Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet"

Transkript

1 Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

2 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, referent og 2 medlemer til å skrive under protokollen 4. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar 5. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand 6. Handsame forslag og saker. 6a. Lovnorm for Eidfjord IL 6b.Sak frå styret til årsmøte Eidfjord IL søkjar opptak i Norges Cykleforbund 6c. Sak frå styret til årsmøte Klatregruppa vert nedlagd, men medlemskap i Noregs Klatreforbund vert oppretthaldt 6d. Innkomen sak frå Stian Myklatun Eidfjord IL søker opptak i Norges Motorsportforbund 7. Fastsetje medlemskontingenten 8. Vedta idrettslaget sitt budsjett 9. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan Gjere følgjande val: a) Leiar og nestleiar 3 styremedlem og 1 varamedlem 1 styremedlem frå kvart av dei 9 gruppestyrane 1 varamedlem frå kvart av dei 9 gruppestyrane b) Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet, jf. pkt. 9. c) 2 revisorar d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett e) Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

3 Sak 1. Godkjenne dei stemmeføre. Styrets forslag til vedtak: Saken leggast fram utan forslag til vedtak Vedtak: Sak 2 Godkjenne innkallinga, sakliste og forretningsorden. FORRETNINGSORDEN 1. Årsmøte leiast av den valte møteleiaren. 2. Protokollen føres av valt sekretær. 3. Ingen representant gis rett til ordet meir enn 10 gångar i same sak. 4. Med unntak for innleiingsforedrag settes taletida til: 10 min. 5. Ein kan foreslå forkorting av taletida og strek for dei som har teikna seg som talarar. 6. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 7. Alle forslag må leverast skriftleg til møteleiar, og være underteikna 8. Forslag kan bare fremmas i saker som står på saklista. 9. Tidligare forslag kan ikkje trekkast tilbake og nye forslag ikkje settes fram etter at saken er tatt opp til votering. 10. Med unntak av lovendringar avgjerast alle vedtak og val ved fleirtal av dei som har stemt. Blanke stemmar tel ikkje, og stemmane regnast som ikkje avgitt. 11. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. Styrets forslag til vedtak: Innkallinga, sakslista og forretningsorden vert godkjend Vedtak: Sak 3 Velja dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Styrets forslag til vedtak: Saken leggast fram utan forslag til vedtak Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

4 Sak 4 Hovudlagets årsmelding og gruppeårsmeldingar Årsmelding Eidfjord Idrettslag hovudlaget 2012 Hovedstyret 2012: Lillian Eriksen Gunnvor Hopen Veka Haldis Riber Anita Limstrand Sveinung Tveit Camilla Meel Nina Eiken Kari Tveit Hovland Gustav Skulerud Christian Bouvian Katrine Myklatun Bjarte Andre Eriksen Frode Eriksen Johnny Laupsa Borge Ragnar Sæbø Frede Olaussen Tomas Varberg Valnemnda 2012: Siv Hereid Grete Næss Liv Bente Stakseng Rakne Revisorar: Marta Tveit Anne Lise Bleie leiar og økonomiansvarleg nestleiar sekretær styremedlem varamedlem gruppeleiar skigruppa nestleiar skigruppa gruppeleiar trimgruppa nestleiar trimgruppa gruppeleiar volleyballgruppa nestleiar volleyballgruppa gruppeleiar fotballgruppa nestleiar fotballgruppa gruppeleiar klatregruppa nestleiar klatregruppa gruppeleiar triatlon nestleiar triatlom leiar nestleiar medlem leiar Årsmøte vart halde 25, mars Då det ikkje var funnen mellom anna leiar til styret, vart det vedteke å avhalde ekstraordinært årsmøte 22.april der resten av valet vart gjennomførd. Styrets aktiviteter Styret har hatt 8 styremøte og behandla 70 saker har vore eit aktivt år for idrettslaget med mykje treningsaktivitet og mange nye medlemmar. Det har vore ein a uka frå ca 80 i 2011 til over 250 i Det har resultert i at vi har motteke ein stor auke i aktivitetsmidlar frå Idrettsforbundet. Vi har og hatt ein auke i antal personar som gir sin grasrotandel til idrettslaget. Momskompensasjonen vi får baserer seg på brutto utgifter. I og med at Eidfjord Småbanecup reknast inn i brutto utgifter får vi ein stor kompensasjon til å vera eit så lite idrettslag. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

5 Det er kjekt å sjå at så mange nyttar seg av aktivitetane i idrettslaget. Det vart send ut giro for medlemsskapet heilt på slutten av året, noko som gjer at mange har betalt medlemskontingenten i januar Det er mange medlemmer som dessverre ikkje har betalt medlemsskapet, noko som er eit problem kvart år. Styret bør etter kvart diskutere kva som skal gjerast overfor dei som ikkje betal medlemskontingenten og framleis nyttar aktivitetane i idrettslaget. Årsaken til at det vart send ut giro seint var sein tilbakemelding om kven som hadde vore på trening, økonomiansvarleg si kapasitet og at regnskapsførar var sjuk mange månader i Nestleiar Gunnvor Hopen Veka har vore EIL sin representant i driftstyret for idrettshallen. Gunnvor Hopen Veka, Kari Tveit Hovland og Bjarte Andre Eriksen har hatt ansvaret for å få til ei aktivitetsveke for Psykisk utviklingshemma i Eidfjord i 2013 i samarbeid med kulturkontoret, idrettsutvalet i Hordaland Fylkeskommune, Hordaland Idrettskrets og Destinasjon Eidfjord Av aktuelle saker, kan nemnas: I 2012 blei det kjøpt inn nye overtrekksdrakter som vi fekk rett før jul. Rekninga for desse kom ikkje før etter nyttår, difor har vi i 2012 kun hatt inntekt på sal og ikkje utgiftar. Frode Eriksen har hatt ansvaret for salet av overtrekksdraktene og kva som er på lager. Idrettslaget fekk ny heimeside i 2012 og gruppeleiarane har hatt tilbod om opplæring for å kunne leggja ut nyheitar på si eige side. Nettsida vert nytta av medlemmane våre. Bjarte Andre Eriksen har hatt ansvaret for heimesida. Alle som har med barn og ungdom å gjera i idrettslaget, må ha politiattest. Informasjon om politiattest er lagd ut på nettsida til idrettslaget. Det er laga oversik over dei som har fått politiattest. Haldis Riber har laga vaktliste for idrettshallen. Det kan verke som det i 2012 har møtt opp fleire vakter enn tidligare år. Hordaland Idrettskrets var i Eidfjord og hadde nokon timars styreseminar.. Utstyrsbua på Maurset må repareras og leiar har vore i kontakt med eit firma som vil kome med kostnadsoverslag sånn at bua vert ordna når snøen forsvinn. Idrettslaget har eit problem med å skaffe nøklar til alle trenarane som ynskjer det. Årsaken er at driftsstyret visar til ein tidlegare avtale om at det skal vera vaktar i hallen under treninga før kl om kvelden. Vi har gitt uttale til kommunen i sak om Eidfjord idrettsanlegg og uteområde Lægrid skule, framtidig bruk og vedlikehald Økonomi Eidfjord IL har god økonomi. Det er årsaka til at medlemmane i idrettslaget nyt godt av både aktivitet, mykje treningsutstyr, får delta i arrangement utan å betale eigenandel slik medlemmar i andre idrettslag må gjera. God økonomi gjer og at medlemskontingenten er lav og gjer at dei fleste har økonomi til å vera med på aktivitetane. På slutten av året blei leiar klar over at ho hadde gløymd å sende giro på sponsormidlar til Sparebanken Vest og Statkraft sånn at pengane ikkje kom inn i rekneskapen for 2012, men i Vi har motteke pengar frå Sparebanken Vest. Idrettslaget gjekk om lag kr ,- i overskot i 2012 sjølv om me harr brukt mange pengar i Oversikt over inntekter og utgiftar framkjem i rekneskapet. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

6 Eidfjord IL har et eget godtgjøringsreglement som er basert på dekning av faktiske utgifter: Leder mottar kr. 6000,- pr. år Nestleder mottar kr. 3000,- pr. år Sekretær mottar kr. 3000,- pr. år Økonomiansvarlig mottar kr. 3000,- pr. år Gruppeleder mottar kr. 3000,- pr. år Trenere/instruktører som er engasjert i forhold til treneroppgaven opptil 2 ganger pr. uke kr. 3000,- pr. år Trenere/instruktører som er engasjert mer enn 2 ganger pr. uke kr. 4000,- pr. år Unge under 15 år som er med å hjelper på treningene, får kr. 100,- pr. gang, begrenset oppad til kr. 3000,- pr. år. Utgiftene som dekkes i godtgjørelsen er, kopipapir, patroner til skriver, porto, telefon, reiseutgifter til trening eller møter i nærområde, treningstøy etc. Utstyr Styret har endå ikkje fått ein oversikt over utstyr som me eig, noko som må prioriterast i Kor mykje me har brukt på utstyr som er kjøp inn i i 2012, kjem fram i rekneskapen. Politiattester Leder av idrettslaget er ansvarlig for politiattester, nestleder er vara. Rekneskapsføring Rekneskapsføringa for 2012 har vert gjort av Idrettens Regnskapskontor i Hordaland idrettskrets. Eidfjord, 19 april 2013 Styret Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

7 Årsmelding fotballgruppen 2012 Fotballgruppen sitt styre har bestått av: Bjarte Andre Eriksen Leder 2012/2013 Frode Eriksen Nestleder 2011/2012 Grete Næss 2012/2013 John H. Engseth 2011/2012 Bjarne Holsen 2012 Styret har hatt 5 styremøter i Saker som er blitt tatt opp og gjennomført er: Klubbensdag (sesong avslutning) årlig arrangement Eidfjord Vøtra Cup innendørs turnering (ble gjennomført i 2013) Deling av lag i rene jente og guttelag så langt dette går. Det er gjort innkjøp av følgende utstyr: Nye 11 er mål Reoler til ballbua Låsbart skap til ballbua 1 nytt draktsett 4 sett med nye drakter (skifte av drakt sponsor) Kurs: Lederkurs: Bjarte Andre Eriksen Lederkurs 1 og 2 John H. Engseth Lederkurs 1 Bjarne Holsen Lederkurs 1 Dommerkurs: Ragnhild Tveito rek. Dommerkurs 13 stk på klubbdommer kurs. Vi har hatt 2 lag i kretsserien i 2012 og 3 andre lag som kun har trent og deltatt i turneringer: Gutter/jenter 2005: Trenere: John H. Engseth, Stian Myklatun og Edvin Johannessen Det var totalt 10 gutter og jenter som har deltatt i Dette laget har ikke deltatt i kretsserien. Laget deltok i Eidfjord Småbanecup Gutter/jenter2002/ 2003/2004: Trenere: Frode Eriksen og Tommy Eriksen Det var totalt 12 gutter og jenter som har deltatt i Dette laget spilte i kretsserien. Laget har ellers deltatt i Eidfjord Småbanecup og Bulken Cup Jenter 1999/2000/2001/2002: Trenere: Bjarte Andre Eriksen og Roald Sandven Det var totalt 16 jenter som har deltatt i Dette laget spilte i kretsserien. Laget har ellers deltatt i Eidfjord Småbanecup og Ål cup. Laget hadde treninger sammen med jenter 97/98. Jenter 1997/1998: Trenere: Roald Sandven og Bjarte Andre Eriksen Det var totalt 4 jenter som har deltatt i Dette laget har i ikke deltatt i kretsserien. Laget har trent med jenter 99/00/01/02 i år og de eldste jenten har deltatt på dette laget i turneringer. Laget har deltatt i Eidfjord Småbanecup der laget røk ut i kvartfinalen med et 2-3 tap mot Harding. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

8 Laget har også deltatt i Ål Cup her gikk laget hele vegen til finalen som dem tapte 0-1 mot Smørås IL. Voksne: Ansvar: Timo Knoch, Hans Ove Nesheim og Ketil Bjøtveit Laget har deltatt i Eidfjord Old-boys turnering. Ellers hadde vi et gutter 14 års lag som vi samarbeidet med Harding til Eidfjord Småbanecup, dette laget gikk hele vegen til finalen som laget tapte 1-3 mot Kringlebotn. Leder har også administrert oppsettet av kretsserien i aldersgruppen 7 10 år dette mottar vi kr 50,- pr lag som er meldt på til serien. Styret i fotballgruppen vil takke alle som har vært med som trenere, foreldre som stiller opp til dugnad og alle spillere som har deltatt i Vi ser også fram til en ny og spennene sesong i 2013 der vi deltar med følgende lag: Jenter 04/05/06 Gutter 05/06 Gutter 02/03/04 Jenter 00/01 Ref: Bjarte Andre Eriksen Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

9 ÅRSMELDING EIDFJORD SMÅBANECUP 2012 Turneringsleiinga i 2012 Lillian Eriksen Gunvall Medhus Svein Hop Einar Eriksen Gunhild Kristin Hjørnevik Sæbø Jostein Hovland Camilla Meel/ Kari Hovland Beate Melkeråen Dagfinn Gjerde turneringsleiar resultatsjef/dataansvarleg premieutdeling/infrastruktur baneansvarleg/ansvar Simadalen innkvartering salsansvarleg økonomiansvarleg dugnadsansvarleg dommaransvarleg Turneringsleiinga må i tillegg knytte til seg folk under sjølve helga og dei må jobbe heile helga. Lars Yngve Sæbø var med og hadde økonomiansvaret heile cuphelga Trude Herstad har vært med Beate å skaffe folk til dugnad og var med heile helga Svein Hop fikk fleire med seg til premieutdelingen laurdag og sundag. Tone Felle var med Gunhild heile helga i forhold til innkvartering av lagene. Nina Eiken var med heile helga i sekretariatet. Alle i turneringsleiinga gjer også ein jobb i i sekretariatet når dei ikkje er oppteken med anna arbeid. Knut Arne Vinge var med heile helga i salsbua. I tillegg har Bjarte Andre Eriksen hatt ansvar for påmeldingssystemet og nettsida og hadde ansvaret for dataregistreringa under helga då Gunvall var på ferie. Dagfinn Gjerde som er dommaransvarleg i Hordaland Fotballkrets for Hardangerregionen var også dommaransvarleg for cupen i Representantar frå dommarkomiteen i Hordaland Fotballkrets var med heile helga og mellom anna hadde opplæring for dommarane. Frå onsdag til sundag var det i sving ca. 150 dugnadsfolk. Turneringsleiinga starta planlegginga med turneringen som vanleg i januar Fram til turneringa er det mykje arbeid dei legg ned, for å få ei turnering som me synast Eidfjord kan vera stolt over. Sjølv om det er mykje arbeid som må leggast ned på fritida, er det framleis ikkje problem med å få nye folk inn i turneringsleiinga. Eidfjord Småbanecup vart arrangert for 25 gong helga 22.,- 24. juni. Det deltok 159 lag som var ein nedgong på 19 lag frå året før som var eit toppår med antall deltakande lag. Rundt 170 lag er passeleg for cupen for å halde oss innanfor rammene med har satt for slutt om laurdagen og sundagen. Eidfjord hadde med 5 lag i turneringa. Kampane vart spilt på banen ved idrettshallen og i Simadalen. Statkraft som er ei av hovudsponsorane for cupen, legg kvart år til rette med m.a. å vedlikehalde banane. Dei har og satt opp ei salsbu for arrangementet. Det er ikkje problem å få dei fleste i det lokale næringslivet til å annonsere i programmet og me får inn ca ,- i annonser i programmet. Eidfjord Røde Kors var engasjert med vakthald på banen, i Simadalen og i symjebassenget og Lions Eidfjord var engasjert som parkeringsvakter. Me treng og parkeringsvaktar i Simadalen og vil til cupen i 2013 kontakta Ulvik Lions. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

10 Eidfjord Småbanecup har eigen bankkonto, eige nettside og eigen postboks. Dette skuldast at vi hadde erfaring då ikkje idrettslaget sitt system ikkje fungerte ble handlingslamma i forhold til å arrangera cupen. Den største inntekta får cupen på deltakarkorta og salet under cupen. Utfrå erfaring var det ikkje vellykka å halde dugnadsfest, så i 2012 fekk alle som deltok på dugnad ein T. skjorte I 2011 etablerte me kontakt med et firma som skaffa underholdning til laurdagskvelden noko vi også hadde i 2012 med stor suksess. I tillegg har dei fleire aktivitetar utanfor skulen. Småbanecupen får provisjon frå inntekta av aktivitetane ute. Eidfjord 19 april 2013 Eidfjord Småbanecup Turneringsleiinga Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

11 Årsmelding trimgruppa 2012 Det har vore stor aktivitet i trimgruppa i året som gjekk. Spinning Det har vore stor aktivitet på spinning. Det var spinningtimar kvar dag utenom laurdagar og søndagar som var fordelt på grøne gule og blå timar. Fredag har det vore kombinert spinning/styrke i hallen. Step / styrke Det har vore ein time i veka med spinning/styrke. Hausthalvåret har det vore både spinning/styrke ein time i veka, og step/styrke ein time i veka. Zumba Zumba starta opp litt utpå hausten. Det vart kjempepopulært og vart utvida til to kveldar i veka. Eine kvelden i idrettshallen og andre i samfunnshuset. Jazz/hip hop Dette starta og utpå hausten og var eit tilbod spesielt for ungdom i alderen år. Interessa var laber i starten, men tok seg opp etterkvart. Pilates Birte ( turnusfysioterapaut) som hadde både Zumba og Jazz/hip hop hadde og ein time i veka med pilates. Boksing Det har vore tilbod om boksing på hausthalvåret. Dette var spesielt tenkt til aldersgruppa 10 år og oppover. Dette tilbodet slo ikkje an og blei avslutta før jul. Barnetrim Det har vore tilbod om barnetrim ein time i veka heile året. Dette er eit svært populært tilbod til born i barnehagealder og opp t.o.m. 4. klasse, Badminton Det har vore tilbod ein kveld i veka gjennom heile året. Terrengløp Det har vore terrengløp i skogen ved grasbanen 4 gonger mai / juni. Totalt var det ca 50 born frå barnehagealder og opp til 13 år som deltok. Deltakaravgifta var 25 kr for ikkje medlemar i idrettslaget. Avgifta skulle vera med å finasiera medaljer som vart utdelt på jonsokfeiringa. Nissemarsj Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

12 Søndag 16 desember var det nissemarsj frå idrettshallen - ned i sentrum og opp att på Eidfjord Fjell og Fjord der Borghild hadde nissegrauten klar. Nissen kom og delte ut medaljer til alle borna som deltok. Det var omlag 45 deltakarar med stort og smått. Styret i timgruppa har bestått av: Leiar : Kari Tveit Hovland, nestleiar: Gustav Skulerud og styremedlemmer : Nina Eiken, Anett Viveli og Rune Viveli. Det har ikkje vore avhelde styremøter dette året. Rettar ein stor takk til alle instruktørar som står på og gjer ein kjempejobb! Eidfjord Kari Tveit Hovland Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

13 Årsmelding skigruppa 2012/2013 STYRET: Etter årsmøtet i fjor overtok Camilla Meel som leiar i skigruppa etter Sveinung Tveit. Den nye leiaren hadde vore med å arrangert ein skikarusell, og syns difor det var vanskelig å gå inn i denne rolla. Det gjorde det heller ikkje lettare at alle dei andre i styret var heilt nye. Styret består av: Leiar - Camilla Meel Nestleiar - Nina Eiken Styremedlem - Elin Sæbø Nilsen Styremedlem - Marit Hauso Styremedlem - Bodil Hole Styremedlem - Terje Monsen Ingen av styremedlemmene er på val. Leiar og nestleiar er på val, men har sagt seg villige til å ta eit år til. AKTIVITETAR I SKIGRUPPA: Dette året har skigruppa sine aktivitetar bestått av skikarusellen. Det har vore 4 fredagskveldar med skirenn på Maurset og gratis kveldskøyring i slalåmbakken for deltakarane etterpå. Me har også hatt eidfjordmeisterskapet, ein laurdags føremiddag med langrennskarusell og alpinrenn. På eidfjordmeisterskapet var det også premieutdeling for både skikarusellen og langrenn/alpint på eidfjordmeisterskapet. FØREBUINGAR: I førebuingane til skikarusellen og Eidfjordmesterskap var det eit møte i skigruppa. Då møtte alle utanom Terje Monsen. Me brukte opplysningar og skriv om skikarusell frå i fjor, og gjorde så godt me kunne ut frå det utgangspunktet me hadde. Me tok kontakt med Sysendalen Skisenter og fekk datoane for skikarusellen og eidfjordmeisterskapet på plass. Det me ikkje tenkte på var at me burde ha meir enn ei veke mellom siste skikarusell og eidfjordmeisterskapet. Dette med tanke på bestilling av medaljar og pokalar. I år måtte me bestille sånn at me var sikre på å ha nok. Hadde me hatt betre tid mellom siste karusell og EM, kunne me bestilt akkurat det me trengte av kvar sort. Så her har me lært noko til neste år. Me har ein del medaljar og pokalar som kan brukast neste sesong. Dei står på lageret i idrettshallen. Skikarusellen vart arrangert med 4 renn og i snitt over 66 deltakarar pr. renn. Eidfjordmeisterskapet hadde 53 deltakarar på langrenn og 40 deltakarar på alpint. VIDARE ARBEID I SKIGRUPPA: Me håpar skibua vert fiksa i løpet av sommaren slik at me kan nytta den til å ha alt utstyret i. No er noko av utstyret i skibua, og noko i rødekorshytta. Det hadde vore flott å kunna ha alt på ein plass. Me treng også å kjøpa inn nye portar til alpinrennet før neste års EM. Me vil også gjerne kjøpa inn ein ny litt større grill. Me lånte ein hjå Hans Olav Lægreid den eine skikarusell-kvelden. Då nytta me den som skigruppa eig til bålkaffi og varm saft, og den me hadde lånt til pølsegrilling. Dette gjorde ting mykje lettare. Elles fann me ut at det var lenge å ha to timar mellom langrenn og alpint på eidfjordmeisterskapet. Langrenn byrja og alpint Me følte heller ikkje at me kunne byrja med alpint før klokka var då me visste at nokon hadde planar om å koma opp til alpinrennet kl Neste år kan det vera lurt å skriva at alpint byrjar når ein er ferdig med langrennskarusellen. Ikkje alle står alpint, og det vert då lenge å venta på premieutdelinga som ikkje er før ein er ferdig med begge renna. Me har også nokon tankar om å få til skiskule for store og små i slalåmbakken i neste års sesong. Dette vil me koma tilbake til når det nærmar seg. Camilla Meel, leiar i skigruppa Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

14 Årsmelding 2012 Volleyballgruppa i Eidfjord idrettslag Sesongen 2010/2011: Senior MIX: Eidfjord il deltok med 1 lag i fjordaserien og har fått 2. plass etter 3 fullførte seriehelger. Sesongen 2012/2013: Senior MIX: Eidfjord il deltok denne sesongen med 1 lag i fjordaserien. Etter 3 kamp helger har vi fått 3 plass. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

15 August Årsmelding Eidfjord Mini Triathlon 2012 Eidfjord mini triathlon (EMT) er ei undergruppe under Eidfjord Idrettslag. Styret i EMT har som oppgåve å utvikle, planlegge og gjennomføra løpet, «Eidfjord mini triatlon». I 2012 bestod styret i Eidfjord Mini Triathlon av Frede Olaussen (leiar), Bente Elin Hereid, Bjarte Eriksen, John Stakseng, Thomas Varberg og Gunnar Lægreid. I 2012 vart løpet gjennomført fredag den 3.august. Det var til saman 119 startande deltakarar fordelt på 11 lag og 88 enkelt personar (99 start nummer). Til samanlikning var det i startande fordelt på 16 lag og 72 enkelt personar (88 start nummer). Slik desse talla syner har talet deltakarar stabilisert seg dei siste 2. åra. Styret ynskjer og sjå ei gradvis auke i talet deltakarar og kjem dette året til og jobba aktivt med marknadsføring samt tilrettelegging av førehandspåmelding på internett. Me vonar dette kan vera med lokka fleire til og setja seg eit spennande og realistisk treningsmål for sommaren. Været på løps dagen var opplett men lågt skydekke og til dels kjølig. For tredje gong i EMT sin 9 varige historie måtte vi avlyse symje etappen. Temperaturen viste 13,4 C. Vi må ha over 15 C for å kunne gjennomføre utan bruk av våtdrakt. Denne vart i staden erstatta med 1,5 km løp. Sykkeletappen og siste etappe (4 km løp) vart gjennomført som normalt. På syklinga vart det delt ut ei åtvaring av dei to dommarane frå Norseman, som stilte eigne motorsyklar. Nytt av året var elektronisk tidtaking frå Quick time. Dette fungerte svært dårleg. Til tross for lang ventetid etter løpet var stemninga blant dei frammøtte god. EMT har i 2012 hatt eit underskot på kr Dette negative resultatet kan forklarast med at det vart leigd inn opplæring/tidtakar hjelp frå Quick. Timing. Dette var det ikkje tatt høgde for i budsjettet, men godkjent av leiar i EIL. Vi har i ettertid (2013) fått ein kreditnota frå ein av våre leverandørar, som ikkje er ført på 2012 rekneskapen. Vi har fått sponsa premier/tenester frå: Intersport til ein verdi av kr Hard. Bestikk til ein verdi av kr YX Eidfjord til ein verdi av kr Dette har spart arrangementet for ekstra utgifter Vedlagt fylgjer regnskap og budsjett. Eidfjord, 28. jan 2013 For styret i Eidfjord Mini Triathlon Frede Olaussen (Styreleiar) Eidfjord Idrettslag Triathlon gruppa Tlf : v/ Frede Olaussen E-Post: 5783 Eidfjord Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

16 Styrets forslag til vedtak: Årsmeldinga for hovudlaget og gruppene vert godkjend Vedtak: SAK 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Styrets forslag til vedtak: Rekneskapet for 2012 i revidert stand, vert godkjend Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

17 Revisormelding Til Eidfjord idrettslag sitt rekneskap for 2012 Rekneskapet er ført av Norges Idrettsforbund, Hordaland idrettskrets. Me har gått gjennom rekneskapet, og det er ført på ein god og oversiktleg måte. Alle bilag, kontoutskrift og forsikringspapir var tilgjengelege for kontroll. Kvaliteten på bilaga er svært bra. I den grad det er laga rutinar for den økonomiske forvaltninga, ber me om at kopi av desse (td rutinar for bruk av ferjekort) og liknande vert lagt ved rekneskapet i seinare år. Me ber og om at det i framtida vert opplyst kven som har fullmakt på bankkontoane. Me føreset at utbetalte godtgjersler utover grensa på kr 4000 som ikkje er lønsmeldt gjeld utgiftsgodtgjersler. Det er ikkje ført inn tilskot frå Eidfjord kommune i 2012, og me lurer på kvifor? Me har slike merknader til rekneskapet for 2012, og ber om at det som ikkje vert retta, vert opplyst i årsmøtet: 1. Det er ført inn salsinntekter på treningsdraktar, ca. kr Rekninga frå leverandøren er ikkje ført. Det burde vore ført ei stipulert utgift tilsvarande inntekta i 2012, slik at rekneskapsresultatet hadde vorte rett. 2. Konto for uteståande medlemskontingentar er for høg. Det bør sendast ut krav tidleg i året, og purrast, slik at det ikkje står store restansar ved årskiftet. I uteståande krav pr 31/12-12 er det og inkludert kr som gjeld Inntekter for overnatting under småbanecupen, kr er ført til konto 3985 «inntekt aktiviteter under cupen» istadenfor konto 3982 «overnatting lagene». Rett avd.nr. er brukt. 4. Bilag 308: Kretskontingent kr 3510 er ført på konto for deltakaravgifter istadenfor kontingentar. 5. Bilag 321: Kjøp 2 fotballmål kr ,- er ført på avd 10 istadenfor Bilag 323: Rekning frå Eidfjord byggevarer er ført på avd.10 istadenfor 30 Eidfjord, den 24. april 2013 Anne Lise Bleie Marta Tveit Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

18 SAK 6 6. Behandle forslag og saker. 6a. Lovnorm for Eidfjord IL Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg og inneheld eit minimum av det idrettslaget må ha i si eiga lov. NIF-lova og lovnorm for idrettslag skal leggjast til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. Innmelding i NIF Ved innmelding i NIF må idrettslaget bruke lovnorma som si lov. Først etter at idrettslaget er teke opp i NIF, kan laget gjere endringar i lova. Lovendringar Alle lovendringar må vedtakast på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vore ført opp på saklista, og krev 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene. Lovendringane må sendast til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringar i idrettslaget si lov som følgje av endringar i NIF-lova, trer i kraft straks. Lovendringar vedtekne av idrettslaget sjølv trer ikkje i kraft før dei er godkjende av idrettskretsen. Ved endring av lova kan idrettslaget leggje til det idrettslaget sjølv vurderer som nødvendig å ha regulert i eiga lov. Intern organisering av idrettslaget skal regulerast gjennom idrettslaget sin organisasjonsplan. Motstrid mellom idrettslaget si lov og NIF sitt regelverk/lovnorm Tillegga/endringane i idrettslaget si lov kan ikkje vere i strid med NIF sitt regelverk (NIF-lova, reglar og forskrifter) eller mot denne lovnorma. Ved eventuell motstrid mellom ein regel i idrettslaget si lov og NIF sitt regelverk/lovnorm, vil regelen i idrettslaget si lov vere tilsvarande ugyldig. NIF-lova, reglar og forskrifter er tilgjengeleg på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Eidfjord idrettslag 2, skipa , med seinare endringar, seinast av , godkjend av Hordaland idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom. 2 Organisasjon 2 Idrettslaget sitt namn må vere i samsvar med NIF si forskrift om namn på idrettslag. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

19 (1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemer. 3 (2) Idrettslaget er medlem av det/dei særforbund som laget sitt årsmøte bestemmer. 4 (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Hordaland idrettskrets, høyrer heime i Eidfjord kommune, og er medlem av Eidfjord idrettsråd 5. (4) Idrettslaget skal følgje NIF og tilslutta organisasjonsledd sitt regelverk og vedtak. NIFlova gjeld for idrettslaget uavhengig av kva som måtte stå i idrettslaget si eiga lov. 3 Medlemer (1) Alle som aksepterer idrettslaget og overordna organisasjonsledd sine lover og vedtak kan bli tatt opp som medlem. Ein søkjar kan ikkje bli medlem utan at økonomiske plikter til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. (2) Medlemskap kan nektast ved særlege høve. Idrettslaget si avgjerd kan klagast til idrettskretsen. Klagefristen er 3 veker etter at vedtaket er motteke. Idrettskretsen si avgjerd kan klagast til Idrettsstyret innan 3 veker etter at rekommandert melding er motteken. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og vert rekna frå den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemen pliktar å rette seg etter NIF, tilslutta organisasjonsledd og idrettslaget sitt regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftleg og får verknad når den er motteken. (6) Idrettslaget kan ta medlemskap frå medlem som etter purring ikkje betalar fastsett medlemskontingent. Medlem som skuldar kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykast frå idrettslaget si medlemsliste. Medlem som har tapt sin medlemskap kan ikkje takast opp att før skuldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8) Idrettslaget pliktar å føre elektroniske medlemslister i idretten sitt nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 6 4 Medlemskontingent og avgifter 3 Personlege medlemer betyr at idrettslaget ikkje kan operere med andre typar medlemskap, som til dømes familiemedlemskap og firmamedlemskap. At idrettslaget har ei ordning for familiekontingent er å sjå på som ei rabattordning, og har ikkje noko med sjølve medlemskapen å gjere. Medlemer skal difor registrerast enkeltvis. 4 Idrettslaget må vere medlem i det/dei særforbund som laget sine idrettsgreiner omfattar, med mindre laget berre driv mosjonsidrett som ikkje er organisert av eit særforbund i NIF, jf. NIF-lova Dette skal kome fram av idrettslaget sin organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtek kva for idrettar idrettslaget skal organisere, og vedtek innmelding/utmelding i aktuelle særforbund. 5 Idrettslag kan berre vere medlem av eitt idrettsråd. Dersom idrettslaget sitt naturlege område strekkjer seg over meir enn ein kommune, avgjer idrettslaget sitt årsmøte ved vedtak om lovendring kva for idrettsråd det høyrer til. 6 Ordninga trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

20 Medlemskontingenten vert fastsett av årsmøtet. Andre avgifter/eigendelar kan krevjast for deltaking i idrettslaget sine aktivitetstilbod. II. TILLITSVALDE OG TILSETTE 5 Kjønnsfordeling (1) Ved val/oppnemning av representantar til årsmøte/ting, samt medlemer til styre, råd og utval mv. i idrettslaget, skal det veljast personar frå begge kjønn. (2) Samansetjinga skal samsvare i høve til kjønnsfordelinga i medlemsmassen, likevel slik at det skal vere minst to personar frå kvart kjønn der det vert valt eller oppnemnt meir enn 3 personar. Der det blir valt eller oppnemnt 3 personar eller færre, skal begge kjønn vere representert. Representant for dei tilsette tel ikkje med ved utrekning av kjønnsfordelinga. (3) Idrettskretsen kan, når det ligg føre særlege tilhøve, gje dispensasjon frå denne regelen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærare vilkår for dispensasjon og konsekvensane av manglande oppfylling av regelen. 7 6 Generelle reglar om stemmerett, kven som kan veljast, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og kunne veljast må ein vere fylt 15 år, ha vore medlem av idrettslaget i minst ein månad og ha oppfylt medlemskrava 8. Ingen kan møte eller stemme ved fullmakt. (2) Ein arbeidstakar i idrettslaget har ikkje stemmerett på idrettslaget sitt ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjeld ikkje for spelar/utøvar med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (3) Ein person kan ikkje samtidig ha meir enn eit av følgjande verv i idrettslaget: medlem av styret, valkomitéen, kontrollkomitéen, lovutvalet, revisor. (4) Ein person kan ikkje ha tillitsverv knytt til same idrett i fleire idrettslag som deltek i same konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligg innanfor sitt arbeidsområde. (6) Representant frå overordna organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. (7) Med forslagsrett er meint retten for medlem til å fremje forslag til idrettslaget sitt årsmøte og til å fremje forslag under årsmøtet. 7 Representasjonsrett og vilkår for val av arbeidstakar og oppdragstakar 7 Sjå forskrift til NIF-lova Til dømes skuldig kontingent. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

21 (1) Ein arbeidstakar i idrettslaget kan ikkje veljast til verv i laget eller overordna organisasjonsledd. Tillitsvalt som får tilsetjing i idrettslaget pliktar å gå ut av tillitsvervet, og går inn att i vervet når tilsetjingstilhøvet er avslutta. (2) Ein arbeidstakar i idrettslaget kan ikkje veljast eller oppnemnast som representant til årsmøte/ting eller møte i overordna organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjeld ikkje for arbeidstakar som er spelar/utøvar med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Regelen skal brukast tilsvarande på person som har oppdragsavtale som i omfang kan samanliknast med eit tilsetjingstilhøve i idrettslaget. (5) Denne regelen er ikkje til hinder for at idrettslaget gir dei tilsette rett til å peike ut ein eller fleire medlemer mellom dei tilsette til idrettslaget sitt styre. (6) Idrettskretsen kan, når det ligg føre særlege tilhøve, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærare vilkår for dispensasjon. 9 8 Vilkår for val, og representasjonsrett for andre personar med tilknyting til idrettslaget (1) Ein person som har avtale med idrettslaget som gir vedkomande økonomisk interesse i drifta av idrettslaget, kan ikkje veljast til verv innan idrettslaget eller overordna ledd. Det same gjeld styremedlem, tilsett i eller aksjonær med vesentleg påverknad i ein juridisk person med økonomisk interesse i drifta av idrettslaget. Avgrensinga gjeld ikkje for styremedlem oppnemnt av idrettslaget. Tillitsvald som får slik avtale, styreverv, tilsetjing eller eigardel, pliktar å gå ut av tillitsvervet, og går inn att når tilhøvet er avslutta. (2) Person som etter første ledd ikkje kan veljast, kan heller ikkje veljast eller oppnemnast som representant til årsmøte/ting eller møte i overordna organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det ligg føre særlege tilhøve gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærare vilkår for dispensasjon Inhabilitet (1) Ein tillitsvald, oppnemnd representant eller tilsett i idrettslaget er inhabil til å leggje til rette grunnlaget for ei avgjerd eller til å treffe avgjerda: a) når vedkomande sjølv er part i saka. b) når vedkomande er i slekt eller svogerskap med ein part i oppstigande eller nedstigande linje eller i sidelinje så nær som søsken. c) når vedkomande er eller har vore gift med eller er forlova eller sambuar med ein part. d) når vedkomande er leiar for eller har leiande stilling i eller er medlem av 9 Sjå forskrift til NIF-lova 2-6 og Sjå forskrift til NIF-lova 2-6 og 2-7. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

22 styret i eit organisasjonsledd eller annan juridisk person som er part i saka. (2) Sameleis er vedkomande inhabil når andre særeigne tilhøve ligg føre som er eigna til å svekke tilliten til om vedkomande er upartisk; mellom anna skal det leggjast vekt på om avgjerda i saka kan gi særleg fordel, tap eller ulempe for vedkomande sjølv eller nokon som vedkomande har nær personleg tilknyting til. Det skal også leggjast vekt på om inhabilitetsmotsegn er reist av ein part. (3) Er ein overordna inhabil, kan avgjerd i saka heller ikkje treffast av direkte underordna i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglane skal ikkje brukast dersom det er innlysande at den tillitsvalde, oppnemnde representanten eller tilsette si tilknyting til saka eller partane ikkje vil kunne påverke vedkomande sitt standpunkt og idrettslege interesser ikkje tilseier at vedkomande bør vike sete. (5) Med part er det her meint person, medrekna juridisk person, som ei avgjerd rettar seg mot eller som saka elles direkte gjeld. (6) I styret, komitear og utval tek organet sjølv avgjerd, utan at vedkomande medlem deltek. Dersom det i ei og same sak kjem opp spørsmål om inhabilitet for fleire medlemer, kan ingen av dei delta i avgjerda av sin eigen eller ein annan medlem sin habilitet, med mindre organet elles ikkje ville vere vedtaksført i spørsmålet. I sistnemnde tilfelle skal alle møtande medlemer delta. Medlemen skal i god tid seie frå om tilhøve som gjer eller kan gjere vedkomande inhabil. Før spørsmålet vert avgjort, bør varamedlem eller annan person som kan tre inn i staden for, kallast inn til å møte og delta i avgjerda, dersom det kan gjerast utan vesentleg bruk av ekstra tid eller kostnad. (7) Ved andre høve tek vedkomande sjølv avgjerda om vedkomande er inhabil. Dersom ein part krev det, og det kan gjerast utan vesentleg ekstra bruk av tid, eller vedkomande elles finn grunn til det, skal vedkomande sjølv leggje fram spørsmålet for sin næraste overordna til avgjerd. (8) Regelen gjeld ikkje på årsmøtet i idrettslaget. 10 Krav til vedtak, fleirtalskrav og protokoll (1) Når ikkje anna er bestemt, er styre, komitear og utval i idrettslaget vedtaksføre når eit fleirtal av medlemene er til stades. Vedtak vert fatta med fleirtal av dei gjevne stemmene. Ved likt stemmetal er møteleiar si stemme avgjerande. (2) Vedtak kan fattast ved skriftleg sakshandsaming 11 eller ved fjernmøte 12. Ved skriftleg sakshandsaming skal kopiar av dokument i saka sendast samtidig til alle medlemer med forslag til vedtak. Gyldige vedtak krev at fleirtalet av medlemene gir sin tilslutnad til det framlagde forslaget, og til at dette vert gjort etter skriftleg sakshandsaming. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakarane kunne høyre og kommunisere med kvarandre. (3) Det skal førast protokoll frå styremøta. 11 Til dømes møte per e-post 12 Til dømes møte per telefon/videokonferanse Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

23 11 Tillitsvalde og refusjon av utgifter og tapt arbeidsforteneste. Godtgjersle Tillitsvalde kan ta i mot refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tap av arbeidsforteneste, som vedkomande får i samband med utføring av vervet. Tillitsvalde kan ta i mot ei rimeleg godtgjersle for arbeidet sitt. Refusjon av tapt arbeidsforteneste og godtgjersle skal gå fram av vedteke budsjett og rekneskap. Styrehonorar skal kome fram i årsmeldinga. III. ØKONOMI 12 Rekneskap, revisjon, budsjett m.v. (1) Idrettslaget er rekneskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med årleg omsetnad på under kr 5 millionar skal følgje NIF sine rekneskaps- og revisjonsreglar. Andre idrettslag skal følgje rekneskapsreglane i rekneskapslova og revisjonsreglane i revisorlova, og skal engasjere revisor og velje kontrollkomité. Kontrollkomiteen sine oppgåver følgjer av NIF-lova (3) Bankkonti skal vere knytt til idrettslaget og skal disponerast av to personar i fellesskap. Underslagforsikring skal vere teikna for dei som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsetjast budsjett som inneheld alle hovudpostar i resultatrekneskapen. Rekneskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelingar, skal også omfatte rekneskapa og budsjetta for gruppene/avdelingane, og skal følgje oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5) Budsjettet skal vere realistisk, og resultatet skal ikkje vise underskot med mindre det vert dekt av positiv eigenkapital. (6) Idrettslaget kan ikkje gi lån eller stille garantiar for lån dersom ikkje lånet eller garantien har sikring med trygg pant eller annan fullgod sikring. Sikring for lån og garantiar skal opplysast i note til årsoppgjeret. (7) Disposisjonar av ekstraordinær karakter eller vesentleg omfang i høve til idrettslaget sin storleik og verksemd, også låneopptak, skal vedtakast av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta eit særskilt fullmaktsreglement knytt til slike disposisjonar. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVAL MV. 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettslaget sitt høgste styringsorgan, og skal haldast kvart år innan utgangen av mai månad 13 kvart år. (2) Styret kallar inn til årsmøte minst ein månad på førehand, direkte til medlemene, eventuelt på annan forsvarleg måte og/eller ved kunngjering i pressa, eventuelt på idrettslaget si internettside. Innkallinga kan vise til at saksdokumenta vert gjort tilgjengeleg på internett eller 13 Idrettslaget må halde årsmøte for handsaming av rekneskap for året før innan utgangen av juni det etterfølgjande år. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

24 på annan forsvarleg måte. Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument med forslag må vere tilgjengeleg for medlemene seinast ei veke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med regelen, avgjer årsmøtet høvesvis ved godkjenning av innkalling og godkjenning av saklista, om årsmøtet er lovleg innkalla og om det er saker som ikkje kan handsamast. (4) Alle medlemene i idrettslaget har tilgjenge til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personar og/eller media til å vere til stades, eventuelt vedta at årsmøtet berre er ope for medlemer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter eit tal medlemer med stemmerett som minst svarar til talet på styremedlemer vedteke i idrettslaget si lov. Dersom årsmøtet ikkje er vedtaksført, kan det innkallast til årsmøte på nytt utan krav om minimumsdeltaking. (6) På årsmøtet kan det ikkje handsamast framlegg om endring i lov eller reglar som ikkje er ført opp på utsend/kunngjort sakliste. Andre saker kan handsamast når 2/3 av dei frammøtte med stemmerett på årsmøtet vedtek det, ved godkjenning av saklista. 14 Leiing av årsmøtet Årsmøtet vert leia av vald dirigent. Dirigenten treng ikkje vere medlem av idrettslaget. 15 Årsmøtet sine oppgåver (1)Årsmøtet skal 14 : 2. Godkjenne dei som har stemmerett 3. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 4. Velje dirigent, referent 15 og 2 medlemer til å skrive under protokollen 5. Handsame idrettslaget si årsmelding, irekna gruppeårsmeldingar 6. Handsame idrettslaget sin rekneskap i revidert stand 7. Handsame forslag og saker Fastsetje medlemskontingenten 9. Vedta idrettslaget sitt budsjett 10. Handsame idrettslaget sin organisasjonsplan Gjere følgjande val: 18 a) Leiar og nestleiar 3 styremedlem 19 og 1 varamedlem 14 Dersom saklista ikkje vert fullført, kan det kallast inn til framhaldande årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarande måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortare frist godkjend av årsmøtet. Framhaldande årsmøte kan berre handsame saker som var med i godkjend sakliste for årsmøtet. 15 Verken dirigent eller referent må vere medlem i idrettslaget, sjå også Forslag i saklista samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklista, har vedteke å handsame etter eit vedtak av 2/3 av dei med stemmerett på årsmøtet. 17 Organisasjonsplanen skal regulere den interne organiseringa og aktiviteten i idrettslaget. 18 Dette er minimum av dei tillitspersonar som skal veljast på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velje andre tillitspersonar det er behov for. 19 Tal styremedlemer og varamedlemer må fyllast ut ved vedtak av lova, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemene kan veljast til spesifikke oppgåver. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

25 1 styremedlem frå kvart av dei 9 gruppestyrane 1 varamedlem frå kvart av dei 9 gruppestyrane b) Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet, jf. pkt. 9. c) 2 revisorar 20 d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett e) Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leiar og nestleiar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemene til styret skal veljast samla. Deretter skal varamedlemmane veljast samla, og ved skriftleg val vert rekkjefølgja avgjord i høve til stemmetala. (3) Valkomiteen skal veljast på fritt grunnlag, etter innstilling frå styret. 16 Stemmegjeving på årsmøtet (1) Med mindre noko anna er fastlagt i denne lova, skal eit vedtak, for å vere gyldig, vere gjort med vanleg fleirtal av dei avgjevne stemmene. Ingen representant har meir enn ei stemme. Ingen kan møte eller stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal reknast som ikkje avgjevne. (2) Alle val skal vere skriftlege dersom det ligg føre meir enn eit framlegg, eller det vert fremja krav om det. Dersom det skal vere skriftleg val, kan berre føreslegne kandidatar førast opp på stemmesetelen. Stemmesetlar som er blanke, eller som inneheld kandidatar som ikkje er føreslegne, eller ikkje har det tal det skal stemmast over, tel ikkje, og stemmene skal reknast som ikkje avgjevne. (3) Når eit val vert halde enkeltvis, og ingen kandidat oppnår meir enn halvparten av dei avgjevne stemmene, skal det vere omval mellom dei to kandidatane som har fått flest stemmer. Står kandidatane likt etter omvalet, vert valet avgjort ved loddtrekking. (4) Når fleire skal veljast ved ei røysting, må alle ha meir enn halvparten av dei avgjevne stemmene for å vere valde. Dette gjeld ikkje ved val av varamedlemer. Om ikkje mange nok kandidatar får dette i første omgang, er dei valde som har fått meir enn halvparten av stemmene. Det vert så omval mellom dei kandidatane som står att, og etter denne røystinga er dei valde som har fått flest stemmer. Står nokon likt etter omvalet, vert dette avgjort ved loddtrekking. (5) For å vere gyldig må val vere gjennomført i samsvar med NIF-lova 5 til Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget vert innkalla av idrettslaget sitt styre minst 14 dagar på førehand etter: a) Vedtak på årsmøtet i idrettslaget b) Vedtak i styret i idrettslaget 20 Idrettslag med årleg omsetnad på meir enn kr 5 millionar pliktar å ha engasjert revisor, jf. NIF-lova 2-11, og må ta inn følgjande som nytt punkt 10 i 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslaget sin rekneskap.» Punkt 10 må forskyvast til nytt punkt 11 og punkt 11 (før punkt 10) bokstav d) endrast til: «Kontrollkomité med 2 medlemer og 2 varamedlemer». Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

26 c) Vedtak av styret i overordna organisasjonsledd d) Skriftleg krav frå 1/3 av dei medlemene i idrettslaget som har stemmerett. (2) Ekstraordinært årsmøte vert innkalla direkte til medlemene, eventuelt på annan forsvarleg måte, medrekna ved kunngjering i pressa, eller på idrettslaget si internettside. Sakliste og nødvendige saksdokument skal følgje innkallinga. Innkallinga kan vise til at saksdokumenta vert gjort tilgjengeleg på internett eller på annan forsvarleg måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter eit tal medlemer med stemmerett som minst svarar til talet på styremedlemer vedteke i idrettslaget si lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikkje er vedtaksført, kan det innkallast til årsmøte på nytt utan krav til minimumsdeltaking. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal berre handsame dei sakene som er med i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 18 Idrettslaget sitt styre (1) Idrettslaget vert leia og forplikta av styret, som er idrettslaget sitt høgste styringsorgan 21 mellom årsmøta. (2) Styret skal: 22 a) Setje i verk årsmøtet og overordna organisasjonsledd sitt regelverk og sine vedtak b) Sjå til at idrettslaget sine midlar vert brukt og forvalta på ein forsiktig måte i samsvar med dei vedtak som er fatta på årsmøtet eller av overordna organisasjonsledd. Styret skal vidare sjå til at idrettslaget har tilfredsstillande organisering av rekneskaps- og budsjettfunksjonen, og har forsvarleg økonomistyring c) Etter behov oppnemne komitéar/utval/personar for spesielle oppgåver og utarbeide mandat/instruks for desse d) Representere idrettslaget utetter e) Oppnemne ansvarleg for politiattestordninga. 23 (3) Styret skal halde møte når leiaren bestemmer det eller eit fleirtal av styremedlemene krev det. 19 Grupper/avdelingar/komitear (1) Valkomiteen skal leggje fram innstilling på kandidatar til alle tillitsverv som skal veljast på årsmøtet, med unntak av valkomité. Medlem av valkomité som sjølv vert kandidat til verv, pliktar å tre ut av valkomiteen. 21 Dersom laget har fleire gruppestyre, er det berre idrettslaget sitt hovudstyre som leier og forpliktar laget. Denne høgste avgjerdsmakta kan ikkje, verken heilt eller delvis, delegerast til andre organ/personar innan laget. Dette tilseier mellom anna at det berre er idrettslaget sitt hovudstyre (der laget har grupper/avdelingar med eigne styre) som kan tilsetje personar, gjere marknadsavtalar, eventuelt andre avtalar som forpliktar idrettslaget juridisk. 22 Dette er eit minimum av kva for oppgåver som skal leggjast til styret. Idrettslaget står fritt til å leggje til andre styreoppgåver her. 23 Ansvarleg for ordninga med politiattest er påkravd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller menneske med nedsett funksjonsevne. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

27 (2) Idrettslaget kan organiserast med grupper og/eller avdelingar. Idrettslaget sitt årsmøte tek avgjerd om oppretting av grupper/avdelingar, og korleis desse skal organiserast og leiast. Avgjerd om dette vert gjort i tilknyting til årleg handsaming av idrettslaget sin organisasjonsplan, jf. 15 (1) pkt. 9. (3) Heile idrettslaget heftar for gruppene/avdelingane sine økonomiske plikter og ansvar, og grupper/avdelingar kan ikkje gjere avtaler eller representere idrettslaget utetter utan godkjenning frå styret, jf. 18. V. ANDRE REGLAR 20 Allmenne disiplinærtiltak, sanksjonar etter kamp- og konkurransereglar, straffesaker og dopingsaker. For allmenne disiplinærtiltak, sanksjonar etter kamp- og konkurransereglar, straffesaker og dopingsaker gjeld NIF-lova kapittel 11 og Lovendring (1) Endringar i denne lova kan berre vedtakast av ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vore ført opp på saklista, og krev 2/3 fleirtal av dei avgjevne stemmene. (2) Lovendringar som følgje av endringar i NIF-lova, trer i kraft straks. Lovendringar vedtekne av idrettslaget sjølv trer ikkje i kraft før dei er godkjende av idrettskretsen. Godkjenninga er avgrensa til dei reglane som NIF-lova omfattar. (3) I samband med godkjenninga kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIF sitt regelverk. (4) Endring i 21 og 22 kan ikkje vedtakast av idrettslaget sjølv. 22 Oppløysing - Samanslåing - Konkurs (1) Forslag om oppløysing av idrettslaget må først handsamast på ordinært årsmøte. Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det innkallast til ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare. For at oppløysing skal skje, må vedtaket også her gjerast med 2/3 fleirtal. (2) Samanslåing med andre idrettslag vert ikkje rekna som oppløysing av laget. 24 Vedtak om samanslåing og nødvendige lovendringar knytt til dette skal gjerast i samsvar med vedtektene om lovendring, jf. 21. (3) I fall oppløysing eller anna avbrot av idrettslaget går idrettslaget sine overskytande midlar etter avvikling til eit føremål godkjent av idrettskretsen. Melding om at idrettslaget skal oppløysast, skal sendast til idrettskretsen 14 dagar før idrettslaget held ordinært årsmøte for handsaming av saka. (4) Ved konkurs vert organisasjonsleddet rekna som oppløyst når konkurs er avslutta og det misser såleis medlemskapen i NIF. 24 Ved samanslåing skal eldste skipingsdato og klubbnummer for dette idrettslaget nyttast. Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

28 6 b. Sak frå styret til årsmøte Eidfjord IL søkjar opptak i Norges Cykleforbund Eidfjord IL har 11 spinningsykler med organisert trening med instruktører. Det er mange medlemmer som er med på treninga. Kvar januar må vi foreta ein idrettsregistrering som synar kor mange medlemmar som er med på dei ulike aktivitetane i idrettslaget. Registreringa er grunnlag for dei lokale aktivitetsmidlane vi får frå idrettsforbundet. For 2012 har vi motteke nesten i LAM midlar. Registreringa legg og grunnlag for kor mykje kontingent vi må betale for nokre forbund til idrettskretsen. Noregs Gymnastikk og Turnerforbund er eit av dei forbunda som har kontingent ut frå kor mange medlemmer som vi registrerar har aktivitet som vi førar under dette forbundet. Dei som er med på spinning vert registrert under Norsk Gymnastikk og Turnforbund i og med at vi ikkje er medlem i Norges Cykleforbund. Etter registreringa i januar 2013 har vi nå fått rekninga frå Gymnastikk og Turnforbundet på nærare kr ,-. Norges Cykleforbund har ikkje kontingent etter kor mange medlemmer vi har som er med på spinning, men ein fast kontingent på kr. 3000,-. Viss medlemmar deltar på sykkelritt må dei betale ein lisens. Pr. dags dato har vi ingen medlemmer som er med på sykkelritt. For det første er det mest riktig å registrere medlemmene som er med på spinning under sykkelforbundet og for det andre vil det verta billigare for idrettslaget. Det er naturleg at sykkelgruppa går inn i gruppa med Eidfjord Minitriatlon og styret foreslår at gruppa endrar namn til triatlon - og sykkelgruppa. Då det ikkje medførar noko arbeid med å søkje om opptak i Norges Cykleforbund, treng ein ikkje eiget styre for denne gruppa. Einaste konsekvensen vert at budsjetta må endras med at vert lagt inn kr. 3000,- i kontingent i budsjettet for EMT. Styrets forslag til vedtak: Eidfjord IL søkjar om medlemskap i Norges Cykleforbund. Aktiviteten vert lagd under triatlongruppa som endrar namn til triatlon og sykkelgruppa. Vedtak: 6c. Sak frå styret til årsmøte Det vert ikkje valt eige styre i klatregruppa før det vert aktivitet i gruppa. Eidfjord IL søkte om opptak i Norges Klatreforbund i 2011 og det har sida vert valt eige styre for gruppa. Etter at vi kom inn i Klatreforbundet har det ikkje våre noko aktivitet. Kontingenten til Norges Klatreforbund er kr. 750,- kvart år. Eidfjord IL vil fortsetja å vera medlem i forbundet, men då det ikkje er aktivitet er det ingen grunnlag for at gruppa har eit eige styre. Styret i idrettslaget foreslår at det ikkje veljast nytt styre i gruppa på årsmøte i Styrets forslag til vedtak: Klatregruppa vert nedlagd, men medlemskap i Norges Klatreforbundet vert oppretthaldt. Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

29 6d. Innkomen sak frå Stian Myklatun Eidfjord IL søker opptak i Norges Motorsportforbund Eidfjord IL har motteke fylgjande e-post innan fristen for innkomne saker: Viser til telefonsamtale i dag angåande oppstart av rc klubb i Eidfjord. Etter som eg forstår så ligg radiostyrt motorsport under Norges motorsportforbund, som er ein del Norges idrettsforbund. Såleis er det naturlig at ein rc klubb i Eidfjord vert organisert inn under Eidfjord IL. Det vart halde stiftelses møte den og Eidfjord rc (kun eit foreløpig namn) vart stifta. Det er oppretta ei eige facebook side «Eidfjord RC», og stk har meldt si interesse foreløpig. Det er og mange barn som er interesserte, men dei er ikkje medrekna her. Stian Myklatun er valt som leiar for denne gruppa. Me har fått låne lokale i Sæbø skule, og då og uteområdet rundt. Intensjonen er at dette skal vere ein møteplass for både liten og stor, og erfaringa så langt viser at gleda er like stor for alle. Dette er jo noko som ALLE kan vere med på Det er tenkt lagt opp til ein klubbkveld i veka. Av dei som har møtt til no er det folk med forskjelleg erfaring. Nokon styrer med fly, helikopter, multicopter og andre med bilkjøring som offroad, drifting og mini-z. Tanken er at det skal vere rom for alt som har med radiostyrt og gjere. Det som så lang er tenkt er å lage ein innandørs mini-z bane i lokala på sæbø skule. Gymsalen kan brukast til fly og liknande, men her vert det ingen installasjonar. Utendørs er det fyrst og fremst litt opprydding og vedlikehold av grusbanen som må til. På sikt er det tankar om å bygge offroadbane med kjøretårn om interesse skulle tilseie det. Entusiasmen i gruppa er stor, og eg trur me kan få ein flott samlingsplass for RC interesserte. Ynskjer då at dette blir tatt opp på årsmøtet i Eidfjord IL, slik at me får alle formalitetar på plass, og at «Eidfjord RC» vert ein del av Eidfjord IL. Med vennleg helsing For «Eidfjord RC» Stian Myklatun. Styrets forslag til vedtak: Eidfjord IL søkjer om medlemskap i Norges Motorsportforbund og opprettar eige RC gruppe. Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

30 SAK 7 Fastsette medlemskontingent for 2013 Kontingenten i Eidfjord IL har sida 2011 vært kr. 400,- for medlemmer over 15 år (frå det året dei fyllar 15 år) og kr. 150 for medlemmer under 15 år. Styrets forslag til vedtak: Kontingenten i Eidfjord IL pr. år. Barn /Ungdom opp til 18 år kr. 150,- Vaksne over 18 år kr Vedtak: SAK 8 Vedta idrettslagets budsjett for 2013 Styret og gruppene har utarbeid budsjett for 2011 som dei legg fram for årsmøte til godkjenning. Styrets forslag til vedtak: Det framlagte budsjettet for 2013 både for hovudlaget og gruppene vert godkjent. Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

31 SAK 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Styrets forslag til vedtak: Organisasjonsplanen som blei lagd fram for årsmøte vart vedtatt Vedtak: Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

32 ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

33 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon Verdigrunnlaget... 6 Virksomhetsideen... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmøtet... 8 Styrets funksjon og sammensetning... 8 Gruppene Medlemmer Forsikring Aktivitet Anlegg Arrangement Informasjon Økonomi Regnskap Medlemskontingent Startkontingent individuelt Deltakeravgift lagidretter Reklame/sponsoravtaler Kontanter som en får ved salg eller startkontingent 16 Godtgjøringsreglement 16 Reiseregning Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Regler for Eidfjord IL Retningslinjer for foreldre/foresatt Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Regler for reiser Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

34 Politiattest Fair Play Dugnad Skikk og bruk for e-post Årlige faste oppgaver Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

35 Innledning Organisasjonsplanen er ment som et styrende dokument for Eidfjord Idrettslag. Hensikten har vært å nedtegne i dokumentform de overordnede retningslinjer som lagets styrende organer skal arbeide etter. Hovedstyrets posisjon som lagets øverste organ for alle aktiviteter i laget har man ansett som spesielt viktig å fremheve og underbygge. Organisasjonsplanen er utarbeidet innenfor rammene av lagets lover. Hovedstyret eller andre organer innen laget som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen. Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent blant lagets styrende organer og medlemmer for øvrig, og underlagt tidsmessig revisjon. Organisasjonsplanen er et levende dokument som styret kan forandre mellom årsmøtene. Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Eidfjord IL Stiftet: 6. august 1947 Idrett: Eidfjord IL er et fleridrettslag Postadresse: Postboks 3, 5786 Eidfjord Bankkonto: Bankforbindelse: Sparebanken Vest Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Telefon: Registrert tilknytning til Hordaland idrettskrets Registrert tilknytning til Eidfjord idrettsråd Registrert tilknytning til Norges idrettsforbund Klubbnummer i NIFs medlemsregister: KL Årsmøte avholdes innen utgangen av mai månad. Historikk Eidfjord IL har siden laget ble stiftet i 1947 utviklet seg til å bli et idrettslag som tilrettelegger aktivitet etter behov og interesse. Idrettslaget var i mange år avhengig av kulturmidler fra Eidfjord kommune, loddsalg og andre tiltak som ga penger i kassen. Aktivitetene var basert på dugnadsinnsats fra trenere De siste årene har økonomien i laget vært god og laget har dermed hatt mulighet til å ha billig medlemskontingent og gratis startkontingent/påmeldingsavgift for medlemmene på egne arrangement. Idrettslagets formål Eidfjord IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Eidfjord IL sakspapiret på årsmøtet

36 Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Merknad: Organisasjonsplanen skal legges frem og behandles som egen sak på årsmøtet. Jf. Idrettslagets lov 12. Visjon Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Verdigrunnlaget Vi er til stede. Vi er positive. Vi har plass til alle. Vi bidrar til et levedyktig lokalsamfunn. Virksomhetsideen Eidfjord IL skal enten alene eller i samarbeid med andre, legge til rette for et mangfoldig idrettsmiljø med allsidighet med både bredde- og konkurranseidrett Eidfjord IL står for idrettsglede og samhold for alle i lokalmiljøet. Målsettingen er å legge til rette for allsidige idrettsaktiviteter. Rekruttere nye medlemmer og beholde de vi har. Skal være åpen for alle og drive med idrett for alle Skal ikke spesialisere utøver før de er 12 år. Videreutvikla aktivitetene idrettslaget tilbyr Tilrettelegge treningstider Legge til rette for kurs og utdanning for trenere, lagledere og styremedlemmer i Eidfjord IL. Økt foreldreengasjement Få hjemmesiden opp og gå Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

37 Eidfjord IL - Organisasjonskart Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet Kjønnsfordeling: Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert Jf. Idrettslagets lov 7 ÅRSMØTET Hovedstyret Leder/Økonomiansvarlig Nestleder Sekretær 2 styremedlemmer 1 varamedlem Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem 1. revisor 2.revisor Revisor Fotball Leiar Nestleiar 3 medlemmar Trimgrup pa Leiar Nestleiar Ansvar for terrengløps -karusell Ansvar for løping Ansvar for saltrening og spinning Ansvar for turgruppa Skigruppa Leiar Nestleiar 4 medlemmar derav ein har ansvar for skikarusellen. Volleyball gruppa Leiar Nestleiar Triatlon og sykkelgruppa Leiar Nestleiar Sekretær Ansvarleg for løypa Ansvarleg for premie og sponsor Ansvarleg for tidtaking og påmelding Presseansvarleg Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

38 Der det ikke fremkommer av organisasjonsplanen at det skal velges til spesielle verv i gruppene, konstituerer gruppene seg selv. Eidfjord IL er og medlem i Norges Klatreforbund, men har for tiden ikke aktivitet innenfor denne gruppen. Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året før utløpet av mai månad. Protokollen fra årsmøtet og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal legges ut på nettsiden 1. uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning Styret skal Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. stryet har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Leiar/økonomiansvarleg er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

39 står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. har det overordna ansvaret for at idrettslaget vert leia etter lover og regler, fylgja opp at trenarar / instruktørar leverer politiattestar samt at idrettslage tfungerar. Senda melding til Brønnøysundregisteret etter årsmøtet. Eige skjema kan fyllast ut på nettet, men må underskrivast av kvart enkelt styremedlem. Gi melding til banken om kven som disponerer idrettslaget sine bankkonti. Leiar og nestleiar disponerer idrettslaget sin bankkonti. Eidfjord Småbanecup sin konto vert disponert av turneringsleiar i Eidfjord Småbanecup. Turneringsleiar og ein som er oppnevnt av turneringsleiinga har attestasjonsrett for rekningane til småbanecupen. Halda styret og varamedlemene fortløpande oppdatert om aktuelle saker og skriv. Søkja om kulturmidlar når det er behov i samråd med styret. Inngå sponsoravtalar (i samråd med styret). Har attestasjonsrett på alle rekningar. Laga oversikt over styremedlemer som skal ha godtgjersle, og utbetale godtgjørsla innen1. desember kvart år. Det er utarbeidd eige skjema for registreringa. Eige reglement for godtgjørsla finn ein på side 16 i organisasjonsplanen Har ansvar for å senda inn politiattestar og laga oversikt over kven som har vist attesten. Har ansvar for idrettslaget sine nøklar og levera ut nøkkel til dei som skal ha det. Det er oversikt i eigen perm over kven som har kvittert ut nøklar og kor mange nøklar idrettslaget har. Melda i frå til kulturkontoret om tal på medlemer som er med på dei enkelte aktivitetane (etter forespurnad frå kulturkontoret anna kvart år). Har kontakt med idrettskretsen, idrettsforbundet og andre henvendelsar som ikkje gjeld gruppene. Har ansvar for all kontakt som gjeld heile idrettslaget. Det som gjeld gruppene, skal oversendast dei aktuelle gruppene. Ha ansvar for internettsida (eller delegera dette til andre) Vera idrettslaget sin representant i driftsstyret (evt delegera til andre) lage oversikt over styrets medlemmer og få lagt det ut på nettsiden. Setta opp treningstider. Søknadsfrist 15. august Betala rekningar i nettbanken Ta utskrift av månadsoversikten i nettbanken og senda den, i lag med alle bilaga til Idrettens regnskapskontor, så snart som mogeleg etter kvart månadsskifte. Småbanecupen konterer og betalar rekningar sjølve og sender det over til økonomiansvarleg før den 10. i kvar månad. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Laga budsjett for idrettslaget, og leggja inn gruppene sitt forslag til budsjett som gruppeleiarane har ansvar for Registrera medlemene i klubben online etter lister som gruppeleiarane har sendt til økonomiansvarleg. Registrera aktuelle økonomital for å få momsrefusjon. Det er frist 1. august kvart år. Få brukarnavn og passord av leiar. Godkjenna tal(idrettsaktivitet) for å få aktivitetsmidlar. Midlane er tildelt idrettsrådet i kommunen, men det er Eidfjord IL som får midlane. Brukarnavn og passord får økonomiansvarleg av den som står som leiar i idrettsrådet. Innen 31. januar kvart år, skal økonomiansvarleg registrera idrettsaktiviteten for året før, frå tal som er innrapport frå gruppeleiarane. Levera rekneskapet til revisor for revidering. Leggja fram rekneskapet for årsmøtet. Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

40 Leggja fram budsjettet for årsmøtet i samarbeid med gruppeleiarane. Oppgåver kan delegerast til andre i styret. Nestleiar fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Har ansvar for å teikna forsikringar for idrettslaget sine eigedelar Er idrettslaget sin representant inn i driftstyret for idrettshallen Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering henta post i postboks 3 og fordela post. laga vaktliste og senda ut til vaktene og driftsstyret + oppslag på tavla i hallen og til vaktrommet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak og etter delegering frå leiar Generelle retningslinjer for gruppeleiarane: Gruppeleiarane vert valgt på årsmøtet (valnemnda innstiller). Har ansvar for at gruppa konstituerer seg og fordeler arbeidet. Oppretta lister for alle aktivitetar og ha oversikt over medlemer som trenar i kvar enkelt gruppe. Har ansvar for at dei som er med på aktivitetar i gruppa vert registrert med navn, fødselsdato,adresse,tlf.nr. og e-postadresse på eige skjema.senda inn oversikt over nye medlemertil økonomiansvarlig så snart dei er registrerte i gruppa, slik at dei skal vertaregistrerte i klubben online og få eit idrettsnummer. Kan attestera rekningar opp til kr og vidaresenda rekningar til leiar for utbetaling. Har ansvar for at det vert fylt ut kontantbilag (eige skjema) ved arrangement der ein må brukakontantar. Er medlem av styret i idrettslaget, og held sitt eige styre/medlemene og trenarane/instruktørane i gruppa oppdaterte på vedtak som er gjort i styret i idrettslaget. Vera bindeleddet mellom instruktører/trenere og styret. Tar opp saker i styret som gjeld gruppene, og held styret informert om ting som skjer i gruppa. Har regelmessige møter med medlemene i gruppa og sender kopi av møtereferata som orientering til styret i idrettslaget. Dersom gruppeleiar ikkje kan møta i styret, melder han/ho i frå til den som har kalla inn til styremøtet, slik at nestleiar i gruppa vert kalla inn. Har oversikt over medlemmene som er med på aktivitetar i gruppene, fanga opp nye medlemer, og få dei registrert, slik at gruppeleiar har listene klare når idrettsregistreringa skal gjerast årleg i januar. Leggja informasjon som gjeld gruppa ut på idrettslaget si heimeside. Sørgja for at det Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

41 vert søkt om treningstider i hallen til fastsette datoar. Skriva årsmelding og setja opp budsjett til årsmøtet. Har ansvar for at lag eller deltakara rvert påmelde til aktuell serie eller arrangement til idrettskretsen eller dei som har arrangement utanfor Eidfjord. Har ansvar for at trenarar / instruktørar vert påmeldetil nødvendig opplæring/kurs. Formidle informasjon om aktuelle cupar/stevne/idrettsarrangement til dei som det er aktuelt for i gruppa. Sørgja for at trenarar / instruktørar som har trening/kontakt med barn/ungdom under 18 år fyller ut og sender inn politiattest. Ha oversikt over utstyr som gruppa har. Sørgja for at det er mogeleg å låsa inn utstyret til gruppa når det ikkje er i bruk. Skriva avtale med trenar / instruktør og ha ansvar for å laga oversikt over trenarar /instruktørar som skal ha godtgjersle innan fastsett frist (sjå reglementet for godtgjersle på side 16) og senda det til leiar for utbetaling. Det er utarbeidd eigne skjema til dette. Gruppene gjer innspill til valkomiteen før årsmøte på evt. nye medlemmer til gruppestyrene. Oppgåver kan delegerast andre i styret/gruppemedlemer, men gruppeleiar har det overordna ansvaret for at alt vert gjort og at det fungerar Retningslinjer for leiar i fotballgruppa (i tillegg til dei generelle retningslinjene): Påmelding til kretsserien (alle lag). NB: Frist hjå HFK: Barnefotball = februar og Ungdom = januar. Formidla til trenarane: Invitasjonar til cupar og liknande og evt melda på lag som ynskjer å delta. Oppsett og tillaging av div. kurs, td. Klubbdommar- og aktivitetsleiarkurs. Tilvisning av trenar- og dommargodtgjersle. Signera diplomane til Eidfjord Småbanecup. Hjelpa til med å halde orden på draktsetta i laga. Ha oversikt over utstyr fotballgruppa har. Bestilla t.d. grasmåling, ballar og anna utstyr som trengst. Sørgja for at trenararane tar måla inn av banen når sesongen er slutt. Retningslinjer for leiar i trimgruppa (i tillegg til dei generelle retningslinjene): Fylgja opp alle instruktørar i hallen. Fylgja opp turkassane (delegera dette viss ikkje leiar utfører dette). Ordna med premiar og premieutdeling. Fylgja opp terrengløp med innbetalingar osv Ha forutsigbart og klartgjort samarbeid med salansvarleg Retningslinjer for valnemnda: Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

42 å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. Valnemda får liste over styremedlemer / gruppeleiarar som er på val, og skal finna nye kandidatar. Valnemnda legg lista fram til siste styremøte før årsmøte Generelt Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt. Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på Gruppene Eidfjord IL er et fleridrettslag og har undergrupper som har egne styrer, men med en målsetting om å stå samlet og jobber bra sammen. Dette organiseres ved at gruppelederne er medlemmer og nestlederne er vara til styret i hovedlaget. Fotball Sammensetning Leder Nestleder 3 styremedlemmer Leder er medlem og nestleder er vara til styret i hovedlaget Oppgaver og arbeidsfordeling fordeles internt i gruppa Fotballgruppen setter opp budsjett som leveres økonomiansvarlig til fastsatt frist Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

43 Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Trimgruppen som dekker, friidrett, gymnastikk og turn, badminton, tennis og spinning Sammensetning Leder Nestleder 3 medlemmer Leder er medlem og nestleder er vara til styret i hovedlaget Oppgaver og arbeidsfordeling fordeles internt i gruppa Trimgruppen setter opp budsjett som leveres økonomiansvarlig til fastsatt frist Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Skigruppen Sammensetning Leder Nestleder 4 medlemmer derav en som har ansvar for skikarusellen Leder er medlem og nestleder er vara til styret i hovedlaget Oppgaver og arbeidsfordeling fordeles internt i gruppa Skigruppen setter opp budsjett som leveres økonomiansvarlig til fastsatt frist Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Volleyballgruppa Sammensetning Leder Nestleder Leder er medlem og nestleder er vara til styret i hovedlaget Oppgaver og arbeidsfordeling fordeles internt i gruppa Volleyballgruppen setter opp budsjett som leveres økonomiansvarlig til fastsatt frist Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Triatlon og sykkelgruppa Sammensetning Leiar Nestleiar Sekretær Ansvarleg for løypa Ansvarleg for premie og sponsor Ansvarleg for tidtaking og påmelding Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

44 Presse-ansvarleg Leder er medlem og nestleder er vara til styret i hovedlaget Oppgaver og arbeidsfordeling fordeles internt i gruppa Triatlon og sykkelgruppa setter opp budsjett som leveres økonomiansvarlig til fastsatt frist Gruppa har ansvar for egne aktiviteter som skal fremkomme i gruppa årsmelding og forslag til budsjett En i styret har til en hver tid ansvar for å ha oversikt over utstyr Medlemmer Alle som vil drive idrett innenfor Eidfjord IL sitt aktivitetstilbud plikter å bli medlemmer i idrettslaget. Personer som skal være trenere eller lagledere, eller ha andre tillitsverv i idrettslaget må også være medlemmer. Medlemskap i Eidfjord IL er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Medlemskap i Eidfjord IL kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Stryking kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Ved innmelding må medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr og navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktelig medlemskartotek. Skjema finner en på nettsiden eller hos trener/instruktør. Lagets undergrupper har ansvar for oppdaterte medlemslister ved sesongstart. Faktura på medlemskontingent blir sendt ut fra Idrettens Regnskapskontor. Forsikring Idrettsforsikring for barn Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Opp til de blir 13 år Klubbforsikring Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger til en meget gunstig pris. Aktivitet Eidfjord IL er et fleridrettslag med undergruppene, fotball, trim, ski, volleyball, og trialon/sykkel. Klatregruppen er og en undergruppe, men har for tiden ingen aktivitet. Gruppene må søke om treningstider i idrettshallen innen 15. august hvert år og når det er ledige timer i hallen. Fotballgruppen disponerer gressbanen og fordeler treningstider der og arrangerer Vøtracup for aldersbestemte lag i januar. Arrangerer og klubbens dag. Trimgruppa har ansvar for å sette opp datoer for terrengløpskarusellen. Skigruppa har ansvar for å sette opp datoer for skikarusellen og Eidfjordmesterskapet i langrenn og alpint. Eidfjord IL arrangerer hvert år en fotballturnering for aldersbestemte lag, Eidfjord Småbanecup, som har egen turneringsledelse som de oppnevner selv. Turneringen har egen bankkonto og egen postboks. Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

45 Regnskapet og årsmeldingen til Eidfjord Småbanecup godkjennes på årsmøte i idrettslaget. Triatlon/sykkelgruppa arrangerer hvert år Eidfjord Minitrialtlon. Anlegg Eidfjord IL disponer idrettshallen mandag til torsdag fra kl Eidfjord IL disponerer idrettsanlegget som ligger ved idrettshallen. Ved gressbanen har idrettslaget en utstyrsbu. Eidfjord Småbanecup har en salgsbu og en salg/utstyrsbu. Eidfjord Småbanecup disponerer salgsbu i Simadalen som eies av Statkraft. På Maurset har idrettslaget en utstyrsbu. Hovedstyret har ansvar for vedlikehold av det som idrettslaget eier, turneringsledelsen i Eidfjord Småbanecup har ansvar for vedlikehold av salgsbua og salg/utstyrsbua.. Hovedstyret har ansvar for evt utleie av utstyr som er felles for flere grupper. Gruppene har ansvar for evt. utleie av utstyr som tilhører kun den gruppen og Eidfjord Småbaencup har ansvar for evt. utleie av sitt utstyr. Eidfjord Småbanecup har utarbeidet et eget låneskjema.. Arrangement Eidfjord IL arrangerer hvert år Eidfjord Småbanecup i juni som er en fotballturnering for aldersbestemte lag. Fotballgruppen arrangerer hver år Vøtracup for aldersbestemte lag i januar i idrettshallen. Fotballgruppen arrangerer hvert år klubbens dag for spillerne i de aldersbestemte klassene,foreldre og søsken og andre interesserte. Fotballgruppen arrangerer hvert år old boys turnering i idrettshallen. Triatlongruppen arranger hvert år i juli/august Eidfjord Minitriatlon. Skigruppen arranger hvert år skikarusell og Eidfjordmesterskapet. Trimgruppen arranger hvert år om våren terrengløpskarusellen og nissemarsj i desember. Idrettslaget er med å arrangere Aktivitetsveka for funksjonhemma saman med Eidfjord kommune, Hordaland Idrettskrets og Hordaland Fylkeskommune. Dugnad Å være medlem i Eidfjord IL eller foreldre/foresatte til barn som er medlemmer, innebærer at en må stille opp på dugnad på de arrangementene som arrangeres selv om en driver aktivitet innenfor en annen gruppe enn de som er arrangør. Evt. overskudd av arrangementene bidrar til at Eidfjord IL kan ha en lav medlemskontingent til medlemmene, de slipper å betale startkontigent når de deltar på skikarusellen, Eidfjordmesterskapet, klubbens dag, terrengløpskarusellen, Vøtracup og en slipper betale kontingent til gruppen som er ansvarlig for den aktiviteten en deltar på. Det er solidarisk å stille opp på dugnad til beste for fellesskapet. Når organisasjonsplanen er vedtatt på årsmøte, kan ikke medlemmene eller foreldre/foresatte til barn som er medlemmer nekte å være med på dugnad utenom når særlige grunner tilsier at en kan slippe. Informasjon Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: Økonomi Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle innkjøp utover budsjett i undergruppene skal godkjennes av styret. Alle betalte faktura skal attesteres. Gruppelederne kan attestere for inntil kr ,-. Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

46 Leiar eller nestleiar har attestasjonsrett på alle rekningar. Eidfjord Småbanecup disponerer eige konto og har attestasjonsrett og betaler rekningane sjølv. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. Sjå ellers under ansvar til leiar/økonomiansvarleg. Regnskap Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Trener/lagleder/foreldrekontakt kan kreve inn penger som settes inn på idrettslaget sin konto. Til kamper og stevner Eidfjord IL dekker fergeutgifter og bompenger til de som kjører. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut, dette gjelder ikke bompenger. Strekning en har kjørt og til hvilke kamp/stevne skal fremkomme i kravet. Eidfjord IL skal utarbeide et standardskjema som skal nyttes. Eksempel. En trener/oppmann for et fortballag kan ikke samle inn egenandeler og betale turneringsdeltakelse fra egen konto, laget skal være en underavdeling i klubben med eget regnskap men all inn og utbetaling skal gå gjennom idrettslaget sin konto. Blir det brukt personlige kontoer og vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er kommet inn kan det regnes som underslag av medlemmer sine penger. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov. 4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlem skap regnes som en rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap. Medlemskontingenten vedtatt på årsmøte 5. mai 2013 er. Barn/ungdom opp til 18 år kr. 150,- Voksne kr. 400,- Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

47 Innkrevningsrutiner: Faktura sendes ut innen utgangen av juni måned. Første purring innen utgangen av august kan medlemmer som ikke har betalt strykes. Startkontingent individuelt Medlemmene slipper å betale startkontigent når de deltar på skikarusellen, Eidfjordmesterskapet, klubbens dag, terrengløpskarusellen, Vøtracup. Medlemmer som deltar på Eidfjord Minitrialtlon slipper å betale startlisensen. Den dekkes av idrettslaget. Ellers blir det vurdert i hvert enkelt tilfelle etter søknad til leder av idrettslaget. Deltakeravgift lagidretter Klubben betaler start/påmeldingsavgift Reklame/sponsoravtaler Alle sponsor avtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret. Kontanter som en får ved salg eller startkontingent Ved bruk av innbundet bok eller forhåndsnummererte salgsbilag: Gruppene skal dokumentere kontantsalg fortløpende på skjema som er utarbeidet, eller ved gjenpart av daterte forhåndsnummererte salgsbilag. Dersom en setter kontanter inn i bankens nattsafe skal disse følge kontantregnskapet for arrangementet. Som daterte, forhåndsnummererte salgsbilag regnes også forhåndsnummererte billetter. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt eller fribillett. Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter, hva en har i kassen til enhver tid etter en har satt inn via nattsafe. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer. Godtgjøringsreglement Eidfjord IL dekker utgifter etter fylgjende punkter: 1. Leiar får ein godtgjersle på kr. 6000,-, nestleiar, sekretær, økonomiansvarleg og gruppeleiarane får ein godtgjersle på kr. 3000,-. pr. år som skal dekka utgifta til telefon, køyring til møtar i Eidfjord, kopipapir, blekkpatroner etc. Reiseutgiftar til møter utanfor Eidfjord, vert dekka etter Statens regulativ. Køyrebok skal skrivast. Godtgjersla vert utbetalt innan 1. november. 2. Trenere/ Instruktørar som er belasta opp til 2 gonger pr. veke, får ein ei godtgjersle på kr. 3000,- pr. sesong. Er ein belaste meir enn 2 gonger pr. veke, får ein ei godtgjersle på kr. 4000,- pr. sesong. Godtgjørsla skal dekke utgifta til telefon, reiseutgiftar til trening, treningsutstyr, kopiering og blekkpatroner. Ein sesong er til dømes vår til haust for fotball, haust til vår for volleyball og trim. Haust frå skulestart til jul. Vår er januar til skuleslutt. Gruppeleiar skal leggje godtgjersla til trenera inn i gruppa sitt budsjett. Godtgjersla utbetalast innan 1. desember kvart år. Dei som er under 15 år får ein godtgjersle på kr. 100,- kvar gong, avgrensa opp til kr. 3000,- pr. sesong. 3. Godtgjerdsla baserer seg på at ein er trenar/instruktør minimum 9 månadar i året. Har ein færre månadar vert godtgjersla forholdsmessig redusert. Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

48 4. Overnatting for trenar på hotell/pensjonat eller tilsvarande og reiseutgiftar i samband med reise til kampar, turneringar o.l. vert dekka etter dokumentasjon. Utgifta skal leggjast inn i budsjettet så langt råd er. Køyring med eigen bil for trenarane vert dekka etter Statens regulativ. Ved særlege tilfelle kan ein avklara refusjon utover budsjettet med styret på førehand. Alle som får dekt køyregodtgjersle, skal skrive køyrebok. 5. Overnatting på hotell/pensjonat o.l. og reiseutgiftar i samband med forbundsting, kretsting, kurs o.l. vert dekke etter dokumentasjon dersom utgifta ikkje vert dekka av andre. Desse utgifta skal vera avtala med leiar for idrettslaget på førehand. Utgifta skal så langt som det er mogeleg verta innarbeid i budsjettet for idrettslaget. Køyring med eigen bil vert dekka etter Statens regulativ. Køyrebok skal skrivast. 6. Ein føreset at foreldre stiller opp og delar på kjøyring til kamper. Eidfjord IL betaler ferjeutgiftar og bompengeutgiftar. Eidfjord Idrettslag kjøpar inn ferjekort som nyttast ved køyring til kamper inntil brua kjem. Dersom trenar må køyre dekkes utgiftene etter Statens regulativ. Ved særlege tilfelle kan ein avklara refusjon til kampar for foreldre/ føresette, med styret på førehand. Alle som får dekt køyregodtgjersle, må skrive reiseregning og køyrebok. Reiseregning Dersom reiser ikke kommer under godtgjøringsreglene, skal reiser godkjennes på forhånd av styreleder eller gruppeleder, dersom det ikke fremkommer av budsjettet som er vedtatt på årsmøte. Reiseregning/utlegg - standardskjema: Reiserekning som ein finn på idrettslaget si nettside skal nyttast. Krav til reiseregning: - Alt fylles ut på reiseregningen: navn, adresse, fødselsdato, bankkto. til og fra og dato for hver enkelt reise formål med hver enkelt reise ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis - Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): Originalkvitteringer skal alltids vedlegges. Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE Økonomisk utroskap/varslingsplikt For å hindre økonomisk utroskap skal det alltid være 2 personer som har ansvar for kontanter og leder og nestleder har tilgang til kontoene på nettbank. Det bør være 2 andre personer dersom det er mulig som har ansvar for kontanter og skriver under på kontantskjema. Regnskapsrapport skal legges fram kvartalsvis for styret eller så snart regnskapsrapport kommer fra Idrettens regnskapskontor etter hver 3dje måned. Klubbdrakter/profilering Logo Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

49 Logoen til idrettslaget fremkommer på forsiden av organisasjonsplanen. Eidfjord Minitriatlon sin logo Eidfjord Småbanecup sin logo Kommer Drakter Klubbens draktfarger er lyseblå og lysblå eller hvitt. Bortelagsdrakter er mørkeblå/mørkeblå Trykk på draktene skal være godkjent av hovedstyret. Eidfjord IL, sakspapirer årsmøtet

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG Lov for Valldal Idrettslag, skipa 18.11.1919 med seinare endringar, seinast av 23.04.2012, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål Idrettslaget

Detaljer

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) HØYDALSMO IL VEDTEKTER (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høydalsmo Idrottslag 1, skipa 1921, godkjend av Telemarkidrettskrets i 2012. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag 1, skipa 28.06.1901, med seinare endringar, seinast av 22.03.2015, godkjend av Hordaland idrettskrets 29.04.2015. I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stord Orienterg 1, skipa 13.04.2010, med seinare endringar, seinast av 19.02.2013, godkjend av Hordaland idrettskrets

Detaljer

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB Lov for Voss Hang og Paragliderklubb (Voss HPK), skipa 01.04.1974, med seinare endringar, seinast av 01.03.2013. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Voss HPK sitt formål

Detaljer

LOV FOR HAREID IDRETTSLAG

LOV FOR HAREID IDRETTSLAG LOV FOR HAREID IDRETTSLAG Lov for Hareid idrettslag 1, skipa 28.12. 1922(dato/år), vedteken på ekstra årsmøte 04.10. 2012(dato/år), og godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets 23.11.2012 (dato/år) I. INNLEIANDE

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Lov for Bergen Fallskjermklubb 1, skipa 28. august 1970 Vedteken av årsmøtet Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato/år).

Lov for Bergen Fallskjermklubb 1, skipa 28. august 1970 Vedteken av årsmøtet Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Vedtekter for Dale Idrettslag

Vedtekter for Dale Idrettslag Vedtekter for Dale Idrettslag Lov for Dale Idrettslag, skipa 24.06.1926. Første gong endra 21.03.2010. Vedtatt og godkjent av Årsmøtet i Dale IL 21.03.2010 1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD (nynorsk)

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD (nynorsk) Generelt om lovnorm for idrettsråd Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD

LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD LOV FOR ØRSTA IDRETTSRÅD Skipa 14.2.1972, vedteken av årsmøtet 6.4.2016, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets 23.1.2017. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettsrådet skal arbeide for best moglege

Detaljer

LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD

LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD LOV FOR SOGNDAL IDRETTSRÅD Skipa 30.05.2000, vedteken av årsmøtet 30.05.2000, med seinare endringar av 23.02.2016, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrins [dato]. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Sogndal

Detaljer

Lov for Osterøy Idrottslag

Lov for Osterøy Idrottslag Lov for Osterøy Idrottslag Lov for Osterøy Idrottslag, skipa 15. februar 1918 Vedtatt i 1918 med seinare endringar seinast av 9. mars 2009 Godkjend av Idrettsstyret 1 den 3.juni 2009 1 Føremål Idrettslaget

Detaljer

LOV FOR KVINNHERAD IDRETTSRÅD Vedteken av årsmøtet [dato], og godkjend av Hordaland idrettskrins

LOV FOR KVINNHERAD IDRETTSRÅD Vedteken av årsmøtet [dato], og godkjend av Hordaland idrettskrins LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettsråd Nynorsk Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lovnorma er

Detaljer

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Basis-lovnorm for idrettslag (nynorsk) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: ØRSTA/VOLDA PISTOLKLUBB, skipa 16.12.1963 Vedtatt den 16.12.1963 med seinare endringar seinast av 20.02.2009 Godkjend

Detaljer

LOV FOR Idrottslaget Jotun Stifta , vedteke av årsmøtet , med seinare endringar av , Revidert av årsmøtet i 2007 og 2011

LOV FOR Idrottslaget Jotun Stifta , vedteke av årsmøtet , med seinare endringar av , Revidert av årsmøtet i 2007 og 2011 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970

Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Side 1 av 11 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettsråd Nynorsk Idrettsrådet skal ha

Detaljer

(1) Idrettslaget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslaget sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG 1 Stifta 20.mai1937, vedteke av årsmøtet, med seinare endringar av 8.mars 2016, godkjent av Sogn og Fjordane idrettskrins 18.04.2016. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret

LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret LOV FOR ØRSKOG IDROTTSLAG Byggjer på lovnorm for idrettslag vedteken av Idrettsstyret 22.10.2015 Stifta 24. februar 1918, vedteke av årsmøtet 15. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 15.

Detaljer

NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma:

NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma: NYNORSK: Generelt om basis-lovnorma: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslag si lov skal vere godkjend av Idrettsstyret, jfr. NIF- lova 10-5

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa , vedteke av årsmøtet , godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins

VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa , vedteke av årsmøtet , godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins VEDTEKTER FOR DALE IDRETTSLAG Skipa 24.06.1926, vedteke av årsmøtet 23.03.2017, godkjent av Sogn og Fjordane Idrettskrins 30.05.2017. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget sitt formål er å drive

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1 LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG 1 Stifta 18.11.1919, vedteke av årsmøtet, med seinare endringar seinast av 2.3.2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6)

9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6) 9. Saker og forslag til årsmøtet (årsmøtesaknr. 6) 9.1. NY lovnorm 2016 9.2. Lov for Førde Idrettslag sist endra 23.04.2015 9.3. Innspel om basishall v/førde IL Turn LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av

Detaljer

Lov for Voss idrottslag

Lov for Voss idrottslag Lov for Voss idrottslag Lov for Voss Idrottslag, skipa 21. februar 1886, med seinare endringar, seinast av 30. mars 2016. Godkjend av Hordaland idrettskrets (dato) 0 Innhald Rettleiing til lovnorm for

Detaljer

Lov for Skjåk Idrettslag

Lov for Skjåk Idrettslag Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedteken av Idrettsstyret/NIF 22. oktober 2015) Lov for Skjåk Idrettslag Skipa 01.01.1937, med seinare endringar. Vedteken av årsmøtet i Skjåk Idrettslag den 16. mars

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov.

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

(1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer.

(1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer. ! LOV FOR HJELMELAND IDRETTSLAG Skipa 08.04.1910, vedteke av årsmøtet [dato XXXXX], med seinare endringar, seinast av 22.10.2015, godkjent av Rogaland Idrettskrets xx.xx.xxxx. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober LOVNORM FOR FITJAR IDRETTSLAG (Vedteken 25. november 1992)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober LOVNORM FOR FITJAR IDRETTSLAG (Vedteken 25. november 1992) FITJAR IDRETTSLAG Skipa 6.mars 1949 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22.

Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22. Lov for Rosendal Turnlag Stifta 28. juni 1901 (vedteken ny lovnorm for idrettslag etter krav frå/og vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015) GJELDANDE LOV FOR ROSENDAL TURNLAG Stifta 28.06.1901, med

Detaljer

LOV FOR GRINDHEIM IL 1 Stifta 06 Jan 1946 vedteke av årsmøtet 10 Feb 2016, godkjent av Vest Agder idrettskrins [dato].

LOV FOR GRINDHEIM IL 1 Stifta 06 Jan 1946 vedteke av årsmøtet 10 Feb 2016, godkjent av Vest Agder idrettskrins [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Lov for Voss Idrottsråd. Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970

Lov for Voss Idrottsråd. Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 ! Lov for Voss Idrottsråd Voss Idrottsråd Skipa 4/2 1970 Generelt om lovnorm for idrettsråd Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettsrådet skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova

Detaljer

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov.

Fotnotane i lovnorma er berre til informasjon, og utgjer ikkje ein del av lova. Det er valfritt å ta med fotnotane i eiga lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF).

1 Føremål Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF). Lov Sogn Cykleklubb Lov for Sogn Cykleklubb skipa 27.11.90 Vedteken den 27.11.90, seinare justert som følgje av endringar på Idrettstinget 2003 Godkjend av Idrettsstyret 30.01.07. 1 Føremål Idrettslaget

Detaljer

Rettleiing til lovnorm for idrettslag

Rettleiing til lovnorm for idrettslag LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta

Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta Lover for ULSTEIN SEILFORENING stifta 17.10.74 Vedtekne 04.12.96 med seinare endringar, seinast av 15.01.06 Godkjent av Idrettsstyret 13.02.97 (1) 1 Føremål Ulstein Seilforening (USF) sitt føremål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB

VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB VEDTEKTER FOR KVAM LANGRENN OG SKISKYTTARKLUBB Stifta 1.10.2000, vedteke av årsmøtet 1.10.2000 utan endringar sidan og godkjent av Hordaland Idrettskrets 1.10.2000. Loven er utarbeid i henhald til lovnorm

Detaljer

Årsmøte Sund Sportsklubb 2014

Årsmøte Sund Sportsklubb 2014 Årsmøte Sund Sportsklubb 2014 Agenda 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av dirigent 5. Valg av referent 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Lov for Sogn og Fjordane Idrettskrins skipa 19.05.1919. Vedteken med endringar seinast etter Idrettskrinstinget 2011og Idrettstinget 2011 Godkjent av Idrettsstyret:

Detaljer

Sak 1. Godkjenne dei stemmeføre.

Sak 1. Godkjenne dei stemmeføre. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane 3. Velje dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen 4. Handsame idrettslaget si årsmelding,

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget )

Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Vedtekter for Kongsvinger og Omegn Rideklubb (i vedtektene omtalt som Idrettslaget ) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19)

VEDTEKTER FOR SKATVAL SKILAG (Versjon:2015-10-19) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år).

Lov for Færder Seilforening 1, stiftet 24.06.1897, med senere endringer, senest av 23.10.2009 godkjent av.idrettskrets den (dato/år). Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG

LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG LOV FOR EIKER O-LAG stiftet 8.1.1960. Vedtatt den 23.11.1960 med senere endringer, senest av 5.12.2011. Godkjent av Buskerud Idrettskrets den 28.9.2012. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2

Detaljer

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG

LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG Vedlegg 2: Lov Emblem Idrettslag LOV FOR EMBLEM IDRETTSLAG (Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2014) Lov for Emblem idrettslag, stiftet 21. november 1932 med senere endringer, senest av 17. mars 2014, godkjent

Detaljer

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB

LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB LOV FOR MOLDE VOLLEYBALLKLUBB Lov for Molde volleyballklubb, stiftet 06.03.1973, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 13.10.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er

Detaljer

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB VEDTEKTER FOR TRONDHEIM TRIATLONKLUBB stiftet 1. januar 1989 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Trondheim triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta 16.12.1963 Vedteken av årsmøtet 19.02.2016, sist oppdatert 17.2.2017, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 02.03.2017. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1)

Detaljer

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Åsane Turcykkelklubb ble stiftet 1.10.1990. Som en overgang til organisert klubb ble Åsane Cykle Klubb stiftet 19.01 2006 og tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og Norges

Detaljer

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta 16.12.1963 Vedteken av årsmøtet 19.02.2016, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 01.04.2016. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget sitt formål

Detaljer

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG

LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG LOV FOR ÅRVOLL IDRETTSLAG STIFTET 16. OKTOBER 1932 Vedtatt på Årsmøtet 29.11.1988 med senere endringer, senest av Årsmøtet 13.02.2012 Godkjent av Lovutvalget i Oslo Idrettskrets 17.08.2012 17.08.2012 Side

Detaljer

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG Lov for Drøbak-Frogn Idrettslag 1, stiftet 6. april 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb 3. august 1920, Frogn Idrettslag,

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS

LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS LOV FOR SOGN OG FJORDANE IDRETTSKRINS Skipa 19.05.1919. Vedteken av idrettskrinstinget med seinare endringar av 09.04.16, godkjent av NIF 31.05.16. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettskrinsen skal

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

LOV. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB LOV for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB (Iht. lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Stiftet 29. oktober 1905, med senere endringer, senest av årsmøtet (dato/år) godkjent av Hordaland

Detaljer

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Årsmøtesaker 2013. Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Årsmøtesaker 2013 Sak nr. 6d Nye lover i IL Skrim Vår hovedsponsor gjennom mange år: Hovedstyret har behandlet den nye lovnormen med tillegg for Allianseidrettslag. Det er tilført ny 2B Idrettslagsallianse

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov og vedtekter for Vestlofoten Kajakklubb (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestlofoten Kajakklubb, stiftet 27. februar 2003, med senere endringer, senest av 5.mars 2014. Godkjent

Detaljer

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

) I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Loven LOV FOR LEVANGER FOTBALLKLUBB, Stiftet 20 mai 1996 Vedtatt av LFK årsmøte 20 mars 2013 (Godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets den 1204 2013) I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Stridsklev Idrettslag 1 Stiftet 6. juni 1977 Med senere endringer, senest av 28. februar 2012 Godkjent av Telemark idrettskrets den 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse

Detaljer

Utarbeidet av: Hovedstyret. Gresvik IF s lover

Utarbeidet av: Hovedstyret. Gresvik IF s lover Gresvik IF s lover Innholdsfortegnelse Gresvik IF s lover... 1 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm

Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm. Vedlegg forslag til lovnorm Sak 6. Godkjenne idrettslagets lovnorm Vedlegg forslag til lovnorm Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta

LOV FOR Ørsta/Volda Pistolklubb 1 Stifta LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedteken av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Rettleiing til lovnorm for idrettslag Nynorsk Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og denne lovnorma. Lovnorma

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID.

Fargane er raud og kvit. IL Solid sitt merke er to norske flagg som omkranser ein blå stolpe, med tekst 1945, og nedanfor den SOLID. LOVNORM IL SOLID 1 FØREMÅL Solid er sjølveigande og frittståande idrettslag med utelukkande personlege medlemer. Solid sitt føremål er å driva idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) og gjennom

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG

LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG LOVNORM FOR ØRNES IDRETTSLAG Lov for Ørnes idrettslag, stiftet 1948, med senere endringer, senest av 22.03.2015. godkjent av Nordland idrettskrets den Side 1 av 22 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer