Resultatrapport 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatrapport 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Resultatrapport 3. kvartal oktober 211 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO

2 Oppsummering god inntjening i underliggende drift Resultat før skatt ble 2, (29,3) millioner kroner Tap og nedskrivninger utgjorde 1, (6,5) millioner kroner Negativ verdiutvikling på finansielle instrumenter utgjorde -15,7 (9,3) millioner kroner Rentemarginen ble 1,3 % (1,3 %) Rentenettoen ble 89,5 (94,5) millioner kroner Totale kostnader ble 83,4 millioner. Det er 11,6 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor Volumutvikling og inntjening for næringslivssegmentet er som planlagt Privatmarkedet har bedret lønnsomheten Egenkapitalavkastningen ble 4,5 % (6,9 %) før skatt, og 3,4 % (4,2 %) etter skatt Innskuddsdekningen for konsernet ble 48,1 % (44,7 %), og for morbanken 65,1 % (56,4 %) Kjernekapitaldekningen ble 13,2 % (11,7 %) 2

3 Utviklingen i regionen - olje Nye estimater for 212 viser at både investeringer og letekostnader forventes å øke med ca 12 % Nye oljefunn og oppjusterte estimater på reservene driver opp investeringsnivåene. Oljeprisen har falt fra USD 116 til USD 15 per fat i kvartalet. Samtidig har dollarkursen styrket seg mot NOK i samme periode, så effekten er liten. NOK milliarder NOK milliarder Investeringer Kilde: Statistisk Sentralbyrå / OD Letekostnader Kilde: Statistisk Sentralbyrå / OD

4 Utviklingen i regionen - næringsbygg Prime yield har sunket til 5,25 %. Det er store individuelle forskjeller i forhold til beliggenhet og kvalitet på næringsbygg. Det er fremdeles et begrenset transaksjonsvolum i regionen. 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 7,5 % Yield (direkteavkastning) God kvalitet, sentral beliggenhet 6,5 % 5,5 % 6,25 % 6,2 % 6, % Kilde: OPAC 5,25 % Leieprisene er stabile Leiepris pr. kvm i NOK Kilde: OPAC / DN Central Stavanger Stavanger oil rel Presentasjon Q

5 Utviklingen i regionen - Boliger Igangsatte boliger Kilde: Statistisk Sentralbyrå Pris per kvm alle boliger Kilde: NBBF boliglånsunders. 7-8, NEF Norway Rogaland Stavanger Rogaland ex. S & S Sandnes Norway - average Dager Formidlingstid boliger Kilde: NEF 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Arbeidsledighet i % Kilde: NAV Rogaland ex. Stav. Stavanger Norway Rogaland Norway 5

6 Utvikling av konkurser i Rogaland Det er en svakt stigende trend i antall konkurser i Rogaland, men ingen vesentlige endringer så langt i Antall konkurser Rogaland Kilde: Konkursregisteret Jun. 8 Sep. 8 Des. 8 Mar. 9 Jun. 9 Sep. 9 Des. 9 Mar. 1 Jun. 1 Sep. 1 Des.1 Mar.11 Jun % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Antall konkurser Rogaland % av Norge Kilde: Konkursregisteret Jun. 8 Aug. 8 Okt. 8 Des. 8 Feb. 9 Apr. 9 Jun. 9 Aug. 9 Okt.9 Des. 9 Feb. 1 Apr. 1 Jun. 1 Aug. 1 Okt.1 Des.1 Feb.11 Apr.11 Jun.11 6

7 Resultat Beløp i tusen kroner 2K11 3K11 3K1 9M11 9M1 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet for salg etter skatt Resultat etter skatt Fortjeneste per egenkapitalbevis 1,8 1,8,7 5,2-2,8 Egenkapitalavkastning etter skatt 5,2 % 3,4 % 4,2 % 4,7 % -1,9 % 7

8 Underliggende drift Bankens underliggende drift er forbedret med 39 %. sammenlignet med 3Q 21. Vesentlig bedre kostnadskontroll er hovedårsaken. Det forventes en ytterligere forbedring i underliggende drift fremover. NOKm K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K Resultat før verdipapir, tap og skatt Resultat før skatt 8

9 Netto renteinntekter Netto renteinntekter er uendret ift 2Q 211, men litt ned ift tilsvarende kvartal i 21. Dette som følge av en redusert portefølje. Rentenetto på 1,33 % er uendret ift 2Q 211 og 3Q 21. Dette til tross for en økning i Nibor på 14bp gjennom kvartalet. Banken har re-priset utlånsporteføljen i september som følge av økt pengemarkedsrente og høyere kredittpåslag i fundingmarkedet. NOKm K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1, %,8 %,6 %,4 %,2 %, % Netto renteinntekter Rentenetto % gj.sn. forvaltningskapital Presentasjon Q

10 Volumutvikling NOKm NOKm K94K91K12K13K14K1 1K11 2K11 3K11 3K94K91K12K13K14K1 1K11 2K11 3K11 Innskudd PM Innskudd NL Totalt Innskudd Utlån PM Utlån NL Totalt utlån Innskuddsvolumet er opprettholdt, mens utlånsvolumet er redusert med NOK 2 mrd siden 3Q 21. Dette gir en innskuddsdekning for konsernet på 48,2 % ved utgangen av 3Q11 mot en innskuddsdekning på 44,7 % i tilsvarende kvartal i 21 1

11 Andre inntekter Nedgangen i sum andre inntekter skyldes negativ netto verdiendring av finansielle instrumenter. Sammenlignet med 3Q 21 utgjør reduksjonen MNOK 21 (59 %) Sammenlignet med 2Q 211 utgjør reduksjonen MNOK 14 (48 %) Isolert sett utgjør netto verdiendring i 3Q 211 en reduksjon på MNOK 16. Netto provisjonsinntekter er økt med MNOK,7 (5,5 %) ift 3Q 21. Øvrige inntekter knyttet til datterselskaper og tilknyttede selskaper er økt med MNOK 3 (25 %) sammenlignet med 3Q 1. NOKm % 2 % % 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Utbytte Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring finansielle instrumenter Øvrige inntekter datterselskaper og tilknyttede selskaepr Sum andre driftsinntekter 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Andre inntekter i % av totale inntekter 11

12 Kostnadsutvikling Sum driftskostnader er redusert med MNOK 12 (12,2 %) sammenlignet med 3Q Det største bidraget til 6 kostnadsreduksjonen kommer gjennom reduksjon i andre driftskostnader % 4 % 3 % Sammenlignet med 3Q i 21 er 2 % andre driftskostnader redusert 1 % 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 med 9 %. Akkumulert er andre -2 % driftskostnader 1 % lavere i 211 enn 21. Antall ansatte er i henhold til bankens målsettinger. NOKm Personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Kostnadsgrad (h.sc.) K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Antall årsverk 12 1 % 9 % 8 % 7 % 6 %

13 Visjon, strategi og målsetninger - Fra 3 års-planen som ble etablert høsten 21 Hovedmål innen 213 Strategiske prioriteringer Oppnå en egenkapitalavkastning etter skatt på 1 %. Oppnå en kostnadsgrad på 5 %. Oppnå en innskuddsdekning på konsern-nivå på 55 %. Som følge av sterkt endrede rammebetingelser vil banken foreta en evaluering av disse målsettingene i forbindelse med årsavslutningen for 211. Re-strukturere balansen i form av økt satsing på privatmarked og utvalgte segmenter innen næringslivsmarkedet. Redusere kostnader. Sikre langsiktig funding og en solid innskuddsbase. Øke distribusjonskraften. Øke produkt- og kundelønnsomheten. Effektivisere bankens prosesser. Styrke kompetansen i alle ledd. Styrke merkevaren Sandnes Sparebank

14 Tapsutvikling 15 Ingen nye tap er identifisert gjennom kvartalet. Individuelle nedskrivinger utgjør,98 % av brutto utlån. Gruppenedskrivninger utgjør,27 % av brutto utlån etter individuelle nedskrivinger. NOKm 1 5 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11-5 Endr. individuelle nedskr. Endring gruppenedskr. Tap med nedskrivning Tap uten nedskrivning Inngått på tidligere tap Tap på utlån og garantier NOKm K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 1,2 % 1, %,8 %,6 %,4 %,2 %, % Individ. nedskrivninger (I.N.) I.N. i % av brutto utlån Gruppenedskrivninger (G.N) G.N. i % av utlån etter I.N. 14

15 Mislighold og tapsutsatte lån 25,8 % Brutto mislighold utgjør,75 % per 3Q. Økningen fra 2Q (,49%) skyldes noen få enkelt engasjementer. Tapsutsatte engasjement er redusert med MNOK 36 (3%) siden 2Q. NOKm 2,6 % 15,4 % 1 5,2 %, % 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger Bto. mislighold % bto. utlån NOKm K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte i % av brutto utlån 15

16 Likviditetssituasjon Likviditetssituasjonen er god. Rating-prosess er igangsatt for å bedre likviditeten i eksisterende gjeldspapirer og nye utstedelser. Hovedfokus er nå på rullering av forfall i 213. Banken har allerede planlagt en tilbakebetaling på MEUR 4 av ett syndikert innlån med forfall i januar 213. I likviditetsplanleggingen er det tatt høyde for refinansiering av F-lån med forfall våren 212. Per 3Q 211 er lån til en verdi av 5,7 mrd overført til SSB Boligkreditt. Av dette er 2,5 mrd benyttet i forbindelse med bytteordningen. 2,6 mrd er solgt i markedet. NOKm NOKm Refinansieringsbehov Obligasjoner med fortrinnsrett Syndicates and bilaterale loans Obligasjoner og sertifikater F-lån Ansvarlig lån 3K11 4K11 1K12 2K12 3K12 4K12 1K13 2K13 Strategisk likviditet Likviditetsbuffer Likviditet Ubenyttet OMF portefølje 16

17 Innskudd - fordeling Lav likviditetsrisiko 6% av innskuddene innen 1K MNOK 2 Store innskudd (over MNOK 5), utgjør 6% av totalen Nedgangen i store innskudd fra forrige kvartal (MNOK 272), vil bli erstattet med mindre innskudd NOKm Fordeling innskudd 5. 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Innskudd 1K - 2 mill Innskudd 2 mill - 2 mill Innskudd 5 mill + 17

18 Soliditet Kjernekapitaldekningen er økt til 13,2 %. Av dette utgjør egenkapital andelen 9,7 %. Kapitaldekningsprosenten er uendret på 15,5 % Banken risikovekter, % engasjementene etter 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 standardmetoden. NO OKm Egenkapital Ansvarlig lånekapital Kapitaldekningsprosent Øvrig egenkapital Kjernekapitalprosent 18, % 16, % 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, % NOKm 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3K9 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K11 Kjernekapitalprosent Kapitaldekningsprosent 18

19 Oppsummering pr 3. kvartal 211 Inntekter Kostnader Likviditet Banken har opprettholdt en tilfredsstillende rentenetto i et krevende marked. Re-prising av utlånsporteføljen forventes å gi effekt i 4. kvartal. Akkumulert pr 3Q er andre driftskostnader 1 % lavere i 211 enn i tilsvarende periode i 21. Full effekt oppnås ikke før 212 God likviditet og god kontroll på kommende forfall. Full fokus på å øke innskuddsdekningen fremover. Kapitalstruktur Banken er godt kapitalisert med en kjernekapital på 13,2 %. Oppsummering pr. 3Q 211 Bankens underliggende drift er i god bedring, og denne trenden forventes å fortsette. Nye endrede rammebetingelser, som følge av et urolig marked, medfører behov for å evaluere gjeldende målsetninger. Banken er godt rustet og forberedt på urolige tider. 19

20 Vedlegg 2

21 Samlet utlånsportefølje Andel personkunder utgjør 64,9 %. Andel personkunder er marginalt redusert som følge av volumnedgang innen personmarked Ellers ingen vesentlige endringer. Bergverk og olje 1, % Primærnæringer 1, % Prod. Av andre verkst.prod. 1,5 % Varehandel 1,7 % Bygge- og anl.virksomhet 3,5 % Faglige tjenester,9 % Andre,7 % Offentlig og privat tjenesteyting,6 % Transport og lagring,3 % Hotell- og restaurantdrift,2 % Finansielle tjenester 4,4 % Eiendomsdrift 19,8 % Personkunder og andre 64,9 % 21

22 Utlånsportefølje næringseiendom Ingen vesentlige endringer i sammensetningen av porteføljen Byggelån, Næring 1,8 % Tomt 5,4 % Borettslag,9 % Andre 9,3 % Utleie, Bolig 1,2 % Utleie, Næring 6,4 % Byggelån, Bolig 11,9 % 22

23 Utvikling - Store engasjement Store engasjement (1 % av ansvarlig kapital) er sterkt avtakende og utgjør NOK 3,1 mrd pr 3Q11 Pr Q3 utgjør store engasjement 116 % av ansvarlig kapital. Dette er i tråd med bankens strategi om å redusere konsentrasjonsrisikoen mot store enkelt kunder NOKm Store engasjement (konsolidert) 16 % 148 % 138 % 125 % 123 % 119 % 4,5 116 % 4,1 3,8 3,5 3,4 3,2 2,8 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Store engasjement Ansvarlig kapital SE/AK 18 % 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 23

24 SADG utvikling og 2 største eiere SADG utvikling Siste 12 mnd (NOK rebasert) 2 største egenkapitalbeviseiere pr Aksetittel 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, SADG/OSEBX SADG OSE BX Sparebank 1 SR-Bank Finansavdelingen ,6 Frank Mohn A/S Aksjer ,45 Helland A/S ,94 Clipper A/S ,86 Madland Kjell ,51 MP Pensjon ,31 Nordisk Finans Invest ,9 Skagenkaien Holding 95. 1,34 Aske Investering AS ,28 Nordhaug Invest AS ,14 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,3 Solvang Shipping A/S ,87 Tirna Holding AS 62.15,87 Terra Utbytte VPF 6.87,86 Skretting Marit ,73 Teleplan Holding AS 5.,7 Aske Jan Sigurd dødsbo 49.1,69 Solvang ASA ,61 Marin Elektro Holding AS 41.,58 GG Eiendom AS 4.35,56 2 største eiere ,28 6, Øvrige eiere ,72 Totale egenkapitalbevis , 24

25 Nøkkeltall 4K9 1K1 2K1 3K1 4K1 1K11 2K11 3K Vekst siste 12 mnd. forvaltning -2,3 % 1,2 % -,5 % -2,1 % -3,3 % -2,2 % 2,2 % -1,6 % -1,9 % -4,7 % Vekst siste 12 mnd. utlån -,3 %,9 % 1, % -1, % -3,9 % -2,2 % -1,5 % -,9 % -7,9 % -3, % Vekst siste 12 mnd. innskudd 4,2 %,5 %,7 % -6,6 % 2,3 % -2,3 % 2,9 % -4, %,3 % -3,3 % Rentenetto % gj.sn. fvk. 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % Andre inntekter % tot. inntekter 27, % 18,7 % 2, % 27,5 % 32, % 35, % 24,2 % 14,2 % 3,5 % 24,7 % Kostnadsgrad 63,7 % 57,3 % 92,7 % 72,6 % 64,5 % 72,6 % 75,6 % 79,9 % 71,2 % 71,1 % Kostnader % gj.sn. fvk. 1,3 % 1,1 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % Egenkapitalavkastning f. skatt 14,6 % 1,2 % -23,9 % 6,9 % 2,1 % 7,6 % 6,5 % 4,5 % 7,5 % -1,2 % Egenkapitalavkastning e. skatt 9,7 % 7,4 % -17,1 % 4,2 % 2, % 5,6 % 5,2 % 3,4 % 4,8 % -,9 % Kapitaldekningsprosent 15, % 14,9 % 14,1 % 14,4 % 15,4 % 15,7 % 15,5 % 15,5 % 15, % 14,4 % Kjernekapitalprosent 12,3 % 12,2 % 11,5 % 11,7 % 12,6 % 12,8 % 13,1 % 13,2 % 12,3 % 11,7 % Risikovektet kapital Antall årsverk Børskurs Egenkapitalbevisprosent 56,8 56,8 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 56,9 56,8 56,8 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis 3,3 2,5-5,8 1,4,7 1,9 1,8 1,2 6, -2,5 Bokført EK pr. egenkapitalbevis 135,1 137,2 131,4 132,1 132,7 134,2 135,8 137,7 135,1 132,1 Individ. nedskr. i % av bto. utlån,45 %,49 %,76 %,71 %,87 %,89 %,87 %,98 %,45 %,87 % Gruppenedskr. % utlån etter I.N.,29 %,28 %,27 %,25 %,26 %,27 %,28 %,27 %,29 %,26 % Innskuddsdekning morbank 57,4 % 57,1 % 6,2 % 57,3 % 61,6 % 63, % 68,6 % 66,5 % 57,4 % 6,5 % Presentasjon Q

26 Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank er en selvstendig bank med hovedkontor på Forus, midt mellom byene Stavanger og Sandnes Banken har en sterk posisjon i en spennende region Vi har ca 57. aktive personkunder og 5.3 aktive næringslivskunder Banken har filialer i Sandnes, Stavanger og Oslo SLIK DU VIL HA DET - er vårt kundeløfte Det kjennetegnes ved at vi legger stor vekt på blant annet: Korte beslutningsveier Relasjoner Fleksibilitet Høy servicegrad 26

27 Tilbakeblikk Sandnes Sparebank har historie helt tilbake til 1875 Banken ble ikke vesentlig rammet av bankkrisen på 199-tallet, og benyttet i denne perioden sin soliditet som et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg flere kunder. I løpet av få år ble forretningsvolumet om lag doblet gjennom tilsig av kunder med god økonomi. Personmarkedet har tradisjonelt vært hovedmarkedet for banken 1994: Sandnes Sparebank satset aktivt på næringslivsmarkedet ved å bygge opp kapasitet og kompetanse 1995: Banken etablerte kontor i Stavanger. Samme år ble Sandnes Sparebank notert på Oslo Børs gjennom en grunnfondsemisjon 1997: Bank Direkte ble etablert Sandnes Sparebank etablerte sin egen direktebank og fikk kunder over hele landet, hovedsakelig i de store norske byene 23: Sandnes Sparebank får konsesjon til å overta Acta Bank ASA 25: Sandnes Sparebank inngår samarbeid med Tennant Forsikring om salg av skadeforsikring. Med denne avtalen ble produkttilbudet til bankens personkunder ytterligere utvidet. Banken tilbyr i dag både person- og skadeforsikring 26: Sandnes Sparebank kjøper 91 % av aksjene i M2 Eiendomsmegling i Oslo 27: Sandnes Sparebank får konsesjon til å drive verdipapirforetak, SSB Securities 28: Banken etablerer rådgivningskontor i Håkon VII s gt. i Oslo 28: Banken flytter inn i nye lokaler i Vestre Svanholmen 4 29: SSB Boligkreditt ble etablert 29: SSB Securities ble solgt til Wunderlich Securities 21: Svein Ivar Førland ble ansatt som ny administrerende direktør 1. Juni 27

28 Om Sandnes Sparebank ORGANISERING OG LOKALISERING Konsern*- og organisasjons struktur Lokalisering 1% 1% 1% Hovedkontor på Forus Owe Høines Risk Manager Terje Frafjord CFO Sindre Steine Ims Direktør Juridisk Svein Ivar Førland CEO Ingrid Fure Schøpp Direktør Kommunikasjon Sune Svela Madland Direktør Forretningsutvikling 6 Filialer Hovedkontor på Forus Langgata Sandnes Bryggen senter på Hommersåk Romsøegården i Stavanger Hundvågsenteret i Stavanger Haakon VII s gate i Oslo Haakon VII s gate i Oslo Sindre Steine Ims Direktør Spesial engasjement Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Odd Egil Flokketveit Direktør Personkunder *Utdrag av konsernstruktur 28

29 SSB Boligkreditt AS Investor Presentasjon

30 Oversikt SSB Boligkreditt SSB Boligkreditt ble etablert i 28. Primært formål var å sikre stabil og langsiktig finansiering for Sandnes Sparebank gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. SSB Boligkreditt er et 1 % eid datterselskap av Sandnes Sparebank. 3

31 Bolighypotekmassen Størrelse MNOK 5,675 Type 1% private boliglån Type lån Flexi lån: 6 % Nedbetalingslån: 4 % Tilleggsikkerhet MNOK 323 Geografisk distribusjon Lån i mislighold (> 9 dager) Norge, med hovedvekt i Rogaland Ikke med i beregningsgrunnlaget, men beholdes i balansen Antall lån 4,464 Gjennomsnittlig LTV 46 % Gjennomsnittlig antall år i massen 3,76år Gjennomsnittlig lånesaldo MNOK 1,271 Rentetype Flytende 94%, Fast 6%

32 Konservativ og høy kvalitets masse Lavt nivå over mislighold, ingen identifiserte tap. Tilleggssikkerhet: Bankbeholdning i Sandnes Sparebank Misligholdte og tapsførte lån,8 %,6 %,4 %,2 %, % 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 Tapsførte lån Misligholdte lån Boligmasse 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 Lån Tilleggssikkerhet Bankbeholdning Sum Overdekning 38,36 % 37,23 % 25,9 % 25,45 % 9,11 % 2,72 % 18,93 %

33 Obligasjoner med fortrinnsrett Utsteder SSB Boligkreditt AS SSB Boligkreditt AS SSB Boligkreditt AS SSB Boligkreditt AS SSB Boligkreditt AS ISIN NO NO15886 NO NO NO16199 Pålydende MNOK 3, MNOK 5 MNOK 7 MNOK 4 MNOK 5 Start dato Forfall Forlenget forfall Kupong NIBOR 3 mnd + 5bp NIBOR 3 mnd + 62bp NIBOR 3 mnd + 65bp 4,15% NIBOR 3 mnd + 6bp SSB Boligkreditt har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett til pålydende 5,1 mrd. Primært ønskelig å utstede obligasjoner med lang løpetid (5 år +)

34

Resultatrapport 4. kvartal 2011

Resultatrapport 4. kvartal 2011 Resultatrapport 4. kvartal 211 15. februar 212 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO Oppsummering stabil drift, god kapitalsituasjon og økt innskuddsdekning Resultatet før skatt ble 31,5 (9,) millioner

Detaljer

Rogaland på børs 2011

Rogaland på børs 2011 Rogaland på børs 2011 Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Kort om Sandnes Sparebank En sterk posisjon i et spennende marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2015

Resultatrapport 1. kvartal 2015 Resultatrapport 1. kvartal 215 Kapitalmarkedsdag 22. april 215 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO Oljeinvesteringer Investeringsanslagene er justert ned i henhold til Norges Banks anslag i Pengepolitisk

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2016

Resultatrapport 1. kvartal 2016 Resultatrapport 1. kvartal 216 21. april 216 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO Bakgrunn for korreksjon i endelig årsrapport 215 Det oppstod to vesentlige hendelser etter avlagt 4. kvartals rapport

Detaljer

Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank. Svein Ivar Førland, Oslo 05.09.11

Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank. Svein Ivar Førland, Oslo 05.09.11 Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank Svein Ivar Førland, Oslo 05.09.11 Del I Strategi, markedsutvikling og fremtidsutsikter En sterk posisjon i et attraktivt marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder,

Detaljer

Resultatrapport 2. kvartal 2015

Resultatrapport 2. kvartal 2015 Resultatrapport 2. kvartal 215 15. juli 215 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO Oljeinvesteringer Investeringsanslagene er justert ned i henhold til Norges Banks anslag i Pengepolitisk Rapport

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Resultatrapport 4. kvartal 2015

Resultatrapport 4. kvartal 2015 Resultatrapport 4. kvartal 2015 25. februar 2016 Svein Ivar Førland, CEO Terje Frafjord, CFO Om Sandnes Sparebank Om Sandnes Sparebank Lokalisering og organisasjonsstruktur Stiftet i 1875 Ca 40 000 kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017

Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Årsregnskap 2016 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2017 Per Halvorsen Administrerende banksjef Roar Snippen CFO Telemark har hatt en svak men stabil utvikling Arbeidsledighet Boligprisutvikling BNP siste tre

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sandnes Sparebank. Resultatpresentasjon 1. kvartal 2017 Oslo, 4. mai 2017

Sandnes Sparebank. Resultatpresentasjon 1. kvartal 2017 Oslo, 4. mai 2017 Sandnes Sparebank Resultatpresentasjon 1. kvartal 217 Oslo, 4. mai 217 2 Marked og kunder Organisasjon Fysisk tilstedeværelse Kundebase på 4. privatmarkedskunder og 5. bedriftsmarkedskunder Hjemmemarkedet

Detaljer

Investorinformasjon. Investorinformasjon

Investorinformasjon. Investorinformasjon Investorinformasjon Egenkapitalbeviset Avkastning og utbyttepolitikk Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for 1. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 31.03.12 kr 1,3 mill eller 0,52 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 2,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Resultatrapport. 1. kvartal/pr

Resultatrapport. 1. kvartal/pr Resultatrapport 1. kvartal/pr. 31.03.2017 Jæren Sparebank en kort oversikt Sterk lokalbank og alliansebank i Eika Gruppen et riksdekkende samarbeid mellom 73 lokale sparebanker 13,2 Forvaltningskapital

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 31.03.09 31.03.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 461 5,43% 500 6,61% 2 241

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer