Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET Utgiftskapittel: , 2530

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530"

Transkript

1 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859

2 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859

3 Innhald Del I Innleiande del Hovudmål og politiske prioriteringar God og open forvalting Like moglegheiter, rettar og plikter for innvandrarar og barna deira til å delta og bidra i arbeidsog samfunnsliv Likestilling mellom kvinner og menn i familie-, arbeids- og samfunnsliv Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av m.a. kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom Eit barnevern som gir barn og ungdom omsorg og vern slik at dei meistrar liva sine og utviklar evnene sine Ei sterk stilling for forbrukarane Eit etisk og miljøforsvarleg forbruk Oversikt over budsjettforslaget for BLD Forslag til utgifter og inntekter fordelte på kapittel og postgrupper Postar med stikkordet kan overførast Meirinntektsfullmakter Del II Nærmare om budsjettforslaget 27 3 Nærmare om budsjettforslaget 29 Programområde Programkategori Administrasjon Kap. 800 Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Kap Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Programkategori Integrering og mangfald Kap. 820 Integreringsog mangfaldsdirektoratet Kap Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet Kap. 821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar Kap Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Kap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Kap. 823 Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene Kap Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene Programkategori Tiltak for familie, likestilling og ikkje-diskriminering Kap. 840 Krisetiltak Kap. 841 Samliv og konfliktløysing Kap. 842 Familievern Kap Familievern Kap. 843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda Kap. 844 Kontantstøtte Kap. 845 Barnetrygd Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv Kap Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv Kap. 847 Tiltak for personar med nedsett funksjonsevne Kap. 849 Likestillings- og diskrimineringsombodet Programkategori Tiltak for barn og unge Kap. 850 Barneombodet Kap. 852 Adopsjonsstønad Kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Kap. 854 Tiltak i barneog ungdomsvernet Kap Tiltak i barneog ungdomsvernet Kap. 855 Statleg forvalting av barnevernet Kap Statleg forvalting av barnevernet

4 Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak Kap. 858 Barne-, ungdomsog familiedirektoratet Kap Barne-, ungdomsog familiedirektoratet Kap. 859 EUs ungdomsprogram Kap EUs ungdomsprogram Programkategori Forbrukarpolitikken Kap. 860 Forbrukarrådet Kap. 862 Positiv miljømerking Kap. 865 Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid Kap. 866 Statens institutt for forbruksforsking Kap. 867 Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet Kap Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet Kap. 868 Forbrukarombodet Kap Forbrukarombodet Programområde Programkategori Stønad ved fødsel og adopsjon Kap Foreldrepengar Del III Omtale av særlege tema Likestilling i budsjettet og oppfølging av aktivitets- og rapporteringspliktene Barne- og ungdomstiltak Barnevernet Likestilling i innvandrarbefolkninga Forbrukarinformasjon og -kunnskap Betalingsproblem/gjeld Status i departementet og tilknytte verksemder Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet Barne-, ungdomsog familieetaten (Bufetat) Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Forbrukarombodet Barneombodet Likestillings- og diskrimineringsombodet Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet Andre kommentarar til omtalen Forsking og utvikling Internasjonalt arbeid Innleiing Samarbeid i ulike institusjonar Omtale av miljøprofilen i budsjettet Forbrukarområdet Barn og unge Mål for inkludering av innvandrarbefolkninga Forord Samla oversikt over måla og dei ansvarlege departementa Arbeid og velferd Staten som arbeidsgivar Utdanning og oppvekst Språk og barnevern Helse og omsorg Politi, kriminalomsorg og rettsvesen Bustad og val Kultur og media Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder Likestillingsog diskrimineringsombodet Forbrukarrådet Statens institutt for forbruksforsking Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2012, kapitla , 2530, 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858,

5 Tabell 3.1 Gjennomsnittleg ventetid på busetjing frå mottak i månader. 36 Tabell 3.2 Busette flyktningar i kommunane og familiesameinte med desse. 37 Tabell 3.3 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Tabell 3.4 Prøveresultat Norskprøve 2 og 3 38 Tabell 3.5 Satsar for integreringstilskotet.. 57 Tabell 3.6 Tilskot til nasjonale ressursmiljø 61 Tabell 3.7 Satsar for persontilskotet Tabell 3.8 Talet på bidragspliktige og bidragsmottakarar med offentleg fastsett bidrag fordelt på kjønn 2002, 2004, 2006, 2008, 2009 og 2010* Tabell 3.9 Barn i kontantstøttealder og barn med kontantstøtte Tabell 3.10 Mottakarar av barnetrygd etter kjønn. Gjennomsnittstal for 2006, 2008, og Tabell 3.11 Årsverk i familievernet Tabell 3.12 Krisesentra. Talet på tilsette fordelt på kvinner og menn i perioden I tillegg kjem tilsette som arbeider kun i tilbodet for menn Tabell 3.13 Aktiviteten ved krisesentra Tabell 3.14 Incestsentra. Talet på brukarar og tilsette fordelt på kvinner og menn i perioden Tabell 3.15 Talet på barn med rett til stønad Prognosar for 2011 og Tabell 3.16 Forslag til satsar for kontantstøtte fram til 31. juli 2012 (kroner) Tabell 3.17 Forslag til satsar for kontantstøtte for eittåringar frå 1. august 2012 (kroner) Tabell 3.18 Forslag til satsar for barnetrygd frå 2012 (i kroner) Tabell 3.19 Talet på barn med rett til barnetrygd i Prognosar for 2011 og Tabell 3.20 Talet på stønadsmottakarar i Prognosar for 2011 og Tabell 3.21 Fødslar og bruk av foreldrepengeordninga i 2009 og Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tilstandsrapportering (kjønn) for for Tilstandsrapportering (kjønn) for for Tabelloversikt Tabell 4.3 Tabell 4.4 Tabell 4.5 Tabell 4.6 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Tabell 4.9 Tilstandsrapportering (kjønn) for Barne-, ungdoms- og familieetaten for Tilstandsrapportering (kjønn) for Barne-, ungdoms- og familieetaten for Tilstandsrapportering (kjønn) for Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet inkludert Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene for Tilstandsrapportering (kjønn) for Inkluderings- og mangfaldsdirektoratet inkludert Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene for Tilstandsrapportering (kjønn) for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker for Tilstandsrapportering (kjønn) for Fylkesnemndene for barne- vern og sosiale saker for Tilstandsrapportering (kjønn) for Forbrukarombodet i Tabell 4.10 Tilstandsrapportering (kjønn) for Forbrukarombodet i Tabell 4.11 Tilstandsrapportering (kjønn) for Barneombodet for Tabell 4.12 Tilstandsrapportering (kjønn) for Barneombodet for Tabell 4.13 Tilstandsrapportering (kjønn) for Likestillings- og diskrimineringsombodet for Tabell 4.14 Tilstandsrapportering (kjønn) for Likestillings- og diskrimineringsombodet for Tabell 4.15 Tilstandsrapportering (kjønn) for Forbrukartvistutvalet for Tabell 4.16 Tilstandsrapportering (kjønn) for Forbrukartvistutvalet for Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Arbeidsløyse, sysselsetjing og tiltaksdeltaking i innvandrarbefolkninga. Prosent Tilsette med bakgrunn frå landgruppe 2 i statsadministrasjonen. Prosent Departementsområda med høgast del av dei tilsette med bakgrunn frå landgruppe 2, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal Prosent

6 Tabell 8.4 Tabell 8.5 Tabell 8.6 Tabell 8.7 Tabell 8.8 Tabell 8.9 Departementsområda med høgast del av dei tilsette med bakgrunn frå landgruppe 2 (menn), 1. oktober Prosent Departementsområda med høgast del av dei tilsette med bakgrunn frå landgruppe 2 (kvinner), 1. oktober Prosent Departementsområda med lågast del av dei tilsette med bakgrunn frå landgruppe 2, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal Prosent Tilsette med innvandrarbakgrunn i statsforvaltninga* og i heileigde statlege føretak. Prosent Delen minoritetsspråklege barn i barnehage og delen barn i barnehage av befolkninga totalt Prosent Førskolelærarar med innvandrarbakgrunn som arbeider i barnehage fordelte på kjønn, Absolutte tal og prosent Tabell 8.10 Elevar som får særskild norskopplæring i grunnskolen. Absolutte tal og prosent Tabell 8.11 Delen elevar som får særskild norskopplæring av elevane med innvandrarbakgrunn. Prosent Tabell 8.12 Direkte overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring. Delen av innvandrarar, norskfødde med innvandrarforeldre og heile elevgruppa. Prosent Tabell 8.13 Delen som avslutta grunnskolen våren 2000, 2002, 2004 og 2005, og som fullførte og bestod vidaregåande opplæring i løpet av fem år. Prosent Tabell 8.14 Gjennomsnittleg del innvandrarar som har fullført og bestått vidaregåande opplæring i alderen år, og som kom til Noreg da dei var 13 og 16 år. Prosent Tabell 8.15 Delen med innvandrarbakgrunn av dei som går på utdanningar som fører til lærarkompetanse, og kva kjønn dei har. Prosent Tabell 8.16 Delen med innvandrarbakgrunn blant undervisingspersonalet i kommunale grunnskolar og fylkeskommunal vidaregåande opplæring. Prosent Tabell 8.17 Studentar med innvandrarbakgrunn under utdanning for å bli barnevernspedagog, 4. kvartal Absolutte tal Tabell 8.18 Tilsette i institusjonar innan barne- og ungdomsvern* etter innvandrarbakgrunn og kjønn, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal Absolutte tal Tabell 8.19 Dødsrate , etter fødeland, år Tabell 8.20 Tilsette i politi- og påtalemakta med innvandrarbakgrunn. Prosent og absolutte tal Tabell 8.21 Tilsette i retts- og fengselsvesenet med innvandrarbakgrunn. Prosent og absolutte tal. 217 Tabell 8.22 Søkjarar med minoritetsbakgrunn til bachelorutdanninga ved Politihøgskolen. Absolutte tal Tabell 8.23 Personar som mottek statleg bustøtte og del av mottakarane som har innvandrarbakgrunn, Tabell 8.24 Bustadlause etter fødeland, 1996, 2003, 2005 og Tabell 8.25 Arbeidstakarar med innvandrarbakgrunn i kultur- og mediesektoren, Absolutte tal og prosent Tabell 9.1 Utgifter og inntekter etter art Tabell 9.2 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 9.3 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til Tabell 9.4 Utgifter og inntekter etter art Tabell 9.5 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 9.6 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til Tabell 9.7 Utgifter og inntekter etter art Tabell 9.8 Inntekter etter inntektskjelde Tabell 9.9 Verksemdas kontantbehaldningar per 31. desember med spesifikasjon av dei formåla kontantbehaldningane skal nyttast til

7 Figur 3.1 Talet på opphaldsdagar Figur 3.2 Meldingar Figur 3.3 Undersøkingar Figur 8.1 Personar med vedvarande låginntekt (OECD-definisjon). Prosent Figur 8.2 Personar med vedvarande låginntekt (EU-definisjon). Prosent Figur 8.3 Barn under 18 år som lever i husstandar med vedvarande låginntekt (OECD-definisjon). Prosent Figur 8.4 Barn under 18 år som lever i husstandar med vedvarande låginntekt (EU-definisjon). Prosent Figur 8.5 Fordelinga av elevane på tre meistringsnivå på dei nasjonale prøvene i lesing på 5. trinn etter innvandrarbakgrunn i 2009 og Prosent Figuroversikt Figur 8.6 Figur 8.7 Figur 8.8 Figur 8.9 Fordelinga av elevane på tre meistringsnivå på dei nasjonale prøvene i rekning på 5. trinn etter innvandrarbakgrunn i 2009 og Prosent Fordelinga av elevane på fem meistringsnivå på dei nasjonale prøvene i lesing på 8. trinn etter innvandrarbakgrunn i 2009 og Prosent Fordelinga av elevane på fem meistringsnivå på dei nasjonale prøvene i rekning på 8. trinn etter innvandrarbakgrunn i 2009 og Prosent Innvandrarar 16 år og eldre som har gått opp til og bestått avsluttande prøve i norsk fem år etter at dei kom til landet. Prosent

8

9 Prop. 1 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: , 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Tilråding frå 16. september 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

10

11 Del I Innleiande del

12

13 Prop. 1 S 13 1 Hovudmål og politiske prioriteringar (BLD) har eit overordna sektoransvar for familie og samliv, kjønnslikestilling, ikkje-diskriminering, barn og unges oppvekst og levekår, forbrukarinteresser og integrering og inkludering av innvandrarar. Alle som bur i Noreg, skal ha dei same pliktene, rettane og moglegheitene til å bidra og delta i fellesskapet. Politikken til regjeringa er tufta på likeverd, solidaritet og rettferd. Terroråtaket 22. juli 2011 var eit åtak på desse verdiane. Ein heilskapleg og langsiktig politikk skal bidra til ei stabil og berekraftig samfunnsutvikling. Han skal også bidra til at samfunnet kan møte ein meir internasjonal arbeidsmarknad og auka migrasjon. For å hindre at det utviklar seg eit klassedelt samfunn der innvandrarar og barna deira har dårlegare levekår enn andre, vil regjeringa arbeide for like moglegheiter og deltaking for alle. Målet for regjeringas politikk på barne- og ungdomsområdet er å sikre alle barn og unge likeverdige tilbod og å leggje til rette for at alle barn og unge har like gode moglegheiter til å utvikle seg, utan omsyn til foreldra sin bakgrunn og livssituasjon og kvar i landet dei bur. Der familien ikkje strekk til, har samfunnet ei plikt til å sikre barn og unge gode omsorgstilbod og oppvekstvilkår. Det er eit viktig mål for regjeringa at barnevernet over heile landet skal kunne gi rett hjelp til utsette barn og unge tidleg. Barn og unges rettar, slik dei kjem til utrykk i FNs konvensjon om barnerettane, skal liggje til grunn for utforminga av politikken på området. Regjeringa skal arbeide for full likestilling mellom kvinner og menn, eit likestilt foreldreskap og gode vilkår for barnefamiliane. Det er viktig å hindre diskriminering på grunnlag av mellom anna kjønn, seksuell orientering, etnisitet og funksjonsevne. Vald og overgrep i nære relasjonar er eit alvorleg samfunnsproblem, og BLD arbeider både for å førebyggje valden og for å sikre gode tilbod til personar som er utsette for vald. I forbrukarpolitikken vil regjeringa sikre forbrukarane ei sterk stilling og gjere det enklare for forbrukarane å ta etiske og miljøvennlege val, og slik medverke til eit meir etisk og miljøforsvarleg forbruk. Politikken skal bidra til tillit til institusjonar i samfunnet og innbyggjarar imellom. Slik tillit er viktig for å støtte opp under ordningar i velferdsamfunnet og styrkje fellesskap og samhald. Alle innbyggjarar i Noreg skal ha like moglegheiter til å engasjere seg og frivillige organisasjonar er viktige aktørar i eit demokratisk og inkluderande samfunn. Forslaget til statsbudsjett for 2012 for BLD omfattar programområde 11 Barn, likestilling og inkludering og programområde 28 Foreldrepengar. BLD har desse hovudmåla for politikkområda sine: 1. God og open forvalting 2. Like moglegheiter, rettar og plikter for innvandrarar og barna deira til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv 3. Likestilling mellom kvinner og menn i familie-, arbeids- og samfunnsliv 4. Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av mellom anna kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet 5. Gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom 6. Eit barnevern som gir barn og unge omsorg og vern slik at dei meistrar liva sine og utviklar evnene sine 7. Ei sterk stilling for forbrukarane 8. Eit etisk og miljøforsvarleg forbruk 1.1 God og open forvalting Departementet vil sikre ei kvalitetsmedviten, effektiv og open forvalting gjennom effektiv styring, organisering og drift av sektoren. Gode etatar er viktige for å nå måla for sektoren. Departementet vil føre vidare arbeidet med å få til ei god mål- og resultatstyring av verksemdene.

14 14 Prop. 1 S Like moglegheiter, rettar og plikter for innvandrarar og barna deira til å delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv Innvandrarar er omfatta av dei rettane og pliktene som gjeld for alle. I tillegg kjem særskilde rettar og plikter for nykomne innvandrarar. Desse er godt grunngitte og avgrensa til den første tida i Noreg, men er nødvendige for å få til god integrering. Introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er sentrale tiltak retta mot nykomne innvandrarar. Etter ein periode med open arbeidsinnvandring fram til 1975 har innvandringa til Noreg frå land utanfor Norden i hovudsak vore humanitær, det vil seie flyktninginnvandring og familieinnvandring. Ei endring kom med EØS-utvidinga i 2004, og i 2006 blei arbeid på nytt den viktigaste innvandringsårsaka med den store auken av arbeidsinnvandrarar frå dei nye medlemslanda i Sentral- og Aust-Europa. Høg sysselsetjing og verdiskaping dannar grunnlaget for utvikling av velferdssamfunnet. Arbeid gir den enkelte økonomisk sjølvstende, motverker fattigdom, jamnar ut sosiale skilnader og fremmer likestilling mellom kvinner og menn. Arbeidsplassen er ein viktig møteplass. Regjeringa ønskjer å sikre betre bruk av den ressursen innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre representerer, og å leggje til rette for at næringslivet tek denne ressursen i bruk. BLD har eit overordna ansvar for samordning av politikken og tiltak på feltet og for å sikre samanheng mellom integrerings- og inkluderingspolitikken og andre politikkområde. Departementet skal sørgje for at politikken på integrerings- og inkluderingsområdet blir sett i verk. Kommunane spelar her ei vesentleg rolle. Departementet har òg eit sektoransvar for mellom anna forvalting av introduksjonslova og statsborgarlova. Den enkelte fagstyresmakta har ansvar for tenestetilbodet til alle som bur i Noreg. I tråd med dette skal dei enkelte fagstyresmaktene følgje opp og vurdere situasjonen også for personar med innvandrarbakgrunn på sine ansvarsområde. Regjeringas Mål for inkludering av innvandrarbefolkninga skal bidra til å måle effektar av inkluderingspolitikken over tid på dei ulike samfunnsområda og vere eit grunnlag for å vurdere resultata av det arbeidet styresmaktene gjer. Sjå Del III for rapporteringa på måla. Delen personar med innvandrarbakgrunn i Noreg har auka frå 1,5 prosent i 1970 til 12,2 prosent i prosent har kortare butid i Noreg enn fire år. Per i dag bur det om lag personar i Noreg som anten har innvandra sjølve, eller som er fødde i Noreg av to innvandrarforeldre. Av desse har om lag innvandra til Noreg sjølve, medan om lag er fødde her i landet. Det bur innvandrarar og norskfødde med innvandrarbakgrunn i alle kommunane i Noreg. Størst del er det i Oslo med personar, tilsvarande 28 prosent av befolkninga. Langt dei fleste innvandrarane i Noreg er aktive deltakarar i arbeidsliv og i utdanning, er økonomisk sjølvstendige, snakkar norsk og deltek og bidreg på ulike arenaer i samfunnet. På viktige område er det likevel systematiske skilnader mellom befolkninga generelt og eit mindretal av innvandrarane. Dette gjeld område som arbeid, utdanning, helse og deltaking i val. På fleire av desse områda er skilnadene langt mindre for norskfødde med innvandrarforeldre. SSB gjennomfører årleg ei undersøking om haldningar til innvandrarar og innvandring. Undersøkinga i 2010 viser mellom anna at den delen som er heilt eller nokså einig i at Innvandrarar flest gjer ein nyttig innsats i norsk arbeidsliv har auka. Samstundes er det fleire enn tidlegare som meiner at innvandrarar bør prøve å bli så like nordmenn som mogleg. Velferds- og migrasjonsutvalet, under leiing av professor Grete Brochmann, leverte utgreiinga si, NOU 2011:7 Velferd og migrasjon, 10. mai Utvalet drøftar elementa i den norske velferdsmodellen som påverkar og blir påverka av aukande migrasjon, og gir ei vurdering av berekrafta i velferdsstaten i lys av føresetnader for framtidig migrasjon. Innstillinga til utvalet inneheld hovudområda migrasjonspolitikk, velferdspolitikk og arbeidslivs- og integreringspolitikk. Forslaga spenner over fleire departement sine ansvarsområde. Storparten av forslaga til utvalet ligg innanfor arbeidslivs- og integreringspolitikk. Utvalet legg stor vekt på aktivisering i velferdsytingane og arbeidsretting innanfor kvalifisering av innvandrarar som nett har innvandra. Utgreiinga er sendt på ei brei høyring. Inkluderingsutvalet, under leiing av rådmann Osmund Kaldheim, leverte innstillinga si 14. juni Utvalet drøftar korleis integreringa utviklar seg på følgjande område: levekår i innvandrarbefolkninga, bruk av kompetanse innvandrarar har med seg, vaksenopplæring og grunnleggjande kvalifisering, arbeid og sysselsetjing, utdanning, demokrati og deltaking, fellesskap og konsentrasjon av innvandrarar i byområde. Utvalet har gått gjennom kunnskap på dei ulike områda og drive

15 Prop. 1 S 15 eit omfattande arbeid med dialog for å få synspunkt frå ulike grupper i befolkninga. Utvalet gir råd om ein heilskapleg strategi der ein legg vekt på konkrete resultat. Dei viktigaste tilrådingane er ein strategi for auka sysselsetjing, ein strategi for heilskapleg innsats når det gjeld utdanning, ei gjennomarbeiding av heile vaksenopplæringa, rett til godkjenning av kompetanse ein har med seg, og ein forsterka innsats på område med store utfordringar når det gjeld levekår. Utgreiinga er send på ei brei høyring. Departementet arbeider med ei stortingsmelding om integrerings- og inkluderingspolitikken som skal fremmast i Meldinga vil mellom anna ta utgangspunkt i innstillingane til Velferdsog migrasjonsutvalet og Inkluderingsutvalet og drøfte fleire av problemstillingane og tiltaka som er fremma der. 1.3 Likestilling mellom kvinner og menn i familie-, arbeids- og samfunnsliv Regjeringa fører ein politikk som byggjer på likeverd og likestilling mellom kvinner og menn. Regjeringas mål er å leggje til rette for at kvinner og menn skal ha like moglegheiter i arbeidslivet. Likelønn og utjamning av lønnsskilnader er viktige mål for inntektspolitikken. Kvinner og menn skal kunne dele ansvar og omsorg for barna i familien på like fot. Ein målretta likestillingspolitikk er òg god økonomisk politikk. Høg yrkesdeltaking blant begge kjønn bidreg vesentleg til utvikling av velferdsstaten. Den gode økonomiske utviklinga i Noreg er mellom anna eit resultat av målretta satsing på ordningar som gjer det mogleg for både menn og kvinner å kombinere yrkesliv og familieliv og oppretthalde tilknytinga til arbeidslivet i småbarnsfasen. Likestillingspolitikken må vere i forkant og i stadig utvikling for å prege utviklinga i samfunnet, og politikken må vere basert på solid kunnskap. Makt og ressursar er framleis skeivt fordelte mellom kjønna. Det er eit satsingsområde for regjeringa å styrkje kunnskapen om norsk likestillingspolitikk og om dei utfordringane vi står overfor på dette feltet. Regjeringa la i 2010 fram ei stortingsmelding som handlar om likelønn og kvinners stilling på arbeidsmarknaden jf. Meld. St. 6( ) Likestilling for likelønn. Meldinga drøftar årsakene til lønnsskilnadene mellom kvinner og menn og viser korleis familie- og likestillingspolitikken kan bidra til å minske lønnsgapet. For å nå målet om at kvinner og menn skal ha like moglegheiter i arbeidslivet, er det nødvendig å sjå familie-, likestillings- og arbeidslivspolitikken i samanheng. Noreg har ei rekkje ordningar for familien som har til formål å styrkje fedrane si omsorgsrolle og kvinnene si deltaking i yrkeslivet og gjere det mogleg for begge foreldra å halde ved lag tilknytinga til arbeidslivet i småbarnsfasen. Gode barnehagar for alle er eit viktig verkemiddel. Kontantstøtta kan bidra til at kvinner trekkjer seg ut av arbeidslivet for ein periode, og at barn ikkje kjem i barnehage. Dette kan vere uheldig, mellom anna for barn og kvinner si integrering og barn si språkutvikling. Fleire offentlege utval (mellom anna NOU 2011:7 Velferd og migrasjon og NOU 2011:14 Bedre integrering) har anbefalt at kontantstøtta blir fasa ut. Det er innført rett til barnehageplass ved at barn som fyller eitt år innan utgangen av august månad, har rett til barnehageplass frå august same året. Alle barn vil ha fått rett til barnehageplass innan dei fyller to år. Regjeringa føreslår på denne bakgrunnen å avvikle kontantstøtta for toåringar. Regjeringa vil behalde kontantstøtta for eittåringane. Regjeringa vil òg styrkje ordninga for dei yngste barna fordi ein vurderer at behovet for kontantstøtte er størst for denne gruppa. For dei yngste eittåringane kan kontantstøtta fungere som ei overgangsordning for tida mellom foreldrepengeperioden og oppstart i barnehage. Heil kontantstøtte utgjer i dag kroner per månad. Regjeringa vil styrkje kontantstøtta for barn i alderen månader ved å auke kontantstøttesatsen til kroner per månad. For barn i alderen månader føreslår ein å behalde dagens sats på kroner per månad. Regjeringa føreslår å forenkle satsane for barn med deltidsopphald i barnehage ved at det berre skal vere to satsar for kontantstøtte; heil og halv sats. Dersom barnet ikkje har plass i barnehage, blir det gitt full kontantstøtte. Dersom barnet har ei avtalt opphaldstid i barnehage på inntil 20 timer i veka, blir det utbetalt 50 prosent kontantstøtte. Sjå nærmare omtale under programkategori Når kontantstøtta blir avvikla for toåringane, vil etterspurnaden etter barnehageplassar auke. Kommunane vil få kompensert for forventa auke i kostnadane til barnehagesektoren. Foreldre og kommunar må få tid til å innrette seg etter endringane. BLD føreslår derfor at endringane trer i kraft 1. august 2012, og vil fremme ein proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovendringar.

16 16 Prop. 1 S Ei god og fleksibel foreldrepengeordning er viktig. Regjeringa har dei siste åra gjort fleire endringar i foreldrepengeordninga som gjer rettane til fedrar betre og legg til rette for auka fedreuttak. Samstundes har ein òg auka den totale stønadsperioden for foreldrepengar. Departementet vil, i samråd med Arbeids- og velferdsetaten, arbeide for god informasjon til fedrar om rettane deira, søknadsfristar mv. Regjeringa har sett ned eit offentleg utval, Likestillingsutvalet, som har fått i mandat å greie ut norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse. Målet med utgreiinga er å leggje grunnlaget for ein heilskapleg og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utvalet skal levere utgreiinga si til BLD innan 1. august Ei delutgreiing om likestillingsapparatet skal liggje føre seinhaustes For å tydeleggjere politikken på likestillingsfeltet legg regjeringa fram ein handlingsplan for kjønnslikestilling, Likestilling Planen skal gjelde for perioden Handlingsplanen skal mellom anna stimulere til integrering av eit likestillingsperspektiv i all offentleg politikk. Familievernkontora har som ei sentral målsetjing å styrkje parforholda og førebyggje samlivsbrot. Tidleg hjelp kan minske pågangen i helsetenestene, barnevernet, rettsstellet og NAV. Vidare er det ei viktig målsetjing at foreldre med eit høgt konfliktnivå får hjelp til å samarbeide om barna, både før og etter samlivsbrot. Regjeringa vil føre vidare arbeidet med å sikre eit likeverdig tenestetilbod til brukarane, høg kvalitet på det faglege arbeidet og effektiv ressursutnytting. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova), jf. Ot.prp. nr. 96 ( ), blei sett i kraft 1. januar Krisesenterlova inneber at kommunane har plikt til å sikre at personar som er utsette for vald eller trugsmål om vald i nære relasjonar, får vern, hjelp og oppfølging. Frå 2011 blei statstilskotet til krisesentertilbodet lagt inn i rammetilskotet til kommunane. Det blei i tillegg tildelt 15 mill. kroner som eit ekstra tilskot til kommunar med ekstra store omstillingsutfordringar som følgje av ny finansieringsordning. I samband med budsjetthandsaminga blei det understreka at dette var ei eittårig overgangsordning. Løysinga skulle gi dei aktuelle kommunane tilstrekkeleg tid til å tilpasse seg den nye ordninga. Regjeringa har vedteke å feire 100-årsjubileet for at Stortinget 11. juni 1913 vedtok å innføre allmenn røysterett (kvinnestemmeretten). Dei sentrale fellesverdiane demokratiet vårt byggjer på, som stemmerett, likestilling, deltaking og representasjon, skal danne ramma rundt feiringa. 1.4 Eit ikkje-diskriminerande samfunn for alle uavhengig av m.a. kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet Regjeringa vil føre vidare arbeidet for eit samfunn med likestilling og fråvær av diskriminering for alle. Diskriminering er eit brot på menneskerettane som råkar både den enkelte og heile samfunnet. Likestilling vil seie at alle skal ha like rettar, plikter og moglegheiter på alle område i livet, uavhengig av mellom anna kjønn, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering og funksjonsevne. BLD har ei pådrivar- og rettleiingsrolle for å fremme likestilling og hindre diskriminering på ulike grunnlag overfor andre departement. BLD arbeider med ei heilt ny lov som skal gi eit generelt vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er òg viktig å sikre at aktivitets- og rapporteringspliktene i likestillingslova, diskrimineringslova og diskriminerings- og tilgjengelova blir følgde opp av aktørane som er omfatta av pliktene. Innsatsen for å sikre rettane til lesbiske homofile, bifile og transpersonar (lhbt) og støtte dei i å leve ope og aktivt motarbeide diskriminering blir ført vidare i Regjeringa sin Handlingsplan for betre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar ( ) er det viktigaste grunnlaget for innsatsen i perioden. For å støtte dei ulike sektorane i deira arbeid for lhbt- personar blei det i 2011 oppretta eit nasjonalt lhbt-ressurssenter. Målet er at senteret skal bli eit slagkraftig fagmiljø til nytte både for ulike fagstyresmakter, for kommunar og for lhbt-organisasjonane. For å styrkje dette arbeidet ytterligare føreslår regjeringa ein auke i løyvinga til lhbt-senteret med 2 mill. kroner i Departementet føreslår òg å auke løyvinga til Likestillings- og diskrimeringsnemnda med 1 mill. kroner til arbeidet med å handheve reglar om diskriminering. Innsatsen for å fremme likestilling og hindre diskriminering, særleg retta mot samar, nasjonale minoritetar og innvandrarar og barna deira, blir ført vidare i Regjeringa sin Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering ( ) er det viktigaste verkemiddelet på dette feltet i perioden. BLD koordinerer arbeidet med å følgje opp planen og samarbeider med hovudorganisasjonane i arbeidslivet om felles tiltak for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Det er eit mål å fremme deltaking og likestilling for personar med nedsett funksjonsevne. Regjeringa sin visjon er at Noreg skal vere univer-

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Tal og analyse av barnehagar i Noreg

Tal og analyse av barnehagar i Noreg Utdanningsspeilet 2014 Tal og analyse av barnehagar i Noreg 2 Oversikt Barnehagespegelen inneheld aktuell statistikk og forsking om barnehagane i Noreg. Tala og analysane er henta frå Utdanningsspeilet.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer