TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015"

Transkript

1 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015

2 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning... 4 Handlingsplan... 5 Organisasjon... 5 Årsmøtet... 5 Styrets funksjon og sammensetning... 6 Kontaktpersoner Styret Ansvarsområder for styrets medlemmer og støtteapparat... 7 Leder... 7 Nestleder... 7 Øvrige styremedlemmer... 8 Revisor Valgkomité Trenere Oppmann Interne retningslinjer Sekretariat Kontingenter Inntekter ved nedlegging av lag Sponsoravtaler, reklame og skilt Dugnader og tilskudd Kostnader Gebyrer og bøter Håndballisens Forsikring

3 Lønn og honorar Økonomisk utroskap og varslingsplikt Klubbdrakt og profilering Klubbens logo: Klubbdrakt: Profilering forslag Retningslinjer for foreldre og foresatt Dugnadsvett noen kjøreregler: Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Retningslinjer for reiser Reiseinstruks for Tasta HK Fair Play For spillere For trenere, ledere og tillitsvalgte For foresatte og foreldre For publikum og supportere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Politiattest Dugnader Årshjulet Tasta HK

4 Innledning Klubbhåndboken er utarbeidet etter mal fra Norges Idrettsforbund. Formålet med denne håndboken er: Å være et styringsredskap for styret i klubben Å være et informasjonsdokument for klubbens medlemmer Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgavene de har påtatt seg Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres i Tasta Håndballklubb Klubbhåndboken legges frem og behandles som egen sak i årsmøte. Historikk Tasta Håndballklubb ble stiftet i den under navnet Ungdomsklubben STAR. UK STAR ble tatt opp i Norges idrettsforbund den Klubben skiftet navn til Tasta Håndballklubb (Tasta HK) den Klubben teller i dag til sammen ca. 145 medlemmer. Klubben har ca 10 lag i aldersbestemte klasser (9 13 år) og en minihåndballgruppe for barn mellom 5 8 år med til sammen ca. 80 barn. Klubben har i tillegg ca 45 voksne i trener og oppmannsapparatet. Tasta Håndballklubb har sin hjemmearena i Tasta idrettshall. Besøksadressen er: Fredtunvegen Stavanger Telefon: (styreleder) Postadresse: Epostadresser: Postboks Stavanger Organisasjonsnummer: Kontonummer: Lovverk Tasta Håndballklubb er underlagt idrettsstyrets bestemmelser og forholder seg til den enhver tid gjeldende «Basis lovnorm for idrettslag». Vedtatt i årsmøtet Idrettslagets formål Tasta Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

5 Verdier Aktiviteter som gjøres av klubben og dets medlemmer skal bygge på grunnverdiene som er: RESPEKT ÆRLIGHET GLEDE Klubbens målsetning Tasta Håndballklubb har som hovedmålsetning å kunne tilby flest mulig barn og ungdom i Tasta bydel et sosialt og sportslig tilbud med håndball som hovedaktivitet. Sikre stabil tilvekst av nye medlemmer av begge kjønn, samt bremse frafallet i eldre årsklasser. Stimulere til godt miljø for aktive og engasjerte foreldre Ha en sunn økonomi Øke sponsorporteføljen Aktivt tilby opplæring og kurs til trenere og støtteapparat. Det skal være gøy å spille håndball i nære og trygge omgivelser. Sportslig målsetning Tasta håndballklubb har som mål å gi et strukturert tilbud innen håndball for aldersgruppene fra og med 5 år for begge kjønn. Et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå, sosial og ferdighetsutvikling. Ferdighetsutvikling både individuelt og som lag Sosial utvikling både gjennom samhørighet, lagånd og konfliktløsning Aktivitetsøkning fra lekbetonte øvelser til kamptrening, mental trening og fokus på utholdenhet, styrke og smidighet. Ha lag med i spill fra om med mini til og med seriespill på regionnivå. 4

6 Handlingsplan Årshjulet er styrets handlingsplan. Organisasjon Årsmøte Leder Nestleder Styremedlem 1 Styremedlem 2 Styremedlem 3 Styremedlem 4 Varamedlem 1 Varamedlem 2 Oppmenn, trenere og spillere Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes 1 gang pr år i henhold til årshjulet i medio mars Innkalling til årsmøtet skal skje senest 1 måned før årsmøtet avholdes. Innkallingen annonseres på hjemmesiden, facebook og sendes medlemmene via Medlemsnett/Epost. Forslag til saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet Sakspapirer sendes ut senest 1 uke før møtedato via hjemmeside og epost via Medlemsnett. Årsmøtet er for klubbens medlemmer som har betalt kontingent. Disse har stemmerett i møtet. For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år. Det henvises videre til 6 i lovnormen for utfyllende bestemmelser angående stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. Det henvises til 15 i lovnormen for utfyllende bestemmelser angående årsmøtets roller. 5

7 Styrets funksjon og sammensetning Styret er klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad. Styret skal ivareta klubbens totale drift, herunder strategiarbeid, budsjett og regnskap. Øvrige oppgaver i henhold til 1 i NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret skal påse at det finnes retningslinjer for aktiviteter i klubben. Disponerer klubbens inntekter og fordele disse etter plan og budsjett. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndighet. Antall styremedlemmer og varamedlemmer er fastsatt av årsmøtet Styret skal sikre forsvarlig elektronisk lagring av klubbens dokumenter og personinformasjon. Kontaktpersoner Styret Ansvar Navn Adresse Telefon E mail Leder Mette Høgsand Poppelveien Stavanger mhel Nestleder/Sportslig leder/kasserer Leidulv Klovning Seehusensgate Stavanger Styremedlem 2/ Sekretær Kjell Sverre Håland Sjøveien Stavanger Styremedlem 4/ Sponsoransvarlig Kim Eide Feisteinveien 21B 4026 Stavanger Styremedlem 3/ Materialforvalter Jan Ole Eik Olaf Paulusvei Stavanger Styremedlem 1/ Dommeransvarlig Stine Haave Åsland Norheimskneiken 35A Stavanger Varamedlem 1 Gunnhildur Thorarensen Varamedlem 2 Terje Andersen

8 Ansvarsområder for styrets medlemmer og støtteapparat Leder Leder er ansvarlig for å: Innkalle til og lede styremøter i klubben Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte Legge fram budsjett og regnskap i samråd med kasserer Rapportere pålagt informasjon til Brønnøysundregisteret etter gjeldende regler Rapportere og oppdatere klubbinformasjon i SportsAdmin, se Koordinere slik at alle tillitsvalgte har politiattest. Nestleder er leders stedsfortreder for politiattester. Delta i møter i regi av NHF Region Sørvest, Stavanger kommune, Idrettsrådet og i andre fora der klubben finner det formålstjenelig å delta. Ansvarlig for at tidsfrister overholdes ovenfor Region Sørvest og kommune, ref årshjulet Påse at klubbens håndbok revideres på årlig basis. Inneha original håndbok og gjøre den tilgjengelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden. Være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest Invitere til felles informasjonsmøte for styret, lagansvarlige og støtteapparat ved sesongstart. Sportslig leder står for selve gjennomføringen. Sette opp dugnadsskjema i samarbeid med Sportslig leder for bemanning av personer i kiosk og sekretariat. Per i dag gjør hvert lag og minigruppen dette selv. Ved spesielle arrangement koordineres dette arbeidet av styret v/leder. Søke om salgs og reklamerettigheter i hallen, ref. årshjulet. Sørge for at personalet i Tastahallen får en oppmerksomhet til jul. Leder velges for 2 år om gangen. Ansvaret som leder påligger frem til ny leder er valgt. Nestleder Nestleder er Sportslig leder og er ansvarlig for å: Sammen med Leder, være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest. Være Leders stedfortreder i å koordinere slik at alle tillitsvalgte har politiattest. Påmelding til kretsserien jmf. årshjulet. Sportslig leder er sekretariatsansvarlig for klubben. Kommunisere den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben. Hovedkommunikasjonskilden er hjemmesiden vår. Sekundært Facebook. Til enhver tid ha oversikt over oppmenn og trenere i klubben i samarbeid med sekretær. Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben. Samle trenere, oppmenn og støtteapparat til møte før sesongstart og ved sesongslutt og ved behov. Fordele treningstider i samråd med klubbens trenere jmf. årshjulet Skal ved årsskiftet skaffe oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Sende inn søknad til Stavanger kommune om treningstider for neste sesong innen fristen, jmf. årshjulet. Tilrettelegge trenerkurs etter behov i samråd med utdanningsansvarlig. Sjekke tilbud hos Region Sørvest. Hjelpe til med å skaffe trenere til lagene ved behov for lag i kretsserien fra 12 år. Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon og hjelp i sportslige spørsmål. 7

9 Assistere leder med oppdatering av håndboken. Videresende invitasjoner til håndballturneringer og cuper til alle lags oppmenn og trenere. Sportslig leder deltar i styremøtene. Velges for 2 år fra og med Øvrige styremedlemmer Styret består videre av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Vervene fordeles i konstituering av styret i første styremøte etter årsmøtet. Aktuelle verv er: Kasserer (styremedlem 1) Sekretær (styremedlem 2) Materialforvalter (styremedlem 3) Sponsor og reklameansvarlig (styremedlem 4) Dommerkontakt Utdanningskontakt Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år jf. Lovnormen. Kasserer er ansvarlig for å: Tilstrebe at klubben drives økonomisk forsvarlig og tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettet legger opp til. Føre klubbens regnskap etter gjeldende regler for god regnskapsskikk, ref. NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser, ref. 12 i lovnormen. I samarbeid med Leder legge fram budsjett for kommende kalenderår som skal anbefales og godkjennes av årsmøtet. Holde løpende kontakt med de enkelte lags oppmenn vedrørende lagspesifikke kontoer og disponering av midlene herunder budsjett for reiser og deltakelse på turneringer Motta regninger for betaling Rapporterer til styret ved behov Sørge for at klubbkontingent til NHF blir betalt Til enhver tid å holde oversikt over medlemsregisteret KlubbAdmin, NIF etter gjeldende regler fra Sende ut faktura via Medlemsnett i SR bank for medlemskontingent etter medlemsregisteret fra KlubbAdmin og avstemme innbetalinger mot bankutskrifter i regnskapet. Sørge for revisjon av regnskapet i samråd med klubbens revisor. Delta i styremøter Sekretær er ansvarlig for å: Skrive referat fra styremøter og fordele disse til styret. Ajourholde klubbens årshjul Vedlikeholde klubbens internettside og sekundært Facebook. Assistere leder med oppdatering av håndboken Til enhver tid, i samarbeid med sportslig leder, holde oversikt over alle tillitsverv i Tasta Håndballklubb som; Navn, adresser, personnummer, telefonnummer og e postadresser og sørge for at de blir korrekt registrert i Klubbadmin eller annet register bestemt av NHF eller NIF. Arkivere klubbens styrepapirer og andre dokumenter elektronisk eller på annen forsvarlig måte. 8

10 Sørge for at personalet i Tastahallen får en oppmerksomhet til jul. Delta i styremøter Sponsor og reklameansvarlig er ansvarlig for å: Fungere som reklame og sponsoransvarlig Koordinere støtte til utstyr Fakturere skiltreklame i samråd med kasserer. Være behjelpelig ved nye reklameskilt / sponsorer. Delta i styremøter Materialforvalter er ansvarlig for å: Utarbeide og forbedre rutiner vedrørende innkjøp, innhente gode innkjøpsbetingelser, vareutvalg, og oppdatere prislister ved behov. Fremskaffe markedets beste avtaler for kjøp av utstyr til Tasta HK, spillere og støtteapparat. Fremskaffe medisinskrin, baller og annet nødvendig utstyr ved forespørsel fra de enkelte lag i henhold til klubbens vedtekter. Holde oversikt over klubbens totale materialsituasjon. I samarbeid med kasserer ha kontroll og oppfølging av bestillinger og kostnader. Fremskaffe sekretariatutstyr i samarbeid med sekretariatsansvarlig. Lage system for føring av bestilling av utstyr til lagene som danner grunnlag for fakturering og oversikt til respektive lag. Materialforvalter rapporterer til styret ved behov. Delta i styremøter. Dommerkontakt Kretsen ønsker en dommerkontakt per klubb. I Tasta HK har dommerkontakten i samarbeid med styret ansvar for å: Rekruttere flere dommere i klubben. Melde på dommere til dømming i regi av Region SørVest. Påse at dommere aksepterer påmeldingen. Sette sammen dommerpar i klubben hvis det er mulig. Melde inn endringer ved forfall i henhold til regionens forfallsreglement. Påse klubbens dommere er korrekt antrukket. Påse at klubbens dommere møter til kamp, kurs og samlinger. Skape et godt dommermiljø i klubben. Delta i styremøter ved behov. Utdanningskontakt er ansvarlig for å: Koordinere opplæring og kursing for klubbens trenere, oppmenn og spillere i samarbeid med sportslig leder. Delta i styremøter ved behov. 9

11 Revisor Klubben skal ha 2 revisorer, jf. 12 lovnormen Revisorer er ansvarlig for å: Vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. Sikre at organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskapsog revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres se NIFs lov kapittel 4 eller på https://lovdata.no/dokument/nifl/niflov/ Valgkomité Klubben skal ha en valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem, jf. 15 i lovnormen. Valgkomiteen er ansvarlig for å: utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode vurdere styrets og komiteens virksomhet se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget gjennomgå med styret og medlemmene hvilke forandringer og nomineringer som kommer til å bli foreslått Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag for nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet. presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet Trenere Det skal være minimum en trener per lag. Trener er ansvarlig for å: Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringsspill). Sørge for at laget har god oppførsel både på og utenfor banen. Ved årsavslutning skrive lagets sesongrapport i samarbeid med oppmann. Foreslå kandidater til innsatsstatuett og statuett for best utvikling samt toppscorer. Dette gjelder ikke for årsklassene Mini, 9, 10 og 11 årslag. Ved skader og ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. (Ved kamper er dette Oppmannens ansvar). Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer som f.eks. diabetes, astma, epilepsi, ol. S ette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall eller en episode. Ved skade under trening: ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. kontakte foreldre, foresatte og klubbens leder umiddelbart. Treneroppgaven gjøres på frivillig basis og lønnes ikke. Trener får overtrekksdress med klubbens farge med klubblogo, sponsorlogo. 10

12 Oppmann Oppmannen er ansvarlig for å være: Bindeledd mellom laget og Tasta HK sitt styre. Kontaktperson mellom Sportslig leder og laget. Ansvarlig for de ikke sportslige aktivitetene av laget. Utlevere lagbag med lagets spillerdrakter og markeringsvester. Ved årsavslutning skrive lagets sesongrapport i samarbeid med trener Ved skader på kamper er oppmann ansvarlig for at skaden noteres i kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Ved skade under kamper: ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. kontakte foreldre, foresatte og klubbens leder umiddelbart. Melde på lag til serie og turneringer samt holde spillere og trenere orientert om kampene. Gi tilbakemelding til Trener om hvilke spillere som kan delta på kampene. I tilfelle omberamming av seriekamper skal retningslinjer gitt av Region SørVest følges. Eventuelle spørsmål vedrørende omberamming kan rettes til representant for aldersbestemte lag. Holde oversikt over spillernes forsikringsinnbetalinger/lisens, adresse, telefon og fødselsdato Levere ut skjema for medlemsregistrering til nye spillere Koordinere sammen med klubbens Kasserer at medlemskontingent blir betalt. Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Ved forespørsel sikre at sekretariat blir organisert ved hjemmekamper og at sekretariatet er kjent med oppgavene. Koordinere for dugnad av foreldrene. Sette opp budsjett for reiser og deltakelse på turneringer for sitt lag i samarbeid med Kasserer. Rapportere kampresultater jf. gjeldende regler fra Region Sørvest. Organisere utsatte og omberammede kamper i løpet av sesongen. I samråd med Trener skal Oppmann holde orden på spillere på turneringer og på kamper. Ved deltakelse i turneringer utenom seriespill skal Retningslinjer for reiser følges for foreldrekontakt på egne turneringer. Oppmannsoppgaven gjøres på frivillig basis Oppmann får overtrekksdress med klubbens farge med klubblogo, sponsorlogo. Interne retningslinjer Sekretariat Sekretariatet skal bestå av to (2) funksjonærer som skal være klar senest 30 minutter før kampstart. En tidtaker og en sekretær. Klubben har egen sekretariatsbag. Innhold i bag skal til en hver tid være komplett. De som utfører sekretariatsarbeid har ansvar for å kontakte sekretariatsansvarlig for supplering av utstyr. Sekretariatet er ansvarlig for å: Følgende skal kontrolleres og være i orden før kampstart: Sette opp kampuret og sørge for at det er riktig innstilt for kampavvikling Papirblokk til å notere utvisninger Kulepenner Fløyte 11

13 Stoppeklokke Lovreglement Kamprapporter Dommerregning Håndballer tilpasset de forskjellige alderstrinn Skademeldingsskjema Bruksansvisning for bruk av kampuret Time out kort (grønt) Oppmann er ansvarlig å skrive ut riktig kamprapport for lag fra 12 år. For yngre lag hentes skjema for kampdokumentasjon. Begge finnes på Region Sørvest. Sportslig leder er sekretariatsansvarlig og sørger for at kampprotokoll (kamprapport) foreligger ferdig utfylt før kampstart. Dette delegeres til lagenes oppmenn. Sekretariatet er ansvarlige for å følge nøye med på hva som skjer på banen; hvem som scorer mål, gult kort, utvisninger, time out og stans av tid. Sekretariatsbagen oppbevares i låst rom hos Vaktmester i Tastahallen sammen med kampuret. Sportlig leder er ansvarlig for at bagen er à jour med riktig innhold jf. listen over. Klubben har fra januar 2012 eget høyttaleranlegg som kan lånes til kamper ved behov. Kontakt materialforvalter for lån. Alle resultater skal rapporteres til Region SørVest i tråd med de til enhver tid gjeldende rutiner. Det refereres for øvrig til retningslinjer for skjema for kampprotokoll fra Region SørVest på internett, se 12

14 Kontingenter Kontingenten skal bidra til å dekke utgiftene klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommere, turneringer, mv. For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. For spiller som er 13 år eller eldre er det håndballisensen som dekker spillerforsikring (se eget punkt ). Tidsfrist for betaling av kontingent er: 1. september. Kontingent skal være betalt innen kampprogrammet fra Region Sørvest starter opp. Faktura for kontingent sendes først ut til de eldste lagene. Minilagene får tilsendt kontingent i august/september. En spiller som ikke har betalt kontingent eller lisens har ikke rett til å spille kamper eller delta på treninger. Oppmann er ansvarlig for å påse at kontingent er betalt i samarbeid med Kasserer. Klasser Beløp [NOK] Miniavdeling , J/G 9 11 år 1000, J/G 12 15år 1.300, J/G 16 og eldre** 1.700, Senior Støttemedlemskap* 300, Tillitsvalgte ** 100, Det innvilges ingen søskenmoderasjon** *Vedtatt årsmøte 2013 ** Vedtatt årsmøtet 2015 Spiller innmeldt før betaler full kontingent. Ved innmelding i klubben skal eget medlemsskjema fylles inn og leveres til Sportlig leder. Ved innmelding etter : Innrømmes halv kontingent. Vedtatt i årsmøte 2012 Innbetalt kontingent blir ikke refundert dersom en spiller slutter i løpet av sesongen. Utmelding skal skje skriftlig til Treneravgift Det er innført treneravgift for lag over 12 år dersom det engasjeres ekstern trener skal lønnes eller honoreres. Dette kommer i tillegg til medlemskontingenten. Vedtatt i årsmøte

15 Inntektsfordeling i prosent for Tasta Håndballklubb Inntektene til klubben og lagene fordeles som følger: Beskrivelse Lag Klubben Kommentar Kontingenter 0% 100% Kontingenter Dugnader Skaffet av laget 100% 0% Skaffet av klubben 100% 0% Sponsorer Skaffet av laget 50% 50% Første år av netto minus produksjonskostnad Skaffet av klubben 0% 100% Reklame Skaffet av laget 100% 0% Annonser Skaffet av klubben 0% 100% Skilt Skaffet av laget 50% 50% Skilt Skaffet av klubben 0% 100% Lotteri kake 100% 0% Kakelotteri (godkjent av styret) Inntekter ved nedlegging av lag Dersom et lag legges ned, tilfaller lagets oppsparte midler Tasta Håndballklubb i sin helhet. Sponsoravtaler, reklame og skilt Tasta Håndballklubb har salgsrettighetene i Tastahallen for 2 år om gangen og gjelder nå for perioden Priser for skiltreklame i hallener: NOK 5.000, 1. år og kr , pr. påfølgende år. Størrelse: 200 cm x 100 cm Klubben organiserer utarbeidelse og montering av skilt i samråd med sponsor. Produksjonskostnader faktureres sponsor. All aktivitet vedrørende avtaler om skiltreklame koordineres av reklameansvarlig. Montering av skilt i hallen gjøres av klubben i samarbeid med vaktmester i Tastahallen. Lagene har anledning til å inngå avtaler om andre lagspesifikke effekter, som for eksempel T skjorter, bager og skyggelue. Lagene står selv for trykking og kostnader ved dette. Vedrørende drakter så skal disse være i klubbens farger. Overtrekksdrakter skal være klubbens merke, hovedfarge rød med sort 14

16 bukse. Bortedrakter skal være i hovedfarge sort med sort bukse. Se ellers kap. Klubbdrakt og profilering Fremskaffer lagene uavhengige avtaler, kontaktes styrets ledelse før avtaler inngås. Dugnader og tilskudd Ved enhver dugnad skal det utnevnes en ansvarlig for gjennomføring av dugnaden og oppfølging av resultat og fakturering. Alle inntekter i forbindelse med dugnader vil dedikeres det enkelte lag. Inntekter skal alltid settes inn på klubbens konto. Midlene lagene erverver seg på dugnader skal benyttes til følgende formål: Turneringer (lavere egenandel). Turer og treningsleirer. Overtrekksdresser og annet utstyr dersom dette kjøpes felles til laget og via klubbens rabattavtaler. (NB! Klubbens farger). Sosiale arrangement, hvis den økonomiske situasjonen tillater det. Bruk av midler ut over ovennevnte skal behandles av representanter innad i laget og avklares med klubbens styre. Personer med lags og styreverv i Tasta Håndballklubb er fritatt for dugnadsarbeid. Kostnader Alle utgifter, kostnader og utlegg* skal dokumenteres med originale kvitteringer. Ingen utlegg utbetales uten gyldig dokumentasjon. Tasta HK dekker følgende utgifter (så langt budsjettet tilrår): Styret vurderer dette fortløpende i henhold til økonomisk situasjon. Faktiske utgifter i forbindelse med reiseutgifter til/fra seriekamper. Bilag kreves før utbetaling. Overtrekksdrakter til trenere, oppmenn og styremedlemmer, hvis budsjettet tillater dette. Telefongodtgjøring for trenere og styremedlemmer med kr 100 per halvår mot innlevering av telefonregning. Ikke utbetalt godtgjøring etterbetales ikke. Dersom laget har midler til gode skal disse overføres til neste sesong. *Ved refusjon av utlegg skal originale kvitteringer stiftes på A4 ark godt lesbare. Det skal påføres hva utlegget gjelder, dato for utlegget, hvilket lag det gjelder, navn og kontonummer til den som krever utlegget utbetalt. Bruk flere ark om nødvendig. Legges i konvolutt og merket med Kasserer Tasta HK som leveres Kasserer. Gebyrer og bøter Dersom klubben mottar krav om bøter og gebyr fra NHF Region SørVest skal disse i utgangspunktet bli belastet lagene direkte. Dersom lagene ikke har midler tilgjengelig vil gebyrene bli registrert og trukket fra lagets konto når midlene er tilgjengelige. 15

17 Håndballisens Denne betales til Håndballforbundet og er en obligatorisk lisens som sikrer at alle som deltar i håndball har forsikring. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. For spillere som fyller 13 år i 2015, betales det lisens som gjelder for perioden Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1 4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach håndball. Lisensen forfaller til betaling og har gyldighet fram til det påfølgende år. Les mer om lisensen på Handball.no Forsikring Alle spillere yngre enn 13 år er forsikret mot skader i tråd med retningslinjer fra NHF. Dette gjelder kun at spilleren er registrert som gyldig medlem i klubben. For spillere som fyller 13 år i gjeldende kalenderår skal det betales lisens være betalt for at forsikring skal gjelde. En kan her velge hvor omfattende forsikring en ønsker. Lisenskontroll skjer fra og kan skje uanmeldt av kretsen på kampdager. Lisens betales av den enkelte spiller. Styret er underslagforsikret jf. lovnorm Lønn og honorar Informasjon om loven: En kan betale ut kr 6000, til en person i løpet av et kalenderår uten å trekke skatt. Kjøregodtgjørelse: Betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøreliste og originale kvitteringer for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr , skal det innberettes til skatteetaten. Arbeidsgiveravgift: Man er fritatt for arbeidsgiver avgift opp til kr , per person/ år. Men en kan ikke overstige et samlet beløp på kr ,. Det vil si at en kan ha 10 ansatte som en betaler inntil kr , pr. år. En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon ved dokumenterte utgifter, men når beløpet overstiger kr , skal rapporteres til Skattetaten på eget skjema. Ta kontakt med Skatt Vest for hjelp. Økonomisk utroskap og varslingsplikt Tasta HK har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en forsvarlig måte. Ved mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta nødvendige grep i henhold til idrettens og samfunnets lover og retningslinjer. Hvis noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har mistanke om økonomisk utroskap plikter de å varsle dette til klubbens styre. 16

18 Hovedsponsor sentralt plassert i front og rygg. Klubblogo på venstre side, nummer på høyre side fremme og midt på rygg. Øvrige sponsorer på skulder samt shorts i front. Evt spillernavn nederst på rygg

19 Retningslinjer for foreldre og foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Tasta HK, men er du med følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Du har et medansvar for aktivt å hjelpe trenere med utstyrsplassering og rydding, samt assistere trenere ved behov. (Spesielt for lagene mini 1 og 2) Sørge for at ditt barn møter og er klar for trening til rett tid. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Dugnadsvett noen kjøreregler: Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som tvangsordninger. Et idrettslag kan heller ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. Retningslinjer for utøvere Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Være ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel MOBBING ER IKKE AKSEPTERT! 18

20 Retningslinjer for trenere Som trener skal du bidra til: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre om håndballens verdier : Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Være et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Innholdet i treningen skal være preget av: o En målrettet plan o Progresjon i opplevelser og ferdigheter o Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser o Effektiv organisering o Saklig og presis informasjon o Kreative løsninger o Fleksibilitet ved problemløsning o Unngå favorisering av egne barn på laget som du er trener for. Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon og Fair Play. Retningslinjer for oppmenn/lagledere Som oppmann/lagleder skal du bidra til: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre om håndballens verdier : Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Være et godt forbilde Som oppmann er du inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Som oppmann skal du bidra til god kommunikasjon og Fair Play. 19

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Retningslinjer i Ka sen IL

Retningslinjer i Ka sen IL august 13 Retningslinjer i Ka sen IL 2013 Dette er et revidert dokument som er vedtatt av Årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer.

Stabæk Fotball. Trygghet for alle. Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Stabæk Fotball Trygghet for alle Stabæk Fotball har utarbeidet egne retningslinjer for Trygghet for klubbens medlemmer. Formål Å sikre at alle som deltar i våre aktiviteter og arrangementer kan gjøre dette

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE Vedtatt på årsmøtet 16.03.2016 Organisasjonsplan for Sportsklubben Nationalkameratene vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 2016

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 2016 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 2016 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens regnskapsfører er:... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest

Årshjul. Håndballåret i Region SørVest Årshjul Håndballåret i Region SørVest 1 Håndballsesongen NHF Region SørVest April Mai Juni Revidert 27.06.12 30. april Klubbenes frist for påmelding av lag og innmelding av dommere til regionens serier.

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 18.02.2016 Organisasjonsplan for Sunndal Pistolklubb, vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN 2013 FOR NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettslagets verdier Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Idrettens formål Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk

Detaljer

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Klubbens organisering

Detaljer