-/enhets tilhørighet i virksomheten. Medarbeidere som har to eller flere stillinger fordelt på ulike avdelinger/enheter vil bli plassert inn i den avdelingen/enheten hvor de har størst stillingsprosent. Der man har lik stillingsstørrelse i alle avdelinger/enheter vil det bli foretatt en konkret vurdering av hvor vedkommende bør innplasseres. Det gjøres oppmerksom på at små avdelinger/enheter med få ansatte som NAV, barnevern, kultur (bibliotek, ungdomsarbeider og frivilligsentral), ikke kan presenteres med egne rapporter fordi dette vil gå på bekostning av kravet til anonymitet i undersøkelsen. Arbeidsgiver vil i samråd med arbeidstakerorganisasjonene vurdere hva som anses mest formålstjenlig. Alle resultater vil uansett inngå i resultatet for kommunen som helhet. I gjennomføringen av undersøkelsen vil hver enkelt medarbeider få et brukernavn og passord til undersøkelsen. Alle besvarelser gjøres via internett. Personer som ikke har tilgang til egen jobb- PC kan f.eks. benytte privat PC, PC på biblioteket eller ta kontakt med Servicekontoret for å gi sin besvarelse. Undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 25. januar 14. februar Deretter vil resultatene fra undersøkelsen bli sortert og presentert for ledergruppen, de tillitsvalgte, og i den enkelte avdeling/enhet inkl. resultatet på kommunenivå.

9 Side 9 av 14 Avdelingene/enhetene skal med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen utarbeide hver sin utviklingsplan for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalget vil få en foreløpig rapport uten utviklingsplaner primært på sitt møte i mars, før endelig rapport med utviklingsplaner utarbeides og sendes kommunestyret til behandling i juni 2016.

10 Side 10 av 14 Fremdriftsplan: Oppgave Tidspkt. 1. SAK HTV-møte Sak AMU Sak Partssammensatt utvalg (PSU) Gjennomføring av undersøkelsen Oppsummering og evaluering AMU/PSU - Presentasjon resultater av undersøkelsen Mars-april Utvikling av tiltaksplaner Mars-april Sak AMU/Partssammensatt/KST Godkjenning tiltaksplaner Mai/juni Gjennomføring av tiltak Juni > Vurdering: I etterkant av medarbeiderundersøkelsen i 2014 ble det arbeidet godt i den enkelte avdeling/enhet med å utarbeide utviklingsplaner. Arbeidsgiver og arbeidstakere ble enige om hvilke tiltak man skulle arbeide med og hvilke målsettinger man hadde med arbeidet. Og det er kun ved å gjennomføre en identisk undersøkelse at man vil ha muligheter til å måle om tiltakene har gitt ønsket effekt. Undersøkelsen som ble benyttet i 2014 er et velutviklet verktøy med et faglig kvalitativt innhold med tanke på måling av medarbeidertilfredshet. Dette sammen med det faktum at ca. 300 kommuner i Norge har lisens til nettportalen og dermed anledning til å gjennomføre undersøkelsen, gir muligheter til å sammenligne hvor kommunen står i forhold til andre kommuner. Bruk av samme verktøy som andre kommuner bidrar til større validitet av de funn som gjøres. Hattfjelldal kommune betaler kr ,- pr. år for å kunne benytte alle undersøkelsene som befinner seg på Ved å benytte deres undersøkelse påløper det kun minimale kostnader i motsetning til om man skulle kjøpt en slik undersøkelse eksternt. Undersøkelsen fra 2011 kostet i underkant av kr ,-. Administrative og økonomiske konsekvenser: Medarbeiderundersøkelsen vil primært bli besvart av den enkelte medarbeider i arbeidstiden. Undersøkelsen tar ca. 30 minutter å gjennomføre slik at man på en enkel måte kan få tatt høyde for gjennomføringen i driften noe som gir minimalt med kostnader. En størst mulig deltakelse fra medarbeidere er en god investering i opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Kommunen betaler årlig lisens på slik at vi ved å benytte deres undersøkelse kun vil påføres ekstra kostnader for tilleggsspørsmål beregnet til kr ,-. Kontering: Ikke relevant. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt utvalg gir sin tilslutning til at medarbeiderundersøkelse 2016 har samme innhold og gjennomføringsmåte som undersøkelsen i Anne Haugberg personalrådgiver

11 Side 11 av 14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-031, TI-&21 15/449 15/8466 Anne Haugberg Ny organisering av Helse- og omsorgsavdelingen Utvalg Møtedato Saksnummer Arbeidsmiljøutvalget /15 Partsammensatt utvalg /15 Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes en ny avdeling Helse- og omsorg. 2. Den nye avdelingen ledes av en avdelingsleder for Helse- og omsorg som rapporterer til rådmannen. 3. Stillingshjemmelen som avdelingsleder Pleie-, rehabilitering og omsorg omgjøres til avdelingsleder for Helse- og omsorg 4. Stillingen som avdelingsleder for Helse og omsorg lyses ledig eksternt snarest Arbeidsmiljøutvalget Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. AMU-017/15 Innstilling: 1. Det opprettes en ny avdeling Helse- og omsorg. 2. Den nye avdelingen ledes av en avdelingsleder for Helse- og omsorg som rapporterer til rådmannen. 3. Stillingshjemmelen som avdelingsleder Pleie-, rehabilitering og omsorg omgjøres til avdelingsleder for Helse- og omsorg 4. Stillingen som avdelingsleder for Helse og omsorg lyses ledig eksternt snarest Partsammensatt utvalg Møtebehandling: AMU sin innstilling enstemmig vedtatt. P-003/15 Innstilling: 1. Det opprettes en ny avdeling Helse- og omsorg. 2. Den nye avdelingen ledes av en avdelingsleder for Helse- og omsorg som rapporterer til rådmannen. 3. Stillingshjemmelen som avdelingsleder Pleie-, rehabilitering og omsorg omgjøres til avdelingsleder for Helse- og omsorg 4. Stillingen som avdelingsleder for Helse og omsorg lyses ledig eksternt snarest. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

12 Side 12 av 14 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Ny organisering av Helse- og omsorg.docx Prosessplan Pro-Helse 2015.docx Referat fra orienteringsmøte den , i Helseavdelingen, om forestående organisasjonsendring Referat fra orientering i personalmøte i Proavdelingen den , om forestående organisasjonsendring Referat fra orienteringsmøte i Sosialavdelingen om forestående organisasjonsendring - den Kartlegging Helse.pdf Kartlegg oppgaver ny org PHS 2015 enhetsleder hj.tj..doc Kartlegg oppgaver ny org PHS 2015 Avd.leder sosial.doc Kartlegg oppgaver ny org PHS 2015 PRO-leder, enhetsleder sy.hj.kjøkken,vaskeri.doc Kartlegg oppgaver ny org PHS 2015 PRO leder.doc Kartlegg oppgaver ny org PHS 2015 enhetsleder psyk.miljøterapitjenesten.doc Referat fra møte i styringsgruppen den Referat fra møte i styringsgruppen - Organisering ny avdeling for Helse og omsorg Organisasjonskart.docx Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Kommunestyret besluttet allerede i 2010 å slå sammen helseavdelingen og pleie-, rehabilitering og omsorgsavdelingen til en avdeling. Av ulike årsaker har sammenslåingsprosessen blitt utsatt flere ganger, men høsten 2014 nedsatte rådmannen en styringsgruppe for prosjektet «Organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg». Arbeidet er nå sluttført og oppsummert i dokumentet «Ny organisering av Helse- og omsorg». I prosessen har man lagt opp til bred medvirkning fra arbeidstakerorganisasjonene, ansatte som er direkte berørt og andre medarbeidere, i tillegg til arbeidsmiljøutvalget. Det foreslås at det opprettes en ny avdeling for Helse- og omsorg som ledes av en avdelingsleder. Den nye avdelingen vil bestå av følgende enheter: Enhet for helsetjenester, Enhet for institusjonstjenester, Enhet for hjemmebaserte tjenester, Enhet for miljøterapitjenesten og Enhet for Sosial- og barnevernstjeneten. Saksopplysninger: Fylkesmannen i Nordland redegjorde i sitt brev av at Hattfjelldal kommunes kostnadsreduksjoner, som en følge av Terra-saken, ikke vurdertes som markante i forhold til

13 Side 13 av 14 hva som kunne forventes av en kommune i en slik situasjon. Kommunestyret besluttet derfor under behandlingen av forpliktende plan at helseavdelingen og pleie-, rehabilitering og omsorgsavdelingen (PRO) skulle slås sammen til en avdeling som et ledd i å redusere virksomhetens kostnader. Av ulike årsaker har denne organisasjonsendringen blitt utsatt flere ganger, her nevnes samhandlingsreformen, felles legekontor for Hattfjelldal og Grane m.fl. Men samtidig er det viktig å opplyse om at rådmannen hele tiden har fått aksept for utsettelsene av formannskapet. Rådmannen startet høsten 2014 igjen opp arbeidet med slå sammen helse og PRO i en ny avdeling. I tillegg kom rådmannen etter hvert også frem til at det var naturlig å ta med sosialavdelingen inn i en eventuell ny avdeling. Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av rådmannen, avdelingsleder for helse, fung. avdelingsleder for PRO, avdelingsleder for sosial, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund og hovedtillitsvalgt for Delta. Og i juni i år vedtok arbeidsmiljøutvalget rådmannens forslag til prosessplan. Målsettingen med prosjektet er at Hattfjelldal kommune skal organisere sitt tjenestetilbud av helse-, pleie- og omsorgstjenester og sosial- og barnevernstjenester slik at brukerne gis kvalitativt gode og helhetlige tjenester innenfor den til enhver tid gjeldende økonomiske ramme. Som det fremgår av vedlagte dokumenter i saken har rådmannen lagt vekt på å sikre bred medvirkning og involvering av alle berørte parter, jf. hovedavtalen kapittel B og arbeidsmiljøloven 4-2. Og som et resultat prosessen er dokumentet «Ny organisering av Helse- og omsorg» utarbeidet. På bakgrunn av ovennevnte fremmes sak om endret organisering av helseavdelingen, PROavdelingen og sosialavdelingen i en felles avdeling for Helse- og omsorg for arbeidsmiljøutvalget og partssammensatt utvalg. Vurdering: Selv om Terra-saken nå formelt er avsluttet og Hattfjelldal kommune ikke lenger vil stå på Robek-listen hos Fylkesmannen i Nordland, ser ikke rådmannen at det foreligger gode grunner som tilsier at en ikke bør slå sammen helse, PRO og sosial som planlagt heller tvert i mot. Behovet for å få foretatt organisatoriske endringer er blitt større siden kommunestyret besluttet sammenslåing i Som kommune er vi forpliktet til å forvalte våre ressurser på en mest mulig optimal måte til beste for brukere, innbyggere og samfunnet for øvrig. Samtidig opplever vi at kravene fra statlige myndigheter til kommunene blir stadig fler uten at det samtidig betyr tilsvarende økning i de økonomiske rammeoverføringene. Dette medfører at vi må organisere oss på en slik måte at beslutningstakere har muligheter for-, vilje- og evne til samarbeid, og ikke minst evner å prioritere fellesskapet på bekostning av egen avdeling/enhet. Ved å opprette en ny avdeling for Helse- og omsorg vil Hattfjelldal kommune da få bedre muligheter til å yte tjenester av tilstrekkelig kvantitet og kvalitet til våre brukere? Fra rådmannens ståsted er svaret et ubetinget ja. Ved å slå sammen nåværende helseavdeling, PRO-avdeling og sosialavdeling til en ny avdeling med felles leder, setter vi brukerens behov for tjenester i sentrum. Man lager da en bedre og bredere plattform for å kunne yte helhetlige tjenester til brukerne. En gjør det lettere å flytte ressurser fra en enhet til en annen enhet til beste for tjenesten som helhet. Det skapes naturlige arenaer for samarbeid og utvikling på tvers av enheter, og fokuset på helhetlige, samordnede og tilpassende tjenester styrkes.

14 Side 14 av 14 Etter at etableringen av avdeling for Helse- og omsorg er implementert har Hattfjelldal kommune en ledelsesstruktur med 3 administrative nivå. En struktur som etter rådmannens syn er best egnet til å løse de oppgaver og utfordringer virksomheten står overfor i tiden som kommer. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved opprettelsen av en ny avdeling med ny leder vil det skje en tilpasning i enkelt medarbeideres arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Stillingen som avdelingsleder for Helse- og omsorg er lagt inn i forslaget til budsjettet for 2016 under ansvar 400. Kontering: Lønn til stillingen som avdelingsleder for Helse- og omsorg konteres slik: Konklusjon/anbefaling: Det opprettes en ny avdeling i Hattfjelldal kommune. Avdelingen ledes av en avdelingsleder for Helse- og omsorg, og vil p.t. bestå av følgende enheter: Helsetjenester, Institusjonstjenester, Hjemmebasert tjenester, Miljøterapitjenester og Sosial- og barnevernstjenester. Anne Haugberg personalrådgiver

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan.

Medarbeiderundersøkelse metode og fremdriftsplan. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-443 15/1089 15/8586 Anne Haugberg 21.11.2015 Medarbeiderundersøkelse 2016 - metode og fremdriftsplan. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG

NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG NY ORGANISERING AV HELSE- OG OMSORG 2015 Innhold BAKGRUNN:... 3 MÅL:... 3 FORUTSETNINGER:... 3 PROSESS OG MEDVIRKNING... 4 AVDELING FOR HELSE- OG OMSORG... 4 AVDELINGSLEDER FOR HELSE- OG OMSORG... 6 STRATEGISK

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 12 Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Røsvatn Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 12:00 Til stede: Medlemmer: Stian Skjærvik, rådmann og utvalgets leder Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Hattfjelldal kommune Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røssvatn Møtetid: Kl. 12:00-16:00 Følgende medlem møtte Håvard Nygård Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad

Detaljer

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget

Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtebok for Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 08.09.2016 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 09:00 10.30 Følgende medlem møtte Helene K. Slettbakk Kjell Vidar Norheim Stian Skjærvik Trine Bolstad Parti ADM HBL

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg

Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg Prosessplan for organisering av ny avdeling for Helse- og omsorg Side 1 av 11 INNHOLD BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 Effektivisering av tjenestene og samordning av ressurser... 3 Helseavdelingen og

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 19 Hattfjelldal kommune Side 1 av 19 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 03.03.14 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: Wenche Valen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Til stede medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Bente Sørmo Helene Kroken Slettbakk Andre:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 033, FA - H10 JournalpostID: 16/4427 Saksbehandler: Elisabeth Almli Bogfjellmo Dato: 03.06.2016 Brukerråd pleie og omsorg Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Årsrapport for AMU 2015

Årsrapport for AMU 2015 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2015 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2015 Behandlet av AMU som sak nr.: 4/16 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /13 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede /12 Formannskapet /13 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE-033, FA-H12 12/1323 12/7016 Christian Sigvart Rokkestad 07.11.2012 Opprettelse av brukerråd ved Hattfjelldal

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 2016 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... 3 Kort om undersøkelsens formål... 3 Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 02.11.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00-14:00 Følgende medlem møtte Asgeir Almås Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune

Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune Rapport fra Medarbeiderundersøkelsen i Hattfjelldal kommune 0 Innhold Bakgrunn for medarbeiderundersøkelsen... Kort om undersøkelsens formål... Praktiske opplysninger om medarbeiderundersøkelsen... Resultater

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet

Tilleggsinnkalling for Formannskapet Hattfjelldal kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Mona Vik Larsen, som sørger

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/578 14/3902 Bjarne Haugen 30.05.2014 Bruk av bevilgninger til vei. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 15 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Røssvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - C55 Arkivsak: 16/25 JournalpostID: 16/752 Saksbehandler: Alf Schei Martinsen Dato: 05.09.2016 Styrket kommunal kulturminnekompetanse Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Håvard Nygård Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Forfall: Wenche Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Hattfjelldal kommune Side 1 av 8 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: SV Ingjerd Hagen (leder) AP Lisbeth Krutnes

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 13.06.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00 14:15 Følgende medlem møtte Anne Lise Vesterbukt Geir Rustad Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Møtebok for Formannskapet

Møtebok for Formannskapet Hattfjelldal kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 12.10.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 09:00 14:00 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen Parti

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0800 Orientering: Resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen 2016 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 9 FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, grupperom Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 08.30 Orienteringssaker: Sykefravær 2014 Arbeidsmiljøutvalgets rolle og oppgaver

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1974-8 Arkiv: 420 &32 Saksbehandler: Linda Pedersen Sakstittel: STATUS OPPFØLGING AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2016 Planlagt behandling: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget

Detaljer