tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Melding... side 3 Registrerte varemerker...» 4 Internasjonale registreringer...» 36 Delvis overdragelse...» 65 Rettelser...» 67 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 68 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 78 Lisenser...» 79 Slettelser...» 81 Innsigelser...» 82 INID-koder...» 83

3 Norsk varemerketidende melding nr MELDING På side 79 er det kunngjøring av de første lisenser i internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt, og hvor lisensene er registrert i det internasjonale registret hos WIPO (World Intellectual Property Organization). F.o.m 1. april 2002 kan lisenser registreres i det internasjonale registret. Forespørsel om registrering av en lisens kan enten rettes av innehaveren av det internasjonalt registrerte merket, eller den som merket skal lisensieres til. Dersom det er anmerket lisens i internasjonale registreringer i det internasjonale registeret hvor Norge er utpekt, vil lisensen bli kunngjort fortløpende i Norsk Varemerketidende. En internasjonal registrering behøver ikke være besluttet gjeldende før lisenser kunngjøres. De ulike skjemaer (ny lisens, endring av lisens og opphør av lisens) som skal brukes er MM13, MM14 og MM15 (finnes på WIPOs hjemmesider) og må leveres til WIPO sammen med avgift. Pr er denne avgiften på CHF 177. For mer informasjon, se Rule 20bis i forskriften til Madridprotokollen, samt WIPOs hjemmeside: 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAP (730) Innehaver: GAP (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US tjenester vedrørende veldedighetsinnsamlinger; garantitjenester; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte; alle forannevnte tjenester inkludert i klasse 36. KL. 42: Direktekoplete datatjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon og personlig assistanse relatert til salg av klær samt sette kunden i stand til å kjøpe slike varer, alt ved hjelp av et globalt datanettverk. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; parfymevarer, eau de parfym, eau de toilette; kosmetiske preparater for bad, nemlig badeoljer, badeskumbobler, badeperler, badepudder, badetabletter, badegelé; kroppskremer, kroppsspray, kroppsoljer, kroppsskrubbekremer, kroppsvaskemidler, dusjlotion, dusjgelé, badesalter (ikke for medisinsk bruk), rensemidler (for toalettbruk); ansikts- og kroppsrensekremer, kroppsog hudkremer, såper, ansiktsskrubbekremer, ansiktsmasker, ansiktskremer, hudvann for kosmetisk bruk, astringerende hudvann for kosmetisk bruk, leppebalsam, øyebalsam for kosmetisk bruk, øyegeléer for kosmetisk bruk, øyekremer for kosmetisk bruk, kosmetikk og kosmetiske behandlingsmidler, shampo, hårvann, hårkurer, hårgelé, etterbarberingsvann, fuktgivende etterbarberingskremer, barberskum, barbersåper, talkum, røkelse, eteriske oljer for personlig bruk, massasjeoljer, tannpussemidler. KL. 16: Kataloger, periodiske tidsskrifter, magasiner, trykksaker, skrivesaker og papirvarer, herunder penner, adressebøker, oppskriftsbøker, innpakningspapir, pappesker, fotografialbumer og rammer av papp, bordduker av papir og dekkeservietter av papir. KL. 35: Katalog- og postordretjenester; detaljsalgstjenester innenfor områdene bekledning, klestilbehør, klesdesign, bagasje, juvelérvarer, klokker og ur, solbriller, leker, produkter for personlig hygiene, husholdningsprodukter for bespisning, soverom, seng og bad, husholdningsvarer og glass, papirvarer, lær og bager. KL. 36: Finansielle kredittjenester; kredittkorttjenester; forsikringstjenester; personlige finansielle bankvirksomhetstjenester; pensjonsfondstjenester; arrangere kredittavbetaling av varer; leasingfinansiering; 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kraft Foods AS, Johan Throne Holst plass 1, 0566 Oslo, NO KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for ledelse, kopling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 43: Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til TABLOID for papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker i klasse 16, og fjernsynssendinger, kabelfjernsynssendinger, radiokommunikasjon, radiokringkasting, radiosendinger, sending av fjernsynsprogram, sending av radioprogram i klasse 38. (730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, dataperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; deler og tilbør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 28: Spillkort. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 40: Fotosettingstjenester (trykk). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester. KL. 42: Forvaltning av forfatterrettigheter; meteorologisk informasjonstjeneste; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOOKUP FAKTAPILOT (730) Innehaver: Pares-it AS, Postboks 40 Lambertseter, 1101 Oslo, NO KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: U.S. ROBOTICS NISO (730) Innehaver: 3Com Corp, 5400 Bayfront Plaza, Santa Clara, CA 95052, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner, nemlig modemer, datamaskinprogramvare for bruk i denne forbindelse, kretskort, fjernkontrollerte aksesservere, aksessrutere og digitale aksessapparater; telefoner; høyttalere; stemmepostmaskiner (voice mail machines); ikke-robotteknikkbaserte svitsjere for lokalnettverk (LAN); datamaskinprogramvare for nettverksadministrasjon; datamaskinprogramvare for personlige datamaskiner (PC) og bærbare datamaskiner for kalendere, telefon- og adresselister, almanakker, rettskrivningsordbøker, håndskriftsgjenkjennelse, notater (memorandum), brukergrensesnitt mellom datamaskinprogramvare og personlig informasjonsadministrasjon; elektroniske signalkabler og penner for personlige og bærbare datamaskiner. (730) Innehaver: Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) v/forbundslederen, Ilaveien 35, 1605 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Dennis R. Brorstrøm, Postboks 493, 1601 Fredrikstad KL. 42: Juridisk, økonomisk rådgivning og bistand i forhandlingssaker og planlegging for norske idrettsutøvere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROCOMVAX (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) v/forbundslederen, Ilaveien 35, 1605 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Dennis R. Brorstrøm, Postboks 493, 1601 Fredrikstad KL. 42: Juridisk, økonomisk rådgivning og bistand i forhandlingssaker og planlegging for norske idrettsutøvere. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REACTINE MASTERFOODS (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Medisinske farmasøytiske preparater til behandling av allergiske reaksjoner. (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir; kartong, papp og varer laget av disse materialer, bagasjeetiketter; knapphullsmerker; bordkort, menykort, servietter, retningsangivelsesskilt; skrivesaker, trykksaker, bøker, almanakker; skilt, kalendere, fotografier, samlekort, klistremerker og album for klistremerker, merker/plakater til å klistre på støtfangere, handlekort, byttekort; adressebøker, tidsplanleggere og avtalebøker, skriveblokker og -bøker; veikart; male-, trykke- og tegnesett; manualer; navigasjonskart, kart, postere, linjaler, penner, skriveredskaper, plastposer, emballasjemateriale, instruksjons- og undervisningsmateriell; kataloger og bruksanvisninger, håndbøker, brikker, servise, spisebestikk og drikkebegere av papir; tegneseriehefter og -bøker, billedbøker, artikler til bruk for kunstnere, fettstifter og tegnekritt, markører, fargeblyanter, malerskrin, penner, blyanter, viskelær, korrekturlakk og -tape, pennaler, ringpermer, spiralhefter, notatbøker, bokomslag, bokmerker, skrivepapir, konvolutter, notatkort, gratulasjonskort, postkort, notatbøker, notatblokker, avtalebøker, lommekalendere, dagbøker, barnebleier av papir, tavler, album, kontorrekvisita, bordduker av papir, dekketøy av papir, kuvertbrikker av papir, bordservietter av papir, borddekorasjoner av papir eller papp, kartong, pappesker, papp, kartong- og pappmodeller, plastmerkelapper, bilder, fotografier, aviser, tidsskrifter; vittighetsbilder i form av tegninger eller andre illustrasjoner for reproduksjon. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, forretnings- og markedsføringsinformasjon og - rådgivning, alt relatert til franchising; utleie/leasing av salgsautomater. KL. 42: Forskningstjenester relatert til ernæring av kjeledyr, fugler og fisker; forskningstjenester relatert til dyr, fugl og fisk. KL. 43: Kafé- og restauranttjenester; cateringvirksomhet, tilveiebringelse/forsyning av mat og drikke; dyrepensjonater (kennelvirksomhet); konsulent- og rådgivningstjenester relatert til losjering av dyr, fugler og fisker. KL. 44: Veterinærtjenester; avl, oppdrett og stell av dyr; pass og stell av kjæledyr; dyrehospitaler; konsulent- og rådgivningstjenester relatert til omsorg av dyr, fugler og fisker. KL. 45: Adopsjonsbyråtjenester for kjæledyr. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRINOVA (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Videoserpel Ltd, Bahnhofstrasse 27, CH-6301 Zug, CH KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig fjernsyns- og radiokringkasting utsendt og overført via kabel, satellitt eller sendestasjon; overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; pressebyråer; utleie av kommunikasjons-, telekommunikasjons- og kringkastingsapparater og -instrumenter; informasjons- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk. KL. 41: Underholdnings- og undervisningstjenester, nemlig produksjon, presentasjon, utsendelse (syndication) og nettutsendelse av radio- og fjernsynsunderholdning, nyheter, undervisning og aktualitetsprogrammer; organisering, produksjon og ledelse av show, konkurranser, konferanser, konserter, teaterforestillinger og av sportsbegivenheter; utleie av fjernsyns- og radioapparater, og av lyd- og videoopptak; informasjonsog rådgivningstjenester. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Ole Kristian Andreassen, Torvgaten 27, 8005 Bodø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Magasiner og publikasjoner. (730) Innehaver: Videoserpel Ltd, Bahnhofstrasse 27, CH-6301 Zug, CH KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig fjernsyns- og radiokringkasting utsendt og overført via kabel, satellitt eller sendestasjon; overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; pressebyråer; utleie av kommunikasjons-, telekommunikasjons- og kringkastingsapparater og -instrumenter; informasjons- og rådgivningstjenester; fremskaffelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk. KL. 41: Underholdnings- og undervisningstjenester, nemlig produksjon, presentasjon, utsendelse (syndication) og nettutsendelse av radio- og fjernsynsunderholdning, nyheter, undervisning og aktualitetsprogrammer; organisering, produksjon og ledelse av show, konkurranser, konferanser, konserter, teaterforestillinger og av sportsbegivenheter; utleie av fjernsyns- og radioapparater, og av lyd- og videoopptak; informasjonsog rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SLIP-FIT (730) Innehaver: K-2 Corp, Vashon Highway Southwest, Vashon, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: In-lineskøyter. US, , 76/295,353 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUVÉE 1814 (730) Innehaver: Henning B Bull, Postboks 5048 Majorstuen, 0301 Oslo, NO KL. 33: Alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEL TROPIQUE (730) Innehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, DK-2300 København S, DK KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Registreringen omfatter ikke korsetter, korseletter, brystholdere og badedrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Fitness Pharma AS, Årøseterveien 25, 6422 Molde, NO KL. 35: Salg av naturmidler og kosttilskudd i form av vitaminer, mineraler og urter samt karbohydrater og proteiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAKELØSE REISER (730) Innehaver: Makeløse Reiser, Postboks 207, 6801 Førde, NO KL. 39: Ferieturer for enker og enkemenn. ICE GUARD (730) Innehaver: The Yokohama Rubber Company Ltd, 36-11, Shinbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Bildekk, deler og tilbehør for biler. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FINDUS FIRE (730) Innehaver: Sudnif SA, Baarerstrasse 63, CH-6301 Zug, CH KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ikke-levende bløtdyr og skalldyr; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, hakkede og/eller tillagede frukter, bær, sopper, alger, nøtter, rotfrukter og grønnsaker; ferdiglagede eller tilberedte retter og snacks på basis av et eller flere av forannevnte produkter; supper og buljonger, også i form av halvfabrikata; potetprodukter; geléer, syltetøy, marmelader, fruktkompotter og pickels; egg, ost, melk, yoghurt og andre meieriprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao og derpå baserte drikker; sjokoladeprodukter, sukker, ris, tapioka, sagogryn, mannagryn, couscous, nudler, pasta og pastaprodukter, havre- og maisflakes, popcorn, müsli, frokostblandinger; mel; næringsmidler basert på korn og/ eller ris og/eller mel; tilberedte eller ferdiglagede retter samt snacks basert på et eller flere av de forannevnte produkter; pizzaer, ravioli, paier, pannekaker, pletter, crêpes, vafler, piroger, wraps; brød, smørbrød, kjeks, konditor- og bakerivarer, godterier, konfektyrer, søtsaker, iskrem, saftis, sorbet; mousses, desserter, puddinger, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, ketchup, tomatsaus; eddik, salatdressinger, majones, sauser og preparater for fremstilling av sauser; krydderier og krydderiblandinger; chutney; is. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Podravka Prehrambena Industrija dd, Ante Starcevica 32, Koprivnica, HR (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; syltetøy; fruktsauser. KL. 30: Te; bakverk og konditorvarer; sukkertøy; iskrem; salt; sennep; sauser; krydderier. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIDIUM (730) Innehaver: Tridium Inc, 3951 Westerre Parkway, Suite 350, Richmond, VA 23233, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Trygve Hattrem, Henrik Angellsgate 13, 7045 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 39: Utleie av kjøretøyer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; teoretisk og praktisk trafikkopplæring. KL. 41: Utdannings- og opplæringsvirksomhet, herunder innen datasoftware og hardware for bruk ved integrering, administrasjon og styring av multileverandørstyringsinnretninger gjennom et globalt datamaskinnettverk for å styre og optimere byggadministrasjonsfunksjoner for byggautomatiseringsog energitjenesteindustrien. US, , 76/343,286 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: In Jae Kim, , 674, Yoksam 1- dong, Gangnam-gu, Seoul, KR (730) Innehaver: Gerit AS, Dikeveien 44, 1661 Rolvsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogrammer. KL. 42: Teknologiske tjenester; datatjenester. (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 34: Sigaretter, sigarer, snittobakk, tobakk, sigarett- og sigaresker, askebegre, tobakksfuktere, sigar- og sigarettfiltre, tobakkpiper, lightere og sigar-/sigarettennere for røykere. KR, ,

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLANEX BR (730) Innehaver: Terje Sverstad, Århusveien 55 F, 3723 Skien, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVAZ (730) Innehaver: Terje Sverstad, Århusveien 55 F, 3723 Skien, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjeer. (730) Innehaver: BR-Legetøj A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 Roskilde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Salg av leketøy gjennom forretninger eller via informasjonsnettverk (Internett), samling (ikke transport) av et utvalg av varer, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. KL. 39: Postordreforsendelsesvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHRYSLER PACIFICA (730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PACIFICA FIRMAMENT (730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOURTRAX (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK (also trading as Honda Motor Co, Ltd), Tokyo, JP (730) Innehaver: Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 Oslo, NO KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, samt deler og utstyr til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Firmament AS, Karl Johansgt 18C, 0159 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Kluge Advokatfirma ANS, Postboks 1548, 0117 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 15

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6

hele denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE Les mer side 6 OPPHAVSRETT PATENT & VAREMERKE 2. UTGAVE, JUNI 2006 IPR en oppgave for styret Hvorvidt du er et stort eller lite selskap, er ansvarsfordeling viktig, også med hensyn til selskapets IPR. Riktig og effektiv

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 03 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Sellihca Koder - Norsk

Sellihca Koder - Norsk services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO 002-11/2010 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer