ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås"

Transkript

1 ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås Serie E Studentarbeider E4/2009 ISBN

2 Innhold Innhold Innledning Tema Problemstilling og framgangsmåte Institusjonelle rammevilkår Generelt Konsesjon Forhandlinger Avtaleforhold Fallretter i vassdrag Ekspropriasjon eller jordskifte? Bruksordning og tapsgaranti Hva skal til for å fremme? Hva skal til for å lide tap? Mindretallsvern Selskapsformer og skattlegging Småkraftverk Presentasjon av sakene Sak 1. Heikraft A/S i Seljord, sak nr : Generelt Partsanalyse Problemer til diskusjon Sak 2. Nordbø i Nissedal, sak nr Partsanalyse Problemer til diskusjon Problemstilling og avsluttende refleksjoner Svar på problemstilling Avsluttende refleksjoner

3 6. Kilder Litteratur: Muntlige Kilder: Vedlegg Innledning 1.1. Tema Vannkraft er den viktigste formen for kraftproduksjon på fastlandet i Norge. Dette betyr at i store deler av landet er vassdragene og naturen knyttet til vassdragene berørt av vannkraftutbygging. Vi har i denne rapporten tatt for oss to jordskiftesaker som har gått for Øvre Telemark Jordskifterett, og som gjelder bruksordning i forbindelse med småkraftutbygging. Dette er en ny og til dels komplisert sakstype. Saker med stor samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk interesse prøver jordskifteretten å kjøre effektivt og prosessøkonomisk, samtidig som de kumulative vilkårene i 1(1) og 3 bokstav a må være oppfylt. Dette er noe vi skal drøfte underveis i rapporten. Gjennom denne typen saker ser samfunnet at jordskifteretten er et meget viktig verktøy. Det er lviktig for jordskifteretten å være handlekraftig, hvis man ikke er det blir jordskifteretten fort uinteressant og lite aktuell. Kraftutbyggingssaker er eksempler på saker som ikke tåler å bli gamle, man må komme seg raskt igjennom disse. Saker hvor det har vært tvist om grensen i over 100 år klarer derimot å vente halvannet år til. I denne rapporten har vi satt oss inn i to ulike saker vedrørende bruksordning vannkraft. I løpet av arbeidet har det dukket opp ulike problemstillinger som vi har forsøkt å drøfte. 3

4 Bilde nr 1: Wraas kraftstasjon i Vrådal. Foto: Anine Lunde 1.2. Problemstilling og framgangsmåte Problemstillingene våre kan oppsummeres i to punkter: Har private utbyggere mulighet til å tvinge andre parter med på et prosjekt? Er det mulig å ekspropriere til småkraft? Hvordan var partenes kjennskap til jordskifteretten før saken? Hvordan har partene opplevd jordskifteretten som konfliktløser? For å svare på dette har vi undersøkt to saker; Heikraftsaken og Nordbøsaken. Vi har intervjuet partene for å kunne analysere deres forhold til denne typen bruksordning, som kan være av stor økonomisk betydning for dem. Ettersom Heikraftsaken kun berører to parter hvor den ene vil få en langt større andel enn den andre, vil vi også gå nærmere inn på mindrepartsvernet og hvilken rett vedkommende har, sett i lys av tapsgarantien og alminnelig rettferdighet. Fremgangsmåten i intervjuene vi foretok av partene var at vi på forhånd skrev ned noen spørsmål. Noen av disse spørsmålene er felles for alle våre intervjuobjekter. Disse spørsmålene er felles for alle partsintervjuene vi foretok: Kjente du til jordskifteretten fra før? Hva er din interesse i saken? Hvordan vil du helst se saken løst? 4

5 Hvordan er dine kunnskaper om kraftutbygging? Føler du at noen av partene i saken har hatt et kunnskapsovertak, og tror du i så fall at dette har hatt noen innvirkning på saken? Hvordan og hvor lang var prosessen før jordskifteretten ble koblet inn? Ble det gjennomført forhandlinger, møtevirksomhet eller lignende? Hvordan har du opplevd jordskiftesaken?(her er vi både ute etter tidsaspektet og det økonomiske.) I tillegg til intervjudelen har det vært nødvendig å sette seg inn i lovverket som regulerer denne type utbygging, da det er en forutsetning for å forstå fremgangsmåten en benytter før en kan starte byggeprosessen. 2. Institusjonelle rammevilkår 2.1. Generelt Institusjoner vil i denne sammenhengen forstås som de normene og reglene som styrer de menneskelige handlingene. Vi kan si at det handler om en form for spilleregler. Disse institusjonene kan i følge Sevatdal og Sky (2003) dreie seg om så vel det juridiske regelsystem, med alt det innebærer fra de formelle lovene til sedvanerett, men det kan også dreie seg om kulturelle eller religiøse normer for adferd, skikk og bruk, moral og etikk. I dette kapittelet skal vi drøfte ulike hjelpemidler som kan benyttes og vilkårene som må tas hensyn til ved utbygging av små kraftverk. Kraftutbygging involverer mye penger, både til investeringer og deretter i avkastning. Som regel er partene interessert i å komme i gang med utbygging av kraftverket så fort som mulig. Tidsfaktoren gjør at det mest ideelle er å finne en minnelig løsning for utbyggingen før man bruker jordskifterettens kompetanse, dette av prosessøkonomiske årsaker. Det er mange penger inne i bildet og en er tjent med å få til en minnelig ordning for å minimere transaksjonskostnadene. Jordskifte er aktuelt for å finne en bruksordning for fordeling av fallet, eller dersom en har med en uvillig part å gjøre for det er kun jordskifteretten som kan tvinge noen til å bli med på et tiltak. Et problematisk moment er at en jordskiftesak ofte tar lenger tid enn en sak som dras for den alminnelige domstolen. 5

6 2.2. Konsesjon Det er ikke alle former for vannkraftutbygging som krever konsesjon. I følge vannresurslovens 8 kan ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i 12 eller 15, eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. Kraftverk med en større produksjon enn 10 MW skal behandles av Olje og energidepartementet og regjeringen. Kraftverk mindre enn 10 MW søknadsbehandles av NVE(Norges Vassdrags og Energidirektorat.) Små kraftverk kan deles i tre kategorier. Mikrokraftverk; under 100kW eller 0,1 MW, Minikraftverk; fra 100kW til 1000kW og Småkraftverk fra 1000kW til 10000kW. Det kan være vanskelig for grunneierne alene å avgjøre om et tiltak er til skade eller ulempe. Det skal derfor meldes fra til NVE at en ønsker en konsesjonspliktsvurdering. I konsesjonssøknaden søkes det om bygging av kraftverk. Det må gis tillatelser etter vannressursloven og energiloven for bygging av kraftverk med koblingsanlegg og kraftlinjer og forurensningsloven for selve gjennomføring av tiltaket. Dersom en planlegger å anlegge et småkraftverk, er det NVE som har forvaltningsansvaret for denne prosessen. Helt fra de første søknader og meldinger, til kontrollettersyn når det står ferdig. Privatrettslige forhold skal være avklart før konsesjon blir gitt. Gunnar Wraa uttaler imidlertid i sitt intervju, se vedlegg nr. 3, at hvem som helst kan sende inn konsesjonssøknad for hvilket som helst vassdrag, men at NVE trolig vil prioritere de søknadene hvor avtaleforholdene er ordnet. Som hovedregel er det opp til tiltakshaver å sørge for minnelige løsninger med de som har fallrettigheter i elven som skal utbygges. Hvis det ikke lar seg gjøre å forhandle seg frem til løsninger i minnelighet kan det bli snakk om bruksordning etter jordskifteloven eller ekspropriasjon. Forhandlinger og mulighetene for både bruksordning og ekspropriasjon vil bli omtalt i de neste kapitlene. I følge NVE 1 ligger det 432 konsesjonsøknader om småkraft inne til behandling pr 28. september Så langt i år har de innvilget 35 søknader mens 11 har fått avslag. Når det gjelder mini og mikrokraft er tallene noe lavere. Her ligger det 107 søknader til behandling hos NVE. Hittil i 2009 er det 14 prosjekter som har fått innvilget konsesjon mens bare 2 har fått avslag på søknaden sin. For Telemark som ligger det for øyeblikket inne 12 søknader om konsesjon. 1 6

7 Figur 1: Utviklingen i konsesjonssøknad og innvilgning Kilde: 026.html Tabellen som er grunnlaget for grafen over ligger som vedlegg til oppgaven. Se Tabell 1: Antall GWh nyttbar, utbygd og ikke utbygd vannkraft. Den store økningen i nyttbar energi som vi kan se i tabellen mellom 2003 og 2004 skyldes at små kraftverk fra 50 til 10000KWh ble tatt med i beregningen. I samme tidsrom var det også økning i vernede vassdrag og i resterende vassdrag. Dette skyldes inkludering av nye vernede vassdrag etter en supplering av verneplan for vassdrag. Tallgrunnlaget her inkluderer som vi skjønner også de store kraftutbyggingene. Som vi ser av grafen over har både meldinger, søknader og innvilgede konsesjoner økt tilnærmet likt de siste årene Forhandlinger Jordskifterettens ulempe som forhandlingsarena er at en rettsprosess tar tid og at det er en mulighet for å anke avgjørelser. Da tidsfaktoren er så viktig strekker partene seg lengre enn normalt i forhandlinger i forkant av jordskiftesaken for å unngå en rettsprosess, det vil si at forhandlingsrommet ofte er relativt stort. Før man kan begynne å forhandle må man ha identifisert interesse, sak og alternativ. Kompleksiteten i forhandlingene styrer hva slags forhandlingsstrategi som blir valgt. Langvarig relasjon mellom partene i saka og tidligere konflikter mellom dem øker kompleksiteten i sakene. Økt kompleksitet vil føre til et større behov for felles informasjonsutveksling og problemløsning for å komme frem til en avtale som gagner alle partene. Ved flere forhandlingspartnere må man ta større hensyn til 7

8 samordning av partene og selve styringen av forhandlingsprosessen. Assistert forhandling kan i noen tilfeller være nyttig der maktforskjellen mellom partene er stor. I saker der store økonomiske verdier står på spill er det en utfordring å komme frem til en avtaleformulering, selv om partene i utgangspunktet er enige om løsningsmuligheten. Det er også svært viktig at avtaleformuleringen er entydig for å hindre konflikter i gjennomføring av avtalen. Når forhandlingsprosessen ender i oppstart av et felles falleierlag blir det ofte behov for å følge opp avtalen ved senere utvikling og endring av avtalen. Man har en fordelingssituasjon når en mengde goder eller ulemper skal fordeles mellom parter (Rognes:2008 s.40), det være seg ved forhandlinger om kostnader, priser og ressurser med mer. Avtalemulighetene i en fordelingsforhandling er kompromiss, brudd eller at noen gir etter for kravene fra andre parter. I en slik forhandling vil partene konkurrere mot hverandre i en forhandlingssone i et nullsumspill. Partene har motstridende interesser og et godt resultat for noen vil være et dårlig resultat for den andre parten. Figur 2. En tenkt forhandlingssone mellom kjøper og selger. Figuren er hentet fra (Rognes 2008) Basert på kjøpers betalingsevne og alternativ har kjøper en maksimalpris, et reservasjonspunkt over hvor mye han er villig til å betale. Prisambisjonen ligger på aspirasjonsnivået. Selger har også reservasjonspunkt (minstepris) og aspirasjonsnivå, men disse ligger på et annet nivå enn kjøpers. 8

9 Kunnskap om motpartens reservasjonspunkt og aspirasjonsnivå er som regel ukjent for den andre parten. Mellom kjøpers og selgers reservasjonspunkt i modellen finner man en positiv forhandlingssone og det er innenfor den man bør komme frem til en avtale. Ved negativ forhandlingssone er selgers minste salgspris og reservasjonspunkt høyere enn kjøpers reservasjonspunkt og maksimalpris. Da vil det være umulig å komme frem til en avtale med mindre kjøpers eller selgers reservasjonspunkt endres underveis. Forhandlingen starter ved at den ene parten kommer med starttilbud og motpart svarer med et justerende mottilbud til dette. Forskning viser i følge Rognes (2008)at justeringen fra starttilbud til mottilbud som regel er for liten. Starttilbudet påvirker mottilbud, dette fører til at det enkelte ganger lønner seg å komme med starttilbudet. Åpner man derimot med for ekstreme starttilbud vil man derimot lett oppnå brudd og misnøye. Er man usikker på motpartens reservasjonspunkt kan det være lurt å overlate starttilbudet til motparten. Den som har maktposisjon vil som regel starte for å få kontroll over forhandlingsprosessen. Dramatisering av forhandlingene, det være seg bruk av trusler, ultimatum, opptrapping av konflikt og bruk av tidsfrister blir brukt for å gi motparten informasjon om hvilke virkemiddel du rår over og at du er villig til å bruke dem. Dramatisering kan være nødvendig, men er risikable å bruke. Trusler bør være troverdige og konkrete for ikke å tape troverdighet. Misser man troverdighet kan det være vanskelig å holde fram med forhandlingene. Integrasjon dreier seg om å få til avtaler bedre enn kompromiss i enkeltsaker(rognes:2008 s.59). Integrasjonsforhandlinger er mer krevende enn fordelingsforhandlinger, da man ved integrasjonsforhandling må handtere både samarbeid og konkurranse i en og samme prosess. I mange komplekse saker er integrasjon den eneste muligheten man har for å komme fram til enighet om en avtale. Felles problemløsning og integrasjon vil styrke forholdet mellom partene og føre til bedre forhandlingsklima mellom partene i fremtidige forhandlinger. For at en integrasjonsforhandling skal være mulig må følgende vilkår være oppfylt: potensial, motivasjon og kompetanse. Forhandlinga må dreie seg om flere dimensjoner slik at man kan skape kreative pakkeløsninger, samtidig som partene må være villige til å delta i tidkrevende og komplekse forhandlinger. Da partene tror at deres interesse skinner i gjennom til motparten, noe som fører til underkommunikasjon, kan det være vanskelig å få til integrasjon. Man bør ha flere avtaleforslag for å få til en diskusjon mellom partene og for å ivareta underliggende interesser. Avtaleforslaget bør være attraktivt nok for at en motpart skal kunne akseptere det og vise vilje til videre samarbeid. Godtar motparten forslaget kan man begynne å lage et avtaleutkast. Ved bruk av prosedyrer kan man ivareta kravene i integrasjonsforhandlinger når det gjelder handtering av 9

10 samarbeid og konkurranse, sak og relasjon. Man bør fokusere på samarbeid før konflikt, da man gjennom samarbeid kan finne og utvikle de beste løsningene. Prosedyrer i integrasjonsforhandlinger, definert i Rognes 2008 s Etablere enighet om prosedyrer og visjoner 2. Utveksling av informasjon, definisjon av forhandlingsproblem 3. Oversikt over potensielle pakker 4. Utbygging av pakker 5. Fordeling 6. Avtale 7. Iverksetting Møter med flere parter er ressurskrevende og utfordrende da parter med ulike mål og interesser sammen skal komme fram til en felles strategi og avgjørelse. Dette resulterer i at dynamikken i forhandlingene kan bli ustabil. For at forhandlinga skal bli konstruktiv er det viktig med god styring av selve forhandlingsprosessen. Der er derfor viktig at partene er enige om organiseringen og spillereglene for prosessen. Partenes motiv ned flerpartsavgjørelser er i mange tilfeller basert på ønske om et godt resultat for egne interesser. Gruppeavgjørelser kan bli blokkerte av at dem ikke samkjører med den enkeltes interesser. I Rognes, 2008 s. 86 finner man oppført ulike strategier som man opplever i flerpartsforhandlinger, de følgende strategier er byråkratstrategi, enighetsstrategi, individualistisk strategi, koalisjonsstrategi og integrasjonsstrategi. Ved en byråkratsstrategi ønsker man å bevare status quo ved å blokkere avgjørelsesprosessen og fremstille endringer som umulige. Denne strategien er velegnet der avtalen skal være enstemmig vedtatt. Enighetsstrategi handler om å bli enige om et løsningsforslag og bygge opp argument rundt denne. Denne strategien godtar ikke avvikende ideer og kritikk noe som kan forhindre kreativitet og vurdering av flere løsningsmuligheter. Når man bruker individualistisk strategi ønsker man et godt resultat for seg selv, uavhengig om det er et godt resultat for de andre partene. En slik strategi blir ofte benyttet og kan slå i gjennom ved en dårlig styrt prosess. Koalisjonsstrategi blir styrt av et flertall for å fatte en avgjørelse ut fra deres interesser, den vil dermed være mest velegnet ved 10

11 flertallsvedtak. Integrasjonsstrategi fokuserer på interesser og prioriteringer, utvikling og skissering av alternative forslag. Sentrale utfordringer ved flerpartsforhandlinger er normer, avgjørelsesregler og lederolla (Rognes 2008 s.91). Man bør diskutere spilleregler tidlig i organisasjonsprosessen for å sikre seg et godt forhandlingsklima. Avgjørelsesregler former forhandlingene, skal det være enstemmig enighet må partene samarbeide om en løsning der alle interesser blir hørte. Ved flerpartsavstemmelser vil det ofte dannes majoritetskoalisjoner der mindretallets synspunkt ikke vil bli tatt hensyn til. Ved krav om enstemmig vedtak vil prosessen ofte være langvarig og kompleks, men prosessen vil da ofte være mer åpen for kreative forslag og integrasjon. Lederen skal styre forhandlingsprosessen, noe som kan være problematisk der lederen har overordna status eller er delaktig part i forhandlinga Avtaleforhold Når en skal utnytte elva gjennom et kraftverk vil det alltid være viktig med forhandlinger i forkant for å komme frem til gode avtaler. Vi skal nå ta for oss er hvilke avtaler en ofte finner liggende til grunn for utbygging av vannkraft. I Norge har vi avtalefrihet. Denne avtalefriheten er et ulovfestet prinsipp som vil si at en i utgangspunktet står fritt til å avtale akkurat det en vil, og en muntlig avtale over kjøkkenbordet er like mye verdt som en skriftlig avtale som er kommet i stand ved hjelp av advokater. Felles for alle avtaler er at de stifter eller endrer rettsforhold mellom partene. Noen begrensninger er det likevel i prinsippet om avtalefrihet. Et av disse er vernet for den svake part som vi vil komme tilbake til senere under bruksordning. En annen sak er at partene lovlig må kunne avtale om saksforholdet; de må ha råderett. En avtale som er inngått skal alltid holdes. Unntaket er hvis avtalen av en eller annen grunn er ugyldig eller den rett og slett er umulig for partene å overholde. I slike tilfeller kommer avtalelovens 36 til anvendelse. Avtaler om leie eller kjøp av fallretter er den type avtale vi har stiftet mest kjennskap til gjennom dette prosjektet. I alle sakene vi har sett på har stridens kjerne ligget rundt avtalene om fallretten til vassdraget, enten det har dreid seg om leiepris pr år eller for hvor mange år leieavtalen skal vare. Under kan det leses mer om fallretter. Spørsmålet om leieavtalens varighet er viktig for mange på 11

12 grunn av muligheten for hjemfall etter et visst antall år. Hovedregelen er at en slik avtale bør vare minst 40 år, men ofte blir det avtalt for all framtid. Vi har lagt ved noen av avtalene vi fikk av Gunnar Wraa. Disse er faktiske avtaler som er tinglyste og fortsatt gyldige. Disse finner vi i vedlegg 5,6,7 og Fallretter i vassdrag Grensene i vassdraget er avgjørende for hvor stor andel grunneieren vil få i et falleierlag. Som det følger av jskl 16, tredje ledd og 88, første ledd fastsette grenser etter vassdragslova 2, 3 og 4. Vassdraget tilhører den som eier grunnen vassdraget dekker, hvis ikke annet følger av særlige rettsforhold, jf vassressurslova 13, første ledd. Djupålsregelen i vassdragslova 2 inneholder regler om eierforhold der grenser går på hver sin side av et vassdrag. Grunneier har som hovedregel i vassressurslova 13, andre ledd, lik rett til å nytte fallet på hver side av elven, uavhengig av hvem som eier grunnen under vassdraget. Det kan være uklart om fallretten følger hovedregelen der det foreligger bruksretter til vassdraget. Bruksretten må brukes til det den var tiltenkt under etableringen av bruksretten og kun en viss endring av bruken kan aksepteres. En rettsutgreiingssak etter jordskifteloven vil kunne finne ut om bruksrettshaver sin rett vil ha noe å si for utnytting av fallretten. Jordskifteloven 88 a hjemler at jordskifteretten kan klarleggje og fastsette eigedoms og bruksrettstilhøva i sameiger og i andre område der det er sambruk mellom eigedomar, når dette er nødvendig av omsyn til rasjonell bruk av området. Man kan ikke bruke rettutgreiing dersom det foreligger det tvist der 2 parter påstår eksklusiv fallrett, unntaket er dersom dette er nødvendig for gjennomføring av en bruksordning. En småkraftsak vil gå under vilkåret om sambruk mellom eigedomar der to eiendommer har en felles fallrett. Vilkåret om rasjonell bruk er i fallrettsaker som regel lett å oppfylle dersom det er snakk om utbygging til vannkraft. Som det følger av sameigelova 10, 2 ledd og jordlova 12 kan fallretter fristilles fra landbruksdriften. Ved utbygging av småkraft kan man komme i konflikt med etablerte bruksretter, det være seg alt fra fiskeretter til kvernretter. Kommer ikke utbyggerne av småkraft til enighet med bruksretthaver kan man kreve bruksretten avløst som egen sak jskl 2 bokstav d, jf 36. Faller ikke bruksretten inn under jskl 36 sin uttømmende liste, må retten avløses som del av en jordskiftesak, jf jskl 39. Det vil da være vilkår om bruksretten vil være til hinder for et tjenelig skifte og at avløsning vil foregå utan skade for nokon part. Jordskifteretten har videre kompetanse til å holde 12

13 fritt skjønn for bruksretter i jskl 36 og 39 til jord, pengar eller andre verdiar, jf jskl 39 og servituttlova 19, andre ledd Ekspropriasjon eller jordskifte? Generelt kan en si at det stilles høyere krav for å få hjemmel til å ekspropriere til private formål jf. 2 i oreigningslova, enn det å holde en bruksordningssak for jordskifteretten jf. 1(1) og 3 bokstav a i jordskifteloven. Tidligere kunne man få ekspropriert dersom man hadde konsesjon etter reglene i kapittel 6 i vassressurslova, men nå er disse reglene fjernet. NVE har videre gitt signaler om at det nærmest er et krav om at tiltakshaver ordner opp gjennom minnelige avtaler dersom de ønsker en kraftutbygging. De har videre også gitt signaler om at de vil bli tilbakeholdne med å gi ekspropriasjonstillatelser etter 2 for å kunne erverve fallretter i tilknytning til denne type tiltak. For i det hele tatt å kunne få løyve til ekspropriasjon jf. 2 i oreigningslova, må det regnes med at inngrepet tvillaust er mer til gagn enn til skade. Dette må sies å være strengere i sitt innhold sammenliknet med de kumulative vilkårene for å holde et jordskifte, hvor kravet grovt forklart er vurderingen av utjenlige eiendomsforhold( 1) og videre at partene individuelt sett ikke skal lide tap( 3). Det strenge kravet for ekspropriasjonstillatelse, kan i følge Bergtun (2007)på mange måter sees på som grunnen til at man heller velger bruksordning fremfor ekspropriasjon. Ved ekspropriasjon av fallrettighetene blir den berørte grunneieren en passiv mottaker av erstatning, fallrettigheten han hadde blir skilt vekk fra eiendommen, og tiltakshaveren får løyve til å overta denne fallrettigheten til den berørte grunneieren mot en erstatning. For å beregne fallretterstatningen må man finne en pris på naturhestekreftene man kan hente fra fallet. Denne prisen lå på mellom kroner mellom 1975 og I tillegg får man ved vannkraftutbygging et flatt påslag på 25 % i erstatning jf. vassdragsreguleringslova 16 nr.3 og vassressurslova 51, 2.ledd. Jf. Bergtun (2007). Således kan en si at ekspropriasjonserstatningsreglene etterstreber en form for gevinstfordeling, og går i denne type saker, som omhandler vannkraftverk, vekk fra det ordinære tapsprinsippet, hvilket i følge Steinsholt, er vanligst når det utmåles erstatning på bakgrunn av en ekspropriasjon. Ved en bruksordningssak i jordskifteretten blir eieren tvunget inn i et falleierlag, hvilket på sin side opptrer som et sameie. Således kan man si at fallrettigheten ikke blir brutalt tatt fra vedkommende, i hvert fall ikke i like stor grad som ved en ekspropriasjon av fallretten. Det falleierlaget som dannes av jordskifteretten ved en bruksordning mottar falleie til markedspris, 13

14 videre blir alle grunneiere tilbudt en rett til å delta i et evt. driftselskap som står for selve utbyggingen. De kan videre også sikre sine fremtidige muligheter til å delta i evt. senere prosjekter tilknyttet kraftverket ved å avtale en hjemfallsrett. Denne løsningen uttrykker Bergtun (2007) at etterstreber lokal eierskap og deltakelse, samt næringsvirksomhet i lokal distriktet Bruksordning og tapsgaranti Bruksordning reguleres av reglene i jordskiftelovens 2 c nr 1 og 2 og var i utgangspunktet tiltenkt å regulere bruken i områder der to eller flere eiendommer var i et rettslig fellesskap men hverandre eller sagt på en annen måte, hadde utnyttelsesrett. 2. c) Jordskifte kan gå ut på å 1. Gi reglar om bruken i område der det er sambruk mellom eigedomar. 2. Gi reglar om bruken i område der det ikkje er sambruk mellom eigedomar, når jordskifteretten finn at det ligg føre særlege grunnar. Et moment som er viktig å drøfte er om det etter jordskiftelovens 3 bokstav a er et tap å ikke få maksimal profitt ut av et tiltak? Holder det med et overskudd? Jskl. 3 bokstav a er en individuell tapsgaranti som sikrer den enkelte part mot tap. Hvis man derimot ser på det andre kumulative vilkåret som må være oppfylt etter 1 (1) hvor hovedvilkåret er tjenlighet etter tid og tilhøva, altså det dynamiske perspektivet kan man av forarbeidene se følgende rammer for vurderingen. Forholdene for en eller flere må være utjenelige. Utjenligheten må sees i forhold til aktuelle, påregnelige bruksmåter Tilhøva må kunne gjøres positivt bedre ved bruk av ett eller flere av virkemidlene i jordskiftelovens 2. Det viktigste momentet er at ingen skal lide tap. Det betyr ikke at den ene objektivt sett ikke kan komme bedre ut av det enn den andre, så lenge ingen av partene lider tap. Slik sett kan en si at 3 bokstav a hele tiden etterstreber en pareto optimalitet. Paretoendring, er en endring som fører til nytte for noen samtidig som at ingen får det dårligere. 14

15 Selv om lovteksten er passivt formulert er hensikten bak den ganske klar, nettopp det at det skal skapes en netto nytte i skiftefeltet, altså en skiftegevinst ved bruk av virkemidlene for de forskjellige typene av jordskifte i 2. Det er altså ikke hensikten bak 3 bokstav a å få maksimalt profitt ut av tiltaket, men å sikre mot tap Hva skal til for å fremme? Hva skal til for å lide tap? Krav til å kunne fremme sak er de kumulative vilkårene i 1 og 3 a. Meningsinnholdet i 3 a er I og for seg klart, selv om det kan være vanskelig å praktisere. Tid og tilhøva jf. 1, kan være vanskeligere å forholde seg til. Ingen er tjent med at man ikke kan drive, og dersom partene ikke er enige om kostnadsfordelingen vil alle lide tap. Med kraftutbygging tar man fremmingsvedtaket løst i starten og er heller mer konkret på slutten, fordi det er vanskelig å regne på tall i startfasen. Å regne i kroner er praktisk talt umulig i store kraftutbyggingssaker, hvilket er noe av grunnen til at fremmingsvedtaket tas sent i prosessen Mindretallsvern Ved bruksordning oppretter jordskifteretten et falleierlag. I et falleierlag stårr store økonomiske interesser på spill, og det er nødvendig med et mindretallsvern. Jordskifteretten har hjemmel til å fastsette vedtekter for laget som sikrer mindretallets retter. For kraftutbyggingsaker må man ha bestemmelser om f. eks leieforhold for å kunne verne mindretallet og sikre deres interesser, også i fremtiden. Ved utforming av vedtektene for falleierlaget kan jordskifteretten gi visse føringer for driftsselskapet. Man må passe på at en stor part ikke får anledning til å overkjøre mindre parter, samtidig som man må unngå at mindretallet trenerer saken og som dermed forhindrer muligheten for å komme til en utleieavtale med et driftsselskap. Man må ha et mindretallsvern, og det er opp til jordskifteretten å passe på at alle partene blir sikret 3. Man må ha bestemmelser om leieforhold i falleierlaget. Slike bestemmelser er uunnværlige i denne type saker. Dette for å kunne verne de mindre partene og sikre deres interesser også i fremtiden, da jordskifteretten for lengst er ute av bildet. En part med en liten andel i et falleierlag vil lett kunne bli overkjørt, hadde det ikke vært for reglene som man har på ulovfesta grunnlag. Jordskifteretten har hatt mindretallsvern siden jaktloven fra 1930 tallet og man har også hatt tilsvarende regler i aksjeloven og i nyere tid eierseksjonslova 4. For å komme til en hensiktsmessig, forsvarlig og ikke 2 Pers. med. Gunnar Osen i intervju 25. September Pers. med. Svein Dag Midtsund i intervju 27. September Pers. med. Ove Flø, 1. Oktober

16 minst rettferdig løsning tar retten ut det beste fra ulovfestet rett og det som står i liknende lover. Videre vil jordskiftedommeren opplyse i rettsmøtet at det kan få konsekvenser for den part som misbruker sin rett på bakgrunn av sin situasjon som største part Selskapsformer og skattlegging Hvis man ser på de institusjonelle rammevilkårene for å holde en bruksordning bør man være observant på praksisen til jordskifteretten når det gjelder etablering av eierlag. Videre er det verdt å merke seg mulighetene for etablering av mer risikofylte driftselskap, noe som i følge Flø (2009) er utenfor jordskifterettens kompetanseområde, og som således reguleres gjennom selskapsloven. I forbindelse med dette har vi en spesialregel i jordskiftelovens 34b, som i hovedsak går ut på at man har delt (proratarisk) ansvar. Selskapsloven 2 4 (1)bygger på solidaransvar. Videre er det slik at man jf. 34b vil stemme etter andeler, og ikke etter ett hode, en stemme prinsippet. Den kanskje viktigste forskjellen for jordskifterettens dannelse av eierlag kontra driftsselskap som reguleres gjennom selskapsloven, er nettopp det at det ikke kreves enighet i lag som er stiftet av jordskifteretten for at vedtaket skal være gyldig. Selskapslovens 2 12(1) krever enighet. Passiv kapitalforvaltning og hjelpefunksjon er fritatt fra selskapslovens bestemmelser, og kan således legges inn I lag stiftet av jordskifteretten, jf. 34b, mens alle tiltak som går inn under betegnelsen økonomisk virksomhet reguleres gjennom selskapsloven. Eierlag stiftet av jordskifterettene vil da normalt falle utenfor selskapslovens 1 1 og dermed utenfor økonomisk virksomhet og ansees som tingsrettslige sameier. Vilkåret for økonomisk virksomhet jf. Selskapslovens 1 1, er at den økonomiske virksomhet som utøves av to eller flere, må skje på felles regning og risiko. Videre må det foreligge en form for virksomhet som omfatter en felles aktivitet. Meningen er at det skal skilles fra aktiviteter som deltakere foretar uavhengig av sammenslutningen, dette kalles for integrasjonskravet. Aktiviteten som utøves må være av et visst omfang og en viss varighet for at det skal være virksomhet i selskapslovens forstand. Når det gjelder omfang og varighet, er det totalinntrykket som er avgjørende. Stort omfang vil redusere kravet til varighet og visa versa. Fysisk arbeid knyttet til vedlikehold og administrering av virksomheten slik som f. eks. regnskap, er variabler som blir lagt vekt på ved vurdering av aktivitetens omfang. Dersom det er opprettet et administrasjonsapparat med ansatte, kontor o.l. er dette aktiviteter som trekker det hele i retning av å falle inn under selskapslovens bestemmelser. 16

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer