Rapport IS årig handlingsplan Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem"

Transkript

1 Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

2 Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2228 [fås av Trykksaksteamet, tlf ] Helsedirektoratet Avdeling statistikk og kodeverk Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Illustrasjon: Hans Bjurling

3 1. INNLEDNING 3 2. NASJONALT KVALITETSINDIKATORSYSTEM 4 3. MÅL OG TILTAKSLISTE Utvikle nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Visjon og overordnet mål Fokusområder og generiske og fagspesifikke kvalitetsindikatorer Strategier for utvikling av KI Metode for måling og sammenligning Organisasjonsmodell Kommunikasjonsstrategi Utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer Prinsipper for å etablere KI-grupper Foreløpige prioriterte fagområder Foreløpige prioriterte piloter Mål for kvalitetsindikatorer Utviklingsprosess Publisere nasjonale kvalitetsindikatorer Prinsipper for å publisere Publiseringsprosess Publiseringsløsning forbedring/tilpasning Publiseringsløsning - visning av resultater Revidere nasjonale kvalitetsindikatorer og nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Prinsipper for å revidere Mal for definisjon av kvalitetsindikator Revisjonsprosess Standardisert oppsett på artikkel ved publisering Revisjon av kvalitetsindikatorer og artikler VEDLEGG 14 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 2

4 1. INNLEDNING Visjonen for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) er å: Vise kvaliteten i en helse og omsorgstjeneste i utvikling. De overordnede målene for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er å: Omfatte alle sektorer og fagområder. Vise en balanse av indikatorer innenfor alle dimensjoner av tjenester med god kvalitet. Måle tjenestekvalitet, rettigheter og praksis i tråd med eksisterende retningslinjer, veiledere og lovverk. Måle effekter ved implementeringer og endringer i helse- og omsorgstjenesten. Analysere utvikling, vise resultater tilpasset målgruppen, varsle om negative trender og understøtte kontinuerlig forbedring på tjenestenivå. Det er et økende fokus på og krav om kvalitet i den norske Helse og omsorgstjenesten. Meld.St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester 1 er den første stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som dekker hele helse og omsorgstjenesten, tannhelse inkludert. Åpenhet om kvaliteten på tjenestene er viktig for pasienter og brukere ved valg av tjenester og for å gi befolkning informasjon om kvalitet i tjenesten. I tillegg er det viktig for lokalt forbedringsarbeid, for ledere i styring av virksomheten, samt for lokale og sentrale myndigheter i politikk utformingen. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 1. januar 2012, fikk Helsedirektoratet ansvar for å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer. Som et ledd i oppfølging av St. Meld.10 God kvalitet trygge tjenester ( ), er det utarbeidet en 3-årig handlingsplan for arbeidet med nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Handlingsplanen er basert på eksisterende rammeverk 23 og erfaringene fra utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer i Den beskriver satsningsområder og tiltak for videreutvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Handlingsplanen gjelder for perioden , og skal konkretiseres i årlige programplaner. 1 Meld.St.10 ( ) God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenesten. 2 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten, Rapport Helsedirektoratet 2010, IS _Mandat for kvalitetsindikatorgrupper ved første oppstart av bruk av rammeverk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 3

5 2. NASJONALT KVALITETSINDIKATORSYSTEM Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helse og omsorgstjenester av god kvalitet. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem består i august 2014 av 60 nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres på Helsenorge.no. Å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer er nødvendig for å fremskaffe gyldig og pålitelig informasjon om det norske helsesystemets kvalitet og prestasjoner, både når det gjelder status og trender. Dette utføres i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren, registermiljø og brukere. Politiske styringssignaler gir indikasjon på om det er områder hvor det er ønske om å måle kvalitet, stortingsmeldingene gir også styringssignaler om områder for å måle utvikling og implementere nasjonale satsninger. Nasjonale retningslinjer og veiledere legger føringer for å måle kvalitet i utført helsehjelp, hva som skal måles, hvorfor det måles og ønsket effekt. Å publisere nasjonale kvalitetsindikatorer er nødvendig for å tilgjengelig gjøre og vise resultatene på kvalitetsindikatorene. Et overordnet mål for kvalitetsmåling av helse og omsorgstjenester er at resultatene kan brukes til kvalitetsstyring og lokal kvalitetsforbedring. Ved å publisere kvalitetsindikatorer kan resultatene bli evaluert og sammenlignet over tid i den enkelte virksomhet, og mellom sykehus, regioner, kommuner og på sikt mellom land. Resultatene kan videre være grunnlag for benchmarking. Benchmarking innebærer at man måler egne prestasjoner mot andre, kommer frem til hva som særpreger de som presterer best og deretter forsøker å lære av de beste. Å revidere nasjonale kvalitetsindikatorer er nødvendig for å sikre et relevant og aktuelt indikatorsett i tråd med endringer i lovgivning, nasjonale retningslinjer, forbedring i registreringer, og endring i kodeverk og lignende. Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er en viktig forutsetning for å kunne bruke nasjonale kvalitetsindikatorer til måling, sammenligning og benchmarking. «Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten»( Rapport Helsedirektoratet 2010, IS 1878) sikrer at nasjonale kvalitetsindikatorer blir utviklet, publisert og revidert etter standardiserte prinsipper og metoder. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 4

6 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er avhengig av flere andre områder Helsefaglige kodeverk og prosedyrekoder med lik registreringspraksis er nødvendig for å kunne få pålitelige målinger av tjenesten. I dag foreligger det ikke et entydig kodeverk på alle fagområder. Det medfører at tjenesten ikke har komplett, strukturert informasjon som beskriver og måler fagområdet. Administrative kodeverk er en forutsetning for blant annet å identifisere tjenesteytere, og for å vise kvalitetsmåling på laveste nivå. I dag er ikke kvaliteten på de administrative kodeverkene god nok for å bryte ned på tjenesteyter på ønskelig nivå. Det medfører at enkelte indikatorer eksempelvis publiseres på kommunenivå, og ikke der tjenesten faktisk utøves, f.eks sykehjem. Nasjonalt helseregister prosjekt ble etablert i høsten Regjeringen vedtok våren 2011 en 10-årig strategi for modernisering og samordning av nasjonale helseregistre. Formålet med strategien er bedre utnyttelse, bedre kvalitet og enda sikrere håndtering av de nasjonale helseregistrene. Det overordnede målet er at helseregistrene skal gi kunnskap som bidrar til at kvaliteten på helsetjenestene blir bedre, samt til utvikling av bedre behandling, forebygging, helseovervåking og forskning. Ved søknad og godkjenning av nye medisinske kvalitetsregistre skal det legges vekt på å tilstrebe kvalitetsmål som kan fungere som nasjonale kvalitetsindikatorer. Fritt sykehusvalg er en rettighet pasienter som blir henvist til vurdering, undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten har til å velge sykehus eller behandlingssted. Retten til fritt sykehusvalg gjelder planlagt undersøkelse, utredning og behandling innenfor somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Sykehusene skal rapportere inn forventede ventetider til Frittsykehusvalg.no og andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg er etablert som en nasjonal kvalitetsindikator. Fritt sykehusvalg Norge skal sammen med kvalitetsindikatorene gi pasientene et bedre grunnlag for å ta informerte valg ved å gi informasjon om tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. Pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester. Programmet skal gjennomføres både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tiltak for å øke kompetansen i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet skal vektlegges, brukermedvirkning skal styrkes og kvalitet i helsetjenestene i kommunene skal videreutvikles. Nasjonale satsningsområder i programmet kan overlappe med fagområder for utvikling av kvalitetsindikatorer, eks. infeksjoner, legemidler eller lignende. Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er en tilskuddsordning som bevilges over statsbudsjettet til de regionale helseforetakene (RHF) hvert år. En andel av de regionale helseforetakenes totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av nasjonale kvalitetsindikatorer. KBF er forsøksordning for spesialisthelsetjenesten i 2014, som skal bidra til høyere måloppnåelse i og prioritering av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Ordningen skal evalueres innen Helsedirektoratet sin strategiske plan med utvalgte satsningsområder har tilgrensninger og sammenfallende områder med 3-årig handlingsplan. Disse satsningsområdene er «Tilgjengelig statistikk og data», «God styringsinformasjon» og «Styrkende normerende rolle». Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 5

7 Erfaringer fra nasjonalt kvalitetsindikatorsystem i perioden Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem har vært i bruk fra mars Erfaringene i arbeidet frem til nå, skal bidra til å forbedre og videreutvikle det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer utføres av tverrfaglig sammensatt gruppe (kvalitetsindikatorgruppe (KI-gruppe)) med representanter fra helse- og omsorgssektoren, registermiljø og Helsedirektoratet. Det har vist seg at utvikling av kvalitetsindikatorer har vært mer komplekst enn forventet ved oppstart av KI-gruppene. Det har vært ulik forståelse av kvalitetsbegrepet og for dimensjonene av kvalitet i tjenestene i henhold til kvalitetsstrategien 4. KI-gruppene har vært etablert på ulike nivå, og samtidig fått samme oppdrag, og noe overlappende ansvar. Det forekommer ulik kjennskap til, forståelse av og forventninger til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet internt og eksternt. Det er mottatt signaler om at NKI-systemet skal bestå av få og gode indikatorer med fokus på å måle effekten av mottatt helse- og omsorgstjeneste basert på dagens rapportering og tilgang på data. Samtidig er det mottatt signaler om behovet for kvalitetsindikatorer på mange områder. Årlige budsjettplaner er utfordrende, da det tar mellom 1-3 år å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. Kvalitetsbasert finansiering, som kom som en forsøksordning fra 2014 og som knytter finansiering til kvalitetsutvikling på et noe begrenset omfang av nasjonale kvalitetsindikatorer, kan medføre et skjevt fokus på kvalitet og forbedring. Positive erfaringer etter 2012 viser at det er lett å rekruttere eksterne fagledere og KI-medlemmer til kvalitetsindikatorgruppene. Representantene i kvalitetsindikatorgruppene er engasjerte i arbeidet med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. NKI-systemet har stor politisk og samfunnsmessig aktualitet. Kvalitetsindikatorene blir benyttet av media og tjenesteytere, som både viser til dem og benytter seg av dem. Det er stor etterspørsel etter eksisterende kvalitetsindikatorer, samt flere kvalitetsindikatorer på andre områder, noe som innebærer opprettelse av flere KI-grupper. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem har et rammeverk med prinsipper og standardiserte metoder, som er basert på internasjonal erfaring. 4 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( ) Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 6

8 3. MÅL OG TILTAKSLISTE Det er et overordnet mål å utvikle systemet til å bli et bærekraftig og helsepolitisk relevant kvalitetsindikatorsystem for realistiske sammenlikninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. MÅL i 3-årig handlingsplan: Nasjonale kvalitetsindikatorer dekker alle fagområder Det betyr at kvalitetsindikatorene i størst mulig grad dekker bredden av tjenestene og måler alle 6 dimensjoner 5 av kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsindikatorene er videre gruppert i generiske og fagspesifikke indikatorer. Generiske indikatorer har sammenfallende definisjon og kan benyttes på tvers av fagområder f.eks. ventetider. Fagspesifikke indikatorer er spesifikke for den enkelte tjeneste og viser både kvaliteten lokalt og overordnet for den enkelte tjeneste. Nasjonale kvalitetsindikatorer er tydelig for hver målgruppe Det betyr at i beskrivelsen av kvalitetsindikatoren blir det presisert hva den måler, hvordan den kan brukes og hvilken sammenheng den har med andre kvalitetsindikatorer. Tjenestetilbudet blir målt både i form av strukturen på tjenesten, prosessen rundt og resultatet av tjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer blir utviklet effektivt Det betyr at nye utviklingsstrategier benyttes i tillegg til den etablerte metoden. Kvalitetsindikatorer blir utviklet ved samarbeid med sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre, samarbeid med sekretariatet som utvikler faglige nasjonale retningslinjer, og ved å innlemme eksisterende nasjonale og/ eller internasjonale indikatorer i NKI-systemet. Nasjonale kvalitetsindikatorer viser resultater tilpasset målgruppen Det betyr at det foreligger en metode for måling og sammenligning av kvalitetsindikatorer på tvers av dimensjoner og fagområder som gjør det enklere for alle målgrupper å ta i bruk kvalitetsindikatorer. Målemetoden gjør det mulig å aggregere resultatene fra kvalitetsindikatorene for å vise kvalitet som en samlet score på flere nivåer. Det vil for eksempel si at et sykehus, i tillegg til å ha resultater på hver kvalitetsindikator, får en samlet score for kvalitet på sykehuset. På denne måten kan kvalitetsindikatorene tilpasses nivået og behovet for den enkelte målgruppe. Dette gjør det mulig for de forskjellige målgruppene å benytte kvalitetsindikatorene til intern kvalitetsforbedring, helsepolitisk styring, virksomhetsstyring og benchmarking, samt å sammenlikne tjenestenes standard ved valg av tjenesteyter eller tjenestested. Målene i 3-årig handlingsplan gjør det nødvendig å justere organisasjonsmodellen for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for å understøtte effektiviserte prosesser, samt å etablere kvalitetsindikatorgrupper på samme nivå som dekker hele helse- og omsorgssektoren. 5 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( ) Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 7

9 TILTAKSLISTE 3.1 Utvikle nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Ved utvikling og implementering av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er det et mål å fremme forståelsen av hva som er god kvalitet på helse- og omsorgstjenesten. Det er også sentralt å belyse hvordan nasjonalt kvalitetsindikatorsystem kan måle kvalitet med en åpen og metodisk god tilnærming. Alle tiltakene innlemmes i rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Visjon og overordnet mål Visjon gir retning om hva nasjonalt kvalitetsindikatorsystem skal utvikles til å bli, og overordnet mål konkretiserer bredden og hva som bør måles og sammenlignes i helse- og omsorgstjenesten. Det bidrar videre til å forenkle kommunikasjonen om NKI-systemet internt og eksternt Fokusområder og generiske og fagspesifikke kvalitetsindikatorer Det blir utviklet fokusområder innenfor de 6 dimensjonene på kvalitet i helse og omsorgstjenesten. Det vil bidra til å effektivisere utvikling av kvalitetsindikatorer, og til å kategorisere kvalitetsindikatorene i generiske og fagspesifikke kvalitetsindikatorer. Generiske kvalitetsindikatorer har sammenlignbar definisjon og kan benyttes på tvers av alle fagområder. Fagspesifikke indikatorer er spesifikke for det enkelte tjenesteområdet. Etablering av fokusområder og generiske kvalitetsindikatorer er en forutsetning for å utvikle en metode for måling og sammenligning av kvalitet på tvers av fagområder Strategier for utvikling av KI Dagens prosess for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer har hatt fokus på «hva bør vi måle». NKI-systemet skal nå også ta hensyn til «hva kan vi måle». Prosessen for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer blir utviklet med følgende 3 nye strategier: Å innlemme eksisterende indikatorer og internasjonale kvalitetsindikatorer i NKIsystemet. (Kan benyttes for å innlemme generiske kvalitetsindikatorer). Samarbeide med sekretariatet som utvikler nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. (Benyttes for å tilrettelegge for måling av implementering av retningslinjer og effekt av ny retningslinje). Samarbeide med de ansvarlige for registrene og dataleverandørene. (Benyttes der vi tar utgangspunkt i tilgjengelige data fra registre, men der det også skal anbefales både mangler ved eksisterende registre og hva vi bør måle innenfor fagområde). Strategiene skissert over støtter modellen for å etablere generiske kvalitetsindikatorer og fagspesifikke kvalitetsindikatorer. De skal videre bidra til å tilpasse ressursbruk ved utvikling av kvalitetsindikatorer basert på tilgang eller manglende tilgang på strukturert informasjon. De nye strategiene kommer i tillegg til dagens modell. Dagens utviklingsmetode blir benyttet der det ikke foreligger tilgjengelig informasjon. Ved bruk av dagens utviklingsmetode anbefaler KIgruppene utvikling av strukturerte data og hva vi «bør måle og bør registrere». Det er spesielt gjeldene for psykisk hele og rus spesialist og primær, og pleie og omsorg Metode for måling og sammenligning Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem har ikke en metode for måling og sammenligning av Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 8

10 kvalitetsindikatorer. På bakgrunn av dette, skal det utvikles en metode for måling og sammenligning av resultater på tvers av dimensjoner og fagområder. Dette vil blant annet innebære å utvikle en samlet score for kvaliteten ved en virksomhet. Det vil for eksempel si at et sykehus, i tillegg til å ha resultater på hver kvalitetsindikator, får en samlet score for kvalitet på sykehuset. Score skal bli utredet for alle nivåer - nasjonalt, regionalt, kommunalt, på tjenesteyternivå og på det spesifikke fagområde. Dette vil understøtte flere visninger av kvalitet i tråd med formålet til målgruppene. Score skal ikke erstatte visning av resultater på enkeltindikatorer for lokalt forbedringsarbeid, men være et supplement til dagens visning Organisasjonsmodell Organisasjonsmodellen blir justert slik at den tilpasses behovet for å effektivisere prosessene rundt publisering-, utvikling- og revidering av nasjonale kvalitetsindikatorer. Prinsippene for ny styringsmodell skal følge intern styringslinje i helsedirektoratet. Videre justeres ekstern samarbeidslinje, samt behovet for overordnede kvalitetsindikatorgrupper, som vil dekke hele helse- og omsorgssektoren. Ny styringsmodell skal bidra til å effektivisere styringslinjen med raskere prinsipp avklaringer, forbedrer intern og ekstern forankring, samt dekke alle helse- og omsorgstjenestene i sektoren. De overordnede KI-gruppene skal anbefale fokusområder og generiske kvalitetsindikatorer. Dette vil bidra til å unngå skjev utvikling av kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten. Videre skal det etableres fagspesifikke arbeidsgrupper for å anbefale kvalitetsindikatorer innen de aktuelle fagområdene Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategien for NKI-systemet er i tråd med den øvrige kommunikasjonsstrategien i Helsedirektoratet. Den skal bidra til god informasjonsflyt og samhandling i alle prosesser i NKI-systemet internt og eksternt. Den skal videre bidra til å gi målrettet kommunikasjon om NKIsystemet internt og eksternt. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 9

11 3.2 Utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer En forutsetning for måling og sammenligning av kvalitetsindikatorer er tilgang til strukturerte data. Dataene påvirkes av utviklingen av helsefaglige og prosedyrekodeverk, funksjonaliteten i journalsystemene, registreringspraksis og rapportering til registrene. I dag er disse områdene fortsatt under utvikling for etablering av strukturerte data i helsetjenesten, slik at datatilgang er i ulik grad mangelfull på tvers av helse og omsorgstjenesten. Dette medfører utfordringer for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet kan bistå til å rette oppmerksomheten på behovet for å bedre registreringspraksis, tilgjengelighet på data, datakvalitet og datakompletthet Prinsipper for å etablere KI-grupper Det skal etableres prinsipper for å opprette fagspesifikke kvalitetsindikatorgrupper. Prinsippene skal basere seg på politiske føringer, strategiske føringer fra Helsedirektoratet og de nye strategiene for utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer. Det er viktig å se sammenhengene mellom data fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre, oppdaterte eksisterende og planlagte nasjonale faglige retningslinjer, og eksisterende nasjonale og internasjonale indikatorer. Plan for oppretting av nye fagspesifikke KI-grupper utarbeides av sekretariatet i samarbeid med overordnede KIgrupper Foreløpige prioriterte fagområder Det er etablert en foreløpig prioritert oversikt over fagområder der det kan opprettes fagspesifikke KIgrupper i påvente av etablerte prinsipper og en langtidsplan for utvikling. Følgende områder kan det igangsettes utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer på: diabetes, astma/kols, graviditet og fødsel, akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), tannhelse, ehelse, ortopedi og nevrologi. Dette er områder der det er registre med tilgang til data av god kvalitet og kompletthet. Rehabilitering er et område der det utvikles en nasjonal veileder (til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator). Det vil også komme reviderte retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Alle disse prosessene vil gi viktige innspill til kvalitetsindikatorene. Demens er også et område der det utvikles nasjonal retningslinjer. Både for rehabilitering, habilitering og demens kan det på hvert etableres fagspesifikke KI-grupper, og benyttes nye strategier for utvikling av kvalitetsindikatorer Foreløpige prioriterte piloter Kvalitetsindikatorgruppen for pleie og omsorg har anbefalt kvalitetsindikatorer innenfor områdene ernæring og legemidler. Kvalitetsindikatorgruppen for psykisk helse og rus spesialist har anbefalt kvalitetsindikatorer innenfor områdene angst, depresjon og psykose, samt ufrivillig brudd i behandling innen rus. For disse områdene er det ikke tilgang til data, dette medfører en konkretisering av hva som bør dokumenteres i journalsystemene i løpet av pasientforløpet og en ny arbeidspraksis. For enkelte piloter kan det medføre at det må innføres kartleggingsverktøy i sektoren for eksempel innen psykisk helse og rus. Videre vil det ha konsekvenser for kodeverk, kreve tilpasninger i eksisterende journalsystemer, meldinger og registre. De nevnte områdene må tilpasses og utvikles før dette kan prøves i praksis. Denne prosessen tar 1-3 år. Det igangsettes forprosjekt og piloter for ovennevnte områder. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 10

12 3.2.4 Mål for kvalitetsindikatorer Det er etablert mål for kvalitetsindikatorene for å tydeliggjøre kravene til en kvalitetsindikator. Dette vil bidra til et omforent og enhetlig definisjon av, og forståelse av hva en kvalitetsindikator er ved utvikling av indikatorer, og for den enkelte målgruppe Utviklingsprosess Det er etablert en overordnet prosessbeskrivelse for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer. Den innlemmes i rammeverket og skal bidra til å forenkle kommunikasjonen om NKI-systemet internt og eksternt. Sekretariatet skal følge opp overordnet prosessbeskrivelse ved å implementere prosjektmetodikk og tydeliggjøre rollene i utviklingsprosessen for alle medlemmene i KI-gruppen. Dette bidrar til å effektivisere utviklingsprosessen. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 11

13 3.3 Publisere nasjonale kvalitetsindikatorer En forutsetning for at målgruppene skal kunne bruke kvalitetsindikatorene til intern kvalitetsforbedring, helsepolitisk styring, virksomhetsstyring og for å sammenlikne tjenestenes standard ved valg av tjenesteyter eller tjenestested, er at resultatene publiseres med visning tilpasset målgruppen sitt behov. Det er videre viktig at de har størst mulig aktualitet for at det skal ha nytteverdi for målgruppen. Det forutsetter at den tekniske løsningen er tilrettelagt og at prosessen for å publisere kvalitetsindikatorer er optimalisert Prinsipper for å publisere Det skal etableres prinsipper for å publisere nasjonale kvalitetsindikatorer med størst mulig grad av aktualitet. Sekretariatet utarbeider prinsippene med samarbeidspartnere fra sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Prinsippene skal innlemmes i rammeverket Publiseringsprosess Det er etablert en overordnet prosessbeskrivelse for å publisere nasjonale kvalitetsindikatorer. Den blir forbedret med prosjektmetodikk for å tydeliggjøre rollene i publiseringsprosessen for alle samarbeidspartnere. Den skal innlemmes i rammeverket og det skal bidra til å forenkle kommunikasjon om NKI-systemet internt og eksternt, samt til å effektivisere publiseringsprosessen. Det skal bli utviklet en metode for måling og sammenligning av kvalitetsindikatorer på tvers av fagområder og dimensjoner. Parallelt forbedres analysen av resultatene på kvalitetsindikatorene ved hver publisering, og gjøres tilgjengelig Publiseringsløsning forbedring/tilpasning For å minimalisere manuelle prosesser rundt kvalitetssikring av data, må dataflyten forbedres fra hvert register til nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Dette utføres nå ved å endre filformat. Eksisterende behandlingsstedsstruktur i helse og omsorgstjenesten for beregning og visning av resultater revideres, slik at det er mest mulig omforent struktur mellom Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem og interne og eksterne samarbeidspartnere. Det utvikles og ferdigstilles et tilpasset administrasjonsgrensesnitt i publiseringsløsningen for NKI, slik at sekretariatet kan ivareta all forvaltning ved etablering, revidering og publisering av nye kvalitetsindikatorer, samt vedlikeholde behandlingsstedsstruktur Publiseringsløsning - visning av resultater Dagens publiseringsløsning tilpasses og utvikles slik at usikkerheten i resultatene på kvalitetsindikatorene kommer frem i visningsbildet. Det skal bidra til å gi korrekt informasjon om bruk og tolkning av kvalitetsindikatorene til gjeldende formål. Dagens publiseringsløsning skal også tilpasses og utvikles i tråd med kravene til revisjon av definisjonen til kvalitetsindikatorene og medfølgende artikkel. Det skal bidra til å gi korrekt informasjon om hva kvalitetsindikatoren måler og hva den kan brukes til. Dagens publiseringsløsning tilpasses og utvikles i tråd med utvikling av metode for analyse og sammenlikning av resultatene i helse og omsorgstjenesten med bruk av score. Dette skal understøtte tilpasset visning av kvalitet i helse- og omsorgstjenesten tilrettelagt for hver enkelt målgruppe. Det skal vurderes på hvilken måte visning av kvalitetsindikatorer kan gjøres tilgjengelig for kvalitetsstyring og lokal kvalitetsforbedring. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 12

14 3.4 Revidere nasjonale kvalitetsindikatorer og nasjonalt kvalitetsindikatorsystem En forutsetning for at nasjonalt kvalitetsindikatorsystem skal være aktuelt, er at rammeverket og nasjonale kvalitetsindikatorer er oppdatert og i kontinuerlig forbedring. Rammeverket med etablerte prinsipper og standardiserte metoder må revideres på basis av både erfaringer ved bruk av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem og internasjonale erfaringer. Nasjonale kvalitetsindikatorer må revideres i tråd med endringer i lovgivning, nasjonale retningslinjer, forbedring i registreringer, endring i kodeverk og lignende Prinsipper for å revidere Det etableres prinsipper for å revidere rammeverket og eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer i tråd med endringer i lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, helsefaglig kodeverk, standard melding og lignende. Sekretariatet utarbeider prinsipper i samarbeid med berørte avdelinger i Helsedirektoratet og eksterne samarbeidspartnere fra registrene. Prinsippene innlemmes i rammeverket Mal for definisjon av kvalitetsindikator Eksisterende mal for definisjon av nasjonale kvalitetsindikatorer revideres som følge av tilbakemeldinger fra sektor, samarbeidspartnere og egne erfaringer. Sekretariatet utarbeider ny mal i samarbeid med berørte avdelinger i helsedirektoratet og samarbeidspartnere fra registrene. Malen innlemmes i rammeverket Revisjonsprosess Det er etablert en overordnet prosessbeskrivelse for å revidere nasjonale kvalitetsindikatorer. Den blir forbedret med prosjektmetodikk for å tydeliggjøre rollene i revisjonsprosessen for alle berørte. Den skal innlemmes i rammeverket, noe som skal bidra til å forenkle kommunikasjon om NKI-systemet internt og eksternt, samt til å effektivisere prosessen Standardisert oppsett på artikkel ved publisering Artiklene for nasjonal kvalitetsindikator på Helsenorge.no skal revideres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektor, samarbeidspartnere og egne erfaringer. Sekretariatet skal utarbeide nytt oppsett på artiklene i samarbeid med Helsenorge.no, berørte avdelinger i Helsedirektoratet og eksterne samarbeidspartnere. Malen skal innlemmes i rammeverket Revisjon av kvalitetsindikatorer og artikler Alle eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer og tilhørende artikler som er publisert på Helsenorge.no skal revideres etter ny definisjon og nytt oppsett på artikkel. Det skal etableres plan for gjennomføring av revisjonen som skal forankres og avstemmes med berørte samarbeidspartnere internt og eksternt. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 13

15 4. VEDLEGG VEDLEGG 1 Overordnet prosessbeskrivelse som illustrerer tiltakene i 3-årig handlingsplan og planlagt drift av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Postadresse: Pb. 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: Faks: E-post: Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 14

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger

Nasjonale kvalitetsindikatorer. Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Nasjonale kvalitetsindikatorer Elektroniske Verktøy - for ernæringskartlegging og behandling behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. nov 2014 Janne Lind, Helsedirektoratet Innhold Hva

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - Status og krav til indikatorer Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2016 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Avdeling statistikk Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Detaljer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av IPLOS registeret til utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 26. 27.oktober 2016 Julie Kjelvik og Marit Kveine Nygren Helsedirektoratet,

Detaljer

Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen

Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen Kvalitetsindikatorer for kommunale helse- og omsorgstjenester et bidrag for å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene Kvalitetskonferansen 23-24. mars 2017 Hanne Narbuvold, Helsedirektoratet Agenda Det

Detaljer

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet

Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet Arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer i Helsedirektoratet 22. januar 2014 Linda Haugan, avdeling statistikk og kodeverk Innhold Bakgrunn Nasjonalt kvalitetsindikator system (NKI system) Dagens indikatorgrupper

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Workshop

Kvalitetsindikatorer Workshop Kvalitetsindikatorer Workshop Tore Morten Viland, HSØ Tromsø, 03.05.2017 Innhold Strategi- og handlingsplan Kvalitetsindikatorer - Definisjon - Indikatortyper - Formål - Styringsverktøy og informasjon

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten

Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten Rapport IS-2690 Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten Publikasjonens tittel: Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten Utgitt:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Workshop

Kvalitetsindikatorer Workshop Kvalitetsindikatorer Workshop Tore Morten Viland, HSØ Bergen, 12.06.2017 Innhold Strategi- og handlingsplan Kvalitetsindikatorer - Definisjon - Indikatortyper - Formål - Styringsverktøy og informasjon

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Måling av kvalitet i de kommunale omsorgstjenestene

Måling av kvalitet i de kommunale omsorgstjenestene Måling av kvalitet i de kommunale omsorgstjenestene Nordiskt expertmöte, Stockholm, 30.9/1.10.2013 Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Rammebetingelser/rammevilkår Kommunen: Skal

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Helse og kvalitetsregisterkonferansen, Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo 14. mars 2014 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitet innen rehabilitering og habilitering. Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen

Kvalitet innen rehabilitering og habilitering. Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Kvalitet innen rehabilitering og habilitering Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Forbedringsmodellen Definisjon av kvalitet Norsk standard: «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til

innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer t i t innen psykisk helsearbeid og rus i kommunene 2013 til Trond Hatling Leder Forbehold og oss Mine vurderinger Helsedirektoratet kan ha andre vurderinger

Detaljer

FORORD. Strategien gjelder for perioden , og er revidert om oss 1

FORORD. Strategien gjelder for perioden , og er revidert om oss 1 God helse gode liv Strategi 2014-2018. Revidert 2016 FORORD Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er beskrevet i Proposisjon til Stortinget (Prop.1S - statsbudsjettet). I tillegg får vi oppgaver fra

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus

Nytt fra Helsedirektoratet. Avdelingsdirektør Gitte Huus Nytt fra Helsedirektoratet Avdelingsdirektør Gitte Huus Tromsø 19.05.15 Veldig kort om. Forebygging, behandling og oppfølging i kommunene Noen utvalgte oppdrag som Helsedirektoratet jobber med - Prøveprosjekt

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Registrering og rapportering til NPR

Registrering og rapportering til NPR Registrering og rapportering til NPR Mette Ertsgaard, Norsk pasientregister(npr) 24.08.2012 Registrering og rapportering til NPR 1 Tema i denne sesjonen Norsk pasientregister Bruksområder Aktivitetstall

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017

Kommunens oppfølging av brukere med store og. sammensatte behov. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver. Oslo, 19.sept 2017 Kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Oslo, 19.sept 2017 Primærhelsemeldingen Utfordringsbildet Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 19. mars kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing

MØTEPLASSEN Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde Merete Røthing MØTEPLASSEN 2016 Nettverk for koordinerende enhet (KE) i Helse Fonna foretaksområde 24.10.16 Merete Røthing Hvem er målgruppe for arbeidet? Pasienter/brukere med langvarige og/eller komplekse behov; Alvorlig

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16.

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. Nasjonale faglige retningslinjer Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. januar 2018 Helsedirektoratet jobber for at flere har god helse og

Detaljer

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/7402-4 Saksbehandler: Bjørnar Alexander Andreassen Dato: 22.09.2015 Høring om fritt rehabiliteringsvalg

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 4. mai kl. 10.00-14.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 0206 Ordstyrer: Geir Bukholm, leder av fagrådet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet

Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Ansvars- og oppgavefordeling på rehabiliteringsområdet Helse i utvikling, Oslo 1. nov 2012 Sigrunn Gjønnes, senorrådgiver, avd minoritetshelse og rehabilitering 06.11.2012 Tema for presentasjonen 1 HISTORIKK

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 Prosjektdirektør, dr. philos Anne Hafstad Overordnet mål: Persontilpasset medisin implementeres helhetlig og samordnet i den offentlige

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator

Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator Koordinerende enhet (KE) Individuell plan (IP) Koordinator 2013 Formål Å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

From bench to bedside er det oppnåelig?

From bench to bedside er det oppnåelig? Utredning av klinisk relevant tilbakemelding fra NPR - Et prosjekt i samarbeid med avdeling statistikk From bench to bedside er det oppnåelig? Nasjonalt 2013 Tom og Øyvind helseregisterprosjekt Christensen

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Kvalitetsindikatorer pleie og omsorg

Kvalitetsindikatorer pleie og omsorg Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 10. juni 2013 Kristin Mehre, Helsedirektoratet, Divisjon primærhelsetjenester Det formelle grunnlaget for arbeidet Det faglige utgangspunktet/faglige rammebetingelser

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet. Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet

Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet. Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet Arbeidet med å bedre dokumentasjon på rusfeltet Kari Aanjesen Dahle seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus Helsedirektoratet Agenda: Viktigheten av gode styringsdata Nye planverk, reformer og

Detaljer

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Pakkeforløp - status og resultater. Prosjektdirektør Anne Hafstad Pakkeforløp - status og resultater Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015

Farmasidagene. Helsenorge.no. Bodil Rabben. Helsedirektoratet 05.11.2015 Farmasidagene Helsenorge.no Bodil Rabben Helsedirektoratet 05.11.2015 Innbyggerne skal møte én helsetjeneste på nett Helsenorgeplattformen Helsenorge.no Andre portaler Felleskomponenter Åpne data Kontinuerlig

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Utfordringer med hensyn til behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser.

Utfordringer med hensyn til behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser. Utfordringer med hensyn til behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser. Rut Prietz, Helsedirektoratet, Avd psykisk helsevern og rus. Personlighetspsykiatri-konferanse 15.11.12. Behandlingslinjer

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer