TILSYNSRAPPORT S T Y R E T S A N S V A R F O R R E T T O G N Ø D V E N D I G K O M P E T A N S E I V I R K S O M H E T E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT S T Y R E T S A N S V A R F O R R E T T O G N Ø D V E N D I G K O M P E T A N S E I V I R K S O M H E T E N"

Transkript

1 Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2013/2247 Deres referanse: Toten Montessoriskole ved styrets leder Kolbulinna KOLBU TILSYNSRAPPORT S T Y R E T S A N S V A R F O R R E T T O G N Ø D V E N D I G K O M P E T A N S E I V I R K S O M H E T E N T o t e n M o n t e s s o r i s k o l e O r g. n r Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata 36, Hamar Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org.nr.: NO Bankgiro: IBAN: NO BIC/SWIFT DNBANOKK

2 Side 2 av Tema for tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten Om gjennomføringen av tilsynet Kort om Toten Montessoriskole Rett og nødvendig kompetanse hos undervisningspersonalet Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Skolebasert vurdering Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Tilstandsrapport Rettslige krav Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Oppsummering og konklusjon... 12

3 Side 3 av Innledning Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med skoler godkjent etter lov om private skolar med rett til statstilskott (privatskoleloven) av 4. juli 2003 nr. 84, jf. 7-2 første ledd. 1 Det rettslige grunnlaget for tilsynet er privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i denne og forutsetningene i den enkelte skoles godkjenning i forbindelse med tillatt øvre elevtall og utdanningsprogram. Rettslige plikter etter annen lovgiving og regelverk kontrolleres i den grad privatskoleloven, forskriftene til denne eller skolens godkjenning henviser til det. Dersom det under tilsynet avdekkes forhold i strid med de rettslige kravene som stilles til skolen, kan Utdanningsdirektoratet reagere på dette i henhold til privatskolelovens reaksjonsbestemmelse 7-2a. Mulige reaksjoner etter denne bestemmelsen er pålegg om retting, tilbakeholdelse av statstilskudd, tilbakekreving av statstilskudd og tilbaketrekking av skolens godkjenning. Utdanningsdirektoratets tilsyn med private skoler er offentlig myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I denne rapporten presenteres Utdanningsdirektoratets vurderinger og konklusjoner i forbindelse med det tilsynet som er ført med Toten Montessoriskole, i perioden fra og med 13. mars 2013 til og med dags dato. 1.1 Tema for tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten Privatskoleloven åpner for at private aktører kan gi barn og unge tilbud om grunnopplæring som et alternativ til det ordinære offentlige opplæringstilbudet. Forutsetningen for å være innehaver av godkjenningen og for å motta statstilskudd er at skolen drives i samsvar med de krav som er fastsatt i privatskoleloven, i forskrifter gitt i medhold av loven eller i individuelle godkjenninger gitt av Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet kontrollerer at de private skolene som mottar statstilskudd, drives i samsvar med de krav som er fastsatt i eller i medhold av privatskoleloven. Følgende tema og rettsregler er kontrollert i dette tilsynet: Styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse, jf. privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav i, herunder: o o Kompetansekrav til undervisningspersonalet ved ansettelse, jf. privatskoleloven 4-2. Krav om spesialkompetanse relatert til den pedagogiske retningen, jf. privatskoleloven 2-1. Skolebasert vurdering, jf. forskrift til privatskoleloven 2-1. Tilstandsrapport, jf. privatskoleloven 5-2 annet og tredje ledd. 1 I loven er tilsynsmyndighet gitt til Kunnskapsdepartementet. Departementet har delegert denne myndigheten til Utdanningsdirektoratet.

4 Side 4 av 13 Hovedtema for dette tilsynet er styrets ansvar for rett og nødvendig kompetanse i virksomheten. Kompetanse og motivasjon hos lærerne er en faktor som påvirker elevprestasjonene i stor grad. For å oppnå kvalitetsutvikling i skolen er det nødvendig at den enkelte skole både rekrutterer kompetente, engasjerte og motiverte lærere, og at skolene klarer å holde på og videreutvikle personalressursene. Det er med hjemmel i privatskoleloven fastsatt krav til hvilken kompetanse som skal kreves ved ansettelser. For private skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, er det i tillegg krav til at skolene skal ha tilstrekkelig kompetanse innenfor den pedagogiske retningen skolen er godkjent innenfor. For at en skole til enhver tid skal ha rett og nødvendig kompetanse i sin virksomhet, er det nødvendig at skolen systematisk vurderer egen kompetanse og behovet for annen eller ytterligere kompetanse opp i mot kvalitetsmålene for skolen, herunder elevenes læringsresultat. Videre er det avgjørende at disse vurderingene følges opp med tiltak der det avdekkes slikt behov. Styret er etter forskrift til privatskoleloven 2-1 ansvarlig for at skolen jevnlig vurderer i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å oppnå de målene som er fastsatt i den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskoleloven 2-3. I tillegg er styret etter privatskoleloven 5-2 ansvarlig for at det utarbeides rapport om tilstanden (tilstandsrapport) i skolen når det gjelder læringsresultat, frafall og læringsmiljø, og at styret drøfter denne rapporten. I dette tilsynet har vi særlig sett på om vurderinger i tilstandsrapport og skolebasert vurdering er sett i sammenheng med kompetansen hos undervisningspersonalet. Forhold som ikke nevnes i denne rapporten har ikke blitt vurdert av Utdanningsdirektoratet. Tilsynet er avgrenset av Utdanningsdirektoratets metode for skriftlig tilsyn. Det kan ikke utelukkes at det ved bruk av en annen kontrollmetode ville blitt avdekket lovbrudd. 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Toten Montessoriskole ble åpnet gjennom brev 13. mars Skolen ble i brevet pålagt å legge fram ulik type dokumentasjon for Utdanningsdirektoratet. Tilsynet er gjennomført på grunnlag av opplysninger som framkommer i: - Innsendt dokumentasjon fra styret/skolen (se oversikt i vedlegg) - Innsendt svar på egenvurderingsskjema fra styret, ledelse og lærergruppe. I de tilfeller Utdanningsdirektoratet konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som et lovstridig forhold. Lovstridig forhold følges opp av pålegg om retting, eller andre reaksjoner etter privatskoleloven 7-2a. - Med lovstridige forhold menes forhold som er i strid med krav som følger av privatskoleloven, forskrifter gitt med hjemmel i loven og krav som stilles i skolens godkjenning.

5 Side 5 av 13 - Med pålegg menes rettslig bindende krav til skolen om å foreta visse endringer for å rette opp det lovstridige forholdet. I egenskap av å være øverste organ etter privatskoleloven er det skolens styre som er adressat for eventuelle pålegg som gis i tilsynet.

6 Side 6 av 13 2 K o r t o m T o t e n M o n t e s s o r i s k o l e Toten Montessoriskole er lokalisert i Østre Toten kommune i Oppland fylke. Skolen ble første gang godkjent som tilskuddsberettiget i Skolen er godkjent etter privatskoleloven 2-1 andre ledd bokstav b på grunnlaget «anerkjend pedagogisk retning». I henhold til Utdanningsdirektoratets vedtak av 27. april 2007 er skolen per i dag godkjent for inntil 80 elever. Per 1. oktober 2012 hadde skolen til sammen 64 elever, fordelt på 1. til 7. trinn. Foruten kontroll av skolens årsregnskap har ikke Utdanningsdirektoratet tidligere ført tilsyn med skolen. 3 R e t t o g n ø d v e n d i g k o m p e t a n s e h o s u n d e r v i s n i n g s p e r s o n a l e t 3.1 Rettslige krav Det er flere bestemmelser i privatskoleloven som har som siktemål å sikre rett og nødvendig kompetanse hos undervisningspersonalet ved private skoler. Nedenfor er en kort redegjørelse for bestemmelser om kompetanse som inngår i dette tilsynet. Styrets ansvar Det følger av privatskoleloven 5-1 annet ledd bokstav i) at skolens styre skal sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten. Videre skal styret ha et system som gir blant annet undervisningspersonale ved skolen mulighet til nødvendig kompetanseutvikling. Dette er viktig for å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen, og for at personalet skal kunne holde seg orienterte om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. Bestemmelsen viser at det er styret som har ansvaret for kompetanseutviklingen i skolen. Dette gjelder både etter- og videreutdanning av det pedagogiske personalet. Bestemmelsen har to hovedformål. For det første skal den sikre at skolen til en hver tid har tilstrekkelig kompetanse. For det andre skal kravet sikre at undervisningspersonell gis mulighet til kompetanseutvikling. Mulighet for kompetanseutvikling anses å bidra til å gi og opprettholde motivasjon hos personalet, noe som i tillegg til kompetanse er en viktig faktor for elevprestasjon. For at styret skal kunne sørge for rett og nødvendig kompetanse må styret ha oversikt over hvilken kompetanse undervisningspersonalet i skolen har. Videre må styret ha foretatt en vurdering av hvilken kompetanse det er behov for i deres skolevirksomhet. For å sikre en riktig vurdering av skolens behov, samt å sikre at undervisningspersonalet gis mulighet til kompetanseutvikling, må det innhentes synspunkter fra undervisningspersonalet i denne vurderingsprosessen.

7 Side 7 av 13 Styret må ha en systematisk tilnærming til vurderingen av behovet for kompetanseutvikling. Der vurderingen av skolens kompetanse avdekker et behov for ytterligere kompetanse, må styret vedta planer for kompetanseutvikling. Det er dessuten styret som er ansvarlig for at vedtatte kompetanseutviklingstiltak gjennomføres. Krav ved ansettelse Det følger av privatskoleloven 4-2 første og annet ledd at kompetansekravene fastsatt i 10-1 i opplæringsloven med tilhørende forskrift gjelder for undervisningspersonalet ved skoler godkjent etter privatskoleloven. Med hjemmel i 4-2 tredje ledd er det adgang til å fastsette alternative kompetansekrav for undervisningspersonalet i skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning. Det er ikke fastsatt alternative krav for skoler godkjent på grunnlag av montessoripedagogikk. Det følger av 4-2 annet ledd at det bare kan ansettes søkere som ikke tilfredsstiller kompetansekravene, dersom det ikke finnes søkere som oppfyller disse kravene. Søkere som ikke oppfyller kompetansekravene, kan dessuten bare tilsettes midlertidig. Med mindre en kortere tilsettingsperiode er avtalt, følger det av privatskoleloven at en midlertidig tilsetting varer til og med 31. juli. Krav til spesialkompetanse For skoler godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, gjelder det i tillegg til kompetansekravet i privatskoleloven 4-2, et krav om spesialkompetanse relatert til den pedagogiske retningen. Kravet til spesialkompetanse utledes av privatskoleloven 2-1 og Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet et eget rundskriv om spesialkompetanse for undervisningspersonalet i montessoriskoler, rundskriv Kravet til skoler som er godkjent på grunnlag av anerkjent pedagogisk retning, er at minst 50 prosent av undervisningspersonalet må ha spesialkompetanse innen montessoripedagogikk. Kravet relaterer seg til stillingsprosent som undervisningspersonale, ikke til antall ansatte som har spesialkompetanse. For montessorigrunnskoler kan andelen på 50 prosent bestå av en skjønnsmessig vurdering av om lag 10 prosent, hvor forhold som blant annet intensjonsavtaler om utdanning, realkompetanse under fem års varighet, mentorordninger, pedagogiske veiledere og internopplæring kan vurderes. Kravet til spesialkompetanse innebærer at minimum 40 prosent av undervisningspersonale (beregnet ut fra stillingsprosent) må ha videreutdanning i montessoripedagogikk eller realkompetanse på minimum fem år. Videreutdanningen må være gjennomført ved NOKUTgodkjente utdanningsinstitusjoner for å kunne regnes som spesialkompetanse innen montessoripedagogikk. Andre anerkjente etterutdanninger kan også vurderes som tellende spesialkompetanse. Utdanningen må ha et omfang på minimum 60 studiepoeng, eller tilsvarende ett års varighet. 3.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mottatt utfylte egenvurderingsskjemaer fra skolens styre, ledelse og lærergruppa. I tillegg til dette har skolen dokumentert skolens system for

8 Side 8 av 13 kompetanseutvikling, stillingsinstrukser, styreprotokoller som viser styrets arbeid med kompetanse, samt ansettelsesavtaler og stillingsutlysninger for de siste fem år. Styrets ansvar Toten Montessoriskole benytter KFF-KSS-systemet for kompetanseutvikling. Gjennom dette systemet har skolen laget en utfyllende kompetanseutviklingsplan. Denne inneholder en oversikt over hvilken kompetanse skolen har i dag. Videre har skolen vurdert nåværende kompetansebehov, utviklingen på skolen og i samfunnet, samt laget en oversikt over manglende kompetanse og en plan for kompetansetilegning. Det går frem av dokumentasjonen og egenvurderingsskjemaene at de ansattes synspunkter er innhentet i vurderingen, både gjennom medarbeidersamtaler, ansattgrupper og en tillitsvalgt representert i styret. Kompetanseutviklingsplanene er tilgjengelige for lærergruppen på personalrommet. Styreprotokollene og egenvurderingsskjemaene viser at skolens kompetansebehov blir diskutert regelmessig av styret. En gang i året går styret igjennom behovet for kompetanseutvikling. Styret er også med på alle intervjuer og ansettelser. Skolen har ansatte på etterutdanning og kan vise til en plan for videre utdanning av det pedagogiske personalet. Denne viser hvilke utviklingstiltak som planlegges og når. Utdanningsdirektoratet legger til grunn at styrets planer blir fulgt opp og gjennomført. Skolen har et tett samarbeid med PPT og vurderer jevnlig sitt kompetansebehov for å legge til rette for elever med spesielle behov. Utdanningsdirektoratet anser derfor styrets arbeid med skolens kompetanseutvikling etter privatskoleloven 5-2 annet ledd, bokstav i som tilstrekkelig. Krav ved ansettelse Utdanningsdirektoratet har mottatt kopi av Toten Montessoriskoles stillingsutlysninger de siste fem år. Det fremgår av disse at skolen har stilt krav om kompetanse i samsvar med privatskoleloven Dokumentasjonen som Utdanningsdirektoratet har mottatt viser at alle de fast ansatte ved Toten Montessoriskole har tilstrekkelig kompetanse etter privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 med tilhørende forskrift. Skolen har to ansatte som ikke oppfyller kravet. Disse er midlertidig ansatt. Krav til spesialkompetanse Skolen har forsøkt å ivareta kravene til spesialkompetanse ved nyansettelser, ved å spesifisere kravet i stillingsutlysningene. Det har imidlertid vist seg vanskelig å få kompetente søkere. Skolen har derfor stilt krav til videreutdanning i de ansattes kontrakter og jobber for å gjennomføre dette. Utdanningsdirektoratet har funnet at 2 av 10,1 undervisningsstillinger har montessoripedagogikk som oppfyller kravet i privatskoleloven 4-2. I tillegg har 2,2 over fem års erfaring med montessoripedagogikk. Dette gjelder ansatte som har jobbet ved

9 Side 9 av 13 skolen siden oppstart i Skolen har derfor en dekning på 41 %. I tillegg har 28 % påbegynt eller planlagt påbegynt montessoripedagogikk. Utdanningsdirektoratet anser derfor kravet til spesialkompetanse i privatskoleloven 4-2 som oppfylt. Oppsummering og konklusjon Utdanningsdirektoratet anser styrets arbeid med skolens kompetanseutvikling jf. privatskoleloven 5-2 annet ledd, bokstav i som tilstrekkelig. Alle de fast ansatte ved skolen har tilstrekkelig kompetanse etter privatskoleloven 4-2 første og annet ledd jf. opplæringsloven 10-1 med tilhørende forskrift. Skolen har en dekning på 41 % med montessorikompetanse. I tillegg har 28 % påbegynt eller planlagt påbegynt montessoripedagogikk. Kravet til spesialkompetanse i privatskoleloven 4-2 anses derfor som oppfylt. 4 S k o l e b a s e r t v u r d e r i n g 4.1 Rettslige krav Det er fastsatt i forskrift til privatskoleloven 2-1 at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen bidrar til å nå de målene som er fastsatt i den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskoleloven 2-3. Et av formålene med skolebasert vurdering er å sette fokus på skolens utviklingspotensial. I tillegg er skolens vurdering av egen virksomhet opp i mot målene i læreplanen, et relevant grunnlag for styrets tilstandsrapport. Det er styret som er ansvarlig for at den skolebaserte vurderingen gjennomføres i tråd med forskriftens krav. For at styret skal kunne sikre at skolen vurderer egen virksomhet opp i mot målene i læreplanen, må det være etablert en rutine for hvordan og når den skolebaserte vurderingen skal foretas. Rutinen må sikre at den skolebaserte vurderingen foretas jevnlig, og som et minimum må frekvensen for vurderingen være satt i system. Den skolebaserte vurderingen må inneholde både kartlegging og analyse. Dette innebærer for det første at skolen må ha foretatt en vurdering av hvilke kilder som kan gi informasjon om oppnåelse av kompetansemålene i læreplanen. Deretter må det vurderes hva kilden/informasjonen indikerer når det gjelder gradene av måloppnåelse. Analysen må knytte informasjonen og vurderingen opp i mot skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæring. Det må altså reflekteres rundt hva som er årsaken til både tilfredsstillende og eventuelt utilfredsstillende måloppnåelse. For at den skolebaserte vurderingen skal gi et godt grunnlag for utvikling, er det nødvendig med tilstrekkelig medvirkning og involvering fra undervisningspersonalet. Særlig nå det gjelder vurderingen av årsak til eventuell utilfredsstillende måloppnåelse, er synspunkter fra undervisningspersonalet nødvendig. Det er viktig at den skolebaserte vurderingen knyttes

10 Side 10 av 13 tett opp til gjennomføringen av opplæringen, og det er lærerne som har førstehåndskunnskap om dette. For vurderingen av kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i forbindelse med tilrettelegging for elever med særlig behov, må skolen foreta denne vurderingen på forsvarlig faglig grunnlag. Dette kan skolen gjøre f.eks. gjennom å innhente vurdering fra PPT. 4.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mottatt Toten Montessoriskoles system for skolebasert vurdering, informasjon som blir sendt ut til ansatte ved skolestart, styreprotokoller, årshjul, samt en presentasjon av skolens tanker om faglig utvikling. Dokumentasjonen viser at Toten Montessoriskole har en gjennomarbeidet rutine for hvordan og når den skolebaserte vurderingen skal foretas. Skolen har gjennomgått definisjonen av- og formålet med skolebasert vurdering og tatt stilling til hvordan skolen ønsker å gjøre dette og hvorfor. Både styret og de ansatte har oversikt over hvilke mål som er fastsatt i den læreplanen skolen har fått godkjent etter privatskoleloven. Toten Montessoriskole har laget et skjema for vurderingsarbeidet ved skolen. Av dette går det frem hva som skal kartlegges, for hvem, når, hvordan og hvem som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging. Styreprotokollene viser at denne informasjonen brukes til å vurdere oppnåelse av målene i læreplanen. Skolens og styrets årshjul viser at skolen har rutiner for vurdering av organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen opp i mot de funn de har gjort vedrørende måloppnåelse. Oppsummering og konklusjon Toten Montessoriskole har et tilstrekkelig system for skolebasert vurdering jf. forskrift til privatskoleloven T i l s t a n d s r a p p o r t 5.1 Rettslige krav Det følger av privatskoleloven 5-2 tredje ledd at styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i gjeldende lover og forskrifter og forutsetningene for godkjenningen, blir oppfylt. Styret skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i 7-2 tredje ledd. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i skolen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Det er videre fastsatt i privatskoleloven 5-2 annet ledd, bokstav i) at styret skal drøfte den årlige tilstandsrapporten. Kravet til at det skal utarbeides en tilstandsrapport ble tatt inn i privatskoleloven og opplæringsloven som en oppfølging av St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen for å tydeliggjøre skoleeiers ansvar for kvaliteten i opplæringen.

11 Side 11 av 13 Formålet med utarbeidelse av en tilstandsrapport er at skolene skal iverksette tiltak der det avdekkes behov for det. Det fremgår av forarbeidene til privatskoleloven 2 at den informasjonen som er påkrevet å inkludere i rapporten, er informasjon som skoleeier kan finne på skoleporten/udir.no. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal for tilstandsrapporten som er ment å gjøre utarbeidelsen av tilstandsrapporten enklere for skoleeierne. Det er imidlertid ikke obligatorisk å bruke denne malen. Kravet til tilstandsrapport er ikke ment å begrense omfanget av styrets forsvarlige system for vurdering og oppfølging av kravene i privatskoleloven for øvrig. Utarbeidelse av tilstandsrapport vil ikke være tilstrekkelig til å oppfylle kravet til forsvarlig system. For å oppfylle kravet til tilstandsrapport i privatskoleloven 5-2 må det utarbeides en tilstandsrapport årlig. Tilstandsrapporten må vise resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger som er gjort tilgjengelig for skolene via Skoleporten. I rapporten må skolene ha inkludert tall og indikatorer knyttet til de tre kvalitetsmålene: læringsresultat, frafall og læringsmiljø. I tillegg må det i rapporten reflekteres rundt betydningen av og årsaken til resultatene fra de nasjonale kvalitetsvurderingene. Resultatene må knyttes opp mot skolens virksomhet. For å oppfylle kravet til drøftelse av tilstandsrapporten i styret, må styret motta tilstandsrapporten årlig. Styret må deretter ha en reell drøfting av tilstandsrapporten, og vurdere behov for tiltak på bakgrunn av rapporten. Dersom bestemmelsen skal oppnå sin hensikt om at tiltak skal iverksettes der det avdekkes behov for dette, er det nødvendig at styret ikke bare drøfte resultatene og vurderingen av disse, men at styret også bruker denne informasjonen til å vurdere om det er behov for tiltak. Dersom det vurderes at det er behov for tiltak, er det styrets ansvar å sørge for at tiltakene gjennomføres. 5.2 Utdanningsdirektoratets observasjoner og vurderinger Utdanningsdirektoratet har mottatt tilstandsrapporter og styreprotokoller fra Toten Montessoriskole for de to siste år, samt en kopi av styrets årshjul. Toten Montessoriskole utarbeider årlig en tilstandsrapport etter Utdanningsdirektoratets mal i skoleporten. I tilstandsrapporten gjennomgås skolens resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. Tilstandsrapporten viser tall og indikatorer knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Skolen har gjort vurderinger av tilstanden og har satt lokale mål for det videre arbeidet. Det fremgår ikke av styreprotokollene om tilstandsrapporten er blitt lagt frem for eller arbeidet med av styret. Dette går imidlertid frem av egenvurderingsskjemaene og styrets årshjul som Utdanningsdirektoratet også har fått oversendt. I følge årshjulet er styret også involvert i utarbeidelsen av tilstandsrapporten. Dette bekreftes av egenvurderingsskjemaene. Utdanningsdirektoratet legger derfor til grunn at styret mottar tilstandsrapporten årlig og drøfter denne. Oppsummering og konklusjon Utdanningsdirektoratet legger til grunn at styret mottar tilstandsrapporten årlig og drøfter denne. Det fremgår av rapporten at skolen har vurdert tiltak og målsettinger for videre arbeid som skolen og styret jobber med. 2 Ot.prp. nr. 55 ( ) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

12 Side 12 av 13 Utdanningsdirektoratet anser etter dette at privatskoleloven 5-2 annet ledd bokstav k og 5-2 tredje ledd er oppfylt. 6 O p p s u m m e r i n g o g k o n k l u s j o n Tilsynet har, innenfor de rammer som er nevnt under punkt 1.1, ikke avdekket lovbrudd på skolen som kunne gi grunnlag for reaksjon etter privatskoleloven. Tilsynet med Toten Montessoriskole anses med dette for å være avsluttet. Skolen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Med hilsen Håvard Tvinnereim Avdelingsdirektør Anita Tøien Johansen rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon. Kopi: Fylkesmannen i Oppland

13 Side 13 av 13 Vedlegg: Oversikt over innsendt dokumentasjon Utfylt egenvurderingsskjemaer fra styret, skoleledelse og lærergruppe. Tilstandsrapporter for 2011 og Styreprotokoller som viser styrets behandling av spørsmål om kompetanse fra 2011 og frem til i dag. Gjeldende stillingsbeskrivelser for lærerpersonell. Gjeldende kompetanseplan (system for kompetanseutvikling) Gjeldende plan for skolebasert vurdering. Kopier av utlysinger foretatt de siste 5 årene. Tilsettingsavtaler fra de siste 5 årene. Info til de ansatte ved Toten Montessoriskole skoleåret Årshjul Toten Montessoriskole 2012/2013 Årshjul for styret ved Toten Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: 26.08.2013 Vår referanse: 2013/ 2251 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik -Toten ved styrets leder Østre Totenveg 14 2816

Detaljer

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 02.09.2013 2013/2746 Deres dato: Deres referanse: Helgen Montessoriskolelag ved styrets leder Skiensvegen 386 3830 Ulefoss VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 24.01.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4069 Deres referanse: Ulnes Montessoriskole SA ved styrets leder 2918 ULNES ENDELIG TILSYNSRAPPORT Ulnes Montessoriskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Saksbehandler: Linn Kvinge Bjørgvin Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2501 Slettebakken 5828 BERGEN Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1638 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE I VIRKSOMHETEN. Steinerskolen på Rotvoll. Org. nr

TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE I VIRKSOMHETEN. Steinerskolen på Rotvoll. Org. nr Saksbehandler : Susanne Sollie Vår dato : 02.04.2013 Deres dato : 29.01.2013 Vår referanse : 2012/ 6110 Deres referanse : Steinerskolen på Rotvoll TILSYNSRAPPORT STYRETS ANSVAR FOR RETT OG NØDVENDIG KOMPETANSE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 11.12.2013 2013/3152 Deres dato: Deres referanse: 28.10.2013 Stiftelsen Steinerskolen i Ås ved styrets leder Haugerudveien 25 1430 Ås ENDELIG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen ALTA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen ALTA Saksbehandler: Linn Kvinge Alta Kristne Grunnskole BA ved styrets leder Mikkelholmen 10 9514 ALTA Vår dato: 02.08.2012 Deres dato: 02.07.2012 Vår referanse: 2012/1637 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Alta

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 20.01.2014 2013/5613 Deres dato: Deres referanse: 01.10.2013 Uldals videregående skole AS ved styrets leder Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA Vår saksbehandler: Ruth Irene Andersen Vår dato: 02.02.2012 Deres dato: 27.01.2012 Vår referanse: 2011/4084 Deres referanse: Tana Montessoriskole v/ styrets leder Søndre Luftjok 9845 TANA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/1334 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Davinci Montessoriskole ved styrets leder Postboks 43 Minde 5821 BERGEN TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 03.11.2014 2014/3599 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Indre Østfold ved styrets leder Romsveien 10 1815 Askim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/349 Deres dato: Deres referanse: Stiftinga Venabygd Grendeskule ved styrets leder 2632 Venabygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Stiftinga

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 28.02.2014 2013/5992 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Snåsa Montessoriskole ved styrets leder Agle 7760 Snåsa Sa ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5993 Deres dato: Deres referanse: 18.12.2013 Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll ved styrets leder Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler : Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato : Vår referanse : 02.07.2014 2014/346 Deres dato : Deres referanse : Oppdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 134 7341 Oppdal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 18.12.2014 2014/5153 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Asker ved styrets leder Nesvangen 10 1394 Nesbru TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.02.2014 2013/5615 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 279 4576 Lyngdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3139 Deres dato: Deres referanse: Eidskog Montessoriskole ved styrets leder Skillingmarkvegen 110 2233 Vestmarka Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT. Skolens forvaltningskompetanse Avgjørelser om elevers rettigheter og plikter. Lukas videregående. Org.nr. Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 06.05.2014 2014/491 Lukas videregående ved styrets leder Vikhov 7560 Vikhammer skole AS TILSYNSRAPPORT Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 20.12.2011 Deres dato: 18.10.2011 Vår referanse: 2011/4073 Deres referanse: Steinerskolen i Arendal ved styrets leder Postboks 55 4801 Arendal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5990 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland ved styrets leder Postboks 133 8701 Nesna ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.05.2016 2015/6845 Deres dato: Deres referanse: Bleik og Omegn Montessori Skolelag ved styrets leder Skoleveien 19 8481 BLEIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/348 Deres dato: Deres referanse: St Sunniva skole ved styrets leder Akersveien 4 0177 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Forvaltningstilsyn

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen MOSS

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen MOSS Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 21.12.2011 Deres dato: 24.08.2011 Vår referanse: 2011/4064 Deres referanse: Buen Kristne Skole ved styrets leder Buen 7 1528 MOSS TILSYNSRAPPORT Buen Kristne

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.07.2014 2014/3134 Deres dato: Deres referanse: Kvs -Bygland AS ved styrets leder 4745 Bygland TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1417 Deres dato: Deres referanse: Natur videregående ved styrets leder Strømsveien 323a 1081 Oslo skole TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6848 Deres dato: Deres referanse: Grenland Kristne skole ved styrets leder Gulsetvegen 81 3718 SKIEN TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3141 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 17.03.2014 2013/5567 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse 20.11.2013 ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds

Detaljer

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven

Vedtak om avslag - Midtpunktet Montessoriskole SA 999632491- Søknad etter privatskoleloven Saksbehandler: Magne Hopland Engebretsen Vår dato: 18.03.2014 Deres dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/2609 Deres referanse: Midtpunktet Montessoriskole SA v/styrets leder Kjesbu 7718 Steinkjer Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 14.08.2014 2014/2906 Deres dato: Deres referanse: Flatanger Montessori Sa ved styrets leder V/rektor Sørflatanger 7770 Flatanger TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 07.05.2014 2013/3153 Deres dato: Deres referanse: 05.03.2014 Steinerskolen i Trondheim ved styrets leder Mellomila 1-5 7018 Trondheim

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 11.04.2014 2014/43 Deres dato: Deres referanse: Vennesla Musikkgymnas ved styrets leder Vikeland 4700 Vennesla AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.10.2014 2014/4871 Deres dato: Deres referanse: Løkken Verk Montessoriskole ved styrets leder Postboks 2 7331 Løkken Verk Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 28.11.2016 2016/4365 Deres dato: Deres referanse: Lørenskog Friskole ved styrets leder Postboks 185 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/94 Deres dato: Deres referanse: Grunnskolen Oslo Kristne Senter ved styrets leder Trondheimsveien 50g 2007 KJELLER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Cecilie Geelmuyden Vår dato: Vår referanse: 10.06.2016 2015/6852 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten ved styrets leder Østre Totenveg 14 2816 GJØVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 25.06.2014 2014/1326 Deres dato: Deres referanse: Molde Friskole ved styrets leder Ingebriktvegen 11 6410 Molde TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Moe Skole Org.nr Moe skole Ved styret leder Moveien SANDEFJORD

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Moe Skole Org.nr Moe skole Ved styret leder Moveien SANDEFJORD Vår saksbehandler: Laila Gaupset Vår dato: 31.01.2012 Deres dato: 13.01.2012 Vår referanse: 2011/4072 Deres referanse: Moe skole Ved styret leder Moveien 78 3221 SANDEFJORD TILSYNSRAPPORT Moe Skole Org.nr.989

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2905 Deres dato: Deres referanse: Seiersborg videregående skole AS ved styrets leder Postboks 33 1662 Rolvsøy TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6846 Deres dato: Deres referanse: Drøbak Montessori skole AS ved styrets leder Osloveien 27 1440 DRØBAK TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 11.03.2014 2013/5611 Deres dato: Deres referanse: 09.12.2013 Stiftelsen Lillehammer Steinerskole ved styrets leder Heimtunvegen 36 2608

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 25.04.2012 Vår referanse: 2012/1649 Deres referanse: Unn Silje Brattsveen Landåsbygda montessoriskole SA ved styrets leder Landåsvegen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 25.04.2017 2016/9159 Deres dato: Deres referanse: Andørja Montessoriskole ved styrets leder 9455 ENGENES TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/95 Deres dato: Deres referanse: Nord-Dønna Montessoriforening ved styrets leder Stavseng 8820 DØNNA TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3277 Deres dato: Deres referanse: Norges Toppidrettsgymnas ved styrets leder Postboks 134 1319 Bekkestua Geilo AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak.

Del A: Oversikt over framdrift i bruk av nasjonale støttetiltak. Saksbehandler: Petter aagensen Vår dato: 07.04.2017 Deres dato: Vår referanse: 2013/6571 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i utvikling

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Tone Elisabeth Skavhaug Vår dato: Vår referanse: 30.11.2016 2016/4362 Deres dato: Deres referanse: Bergsbygda Montessoriskole ved styrets leder Bergsbygdavegen 558 3949 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 05.09.2016 2016/4366 Deres dato: Deres referanse: Rombak Privatskole forening ved styrets leder Fagerjordveien 194 8517 NARVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Svar på Klage på pålegg i tilsynsrapport - Fylkeskommunen i Rogaland

Svar på Klage på pålegg i tilsynsrapport - Fylkeskommunen i Rogaland Saksbehandler: Ronny Alver Gursli Vår dato: 25.11.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/5323 Deres referanse: Fylkeskommunen i Rogaland Svar på Klage på pålegg i tilsynsrapport - Fylkeskommunen i Rogaland

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 04.07.2017 2017/3414 Deres dato: Deres referanse: Landåsbygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2904 Deres dato: Deres referanse: Tyrifjord videregående skole ved styrets leder Tyrifjordveien 25 3530 Røyse TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 10.06.2014 2014/1304 Deres dato: Deres referanse: Åse og Omegn Privatskolelag ved styrets leder Åse 8484 Risøyhamn TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6847 Deres dato: Deres referanse: Foreningen Bergen Kristne grunnskole ved styrets leder Øvre Kråkenes 49 5152 BØNES TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3601 Deres dato: Deres referanse: Rudolf Steinerskolen ved styrets leder Kantarellveien 10 1476 Rasta Lørenskog TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler

Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler E-post: post@udir.no Tavla Veiledning for rapportering av elevtall og prognoser - grunnskoler Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der de frittstående grunn- og videregående skolene skal

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer