Vinje kommune Dyre Vaa Samlingane, Rauland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinje kommune Dyre Vaa Samlingane, Rauland. Vurdering eksisterende bygningsmasse"

Transkript

1 Vinje kommune Dyre Vaa Samlingane, Rauland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Kontrollert av Kyrre Næss Gallaher

2 1 Oppdragsbeskrivelse 1.1 Generell data om analyseobjektene Data om analyseobjektet Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Andelsnr. Aksjenr Adresse Midtre Såtehov 3 Postnr Sted Rauland Kommune Vinje Byggeår 1979 Hovedkonstruksjon Stålramme i kombinasjon med trekonstruksjoner Nåværende eier Vinje kommune 1.2 Utførende av analysen Navn Utdanning Kompetanseområde Kyrre Næss Gallaher Sivilingeniør Statikk, bygningsfysikk. Bistått konstruksjonsteknikk med rapport og statiske Trond Vegard Moen Jørn Lindgren Ingeniør konstruksjonsteknikk Sivilingeniør konstruksjonsteknikk og bygg. løsninger. Statikk og bygningsfysikk. Bistått med kostnadsberegninger Statikk, bygningsfysikk, prosjektledelse. Hovedansvar for rapport. 1.3 Bakgrunn for analysen A.L. Høyer Skien AS er blitt engasjert av Vinje kommune for å foreta en restverdivurdering av et byggverk som er en del av Rauland kunstmuseum på Rauland, Vinje. Byggverket inneholder Dyre Vaa-samlingene. 1.4 Formålet med analysen Formålet med denne analysen er å vurdere tilstanden til byggverket for å kunne bestemme byggverkets restverdi. Analysen skal opplyse byggherren om de tiltak som må til for å ivareta bygningens funksjoner og å oppfylle lovbestemte krav som gjelder, uansett alder, til denne typen byggverk. Inngående tilstandsanalyse av tekniske installasjoner, herunder VVS og Elkraft, er ikke utført da forfatternes kompetanse ikke dekker disse fagfeltene. Men ut fra alder på anleggene og en visuell observasjon gjort noen forutsetninger. Bygningens restverdi defineres i denne rapporten som: Byggverkets verdi ved analysetidspunktet. Oppfatningen av byggverkets verdi kan være forskjellig. Myndighetene kan for eksempel måle verdien på aspekter som lover og forskrifter, kulturtilbud og reguleringsplaner. Byggherren kan måle den på mulige leieinntekter, vedlikeholdskostnader og mulig salgsverdi i eiendomsmarkedet. Brukerne Side 1

3 kan måle verdien av byggverket på estetikk og funksjoner. Verdien av bygningen kan være forskjellig definert etter som hvem man spør. Det er i denne rapporten lagt mest vekt på byggverkets grunnleggende funksjonskrav, gjenværende levetid, og avvik fra dagens forskriftskrav. En taksering (markedsverdi) av eiendommen vil kunne bygge på informasjonen i denne rapporten. For restverdivurdering av byggverksdeler som krever annen kompetanse enn det forfatterne av denne rapporten innehar, må det innhentes en supplerende analyse. 1.5 Analysenivå Nivået på tilstandsanalysen settes til nivå 1 i henhold til NS 3424:2012. En tilstandsanalyse av nivå 2 vil kreve omfattende registreringer eller målinger for å kartlegge tilstand. Det gjøres grove kostnadsoverslag for anbefalte utbedringer/tiltak. 2 Omfang 2.1 Byggverk som analyseres Byggverket er en del av Rauland kunstmuseum som igjen er en del av Vest-Telemark museum. Byggverket med tilhørende eiendom er eid av Vinje kommune. Dyre Vaa-samlingene er utstilt i et stålrammebygg fra Det inneholder rom for utstilling av skulpturer, billedkunst og andre kunstgjenstander samt atelier/verksted. Bygget inneholder også et mindre kontorareal, wc, pauserom og lager. 2.2 Byggverksdeler som analyseres Visuell observasjon av golv, vegger og tak gjort fra bakkenivå. 3 Referansenivå For definisjoner av utvalgte uttrykk brukt i rapporten, se kapittel Valgt referansenivå Valgt referansenivå (TG 0) bestemmes ved henvisning til Myndighetskrav Byggherrekrav Brukerkrav Funksjonskrav Referansenivå TG 0 settes til: Tilstanden byggverket var forutsatt å ha da det var nytt, herunder de lovbestemte kravene som var gjeldende på anleggstidspunktet, men med justering av krav som er kommet til senere, og som er gjort gjeldende uansett byggverkets alder. Side 2

4 4 Grunnlagsinformasjon 4.1 Generelt. Bygget ble antakelig oppført Bygget som galleri for Dyre Vaa Samlingane. Taket på den søndre fløyen raste sammen på grunn av for store snømengder i Taket ble bygget opp igjen og alle takflater ble da forsterket. Opprinnelig har bygget et bæresystem av stålrammer som er kledd med plater. Innkassingen er hvitmalt og passer inn i byggets opprinnelige utforming. Forsterkningen som ble gjort i 1988 er synlig og utført av trekonstruksjoner. Mange vil hevde at denne forsterkningen er et fremmedelement i forhold til resten av bygget. Bygget er åpent for publikum 5 uker på sommeren. På vinterstid holdes hele bygget frostfritt. Del mot sør (benevnt magasin på tegninger) benyttes til verksteder for hobbyaktiviteter et par dager i uken ellers i året. Denne delen holdes varm. Det ble opplyst at det ikke foreligger offentlige krav til utbedringer så som brann, el. tilsyn eller HMS. Grunnflaten på bygget er ca m². I tillegg er det på deler anlagt en mesaninetasje på til sammen ca. 200 m² 4.2 Tegninger Figur 4-1 Plan 1. etasje Side 3

5 Figur 4-2 Plan 2. etasje 4.3 Befaring Befaring ble avholdt mandag 7. juli Tilstede var: Kjetil Vaagen og Geir Haugan fra Vinje kommune Trond Arild Pedersen, Vest Telemark Museum Ingrid Hayes, Dyre Vaa Samlingane Jørn Lindgren, A.L. Høyer Skien AS I tillegg gjorde Jørn Lindgren en kort befaring lørdag 2. august. Stikkord fra befaringene: Vinduer fra mars Vinduer og dører generelt i veldig dårlig befatning og bør byttes. Det samme gjelder beslag. Utvendig kledning mangler overflatebehandling, noe råteskader. Kledningen bør vurderes helt, eller delvis skiftet. Tak må byttes, lekkasje ved vegg samt bul på taket som tyder på overbelastning Nedløp ikke drenert, kommer vann inn på grunn av dette. Trenger ny drenering, isolering under bakken og grunnmursplast. Ett innvendig søylefundament i sørfløyen hadde et riss tvers over. Dette så ikke ut til å ha konstruktiv betydning. Side 4

6 Golv på grunn har varmekabler. Disse er fortsatt i drift. Tak sørfløy falt sammen i 1988, alle tak forsterket etter dette med bjelker opphengt i tak/randdrager og nye mønedragere som hviler på nye søyler. Mot sør er det montert nye limtrebuer. Tak måkes ved ca. 1,2 meter snødybde. Dører og trapper på østfasade i dårlig for fatning Publikumstoalett har dårlig standard. Innvendige overflater er ok. Ca ,- i strømutgifter i året. Dårlig lys innvendig. Tekniske anlegg stort sett fra den tiden bygget var nytt. Hovedtavla er reparert. Det er ikke ventilasjonsanlegg i bygget. 4.4 Bilder Bilde 1, fløy mot sør, viser forsterkingene som er gjort av taket samt deler av mesanin Bilde 2, utearealer på bakside, sett mot sørfløy Side 5

7 Bilde 3, fløy mot vest, bul på taket over yttervegg. Bilde 4, dørparti mot øst i dårlig forfatning Bilde 5, publikumstoalett Side 6

8 Bilde 6, generell tilstand kledning, beslag og vinduer Bilde 7, fuktskader yttervegg sør i vestfløy inn mot bakgård Side 7

9 5 Beskrivelse av byggverk tilstand og utbedring Generelt Byggverksdelene er delt inn etter bygningsdelstabellen NS 3451:2009. Når arbeidet med rapporten ble påbegynt ble det klart at det kunne være flere utbedringsalternativer som kunne være mulig. Vi valgte å se på en løsning som vi mener er et minimum av hva som må gjøres for at byggverket skal ha en levetid på rundt 30 år videre. Dette alternativet vil ikke fullt ut dekke kravene til plan- og bygningsloven mht. eneregi, universell utforming (adkomst mesanin) eller konstruksjonssikkerhet. Det siste går på at måking av tak antakeligvis ikke kan unngås ved store snømengder. Dette er videre benevnt som alternativ 2. Alternativ 1 som det ble jobbet med var å oppgradere bygget slik at måking av tak ikke ble nødvendig. Det viste seg da i denne analysen at det ble nødvendig å rive bygget helt ned til golvet for å etablere nye vertikale bæringer i ytterveggen. Dette synes vi er så dramatisk, og det som står igjen er så lite å ta vare på, at dette har vi ikke drøftet videre Grunn og fundamenter Antakelig betongplate på mark, ukjent tykkelse. Punktfundamenter under søyler. Ringmur i betong eller mur med pusset isolasjon/lettklinker på utsiden. Bakgården (uteområdet mot sør) har en terrenghøyde over golvet inne (ca. 0,5 meter). Bilde 7 indikerer at det kan være lekkasjer gjennom veggen. Det kan tyde på dårlig drenering. Der er også noe usikkert om taknedløpene har en sikker tilkobling som fungerer under bakkenivå. Det bør graves inntil grunnmuren i bakgården og legge ny drenering under golvnivå inne. I den forbindelse bør det legges på isolasjon og grunnmursplast Bæresystem Stålramme med momentstive hjørner ved topp av yttervegg. Innersøyler er leddlagret ved fundamentnivå. Stål supplert (i 1988) med limtrebjelker som halverer lastbredden for stålbjelkene. Stålrammer har senteravstand ca. 7 meter. Nye limtrebjelker fra møne til yttervegg fører lasten til midtre søylerekke og stålsøyler ved yttervegg via bjelker som går langs midtskip og yttervegg. Antakelig vindavstivet via skivevirkning av yttertak til yttervegger. Taket er for dårlig konstruert for å tåle både virkelige snølaster og standardens kriterier for snølast. I dag blir taket måket når snødybden blir over 1,0 meter. Taket har synlige skader og skjevheter. Hele takkonstruksjon inkl. søyler og bjelker/rammer må skiftes for å tilfredsstille dagens krav og for å unngå måking. Benevnt tidligere som alternativ 1. Alternativt (2) kan det være en mulighet å bevare de konstruktive elementene (stålrammer og trekonstruksjoner) for å slippe å rive veggene. Når det er revet går det an å registrere dimensjoner på bæresystemet som grunnlag for en beregning som viser hvor mye snølast hovedkonstruksjonene tåler. Dette kan da danne grunnlag for en måkeinnstruks. Kan også være en mulighet for forsterkning slik at måking kan unngås. Side 8

10 Yttervegger Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av tømmermannspanel. Innvendig kledning og overflate av malte plater. Vinduer og dører fra byggetidspunktet. Se bilde nr. 6. Vinduer og dører er i generelt dårlig stand og bør byttes. Kledningen har ikke vært overflatebehandlet på mange år, og bærer preg av dette. Den ser imidlertid ikke ut til generelt å være råteskadd, kun enkelte steder. Det kan være mulig å bevare mye av kledningen ved å børste og rengjøre, grunne og male. Men når vinduer og beslag rundt disse skal byttes må erfaringsvis også deler av kledningen byttes. Det vil også være uhensiktsmessig på samme bygget ha kledning med stort sprik i alder og tilstand med tanke på senere vedlikehold og utskiftninger. Hvis innvendige søyler og rammer skal skiftes eller oppgraderes for å bære forskriftsmessige snølaster (alt. 1) vil deler av den innvendige kledningen måtte fjernes. I tillegg vil veggene være veldig utsatt for skader i perioden taket skiftes. I og med at vinduer også skiftes blir det veldig lite igjen å ta vare på. Det som ville kunne tas vare på er en vegg med snart 40 år gammel kledning på en vegg med for lite isolasjon etter dagens krav Innervegger Innvendige overflater består for det meste av malte plater, men det er noe panel i garderober/toaletter. Innvendige dører er fra byggetidspunktet. På grunn av elde og slitasje må overflatene rustes opp med ny maling og eller evt. plater og maling på gammel panel. Noen dører bør vurderes skiftet. Kostnader for dette er tatt med i alternativ Dekker Golv på grunn (golv i hovedetasje) består av betong med ukjent tykkelse. Som belegg generelt er det benyttet nålfilt. På toaletter og noen birom er det belegg. Mesanindekker antakelig av trebjelkelag og plater med nålfilt som belegg. Himling av malte plater. Det er ikke universelt utformet til utstillingsarealene på mesanin. Tilstand er i og for seg ok men er preget av noe slitasje og elde. Malte flater bør males på nytt og golvbelegg skiftes. Levetiden for nålfilt er eg. utgått men ser forbausende bra ut. Ikke tatt med utskifting av dette i alternativ Yttertak Taket er tekket med takshingel (bitumenbasert). Takrenner og nedløp av lakkert stål. Både tekking, beslag, renner og nedløp er merket av elde og må skiftes. Det har også vært mindre taklekkasjer Trapper, balkonger m.m. Tretrapper opp til mesanin. Ok standard. Trenger kun litt opprusting pga. slitasje og elde Side 9

11 Piper Ikke aktuelt VVS-installasjoner Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. Sanitæranlegg er fra byggetidspunktet. Inntaket er i en liten kjeller mot østfasaden. Her er også varmtvannsberederen plassert. På grunn av aldrer må utgifter til reparasjoner påregnes Elkraftinstallasjoner Alle installasjoner er fra byggetidspunktet, men hovedtavla er blitt reparert. Lysanlegget fungerer dårlig og det må hyres inn lift hver gang det skal byttes lyspærer i taket i salene. På grunn av elde bør det regnes med at store deler av anlegget er moden for utskifting. Varmekabler i golv er også utsatt, men det viser seg at innstøpte varmekabler i golver har lang levetid dersom de ikke blir utsatt for bevegelige laster og andre mekaniske påkjenninger Tele og automatisering Brannalarm fungerer Utendørs Bakgården, eller hagen på baksiden, er ut fra de gamle tegningene prosjektert som et uteområde med skulpturpark og plass for publikum. Som bilde 2 og 3 viser fremstår dette området veldig lite attraktivt. Området bør opprustes for å skape et bedre inntrykk av bygningen med omgivelser. Samtidig bør det etableres en rampe innvendig eller senke døra og gjøre tiltak utvendig som sikrer universell utforming. Side 10

12 6 Tilstandsgrader og risiko HOVEDDEFINISJONER: Fra NS 3424:2012 gjengis følgende definisjoner: Konsekvensgrad: Uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre. Avvik: Tilstand som er dårligere enn referansenivået. Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en byggverksdel befinner seg i. Tilstand: Byggverkets eller byggverksdelenes tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt. Tilstandsanalyse: Samlet analyse med definering av oppgavens formål, omfang og referansenivå, planlegging, registrering, vurdering og rapportering av tilstand samt beskrivelse av tiltak. Tilstandsgrad: Uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået. REGISTRERINGSNIVÅ NS3424:2012 definerer tre registreringsnivå som har følgende metode/arbeidsprosess: Nivå 1: Tilstandsregistrering av generell art basert på visuelle observasjoner, eventuelt kombinert med målinger som kan styrke informasjonen om tilstanden. Innhenting av relevant dokumentasjon tilpasset oppgaven. Nivå 2: Tilstandsregistrering av generell art, men mer dyptgående enn nivå 1. Omfatter bl.a. gjennomgang av underlagsdata og målinger. Nivå 3: Tilstandsregistrering av spesiell art som normalt bare omfatter utvalgte byggverk, deler av byggverk eller spesielle problemstillinger. Innebærer nøyaktige måle eller prøvningsmetoder. Det kan benyttes en blanding av nivåer i en og samme analyse. TILSTANDSGRADER NS3424 definerer fire tilstandsgrader ( TG: se hovedskjema og registrerings-/rapporteringsskjema): Tilstandsgrad 0: Ingen avvik Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik Tilstandsgrad 2: Vesentlig avvik Tilstandsgrad 3: Stort eller alvorlig avvik (omfatter også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Tilstandsgrad TGIU: Ikke undersøkt KONSEKVENSGRADER NS3424 definerer fire konsekvensgrader (KG: se registrerings-/rapporteringsskjema): Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: Små og middels konsekvenser Konsekvensgrad 2: Vesentlige konsekvenser Konsekvensgrad 3: Store og alvorlige konsekvenser I metoden er i tillegg konsekvensene angitt med en bokstav: H: Konsekvenser for helse M: konsekvenser for miljø S: Konsekvenser for sikkerhet E: Konsekvenser for estetikk Ø: Konsekvenser for økonomi og vedlikehold Side 11

13 Hovedrapport Referansenivå TG0, jfr. kapittel 03 Tilstandsregistrering Byggverksdel Tilstandsregistrering Tilstandsgrad TG Drenering Visuell /antatt TG2 Lekkasje bunn vegg og inn på golv, jfr bilde 7 Grunn og fundamenter Visuell TG1 Ingen skader. Settes til 1 på grunn av alder. Bæresystem Visuell TG2 Vesentlig avvik på grunn av manglende bæreevne ved store snømengder Yttervegger Visuell TG2 Vinduer og dører har vesentlige avvik og kledninger merket av elde og lite vedlikehold Innervegger Visuell TG1 Settes til 1 på grunn av slitasje og elde Dekker Visuell TG1 Settes til 1 på grunn av slitasje og elde Yttertak Visuell TG3 Settes til 3 på grunn lekkasjefare Trapper Visuell TG1 Settes til 1 på grunn av slitasje og elde VVS installasjoner Visuell/antatt TG1 Settes til 1 på grunn av slitasje og elde Årsak Konsekvensgrad Tiltak og prioriteringer Type KG konsekvens H, Ø KG2 Etablere ny drenering Ikke aktuelt H,S,Ø KG3 Bæresystemet for taket bør oppgraderes. E,Ø KG2 Utskifting og oppgradering E,Ø KG1 Overflater bør opprustes E,Ø KG1 Nålfilt på golv vurderes å holde noen år til. Øvrige belegg samt himlinger bør rehabiliteres Ø KG2 Lekkasjer kan få store konsekvenser for utsillinger. Taket bør skiftes. E,Ø KG1 Noe overflatebehandling må påregnes. Ø KG1 Bør vurderes av fagfolk, men slike anlegg har begrenset levetid og utbedringer må påregnes. Side 12

14 El. installasjoner Visuell/antatt TG1 Settes til 1 på grunn av slitasje og elde Tele- og Visuell/antatt TG1 Settes til 1 på grunn automatisering av slitasje og elde Utendørs Visuell TG1 Settes til 1 på grunn av manglende vedlikehold Ø KG1 Bør vurderes av fagfolk, men slike anlegg har begrenset levetid og utbedringer må påregnes. Ø KG1 Bør vurderes av fagfolk, men slike anlegg har begrenset levetid og utbedringer må påregnes. E,Ø KG 1 Området fremstår ikke presentabelt og burde oopgraderes Side 13

15 7 Konklusjon / sammendrag En minimum oppgradering som beskrevet i alternativ 2 er kostnadsberegnet til 14,2 mill. kroner. Pris for et nybygg er kalkulert til 27,7 millioner kroner. Restverdien kan defineres som differansen mellom disse, dvs. 13,5 mill. kroner. Dette er inkl. mva. Grunnflaten slik bygget er i dag er beregnet til 1040 m². Ved beregning av nybygg er det lagt til grunn 1100 m² for å dekke inn eksisterende aealer som er på mesanin. Etterfølgende punkter belyser bygningsdeler og anlegg som ikke vil fremstå som nye hvis alternativ 2 gjennomføres: Eksisterende golv beholdes For lite isolasjon i golv og vegger til at TEK 10 tilfredsstilles mht. energikrav. Varmeanlegg basert på el. (ett nybygg vil tilfredsstille myndighetskrav til energikilder og ha et vannbårent varmeanlegg). Ikke ventilasjon eller muligheter for å regulere inneklima via et slikt anlegg Måking av tak må påregnes ved store snømengder Generelt blir rominndelinger og funksjoner som opprinnelig. 8 Vedlegg Kostnadsestimat nybygg Kostnadsestimat alt. 2 Side 14

16 Kostnader for nybygg, areal m²: 1100 Kontoplan iht. NS 3453 Post Kr/m² Kr 1 Felleskostnader, rigg og drift, 15 % av sum poster 2 6 kr 2223 kr Bygning, inkl. rivng av eksisterende kr kr VVS kr kr Elkraft kr kr Tele og automatisering kr 720 kr Andre inst. (kan være aktuelt på grunn av krav til UU) kr 400 kr Huskostnad(sum 1 6) kr Utendørs kr Entreprisekostnad (sum 1 7) kr Generelle kostnader (prosjektering, byggadm. oa) kr kr Byggekostnad (sum 1 8) kr Spesielle kostnader, 25 % mva. kr Grunnkalkyle kr Forventede tillegg kr 850 kr Forventet prosjektkostnad kr kr Anm.: Kostnader basert på Holte Prisbase. Som ugangspunkt for byggtype er benyttet kulturhus med normal standard. Dette er i Holte definert som et forholdvis enkelt byggeri med mye store rom. Kostnader til utendørsarbeider er antatt og gir ikke rom for veldig omfattende arbeider. Forventet prosjektkostnad må påregnes å ha en usikkerhet på ± 20%. NB! Reserver og marginer er ikke tatt med. Konto1 er justert noe opp basert på erfaringstall. Det er regnet med et areal på m² som tilsvarer ca. dagens arealer inkl. mesaniner (ikke regnet fullt areal på mesaniner da disse er av enkelt standard og det blir feil å ta dette med som fullverdig areal). Ved et nybygg alternativ må det vurderes om det skal være på samme tomta eller om det er et annet sted. Rivekostnader er inkludert i konto 2, men det er ikke vurdert kostnader for midlertigi oppbevaring av utstillingsobjeker og annet inventar.

17 Alt. 2, minimum utbedring Kontoplan iht. NS 3453 Post Kr 1 Felleskostnader, rigg og drift, 20 % av sum poster 2 6 kr Bygning kr VVS kr Elkraft kr Tele og automatisering kr Andre inst. (heis, ikke aktuelt) kr Huskostnad(sum 1 6) kr Utendørs kr Entreprisekostnad (sum 1 7) kr Generelle kostnader (15 % av sum 1 7) kr Byggekostnad (sum 1 8) kr Spesielle kostnader, 25 % mva. kr Grunnkalkyle kr Forventede tillegg kr Forventet prosjektkostnad kr Anm.: Kostnader basert på erfaringspriser og Holte Prisbase. Forventet prosjektkostnad må påregnes å ha en usikkerhet på ± 20%. NB! Reserver og marginer er ikke tatt med. Nytt yttertak, isolasjon og tekking. Bæresystem beholdes. Måking må påregnes. Utbedret tak mot sør kan være i bedre stand og det bør vurderes om mer av dette kan beholdes for å spare kostnader. Det er tatt med en forholdvis stor riggkostnad. Dette for å dekke opp utgifter til midlertidig tildekking og evt. trinnvis gjennomføring. Det siste kan være aktuelt om utstillingsobjekter flyttes og lagres internt i byggeperioden. Post 4 gjelder nye el. tekniske anlegg i tak, nødvnendige føringsveier og utskifting av hovedtavle. Brann- og innbruddsalarm er medtatt i post 5. Sanitær- og VVS anlegg beholdes i størst mulig grad. Noe utskifting av utstyr må påregnes. Ventilasjonsanlegg er ikke tatt med. Oppussing innvendige veggoverflater Nye vinduer og dører Ny utvendig kledning (regnet ny hele vegen, men det er mulig noe kan beholdes) I post 7 inngår opprusting av bakgård, generell bearbeiding av overflater samt noe utstyr som benker oa. I post 8 inngår utgifter til prosjektering, prosjektadministrasjon og byggeledelse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyser som underlag for vedlikeholdsplaner Håvard Christiansen Bakgrunn Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 Kongsvinger Utrasing av mur i juli

Detaljer

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ

RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ RAULAND ØVRE NIGARD 3684 RAULAND TEKNISK TILSTANDSVURDERING NIVÅ 1 Innhald: 1. Innleiing og eigedomsdata 2. Konklusjon 3. Tilstandsanalyse 4. Bildedokumentasjon Side 2 av 17 1. Innleiing 1.1 Generelt TDV

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype

Objektinformasjon. Tilstandsrapport for enkeltminne Askeladden ID Bygningsart/bygningstype Objektinformasjon Askeladden ID 87186-2 Lokalitet Bruksnavn på eiendom Bygningens egenavn Bygningsart/bygningstype Kommunenr, kommune og fylke FJELBERG PRESTEGÅRD STIFTELSEN bispestove Bolig 1224 Kvinnherad,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG

NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG NORSK KIRKEBYGGKONFERANSE TILSTANDSVURDERING AV KIRKEBYGG RUNE LANGELAND RIMESTAD Rune Langeland Rimestad Lærling 1977-79 Tømrersvenn 1979 Byggmester 1983 NITO Takstingeniør (Verditakst/skadetakst/eierskifte/tilstand)

Detaljer

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os

Tilstandsanalyse. kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse kolbjørn vegar os Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige byggverk - EN 16096 ( NS 3423) Condition survey and report of built cultural heritage Teknisk registrering og vurdering av

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Tilstandsanalyse av bygninger

Tilstandsanalyse av bygninger Tilstandsanalyse av bygninger Erfaringer med tilstandsanalyse 9. Mars 2004 Seksjonsleder Geir Juterud Multiconsult AS Innhold 1. Innledning Hva er formålet med tilstandsanalysen Referansenivå Beslutningsgrunnlaget

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1 Bygg A. Garasjer Kontruksjonsdel Himling: Vegger/ konstruksjon Gulv/Dekker: Beskrivelse/Kommentarer Yttervegger av teglsteinforblending. Stålbjelker enkelte steder. Toppdekke av betong/betongelementer.

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Dokument nr. Revisjonsnr.

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv

SALG AV KOMMUNAL BOLIGER. Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B. Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv SALG AV KOMMUNAL BOLIGER Haugaveien 20 A og Haugaveien 20 B Vedlegg: Bilder Orientering om eiendommen Tegninger Tilbudsprosedyre/ tilbudsskriv Haugaveien 20A Sokkel stue Bad/Sokkel Stue 2. etg Stue 2.etg

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Høringsmøte, Oslo 19. oktober 2012 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg NTNU / Multiconsult AS 1 Tilstand? 2 Standard for tilstandsanalyse - NS 3600

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB

Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB RAPPORT Tilstandsvurdering Gamle Sykehuset LYB OPPDRAGSGIVER Sameiet Vei 210 EMNE DATO / REVISJON: 10. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713283-RAP-RIB-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Brennakollen velforening, Bekkelia

Brennakollen velforening, Bekkelia Brennakollen velforening Postboks 50 1483 Hagan tone@em1nittedal.no Skjetten, 25.01.2016 Befaringsrapport Brennakollen velforening, Bekkelia Inspeksjonsselskap: BOVENA takstsenter Ansvarlig foretak: Frogner

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer