Choose an item. Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Choose an item. Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND"

Transkript

1 (9) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND Sendt elektronisk til: med kopi til Oslo, 5. juli 017 Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning Det vises til høring fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om bedre innendørs mobildekning. Frist for eventuelle innspill er satt til 1. juli d.å. Telia Norge AS (Telia) ønsker i det følgende å komme med innspill og i denne sammenheng besvare spørsmålene som stilles i høringen. Ekomloven legger som kjent opp til at lovformålet om å sikre brukere i hele landet gode ekomtjenester, skal oppfylles gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser og ved å stimulere til utvikling av bærekraftig konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, jf Tatt i betraktning at aktørene selv har bedre forutsetninger for å ta teknologiske og markedsmessige beslutninger, har myndighetene tradisjonelt kun fastsatt rammevilkårene for frekvensbruken og overlatt resten til aktørene. En generell og innledende kommentar fra Telia er at ingen av de foreslåtte lisensieringsmodellene fra Nkom er formålstjenlige. Forbedret innendørs mobildekning oppnås best ved at det overlates til de kommersielle aktørene å bestemme hvilke ressurser og hvilken teknologi som skal brukes, og ikke ved at myndighetene avsetter ressurser i ett bestemt frekvensbånd til et slikt formål. Utfordringen knyttet til innendørs mobildekning vil erfaringsmessig løse seg selv gjennom konkurranse mobilaktørene imellom, kombinert med utvikling av ny, billigere og mer effektiv teknologi. Dekning har som kjent vært blant de viktigste konkurranseparameterne i det norske mobilmarkedet. Forslagene som er på høring, går i realiteten ut på å låse frekvensressurser i GHz båndet til innendørs mobildekning. Det å avsette ressurser til bestemt bruk eller bestemte tjenester, kunne medføre ressursene helt eller delvis blir stående ubrukte. Tatt i betraktning at angjeldende ressurser er attraktive til å utvide kapasiteten i mobilnettene, herunder at disse fremover vil kunne bli brukt til neste generasjons mobilnett (5G), vil forslagene således kunne komme til å gå på Company information Telia Norge AS Postboks 4444 Nydalen NO-0403 Oslo, Business ID:

2 (9) bekostning av ekomlovens formål, herunder vanskeliggjøre realisering av den overordnede målsettingen om at det skal etableres tilbud om høyhastighetsbredbånd til alle husstander i landet. 1. Bakgrunn Angjelde spektrum i GHz båndet som nå foreslås brukt til å forbedre mobildekningen innendørs, ble tidligere disponert av Mobile Norway til etablering og drift av et tredje mobilnett i Norge. Tillatelsen som Mobile Norway hadde måtte imidlertid tilbakeleveres i forbindelse med at selskapet ble kjøpt opp i 015. Etter at tillatelsen ble tilbakelevert i 016, har Nkom mottatt søknader fra flere som ønsker å ta i bruk disse ressursene. De ledige frekvensene som i norsk frekvensplan allokert til mobile radiotjenester, utgjør x 14,8 MHz som iht. kunngjøringen vil bli fordelt på tre generiske blokker: 1 Telia x 19,8 MHz Telenor x 19,8 MHz Ice x5 MHz Ledig Ledig Ledig Av figuren ovenfor, som er ment å illustrere gjeldende situasjon i GHz-båndet, fremgår at det i dag er tre tillatelsesinnehavere i båndet. Telia og Telenor disponerer hver i underkant av x 0 MHz, mens Ice disponerer x 5 MHz. Eksisterende tillatelser har varighet frem til og med 03. Ledige ressurser som i kunngjøringen ble foreslått delt inn i tre blokker, er foreslått å ha tilsvarende varighet som eksisterende tillatelser. Selv om det i kunngjøringen fra 016 heter at frekvenstillatelsene som skal fordeles er teknologinøytrale, har Nkom i denne høringen foreslått det de kaller for "alternative lisensieringsmodeller" for å legge til rette for bedre innendørs mobildekning for tale og data. De tre alternative lisensieringsmodellene Nkom ber om innspill til, og som vil legge føringer eller begrensninger for fremtidig bruk av ressursene, er kort oppsummert: 1) Avsette hele eller deler av de ledige frekvensene til fribruk dvs. en eller flere av de ledige blokkene i GHz båndet avsettes for produkter og tjenester som kan gi bedre mobildekning innendørs; ) Sekundærbruk forbeholdt mobildekning dvs. sette vilkår i tillatelsene som skal fordeles om at frekvensene kan tas i bruk av andre for å tilby mobildekning innendørs; 3) Tildele hele eller deler av de ledige frekvensressursene som individuelle tillatelser forbeholdt innendørs bruk dvs. en eller flere av de ledige blokkene tildeles eksklusivt til interessent for innendørs bruk I høringsinvitasjonen på Nkoms hjemmeside, opplyses at bakgrunnen for disse alternative lisensieringsmodellene er at innendørsdekningen er påvirket av at mobilsignalene sliter med å trenge igjennom en del bygg, spesielt nybygg hvor dempingen av frekvensene er stor, at det etter det Nkom erfarer er ønskelig med én felles løsning på tvers av operatørene som kan bidra til bedre 1 Jf. Nkoms kunngjøring 6. desember 016 av mottatt søknad om spektrumtillatelse i GHz båndet, med frist for innsending av konkurrerende søknader innen 4. januar 017

3 (9) innendørs mobildekning, og at det per i dag ikke finnes gode løsninger for å sikre mobildekning innendørs. I forhold til sistnevnte trekkes tale over WiFi frem som et eksempel, og det vises til at dette er en løsning som normalt krever pålogging og at det kun finnes et begrenset antall mobiltelefoner som støtter en slik teknologi.. Telias kommentarer:.1 Tillatelsene i båndet er kunngjort som teknologi- og tjenestenøytrale Telia viser til at det i kunngjøringen av mottatt søknad om spektrumstillatelse for de angjeldende frekvensene er fremhevet at tillatelsen(e) skal være «Teknologi og tjenestenøytrale», jf. Nkoms kunngjøring 6. desember 016. Lisensieringsmodellene som Nkom har bedt om høringsinnspill til, er ikke i samsvar med det som er sagt kunngjøringen, og vil i realiteten føre til at frekvenstillatelsene som skal fordeles ikke lenger kan sies å være tjeneste- og teknologinøytrale. Det vises i denne sammenheng til lovforarbeidenes merknader til ekomlovens 6-3, hvor det bl.a. heter at: «Å stille vilkår om hvilke elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester frekvensene kan brukes til, er i utgangspunktet ikke i samsvar med målet om teknologisk fleksibilitet gjennom teknologinøytrale regler.» Foreslåtte lisensieringsmodeller vil åpenbart kunne påvirke interessen for de ledige ressursene i GHz båndet, og etter Telias oppfatning vil denne etterfølgende endringen utløse behov for å undersøke på nytt hvorvidt det faktisk er overskuddsetterspørsel.. Ikke behov for alternative lisensieringsmodeller Etter Telias oppfatning er det som allerede nevnt, ikke behov for å iverksette særskilte tiltak i forbindelse med tildelingen av ledige ressurser i GHz båndet for å bedre mobildekningen innendørs. Problemet med dårlig innendørs mobildekning er, som vi skal komme tilbake til nedenfor, av forbigående karakter og noe som erfaringsmessig vil bli løst uavhengig av om foreslåtte lisensieringsmodeller realiseres eller ikke. Telia mener derfor at disse ressursene må tildeles uten at det legges føringer for eller stilles vilkår om bruk av bestemt teknologi, eller at ressursene skal brukes til bestemte tjenester eller på bestemt måte. Istedenfor bør det legges opp til at tillatelsesinnehaverne så langt mulig selv får bestemme hvordan og hva disse ressursene skal brukes til. På vanlig måte, og i samsvar med kunngjøringen, må tillatelsene som skal fordeles gjøres teknologi- og tjenestenøytrale. Myndighetsfastsatte vilkår er i prinsippet egnet til å begrense tillatelsesinnehavers muligheter til effektiv ressursbruk. Nkom gir selv uttrykk for tilsvarende i frekvensstrategien, hvor det bl.a. heter at: Jf. Ot.prp. nr. 58 (00-003) s.111

4 (9) «Nkom mener at få restriksjoner, få administrative byrder og innblanding fra myndigheten bare når det er nødvendig, vil bidra til at frekvensbruken gir størst mulig samfunnsnytte over tid. Frekvensforvaltningen skal i utgangspunktet sette rammevilkårene og ellers gi bransjen minst mulig byrde gjennom enkle prosesser, enkel informasjonstilgang og hurtig tildeling av frekvenser. Nkom mener at dette vil føre til innovasjon og hurtig introduksjon av nye tjenester, hvilket forventes å gi betydelige samfunnsgevinster.» 3 Også i den såkalte Ekomplanen gis det uttrykk for dette, jf. Meld. St. 7 ( ) kap. 5 om Reguleringsprinsipper og markedsregulering (s. 168) hvor det bl.a. heter at: «Prinsippene om minimumsregulering og teknologinøytralitet gjør at myndighetene ikke detaljstyrer ekomsektoren. Det er opp til ekombransjen selv å komme opp med løsninger og produkter. Utbyggingen av norske ekomnett er i hovedsak finansiert og drevet av kommersielle utbyggere som selv velger utbyggingsområder og utformer egne tjenester og forretningsmodeller. Dette har resultert i god tilgang til mobile og faste ekomnett over hele landet og et bredt og godt tilbud av elektroniske kommunikasjonstjenester. Bransjen har i utgangspunktet bedre forutsetninger for å ta teknologiske og markedsmessige beslutninger enn myndighetene. Regjeringen vil derfor videreføre disse prinsippene (understreket her).» Frekvensene i GHz båndet utgjør verdifulle og viktige frekvensressurser som fremover være en sentral ressurs for 5G. Etter Telias vurdering vil det derfor fremstå som svært uheldig om myndighetene legger restriksjoner på bruken av disse ressursene. Restriksjoner som de Nkom har foreslått, vil påvirke mulighetene til fullt ut å kunne bruke ressursene til 5G, og dermed også mulighetene til å kunne tilfredsstille samfunnets behov for mobile bredbåndstjenester med stor kapasitet og høy hastighet. I høringen peker Nkom på at Stortinget har gitt sin tilslutning til målsettingen om at det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Telia vil i denne sammenheng bemerke at Stortinget også har sluttet seg til målsettingen om at 90 prosent av husstandene innen 00 skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s basert på kommersiell utbygging i markedet, samt målsettingen om at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd på lang sikt. Restriksjonene som foreslås i forhold til fremtidig bruk av ledige ressurser i GHz båndet vil påvirke mulighetene til å nå disse målsettingene. Tatt i betraktning at innendørs mobildekning i det vesentligste er et problem av forbigående art, bør valget av hvilke målsettinger som skal prioriteres fremover være enkelt slik Telia ser det. Telia stiller seg for øvrig uforstående det som hevdes i høringen om at det etter det Nkoms erfaring er ønskelig med én felles løsning på tvers av operatørene for bedring av mobildekningen innendørs. Telia har ikke gitt uttrykk for noe slikt, og er heller ikke kjent med at noen av de andre mobiltilbyderne har fremmet et ønske som dette. At aktørene i praksis har valgt egne løsninger for sine kunder når det gjelder innendørs mobildekning, taler imot at det foreligger et ønske om én felles løsning slik det hevdes i høringen. For Telia er det prinsipielt viktig at den enkelte aktør gis frihet til å velge den løsningen for innendørs mobildekning som vedkommende aktør selv mener er den beste, jf. ovennevnte sitat fra 3 Jf. Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet , s. 3.

5 (9) Ekomplanen om at det er den tilbyderne, og ikke myndighetene, som best er i stand til å ta teknologiske og markedsmessige beslutninger. En tilbyders mobildekning, herunder innendørs mobildekning, er ofte avgjørende for hvilken tilbyder en kunde velger å inngå abonnementsavtale med. Dekning har kanskje vært det viktigste konkurranseparametret i mobilmarkedet her til lands, og problemet med dårlig innendørsdekning vil etter all sannsynlighet løse seg selv fremover gjennom skjerpet konkurransen aktørene i mellom, og ved utvikling og bruk av ny teknologi. I forhold til sistnevnte, kan det vises til at det er kommet en rekke løsninger på markedet siste tiden for enklere å løse innendørsdekningen, for eksempel: Voice over WiFi er som Nkom selv peker på i høringen, en fullgod og svært kostnadseffektiv løsning på mindre steder det det oppholder seg et begrenset antall terminaler. Telia kjenner seg imidlertid ikke igjen i Nkoms påstand om at det kun finnes et begrenset antall mobiltelefoner som støtter denne teknologien. Tvert imot støtter om lag 40 prosent av terminalene i Telias nett Voice over WiFi allerede. Antallet terminaler som støtter Voice over WiFi (VoWiFi) forventes å vokse svært raskt fremover. I tillegg til utskifting software på stadig flere terminaler, vil nesten alle nye terminaler som slippes ut på markedet fremover ha støtte for VoWiFi. Hand over inn og ut av WiFi fungerer som i mobilnettet ellers. Pico Celler er en miniutgave av en komplett basestasjon, men med lav utgangseffekt. Per i dag støtter disse to bånd, f.eks. 100MHz og 600MHz, eller 100MHz og 1800MHz, samt både 3G og 4G. Pico Cellene er fullt integrert i mobilnettet på lik linje med andre basestasjoner, og kan i tillegg benytte Internett Access som transmisjon. Pico Celler benyttes til innendørsdekning der det er fra noen titalls terminaler og oppover. Antall terminaler som kan dekkes av en Pico avhenger av bygningsmasse og terminalbruk. Micro Celler er større små-celler designet for å gi dekning både utendørs og innendørs. Micro celler er designet for å gi dekning eller ekstra kapasitet på større områder, for eksempel i tunneler handlesentre, og hot spots hvor man trenger ekstra kapasitet, etc. I tillegg til integrert antenne som i Pico, kan disse kobles opp mot passive antenneanlegg. På lik linje som Pico kan disse benytte Internett Access som transmisjon. Macro celler med DAS er den løsningen som i hovedsak blir valgt i større anlegg og bygg. Denne løsningen er multi-operatør, og det vil bli etablert avtaler mellom operatørene som sikrer dette. Det jobbes med å sikre etablering av mobildekning i nye bygg, og målet er at et passivt antenneanlegg inngår som en del av infrastrukturen på lik linje med kablet datanett og strøm. Repeatere gir løsninger til alt fra små CellFi-løsninger til store fibermatede anlegg for tunneler, flyplasser og store bygg. Innen repeatere finnes det i dag en stor range av størrelser og løsninger. Femto Celler har lenge dominert små-celle markedet, men er en løsning som fremover vil møte stor konkurranse fra fult integrerte små-celler som Pico-celler og Voice over WiFi. Bruken av Femto-Celler har i praksis vært relativt begrenset, noe som trolig skyldes at løsningen ikke er kostnadseffektiv. Bruk av Femto-Celler forutsetter nemlig at aktøren

6 (9) samtidig må etablere et dedikert kjernenett for løsningen. Løsningen har også en begrensing ift. mobilitet mellom Macro-nett og femto-nett. Flere tidligere utstyrsleverandører av Femto-Celler har etter det opplyste avsluttet videre satsning på denne teknologien. Oppsummert er Telia av den oppfatning at det ikke er behov for særskilt virkemiddelbruk i forbindelse med den forestående tildelingen av ledige ressurser i GHz båndet for å sikre innendørs mobildekning. Problemer knyttet til innendørs mobildekning trolig vil løse seg selv gjennom dekningskonkurransen i markedet, kombinert med utvikling av og mulighetene for å ta i bruk ny og mer effektiv teknologi. Istedenfor å bruke hele eller deler av de ledige ressursene i GHz båndet til å løse et problem som mest trolig vil løse seg selv, bør hele ressursen i dette båndet tildeles teknologi- og tjenestenøytralt. Ved tildeling uten slike restriksjoner som Nkom foreslår, vil det ikke bare bli lagt til rette for oppnåelse av overordnede mål om å sikre alle husstander høyhastighetsbredbånd, men også for videre utvikling av konkurranse i det norske mobilmarkedet..3 Nkoms alternative lisensieringsmodeller Nkom har som allerede nevnt, foreslått tre alternative lisensieringsmodeller i høringen. Telia mener at ingen av de alternative modellene bør legges til grunn, men at hele ressursen må tildeles teknologi- og tjenestenøytralt. Telia vil i det følgende likevel knytte kommentarer til, samt svare på spørsmålene som Nkom har oppstilt for de ulike modellene:.3.1 Avsette hele eller deler av de ledige frekvensressursene til fribruk: Hvordan kan en fribruksløsning åpne opp for innovasjon (nye produkter og tjenester), som igjen vil legge til rette for bedre innendørs mobildekning for samtlige mobiloperatører? Telia stiller seg sterkt tvilende til at en fribruksløsning i Norge vil åpne opp for innovasjon i form av utvikling av nye produkter og tjenester. Dette bl.a. som følge av at Norge nærmest vil være alene om å operere med en fribruksløsning i dette båndet. Etter det Telia kjenner til, er tilsvarende frekvenser i andre land allerede tildelt og tatt i bruk til etablering og drift av mobilnett. Utstyret som brukes og tjenestene som tilbys i dette båndet er basert på harmoniserte internasjonale standarder og teknologier. Tatt i betraktning at det norske markedet er begrenset, har Telia vanskelig for å se at noen utstyrs- eller tjenesteprodusenter vil se et kommersielt potensiale i å utvikle og produsere nytt utstyr og nye tjenester for dette båndet som avviker fra gjeldende standarder. Telia viser også til at utstyr for LTE i ulisensiert spektrum såkalt "MuLTEfire" vil bli tilpasset frekvensbånd som er harmonisert for fribruk, og det pekes i denne sammenheng på at GHz båndet ikke blant båndene som er harmonisert for fribruk. Uavhengig av om det åpnes opp for fribruk, vil det kreve store investeringer fra aktører som ønsker å ta disse frekvensene i bruk til innendørs mobildekning. Det vil representere en stor økonomisk risiko for en aktør å skulle foreta betydelige investeringer i radionett uten samtidig å ha eksklusiv rett til, og dermed kontroll på, en så viktig innsatsfaktor som frekvensene. Videre vil risikoen for interferens, noe som i ytterste konsekvens vil bety at hele investeringen er bortkastet, legge en demper innovasjonslysten. Det vil etter Telias vurdering, være en langt bedre løsning i forhold til å forbedre innendørsdekningen om det i forbindelse med at nye bygninger blir reist, blir bygget én felles infrastruktur som

7 (9) ulike aktører kan knytte utstyret sitt til. Den enkelte aktør vil på denne måten kunne tilby brukerne innendørsdekning direkte og uten å måtte gå omveien om en tredjeaktør med eget dedikert "innendørsnett". Telia har tidligere også gitt uttrykk for et slikt synspunkt, jf. høringssvar. september 016 til utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. 4 Det vises i denne sammenheng spesielt til kommentaren til lovutkastets forslag til unntak fra plikten til etablering av fysisk infrastruktur i bygninger hvor det innendørs vil foreligge eller planlegges etablert tilbud om trådløst høyhastighetsnett. Til dette unntaket anførte Telia i sitt høringssvar at: «Telia er likevel skeptisk til det unntaket som foreslås i 13 tredje ledd nr.. At nye og nyrenoverte bygg er klargjorte for installasjon av høyhastighetsnett vil nemlig kunne være positivt i forhold til utrullingen av mobile bredbåndsnett. Utbyggere av mobile nett kan også tenkes å kunne dra nytte av et slikt tiltak, bl.a. i forhold til utplassering av repeatere og annet utstyr for å sikre god innendørsdekning i bygg. Tilgang til bygg for å sikre innendørsdekning er i dag både tidkrevende og kostbart å få til, og tiltaket slik det fremkommer i direktivet vil bidra til å sikre at innendørsdekning kan finne sted på en billigere og mer effektiv måte enn i dag.» Telia vil avslutningsvis minne om at fribruksløsning i attraktive frekvensbånd for mobilkommunikasjon tidligere har blitt utprøvd i andre markeder uten suksess. I Sverige prøvde man i sin tid å reservere deler av 1800 MHz båndet for fribruk, med det resultat at fribruksfrekvensene i båndet mer eller mindre ble stående ubrukt. Telia frykter at man vil oppleve tilsvarende her til lands dersom deler av ressursene i GHz båndet gjøres til fribruksressurser, noe som vil være å sløse med verdifulle ressurser Hvilke tekniske vilkår må eventuelt settes til produkter og tjenester som ønsker å utnytte fribruksressurser for innendørs mobildekning? Generelt vil det å skulle avsette en eller flere av de ledige blokkene i GHz båndet til fribruk for produkter og tjenester som kan gi bedre mobildekning innendørs, utløse et behov for en nærmere gjennomgang og justering av fribruksforskriften, jf. forskrift 19. januar 01 nr. 77. Uten å gå i detalj på hvilke vilkår som bør settes og det nærmere innholdet i disse, må det etter Telias vurdering settes vilkår i fribruksforskriften for å forhindre interferens og forstyrrelser i lisensierte nabobånd, eksempelvis nærmere krav til beskyttelsesbånd, spektrumsmaske, utstrålingseffekt, mv. Videre må det etter Telias mening stilles krav som sikrer sømløshet ved forflytning mellom innendørs og utendørs, herunder at de samme tjenestene og funksjonene er tilgjengelig innendørs som utendørs Er det hensiktsmessig at det av hensyn til å sikre effektiv frekvensbruk åpnes for sekundærbruk utendørs, dersom fribruk begrenses til innendørs bruk? Tatt i betraktning at forslagsalternativet som her er gjenstand for vurdering går ut på å reservere hele eller deler av de ledige frekvensressursene i GHz båndet til fribruk, har Telia litt vanskelig 4 Jf. SDs høring 3. juni 016 Utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

8 (9) med å skjønne spørsmålet, dvs. hvorfor vurdere sekundærbruk for frekvenser som er avsatt til fribruk. Behovet for å vurdere sekundærbruk utendørs utløses bare dersom man ser for seg at det skal gjelde fribruk innendørs, mens bruk av frekvensene utendørs kun tillates iht. individuell tillatelse. Forutsatt ovennevnte om fribruk innendørs og krav om individuell tillatelse for bruk av frekvensene utendørs, vil det etter Telias vurdering oppstå en svært utfordrende koordineringsoppgave for Nkom dersom det i tillegg også skal åpnes for sekundærbruk utendørs. Det pekes her spesielt på mulighetene for interferens i områder som vil ha dekning fra både "utendørsfrekvensene" og "innendørsfrekvensene", slik som inngangspartier, parkeringshus, mv. Sammenblanding av fribruk, sekundærbruk og lisensiert bruk for én og samme frekvensressurs, vil slik Telia ser det påvirke interessen for å ta ressursen i bruk og for å gjøre investeringer i denne sammenheng. I tillegg påpekes at interferensrisikoen er størst i tette byområder hvor kapasitetsbehovet er høyest Hvor stor andel av frekvensressursene må avsettes til fribruk, for at dette skal gi en fullverdig attraktiv løsning? Telia har vanskelig for å se at det å legge til rette for fribruk i dette båndet vil kunne fremstå som en attraktiv løsning for noen, og mener som nevnt over at dette er et forslag som myndighetene ikke bør går videre med. Sagt på en annen måte, så bør ikke noen av de ledige frekvensressursene i GHz båndet avsettes til fribruk. Dersom det likevel skulle bli bestemt at hele eller deler av de ledige ressursene skal avsettes til fribruk, er det ikke mulig å si noe konkret om hvor stor andel av de ledige ressursene som i tilfellet bør avsettes. LTE-standarden støtter i dag støtter båndbredder ned til 5 MHz i dette båndet, men spesifikasjonene for nestegenerasjons mobilstandard (5G) er fortsatt ikke kjent. På den annen side og dersom et innendørssystem skal gi samme brukeropplevelse som eksisterende utendørssystemer i dette båndet, må hele den ledige ressursen i båndet avsettes til fribruk, dvs. tilsvarende en full LTE carrier ( x 0 MHz). Dersom det som nevnt i svaret på spørsmål 1 a) ovenfor bygges en felles infrastruktur innendørs som ulike tilbyderne kan knytte utstyret sitt til, vil derimot eksisterende "utendørsaktører" gjennom bruk av en andel hver av de ledige ressursene kunne tilby fullverdige 4G og 5G tjenester innendørs som følge av muligheten til å kombinere ulike frekvensbånd som de besitter i tjenesteproduksjonen..3. Sekundærbruk forbeholdt innendørs mobildekning:.3..1 Hvilke forutsetninger og tekniske krav må være tilstede for at innendørs sekundærbruk på en hensiktsmessig måte kan bidra til å oppnå målet om bedret innendørsdekning? Etter Telias vurdering er denne lisensieringsmodellen ikke gjennomførbar i praksis. Det vil nødvendigvis oppstå risiko for stråling fra innendørssystemer som vil påvirke og interferere med utendørssystemene som opererer i det samme frekvensbåndet. Det må også kunne bli lagt til grunn at innendørsdekning typisk vil bli etablert i tettere befolkede områder hvor det allerede eksisterer utendørssystemer i det samme frekvensbåndet. Videre vil det fremstå som urimelig overfor tillatelsesinnehaver som har betalt et engangsvederlag for retten til å disponere ressursene og som vil bli forpliktet til løpende å betale gebyrer og avgifter til myndighetene for retten til å bruke disse ressursene så lenge tillatelsen innehas, at andre sånn

9 (9) uten videre skal kunne ta i bruk de samme ressursene og tilby tilsvarende tjenester som tillatelsesinnehaveren selv produserer uten å måtte betale for seg. Av hensyn til forannevnte, samt av hensyn til å redusere risikoen for at primærbrukers virksomhet i båndet blir påvirket, bør sekundærbruk i båndet derfor ikke kunne skje uten etter nærmere kommersiell avtale mellom primærbruker og sekundærbruker der både vederlagsspørsmålet og de nærmere vilkårene for sekundærbruk reguleres..3.3 Tildele hele eller deler av de ledige frekvensressursene som individuelle tillatelser forbeholdt innendørs bruk: Vil det i så fall være hensiktsmessig at det åpnes opp for sekundærbruk av frekvensressursene utendørs? Selv om Telia er av den oppfatning at tildeling av individuelle tillatelser forbeholds innendørsbruk uten samtidig mulighet for bruk av ressursene utendørs vil være å sløse med verdifulle spektrumsressurser, vil det å åpne for sekundærbruk utendørs by på akkurat de samme utfordringene og risikoen for interferens som ved individuelle tillatelser utendørs og sekundærbruk innendørs, jf. ovenfor Hvilke forutsetninger og vilkår må settes for at sekundærbruk av frekvensressursene skal kunne tillates? Å tillate sekundærbruk utendørs samtidig som hele eller deler av de ledige frekvensressursene skal tildeles som individuelle tillatelser forbeholdt innendørs bruk, vil reise tilsvarende utfordringer som ved det motsatte scenariet, dvs. tillate sekundærbruk innendørs samtidig som hele eller deler av ressursene tildeles som individuelle tillatelser utendørs. Det vises i denne sammenheng derfor kort til svar ovenfor. Med vennlig hilsen Telia Norge AS Frode Lillebakken Juridisk direktør

Deres ref.: Deres dato:

Deres ref.: Deres dato: W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1700401-13 - 541 Vår dato: 19.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Anbefaling for forvaltningen 2,1 GHz-båndet

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2018 2021 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Cloudberry Mobile AS Karl Johans gt OSLO Oslo, 21. juli 2017

Cloudberry Mobile AS Karl Johans gt OSLO Oslo, 21. juli 2017 Cloudberry Mobile AS Karl Johans gt. 25 0159 OSLO Oslo, 21. juli 2017 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) firmapost@nkom.no Kopi: kgu@nkom.no Svar på høring om bedre innendørs mobildekning Vi viser

Detaljer

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014 Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen 3. april 2014 1 Innledning Samferdselsdepartementet (SD) har besluttet at frekvensene 1710-1725 MHz / 1805-1820 (2 x 15 MHz) skal tildeles gjennom en åpen konkurranse

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 hvor det står at myndigheten skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet

Detaljer

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om fastsettelsen av de overordnede rammene... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Overordnede målsettinger... 4 2 Spektrum

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 110-15(3), 2- Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND KODE: Deres ref.vår ref. 11/900 Dato 15.05.2012 Prosess for tildeling av frekvensressurser i båndet omkring

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet 1. Innledning Frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er kjernebåndet for produksjon av tredjegenerasjons mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA). ¾ av

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Small-Cells The Solution or just another tool?? Tommy S. Johansen & Heiki Neskvern TeliaSonera Norge

Small-Cells The Solution or just another tool?? Tommy S. Johansen & Heiki Neskvern TeliaSonera Norge Small-Cells The Solution or just another tool?? Tommy S. Johansen & Heiki Neskvern TeliaSonera Norge 1 Et lite historisk tilbakeblikk MOR001 Molde Kornsilo: Nokia DE21 GSM kabinett. -Installert: 1994 -Vekt:

Detaljer

Choose an item. Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND

Choose an item. Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND 2017-03-27 1 (5) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt elektronisk til: firmapost@nkom.no Oslo, 27. mars 2017 Vedr. grunntakst og takstregimet for spesialnummer Telia Norge

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Notat utarbeidet i fellesskap av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger ved fastsettelse av endelige auksjonsregler 17. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og kort oversikt over tildelingsprosessen... 3 1.1 Om frekvensressursene

Detaljer

Frekvensstrategi

Frekvensstrategi Frekvensstrategi 2015-2016 Post- og teletilsynet Besøksadresse / Office address: Nygård 1, Lillesand Postadresse / Postal address: Postboks 93 4791 LILLESAND NORWAY Tel +47 22 82 46 00 Fax +47 22 82 46

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet

Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1600197-43 - 540 Vår dato: 12.6.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet

Detaljer

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref. Vår ref. Dato 15/4193 - HEW 18.04.2017 Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017 Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz 30. mars 2017 Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndet [XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser

Detaljer

Anvendelse av 700 MHz-båndet Samfunnsøkonomisk analyse

Anvendelse av 700 MHz-båndet Samfunnsøkonomisk analyse 2017-04-19 1 (9) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sent elektronisk til firmapost@nkom.no Kontaktperson Frode Lillebakken 41319027 frode.lillebakken@telia.no Referanse 2017-03-01

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Hva slags kommersiell og strategisk betydning får dette for lokale fiberutbyggere? Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud Nexia Management Consulting AS

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

Vedr. spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Vedr. spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet 2016-09-05 1 (10) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt per e-post: firmapost@nkom.no Att: vsk@nkom.no Deres ref.: Oslo 1600197-4-540 5. september 2016 Vedr. spørsmål til fremtidig

Detaljer

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet Spektorums1illatelse nr. 1003197 til bruk av frekvenser i båndene 885,1 890,1 MHz og 930,1 935,1 MHz 1 Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel

Detaljer

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R W Jernbaneverket Stortorvet 7 0155 OSLO Vår ref.: 1103131-4 - 549 Vår dato: 29.4.2015 Deres ref.: 201306961-1 Deres dato: 16.10.2013 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Frekvenstillatelse nummer 1003386

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør

Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Neste generasjon nødnett i kommersielle mobilnett? Mission possible? IKT-forum 28.09.2017 Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Nye, alvorlige hendelser der samfunnet trenger nødkommunikasjon kommer til å inntreffe

Detaljer

Sendes via e- post til firmapost@npt.no

Sendes via e- post til firmapost@npt.no Til Post- og teletilsynet Sendes via e- post til firmapost@npt.no Avsnitt og setninger merket med klammeparanteser bes unntatt fra offentlighet INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT Det vises til Post- og teletilsynets

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. FREKVENSTILLATELSE TIL TELENOR ASA Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. Tillatelsen trer i kraft 28. juni 2011 og gjelder til

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz 8.3.2017 Innholdsfortegnelse Lav 6 GHz (5 925-6 425 MHz)... 3 Høy 6 GHz (6 425-7

Detaljer

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz W Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 OSLO Vår ref.:1505866-3 - 572 Vår dato: 17.12.2015 Deres ref.: 09/852/045.3 Deres dato: 6.11.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Sendertillatelse

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 20. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Frekvenstak... 3 3 Auksjonsformat... 4

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Innspill til mulig anvendelse av hele eller deler av båndet MHz til video PMSE

Innspill til mulig anvendelse av hele eller deler av båndet MHz til video PMSE Innspill til mulig anvendelse av hele eller deler av båndet 2300-2400 MHz til video PMSE Til: firmapost@nkom.no, kgu@nkom.no kent.inge.buli.gutvik@nkom.no, svend.albert.toft@nkom.no Fra: Michel Gascoin

Detaljer

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Høring - forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1606405-2 - 008 Vår dato: 1.3.2017 Deres ref.: 16/1716- Deres dato: 13.12.2016 Saksbehandler: Elise K. Lindeberg Høring - forslag til ny

Detaljer

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet RIksTV Høring rapport om digital dividende i Norge RiksTV viser til departementenes høring av rapporten avgitt av arbeidsgruppe

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Ekomplan. Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 14. august 2015

Ekomplan. Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 14. august 2015 Ekomplan Innspill til Samferdselsdepartementet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 14. august 2015 Innholdsfortegnelse 1 Ekomsektorens økonomiske betydning - omsetning, investeringer og statens inntekter...

Detaljer

Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015

Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015 Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen 9. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om høringsnotatet... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Tidligere tildelinger i båndet... 4 1.4 Overordnede

Detaljer

Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Halvor Ødegaard 17. November 2016 Lovforslaget: Bakgrunn Betydning av digital infrastruktur av

Detaljer

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere

Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk og varsel om stenging av FM-sendere W Radio Metro AS Akersgata 45 0158 OSLO Vår ref.:0802712-23 - 513.3 Vår dato: 11.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Varsel om ileggelse av tvangsmulkt for ulovlig frekvensbruk

Detaljer

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Journalpost:16/76924 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett

Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg til Telenor om retting av varsler om endringer i Telenors kobberaksessnett W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1103505-123 - 411.9 Vår dato: 21.10.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Einar Meling Oversendelse av Broadnets klage på Nkoms pålegg

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg W Norpost AS v/hege Stenmarck Vår ref.:1506189-4 - Vår dato: 8.2.2016 Deres ref.: Deres dato: 26.11.2015 Saksbehandler: Cathrine Grimseid Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Digitalisering av jernbanen

Digitalisering av jernbanen Digitalisering av jernbanen Jernbaneforum 21. mars 2017 Sverre Kjenne Digitalisering og teknologi er det største fornyelsesprogrammet i Norge 2 Transmisjon Blodåren i den digitale jernbanen 5.000 km ny

Detaljer

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016 Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet Utkast til auksjonsregler 26. august 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 HVA TILDELES VED AUKSJON... 3 2.1 Oversikt over frekvensområdet og blokk som er

Detaljer

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera?

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? av Svein Birger Skogly, Atle Coward Markussen, Stig Johannessen 1 Definisjon på PMSE PMSE er forkortelsen

Detaljer

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester. Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Ekomplanen - Betydning for tilbydere av bredbåndstjenester Arne Litleré Seniorrådgiver - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Seminar KS Bedrift og Defo - 16. november 2016 Ekomplanen Nasjonal plan for elektronisk

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi?

Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Myndighetenes ønske om bredbånd til alle Er 100 Mbit/s realisme eller utopi? Statssekretær Reynir Jóhannesson EKOM-konferansen 12. oktober 2015 Bredbåndsrapport 2015 Bredbåndsdekning i Norge 2015 - hastigheter

Detaljer

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore 1 1. INNLEDNING... 3 2. HVA TILDELES VED AUKSJONEN... 3 2.1. Frekvensene som er gjenstand for auksjon... 3 2.2. Frekvenstillatelse

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Ekompolitikk

Ekompolitikk Ekompolitikk 2017-2021 Statsråd Ketil Solvik Olsen Oslo,17. november 2017 Ill. Bjørn Sæthren/07 Media Fremtidens transport og norske muligheter Digitalisering Elektrifisering Autonomi Samvirkende systemer

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fortrinnsrett for

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /15. Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 08.09.2015 142/15 Høringsuttalelse angående leveringspliktige kommunikasjonstjenester Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater i flg. liste Deres ref Vår ref Dato 15/258-03.07.2015 Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og bredbånd Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak

Høringssvar Robuste og sikre nasjonale transportnett. Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak Høringssvar "Robuste og sikre nasjonale transportnett Målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak 14. august 2017 2. Generelle tilbakemeldinger Vi viser til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) rapport

Detaljer

Høringssvar. Introduksjon

Høringssvar. Introduksjon Høringssvar Date Rev Kommentarer til Høring om bruk og tildeling av frekvensressurser offshore Post- og teletilsynet ref: 1103594-2-522 Dokument nr: 21. Sept 2011 02fin Prep by Verified by AT PHS TN-NPT-2011-01

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS

SPØRSMÅL OM ANGÅENDE MULIGE TILTAK FOR Å UNNGÅ MANGEL PÅ NUMMERRESSURSER SVAR OG KOMMENTARER FRA TDC AS Fra: Rørstad, Ola Leonhard L Sendt: 10. november 2016 15:47 Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (firmapost@nkom.no) Kopi: Vallesverd, Johannes Myhre; Johnson, Hege; Thommesen, Jens

Detaljer

900 MHZ-TILDELINGEN TELENORS KOMMENTARER TIL TELIAS INNSPILL TIL AUKSJONSREGLER

900 MHZ-TILDELINGEN TELENORS KOMMENTARER TIL TELIAS INNSPILL TIL AUKSJONSREGLER Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt per epost: 900mhz-auksjon@nkom.no; sidsel.huse@nkom.no Vår dato Vår referanse 05.08.2016 2016-33 Deres dato 23.05.2016 Vår saksbehandler

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE?

HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? HVORDAN SIKRE AT REGULERINGEN STØTTER EN BÆREKRAFTIG KONKURRANSE TIL DET BESTE FOR KUNDENE? ER SYMMETRISK REGULERING ET HENSIKTSMESSIG VIRKEMIDDEL? ØYVIND HUSBY - TDC GET LANDSDEKKENDE NETT OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Mars 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Utvidet innendørsdekning... 2 3. DSBs forpliktelser... 3 4. Kundens forpliktelser... 3 5.

Detaljer

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet

Klage på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet BRHR Samferdselsdepartementet PostboksB010 Dep. 0030 Oslo Sendestil: Post- og teletilsynet Postboks93 4791 Lillesand Oslo, 15. august 2014 Deres ref.: 1402794-4 Saksansvarligadvokat: Erik Langseth Klage

Detaljer

Tildeling av 700 MHz-båndet til mobile tjenester

Tildeling av 700 MHz-båndet til mobile tjenester Tildeling av 700 MHz-båndet til mobile tjenester Til Samferdselsdepartementet 12. juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Nkoms oppdrag i forbindelse med tildelingen av 700 MHz-båndet... 3 1.2

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

1. Frekvensforvaltning

1. Frekvensforvaltning Mk Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/685-1 30.09.2015 INNSPILLTILEKOMPLANEN Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) ønsker med dette å gi innspill

Detaljer

Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene. Mission possible? Frekvensforum, Lillesand Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør

Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene. Mission possible? Frekvensforum, Lillesand Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Samfunnskritisk kommunikasjon i mobilnettene Mission possible? Frekvensforum, Lillesand 20.09.2017 Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør Nye, alvorlige hendelser der samfunnet trenger nødkommunikasjon kommer

Detaljer

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting

Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Vedtak om konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert senderanlegg for kringkasting Kulturdepartementet viser til (Navn på søker) søknad datert (dato) om anleggskonsesjon for

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 16. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Overordnede målsettinger... 3 3 Spektrum som skal tildeles...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/807 16/ Regelrådets vurdering: Grønn: Forslaget er tilstrekkelig utredet, men utredningen kan forbedres

Deres ref. Vår ref. Dato 16/807 16/ Regelrådets vurdering: Grønn: Forslaget er tilstrekkelig utredet, men utredningen kan forbedres Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/807 16/00006-4 08.07.2016 Uttalelse om bredbåndsutbyggingsloven Ansvarlig myndighet: Samferdselsdepartementet (SD) Regelrådets

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka OPPSUMMERINGSDOKUMENT MEDIETILSYNETS VURDERINGER AV INNSPILL TIL HØRING AV VILKÅR I ANLEGGSKONSESJON 12. FEBRUAR 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vilkår om tilgang

Detaljer

P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F. u ' NN F' RKIVKODE: D +

P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F. u ' NN F' RKIVKODE: D + Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Kultur og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo P,V{ 1 /SEK.: PT-5.!..F u ' NN F' RKIVKODE: D + - i AUG. 2008 t3evet: Vår dato 31.07.2008 børas

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i kringkastingsforskriften

Høringsuttalelse forslag til endringer i kringkastingsforskriften Kulturdepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 11.10.2017 Altibox AS Postboks 8124 4069 Stavanger info@ Høringsuttalelse forslag til endringer i kringkastingsforskriften 1. Innledning Vi viser

Detaljer

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet (dividenden) Telenors syn på forvaltningen av dividenden i hovedtrekk Dividenden er en unik ressurs som muliggjør gode

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer