Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14."

Transkript

1 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T

2 Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass 22 Forstudie til en eventuell 3. rullebane 24 Oslo Lufthavn og miljøstyring i år

3 Forord Oslo Lufthavn er et trafikknutepunkt i Norge. I 2001 var det nesten 14 millioner personer som reiste med fly til eller fra Gardermoen. I tillegg er det ca personer som har sin daglige arbeidsplass på flyplassen. Å betjene så mange personer setter store krav til infrastruktur på selve flyplassen, tilbringertjenester, lys, varme, bespisning etc. Det å drive flyplassen fordrer derfor et stort forbruk av elkraft, fossilt brennstoff, ulike kjemikalier og det gir en stor omsetning av varer og tjenester. Dette vil igjen kunne påvirke det lokale miljøet på og rundt flyplassen. På miljøsiden er hovedutfordringen for Oslo Lufthavn AS (OSL) å minimere de negative følgene av de flyplassrelaterte aktivitetene. Dette gjøres ved hjelp av effektive styringssystemer som skal sørge for at grunnvann og vassdrag beskyttes, landskap og vegetasjon ivaretas, kildesortering og omfattende gjenbruk av avfall, bruk av miljøvennlige energibærere samt kontinuerlig overvåking av støy, luftkvalitet og vannkvalitet. Med i dette arbeidet hører også holdningsskapende arbeid, ivaretakelse og spredning av kunnskap. I oktober 2001 mottok OSL ny utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Til grunn for endringene i tillatelsen ligger tre år med driftserfaringer og et omfattende forskningsarbeid. Rapportering av miljøsituasjonen i grunnen og vassdragene følger avisingssesongen og ikke kalenderåret som for de andre miljøtemaene. Samlet forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier med tilhørende overvåkingsresultater vil derfor bli rapportert til SFT 1. september. Kunnskap og holdninger hos hver enkelt ansatt er nøkkelen for å skape en trygg og miljøvennlig flyplass. OSL har et opplæringsprogram innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). I 2001 var det personer fra 195 forskjellige selskaper som gjennomgikk opplæring. Sykefraværet i OSL viste en stigende tendens fra siste kvartal 2000 og til og med 1. kvartal Det ble derfor nedsatt et utvalg for å foreslå tiltak for å snu den negative trenden. Flere av de foreslåtte tiltakene er iverksatt, og sykefraværet har siden gått ned. Nic. Nilsen Administrerende direktør 3

4 Kort om Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS (OSL) eier og driver Oslo Lufthavn på Gardermoen. OSL ble stiftet 13. november 1992 og er et heleiet datterselskap av Luftfartsverket (LV). Styret i LV er av Samferdselsdepartementet gitt i oppgave å være generalforsamling for OSL. Styret består av aksjonærvalgte medlemmer (valgt av generalforsamlingen) og representanter for de ansatte. Byggingen av lufthavnen ble fullfinansiert gjennom egenkapital fra Luftfartsverket og statlige lån som blir tilbakebetalt ved hjelp av lufthavnavgifter og kommersielle inntekter. Oslo Lufthavn har to rullebaner. Den vestre rullebanen er meter mens den østre er meter. Kontrolltårnet er 91 meter høyt og det finnes 52 flyoppstillingsplasser, hvorav 34 har brotilknytning samt 4 flyoppstillingsplasser ved fraktterminalen. Fraktfly kan også parkeres på lufthavnens fjernoppstillingsplasser. Terminalen på Oslo Lufthavn består av m 2 og inneholder 50 rulletrapper, 8 rullefortau, 70 heiser og 6 karuseller for avhenting av bagasje. I tillegg finnes kontorer, passasjerlounger og over 40 butikker, restauranter og andre servicetilbud. Året 2001 har vært spesielt for all sivil luftfart. Markedet har vært preget av ustabil internasjonal økonomi og terrorangrepene på USA 11. september. Innenlands har året vært preget av SAS oppkjøp av Braathens og en reduksjon av generell overkapasitet i markedet. I 2001 ble OSL for andre år på rad kåret til Europas mest punktlige flyplass. Dette viser at lufthavnen har god driftsstabilitet selv under vanskelige driftsforhold. Selskapets driftsresultat (før finansposter) var på 499,2 millioner kroner. Dette er 79,8 millioner kroner svakere enn i Resultat etter skatt ble på 115,6 millioner kroner passasjerer benyttet OSL i Dette er 1,9% eller færre passasjerer enn i Nedgangen er størst på innenlandsrutene med -3,5% mot -0,2% på utland inkludert en vekst i chartermarkedet på 2,5%. I 2001 var de ti mest trafikkerte rutene: Trondheim, Bergen, København, Stavanger, Stockholm, London / Heathrow, Tromsø, Bodø, Amsterdam og Kristiansand. Totale inntekter for året var på 1.855,0 millioner kroner, mot 1.867,7 millioner i % av inntektene er avgifter betalt av flyselskapene i form av lufthavnavgifter, mens det resterende er inntekter fra utleie og kommersielle aktiviteter ved lufthavnen. Konsernets finansielle stilling er god, og konsernet kan pr. 31. desember 2001 nedbetale kortsiktig gjeldved hjelp av de mest likvide midlene. 4

5 Styringssystemer Miljøstyring en del av helheten OSL tar miljø på alvor. Det er OSLs ledelse og ledelsen i de selskaper som opererer på Gardermoen som har det overordnede ansvaret for at lufthavnen er miljøtilpasset. Alle har et ansvar i det daglige arbeidet. I lederansvaret ligger det at gjeldende myndighetskrav og konsesjonsvilkår samt strategier og mål blir overholdt. OSL benytter miljøstyring som et element i kvalitets- og ledelsessystemet, for å få et samlet grep om miljøarbeidet både innen selskapet og overfor øvrige aktører ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Systemet dekker krav innen internkontroll samt miljøstyring av alle aktiviteter og miljøaspekter. Selskapets overordnede prioriteringer er fastsatt av styret. Prioritering av sikkerhet og miljø gjelder innenfor rammen av lovpålagte krav. Selskapets prioriteringshierarkier gitt ved: 1. Sikkerhet 2. Miljø 3. Økonomi 4. Punktlighet 5. Service Hovedmål for selskapet er å kombinere flysikkerhet og miljø på en optimal måte. Styringsparametrene for miljømålet er: - En dokumentert forbedret miljøtilpasning i løpet av 5 år. - Ikke bryte utslippstillatelser i løpet av 5 år. - Støynivået holdes innenfor definerte nivåer i støyforskriften. Viktige elementer i miljøstyringen Lufthavnen har mange miljømessige utfordringer som krever strukturert planlegging, rask og riktig handling og en kritisk evaluering. Nedenfor er en rekke viktige elementer for å ivareta miljøstyringen listet opp. Planlegging - Identifisere, vurdere og ha over sikt over lufthavnens miljøaspekter, ha oversikt over de krav som stilles til lufthavnen og å innhente nødvendige miljøtillatelser. - Nedfelle miljøkrav i privatrettslige kontrakter med aktører som opererer innenfor regulerings området. Utførelse og drift - Vedlikeholde og videreutvikle driftsdokumentasjonen slik at driften er i samsvar med miljøpremissene og ha en driftsovervåkning som styrer driften innen for premissene. - Opplæring for å øke forståelsen og bevisstheten omkring verdien og betydningen av å ivareta miljøhensyn. - Sørge for at arbeidsprosesser som utføres av OSL ivaretar forhold til sikkerhet og miljø. - Sørge for at arbeidsprosesser som ikke utføres av OSL kontraktreguleres, slik at kontraktene i tillegg tilordinære reguleringer ivaretar forhold med betydning for sikkerhet og miljø. - Gjennomføre ulike miljøprosjekter for å forbedre eksisterende miljøbeskyttende tiltak. Avviksbehandling og tilsyn - Miljørelaterte avvik meldes, registreres og behandles i selskapets avvikshåndteringssystem. - Følge opp ivaretakelse av miljøkravene gjennom kontraktsmøter, befaringer, revisjoner og rapporteringer. Evaluering og forbedring - Etablere samarbeidsprosjekter med og mellom aktørene for å sikre erfaringsoverføring og en positiv utvikling. - Systematisk sammenstille miljøresultatene, slik at de lar seg etterprøve i forhold til myndighetsvilkår og lufthavnens mål. - Gjennomføre ledelsens gjennom gang av miljøsituasjonen for å evaluere om resultatene er i samsvar med vedtatte mål og eventuelt gjennomføre / pålegge korrigerende handlinger og tiltak. - Gjøre lufthavnens miljøprestasjoner allment tilgjengelige blant annet gjennom denne miljøårsrapporten. 5

6 Energi Airbus A320 Lengde (m) 37,57 Vingespenn (m) 34,10 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 160 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) ,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,0 GWh 61,4 60,4 61, Figur 1 viser forbruket av elektrisk energi fra ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 GWh Figur 2 viser tilført termisk energi fra Kompressorer, pumper etc. Elektrodekjel GFAS Olje Våre overordnede mål: - Behovene for oppvarming, kjøling, ventilasjon, komfort, belysning og andre funksjoner skal dekkes med et minimum for bruk av energi - Energibruken skal konsentreres om fornybare og lite foruren sende energikilder - Aktuelle typer miljøvennlig drivstoff skal være lett tilgjengelig Elektrisk energi (eksklusiv elektrisk energi til Termisk) OSL kjøper elektrisk energi gjennom Bergen Energi AS som er vår megleraktør mot børsen. I tillegg kjøper OSL noe elektrisk energi fra Gjermå Kraft til enkelte av våre mindre anlegg. Energiregnskapet inkluderer alle forbrukere tilknyttet OSLs 22 kv høyspentnett samt alle øvrige OSLs målere, hovedsakelig på Sentralområdet og Vestområdet. OSLs høyspentnett leverer elektrisk energi til OSLs leietakere, Politiet, OSL Flyporten, Jernbanestasjonen foruten til OSLs egne bygg og installasjoner. Bygningsmassen på flyplassen er betydelig utvidet fra med Schengen-utbygging og Pirrot-prosjektet i Terminalen samt OSL Flyporten som er et helt nytt kontorbygg. Dette utgjør ca m 2 i Terminalen og m 2 i OSL Flyporten. Til sammen utgjør dette ca MWh i økt forbruk av elektrisk kraft. Det har dermed vært en reell nedgang i energiforbruket i 2001 i forhold til Termisk energi OSL produserer varme- og kjøleenergi i egen energisentral ved hjelp av elektrodekjeler og oljefyrte kjeler, samt ved å utnytte gjenvunnet energi fra grunnvannet via varmepumpeanlegg. Energisentralen har egen utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og den er omtalt i kapittelet om Luft. Fra Gardermoen Fjernvarmes energisentral kjøper OSL også varmeenergi, som distribueres i OSL sitt eget fjernvarmenett. Energiregnskapet inkluderer alle forbrukere tilknyttet OSL fjernvarme og fjernkjølenett. Dette gjelder til OSLs leietakere, Politiet, OSL Flyporten, Jernbanestasjonen, SAS Driftsbygg, Radisson SAS samt til OSLs egne bygg. Det har vært en økning av energibruken i 2001 i forhold til Økningen skyldes i hovedsak at det har vært klimatiske forskjeller mellom år 2001 og Graddagsverdien sier noe om variasjonene i utetemperatur, og demed behov for termisk oppvarming. Avvik i normalen kan derimot ikke 6

7 overføres direkte til termisk energiforbruk, siden OSL har variasjoner i energiforbruket som ikke er direkte temperaturavhengig. (Bruk av snøsmelteanlegg, flyklimatiseringsanlegg, solpåvirkning, etc.) I tillegg er bygningsmassen på flyplassen betydelig utvidet og sammen utgjør dette ca MWh i økt forbruk av termisk energi. Figur 3 viser at OSL har hatt en reduksjon i gjenvunnet energi fra 2000 til Dette skyldes i første rekke lavere utetemperaturer i fyringssesongen 2001 og dermed en lavere utnyttelsesgrad for varmepumpeanlegget. ENØK (energi økonomisering) I 2001 ble det satt opp en ENØK tiltaksplan for OSL som gjelder både for elektrisk- og termisk energi. Noen av tiltakene ble satt i verk fra sommeren / høsten Dette gjelder tiltak på dør- og portmiljø, samt gjennomgang av ventilasjonsanleggenes driftstider og temperaturer i våre lokaler. I tillegg er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre lysstyringen for utendørs flomlys. Dette gjelder flomlys for flyparkering på fjernoppstillingsplasser og frakt, samt styring av lys for avisingsplattformer og rusegrop. Det ble også i 2001 etablert et energioppfølgingssystem (EOS) for på best måte å kontrollere energibruken. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 GWh Figur 3 viser levert termisk energi fra Graddagsavvik fra normal år. (Graddager i forhold til 17ºC) ,5% -18,4% -4% 7

8 Boeing 757 Lengde (m) 47,32 Vingespenn (m) 38,5 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 239 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) GWh Flydrivstoff i millioner liter Figur 4 viser forbruk av flydrivstoff GWh Drivstofforbruk egne kjøretøy i tusen liter Figur 5 viser drivstofforbruk til egne kjøretøy fra Utfordringer og tiltak for elektrisk Fallet skyldes i hovedsak nedgangen og termisk energi i antall flybevegelser. Bensinforbruket har holdt seg nesten Energioppfølgingssystemet (EOS) skal videreutvikles slik at OSL på konstant de 3 siste årene, mens dieselforbruket er på samme nivå i 2001 best måte kan kontrollere energibruken. Systemet vil kunne avdekke unødvendig høyt energiforbruk over utviklingen i drivstofforbruk til som i Figur 5 viser en oversikt slik at forhold raskt kan utbedres egne kjøretøy fra 1999 til og korrigeres. OSL har også et stort verksted som blant annet ivaretar vedlikehold av Noen av tiltakene i ENØK tiltaksplanen ble satt i verk i slutten av lag halvparten av OSLs kjøretøy er en bilpark på ca. 180 kjøretøy. Om Arbeidet fortsetter med å videreføre denne tiltaksplanen i For verkstedet innebærer at det hånd- person- eller servicebiler. Arbeidet i varmepumpeanlegget er det en teres ulike kjemikalier, bl.a. oljer og hovedutfordring å kunne lagre rengjøringsmidler. Det legges stor mest mulig av overskuddsenergi fra vekt på forsvarlig oppbevaring og millioner liter kjøling i sommerhalvåret i grunnvannsbrønner, for så å nyttegjøre seg denne energien vinterstid. Drivstoff GWh OSL arbeider for Flydrivstoff å påvirke i millioner flyselskapene til å erstatte gammel liter teknologi med nyere mer miljøvennlig teknologi for å redusere forbruk av bl.a. flydrivstoff. Selv arbeider også flyog motorprodusentene 800 for reduksjon av støy, drivstofforbruk og 600 utslipp av miljøfarlige gasser på 400 sine produkter. Det er bl.a. utviklet tusen liter flymotorer med 200 doble brennkamre som reduserer utslippet 0 av nitrogenoksider og reduserer GWh forbruket av drivstoff ved en betydelig Drivstofforbruk effektivisert forbrenning. Figur 4 viser egne kjøretøy i tusen liter utviklingen i forbruk av flydrivstoff fra 1999 frem til og med Siden 1999 har drivstofforbruket til fly nærmest vært lineært fallende. bruk av kjemikaliene. Informasjon om alle kjemikaliene som benyttes ligger i en database (Pride Chess). Databasen oppdateres kontinuerlig, og gir informasjon om de ulike stoffenes sammensetning, virkemåte, forsiktighetsregler ved bruk, skadevirkninger samt hvordan man skal forholde seg ved uhell. 8

9 Luft Vårt overordnede mål: - Luftforurensningen fra flyplassen skal i størst mulig grad begrenses Luftkvaliteten på Gardermoen Høsten 2001 igangsatte OSL et nytt prosjekt for beregning av luftkvaliteten ved og rundt Oslo Lufthavn. Tidligere beregninger og målinger har vist at ingen av grenseverdiene angitt i 3 i Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy er overskredet. De første beregningene som ble utført baserte seg på flere antagelser enn hva som vil være tilfelle med de nye beregningene. De nye beregningene vil være klare i løpet av våren Resultatene forventes å ligge godt under gjeldende grenseverdier for luftkvalitet. Myndighetstillatelsene OSL har to myndighetstillatelser som regulerer utslipp til luft: - Utslippstillatelse for brannøvingsfeltet gitt av Statens forurens ningstilsyn i Tilltatelse for energisentral og reservekraft gitt av Statens forurensnings tilsyn i 1997 Brannøvingsfeltet målinger ved Kneppefeltet I 2001 ble det tatt ut 91 prøver under brannøvelser. NILU har analysert 9 av disse prøvene for PAH-komponenter. Ut fra analysene kan det slås fast at PM10 kravet fra SFT ikke vil bli overskredet ved Kneppefeltet. OSL har utført mange forbedringer på brannøvingsfeltet, bl.a. har utnyttelsen av fuel ved øvelsene økt betraktelig. Fra å bruke liter på hver øvelse er dette nå redusert til ca. 200 liter pr. øvelse. Det brukes likevel like mye fuel som tidligere, men fordelt utover flere øvelser. Det er også investert i flammeskjerm og nytt øvelsesobjekt, hvor pumper, ledninger og dyser ble skiftet ut for å få bedre trykk på fuelen. Driften av feltet er for øvrig rapportert i en årlig rapport til SFT. Energisentral Beregninger og målinger i området har vist at OSL ikke overstiger grenseverdier for utslipp til luft gitt i forskrift om lokal luftforurensning og støy eller grenseverdier gitt i utslippstillatelse forenergisentralen og reservekraftstasjonen. Overvåkingen av energisentralen går derfor primært ut på å opprettholde den stabile driften av anlegget. Reservekraftstasjonen benyttes kun ved strømbrudd og har ikke vært i drift på 2 år. Stasjonen testes en gang pr. 6. uke i 1 time slik at man er sikker på at den fungerer i et nødstilfelle. Spesielle målinger i 2001 For tiden gjennomføres et måleprogram for svevestøv nær OSL. Målingene ble startet den 25. oktober 2001 og er lokalisert på 5 9

10 Boeing Lengde (m) 54,90 Vingespenn (m) 47,60 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 269 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) målesteder hvorav 4 er nær flyplassen og ett referansepunkt er plassert i Lillestrøm. Bakgrunnen for igangsettelsen av prosjektet er klager fra beboere nær flyplassen på økt støvnivå etter at flyplassen åpnet. Måleprogrammet forventes avsluttet i mai Under den første fase av måleprogrammet har det vært noe spesielle forhold, dels har været variert med sterk vind og mye nedbør, samt kalde og fuktige perioder som har gitt nedising av støvmåleren, dels har det vært noe redusert flytrafikk i perioden. Dette gjør at representativiteten av målingene er noe usikre. Det er imidlertid først og fremst kvalitativ undersøkelse dette prosjektet drei er seg om, og det er lite trolig de ovennevnte forhold har hatt noen avgjørende betydning for utfallet av prøvetakingen. En foreløpig konklusjon på første halvdel av måleprogrammet er at det ikke er funnet registrerbare stoffer som det er naturlig å knytte til virksomheten ved OSL. Det er imidlertid viktig å påpeke at soten fra alle steder unntatt Lillestrøm synes å være dominert av forbrenning av tre, mens oljesot var atskillig mer fremtredene i prøvene fra Lillestrøm. Befaringer som har vært utført i forbindelse med klager på støv viser at bygningsflater og gjerder ofte var mer eller mindre dekket av et grått til sort belegg, som ved nærmere ettersyn viste seg å være svertesopp. Disse soppartene krever fuktighet for å trives. Et slikt soppunderlag vil sannsynligvis kunne samle opp og holde tilbake mer støv enn en glatt malt vegg. 10

11 Jord og terrestriske undersøkelser Analyser av jord Oslo Lufthavn AS tar hvert år ut jordprøver til analyse fra 5 målepunkter rundt flyplassen. Prøvene tas ut ved enden av hver rullebane, og prøve tatt ved Nordmoen ca. 3,6 km nord for vestre bane benyttes som referanse. Analysene har vært utført siden SFT definerer ren jord som normverdiene listet i tabellen under. Resultatene av jordanalysene viser at prøvene ligger langt under normverdiene. SFTs normverdier angir konsentrasjoner som ikke skal kunne skade mennesker eller andre levende organismer uavhengig av arealbruk. Normverdiene er ikke tiltaksgrenser, men ved overskridelser skal det utføres stedsspesifikk risikovurdering som tar hensyn til miljømål, arealbruk og økosystem. Terrestriske undersøkelser Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk) har i perioden hatt i oppdrag fra OSL å overvåke skogøkosystemet på Nordmoen som en del av miljøovervåkingen ved OSL. Skogforsk utfører de samme analyser som ellers utføres på overvåkingsflater tilknyttet Overvåkingsprogram for skogskader, med samme frekvens, analysenøyaktighet og andre standarder benyttet i norsk og europeisk skogovervåking. Skogforsk har siden 1964 utført skogøkologisk forskning på Nordmoen, hvor alle data har vært tilgjengelig for OSL. Metode Frittfallende nedbør og kronedrypp / bestandsnedbør analyseres ved nedbørsoppsamlere. Nedbøren samles inn og analyseres en gang per uke i vegetasjonsperioden, og en gang hver fjortende dag i vintersesongen. Jordvann samles inn ved hjelp av såkalt lysimeteranlegg for oppsuging av jordvæske fra tre ulike jorddyp, mens trærnes kronetetthet og kronefarge vurderes etter internasjonale kriterier. Videre vurderes trærnes næringsstatus annet hvert år, ved å ta prøver av nåler for kjemiske analyser. Grunn- SFTs Høyeste stoff norm- målte verdi verdier i 2001 Bly, Pb Kadmium, Cd 3 0,24 Kobber, Cu Krom, Cr Kvikksølv 1 0,039 Nikkel, Ni Sink, Zn PAH16 2 0,074 Benzo(a)pyren 0,1 0,0070 Alle enheter er i mg/kg TS. (TS: Tørrstoff) 11

12 British Aerospace BAC146 Lengde (m) 28,55 Vingespenn (m) 26,34 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 122 Antall motorer 4 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) Figur 6 viser utviklingen i kronetetthet på Nordmoen fra Trærnes kronetetthet er et generelt mål på trærnes sunnhetstilstand, og vil for frisk, eldre skog normalt variere mellom 80 og 95 prosent. På Nordmoen har kronetettheten variert en god del siden opprettelsen i I årene 1996 til 1999 skjedde det en reduksjon, men i de to etterfølgende årene har det vært en forbedring. Kronetettheten var i 2001 likevel lavere enn ved opprettelsen av flaten i Årsaken til den reduserte kronetilstanden i 1994 skyldes metodeavvik. Figur 7 viser veide årsmiddelkonsentrasjoner av Silisium (Si) i mg/l i nedbør på Nordmoen Konsentrasjonen av silisium kan blant annet fortelle noe om sandflukten i området. Nedgangen i silisiumkonsentrasjonen i frittfallende nedbør har flatet ut de to siste årene og har nå en konsentrasjon som nærmer seg nivået. Tilsvarebde trend er det også for kronedrypp, men for 2001 er det likevel en liten stigning i forhold til fjoråret. mellom årene ved 5 cm og 40 cm. Ved 15 cm har det vært variasjoner rundt det høye nivået i I 1998 var det en reduksjon i konsentrasjonen av silisium ved 5 cm og 15 cm dybde. Den økte i 2000 i 5 og 15 cm dybde og minsket igjen i Oppsummering av resultatene på Nordmoen Analysene på Nordmoen viser at økosystemets tilstand fortsatt synes å være tilfredsstillende, men at skogen preges av høy biologisk alder. Kjemiske analyser av vann (nedbør og jordvann) har vist at miljøet var tydelig påvirket av anleggsvirksomheten i området frem til for et par år siden. Det synes nå som om forurensningen fra trafikken som er knyttet til flyplassen og flyplassdriften er moderat. Men måleseriene i driftsperioden har vart kort tid i forhold til å kunne fastslå dette. Tilførsel av langtransportert forurensninger med luft og nedbør til Nordmoen er trolig fortsatt den viktigste forurensningskilden påvirkningen på skogøkosystemet i området. Figur 8 viser veide årsmiddelkonsentrasjoner av Si (mg/l) i jordvann på Nordmoen i Konsentrasjonen av silisium har stort sett økt i hele overvåkingsperioden, og var størst i 1997 Siden har det vært en betydelig variasjon 12

13 kronetetthet ( %) Figur 6 utviklingen i kronetetthet 0,14 0,12 Kronedrypp nedbør Frittfallende nedbør 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 Figur 7 utvikling i årsmiddelkons. Si i nedbør 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 SI-15cm SI-40cm SI-5cm 1,0 0,5 0,0 Figur 8 utvikling i årsmiddelkons Si i jordvann 13

14 Flystøy De Havilland DHC-8 (Dash 8) Lengde (m) 25,68 Vingespenn (m) 27,43 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 56 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) Våre overordnede mål: - Driften av flyplassen skal støybelaste færrest mulig mennesker - Støybelastningen skal være forutsigbar Støyhenvendelser Antall klager som er registrert i forbindelse med henvendelser til støytelefonen er redusert. Tallene for 1999 var 872 klager, 910 klager i 2000 mens det for 2001 er registrert 374 klager. Saker knyttet til støy I 2001 ble det utsatte støyskjønnet for 8 naboer til flyplassen avgjort. De 8 gikk til sak mot Staten ved Luftfartsverket (LV) i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til bygging av flyplassen og ønsket bl.a. erstatning etter naboloven pga. flystøy. Av de 8 saksøkerne har 7 fått medhold, hvorav en er anket. Høsten 2001 tok over 600 huseiere i 5 omkringliggende kommuner ut forliksklage mot OSL og LV. Sakene er behandlet i forliksrådet og det forventes at de kommer opp igjen i herredsretten i løpet av Nye støysoner I hht. retningslinjer fra Miljøverndepartementet ble det våren 2001 utarbeidet nye støysoner rundt flyplassen basert på reell trafikkavvikling. Støysonene brukes først og fremst i nabokommunenes arealplanlegging, men de førte også til at OSL, i hht. støyisoleringsprogrammet, har støyisolert ytterligere 15 hus på Midtskogen i Ullensaker. Evaluering av forskriften I 2001 startet arbeidet knyttet til evaluering av forskrift om inn- og utflygning for OSL. Dette arbeidet ledes av Luftfartstilsynet. Evalueringen har vist at det er behov for å utarbeide en ny forskrift, og i hht. Luftfartstilsynets fremdriftsplan kan denne foreligge i løpet av OSL vil i denne prosessen jobbe for en mer fleksibel banebruk enn det dagens forskrift legger opp til. Dette gjelder spesielt bruk av østre bane nordover for flymaskiner som skal mot øst og sør-øst. I tillegg ønsker OSL at støykritisk flyhøyde erstattes med en fast geografisk referanse for hver utflygingsprosedyre med tilhørende toleransekorridor Figur 9 viser antall klager fra

15 Støymålinger Gjennom OSLs målinger av flystøy har det for enkelte områder vært dårlig samsvar mellom målte flystøyverdier og beregnede verdier. OSL har derfor, sammen med Luftfartsverket (LV) og Forsvarsbygg (tidl. Forsvarets Bygningstjeneste) satt i gang en detaljert analyse for å finne årsaken til disse avvikene. Resultatene er ventet i løpet av første halvår 2002 og kan få konsekvenser for støysonene og dermed støyisolering. Det har i forbindelse med avviket mellom målinger og beregninger vært to store saker knyttet til boliger som ligger i støysone I, hvor det har vært målt støyverdier som avviker mellom målinger og beregninger, tilsvarende støysone II. Overskridelser på natt Det har vært en markant nedgang i antall avvik fra forskriften om inn- og utflygninger 2-1 i 2001 i forhold til året før. Følgende punkter i forskriften er rapportert: a) Ifølge 2-1 i forskriften skal fly som ikke tilfredsstiller støykravet etter ICAO annex 16 kapittel III, bare fly i perioden til b) Ifølge 2-1 i forskriften skal maksimum støynivå ikke overskride 78 dba L amax utenfor støysone II 2 i tidsrommet mellom kl og Forsinkede fly er utelatt i hht avsnitt c) Ifølge 2-1 i forskriften tillates ikke flygninger med sertifisert avgangsstøy over 88 EPNdB i tidsrommet mellom kl og Aurveien, 20/2-27/3 EFN 48,7 Steinsgård, 1/1-31/12 EFN 67,6 Herbo, 5/11-31/12 EFN 56,3 Rudøde, 5/11-7/6 EFN 56,9 RWY 01L, 1/1-31/12 EFN 77,0 Lyshaug, 1/1-31/12 EFN 59,9 Ruud, 26/9-28/11 EFN 56,2 Faste målestasjoner a 147 b 87 Mobile målestasjoner 243 c 41 Antall avvik på forskriften 2-1 Figur 11 viser antall avvik på forkriften 2-1 fra Eidsv. Verk, 3/5-27/6 EFN 51,7 Eidsv. Verk, 28/8-2/11 EFN 59,0 Saghagen, 1/1-31/12 EFN 57,2 Råholt, 8/6-27/8 EFN 53,4 Mogreina, 28/6-27/9 EFN 49,2 28/3-3/5 EFN 51,6 Østli, 1/1-31/12 EFN 52, Henstad, 29/11-31/12 EFN 56,4 RWY 19R, 1/1-31/12 EFN 77,2 1 Støysoner beregnet den etter retningslinjer T Beregnet for år 2002 etter T-22/84 fra Holtertoppen, 1/1-31/12 EFN 56,8 Edset gård, 8/6-27/8 EFN 60,2 Thori, 22/2-8/6 EFN 59,5 Gresaker, 1/1-31/12 EFN 60,8 Løvstad, 9/10-31/12 EFN 61,7 Asperveien, 28/8-8/10 EFN 59,4 Figur 10 viser måleresultatene fra støy- og traséovervåkingsanlegget i Alle verdiene er oppgitt i dba. Måleverdier som er høyere enn i beregningene for støysoner for er uthevet med fet skrift. 15

16 McDonnel Douglas MD 11 Lengde (m) 61,20 Vingespenn (m) 51,70 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 410 Antall motorer 3 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) Figur 12 landinger fra nord og avganger mot sør en representativ dag i 2001 for jetfly Regler for landinger og avganger Luftfartøyer som lander på Gardermoen skal, i hht. til forskrifter for inn- og utflyging, ha en minimums høyde og avstand til terskelen på rullebanen før de starter den rettlinjede innflygingen. Høyden og avstanden varierer etter type fly og tidspunkt på døgnet. For avganger sier forskriften at alle luftfartøyer som flyr i hht. instrumentflygereglene skal følge utflygingstraséene som beskrevet i AIP Norge Del AD/Gardermoen opp til støykritisk flyhøyde. Støykritisk flyhøyde varierer mellom de ulike flytypene og tidspunktet på døgnet. Figur 12 og 13 viser inn- og utflygingsmønster for jetfly ved trafikk mot sør og nord på to representative dager i De røde strekene viser avganger, mens de blå strekene viser landinger. Figur 13 landinger fra sør og avganger mot nord en representativ dag i 2001 for jetfly 16

17 Vann og grunn Våre overordnede mål: - Overvann og drensvann skal dis poneres slik at naturlig grunn vannsbalanse opprettholdes utenfor flyplassområdet - Vannkvaliteten i grunnvannet skal ikke forringes av driften av lufthavnen - Vannkvaliteten i vassdrag skal ikke forringes av driften av luft havnen - Flyplassen skal ikke medføre endringer i naturgitte erosjons prosesser i vassdraget og i ravinene Rapporteringsperioden for fly- og baneavising følger avisingsesongen. I miljøårsrapporten for 2000 er avisingssesongen rapportert, mens denne rapporten omhandler første halvdel av avisingssesongen Lufthavnens drift er strengt regulert i forhold til påvirkning på ytre miljø. OSLs erfaring er at grunnvannet har større selvrenseeffekt enn opprinnelig antatt og at det er mulig å drive flyplassen uten å påføre miljøet varig skade. Dette er underbygget av driftserfaringer og resultater fra flere gjennomførte undersøkelser. Undersøkelser som blant annet viser at grunnens rensekapasitet er vesentlig høyere enn tidligere dokumentert. I oktober 2001 fikk OSL ny utslippstillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Til grunn for endringene i tillatelsen ligger tre år med driftserfaringer og et omfattende forskningsarbeide. I den nye tillatelsen krever SFT at det innenfor reguleringsområdet ikke skal påvises mer enn 15 mg/l propropylenglykolekvivalenter i grunnvannet. Funn av avisningskjemikalier over denne grensen utløser plikt til opprydding, og gjenoppretting av referansetilstand før ny avisingssesong. SFT har videre stilt krav om utfasing av de mest miljøskadelige tilsetningsstoffene, triazoler. Brudd på utslippstillatelsen for grunnvann og vassdrag første halvår 2001 ble rapportert i årsrapport I annet halvår 2001 er det ikke påvist overskridelser av grenseverdi for avisingskjemikalier i grunnvann og / eller vassdrag. Det er påvist en overskridelse av grenseverdi for olje i grunnvann (tankfarm). Alle hendelser eller situasjoner hvor det påvises avisingskjemikalier i grunnvannet følges rutinemessig opp. I forbindelse med grunnvannsforurensninger ved to avisingsplattformer (Alfa Nord og Bravo Nord) samt taksebane X-ray er det etablert avlastningsbrønner for utpumping og behandling av forurenset grunnvann. 17

18 McDonnel Douglas MD 80 Lengde (m) 45,00 Vingespenn (m) 32,90 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 135 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) Vannbalanse OSL har registrert en senkning av grunnvannsnivået vest for vestre rullebane. Gjennomførte undersøkelser viser at denne grunnvannssenkningen ikke har negative konsekvenser. Forholdet er imidlertid et avvik fra gjeldende tillatelse, og det er satt i gang en prosess med sikte på å endre gjeldende tillatelse tilsvarende. Forbruk av avisingskjemikalier I henhold til vilkår i utslippstillatelsen fra SFT følger rapporteringen av avisingskjemikalier vinter-/ avisingssesongen. Status over forbruk av kjemikalier t.o.m. avisingssesongen er gitt i tabellen under. Utviklingen i forbruk av glykol ses av figur 14. For avisningssesongen er det frem til 31. desember 2001 brukt 293 tonn glykol til flyavisning. Dette er vesentlig mindre enn for 1998/ sesongen og 1999/ sesongen og omtrent på nivå med 2000/2001 sesongen. Utviklingen i forbruk av baneavisningskjemikalier ses i figur 15. Forbruket av avisingskjemikalier inntil 31. desember 2001 er høyere enn for samme periode i avisingssesongen Status over spillvann (kloakk) i 2001 er gitt i tabellen under. Forbruk av: Spillvann (kloakk) m m 3 År 2001 var det første hele driftsåret hvor det ble tillatt å benytte kjemikalier for friksjonsforbedring på sentralområdet (apron). Oppsamlet kjemikalieholdig overvann fra disse områdene leveres til Gardermoen renseanlegg for behandling/rensing. Status og perspektiver OSL og flyselskapene satset mye ressurser og energi på å etablere et testanlegg for infrarød avising. På grunn av de vanskelige forholdene innen luftfarten generelt og i USA spesielt, mislyktes den amerikanske leverandøren med finansieringen av anlegget. Det er derfor uklart om og eventuelt når anlegget kan realiseres. Det mest miljøskadelige tilsetningsstoffer i flyavisingskjemikaliene (triazol) er fjernet fra ett av de mest benyttede avisingskjemikaliene. Dette har redusert traizolforbruket med ca. 80% på Gardermoen. OSL vil arbeide videre for å fjerne triazol fra alle avisingskjemikalier. Det er innført prosedyrer som sikrer miljødokumentasjon av alle Forbruk av: Acetat til baneavisning 89 tonn Formiat til baneavising 104 tonn 195 tonn 208 tonn Glykol til flyavising tonn 969 tonn tonn 18

19 avisingskjemikalier som benyttes på Gardermoen. Dokumentasjonen gis for avisingsproduktene så vel som for enkeltkomponenter (additiver etc) Ca 60% av flyavisingskjemikaliene gjenvinnes til industriell glykol. Det vil i tiden framover bli fokusert på videreforedling av dette konseptet med sikte på å etablere et permanent gjenvinningsanlegg på Gardermoen, enten for produksjon av industriell glykol eller for produksjon av ny avisingsvæske. Sum forbruk i liter dato Forbruk Forbruk Forbruk Forbruk OSL har i egen regi og sammen med flyselskapene gjennomført flere prosjekter for å redusere miljøbelastningen fra avisingsoperasjonene, og hevet kompetansen innenfor området rensing av avisingskjemikalier i grunn og grunnvann. Figur 14 viser glykolforbruk Det er fortsatt usikkerhet omkring den reelle nedbrytningskapasiteten i grunn og grunnvann, samt usikkerheter i forbindelse med infiltrasjon langs banesystemene. Et prioritert arbeide er derfor å øke kunnskapene om disse prosessene for å redusere risikoen for å overbelaste anleggene, og øke kunnskapene om langtidseffekter av de valgte løsningene. Tonn glykol dato Avisningssesong Avisningssesong Figur 15 forbruk baneavisingskjemikalier

20 Avfall SAAB 2000 Lengde (m) 27,03 Vingespenn (m) 24,76 Max. takeoffvekt (kg) Max. antall passasjerer 58 Antall motorer 2 Sertifisert avgangsstøy (EPNdB) Drivstoff kapasitet (l) Våre overordnede mål: - Avfallsmengden skal minimeres - Avfall skal ombrukes eller gjenvinnes - Restavfall og spesialavfall skal disponeres uten fare for for urensning De største avfallsprodusentene på lufthavnen er OSL, leietakere, passasjerer i terminalen, flyselskaper, handlingagenter, cateringvirksomheter og frakt / gods. Alle selskaper ved lufthavnen har en kontraktsmessig forpliktelse til å følge en felles renovasjonsordning. Alt avfall håndteres av en renovatør, Ragn Sells AS, som opererer i henhold til sin avtale med OSL. Avfall sorteres ved kilden og bringes til etablerte miljøstasjoner kalt returpunkter, hvor det hentes av Ragn Sells. Renovasjonsordningen er fleksibel, slik at avfallsfraksjoner, containerstørrelser og tømmehyppigheter tilpasses etter behov. Avfall som oppstår i terminalen fraktes i et eget avfallsuganlegg til avfallssentralen hvor det hentes. Renovatøren vektregistrerer avfallet og rapporterer hver måned mengden av de ulike fraksjonene til OSL. De enkelte aktørene får månedsrapporter for sin egen virksomhet. Renovatøren leverer avfallet til godkjente sluttbehandlingsog gjenvinningsanlegg og er ansvarlig for å dokumentere sluttbehandling overfor OSL. Avfallsmengdene har de siste 3 årene ligget rimelig konstant. Siden 1999 har sorteringsgraden økt litt. Tabellen på side 21 viser utviklingen i avfallsmengdene fra 1999 frem til og med I 2001 ble det totalt generert tonn avfall ved OSL. Fordelingen mellom kildesortert og blandet avfall er vist i figur 16. Blandet avfall som ikke er levert kildesorterte fraksjoner kjøres til Ragn Sells AS sorteringsanlegg på Hovinmoen. Her sorteres restavfallet på nytt. Totalt mottok sorteringsanlegget tonn restavfall, hvor OSLs andel representerte tonn. Ragn Sells AS hadde en gjenvinningsgrad på 69,6% for dette avfallet i Det er ikke mulig å tallfeste OSLs andel over gjenvunnet avfall. I henhold til krav fra Veterinærmyndighetene forbrennes cateringavfallet. Energien 100% 80% 60% 40% 20% 0% Blandet avfall Sortert ved kilden 3605 Figur 16 Avfallsfordelingen fra i prosent 20

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer