TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015"

Transkript

1 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015

2 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning... 4 Handlingsplan... 5 Organisasjon... 5 Årsmøtet... 5 Styrets funksjon og sammensetning... 6 Kontaktpersoner Styret Ansvarsområder for styrets medlemmer og støtteapparat... 7 Leder... 7 Nestleder... 7 Øvrige styremedlemmer... 8 Revisor Valgkomité Trenere Oppmann Interne retningslinjer Sekretariat Kontingenter Inntekter ved nedlegging av lag Sponsoravtaler, reklame og skilt Dugnader og tilskudd Kostnader Gebyrer og bøter Håndballisens Forsikring

3 Lønn og honorar Økonomisk utroskap og varslingsplikt Klubbdrakt og profilering Klubbens logo: Klubbdrakt: Profilering forslag Retningslinjer for foreldre og foresatt Dugnadsvett noen kjøreregler: Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Retningslinjer for reiser Reiseinstruks for Tasta HK Fair Play For spillere For trenere, ledere og tillitsvalgte For foresatte og foreldre For publikum og supportere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Politiattest Dugnader Årshjulet Tasta HK

4 Innledning Klubbhåndboken er utarbeidet etter mal fra Norges Idrettsforbund. Formålet med denne håndboken er: Å være et styringsredskap for styret i klubben Å være et informasjonsdokument for klubbens medlemmer Å sikre at de tillitsvalgte kjenner de oppgavene de har påtatt seg Å sikre kontrollert gjennomføring av det arbeidet som utføres i Tasta Håndballklubb Klubbhåndboken legges frem og behandles som egen sak i årsmøte. Historikk Tasta Håndballklubb ble stiftet i den under navnet Ungdomsklubben STAR. UK STAR ble tatt opp i Norges idrettsforbund den Klubben skiftet navn til Tasta Håndballklubb (Tasta HK) den Klubben teller i dag til sammen ca. 145 medlemmer. Klubben har ca 10 lag i aldersbestemte klasser (9 13 år) og en minihåndballgruppe for barn mellom 5 8 år med til sammen ca. 80 barn. Klubben har i tillegg ca 45 voksne i trener og oppmannsapparatet. Tasta Håndballklubb har sin hjemmearena i Tasta idrettshall. Besøksadressen er: Fredtunvegen Stavanger Telefon: (styreleder) Postadresse: Epostadresser: Postboks Stavanger Organisasjonsnummer: Kontonummer: Lovverk Tasta Håndballklubb er underlagt idrettsstyrets bestemmelser og forholder seg til den enhver tid gjeldende «Basis lovnorm for idrettslag». Vedtatt i årsmøtet Idrettslagets formål Tasta Håndballklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF). Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

5 Verdier Aktiviteter som gjøres av klubben og dets medlemmer skal bygge på grunnverdiene som er: RESPEKT ÆRLIGHET GLEDE Klubbens målsetning Tasta Håndballklubb har som hovedmålsetning å kunne tilby flest mulig barn og ungdom i Tasta bydel et sosialt og sportslig tilbud med håndball som hovedaktivitet. Sikre stabil tilvekst av nye medlemmer av begge kjønn, samt bremse frafallet i eldre årsklasser. Stimulere til godt miljø for aktive og engasjerte foreldre Ha en sunn økonomi Øke sponsorporteføljen Aktivt tilby opplæring og kurs til trenere og støtteapparat. Det skal være gøy å spille håndball i nære og trygge omgivelser. Sportslig målsetning Tasta håndballklubb har som mål å gi et strukturert tilbud innen håndball for aldersgruppene fra og med 5 år for begge kjønn. Et tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå, sosial og ferdighetsutvikling. Ferdighetsutvikling både individuelt og som lag Sosial utvikling både gjennom samhørighet, lagånd og konfliktløsning Aktivitetsøkning fra lekbetonte øvelser til kamptrening, mental trening og fokus på utholdenhet, styrke og smidighet. Ha lag med i spill fra om med mini til og med seriespill på regionnivå. 4

6 Handlingsplan Årshjulet er styrets handlingsplan. Organisasjon Årsmøte Leder Nestleder Styremedlem 1 Styremedlem 2 Styremedlem 3 Styremedlem 4 Varamedlem 1 Varamedlem 2 Oppmenn, trenere og spillere Årsmøtet Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes 1 gang pr år i henhold til årshjulet i medio mars Innkalling til årsmøtet skal skje senest 1 måned før årsmøtet avholdes. Innkallingen annonseres på hjemmesiden, facebook og sendes medlemmene via Medlemsnett/Epost. Forslag til saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet Sakspapirer sendes ut senest 1 uke før møtedato via hjemmeside og epost via Medlemsnett. Årsmøtet er for klubbens medlemmer som har betalt kontingent. Disse har stemmerett i møtet. For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år. Det henvises videre til 6 i lovnormen for utfyllende bestemmelser angående stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. Det henvises til 15 i lovnormen for utfyllende bestemmelser angående årsmøtets roller. 5

7 Styrets funksjon og sammensetning Styret er klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad. Styret skal ivareta klubbens totale drift, herunder strategiarbeid, budsjett og regnskap. Øvrige oppgaver i henhold til 1 i NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret skal påse at det finnes retningslinjer for aktiviteter i klubben. Disponerer klubbens inntekter og fordele disse etter plan og budsjett. Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet eller andre overordnede idrettsmyndighet. Antall styremedlemmer og varamedlemmer er fastsatt av årsmøtet Styret skal sikre forsvarlig elektronisk lagring av klubbens dokumenter og personinformasjon. Kontaktpersoner Styret Ansvar Navn Adresse Telefon E mail Leder Mette Høgsand Poppelveien Stavanger mhel Nestleder/Sportslig leder/kasserer Leidulv Klovning Seehusensgate Stavanger Styremedlem 2/ Sekretær Kjell Sverre Håland Sjøveien Stavanger Styremedlem 4/ Sponsoransvarlig Kim Eide Feisteinveien 21B 4026 Stavanger Styremedlem 3/ Materialforvalter Jan Ole Eik Olaf Paulusvei Stavanger Styremedlem 1/ Dommeransvarlig Stine Haave Åsland Norheimskneiken 35A Stavanger Varamedlem 1 Gunnhildur Thorarensen Varamedlem 2 Terje Andersen

8 Ansvarsområder for styrets medlemmer og støtteapparat Leder Leder er ansvarlig for å: Innkalle til og lede styremøter i klubben Delegere oppgaver til de respektive ledere og tillitsvalgte Legge fram budsjett og regnskap i samråd med kasserer Rapportere pålagt informasjon til Brønnøysundregisteret etter gjeldende regler Rapportere og oppdatere klubbinformasjon i SportsAdmin, se Koordinere slik at alle tillitsvalgte har politiattest. Nestleder er leders stedsfortreder for politiattester. Delta i møter i regi av NHF Region Sørvest, Stavanger kommune, Idrettsrådet og i andre fora der klubben finner det formålstjenelig å delta. Ansvarlig for at tidsfrister overholdes ovenfor Region Sørvest og kommune, ref årshjulet Påse at klubbens håndbok revideres på årlig basis. Inneha original håndbok og gjøre den tilgjengelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden. Være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest Invitere til felles informasjonsmøte for styret, lagansvarlige og støtteapparat ved sesongstart. Sportslig leder står for selve gjennomføringen. Sette opp dugnadsskjema i samarbeid med Sportslig leder for bemanning av personer i kiosk og sekretariat. Per i dag gjør hvert lag og minigruppen dette selv. Ved spesielle arrangement koordineres dette arbeidet av styret v/leder. Søke om salgs og reklamerettigheter i hallen, ref. årshjulet. Sørge for at personalet i Tastahallen får en oppmerksomhet til jul. Leder velges for 2 år om gangen. Ansvaret som leder påligger frem til ny leder er valgt. Nestleder Nestleder er Sportslig leder og er ansvarlig for å: Sammen med Leder, være bindeledd mellom klubben og NHF Region Sørvest. Være Leders stedfortreder i å koordinere slik at alle tillitsvalgte har politiattest. Påmelding til kretsserien jmf. årshjulet. Sportslig leder er sekretariatsansvarlig for klubben. Kommunisere den sportsrelaterte informasjonen internt i klubben. Hovedkommunikasjonskilden er hjemmesiden vår. Sekundært Facebook. Til enhver tid ha oversikt over oppmenn og trenere i klubben i samarbeid med sekretær. Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben. Samle trenere, oppmenn og støtteapparat til møte før sesongstart og ved sesongslutt og ved behov. Fordele treningstider i samråd med klubbens trenere jmf. årshjulet Skal ved årsskiftet skaffe oversikt over hvilke lag klubben skal melde opp til neste sesong, fordelt på kjønn og aldersgrupper. Sende inn søknad til Stavanger kommune om treningstider for neste sesong innen fristen, jmf. årshjulet. Tilrettelegge trenerkurs etter behov i samråd med utdanningsansvarlig. Sjekke tilbud hos Region Sørvest. Hjelpe til med å skaffe trenere til lagene ved behov for lag i kretsserien fra 12 år. Være støttespiller til trenere, utøvere og andre i klubben som trenger informasjon og hjelp i sportslige spørsmål. 7

9 Assistere leder med oppdatering av håndboken. Videresende invitasjoner til håndballturneringer og cuper til alle lags oppmenn og trenere. Sportslig leder deltar i styremøtene. Velges for 2 år fra og med Øvrige styremedlemmer Styret består videre av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Vervene fordeles i konstituering av styret i første styremøte etter årsmøtet. Aktuelle verv er: Kasserer (styremedlem 1) Sekretær (styremedlem 2) Materialforvalter (styremedlem 3) Sponsor og reklameansvarlig (styremedlem 4) Dommerkontakt Utdanningskontakt Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år jf. Lovnormen. Kasserer er ansvarlig for å: Tilstrebe at klubben drives økonomisk forsvarlig og tilfredsstillende etter de retningslinjer som budsjettet legger opp til. Føre klubbens regnskap etter gjeldende regler for god regnskapsskikk, ref. NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser, ref. 12 i lovnormen. I samarbeid med Leder legge fram budsjett for kommende kalenderår som skal anbefales og godkjennes av årsmøtet. Holde løpende kontakt med de enkelte lags oppmenn vedrørende lagspesifikke kontoer og disponering av midlene herunder budsjett for reiser og deltakelse på turneringer Motta regninger for betaling Rapporterer til styret ved behov Sørge for at klubbkontingent til NHF blir betalt Til enhver tid å holde oversikt over medlemsregisteret KlubbAdmin, NIF etter gjeldende regler fra Sende ut faktura via Medlemsnett i SR bank for medlemskontingent etter medlemsregisteret fra KlubbAdmin og avstemme innbetalinger mot bankutskrifter i regnskapet. Sørge for revisjon av regnskapet i samråd med klubbens revisor. Delta i styremøter Sekretær er ansvarlig for å: Skrive referat fra styremøter og fordele disse til styret. Ajourholde klubbens årshjul Vedlikeholde klubbens internettside og sekundært Facebook. Assistere leder med oppdatering av håndboken Til enhver tid, i samarbeid med sportslig leder, holde oversikt over alle tillitsverv i Tasta Håndballklubb som; Navn, adresser, personnummer, telefonnummer og e postadresser og sørge for at de blir korrekt registrert i Klubbadmin eller annet register bestemt av NHF eller NIF. Arkivere klubbens styrepapirer og andre dokumenter elektronisk eller på annen forsvarlig måte. 8

10 Sørge for at personalet i Tastahallen får en oppmerksomhet til jul. Delta i styremøter Sponsor og reklameansvarlig er ansvarlig for å: Fungere som reklame og sponsoransvarlig Koordinere støtte til utstyr Fakturere skiltreklame i samråd med kasserer. Være behjelpelig ved nye reklameskilt / sponsorer. Delta i styremøter Materialforvalter er ansvarlig for å: Utarbeide og forbedre rutiner vedrørende innkjøp, innhente gode innkjøpsbetingelser, vareutvalg, og oppdatere prislister ved behov. Fremskaffe markedets beste avtaler for kjøp av utstyr til Tasta HK, spillere og støtteapparat. Fremskaffe medisinskrin, baller og annet nødvendig utstyr ved forespørsel fra de enkelte lag i henhold til klubbens vedtekter. Holde oversikt over klubbens totale materialsituasjon. I samarbeid med kasserer ha kontroll og oppfølging av bestillinger og kostnader. Fremskaffe sekretariatutstyr i samarbeid med sekretariatsansvarlig. Lage system for føring av bestilling av utstyr til lagene som danner grunnlag for fakturering og oversikt til respektive lag. Materialforvalter rapporterer til styret ved behov. Delta i styremøter. Dommerkontakt Kretsen ønsker en dommerkontakt per klubb. I Tasta HK har dommerkontakten i samarbeid med styret ansvar for å: Rekruttere flere dommere i klubben. Melde på dommere til dømming i regi av Region SørVest. Påse at dommere aksepterer påmeldingen. Sette sammen dommerpar i klubben hvis det er mulig. Melde inn endringer ved forfall i henhold til regionens forfallsreglement. Påse klubbens dommere er korrekt antrukket. Påse at klubbens dommere møter til kamp, kurs og samlinger. Skape et godt dommermiljø i klubben. Delta i styremøter ved behov. Utdanningskontakt er ansvarlig for å: Koordinere opplæring og kursing for klubbens trenere, oppmenn og spillere i samarbeid med sportslig leder. Delta i styremøter ved behov. 9

11 Revisor Klubben skal ha 2 revisorer, jf. 12 lovnormen Revisorer er ansvarlig for å: Vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps og revisjonsbestemmelser. Sikre at organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskapsog revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres se NIFs lov kapittel 4 eller på https://lovdata.no/dokument/nifl/niflov/ Valgkomité Klubben skal ha en valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem, jf. 15 i lovnormen. Valgkomiteen er ansvarlig for å: utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode vurdere styrets og komiteens virksomhet se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget gjennomgå med styret og medlemmene hvilke forandringer og nomineringer som kommer til å bli foreslått Før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag for nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet. presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet Trenere Det skal være minimum en trener per lag. Trener er ansvarlig for å: Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringsspill). Sørge for at laget har god oppførsel både på og utenfor banen. Ved årsavslutning skrive lagets sesongrapport i samarbeid med oppmann. Foreslå kandidater til innsatsstatuett og statuett for best utvikling samt toppscorer. Dette gjelder ikke for årsklassene Mini, 9, 10 og 11 årslag. Ved skader og ulykker på treninger er trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. (Ved kamper er dette Oppmannens ansvar). Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer som f.eks. diabetes, astma, epilepsi, ol. S ette seg inn i hva som kreves ved et eventuelt anfall eller en episode. Ved skade under trening: ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. kontakte foreldre, foresatte og klubbens leder umiddelbart. Treneroppgaven gjøres på frivillig basis og lønnes ikke. Trener får overtrekksdress med klubbens farge med klubblogo, sponsorlogo. 10

12 Oppmann Oppmannen er ansvarlig for å være: Bindeledd mellom laget og Tasta HK sitt styre. Kontaktperson mellom Sportslig leder og laget. Ansvarlig for de ikke sportslige aktivitetene av laget. Utlevere lagbag med lagets spillerdrakter og markeringsvester. Ved årsavslutning skrive lagets sesongrapport i samarbeid med trener Ved skader på kamper er oppmann ansvarlig for at skaden noteres i kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Ved skade under kamper: ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. kontakte foreldre, foresatte og klubbens leder umiddelbart. Melde på lag til serie og turneringer samt holde spillere og trenere orientert om kampene. Gi tilbakemelding til Trener om hvilke spillere som kan delta på kampene. I tilfelle omberamming av seriekamper skal retningslinjer gitt av Region SørVest følges. Eventuelle spørsmål vedrørende omberamming kan rettes til representant for aldersbestemte lag. Holde oversikt over spillernes forsikringsinnbetalinger/lisens, adresse, telefon og fødselsdato Levere ut skjema for medlemsregistrering til nye spillere Koordinere sammen med klubbens Kasserer at medlemskontingent blir betalt. Tilrettelegge reiseopplegg i forbindelse med seriekamper og turneringer. Ved forespørsel sikre at sekretariat blir organisert ved hjemmekamper og at sekretariatet er kjent med oppgavene. Koordinere for dugnad av foreldrene. Sette opp budsjett for reiser og deltakelse på turneringer for sitt lag i samarbeid med Kasserer. Rapportere kampresultater jf. gjeldende regler fra Region Sørvest. Organisere utsatte og omberammede kamper i løpet av sesongen. I samråd med Trener skal Oppmann holde orden på spillere på turneringer og på kamper. Ved deltakelse i turneringer utenom seriespill skal Retningslinjer for reiser følges for foreldrekontakt på egne turneringer. Oppmannsoppgaven gjøres på frivillig basis Oppmann får overtrekksdress med klubbens farge med klubblogo, sponsorlogo. Interne retningslinjer Sekretariat Sekretariatet skal bestå av to (2) funksjonærer som skal være klar senest 30 minutter før kampstart. En tidtaker og en sekretær. Klubben har egen sekretariatsbag. Innhold i bag skal til en hver tid være komplett. De som utfører sekretariatsarbeid har ansvar for å kontakte sekretariatsansvarlig for supplering av utstyr. Sekretariatet er ansvarlig for å: Følgende skal kontrolleres og være i orden før kampstart: Sette opp kampuret og sørge for at det er riktig innstilt for kampavvikling Papirblokk til å notere utvisninger Kulepenner Fløyte 11

13 Stoppeklokke Lovreglement Kamprapporter Dommerregning Håndballer tilpasset de forskjellige alderstrinn Skademeldingsskjema Bruksansvisning for bruk av kampuret Time out kort (grønt) Oppmann er ansvarlig å skrive ut riktig kamprapport for lag fra 12 år. For yngre lag hentes skjema for kampdokumentasjon. Begge finnes på Region Sørvest. Sportslig leder er sekretariatsansvarlig og sørger for at kampprotokoll (kamprapport) foreligger ferdig utfylt før kampstart. Dette delegeres til lagenes oppmenn. Sekretariatet er ansvarlige for å følge nøye med på hva som skjer på banen; hvem som scorer mål, gult kort, utvisninger, time out og stans av tid. Sekretariatsbagen oppbevares i låst rom hos Vaktmester i Tastahallen sammen med kampuret. Sportlig leder er ansvarlig for at bagen er à jour med riktig innhold jf. listen over. Klubben har fra januar 2012 eget høyttaleranlegg som kan lånes til kamper ved behov. Kontakt materialforvalter for lån. Alle resultater skal rapporteres til Region SørVest i tråd med de til enhver tid gjeldende rutiner. Det refereres for øvrig til retningslinjer for skjema for kampprotokoll fra Region SørVest på internett, se 12

14 Kontingenter Kontingenten skal bidra til å dekke utgiftene klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommere, turneringer, mv. For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. For spiller som er 13 år eller eldre er det håndballisensen som dekker spillerforsikring (se eget punkt ). Tidsfrist for betaling av kontingent er: 1. september. Kontingent skal være betalt innen kampprogrammet fra Region Sørvest starter opp. Faktura for kontingent sendes først ut til de eldste lagene. Minilagene får tilsendt kontingent i august/september. En spiller som ikke har betalt kontingent eller lisens har ikke rett til å spille kamper eller delta på treninger. Oppmann er ansvarlig for å påse at kontingent er betalt i samarbeid med Kasserer. Klasser Beløp [NOK] Miniavdeling , J/G 9 11 år 1000, J/G 12 15år 1.300, J/G 16 og eldre** 1.700, Senior Støttemedlemskap* 300, Tillitsvalgte ** 100, Det innvilges ingen søskenmoderasjon** *Vedtatt årsmøte 2013 ** Vedtatt årsmøtet 2015 Spiller innmeldt før betaler full kontingent. Ved innmelding i klubben skal eget medlemsskjema fylles inn og leveres til Sportlig leder. Ved innmelding etter : Innrømmes halv kontingent. Vedtatt i årsmøte 2012 Innbetalt kontingent blir ikke refundert dersom en spiller slutter i løpet av sesongen. Utmelding skal skje skriftlig til Treneravgift Det er innført treneravgift for lag over 12 år dersom det engasjeres ekstern trener skal lønnes eller honoreres. Dette kommer i tillegg til medlemskontingenten. Vedtatt i årsmøte

15 Inntektsfordeling i prosent for Tasta Håndballklubb Inntektene til klubben og lagene fordeles som følger: Beskrivelse Lag Klubben Kommentar Kontingenter 0% 100% Kontingenter Dugnader Skaffet av laget 100% 0% Skaffet av klubben 100% 0% Sponsorer Skaffet av laget 50% 50% Første år av netto minus produksjonskostnad Skaffet av klubben 0% 100% Reklame Skaffet av laget 100% 0% Annonser Skaffet av klubben 0% 100% Skilt Skaffet av laget 50% 50% Skilt Skaffet av klubben 0% 100% Lotteri kake 100% 0% Kakelotteri (godkjent av styret) Inntekter ved nedlegging av lag Dersom et lag legges ned, tilfaller lagets oppsparte midler Tasta Håndballklubb i sin helhet. Sponsoravtaler, reklame og skilt Tasta Håndballklubb har salgsrettighetene i Tastahallen for 2 år om gangen og gjelder nå for perioden Priser for skiltreklame i hallener: NOK 5.000, 1. år og kr , pr. påfølgende år. Størrelse: 200 cm x 100 cm Klubben organiserer utarbeidelse og montering av skilt i samråd med sponsor. Produksjonskostnader faktureres sponsor. All aktivitet vedrørende avtaler om skiltreklame koordineres av reklameansvarlig. Montering av skilt i hallen gjøres av klubben i samarbeid med vaktmester i Tastahallen. Lagene har anledning til å inngå avtaler om andre lagspesifikke effekter, som for eksempel T skjorter, bager og skyggelue. Lagene står selv for trykking og kostnader ved dette. Vedrørende drakter så skal disse være i klubbens farger. Overtrekksdrakter skal være klubbens merke, hovedfarge rød med sort 14

16 bukse. Bortedrakter skal være i hovedfarge sort med sort bukse. Se ellers kap. Klubbdrakt og profilering Fremskaffer lagene uavhengige avtaler, kontaktes styrets ledelse før avtaler inngås. Dugnader og tilskudd Ved enhver dugnad skal det utnevnes en ansvarlig for gjennomføring av dugnaden og oppfølging av resultat og fakturering. Alle inntekter i forbindelse med dugnader vil dedikeres det enkelte lag. Inntekter skal alltid settes inn på klubbens konto. Midlene lagene erverver seg på dugnader skal benyttes til følgende formål: Turneringer (lavere egenandel). Turer og treningsleirer. Overtrekksdresser og annet utstyr dersom dette kjøpes felles til laget og via klubbens rabattavtaler. (NB! Klubbens farger). Sosiale arrangement, hvis den økonomiske situasjonen tillater det. Bruk av midler ut over ovennevnte skal behandles av representanter innad i laget og avklares med klubbens styre. Personer med lags og styreverv i Tasta Håndballklubb er fritatt for dugnadsarbeid. Kostnader Alle utgifter, kostnader og utlegg* skal dokumenteres med originale kvitteringer. Ingen utlegg utbetales uten gyldig dokumentasjon. Tasta HK dekker følgende utgifter (så langt budsjettet tilrår): Styret vurderer dette fortløpende i henhold til økonomisk situasjon. Faktiske utgifter i forbindelse med reiseutgifter til/fra seriekamper. Bilag kreves før utbetaling. Overtrekksdrakter til trenere, oppmenn og styremedlemmer, hvis budsjettet tillater dette. Telefongodtgjøring for trenere og styremedlemmer med kr 100 per halvår mot innlevering av telefonregning. Ikke utbetalt godtgjøring etterbetales ikke. Dersom laget har midler til gode skal disse overføres til neste sesong. *Ved refusjon av utlegg skal originale kvitteringer stiftes på A4 ark godt lesbare. Det skal påføres hva utlegget gjelder, dato for utlegget, hvilket lag det gjelder, navn og kontonummer til den som krever utlegget utbetalt. Bruk flere ark om nødvendig. Legges i konvolutt og merket med Kasserer Tasta HK som leveres Kasserer. Gebyrer og bøter Dersom klubben mottar krav om bøter og gebyr fra NHF Region SørVest skal disse i utgangspunktet bli belastet lagene direkte. Dersom lagene ikke har midler tilgjengelig vil gebyrene bli registrert og trukket fra lagets konto når midlene er tilgjengelige. 15

17 Håndballisens Denne betales til Håndballforbundet og er en obligatorisk lisens som sikrer at alle som deltar i håndball har forsikring. Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. For spillere som fyller 13 år i 2015, betales det lisens som gjelder for perioden Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1 4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach håndball. Lisensen forfaller til betaling og har gyldighet fram til det påfølgende år. Les mer om lisensen på Handball.no Forsikring Alle spillere yngre enn 13 år er forsikret mot skader i tråd med retningslinjer fra NHF. Dette gjelder kun at spilleren er registrert som gyldig medlem i klubben. For spillere som fyller 13 år i gjeldende kalenderår skal det betales lisens være betalt for at forsikring skal gjelde. En kan her velge hvor omfattende forsikring en ønsker. Lisenskontroll skjer fra og kan skje uanmeldt av kretsen på kampdager. Lisens betales av den enkelte spiller. Styret er underslagforsikret jf. lovnorm Lønn og honorar Informasjon om loven: En kan betale ut kr 6000, til en person i løpet av et kalenderår uten å trekke skatt. Kjøregodtgjørelse: Betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres kjøreliste og originale kvitteringer for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr , skal det innberettes til skatteetaten. Arbeidsgiveravgift: Man er fritatt for arbeidsgiver avgift opp til kr , per person/ år. Men en kan ikke overstige et samlet beløp på kr ,. Det vil si at en kan ha 10 ansatte som en betaler inntil kr , pr. år. En kan betale ut kjøregodtgjørelse og utgiftrefusjon ved dokumenterte utgifter, men når beløpet overstiger kr , skal rapporteres til Skattetaten på eget skjema. Ta kontakt med Skatt Vest for hjelp. Økonomisk utroskap og varslingsplikt Tasta HK har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en forsvarlig måte. Ved mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta nødvendige grep i henhold til idrettens og samfunnets lover og retningslinjer. Hvis noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har mistanke om økonomisk utroskap plikter de å varsle dette til klubbens styre. 16

18 Hovedsponsor sentralt plassert i front og rygg. Klubblogo på venstre side, nummer på høyre side fremme og midt på rygg. Øvrige sponsorer på skulder samt shorts i front. Evt spillernavn nederst på rygg

19 Retningslinjer for foreldre og foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Tasta HK, men er du med følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Du har et medansvar for aktivt å hjelpe trenere med utstyrsplassering og rydding, samt assistere trenere ved behov. (Spesielt for lagene mini 1 og 2) Sørge for at ditt barn møter og er klar for trening til rett tid. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Dugnadsvett noen kjøreregler: Dugnad skal i utgangspunktet være frivillig. Idrettslagene kan selvsagt henstille medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltagelse må baseres på frivillighetsprinsippet og ikke innføres som tvangsordninger. Et idrettslag kan heller ikke pålegge foreldre som ikke er medlemmer å stille på dugnader og gi dem bøter for uteblivelse fra dugnader. Styret kan heller ikke på prinsipielt grunnlag vedta bøter for at medlemmer ikke stiller og eller ikke kan stille på dugnad. Årsmøtet i klubben kan i særlige tilfeller pålegge medlemmer å stille på dugnad der dette er en forutsetning for at aktiviteten skal kunne gjennomføres og der alternativet er at aktiviteten må legges ned. I så fall vil pålegget måtte gjelde medlemmene. Retningslinjer for utøvere Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Være ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel MOBBING ER IKKE AKSEPTERT! 18

20 Retningslinjer for trenere Som trener skal du bidra til: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre om håndballens verdier : Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Være et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Innholdet i treningen skal være preget av: o En målrettet plan o Progresjon i opplevelser og ferdigheter o Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser o Effektiv organisering o Saklig og presis informasjon o Kreative løsninger o Fleksibilitet ved problemløsning o Unngå favorisering av egne barn på laget som du er trener for. Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon og Fair Play. Retningslinjer for oppmenn/lagledere Som oppmann/lagleder skal du bidra til: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre om håndballens verdier : Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Være et godt forbilde Som oppmann er du inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Som oppmann skal du bidra til god kommunikasjon og Fair Play. 19

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer