FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3129 I I Arkiv Jom:alpostID: sak.: I Saksbehi;ndler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 089/12 I FORMANNSKAP I Dato: VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vedlegg: Sak F 346/96 den Vedtekter for Fauske komiunes næringsfond Sa.ksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak F 346/96 fastsettelse av veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd. Gjeldende veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet, vedtatt i sak F 346/96: 1. Generell beskrivelse av vedkómmende prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XXA) kr: XXXX basert på relevante registrerings-/etableringskostnader på til sammen kr xx XX 1.2 Investeringstilskudd (XXA) basert på investeringsprogram til relevante kostnader på til sammen kr XXXX TILSAMMEN: KrXXXX 2. Tilsagnet står ved lag i 6 måneder regnet fra vedtaksdato og kan utbetales på grunnlag av følgende forutsetninger/dokumentasjoner: At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante registre, niedforretningskontor i Fauske kòmmune. 2.2 At det etablerings-/investeringsprogram som ligger til grunn for dette vedtaket er fullfnansiert som forutsatt. 2.3 At utgifer til registrering/etablering og investeringer dokumenteres ved revisorbekreftet/attestert prosjektegnskap, eventuelt kvitterte utgifsbilag, relevante for etableringen og i overensstemmelse med den investeringsplan som ligger til grunn for

2 i I i vedtaket. Eventuelle avvik (reduksjoner) vil resultere i forholdsmessige avkortinger i tilsagnsbeløpet. 2.4 Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan sige etter at minimum 50 % av etablerings-/ investeringsprogrammet er gjennomført, dog slik at kravet til dokumentasjon er det samme som i foregående punkt 2.1, 2. 2 og 2.3 første ledd. 2.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet. Utbetalingene belastes næringsfondet. 2.6 Etablerings- og Investeringstilskuddet kan kreves tilbakebetalt i h h til Lov om offentlig støtte medforskrifer fastsatt ved Kgl res av 4/ dersom investeringene selges eller flyttes ut av Fauske kommune innen utløpet av 5 - fem - år regnet fra vedtaksdato. Rådmanen er bedt om å avklare om tildeling av støte til tiltak med forretningsadresse utenfor Fauske kommune er i samsvar med næringsfondets vedtekter og vurdere behovet for å presisere vilkår i veiledende standard retningslinjer om muligheter til å gi støte ti virksomheter utenfor kommunen. Saksbehandlers vurdering: Næringsfondets vedtekter har ikke formuleringer med krav om tilskuddsmottakers forretningsadresse. I veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet er det presisert at virksomhet som tildeles tilskudd skal ha forretningsadresse i Fauske. Retningslinjene er veiledende og det er i noen tilfeller gitt tilskudd til virksomheter som har forretningsadresse utenfor Fauske. Tildelingene er basert på skjønn ettersom det ikke er fastsatt noen kriterier for når tilskudd kan gis til mottakere med forretningsadresse utenfor kommunen. Det må kune påregnes at det også i fremtiden vil komme søknader fra virksomheter uttenfor kommunen hvor det vil være ønskelig å kune gå imi med støte. For å ha fleksibiltet i slike tilfeller foreslår rådmanen at følgende formulering tas inn i veiledende standard for vedtak- /effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet som tilegg ti punkt 2.1: (( tilfeller der virksomheten har vesentlige interesser i/for kommunen kan kravet om forretningsadresse i Fauske kommune fravikesìì. INNSTILLING: Det vedtas et tilegg til pun 2.1 i veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet: (d tilfeller der virksomheten har vesentlige interesser i/for kommunen kan kravet om forretningsadresse i Fauske kommune fravikesìì. Even Ediassen Rådman

3 FAU RR Postb 93, 8201 Fauske TeL.: F A U S K E K O MMUN E f4eß Møested: Møe nr. : Ark.nr. : 242 Sak /9. Fauske Rådhs 16/96 Jm.nr.: Sak F 346/ Saker:B. Schj ølbrg/e. Ostad Sak K /9.9.. FASTsmELE AV VEILEDOOESTAN FOR VEDTAK"-/EFEKERING AV TILS~.Cl TILS FR l'ngfcwet. - merehing AV N-SAK 175/95 VALESFJOR VESEN ANS. SAEN: Fonækapet ba v: noe aredger, i tilkytg til eneltsaker, drftet akontoutbtalinger av tilsagn an tilskudd til etåblering av og investering i eneltlifter. I F-sak 176/96 ble det således formert et eget avsnitt aning dette, rr følgene tet: "" "Akontobtalinger av tilsagnløpt ka gis not freegelse av foi:liktene dokitasj on for at detinsteringsprc sau ligger til gr for søkden blir gj enanørt inenor tilsagnrioden. 11 Likeså ble det ve beingen av F-sak 2223/96 intatt en lignene fortering. I dene for:inelse ble admstrasjonen påagt å fre forslag til "Veiledene stan for vetak/effektuering av tilsagn an tilskudd fra næ~gsfondet". Det -er nå inentet aplysniger fra en reke offentlige orger san gir CJ effektuerer dene typ tilsagn/tilskudd" he:ier Staten Næings- CJ Distriktsutviingsfond (SN), Nordan Fylkeskcme, ladelsutvaget, Saltda, Sørold og Meløy kamer og likeså sett på prakis i- Fauske Utviings- CJ Investeringsselskap AS. " I ttlleg kcxr at kontrollutvaget ba reist spstet cm en avkaring i saken Valnesfj ord Vedentral ANS, samt foreta en iire presisering CJ avkaring slik at freidige søkere blir korrt og likt beet i forhold til vetak og reelverk. på dene bagr, og hen tatt til prais og erfaringer fra Fauske kcme, samt prakis i SN og Nordan Fylkeskcme, c: flere eneltkcxer rr næingsfond, basert på vetektene og forskriftere for næingsfondet, fres følgene: INNSTILLING - DEL I: 1. Geerell beskrivelse av vecme prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XX%) kr. XX. XX basert på relevate reistrerings- /etableringskostnder på tilsel kr. XX. XX 1.2 investeringstilskudd (XX%) - basert på insteringspro til relevate kost-nader på tilsel :K.r. XX. XX TII. kr. XX.XX

4 2. Tilsagnt st.år ve lag i 6 måedr ret fra vetakdato og ka utbtales på gnag av følgene foi:tsetnger/ doktasjoner: 2.1 At virksaneten er lovlig reistrert i entsresteret og evtuelt an reevate restre, ræ forrtngskotor Fauske kcm. 2.2 At det etablerings- /insterinspro san ligger til gr for, dette vetaket er fulfiniert san forutsatt. 2.3 At utgifter til reistrering/etablering og insteringer doklteres ve reso:rftet prósj ektrekap, evtuelt kvtterte utgiftsbilag, relevte for etableringen og i ovrestenlse ræ de insteringsplan sdt ligger til gr for dette vetakt. Evtuelle avv (:tjörer) vil resutere i. forholdsssige avkortinger i tilsagnløpt Akontoutbtaiinger av tilsagnet an etablerings- og investeringstilskudd ka skje etter at mim. 50% av etalerigs-/insteringsprct er gjencnør, do slik at Ja:vet til d.tasj on er det sam san: i foratåere pu 2.1.,2.2. og 2.3 førte led. 2.5 Tilsagnløpt resee:rres på næingsfondet. Utbtalingene belastes næingsfonet Etablerings- og insteringstilskuddet ka krves tilbebtalt i h h til La om offentlig støtte ræ forskrifter fastsatt ve Kgl res av 4/ dersan investeringene selges eller flyttes ut av kcxen in utløpt av 5 - fem - år reet fra vetakdato. INNSTILLING - DEL Il: 1. Formkapet san fonstyr for næingsfondet tar til etterrtng den orientering san foreligger fra rå hva gj elder effektuering av delutbtling av tilsagn til Valnesfj ord Vedentral ANS. - ~ VEDTAK I ~ET : In Kalse (V) foro felesfor fr v, FR H og SP: 1. Revisors/kontrollutvagets forespeler aning VÇÙnesfjord Vedentral ANS, tas ùt av sak 346/96 IlFastsettelse av veiledene stan for NEingsfondet", og bees sa egen sak. 2. Ford saken reiser sp aning rådren håtering av utbtaling, tas rådmen av saken og ordørr foretar sakframeg og intiller ti;' vetak. Saken fraeges for fonstyrt/foi1kapet 10. jun. Fellesforslaget fra V/SP/FR /H ble vetatt ræ 6 rrt 5 sterr. In Kalse (V forlo ti in - de i: 1. Geerell beskrivelse av:veare prosjek/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XX%) kr. XX.XX basert på relevate, ekterne reistrerings-/ etableringskostnder på tilsar kr. XX. XX 1.2 Investeringstilskudd (XX%) basert på investeringspro til relevate, ekterne kostnader på tilsarr kr. XX. XX TII. kr. XX.XX V' s forslag ble truet.

5 i I 11 Intillingen - del I ble entemg vetatt. 1 vr: 1. Resors/kotrollutvagets forespeler aning Valesfj ora Vedentra ANS, tas ut av sak 346/96 "Fastsettelse av veilede stan for NEingsfonet", og bees san egen sak. 2. Ford saken reisßr sp æiing rådrenhåtering av utbtaling, tas rådien av sak og ordørr foretar sakfraeg og iltiller til vetak. Saken fraeges for fonstyrt/foinkapet 10. jun., Gerell beskivelse avvee prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilsku (XX%) kr. XX.XX basert på relevte reistrerings- / etablerings~ kostnder på tilsar kr. XX.XX 1.2 Insteringstilskudd '(XX) basert på insteringsprog til relevte kostnder på tilsam kr. XX.XX TILS kr. XX.XX 2. Tilsagnt står ve lag i 6 màer reet fra vetakdato og ka utbtales på grag av følgene forutsetnger / doktasj enr: Fauske, / ~ ~:& Foinkapssektæ 2.1 At virkscteten er lovlig reistrert i enetsreisteret og evtuelt an relevate reistre, ne forrtngskotor Fauske kce. 2.2 At: det etablerings- / investeringspro san ligger til gr for dette vetaket er fullfiniert san forutsatt. 2.3 At utgiftßr til reistrering/ètablering og insteringer doktteres ve reviso:rftet prosj ektrekap, '" evtuelt kvtterte utgiftsbilag, relevate for san ligger til gr for dette vetaket. Evtuelle avv etableringen og i ovresterlse ne den insteringsplan (rejoner) vil resutere tilsagnløpt.. Utskri ft sendes: NEingssj ef til videre forføyg Ordørr til videre forføyg i forholdsssige avkortinger i 2.4 Akontoutbtalinger av tilsagnetan' etablerings~ oc insteringstilskudd ka skj e etter at mini 50% av etablerings~ /insteringsprc;t er gjenanør, doc slik at krvet tildok:tasjon er detsan San i foratãene put 2.1., 2.2. oc 2.3 førte led. 2.5 Tilsagnløpt resee:ires på næingsfonet. Utbtalingene belastes næingsfonet Etablerings- oc investeringstilskuddet ka krves tilbebtalt i h h til Le an offentlig støtte ne forskrifter fastsatt ve Kgl res av 4/ ' dersan investerigene selges eller flyttes ut av karen inen ~._ utløpt av 5 - fem - år reet fra vetakdato. "

6 ,,! - (vedtatt i Fauske kommunestye~21/6 1994, 'YEDTEKTER fòr FAUSKE KOMl\UNES NÆRINGSFOND (KRFTFOND).,,' ':l::; ;,; j', ;\"':' jfr K-sak 75/94, , jfr K-sak li4/9(: , jfr k-sak53/96 og 10/ ,jfr.K-sak 120/97. (Godjentay Fylkesmanen brev av 7/3 1995, og ),,- l..' ",I. 1 HJEMMEL, KAPiTAL OG AVKASTNING. i. i. Fondskapitalen er: a: Næringsfond på kr ,- innbetalt av AS Salten Krafsamband i medhold av pkt 17i Konsesjonsvilkårene for erverv av og regulering av Lomivassdraget i Fauske kommune opprettet ved Kongelig resolusjon av i 1. junti _. b: Innbetaling av kr ,- tìl Næringsfond fra AS Salten Krafsamband i medhold av pkt. 3 i Konsesjonsvilkårene for erverv av eiendoms- og bruksrett i fall for utbygging av Sjønstå Kraftverk i Fauske kommune. c: Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån og/eller avsettes til garantifond når det gis garanti for kommunale tiltak av næringsmessig, infastruktureli karakter i den grad garanatiformålet er gyldig i h t kommunelovens 5 i. jfr. 3 i nærværende vedtekt Avkastninger: a: Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av AS Salten Krafsamband i medhold av pkt. 3 og 17 i Konsesjonsvilkårene for hhv erverv og regulering av Lomivassdraget i Fauske kommune og konsesjonsvilkårene for erverv av eiendoms- og bruksrett i fjlll for utbygging av Sjønstå Krafverk i Fauske og konsesjonsavgifter fra kraftverkene Daja, Pagerli og Sico. 2. FORMAL b: Renter og annen avkastning av fondskapitalen. c: Avkastningen kan benyttes til tilskudd og til ansvarlige lån. Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondetkan også benyttes til kommunale næringsmessige tiltak av infastrukturell karaker. Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter innenfor alle næringer.

7 Prioriteringer gitt i kommunens strategisk næringsplan skal følges. Det samme skal prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller løpende drift av bedrifter og kommunen. Det skal i utgangspunktet ikke gis støtte til bedrifter som vil komme i sterk konkrranse til eksisterende bedrifter. Eksempler på prosjekter som kan støttes: a KOMMIVALT TILTAKSARBEID; feks næringsplanlegging, etablereljlrosjekter,' samarbeid skole/nærìrígsliv og stedsutviklingsprosjekter. b GRUNNLAGSINVESTERINGER; f eks opprustning av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannorsyning og trafkkaier. c BEDRIFTSUTVIKLING; f eks etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsundersøkelser, markedsføring og planlegging. d INVESTERINGER I BEDRIFTER; f eks utstyr/maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelse J STØTTEFORMER av bedrifter. 3. l. Av fondskapitalen kan det gis lån/ansvarlige lån og garantier for kommunale fellestiltak av næringsmessig betydning; dog med den begrensning som følger av kommunelovens Sl, jfr Kommunal- og Arbeidsdeparementets forskrfter for kommunale garantistilelser Av avkastningen kan det også gis tilskudd og ansvarlige lån Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Slik aksjetegning kan likevel skje dersom prosjektet er av særlig betydning for næringsvirksutviingen i kommunen. Slik aksjetegnng kan i tilfelle ikke overstige 30 % av aksjekapitalen i vedkommende bedrift. Denne begrensningen gjelder ikke for utviklingsselskaper, utleiebygg o i som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter. 4 STØTTEVILKÁR Samlet finansiering fra næringsfondet til private næringstiltak skal som hovedregel følge følgende normer: 4.1. Til bedriftsutvikling, jfr 2 c, kan det gis inntil 50 % av dokumenterte kostnader, dog med samme beløpsbegrensning som i pkt Egne lønnsutgifter skal ikke tas med i beregningsgrunnaget. 2

8 4.2. Til investennger, jfr 2 d, kan det gis inntil 30 % av det totale kapitalbehov.for et prosjekt, for tiden begrenset oppad til kr; ,~ til et og samme formål i en og samme bednft i en treårspenode og til samneutgiftskategon. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetablennger kan de.t gis inntil 50 % finansieringjl.v i1westennger, med samme beløpsavgrensnìng som i foregående ledd.:; 4.3 For lån til pnvate nænngstiltak gjelder følgende:,. t a: b: c:.-1,ii, cl, i Lånet sikres med tinglyst pant i fasteiendøm: Nedbetalingstiden kan maksimalt settes til 12 år, hvorav de 2 første år kan gjøres rente- og avdragsfrie. Rentefoten fastsettes av fonnannskapet (fondsstyet).. 1.":-' Fra nænngsfondet kan det i særlige tilfelle forskotterés beløp til større, kapitalkrevende tiltak som blir finansiert ved statiigetilskott. Vilkårene for slik forskottenng er at tilskott av tilsvarende størrelse med tilegg av renter blir tilbaketransportert nænngsfondet. 5 FORHOLDET TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ STATSST0TTEOMRÅDET. Bruken av nænngsfondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet, jfr EØS-avtalens forpliktelser om å avstå fra å yte konkrransevndende statsstøtte til nænngslivet i den grad støtte påvirker samhandelen mellom EØS.:landene. Begrepet statsstøtte dekker her støtte gitt fra offentlige kilder enten disse er statlige, fylkeskommunale/snd eller kommunale. 6 FORVALTNING Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten.over fondet, herunder også garantifondet og er fondsstyre. Kommunestyret kan delegere sin forvaltningsmyndighet til fonnannskapet. Formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet innenfor bestemte rammer til rådmannen. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Innbetaling av renter og avdrag tilbakeføres næringsfondet. Ansvaret for saksforberedelse til fondsstyret tilleggs nærigssjefen. Under saksforberedelsen bør næringssjefen søke kontakt med fylkeskommunen og andre fagmiljøer i teknsk/økonomisk kompliserte saker. Et mindretall (ett medlem) i fondsstyret kan kreve at vedtak om bruk eller ikke-bruk av fondets midler bringes inn for kommunestyret til endelig avgjørelse. Slikt krav (anke) må fremsettes i det møet vedtaket blir gjort og det må protokolleres. 3

9 Kommunelovens 59 for såvidt angår lovlighetsklage, jfr KAs rundskrv H-25/92 av L. junì 1993 og H"'4/93, gjelder, Iìkeså forvaltnìngslovens 2 og 28, andre ledd forsåvìdt angår partsklage. 7 ÅRSMELDING Det skal legges frem melding om fondets vìrksornet for kommunestyret hvert år. MeldingeJls form og ìnnold skal tilpasses de tìl enhver ttd gjeldende anbefalinger/forskrfter sòm KAD fastsetter. 8 GODDKJENNING A V VEDTEKTER Vedtektene kan endres etter vedtak i Fauske kommunestyre. Godkjennng av vedtekter og endring av disse trenger fylkesmannens godkjennng. Etter Industrikonsesjonslovens 2, tredje ledd nr 13, sjette ledd og Vassdragsreguleringslovens L i nr 2, andre ledd, kan kommunestyet påklage fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER

ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR OPPLAND - ENDRING AV FORMÅL I FORSLAG TIL VEDTEKTER Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200342-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.02.2014 Fylkestinget 18.02.2014 ETABLERING AV KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKNINGSFOND FOR

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer