Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først."

Transkript

1 Folk først Mennesker er viktigere enn systemer. Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først.

2 Innledning Småbedrifter Venstre er Norges liberale parti. Det liberale sentrum representerer en god politikk for den enkelte og for samfunnet. Venstre setter innbyggere foran utbygger og borgere foran byråkrati, vi prioriterer FOLK FØRST. Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre, og derfor vil Venstre at alle avgjørelser skal fattes så nært mulig dem det gjelder. Venstre er av den prinsipielle oppfatning at formannskapsmodellen vil gi et mer levende folkestyre og en mer åpen politisk forvaltning enn den eksisterende parlamentariske modellen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Andre N. Skjelstad, Venstres førstekandidat Framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Utdanning, forskning og utvikling(fou) og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Venstre vil gjennomføre en helhetlig og ambisiøs næringssatsning i Nord-Trøndelag som betydelig øker antallet vekstforetak. Skape en aktiv fylkeskommunal næringspolitikk ved å reise flere næringspolitiske saker i fylkestinget. Forsterke tilgangen på kvalifisert arbeidskraft gjennom målrettet videreutvikling av Nord-Trøndelag som attraktivt bostedsfylke og støtte opp om trainee-ordningene. Legge til rette for full bredbåndsdekning og mobildekning, samt utbygging av fiber i hele fylket. Legge til rette for at stedsutviklingsmidler kan benyttes andre steder enn i kommunesentrene. Innføre en egen tiltakspakke for grundere.

3 Primærnæringene Fiskeri og landbruk er viktige næringer i Nord- Trøndelag. Gründermentalitet og nytenkning må få en mer sentral plass innenfor landbruket. Venstre vil ha et sterkt landbruk og økt landbruksproduksjon i Nord-Trøndelag. Venstre vil ha en større lokal forankring i rovdyrpolitikken, og arbeide for at erstatningsordningen for rovdyrskader må endres slik at bevisbyrden speilvendes. Gi en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene. Videreføre arbeidet med å utvikle kystskogbruket og bidra til å stimulere til en økning av investeringene i skogkulturen i Nord- Trøndelag. Videreføre satsningen på samisk kultur gjennom regionalt utviklingsprogram. Øke satsningen på rådgivning og kompetanse for å få en god utvikling i primærnæringene. Venstre vil disponere overskuddet fra NTE til infrastrukturtiltak i Nord-Trøndelag. Fylkestinget som eier av selskapet skal disponere overskuddet. Se på mulighetene for å utvikle langsiktige fastprisavtaler som kan tilbys husholdninger, landbruk og småbedrifter til samme betingelser som tilbys industrien. Effektivisere eksisterende kraftproduksjon. Foto: Ragnar Vestvik

4 Samferdsel Venstre ser det som svært viktig å forbedre eksisterende og å utvikle nye samferdselstiltak som dekker samfunnets transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte. Bygge hurtigtog med dobbeltspor mellom Steinkjer og Trondheim. Følge opp fylkestingets vedtak om opprustning av FV17 Steinkjer Namsos ut fra opprinnelig visjon. Prioritere helhetlig opprustning av transportstrekningene Lauvsnes Sitter, Åsen Frosta, Hjelbotn Verrabotn, Ytre Namdal E6, Straumen Røra, Innherredsvegen Øst gjennom Stjørdal sentrum. Arbeide for å sikre egne rassikringspenger til Nord-Trøndelag. Øke standarden på fylkesvegene gjennom å legge fast dekke. Øve påtrykk på jernbaneverket for å sikre planoverganger. Ha et godt hurtigbåt- og fergetilbud. Videreutvikle ordningen med bestillingstransport i distriktene. Foto: Ragnar Vestvik Miljø Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Venstre vil verne om allemannsretten og sikre allmennheten tilgang til strandsonen. Opprette et eget fylkeskommunalt klimafond for tilskudd og lån til husholdninger. Stimulere til utbygging av mini, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi. Vindkraftprosjekter må skje etter en helhetlig vurdering. Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matvareproduksjon på lang sikt og under ulike forhold. Beholde Trondheimsfjorden fri for torskeoppdrett. Redusere utslippene av kvikksølv og andre miljøgifter.

5 Skole, utdanning og forskning Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og gode skoleledere. Høyere utdanning, forskning og utvikling danner grunnlaget for verdiskapning og vekst i høyere grad enn tidligere. Sterk satsning på utdanning og forskning er nødvendig for å sikre velferd, miljø og et nyskapende næringsliv. Innføre et kompetanseår for lærere i den videregående skolen. Utvikle et opplegg for å bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen. Sørge for gode opplæringsprogrammer for skoleledere. Styrke yrkesfagene gjennom satsning på økt kompetanse, praktisk mestring og læring. Øke satsningen på rådgivningstjenesten i den videregående skolen. Bekjempe frafall i videregående opplæring ved å sette inn tiltak tidlig i grunnskolen. Bidra til økt fokus på entreprenørskap i skolen. Velferd Venstres hovedmål for helse- og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer, og gi befolkningen nødvendige helsetjenester. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige fellesskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og forankring. Sikre folk med nedsatt funksjonsevne deltagelse i samfunnslivet gjennom bedre transportordninger og bedre tilgjengelighet til offentlige bygg. Opprettholde to sykehus i fylket, med fødetilbud og akuttfunksjon. Innføre tannlegevaktordning i Nord- Trøndelag om sommeren og videreføre rekrutteringstiltakene for tannleger. Arbeide for å bedre tilbudet til folk med psykiske vansker. Øke fokuset på forebyggende rus blant unge.

6 Kultur og idrett Ungdom Venstre vil jobbe målrettet innenfor kulturfeltet slik at alle kan oppleve kunst og kultur uavhengig av bosted, økonomiske og sosiale forhold og funksjonsdyktighet. Idrett er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement, ikke reserveres for store prosjekter. Øke støtten til nye og etablerte museer i fylket. Styrke tilbudet i den kulturelle skolesekken. Arbeide for økt satsning på masseidrett. spesielt rettet mot barn og unge. Arbeide for å få ned etterslepet på spillemidler i Nord-Trøndelag. Opprettholde tilbudet innen idrettsfag i videregående skole og arbeide for spisset toppidrett i videregående opplæring. Styrke folkehelseperspektivet i bruk av investeringsmidler innenfor idrettens område. Ungdommen er framtida for Nord-Trøndelag og Venstre vil derfor ha en offensiv ungdomspolitikk. At trafikkopplæring får plass som emne i den videregående skolen. Arbeide for øke tilskuddet per lærlingeplass med kroner. Innføre en attraktiv tilflytterpakke for å tiltrekke seg unge i etableringsfasen. Marita Ramberg Røthe, Venstres ungdomskandidat

7 Venstres kandidater Vestvik reklame 1. Andre N. Skjelstad Verran 2. Marita Ramberg Røthe Steinkjer 3. Trond Sandnes Nærøy 4. Line Abel Leksvik 5. Håkon Alstadheim, Stjørdal 6. Lars Gunnar Marken, Verdal 7. Maren F. Vassli, Namsos 8. Reidar Lindseth, Flatanger 9. Anne Marken, Meråker 10. Øystein Mørkved, Overhalla 11. Brita Kleven Thorsvik, Verdal 12. Tor Arne Garnvik, Steinkjer 13. Inger Johanne Bjørhusdal, Namsskogan 14. Anders Dalane, Levanger 15. Britt Elin Strand, Lierne 16. Øyvind Treider Olsen, Inderøy 17. Johannes Rosvold, Verdal 18. Olaug Fjellmo Fjørtoft, Steinkjer 19. Oddveig Ressem, Namdalseid Bo Pettersen, Grong... se resten av lista på våre nettsider.

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for økt deltakelse og gjennomføring i samiske fag i videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2013-2016 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Bakgrunnstall... 4 Samiskopplæring

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer