Sykkylven kommune Tekniske tenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykkylven kommune Tekniske tenester"

Transkript

1 Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/ /2009 Telefon: Klassering: V12 BU-midlar - Oversending av søknad frå Velledalen i Balanse Sender vedlagt søknaden med prosjektutgreiing og uttale frå kommunen. Med helsing /. '2 2 /Henrik Schmidt fagleiar jordbruk Vedlegg: 1 Søknad om bygdeutviklingsmidlar 2 prosjekt 3 forslag på kandidat 4 Uttale til søknad om BU-tilskot Postadresse: Rådhuset, 6230 Sykkylven Besøksadresse: Rådhuset, Kyrkjevegen E-postadresse: Telefon: Bankgiro: Telefaks: Bankgiro skatt: Org.nr.: NO MVA

2 BYGDEUTVIKLINGSMIDLAR Søknadsskjema nynorsk (Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge) 28[19 ø 4, IrMOVASJOn (IORGE Opplysningar om bruk av dette skjemaet Skal sendast kommunen der landbrukseigedommen ligg, eventuelt der prosjektet er lokalisert. Du fyller inn informasjon i dei kvite felta. Etternamn/Institusjon/ Firmanamn Grunnopplysningar Velledalen i Balanse AS Fornamn og mellomnamn v/petter Velle Fødselsnr. (11 siffer) Organisasjonsnr. (9 siffer) Bankkontonr Telefonnr (Styrelelar Postadresse Postnr Poststad Straumgjerde Felt 1 Kommune nr Kommune Sykkylven E- postadresse Gardsnr. Bruksnr. F. nr. L. nr. Søknadstype L1 Hovudsøknad Tilleggssøknad Kvinneretta tiltak, ev. kvinneleg praktikant Ja Nei Dersom prosjektet er lokalisert til ein annan kommune enn bustadkommunen, må kommunenr. og namn på kommunen førast opp: Kommunenr. Kommune

3 Felt 2 Søknadssummen (Overført frå Felt 7) Her fyller du ikkje inn noko. Desse tala blir automatisk sett inn frå Felt 7. Rentelån Innovasjon Norge utan 0 rentestøtte (Kr) Rentelån Innovasjon Norge med 0 rentestøtte (Kr) Lån i annan bank med rentestøtte (Kr) 0 BU-tilskot Innovasjon Norge/FMLA (Kr) 0 Felt 3 Søknaden gjeld (kryss av) Prosjektomtale A. Type næring liii Tradisjonelt jord- og hagebruk LI Industri/handverk/husflid Nye biologiske driftsformer Tenesteyting Skogbruk Anna Reiseliv/utmark B. Organisasjonsform Eineeigarføretak FMLA LIIAnsvarleg selskap ANS Grunneigarlag, bygdelag, faglag LI Aksjeselskap AS Allmenningar Delt ansvar DA _ Sameige II Institusjon, stifting II Anna Kommune, fylke C. Samarbeidstiltak Maskinsamarbeid Mellom institusjonar II Fellesbeite/seter III Mellom kommunar, fylke Bygningssamarbeid Anna Felles drift mellom bruk/samdrift Prosjektnamn: Prosjektstart, dato: Prosjekt - Veliedaen "Der folk triv51 er ait mogeleg" august 2009 Prosjektavslutning, dato: august 2012 Felt 4 For prosjektet Rekneskapsførar, eventuelt revisor Bank, eventuelt person i banken Rettleiar/konsulent for prosjektet Andre aktuelle personar Kontaktpersonar Etternam Fornamn Adresse r,=)t-ter StraL;mgjer Telefon 92; Side 2 av 8

4 Prosjektomtale Kort omtale av prosjektet med utgangspunkt i stikkorda nedanfor (gjeld reiseliv, industri, handverk m.m.) 1 Forretningsidé 6 Konkurrentar 2 Produkt 7 Sterke sider/svake sider 3 Marknad 8 Medhjelparar/konsulenthjelp 4 Opplæringsbehov 9 Ev. samarbeid Kundar 10 Framdriftsplan Når det gjeld tradisjonelt jord- og hagebruk, skal ein gjere greie for prosjektet uavhengig av stikkorda ovanfor. Når det gjeld praktikantordning skal ein gjere greie for utdanninga og arbeidserfaringa til praktikanten og formålet med søknaden beskrivast. Legg ved arbeidsavtale. Når det gjeld praksisverten skal ein gjere greie for relevant bakgrunn for vertsoppgåvene. For utgreiings- og tilretteleggingstiltak og andre tiltak skal det leggjast fram spesifisert kostnadsoverslag (meir detaljert enn i Felt 7). Legg ved eigne ark etter behov Felt 5 Søknad om bygdeutvikhngsmidlar, sia eige vedlegg Sysselsetjing som følgje av tiltaket Felt 6 Før gjennomføring Etter gjennomføring Side 3 av 8

5 Felt 7 Kostnadsoverslag/kapitalbehov Delbeløp Sum Utgrelings- og tilretteleggingstiltak (FMLA) BycidemoDi senng Sum Etablerarstipend, utviklingsfasen (Innovasjon Norge) (Evt. bruk eige skjema på Opplæring, reiseutgifter 0 Marknadsundersøkingar 0 Prøveproduksjon 0 Levekostnader 0 Anna Sum Etablererstipend, etableringsfasen (Innovasjon Norge) (Evt. bruk eige skjema på Planlegging, marknadsundersøkingar Investeringar i maskiner, utstyr, bygningar m.m. (mindre omfang) Driftsunderskot dei første åra 0 Levekostnader 0 Anna Sum 0 0 Bedriftsutvikling (Innovasjon Norge) Planlegging, forprosjektering 0 Kompetanseoppbyggjing 0 Produktutvikling 0 Marknadsføring 0 Investeringar (mindre omfang) 0 Anna Sum Investering: (Innovasjon Norge) LI Tradisjonelt jord-/hagebruk. LI Tilskot ved generasjonsskifte LI Tilleggsnæring Bygningar Utstyr Grøfting, 0 dekar 0 Anna Side 4 av 8

6 Sum Praktikantordning (FMLA) Andre tiltak (Innovasjon Norge/FMLA) 0 0 Sum Kostnadsoverslag /ka pita lbehov Sum A Side 5 av 8

7 Felt 8 Driftsbudsjett Driftsbudsjett ved investeringar i reiseliv, industri, handverk, husflid o.i., kroner pr. år Salsinntekter Variable kostnader Faste kostnader utanom renter Driftsoverskot Rentekrav Arbeidsforteneste Arbeidsforteneste pr. årsverk Etableringsår 1. driftsår 2. driftsår 3. driftsår Felt 9 Arealoppgåve Fyll ut ved investeringar i driftsbygningar og grafting 3ordbruksareal Eige, dekar Leigd, dekar Bortleigd, dekar Skogs- og utmarksareal Skogs- og utmarksareal, dekar Produ ktivt skogsareal, dekar Årleg tilvekst, m3 Ved søknad om kjøp av areal Jordbruksareal, dekar Skogs- og utmarksareal, dekar Side 6 av 8

8 Investering i tradisjonelt jord- og hagebruk Driftsomfang. Før opp dyretal eller grunnflate/volum/mengd før og etter investering. (Skal berre fyllast ut ved investering i tradisjonelt jord - og hagebruk) Investeringa gjeld Før Etter 1 Mjølkeproduksjon, årskyr Mjølkeproduksjon, årsgeiter Storfekjøt, slakt/år 4 Sauehald, vinterfåra Felt 10 5 Smågrisproduksjon, årspurker Slaktegrisproduksjon, stk./år 0 9 Kombinert, årspurker 0 7 Eggproduksjon, høner pr. innsett Slaktekylling pr. år 0 19 Andre husdyr Kornlager, tonn Potetlager, tonn Grønnsaks-, bær- og fruktlager 23 Veksthus, m Anna, før opp kva fl 0 0 Ved søknad om tilskot ved generasjonsskifte Dato for generasjonsskifte (dd.mm.åååå): Vedlegg ved investeringstiltak L. Sjølvmelding, ev. utskrift frå likningskontoret. Tilleggsskjema. Næringsoppgåver fl Panteattester ved søknad om rentelån Felt 11 n Økonomisk plan/driftsplan Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved søknad om rentelån Teknisk plan/teikningar og detaljert kostnadsoverslag Firmaattest og vedtekter (ANS, AS, DA) Side 7 av 8

9 Felt 12 Forpliktande underskrift Underskrivne er kjend med forskriftene for BU-midlane og stadfestar at opplysningane er rette. Det kan krevjast avkorting av støtta, eventuelt heil eller delvis tilbakebetaling av utbetalte midlar dersom det oppstår forhold som er i strid med føresetnadene for støtta. Krav om tilbakebetaling kan motreknast mot produksjonstilskot eller andre tilskot som mottakaren eller ektefellen/sambuaren har krav på, og som gjeld den same landbrukseigedommen. Underskrivne gjev Fylkesmannen/Innovasjon Norge løyve til å hente inn/kontrollere opplysningar hos rekneskapsførar, bank, likningskontor og personar/institusjonar som er nytta i samband med planlegginga av prosjektet. Underskrivne skal hjelpe Fylkesmannen/ Innovasjon Norge ved eventuell evaluering av prosjektet. Prosjektet må ikkje setjast i gang før det er gjeve svar på finansieringssøknaden frå Innovasjon Norge/FMLA. Tal på vedlegg Stad og dato Underskrift Uttale frå kommunen Uttale frå kommunen (vis til eigne vedlegg dersom slike finst) Felt 13 Stad og dato z tc, Underskrift 2 Side 8 av 8

10 Uttale frå kommunen (vis til eigne vedlegg dersom slike finst) Søknaden frå Velledalen i Balanse synest å vere godt underbygd, med utgreiing om situasjonen for bygda og med grundig omtale av dei tiltaka som søkjarane ønskjer å satse på i prosjektet. Sykkylven er ei kompakt kommune geografisk sett. Det er ikkje langt frå sentrum til dei yste krinsane med moderne køyrety. Likevel ser vi at trass i dette, og kanskje også på grunn av dette, har vi heile tida sterke mekanismar som verkar sentraliserande i kommunen. Dei sterkaste av desse har økonomisk karakter, jf det som er sagt i søknaden om følgjene av å investere i ein bustad i Velledalen i høve til det same nærare sentrum; bankane forventar at er det dei siste som reiser med framtidig prisaukegevinst. Likeeins er det økonomiske grunnar til at det skal satsast på færre og større skular. Desse må sjølvsagt leggjast i sentrum, for det er kortare frå utkant til sentrum enn andre vegen. Sykkylven har fleire bygder som kunne trenge stimulerande tiltak for å leve vidare. Velledalen har i alle fall eit solid landbruksmiljø å stole på. Er ikkje det godt nok til å berge denne bygda? Landbruket har opplevd ei særs sterk strukturrasjonalisering i lang tid no, sjølv om ressursgrunnlaget i Velledalen er godt, har dei også her fått merke verknaden av denne omlegginga med stadig færre aktive bønder. Dei som er att og kjempar vidare treng, og fortener også eit lokalsamfunn som fungerar. Det tyngste taket for å få dette til må nok innbyggjarane i Velledalen sjølve stå for. Vi meiner at dei allereie på fleire område har vist at det vil dei og det kan dei. Dette Felt 13 meiner vi at dei også viser i søknad og prosjektutgreiing. Vi tilrår difor søknaden og vonar at den kan få god og lang verknad for bygda. Kanskje kan då dei andre bygdelaga i kommunen, som treng stimulans, henge seg på seinare eller i det minste verte inspirerte av dette. Stad og dato Sykkylven 14.05,2009 Underskrift 7 Henrik Schmidt -jordbrukssjef-

11 PROSJEKT - VELLEDALEN DER FOLK TRIVST ER ALT MOGELEG 1. INNLEIING Velledalen i Balanse AS søkte i 2007 om bygdeutviklingsmidlar. Vi nådde den gongen ikkje opp. Etter den tid har vi innimellom drøfta søknaden og dei element som søknaden omhandler. Vi har gjennomført idemyldring og vi har arbeidd med mange enkeltsaker som fell inn under den opprinnelege søknaden. Den søknaden som no vert sendt er bygd på søknaden frå 2007, men er endra i forhold til det som har skjedd sidan den gong, og i forhold til dei strategier som vi no arbeider etter. VELLEDALEN Velledalen er ei av "utkant-grendene" i Sykkylven kommune. Kristoffer Randers skildra dalen slik: "Søkkelvsfjorden og Velledalen, der er al Søndmørsnaturskjøndhed samlet i et brændpunkt. Og det kan ikke nok som fremhæves, at dette er et af de partier, som ingen turist bør reise uset forbi." Kristoffer Randers, "Søndmøre", DAGENS SITUASJON FOLK OG BUSETJING: Det bur i dag om lag 550 personar i dalen. Folketalet er svakt dalande, og gjennomsnittsalderen stig. Det vert i snitt født omlag seks bom pr.år. Dette er lite, spesielt med tanke på skulen vår. Ungdomen reiser ut for vidareutdanning, mange kjem aldri tilbake. Velledalen IL, som i snitt har 200 medlemar, har aldri hatt meir enn fem personar i aldersgruppa år etter tusenårsskiftet. Fleire år har talet vore null for denne gruppa. Dalen har mangla attraktive tomter i ei årrekkje. Siste tiårsbolken har dalen berre hatt fem til seks bolighus i tilvekst. Men her er ei svak lysning med eitt nybygg i 2006, to i siste halvår av 2007 og eitt i Desse er alle bygde på gardane. Bustadfeltet i dalen er godkjendt, men ikkje opparbeidt. Vidare har dalen mangel på ledige 1

12 bueiningar av god nok standard. Det fører til at folk bur her ein kort periode, for så flytte. Resultatet av dette vert lav varig tilflytting til dalen. Mange av desse gir uttrykk for at dei kunne tenkt å busetje seg i dalen, dersom her hadde vore atraktive tomter / bustadar. Dugnadsånda er framleis levande mellom folket i dalen. Dei aller fleste stiller opp når det trengs. Det er på mange felt godt samarbeid mellom Velledalen og nabogrenda Straumgjerde, og mellom Velledalen og kommunen. ARBEIDSLIV: Velledalen har få arbeidsplassar samanlikna med 1960-talet. Mest heile møbelindustrien, som den gong var dominerande, er no vekk. Hole Maskiner AS er eit maskinentreprenør-firma, og er den største verksemda i dalen. Dei er og det største anleggsfirmaet i kommunen. Ein styrke for dei har vore god tilgang på lokal arbeidskraft frå dalen. Dette er og deira største uffordring no, Dei slit med å skaffe arbeidskraft. Ved inntak av lærlingar frå andre stader viser det seg at dei flytter ut av dalen etter endt lærlingperiode. Firmaet sysselset i dag ca 25 årsverk. Jordbruk. Velledalen har framleis eit sterkt jordbruksmiljø. Alt dyrka areal i dalen har til no vore i drift. Siste åra har fleire både eldre og yngre bønder selt mjølkekvotane sine. Om dei som er att vil slå alt areal står att å sjå. Vi er kjerneområde for økologisk landbruk. Åtte bruk i dalen vert drivne økologisk. Omlegginga til økologisk landbruk starta tidleg på 1990-talet, og økobøndene her var med på å få økomjølka ut til forbrukar i Ein kan seie det slik at bøndene i Velledalen har vore banebrytande i satsinga på økologisk landbruk. I dag har dei starta Tindemat BA, der dei foredlar økologisk kjøt frå eigne buskaper. To buskaper brukar stølen om sommaren. Dette er økologiske buskaper av dyrerasen Vestlandsk Fjordfe. Berre eit fåtal av bøndene driv jordbruk som einaste næring. Holmbergs Gartneri ligg om lag midt i Velledalen. Gartneriet sysselset om lag fire årsverk. Dette er eit av dei største gartneria på indre Sunnmøre. Sykkylven Hageservice er eit nyleg starta firma i Velledalen. Dei tek på seg oppdrag over heile bygda. I sommarhalvåret sysselset dei fleire ungdomar. Velledalen i Balanse AS (ViB) vart skipa i 1993 for å avløyse velforeningar som ikkje fungerte. Selskapet sitt formål er "å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller aktiviteter som står i samband med dette." ViB er eit aktivt grendalag og samordner mykje av det som skjer i dalen. Dei står mellom anna bak Dalen i Sentrum, eit skriv som kjem ut med ujamne mellomrom. 2

13 Joker Velledalen er nærbutikken i dalen og vart skipa for 12 år sidan under ViB. Styret i ViB er også styret i butikken. Drifta av butikken har til tider vore vanskeleg. Det har vore ulike årsaker til dette, men det er klart at det hadde vore ynskjeleg med eit større kundegrunnlag. Lokalbefolkninga set, i fylgje ei fersk marknadsundersøking, framleis butikkdrift høgt på prioriteringslista. Butikkdrifta har hatt behov for meir kapital, og lokalbefolkninga har gjennom desse tolv åra skote inn over kroner i ny kapital. Det er to tilsette ved butikken (om lag 1.8 årsverk). Siste to åra har butikken gått med overskot. Styret i ViB har siste to åra arbeidd målretta for å få tipping i butikken. Dette har ein no lukkast med, og frå mai 2009 vert det tipping i butikken. Butikken har samarbeid med Merkur. Fet Snekkarverkstad driv delproduksjon til møbelindustrien i bygda. Der er to tilsette. Tindemat BA er eit selskap der 9 bønder som driv økologisk jordbruk har gått saman for å foredle eigne kjøtvarer. Selskapet leiger i dag produksjonslokaler ved Stranda Vidaregåande skule og har utsal i lokalbutikken. Elles er det sjølvsagt fleire sjølvstendige næringsdrivande i Velledalen som driv innan ulike bransjer. SKULE/BARNEHAGE Velledalen har ein barneskule midt i dalen som er samlokalisert med Velledalen Grendahus med forsamlingsal/gymsal og symjebasseng. Elevtalet er i dag 39, fordelt på klasse. Område rundt er utbygd med grusbane, grasbane og naturstiar. Skulen har eit av Sykkylven sine beste uteområde for bom. Likevel er skulen gong på gong vore nedleggingstrua noko som har samla bygdefolket i Velledalen til kamp for skulen sin. Siste gong saka var oppe utarbeidde foreldra ein søknad om friskule. Denne søknaden står framleis ved lag. Barnehagen held i dag til i eit eldre skulehus om lag 1,5 km frå skulen Det er plass til 13 bom i barnehagen. For nokre år sidan vart det gjort politisk vedtak om utviding av barnehagen. Dette arbeidet vart ikkje starta. I 2007 vart det gjort vedtak om å etablere eit oppvekstsenter med framtidig samlokalisering av skule/barnehage. Dette vedtaket vart endra og planane vart skrinlagde i Generalforsamlinga i ViB bad styret om å førebu bygging av privat barnehage i dalen om kommunen gjekk vekk frå planane om oppvekstsenter. Dette har styret gjennomført, og byggesøknad er no inne til behandling. Barnehagen vert plassert like ved skule/grendahus. Den vil ha eit leike- og opphaldsareal på om lag 145 m2, og vil kunne takast i bruk i løpet av hausten Det vert og arbeidd med planer om eit leikeområde i tilknyting til barnehagen der vi vil bygge eit tun av grindløer, ha åker med økologisk dyrking av grønsaker, og bær- og frukttre. Vi har hatt kontakt med Økoløft-prosjektet i kommunen om desse planane, og vi ser her for oss eit framtidig samarbeid med kommunen. Sidan barnehagen og skulen no vert samlokalisert reknar vi med at også skulen vil nytte seg av dette tilbodet til "skulehage". 3

14 VELLEDALEN GRENDAHUS / SYMJEHALL Velledalen Grendahus vart opna i 1983, og er eigd av kommunen med 58% og laga og folket i dalen med 42%. Huset vert drifta gjennom eit eig driftsstyre, med eit kommunaltilskot i botnen. Symjehallen er eigd av kommunen, og vert også driven av eit lokalt styre. Også symjehallen får eit driftstilskot frå kommunen. Begge styra vert drivne på dugnadsbasis. For at dette skal fungere på den beste måten er både grenda og kommunen avhengig av eit godt samarbeid. Grendahus/skule/symjehall er samlingspunktet for folket i dalen, men også svært mykje folk frå kommunen elles deltek på arrangement på grendahuset. Ein stor del av den lokale startkapitalen kom frå Velledalsrevyen som starta i 1979 og var fast i ei årrekkje. LAGS- OG ORGANISASJONSLIV Velledalen har eit rikt lags- og organisasjonsliv. Vi nemner: Idrettslag, ungdomslag, fotballag i samarbeid med Straumgjerde, skulekorps i samarb. med Straumgjerde, sogelag, helselag, Velledalskoret (medlemar frå heile Sykkylven), Fjellhug og skyttarlag m.m. Tidlegare hadde Velledalen eige skulekorps, fotballlag og skyttarlag, men på desse felta har ei samanslåing tvinga seg fram. Med så mange lag i ei lita grend seier det seg sjølv at dei aller fleste er medlemar i mange lag. Dette har ført til samanslutninga Lag på Lag, der laga samarbeider om arrangement som i hovudsak går til drift av grendahuset. I kjellaren på grendahuset er det skytebane som har fast bruk fleire kveldar i veka. Velledalen Grendahus, med symjehall i kjellaren og skule og idrettsanlegg like ved er den naturlege basen for dei fleste av aktivitetane i dalen. Dalen har elles eige bedehus med eigen søndagsskule og ungdomsarbeid. Det er mor og barn-treff kvar 14. dag på bedehuset, og kvar onsdag formiddag på grendahuset. Takka vere ein kjempeinnsats frå mange er dei fleste lag i god drift, men det hadde ikkje skada med fleire hender å dele oppgåvene på. Brunstad Kristlege ungdomssenter er eigd av Pinsemenigheita. Dei har hytter med overnattingsplasser og kjøkken/matsal i eige bygg. Senteret er mykje brukt til kurs/samlingar. FJELLSETERINYSETEROMRADET Dette er sætremarka til fleire av gardane i Velledalen. Ei storstilt hyttebygging dei siste åra har gjort området til eit av dei største hytteområda i fylket. Det er berre fem minutts køyring frå dalen, og her er det og arena for både alpin og langrenn. Sist vinter vart det opna nytt administrasjons/restaurantbygg ved skitrekket. Skulekorpset i Velledalen har i dag drifta av kiosken ved skitrekket. 4

15 REKREASJON Alle som bur i Velledalen har kort veg til rekreasjon i fjellheimen sommar som vinter. Dessutan kan alle innan 15 minutt nå ikkje mindre enn to alpinanlegg med lysløyper for alpint og langrenn. Eit stort tal ruter for fjell- og sætreturar har utgangspunkt i dalen. Tidlegare var elvafiske mykje nytta som rekreasjon og matauk. No er det smått med fisk, også i Velledalselva. Hjortejakta vert driven av både lokale jegarar og tilreisande som leigar jaktrett. Kvart år på etterjulsvintaren så arr Lag på Lag hjortefest med stort middags- og dessertbord. 3. UTFORDRINGAR / SATSINGSOMRÅDE Bulyst Verdiskaping STRATEGI Vi ser på arbeidet med å lage ein strategi for Velledalen som eit av hovudmåla med prosjektet. Vi må finne ut kva vi er gode på, finne felles mål og lage oss ein visjon. Vi ser for at punkta i denne søknaden er med og danner grunnlaget for dette dokumentet. Vi må få planane våre ned på papiret. I dag må innsatsen gjerast der det til ei kvar tid er størst behov. Det gir naturlegvis resultat, men det kunne gitt betre resultat om ein fekk arbeide etter ein gjennomtenkt og vedteken strategiplan. Vi ser for oss eit strategidokument som skal reviderast for eksempel kvart fjerde år. Hindre fråflytting - auke tilflyttinglheimflytting Største utfordringa er å få unge Velledalingar til å busetje seg i dalen, og i tillegg kunne ta imot andre som kan tenkje seg å busetje seg her. For ti år sidan overlet kommunen det kommunale byggefeltet til ein entreprenør. Tanken var at det skulle føre til at dalen fekk klargjort tomter. Det har ikkje skjedd, og det har ikkje vore bygd hus i byggefeltet desse ti åra. I tillegg så veit vi og at bankane dei siste åra har fortalt kundane at dersom dei bygg hus i Velledalen så får dei ikkje vere med på den prisauken som andre husbyggarar får. Dette har ført til at personar som elles ville etablert seg her har etablert seg i sentrumsområdet. Styret i ViB ser dette som ei av dei største hindringane for folketalsauke. Vi vil difor sette igong eit arbeid med å få til fleire mindre bustadfelt i dalen. Godt samarbeid med Sykkylven kommune vil vere avgjerande for å lukkast. Det må setjast inn mykje arbeid på dette område. Vi ser for oss å kartlegge aktuelle plasser for "huskruller", kalle inn grunneigarane og samordne planleggings- og søknadsarbeid. 5

16 Mange eldre boligar står tomme i dag. Desse er av ein for dårleg standard til at dei kan nyttast til boligformål. Dette fører til at folk bur i dalen i korte periodar og så flyttar til andre delar av kommunen. Vi må anten få ruste opp ein del av desse boligane, eller bygge nye leiligheiter for utleige. Arrangere "Heimkomehelg" for Velldalingar, både fastbuande og utflytta. Skule / barnehage / grendahus Det vert eit stort lyft å bygge ny privat barnehage. På eit folkemøte 1. april i år ga grendafolket klar melding om at bygging måtte settast igong, og barnehagen vil verte teken i bruk før jul i år. Kommunen har tilrådd husbankfinansiering av barnehagen. Det er brukt store ressursar på å kjempe for skulen siste åra. Desse ressursane kunne vore brukt på ein mykje betre måte om skulen vart sikra. Grendahusområdet er i stadig utvikling. Når det er godt ver vert mange arrangement haldne utandørs. Ein draum er å klare å bygge ei permanent utescene med amfi. Dette ville gi Grendahuset og lagsaktivitetane, som er så viktige for bulysta i dalen, eit stort lyft. Marknadsføring av Velledalen Fjellsæter/Nysæterområdet er eit av fylkets største hytteområde. Hytteeigarane kjem frå heile Sunnmøre. Bruken av hyttene har endra seg i dei seinare åra. Folk oppheld seg der over lengre periodar. Ei viktig oppgåve vert å "inkludere" også desse i Velledalen. Dette er svært viktig med tanke på å bevare butikken og arbeidsplassane der. Det er og viktig for drifta av Grendahuset og for Symjehallen. Det krevst eit marknadsføringsarbeid for Velledalen. Skilting er her eit sentralt punkt. Like før nyttår i 2007 oppretta ViB nettstadenwww.veiiedaien.net. Nettstaden vert driven på dugnad. Det er meininga å utvikle nettstaden vidare, men det krev mykje tid og kapital. Nettstaden har om lag 4000 treff pr mnd. Næringsutvikling Jordbruket har vore ei sterk næring i Velledalen, men ein opplever no at fleire og fleire bønder legg ned eller reduserer drifta. Det er difor viktig å bygge vidare på det ein har og utvikle det vidare både innanfor nisjeproduksjon og turisme. Økologisk jordbruk er satsingsområde både nasjonalt, på fylkesplan og kommunalt. (Jfr. Økoløftet i kommunen) Velledalen har ein stor andel av økologisk jordbruk. Kanskje kunne Velledalen bli ein økologisk dal? Eit minikraftverk er bygd og eit småkraftverk er under bygging. Dette vil i tida framover gi nye inntekter til grunneigarane. Vi vil prøve å bevisstgjere grunneigarane på kor viktig det er at ein del av denne kapitalen vil bli reinvestert lokalt slik at den kjem lokalsamfunnet til gode. 6

17 Det same gjeld inntekter frå sal av hyttetomter i Fjellseterområdet. Vi vil ta initiativ til eit møte der vi får hit folk som kan orientere om korleis grunneigarar har brukt slike midlar andre stader til investering i anlegg som kan gi framtidige inntekter, og dermed lokale positive ringverknader. Vere med på å hjelpe eksisterande bedrifter med deira framtidige utfordringar. Velledalen er eit glimrande utgangspunkt for fjellturar både sommar og vinter. Vidare ligg vi strategisk til med kort veg til Verdsarvområdet rundt Geirangerfjorden og til Ålesund og øyane rundt. Med dette som utgangspunkt treng vi ei satsing på overnatting til turistar. 4. OPPSUMMERING Det vert sagt at alt heng saman med alt. Slik er det også i Velledalen. Ei utfordring er å gjere innbyggarane bevisste på nettopp dette. Det er viktig å gi plass til mangfaldet, og setje pris på alle som ein ressurs for dalen. Det skjer utruleg mykje positivt i Velledalen, og det vert lagt ned enormt med dugnadsarbeid for å "halde det gåande". Styret i Velledalen i Balanse AS som er initiativtakar til denne søknaden saman med Lag på Lag, Velledalen Grendahus og Velledalen Symjehall, er overtydd om at dersom vi fekk bygdeutviklingsmidlar og kunne kombinere dei med den dugnadsinnsats som elles vert gjort, så ville bygda få eit enormt løft. Vi har registrert at vi har vorte nominert som kandidat til Utviklingsbygda Det er svært gledeleg for alle oss som arbeider i lokalsamfunnet i Velledalen å sjå at andre legg merke til vårt arbeid. For å gi utfyllande opplysningar så tillet vi oss å legge ved forslaget frå Njell Hoftun i Sykkylven kommune. Samarbeidspartar Vi ser for oss eit samarbeid mellom alle lag og organisasjoner i Velledalen. I tillegg vil eit nært samarbeid med Sykkylven kommune vere nødvendig i alle saker som har med busetting, strategiarbeid, landbruk, barnehageutbygging 0.1. Vi må knyte samarbeid mot alt næringsliv i Velledalen, og også einskilde bedrifter og organisasjoner utanom dalen. Her kan ein nemne Sykkylven Næringsutvikling. Vi har alt knytt band til Sykkylven Friluftssenter (Sunnmørsalpane). Det samarbeidet må styrkast, og vi vonar på eit samarbeid med dei også i prosjektsamanheng. Søkjar Velledalen i Balanse AS står som formell søkjar. Styret i selskapet vil drive prosjektet fram. Søknaden vert fremja på vegne av alle laga i Velledalen, desse er organisert gjennom Lag på Lag. I tillegg Velledalen Grendahus og Velledalen Symjehall. 7

18 Styringsgruppe Styret i Velledalen i Balanse AS Referansegruppe Representant Velledalen i Balanse AS Representant for Velledalen Grendahus Representant for Lag på Lag Representant for Velledalen Symjehall Vi ynskjer oss også ein representant for Sykkylven kommune i referansegruppa. Kostnad Kostnadane i prosjektet vil i hovudsak fordele seg slik: Frikjøp/lønn til person i 20% stilling i tre år. Kostnader knytt til kontorutgifter, porto, kopiering m.m. Kompetanseheving ved å reise på studieturer/delta på kurs/konferanser Kompetanseheving ved innleige av foredragshaldarar Noko konsulenthjelp Budsjett Den lokale innsatsen vil vere dugnadsarbeid og litt tilskot frå lokale bedrifter Iledalen i Balanse AS Petter Velle Leiar Vedlegg: Forslag til Utviklingsbygda

19 Tiltaksliste fordelt over 3 år. Vi ser på denne lista som ei rettesnor som kan verte endra gjennom perioden. Kartlegging Moblisering Nettside Busetjing Skule/ Barnehage "Hyttefolket" Aktivitet Kartlegging av eksisterande aktiviteter / tilbod Bygdemøter med foredragshaldarar, ulike temaer, Oppgradering av felles nettside for alle aktivitetar og lag i dalen Aktuelle nye bustadfelt. Arbeid mot politisk, offentleg og mot lokale runnei arar i dalen Motivering for lokal busetjing / auke bul sta Nye utleigeboligar Arbeid med å få på plass barnehagen og sikre skulen i dalen. Inkluderingsarbeid Tidsrom Budsjett i 1000 kroner 15 pr år 30 pr år 10 pr år 12 pr år 8 pr år 2 pr år 3 pr år 15 pr år Strategiarbeid Turisme Landbruk Studietur Lokalt utviklingsselskap Koordinering av tiltak/aktivitet Utarbeide strategi og plan for utviklin sarbeid i dalen Samordning av overnattingstilbod og andre aktivitetar for turistar Vurdere landbruket som ressurs for turisme. Korleis bruke det økologiske miføet i b demobiliserin a? Besøke andre bygdemobiliseringsprosjekt/turar knytt til einskilde tiltak i ros'ektet Etablere lokale aktiviteter i bygningane ved Jokerbutikken Frikjøp av person til å drive koordinering av aktiviteter, førebuing av møter m.m. Kontor/utstyr/telefon/porto pr år 15 pr år 15 pr år 60 totalt 4 pr år 70 pr år prår 9

20 Forslag på kandidat til UTVIKLINGSBYGDA 2009 SkxliQ VELLEDALEN Velledalen er den innste delen av Sykkylven kommune, før Strandafjellet og pizzabakarane austanfor. Dalen er stor i utstrekning, om lag 9 km frå Fetvatnet i nedste enden til Fjellseterskiftet øvst oppe. Næraste senter er Straumgjerde i ytste enden av Fetvatnet, og til kommunesenteret på Aure er det ca 15 km. Fastsya Sp;s1k.a,..[k SykkvIvQn randa Velledalen er rekna som det beste landbruksområdet i kommunen, med eit framleis sterkt og levande landbruk. Her finn vi og kjernen av det økologiske miljøet som har prega landbruket i kommunen i mange år. Dyg Dalen er eigen skulekrins. Her er barnehage og butikk. Her er grendahus med symjebasseng, grusbane og grasbane. Det er om lag 550 velledalingar. Det utgjer 7,3% av folketalet i kommunen (ca 7500). VELLEDALINGEN Velledalingen har ord på seg for å vere noko spesiell, i beste forståing av ordet. Det tykkjest vere ei kreativ ånd og ei drivkraft i bygda langt utover det ein kan vente om ein berre ser på folketal. Her lever samhald og dugnadsånd på ein måte mange misunner dei. Aktivitetar og gode påkome vekkjer interesse langt utover krinsgrensene. Lagslivet er som i bygder flest, bortsett frå at her klarer ein å halde liv i fleire lag enn mange andre bygder. Vi finn idrettslag, kor, korps, ungdomslag, fotball, helselag, misjonslag, sogelag, skyttarlag og fleire til. UTFORDRINGAR Bygda manglar ikkje utfordringar, til liks med andre grender som ligg noko utanfor sentrum. Skulen treng elevar, barnehagen treng bom, butikken treng kundar. Ungdom flyttar for å gå på skule, og kjem ikkje alltid attende. Færre bom og fleire eldre lovar ikkje godt for framtida. Skulenedlegging er eit stadig tilbakevendande diskusjonstema, i takt med svingande kommuneøkonomi. Nedlegging av barnehage er heller ikkje eit ukjent spørsmål. STRATEGI Kva gjer så desse 550 velledalingane for å ta vare på bygda? Strategien er kan hende ikkje formulert på eit papir, men i handling ser ein ei bygd som satsar på trivsel og bulyst for alle, som satsar på bevaring av sentrale funksjonar og som ynskjer nye innbyggarar og nye arbeidsplassar velkomne. : -

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010

R Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bygdemobilisering. om åløfte bygda etter håret. Synnøve Valle 04.05.2010 Bygdemobilisering om åløfte bygda etter håret Synnøve Valle 04.05.2010 Kva er bygdemobilisering? Systematisk arbeid for åbidra til næringsutvikling, bulyst og auka trivsel Viktige ingrediensar: Avgrensa

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling

Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Kommunen sin rolle i bygde- og næringsutvikling Bygdeforum Stongfjorden 11.6.13 Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse Bolyst 2013 Tittel Øyliv i Sunnhordland Kort beskrivelse Dette er ei vidareføring av prosjektet "Flytt til LivOGLyst" som fekk støtte gjennom Bulystsatsinga i 2011. Prosjektet er eit samarbeid mellom øysamfunna

Detaljer

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer