Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 016/05 Godkjenning protokoll PS 017/05 Om kvalitet og ressursbruk i omsorgstjenesten PS 018/05 Virksomhetsplanen for Rapportering av resultatoppnåelse PS 019/05 Regnskap og Årsberetning Nordkapp kommune PS 020/05 Nordkapp Havn KF - Årsregnskap med Årsberetning PS 021/05 Søknad om inndekning av regnskapsmessig underskudd - Kirkelig fellesråd PS 022/05 Framtidig organisering av bibliotektjenesten PS 023/05 Etablering av kommunalt servicekontor PS 024/05 Tilpasning av brannordningen i Nordkapp PS 025/05 Etablering av mini- og mikrokraftverk i Nordkapp PS 026/05 Tilrettelegging av tomter i Fiskargata PS 027/05 Søknad næringsfondet Nordvågen Fiskeriservice/Nordvågen AS PS 028/05 Søknad om skjenkebevilling - Artica Ice Bar AS PS 029/05 Forvaltningsprosjekt - klagebehandling PS 030/05 Forvaltningsprosjekt. Oppfølging av bevillingssaker PS 031/05 Ansettelse av Rådmann i Nordkapp kommune Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær 1

2 PS 016/05 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Erik Langfeldt Dato: Om kvalitet og ressursbruk i omsorgstjenesten Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 013/05 Helse- og sosialstyret /05 Formannskapet Administrasjonsutvalget /05 Kommunestyret Resymé: Mandatet er gitt av rådmannen. Utfordringen er at oppgavene i omsorgstjenesten vil fortsette å øke framover, mens tilgjengelig økonomi ikke vil øke tilsvarende. Det er fortsatt behov for en mer effektiv drift av omsorgstjenestene, samtidig som vi vet at vi har interessante forbedringspotensialer med hensyn til kvalitet både på tjeneste og arbeidsmiljø. Det har de senere årene vært en rimelig god budsjettkontroll innen ordinær drift, men med tilbakevendende overskridelser knyttet til sykefravær og vikarbruk. Ledergruppa i helse- og sosialsektoren har her valgt å forsøke å se ulike sider ved drifta i sammenheng og ta utgangspunkt i brukerne og formålet med tjenestene. Institusjonstjenesten og hjemmetjenesten må vurderes i sammenheng, og også sammenholdes med rehabiliteringstjenesten og legetjenestene. Det skal ikke foretas en radikal endring av organiseringen av omsorgstjenesten, men gjøres sårbarhetsvurderinger på kryss og tvers i tjenestene for å lete fram måter å sikre kvalitet og ha kontroll med ressursbruk ved løsning av oppgavene. Rådmannens innstilling: Denne utredningen inneholder ikke svar på alle utfordringene. Dokumentet er ment å legge rammer for en videreutvikling av tjenestene, men forutsetter deltakelse fra de ansatte for den endelige utformingen. Kanskje bør det på sikt være en virksomhetsleder med felles ansvar for pleie og omsorg både på institusjonen og i hjemmetjenesten. Inntil videre bør imidlertid omsorgstjenesten fortsatt ha to virksomhetsledere. Det anbefales at man gjør en ny vurdering om to år, når endringsprosessen er kommet lengre. Nedenfor følger forslag til tiltak som bør gjennomføres. Noe kan iverksettes raskt, mens andre elementer må drøftes mer omfattende først og vil kreve lenger tid for sin gjennomføring. 3

4 Forslag til tiltak: Brukerne 1. Det etableres fast møte med pårørende to ganger per år til fast tid. Pårørende tas med på råd. 2. Det utarbeides enkle og lette informasjonsskriv for tjenestene. 3. Eldrerådet defineres som en samarbeidsinstans, som aktivt kan tas med på råd. 4. Det organiseres en egen aktivitetsgruppe for tilbud om aktivisering i grupper blant brukerne av institusjonsplassene. For eksempel lesning i gamle aviser/ dagens avis/ annen litteratur. Sansestimulering, seniordans, eventuelt noe knyttet opp mot FYSAK. Måltidene kan gjøres til noe mer enn næringsinntak. 5. Det kartlegges hvilke interesser de enkelte sykehjemsbeboerne har mtp tilrettelegging for individuelle aktiviteter. 6. Det organiseres drift / leie/ kjøp av bil for turer med brukere fra helsesenteret, Vågenstua og hjemmesykepleien, samt defineres kommunalt ansatte som er kvalifisert for å kjøre bilen. Eventuelt legges det opp til kronerulling med hjelp fra frivillige organisasjoner til slik anskaffelse. Det lages og evalueres skriftlig plan for besøksturer/ engasjementer utenfor institusjonene. 7. Det inngås avtale med oppvekst og kultur om enkle gjenytelser fra mottakere av kulturstønad om bidrag til aktivisering/ sang/ musikk på institusjonene for eksempel én gang høst og vår utenom fastlagte programmer, om så at en øvingskveld eller to legges dit. 8. Samarbeidet med barnehagene og skolene vurderes formalisert mer. 9. Kan SPA-tilbud være noe, skal vi bruke fellesbadet til noe? 10. Det blir viktig å opprettholde og videreutvikle Dagtilbudet for eldre på Eldresenteret og Møteplassen i Nordvågveien Personellet 1. Fagliggjøring: Det avses en stillingsprosent til en sykepleier i omsorgstjenesten som har erfaring og særlig interesse for å organisere og koordinere faglig utviklingsarbeid. Dette fagarbeidet er felles og bør gå på tvers av institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Prosedyrer, internundervisning, kurs, eventuelt etablering av faggrupper. Det stimuleres til hospitering kombinert med tilbud om økt ansvar. 4

5 2. Plager, sykdom og fraværsoppfølging/ arbeidsmiljø: Innenfor IA-avtalen med RTV finnes det definerte rettigheter og plikter både for bedrift, ledere og ansatte. Noen tiltak koster penger, andre frigjør økonomi for tilrettelagt arbeid. I sum er det interessante potensialer for å praktisere et mer tilrettelagt arbeidsmiljø, som også bedre tar vare på de som ikke har mye sykdom, men stadig må bære byrden ved andres fravær. Håndtering av nedsatt arbeidskapasitet hos de ansatte må framgå av planlegging for slike situasjoner. For eksempel: Starte litt senere, starte med lette oppgaver, at det er nok folk på jobben, tilstrekkelig tid til den enkelte bruker, aksept for ekstra pauser, at kollegene hjelper hverandre, avspaseringsmuligheter, skifte mellom tyngre og lettere brukere, variasjon i arbeidet som å dra på tur med brukere. 3. Fysisk aktivitet: Arbeidsplassen bør stimulere til fysisk aktivitet, for eksempel gjennom organisering av pausegymnastikk, ved at arbeidsgiver betaler deltakelse ved treningsstudio og ved organisering av gruppeaktiviteter blant personellet på fritida. Bemanning, ledelse, organisering og økonomi 1. Kommuneledelsen og ledere i helse og sosialtjenesten må bli flinkere til å tydeliggjøre krav og forventninger ved ansettelse av personell, og særskilt til lederstillinger. Dette ansvaret må følges opp gjennom medarbeidersamtaler og en bred evaluering av virksomheten, resultatene, avvikene, utviklingsarbeidet. 2. Styrke stillingen som avdelingssykepleier ved institusjonen, som kanskje den viktigste lederstillingen i helse og omsorgsavdelingen: Øke stillingsandelen for lederfunksjoner fra 40 % til full stilling. Avdelingssykepleier går helt ut av vakt/ skiftordning. 3. Institusjonen deles inn i 4 grupper med én gruppeleder i hver etasje. Gruppeleder har innbakt tid til å være leder med anslagsvis 1.5 timer per dag, men deltar ellers fullt ut i det daglige arbeidet. Det kan være sykepleier eller hjelpepleier som er gruppeleder, og ansvaret skal formaliseres og det skal økonomisk gis kompensasjon for det. Vedkommende gruppeleder bør helst være fast eller iallfall ha gruppeansvaret over lengre tid enn i dag. 4. Ved en bedre samordning av nattevaktene i hjemmesykepleien og på institusjonen, ser vi ikke bort fra at det kan være mulighet for bare to nattevakter på institusjonen (i dag er det tre). Det forutsetter at hjemmesykepleiens nattevakter må være stasjonert på institusjonen og ha base der for de natterundene og utrykningene som må foretas i løpet av natten. 5. Frigjøring av en person på institusjonen kan prioriteres til økt bemanning med en person på dagtid i helgene på institusjonen. Det kan kanskje bidra til å få ned sykefraværet. I spørreundersøkelser og i samtaler med personalet er det ofte helgevaktene som oppleves som tunge, fordi det bare er ni personer på dagene som skal foreta stell og pleie av 36 til 41 brukere, alt etter som belegget er. Dersom det blir en stilling mindre på natt, vil det tilsvare om lag 1,9 årsverk. Forslaget vil derfor ikke utgjøre noen merkostnad, men heller en liten innsparing som samtidig bidrar til å effektivisere bruken av ressurser som allerede er tilstede. 5

6 6. En bør vurdere å innføre planleggingsdager med ulike tema, for eksempel positivt arbeidsmiljø, kommunikasjon, fordeling av oppgaver/gjennomføring av tiltak i henhold til virksomhetsplanen osv. 7. Prosjektvirksomhet kan være én nyttig arbeidsform, dersom den er konkret knyttet til endringssatsing og fagliggjøring: For eksempel et prosjekt som kombinerer fagutvikling med bevisstgjøring om holdninger. 8. Registreringssystemene IPLOS og Kostra må nyttes til å få bedre oversikt over egen virksomhet (ressursbruk vurdert mot oppgavespesifikasjoner). Dette må danne grunnlaget for en mer fleksibelt prioritert styring av tjenesteressursene til brukerne ut fra behovsvurderinger. 9. To fra ledergruppa har kartleggings- og drøftingssamtale med avdelingssykepleierne om status og prosessen videre i omsorgstjenestene. 10. Kanskje bør vi på sikt ha en virksomhetsleder med felles ansvar for pleie og omsorg både på institusjonene og i den hjemmebaserte omsorg. Inntil videre bør imidlertid omsorgstjenesten fortsatt ha to virksomhetsledere. Vi anbefaler at man gjør en ny vurdering om to år, når endringsprosessen er kommet lengre. Virksomhetsleder for institusjonstjenesten bør ha overordnet økonomi og personellansvar og samordningsansvaret med andre deler av hjelpeapparatet. 11. Det gjøres en ny gjennomgang av stillingsbeskrivelser for avdelingsledere og virksomhetsledere, og tilsvarende for merkantilt personell. Behandling i Helse- og sosialstyret : Vedtak i Helse- og sosialstyret : Avdelingsstyret tar saken til orientering og vil følge prosessen videre etter høringsrunden og brukermedvirkning. Avdelingsstyret ser positivt på styrking av ledelsen på lavere nivå til beste for brukerne og personale. Vi ber derfor at man vurderer en virksomhetsleder for hele pleie og omsorgsavdelingen allerede i budsjettprosessen for Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret mener utredningen gir et meget godt bilde av de utfordringene omsorgstjenesten står ovenfor. Rapporten tas til orientering. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser vil bli behandlet i forbindelse med 2006 budsjettet. 6

7 Utredning: Vedlagt følger utredning: Om kvalitet og ressursbruk i omsorgtjenesten. 7

8 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Virksomhetsplanen for Rapportering av resultatoppnåelse Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 066/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé:./. Vedlagt følger Resultatoppnåelse 2004 Evaluering av Virksomhetsplanen for 2004 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Virksomhetsplan 2004 Rapportering av resultatoppnåelse til etterretning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar Virksomhetsplan 2004 Rapportering av resultatoppnåelse til etterretning. Utredning: Rapportering av resultatoppnåelsen i 2004 er en del av oppsummeringen av driftsåret I tillegg kommer årsberetningen, årsregnskap og en økonomisk analyse av Som det fremgår av evalueringen er de fleste planlagte tiltak gjennomført i Rådmannen vil på vegne av organisasjonen si seg fornøyd med de resultatene som er oppnådd, samt den aktiviteten som er gjennomført. Dette gir seg i tillegg uttrykk gjennom det økonomiske sluttresultatet for Så godt som samtlige innsparingstiltak er gjennomført, og forventet innsparingsmål er oppnådd. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til de totale kostnadene forbundet med utbyggingen av Honningsvåg skole byggetrinn I og II. Omtvistet beløp er på ca 5 mill. 8

9 I forbindelse med rapportering av resultatoppnåelsen for 2003, forelå det følgende restanseliste: 1.VA prosjekt i deler av Porsangergata Det meste av arbeidet er gjennomført. Gjenstår ca 200 m vann- og pumpeledning samt etterarbeid (asfaltering) på vei. 2. Omlegging av hovedvannledning fra Skipsfjorden. Prosjektet er gjennomført. 3. Boligforvaltning Ikke gjennomført. Jfr Virksomhetsplanen for Salg av kommunale tomter Ikke gjort noe aktivt i forhold til tomtefesterne. Men de som ønsker å kjøpe tomt av kommunen får tilbud om kjøp på samme vilkår som Statsskog tilbyr sine fester. 5. Handlingsplan for kompetanse og rekruttering Tiltaket er gjennomført 6. Seniorpolitikk Utsatt til høsten Oppgradering av Fjellveien Tiltaket er gjennomført. 8. Økonomisk internkontrollhåndbok Arbeidet er kommet godt i gang. På bakgrunn av gjennomført forvaltningsprosjekt våren 2004 har kommunestyret gitt økonomiavdelingen en del pålegg som skal være innfridd innen juni Opplæring i bruk av kommunens hjemmeside IKT Hjemmesiden er delvis oppgradert. I forbindelse med etablering av et kommunalt servicekontor vil det bli tatt et krafttak for å oppgradere og vedlikeholde informasjonen på hjemmesidene. Ansvaret vil bli tillagt de ansatte på servicekontoret. I henhold til resultatoppnåelsen for 2004, foreligger følgende restanseliste: Tiltak 1.15 Administrativ omorganisering Tiltak 1.25 Plan for idrettsanlegg og kulturbygg Tiltak 1.28 Kommuneplan for Nordkapp kommune Tiltak 3.4 Den kulturelle skolesekken Kommentarer til disse restansene fremgår av evalueringen. 9

10 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Regnskap og Årsberetning Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 067/05 Formannskapet Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Det fremlagte årsregnskap, med driftsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-, og et investeringsregnskap som balanserer, fastsettes som Nordkapp kommunens regnskap for Kommunestyret tar Nordkapp kommunes årsberetning for 2004, samt revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse til etterretning. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres som følger: Avsettes til likviditetsreserven kr ,- Avsettes til driftsreguleringsfond ( investeringsmomskompensasjon ) kr ,- Avsettes til disposisjonsfond kr ,- Sum: kr ,- Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Formannskapet tar saken til foreløpig orientering. Endelig behandling 15/4-05. Utredning: 10

11 For nærmere kommentarer vises det til følgende vedlagte dokumenter: Virksomhetsplan for 2004 Rapportering av resultatoppnåelse Årsregnskap 2004 Årsberetning 2004 Finansieringsanalyse, årsrapporter og avviksanalyser Revisjonsberetning og vedtak fra Kontrollutvalget vil bli ettersendt. 11

12 Nordkapp Havn KF The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Arkiv: S 210 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: K.L. Pettersen Dato: Nordkapp Havn KF - Årsregnskap med Årsberetning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 021/05 Havnestyret /05 Kommunestyret Havnefogdens innstilling: Det fremlagte årsregnskapet for Nordkapp Havn KF for regnskapsåret 2004, som viser et netto driftsresultat på kr ,79 og et ikke disponert netto driftsresultat på kr ,79 fastsettes som Nordkapp Havn KF`s årsregnskap Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr, ,79 avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyret tar Nordkapp Havn KF`s årsberetning for 2004 til etterretning. Utredning: Kommentarer til årsregnskapet for år Driftsregnskapet for år 2004 er gjort opp med et netto driftsoverskudd, før interne finanstransaksjoner på kr ,- Etter finanstransaksjoner, - avsetning til fond, overføring til investeringsregnskapet, samt netto eksterne finansinntekter fremkommer et regnskapsmessig overskudd på kr ,- Det regnskapsmessige overskudd for år 2004 foreslåes avsatt til disposisjonsfond. Ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og konsekvenser for havnene er ikke avklart. Norsk Havneforbund har i brev til Kystdirektoratet av 02.mars-04 og 14.januar-05 bedt om en avklaring om hvorvidt havnene skal ha rett til sin relative andel av refusjonen. Brevene er ennå ikke besvart. Nordkapp Havn KF avventer en lovlighetsvurdering i forhold til havneloven om hvor vidt pengene skal tilbakeføres til havnekassen eller betraktes som reduksjon av frie midler for Kommunene. En har på bakgrunn av dette utgiftsført momskompensasjonen på vel. 3.millioner som en kortsiktig gjeld til Nordkapp kommunen. 12

13 Anløps statistikk for Nordkapp Havn KF har hatt en nedgang i antall anløp i forhold til året før. Fremdeles er der nedgang i antall fiskefangstfartøy som har totalt 102 færre anløp i Nordkapp sammenlignet med tall fra år Økningen av cruiseskip på totalt 24 anløp er grunnen til større tonnasje på båtene og har gitt havna økning på inntektssiden. Hurtigrutene og cruiseskipene er den største inntektskilden for Nordkapp Havn KF. Av driftsutgifter som er ekstraordinære for 2004 er utgiftsføringa av administrative fellesutgifter for 2003 på kr ,-. Det er i året kommet frem til en enighet mellom kommunen og havna om en fast årlig sum på kr ,-for dekning av felleskostnadene. Nordkapp Havn KF har i året investert for 14,8 millioner. Herav er 11 millioner brukt til rehabilitering av kaier og det gjenstår utgifter for ca 5 millioner før prosjektet avslutters i april Nordkapp Havn KF har oppfylt de krav som ISPS-koden stiller og har fått godkjent sikkerhetsplan for kai I, II, III, kai Vest og Syd, samt for Honningsvåg Tendringskai og Skarsvåg cruisehavn. Kostnader i forbindelse med tiltakene beløper seg til 1,1 million. Flytebrygge Kamøyvær/Skarsvåg har til sammen kostet havna 2,3 millioner. For å dekke utgiftene i investeringsregnskapet er der overført 2,6 mill fra driftsregnskapet, bruk av disposisjonsfond 1 mill., bruk av kapitalfond 4,3 mill og bruk av lån 6,3 mill. Tilskudd fra Kystverket på kr er inntektsført og oppført i balansen som kortsiktig fordring. Nordkapp Havn KF opptok i året et lån i Kommunale Landspensjonskasse på kr. 12 mill. og har pr Ubrukte lånemidler på 5,7 mill. Vedlegg: Regnskap og årsberetning Revisjonsberetning for 2004 for Nordkapp Havn KF. 13

14 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Søknad om inndekning av regnskapsmessig underskudd - Kirkelig fellesråd Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 068/05 Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny, generell momskompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner. Den generelle ordningen avløste den begrensede momskompensasjonsordningen som ble innført 1. mai Formålet med ordningen er å nøytralisere konkurransevridningen som følger av merverdiavgiftssystemet. Kompensasjonsordningen finansieres gjennom et engangstrekk i rammetilskuddet til kommunesektoren. Det er en forutsetning at verken stat eller kommune skal tjene eller tape på ordningen. Kommunal og regionaldepartementet har uttrykt at man skal vurdere det kortsiktige trekket i rammetilskudd i tilknytning til fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2005 til våren og til høsten, når endelige regnskap for kommunesektoren foreligger/er fastsatt. Deler av momskompensasjonen som tilstås Nordkapp kommune tjenes opp i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Viser for øvrig til Kommunestyresak: Momskompensasjon Regnskapsmessig håndtering av kompensasjonsbeløp generert av virksomheten i Nordkapp Havn KF og Kirkelig fellesråd. Rådmannens innstilling: Kommunestyret kan ikke imøtekomme søknaden fra Kirkelig fellesråd om inndekning av regnskapsmessig underskudd på kr ,- for Kommunestyret ber Menighetsrådet sørge for at driftsbudsjettet holdes innenfor tildelt rammebevilgning. Kommunestyret vil komme tilbake til en eventuell styrking av driftsbudsjettet til Kirkelig fellesråd gjennom budsjettprosessen for Behandling i Formannskapet : 14

15 Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret kan ikke imøtekomme søknaden fra Kirkelig fellesråd om inndekning av regnskapsmessig underskudd på kr ,- for Kommunestyret ber Menighetsrådet sørge for at driftsbudsjettet holdes innenfor tildelt rammebevilgning. Kommunestyret vil komme tilbake til en eventuell styrking av driftsbudsjettet til Kirkelig fellesråd gjennom budsjettprosessen for Utredning: Kirkelig fellesråd ved Kirkevergen i Nordkapp søker Kommunestyret om inndekning av et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-, som er regnskapet for Nordkapp menighetsråd for Rådmannen ønsker ikke å gå nærmere inn på Kirkevergens forklaringer og synspunkter vedrørende momskompensasjonen og tidligere års underskudd. Forklaringene henger simpelthen ikke på greip. Menighetsrådets vedtak i sak 21/2005: Regnskap og årsrapport 2004 er fattet på sviktende grunnlag. (ligger på saken) Trekket i rammetilskuddet til Nordkapp kommune for 2004 (kortsiktig uttrekk) ble beregnet av departementet på grunnlag av regnskapstall for For Nordkapp kommunes vedkommende utgjør trekket under betegnelsen Moms andre, kr ,-. Moms andre er tall for hvor mye kompensasjon andre enn kommunen forventes å få knyttet til anskaffelser i For vårt vedkommende er trekket beregnet på grunnlag av regnskapstall for Kirkelig fellesråd og Nordkapp Havn KF. Momskompensasjonen generert av virksomheten i Kirkelig fellesråd i 2004 utgjør ca kr ,-. Dersom momskompensasjonen knyttet til virksomheten i Kirkelig fellesråd overføres til og inntektsføres i fellesrådets regnskap, bør bevilgningen til kirken reduseres med tilsvarende beløp. Som det fremgår av regnskapet for 2004 fikk Kirkelig fellesråd overført ei rammebevilgning fra Nordkapp kommune på kr ,-. Dette var i henhold til Menighetsrådets budsjettforslag, og skulle etter de tilbakemeldingene kommunen har fått være et romslig driftsbudsjett. Når det gjelder investeringsbudsjettet så er rehabiliteringen av Honningsvåg Kirke helt og fullt finansiert over kommunebudsjettet. Dersom Kirka har behov for økte bevilgninger til drift og vedlikehold må dette tas over de årlige rammebevilgningene til Kirkelig fellesråd../. Vedlagt følger søknaden fra Kirkevergen i Nordkapp. 15

16 Nordkapp kommune Arkiv: C61 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Arvid Bye Dato: Framtidig organisering av bibliotektjenesten Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 11/05 Oppvekst- og kulturstyret Formannskapet /05 Kommunestyret Resymé: Kommunestyret vedtok i juni 2000 sak 57/00- at folkebiblioteket skulle flyttes til Honningsvåg skole etter ombyggingen, og at det skulle utvikles et felles skole- og folkebiblioteksystem for hele kommunen. Dette har vært lagt til grunn for planleggingen av Honningsvåg skole, og det var også bakgrunnen for at folkebibliotekets filialer i Gjesvær, Skarsvåg og Nordvågen ble lagt ned. Stilling som fagutdannet biblioteksjef ble lyst ledig høsten 2001 og seinere på nytt våren Ved disse utlysningene fikk man ikke søkere med ønsket faglig bakgrunn. Man valgte derfor i stedet å igangsette et prosjekt for å styrke skolenes bruk av bibliotek. Prosjektet omfattet bl. a. støtte til videreutdanning i skolebiblioteksfag for 2 lærere, innføring av datasystem for registrering av bøker og andre media i katalog som også kan gjøres tilgjengelig over Internett. Ellers har prosjektet gått ut på å prøve ut en ordning med lærer i bibliotek og forberede sammenslåing av skole- og folkebibliotek. En av lærerne ble høsten 2002 engasjert som leder av folkebiblioteket i 60% stilling. Dette var ment som en overgangsordning fram til høsten 2004 da vi forventet at biblioteket kunne flytte inn i de nye lokalene på skolen. Hensynet til drifta av skolen under renoveringsperioden har imidlertid gjort det nødvendig å utsette flyttinga. Flytting synes nå tidligst å kunne gjennomføres i desember Det statlige tilsynsorganet for arkiv, bibliotek og museum, ABM-utvikling, har i brev til kommunen av påpekt at kommunen ikke har tilsatt fagutdannet biblioteksjef. Dette er fulgt opp i brev fra Kultur- og kirkedepartementet av der departementet ber om at Nordkapp kommune følger biblioteklovens krav og sender bekreftende svar til ABM-utvikling, med kopi til KKD om hvordan denne saken heretter vil bli håndtert slik at kommunen får biblioteksjef med den nødvendige kompetanse. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner organisering og bemanningsplan for Nordkapp bibliotek som beskrevet i saksutredningen. Ny stilling som biblioteksjef utlyses ekstern med tiltredelse i august Kommunestyret bevilger kr ,- som skal dekke ny stilling og husleie for biblioteket ut Beløpet tas fra budsjettert overskudd for

17 Behandling i Oppvekst- og kulturstyret : Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret : Kommunestyret godkjenner organisering og bemanningsplan for Nordkapp bibliotek som beskrevet i saksutredningen. Ny stilling som biblioteksjef utlyses ekstern med tiltredelse i august Kommunestyret bevilger kr ,- som skal dekke ny stilling og husleie for biblioteket ut Beløpet tas fra budsjettert overskudd for (Enstemmig) Bjørn Magne Solvik (H) foreslo følgende tillegg: Avdelingsstyret for Oppvekst og kultur foreslår at det utarbeides en overordnet plan for driften av bibliotekvirksomheten i Nordkapp kommune. Planen skal inneholde økonomiske ramme m/ bemanning, lokalisering av virksomheten, vurdering av virksomhetens utlånsmateriale. Planen skal foreligge til politisk behandling våren (Forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer) Utredning: Kommunestyret vedtok i juni 2000 at det skulle igangsettes et utviklingsprosjekt der en ser folkebiblioteket og skolebibliotekene i sammenheng (sak 57/00). Samtidig ble det vedtatt at lokaler til nytt kombinert folke- og skolebibliotek skulle inn i planene for renovering/ ombygging av Honningsvåg skole. Innflytting i de nye lokalene var planlagt til august 2005, men p.g.a. forsinkelse med byggetrinn 2 må dette utsettes til desember. Det betyr at det må finnes midler på budsjettet til husleie for folkebiblioteket fram til årsskiftet 2005/2006. Målet for utviklingsarbeidet er å få et kombinasjonsbibliotek ved Honningsvåg skole. Skolene på de små stedene skal så fungere som filialer for dette hovedbiblioteket og betjene både skole og lokalbefolkning. Arbeidet med å etablere ett felles datasystem for bibliotekordninga i hele kommunen er godt i gang. Biblioteket i Honningsvåg skal etter hvert få ansvar for innkjøp, registrering i datasystem, oppfølging og statistikk for hele bibliotektilbudet i kommunen. Utlån og tilbakelevering av bøker og andre media på skolene blir da registrert med strekkoder på bøker og lånekort som kan betjenes enkelt av brukerne. Dermed sparer man ressurser til oppfølging av bibliotek ved den enkelte skole. Et moderne bibliotek kan også spille en sentral rolle for utvikling av et system i kommunen som gjør nett-basert informasjon mer tilgjengelig for befolkningen. Det kan bidra til å organisere tilgjengeligheten til elektroniske arkiv og tilrettelegge for økt bruk av IKT i skolen. Ut fra tidligere vedtatte planer for utvikling av biblioteket anser en det som svært viktig å ha en stilling som biblioteksjef forutsatt at det er mulig å rekruttere en person med de kunnskapene som kreves i et moderne bibliotek. 17

18 Det statlige tilsynsorganet for arkiv, bibliotek og museum (ABM- utvikling) har påpekt at kommunen ikke har tilsatt biblioteksjef i henhold til lov om folkebibliotek. Kultur- og kirkedepartementet har i brev til kommunen av bl.a. skrevet: Det ligger viktige kulturpolitiske hensyn bak kravet om fagutdannet biblioteksjef. Kompetansekravet skal blant annet sikre at kommunens samlede bibliotekvirksomhet skal ha faglig forsvarlig ledelse, som blant annet skal legge til rette for en best mulig samordnet og helhetlig bibliotektjeneste til beste for kommunens innbyggere. Samtidig skal befolkningen ved faglig utdannet biblioteksjef sikres like rettigheter og muligheter i folkebiblioteket som servicekontor. På denne måten blir også bibliotekenes stilling som lokale sentra for kulturog informasjonsformidling styrket. Kravet om fagutdanning skal også bidra til effektiv ressursutnytting og sikre lokale basisfunksjoner i et nasjonalt biblioteknettverk. Åpningstider og behov for bemanning. Det nye biblioteket i Honningsvåg må være åpent og bemannet hver dag i skoletida mellom kl og I tillegg bør det være åpent som folkebibliotek minst 3 ettermiddager/ kvelder i uka. Åpningstiden på kveldstid bør samordnes med annen aktivitet etter skoletid som kulturskoletilbud og frivillig kulturaktivitet. Dermed kan det skapes et miljø et møtested for kulturaktivitet der biblioteket kan spille en aktiv rolle. På de andre skolene vil ansvaret for biblioteksamlingen være tillagt rektor eller en lærer med samlingsstyreransvar som i dag. Tilgjengelighet utenom skoletida bør knyttes til annen kulturaktivitet ved skolen som ungdomsklubb, bygdekvelder og lignende. Foreløpig er det bare Gjesvær som har fått etablert bibliotektilbud etter den nye modellen. Bemanning ved den nye biblioteket i Honningsvåg bør minimum være: - Biblioteksjef i 100% stilling (ny stilling) - Lærer i bibliotek 60% stilling som i dag - Sekretær 50% stilling som i dag. Ny stilling som biblioteksjef bør utlyses våren 2005 med tiltredelse i august. Det er viktig å ha kapasitet utover høsten til å videreføre arbeidet med å knytte de andre skolene til hovedbiblioteket, få registrert skoleboksamlinger og samlinger som tilhører de tidligere filialene i felles elektronisk katalog. Dette er relativt omfattende arbeid, og det er viktig at den nye biblioteklederen får legger føringer for hvordan det skal gjennomføres. Dessuten bør den nye lederen være med på planlegging av innredning, møblering og forberede flytting til det nye biblioteket. Ordningen med lærer i bibliotek har fungert svært godt og bør videreføres. Siden høsten 2002 har denne stillinga også fungert som leder av biblioteket. Det vil ikke være mulig å videreføre denne ordninga om biblioteket etter flytting skal ha åpent hver dag i skoletida. Man vil heller ikke ha kapasitet til å nå målet om å få de andre skolene i den felles bibliotekordninga. Alternativet kan være drift og åpningstid som i dag, og at lærerne låser opp og følger elevene til biblioteket utenom åpningstid. Etter administrasjonens vurdering vil dette være en mindre effektiv ressursbruk enn om ansatte i biblioteket møter elevene og hjelper til der, mens lærerne kan ta seg av andre elever enn dem som bruker biblioteket. Det vil også være mest effektivt for driften av biblioteket at lærer i bibliotek er en del av bemanninga i biblioteket. Økonomiske konsekvenser. For 2005-budsjettet vil det være behov for tilleggsbevilgning til: 18

19 - Husleie i kraftlagsbygget ut 2005 kr ,- - Ny stilling som biblioteksjef i 6 mnd kr ,- Totalt kr ,- For 2006 vil det være behov for å øke bibliotekets brutto ramme med ca kr. Innsparing som følge av at husleie og kostnader til leie av datalinje bortfaller ved flytting, er beregnet til kr pr år. Beregnet økning av netto utgift til biblioteket i 2006 blir dermed kr Dette bør det være mulig å finne rom for innenfor Oppvekst- og kultursektorens budsjettramme for neste år. Som beskrevet ovenfor vil denne organiseringen av bibliotektjenesten i kommunen kunne representere effektiviseringsgevinster som det på nåværende tidspunkt er vanskelig å beregne. 19

20 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Dato: Etablering av kommunalt servicekontor Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 069/05 Formannskapet Administrasjonsutvalget /05 Kommunestyret Resymé: 1. etasje på Rådhuset frigjøres i forbindelse med etableringen av et offentlig velferdskontor i tidligere Dyrstad bygget i havna. Dette åpner mulighetene for å samle mest mulig av sektoradministrasjon på Rådhuset og etablere et kommunalt servicekontor. Blant annet på bakgrunn av en undersøkelse som forbrukerrapporten har gjennomført har Nordkapp kommune et stort forbedringspotensial når det gjelder service og tilgjengelighet overfor kommunens innbyggere. I forbindelse med etablering av et kommunalt servicekontor vil det være behov for utarbeidelse av en ny IKT plattform. Kommunestyret vedtok følgende i budsjettmøtet : Det opprettes et kommunalt servicekontor lokalisert til 1. etasje på Rådhuset i henhold til notat av fra rådmannen Formannskapet er styringsgruppe. Kommunestyret vedtar endelig organisering og struktur innen utgangen av april Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner etablering av et Servicekontor og samling av administrasjonen på Rådhuset som omtalt i saksutredningen. Kommunestyret gir sin tilslutning til de bygningsmessige endringene som er foreslått. Kommunestyret bevilger kr ,- til denne etableringen. Beløpet tas fra budsjettert overskudd for Behandling i Formannskapet : 20

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.04.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Lars Helge Jensen William Pedersen

Detaljer

Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 11.04.2005 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Idar Jensen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gry Jørgensen Medlem AP Sverre Joakimsen Jan Olsen. Medlem Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gry Jørgensen Medlem AP Sverre Joakimsen Jan Olsen. Medlem Medlem Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 01.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Hansen Leder AP Renate Kilaas

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Bernt-Aksel Jensen Trine Marie Pettersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer