Bærekraftsrapport 2014 ANSVARLIGE INNKJØP ANSVARLIGE INNKJØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftsrapport 2014 ANSVARLIGE INNKJØP ANSVARLIGE INNKJØP"

Transkript

1 06 26

2 Utvikle bærekraftige verdikjeder Orkla kjøper råvarer fra store deler av verden. Ved å stille tydelige krav til våre leverandører og samarbeide for å løse komplekse utfordringer i verdikjeden skal vi bidra til en bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling handler om å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Kombinasjonen av befolkningsvekst, klimaendringer og dyrkings- og fangstmetoder som ikke er bærekraftige, legger sterkt press på naturressursene. Ved produksjon av enkelte råvarer kan det også forekomme alvorlige utfordringer knyttet til fattigdom, barnearbeid, dyrevelferd og brudd på arbeidsstandarder. Orkla stiller tydelige krav til og samarbeider med våre leverandører for å løse miljømessige og sosiale utfordringer i verdikjeden. Uavhengig av land krever vi at alle leverandører følger Orklas etiske retningslinjer og prinsipper for bærekraftig og rettferdig produksjon. I utarbeidet vi en strategi for Orklas arbeid med ansvarlige innkjøp frem mot 2020 som gjelder for hele konsernet. Hovedmål frem mot 2020 Alle leverandører etterlever Orklas etiske leverandørkrav. Viktige jordbruksprodukter, marine råvarer og emballasje skal være bærekraftig produsert. Dette omfatter blant annet kakao, palmeolje, soya, grønnsaker, bær, frukt, nøtter og frø. Bidra til langsiktig forbedring for bønder. VÅR TILNÆRMING Orkla har rutiner for ansvarlige innkjøp for å sikre ønsket produktkvalitet og sørge for at produksjonen i alle deler av leverandørkjeden skjer i tråd med internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi krever at alle våre leverandører følger Orklas etiske leverandørkrav (Supplier Code of Conduct), kartlegger risiko for brudd på kravene og følger opp risikoleverandører gjennom dialog, revisjon og veiledning. Rutinene for risikokartlegging og leverandøroppfølging er implementert i 23 selskaper, som står for i alt 85 % av innkjøpene innen Orklas kjerneområder. RISIKOKARTLEGGING Med et stort antall leverandører er det avgjørende å prioritere oppfølging av de mest risikoutsatte leverandørene og råvarekjedene. Basert på kjente risikoforhold knyttet til land, bransje og produksjonsprosess, gjennomfører vi en overordnet risikovurdering av leverandørporteføljen. Alle leverandører av råvarer og emballasje samt andre viktige leverandører har vært igjennom en slik risikovurdering. Tilsvarende vurdering gjennomføres for nye leverandører. 85 % av Orklas innkjøp kommer fra leverandører der risikoen vurderes som lav. Potensielle risikoleverandører skal igjennom en mer detaljert risikovurdering basert på en standardisert metode utviklet av organisasjonen Sedex. Ved utgangen av var 228 av Orklas leverandører registrert i Sedex. Dette utgjør 80 % av de klassifiserte risikoleverandørene. LEVERANDØROPPFØLGING Orkla-selskapene følger opp potensielle risikoleverandører gjennom dialog, revisjon og veiledning. Etisk revisjon gjennomføres i tilfeller der det er behov for en mer detaljert og uavhengig kartlegging. Alle revisjoner oppsummeres i en avviksrapport med tilhørende forbedringsplan, og leverandøren må forplikte seg til å utbedre avvikene innen en avtalt frist. Blant de hyppigste avvikene er mangel på tilstrekkelig verneutstyr, utilstrekkelige rutiner for brannsikkerhet, førstehjelp og støybeskyttelse, overdreven bruk av overtid og avvik knyttet til lønn og overtidskompensasjon. KOMPETANSEBYGGING Gjennom et internt nettverk utveksler innkjøpsmedarbeidere kunnskap og erfaring på tvers av Orklas selskaper. Nettverket ledes av Orklas sentrale innkjøpsavdeling. Ansvarlige innkjøp er også tema i Orklas lederutviklingsprogram og i kompetanseprogram innenfor innkjøp, marketing og salg. 27

3 Innkjøp i Orkla Verdien av Orklas samlede innkjøp i var mill. kroner. Rundt 60 % av innkjøpene kommer fra leverandører i Norden og Baltikum, som er Orklas viktigste markeder. Orklas merkevareselskaper kjøper råvarer, materialer og tjenester fra ca leverandører av disse representerer viktige leverandører. Totalt mill. kr Europa ekskl. Norden og Baltikum mill. kroner 27 % Amerika 213 mill. kroner 1 % 28

4 Bærekraftsrapport 62 % Norden og Baltikum mill. kroner 6% Russland 951 mill. kroner 5% 0% Afrika 12 mill. kroner 0% Asia 782 mill. kroner Oceania 7,4 mill. kroner 29

5 Resultater Revisjoner 48 etiske revisjoner ble gjennomført i perioden I alt 222 avvik ble avdekket. 206 av disse er utbedret. Mål 2015 Alle risikoleverandører skal være revidert innen utgangen av Avvik fra tidligere revisjoner vil bli fulgt opp. Intern kompetansebygging 894 timer opplæring ble gjennomført for 98 medarbeidere i. Tilsvarende tall for 2013 var 845 timer opplæring for 82 medarbeidere. Samarbeidspartnere Initiativ for etisk handel (IEH) Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel, bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid om handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Orkla er medlem av IEH, og er representert i organisasjonens styre. AIM-PROGRESS Orkla er medlem av det internasjonale bransjenettverket AIM- PROGRESS, som samarbeider om kurs og andre forbedringstiltak i leverandørkjeden. SEDEX Sedex er en organisasjon som tilbyr løsninger for standardisert risikokartlegging og enkel informasjonsdeling. Orkla bruker Sedex til å kartlegge risikoleverandører. 30

6 31

7 Komplekse råvarekjeder Orkla samarbeider med råvareleverandører over store deler av verden. Enkelte av råvarekjedene er forbundet med sosiale og miljømessige utfordringer. Dette gjelder råvarer som kakao, palmeolje, fisk og skalldyr. Orkla er opptatt av å sikre trygge og miljøvennlige råvarer. Flere av selskapene er engasjert i forbedringsarbeid knyttet til kakao, palmeolje, fisk og sjømat, grønnsaker, frukt og bær. Dette omfatter bruk av sertifiseringsordninger, deltagelse i bransjeinitiativ og samarbeidsprosjekter med myndigheter og ekspertorganisasjoner. Orkla har i utarbeidet mål og hovedtiltak for arbeidet med disse råvarekategoriene frem mot Resultater Kategorispesifikke strategier med mål og tiltak er utarbeidet for utvalgte råvarekategorier frem mot % av Orklas innkjøp av papp kom fra resirkulert eller FSC-sertifisert materiale i. KATEGORIENES ANDEL AV TOTALT SVOLUM 0 % 2 % 2 % 1 % 5 % 12 % 10 % 8 % 16 % 20 % 23 % Grønnsaker Sukker og stivelse Vegetabilske oljer Emballasje Korn Frukt og bær Meieriprodukter Kakao Sjømat Kjøtt og kylling Egg 32

8 Bærekraftig kakaodyrking Vest-Afrika er verdens største kakaoprodusent. Med nesten en million kakaogårder står dette området for nær 70 % av verdensproduksjonen. Orkla ønsker å bidra til å bedre kakaobøndenes inntektsmuligheter og levekår, og har gjennom flere prosjekter engasjert seg i bærekraftig kakaodyrking. Vårt mål er at all kakao kjøpt av Orkla skal være bærekraftig produsert innen Flere av selskapene kjøper i dag sertifisert kakao gjennom UTZ Certified. Som første baltiske sjokoladeselskap gikk Kalev i over til bærekraftig sertifisert kakao for merket Klassika. Selskapet har som mål at all kakao som brukes, skal være UTZ-sertifisert innen utgangen av Nidar ble en del av kakaoprogrammet til UTZ Certified allerede i 2010, og all kakao Orkla Confectionery & Snacks kjøper til Nidar-sjokolade er 100 % sertifisert. Sertifiseringsordningen gjør kakaobøndene i stand til å leve av kakaoen, og sikrer at den er dyrket med hensyn til både mennesker og miljø. UTZ BETYR FORBEDRING UTZ Certified er verdens største program for sertifisert kakao. Gjennom et fireårig opplæringsprogram lærer kakaobøndene hvordan de kan få større avlinger og bedre kakaokvalitet. Den økte kompetansen de får gjennom UTZ Certified, gir høyere inntekt og bedre levekår for kakaobøndene og familiene deres. I dag er over kakaobønder i Elfenbenskysten en del av UTZ Certified. Resultater 38 % av kakaoen Orkla kjøper, er sertifisert etter standarden UTZ-sertifisert. All kakao Orkla kjøper til Nidar-sjokolade er 100 % UTZ-sertifisert. Kalev gikk i over til UTZ-sertifisert kakao for merket Klassika. 33

9 Økt satsing på sertifisert fisk Hele 70 % av jordens overflate er dekket av vann. For å sikre et levedyktig artsmangfold må vi forvalte ressursene i havet på en bærekraftig måte. Orkla Foods Sverige kjøper hovedsakelig fisk fra Nordøst- Atlanteren til produksjon av matvarer under varemerkene Abba og Kalles. Selskapet gjennomfører en årlig vurdering av bærekraftsituasjonen for fisk og skalldyr for å sikre at råvarene kommer fra bærekraftige bestander. I lanserte Orkla Foods Sverige nye mål for å verne havmiljøet og fisken. Innen utgangen av 2020 skal samtlige produkter som inneholder fisk og skalldyr, være MSC-/ASC-sertifisert. Marine Stewardship Council (MSC) er en global miljømerking for fisk fra verdenshavene som garanterer at fisken er fanget med godkjente metoder og fra en bærekraftig bestand. Orkla Foods Sverige mottok i en pris fra den svenske storhusholdningsgrossisten Martin & Servera for sitt langsiktige arbeid med havmiljøspørsmål. Så tidlig som i 2009 fikk Orkla Foods Sverige WWF-utmerkelsen «Gröna fisken» for sitt brede sortiment av miljømerkede fiske- og skalldyrprodukter. Les mer om Orkla Foods Sveriges mål for å verne havmiljøet på Resultater I alt 50 % av innkjøpte fiskeråvarer i Orkla Foods var MSC-sertifisert. Alle sildeprodukter produsert under merket Abba, var MSC-sertifisert. 100 % av alle fiskeråvarer til Abbas fiskeboller og Kalles kaviar kommer fra MSC-sertifiserte fiskebestander. All torskeolje kjøpt av Orkla Health til produksjonen av tran, er sertifisert i henhold til ordningen Friend of the Sea. 34

10 Ansvarlig tekstilproduksjon Pierre Robert Group jobber aktivt for å sikre at klesplaggene produseres med omtanke for mennesker, dyr og miljø. I innførte selskapet opprinnelsesmerking på alle sine klær. Orkla-selskapet Pierre Robert Group er Norges største leverandør av basisplagg for barn, kvinner og menn til dagligvarehandelen. Høsten startet Pierre Robert Group med opprinnelsesmerking på alle sine klær, slik at forbrukerne enkelt kan se hvilket land plagget er produsert i. På plagg av merinoull står det hvilket land ullen kommer fra, og at den kommer fra en sau som ikke har vært utsatt for mulesing. Mulesing er et smertefullt inngrep som hindrer at fluelarver setter seg i hudfoldene på merinosauer. SERTIFISERT MERINOULL Gjennom sin Code of Conduct har Pierre Robert Group stilt strenge krav til dyrevelferd og tar blant annet sterkt avstand fra mulesing. Selskapet kjøper kun sertifisert merinoull fra leverandører som kan dokumentere at sauene ikke har vært utsatt for dette inngrepet. I kommuniserte Pierre Robert Group aktivt sin nulltoleranse for mulesing, gjennom informasjon på produktemballasjen og kampanjer overfor forbrukerne i ulike kanaler. ANSVARLIG TEKSTILPRODUKSJON Pierre Robert Group har gjennom flere år samarbeidet nært med leverandører for å skape gode arbeidsplasser og sikre en høy standard for produktkvalitet og dyrevelferd. Leverandørene er pålagt å følge Pierre Robert Groups etiske retningslinjer, og følges opp gjennom regelmessige kontroller og fabrikkbesøk. I tillegg til å bedre arbeidsvilkårene for tekstilarbeiderne har samarbeidet og oppfølgingen bidratt til å øke kvaliteten på fabrikkenes leveranser. 35

11 Sammen for å redde regnskogen Ødeleggelse av regnskog som følge av ikke-bærekraftig palmeoljeproduksjon er en av de større miljøutfordringene vi står overfor. Gjennom en ny strategi for palmeolje forplikter Orkla seg til å beskytte regnskogen. Palmeolje er den mest omsatte vegetabilske oljen på verdensbasis og brukes som en ingrediens i en rekke forbruksvarer. Store deler av palmeoljeproduksjonen foregår i Indonesia og Malaysia, der utvidelse av produksjonen har ført til hogst av regnskog. For å oppnå bærekraftig produksjon av palmeolje er det nødvendig å løse komplekse miljømessige, sosiale og styringsrelaterte utfordringer, som krever samlet innsats fra produsenter, handel, innkjøpere og myndigheter. I Orkla ønsker vi å gjøre vårt ytterste for å beskytte regnskogen, hindre brudd på menneskerettigheter og sørge for etterlevelse av andre etiske krav i leverandørkjeden for palmeolje. Derfor øker vi vår innsats gjennom tydelige forpliktelser og nye tiltak knyttet til Orklas kjøp av palmeolje. Vi har gjennom hatt en konstruktiv dialog med Regnskogfondet og Greenpeace, og fått viktige innspill til vårt arbeid. VÅRE AMBISJONER Gjennom en ny policy for bærekraftig palmeolje har vi forpliktet oss til å bryte forbindelsen mellom våre produkter og avskoging. Vi vil aktivt søke å redusere bruken av palmeolje i Orklas merkevarer ved å erstatte palmeolje med alternativer som er bedre fra et ernæringsmessig og miljømessig perspektiv. Der det ikke er mulig, skal vi sørge for at den palmeoljen som brukes i Orklas merkevarer, er sporbar og bærekraftig produsert, senest innen utgangen av PALMEOLJEFRIE MERKEVARER Orkla har hatt betydelig fremgang i arbeidet med å redusere palmeoljebruken. Gjennom et omfattende produktutviklingsarbeid har Orkla-selskapene lykkes i å erstatte palmeolje med sunnere oljer i en rekke produkter og samtidig bevare produktenes gode smak. Orklas innkjøp av palmeolje er redusert med hele tonn de siste syv årene tonn palmeolje ble fjernet fra Orklas produkter i. Det betyr at det store flertallet av matvarer, kjeks, snacks og godterier produsert av Orkla for det nordiske dagligvaremarkedet, nå er uten palmeolje. Orklas innkjøp av palmeolje er i dag primært relatert til Orkla Food Ingredients virksomhet i det europeiske markedet for bakeriingredienser. En del av denne virksomheten er leieproduksjon av private labels. PÅ VEI MOT BÆREKRAFTIG PRODUKSJON Der det ikke er mulig å erstatte palmeoljen, har vi et mål om kun å kjøpe bærekraftig produsert palmeolje. For å oppnå dette stiller vi strenge krav til våre leverandører. Orkla har i reforhandlet sine innkjøpsavtaler og har valgt leverandører med ambisiøse og gode planer for sporbar, bærekraftig produksjon. Vi ønsker også å støtte opp under sertifiseringsordningen fra Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO), som stiller strenge krav til bærekraftig palmeoljeproduksjon. Orkla målsetter at all palmeolje som benyttes i Orklas merkevarer, skal være bærekraftig produsert senest i løpet av Med bærekraftig produksjon mener vi at palmeoljeprodusenter skal etterleve våre etiske leverandørkrav og krav knyttet til ingen tropisk avskoging, beskyttelse av torvmyr og respekt for urbefolkningens rettigheter. Orkla tar i bruk nytt sporbarhetssystem Som det andre merkevareselskapet i verden tar Orkla i bruk det nyutviklede sporbarhetssystemet Known- Sources. Sporingssystemet vil gi en oversikt over hvor palmeoljen er produsert og gjøre det mulig å drive målrettet forbedringsarbeid i verdikjeden. KnownSources inneholder allerede informasjon om over palmeoljemøller. I 2015 starter det krevende arbeidet med å registrere informasjon om enkeltgårder. Med dette ønsker Orkla å bidra til en ny global bransjestandard for sporbar produksjon. Orkla Foods nordiske virksomhet har i perioden 2008 til redusert forbruket av palmeolje i sine matvarer med 89 %. Tilsvarende har Orkla Confectionery & Snacks arbeidet intensivt med å finne fullgode erstatninger, og har med dette redusert palmeoljeforbruket med 77 % i samme periode. 36

12 89 % Orkla Foods nordiske virksomhet har redusert forbruket av palmeolje i sine matvarer med 89 %. 37

XXX. Bærekraftsrapport ANSVARLIGE INNKJØP

XXX. Bærekraftsrapport ANSVARLIGE INNKJØP XXX Bærekraftsrapport 26 2013 ANSVARLIGE INNKJØP Samarbeid for en bærekraftig fremtid Orkla skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom bevisst ressursbruk, tydelige krav til leverandører og samarbeid

Detaljer

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper 40 Orkla bærekraftsrapport 2012 Ansvarlige innkjøp Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper I Orkla stiller vi krav om at alle våre leverandører skal følge våre etiske retningslinjer med hensyn

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014

Bærekraftsrapport 2014 Innhold 01 Høydepunkter 3 02 Konsernsjefen har ordet 4 03 Orklas bærekraftsarbeid 6 04 Ernæring og helse 10 05 Mattrygghet og produktsikkerhet 20 06 Ansvarlige innkjøp 26 07 Miljø 38 08 Orkla og samfunnet

Detaljer

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET

MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 05 MATTRYGGHET OG PRODUKT- SIKKERHET 20 Tillit gjennom trygge produkter I Orkla har vi en kompromissløs holdning til mattrygghet. Vi stiller samme krav til produktkvalitet og produktsikkerhet, uavhengig

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 ORKLA OG SAMFUNNET ORKLA OG SAMFUNNET

Bærekraftsrapport 2014 ORKLA OG SAMFUNNET ORKLA OG SAMFUNNET 08 OG SAMFUNNET 44 En god interessentdialog En aktiv dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter og samfunnsaktører er fundamentet for Orklas arbeid med samfunnsansvar. Vi tror at samarbeid

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje!

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Vi tar bærekraft på alvor. Unilever er blitt kåret til verdens mest bærekraftige matselskap av Dow Jones Sustainability World

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Nidar AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes

Bærekraft FKA. Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft FKA Årsmøte Norske Felleskjøp 17.04.15 Kristen Bartnes Bærekraft må sees i et helhetlig perspektiv Definisjon: Bærekraftig utvikling er «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Egenrapporteringsskjema, trinn 1. Utviklet av Initiativ for etisk handel. Versjon per 26.september 2011 Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Informasjon på denne siden fylles ut av

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri

Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri Initiativ for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri for å bidra til at verdens palmeolje produseres bærekraftig Mål Norsk kraftfôrindustri vil bidra til å skaffe mat til en voksende befolkning.

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

Innhold. Høydepunkter 2013. Den eneste akseptable modell for fremtidig vekst. Orklas bærekraftsarbeid. Mattrygghet og produktsikkerhet

Innhold. Høydepunkter 2013. Den eneste akseptable modell for fremtidig vekst. Orklas bærekraftsarbeid. Mattrygghet og produktsikkerhet Bærekraftsrapport Innhold Høydepunkter Den eneste akseptable modell for fremtidig vekst Orklas bærekraftsarbeid Mattrygghet og produktsikkerhet Ernæring og helse Ansvarlige innkjøp Miljø Arbeidsmiljø,

Detaljer

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Dette skjemaet inngår i oppfølgingen av de etiske kravene i anskaffelsen av (navn / referanse til anskaffelsen). Vennligst besvar spørsmålene

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN>

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla definerer samfunnsansvar som å oppnå lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljø og samfunn. Gjennom ansvarsfull

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET

XXX. Bærekraftsrapport MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET XXX Bærekraftsrapport 10 2013 MATTRYGGHET OG PRODUKTSIKKERHET Et spørsmål om tillit Gode mattrygghetssystemer, brukt på en ensartet måte, har høyeste prioritet i Orkla. videreutviklet av Orklas sentrale

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

og ledelse 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker

og ledelse 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker Mennesker og ledelse For å lykkes som bedrift må vi utnytte alle våre medarbeideres potensial til beste for den enkelte, Orkla, våre kunder og samfunnet. Foto:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Norge i førersetet på miljøsertifisering

Norge i førersetet på miljøsertifisering Norge i førersetet på miljøsertifisering Nina Jensen WWF- Norge FHL generalforsamling Trondheim 25. mars 2010 WWFs grunnleggende prinsipper Verdensomspennende og politisk uavhengig Bruke best tilgjengelig

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

mennesker og miljø 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla

mennesker og miljø 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla Mat, mennesker og miljø Som en av Nordens største matvareprodusenter har vi et ansvar fra jord til bord. Foto: Mari Svenningsen 7 Orkla og våre selskaper

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Informasjon på denne siden fylles ut av oppdragsgiver: Leverandør 2 : Oppdragsgiver: Avtale/anskaffelse: Produkt(er): Svarfrist: 1 Oppdragsgiver

Detaljer

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012

EWOS IN VIETNAM. Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 EWOS IN VIETNAM Managing Director Rune Vamråk HCMC/Oslo, 24 May 2012 Vietnam etablering i noen stikkord Etablering er strategisk viktig og har mange muligheter for Cermaq - og for Vietnam Vi var forberedt

Detaljer

Orklas bærekraftsarbeid ORKLAS BÆREKRAFTS- ARBEID

Orklas bærekraftsarbeid ORKLAS BÆREKRAFTS- ARBEID ORKLAS BÆREKRAFTSARBEID Ingvild en del av Orkla-familien 01 ORKLAS BÆREKRAFTS- ARBEID Orklas bærekraftsarbeid Med en befolkning på over syv milliarder er presset på jordens ressurser sterkt. Verden står

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

Regnskogfondets innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser:

Regnskogfondets innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser: Til Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Oslo, 3.8.2017 Regnskogfondets innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser: Med mål om null bidrag til avskoging av regnskog Med

Detaljer

Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat

Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat Bli MSC-sporbarhetssertifisert og tilby bærekraftig villfanget sjømat MSC-sertifiseringen gjør det mulig for bedrifter å selge bærekraftig sjømat som kan spores hele veien tilbake til et MSC-sertifisert

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN>

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Innst. 238 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:57 S (2013 2014)

Innst. 238 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:57 S (2013 2014) Innst. 238 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:57 S (2013 2014) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Ketil

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir

Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Utforming: Utopia Reklamebyrå AS, trykket på resirkulert papir Greenpeace poengberegning for fisk - og skalldyrpolicy Hvert spørsmål er forutsatt med et antall valg. Velg det svaret du synes passer best

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Egenrapporteringsskjema

Egenrapporteringsskjema Egenrapporteringsskjema Knyttet til kontraktsvilkåret "Etterlevelse av ILO kjernekonvensjoner i hele produksjonskjeden" Til bruk for leverandører i avtalen om levering av [sett inn relevant beskrivelse]

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Norsk initiativ for bærekraftig palmeolje (NISPO)

Norsk initiativ for bærekraftig palmeolje (NISPO) Norsk initiativ for bærekraftig palmeolje (NISPO) Rapport Det norske initiativet for bærekraftig palmeolje ble etablert i 2014 for å bidra til at verdens produksjon av palmeolje skjer på en bærekraftig

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL STAVANGER KOMMUNE 2016-2019 Del 1 Bakgrunn, målsettinger og ansvar Bakgrunn Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Sunn og økologisk idrettsmat

Sunn og økologisk idrettsmat Sunn og økologisk idrettsmat K A R I T A N D E - N I L S E N E R N Æ R I N G S F Y S I O L O G O I K O S Ø K O L O G I S K N O R G E 2 1. 0 6. 1 3 Oikos + håndball Prosjektsamarbeid Oikos + NHF RI Formål

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag?

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Det kommer en dag i morgen også Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Hva innebærer bærekraft? Den enkleste måten å forstå begrepet bærekraft

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet

Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Mål: Økt FoU-aktivitet i sjømatbedriftene med sikte på størst mulig verdiskapende og lønnsom virksomhet Viderutdanningstilbud nytt kull i 2015!

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Formannskapssak tropisk trevirke Arkivsaksnr.: 09/11043 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Ved Trondheim kommune sine anskaffelser av varer gjelder følgende spesifikke

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN>

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene

Detaljer

Bransjeundersøkelse Nøkkelhullet

Bransjeundersøkelse Nøkkelhullet Bransjeundersøkelse Nøkkelhullet Undersøkelse blant produsenter og leverandører i Norge foreløpige resultater Stockholm, 4. mars 2015, Anniken Owren Aarum Om undersøkelsen Gjennomføres av Opinion i februar

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett 1. Hvor kommer oppdrettslaksen i butikkene fra? SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk, men det selges også laks som

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014

Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering. Lars Andresen, WWF-Norge. 9. Januar 2014 Miljøstandard for bærekraftig drift - ASC-sertifisering Lars Andresen, WWF-Norge 9. Januar 2014 Agenda Om WWF Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi

BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi BAMA Storkjøkken Bærekraftstrategi 2017 2020 BAMA Foregangsbedrift for bærekraftig utvikling BAMAs ambisjon er å være en fore gangs bedrift for bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av at all vår virksomhet

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Swix Sport AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Swix Sport AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Swix Sport AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN>

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2016 Foto: Robinimages2013 / Shutterstock "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til

Detaljer

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 23 DEL 1 - NØKKELINFORMASJON FRA MEDLEMSRAPPORTEN Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Kaffehuset Friele Innmeldingsår i IEH:

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer