Av Sølvi Lund-Vang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no"

Transkript

1 Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD Norge eier prosjektet, og programmet er utviklet med midler fra ExtraStiftelsen. Dette er et lavterskeltilbud og vil være et supplement til eksisterende hjelp og støtte til hjemmet, uavhengig av hvor man bor. Programmet tilbys alle foreldre som har barn med AD/HD, i alderen 2 12 år. Programmet går over 1 år. SCOPE består av foreldreveiledning, stressmestring for foreldre, parterapi og positiv familieterapi for sosial og emosjonell velvære. Programmet vil hjelpe foreldre til å bli tryggere og tydeligere i sin rolle og sin kommunikasjon med barnet. Det fokuseres mye på det som allerede er bra, samtidig som man inkluderer barnet gjennom foreldrene. Det legges vekt på å legge til rette for et godt samspill mellom barn og foreldre, og mye av tiden som brukes sammen, skal være lek og moro. Leken og aktivitetene som læres i programmet, er av psykologisk-pedagogisk karakter som er spesielt tilpasset barn med AD/HD, og som de vil kunne ha spesielt god nytte av. For eksempel det å lære seg å sette ord på følelser og uttrykke sinne på en konstruktiv måte. Deretter rettes fokus over på forholdet til partner, for at foreldrene skal kunne ha det godt sammen og kunne samarbeide på en best mulig måte om de daglige utfordringene de måtte ha. ADHD Norge betaler for å holde programmet oppdatert og tilgjengelig i tillegg er det en avgift pr. familie. SCOPE selges nå i nettbutikken for 100 kr. for medlemmer og 450 kr. ikke-medlemmer. Hver mandag får deltakerne en e-post med en lenke til dagens sider. Programmet finner du her: FOCUS - nytt online program for deg som har AD/HD Focus er et interaktivt digitalt selvhjelpsprogram for deg som har diagnosen AD/HD. Programmet har som mål å gi bedre sykdomsforståelse, bedre livskvalitet og en enklere hverdag. Hovedprogrammet varer i 9 uker, der du hjelpes gjennom programmet skritt for skritt. Oppfølgingsprogrammet varer i inntil ett år. Ved bruk av individualiserte kognitive og metakognitive terapier hjelpes du aktivt til å endre vaner og oppnå økt livskvalitet. Positiv psykologi brukes for å bedre stemningsleie og mestringstro. Focus er gratis og beregnet på personer over 15 år med diagnosen AD/HD. Focus er basert på moderne endringspsykologi og nyere innsikt i AD/HD-pasienters hverdag. Alt innhold er basert på psykologisk forskning. Focus eies og distribueres av Changetech AS. For påmelding, gå til Veilednings- og oppfølgingslos er et tilbud til deg som har psykiske helseproblemer eller lidelser, og som trenger sammensatte tjenester og skreddersydd oppfølging over tid for å komme ut i arbeid eller aktivitet. Veilednings- og oppfølgingslosen er en fagperson ansatt i NAV, som følger deg opp tett over tid. 38 STÅ PÅ! NR

2 NK Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi skal i samarbeid med brukere og det øvrige tjenesteapparatet bidra til at tjenestene til mennesker med AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, helhetlig tilnærming og er preget av langsiktighet og kontinuitet. INNSIKT er magasinet til NK. Papirutgaven kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler og nyheter om det siste innen forskning, litteratur og kurs. Trykksaker om de tre diagnosene og INNSIKT kan du få tilsendt gratis i posten eller du kan lese trykksakene og utvalgte artikler fra papirutgaven av magasinet på Nettportal om AD/HD Statped (Statlig spesialpedagogiskstøttesystem et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre) har i samarbeid med NK laget en egen portal om AD/HD. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år og familiene deres. Ved BUP arbeider psykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, pedagoger, sosionomer og andre yrkesgrupper. Henvisning til BUP får man fra fastlegen eller PP-tjenesten. Reisen til BUP dekkes av trygde-kontoret i barnets hjemkommune. Brukeren dekker kun egenandelen. Man har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, vurdert etter fastsatte kriterier. Dette skal vurderes innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Distriktspsykiatriske senter (DPS) har et hovedansvar for å gi generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. Tilbudet gjelder for voksne over 18 år. DPS skal gi utredning og tilby differensiert behandling poliklinisk, ambulant eller som dagtilbud og døgnbehandling. DPS skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialist-helsetjenesten, dvs. være veien inn og ut av psykisk helsevern. Din fastlege kan henvise til DPS for utredning og eventuell behandling eller innleggelse. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten eller PPT) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har faglige eller sosiale utfordringer i opplæringssituasjonen. PP-tjenesten tester og kartlegger elevens sterke og svake sider. Deretter skriver de en sakkyndig vurdering (rapport), der de anbefaler hvilke tilretteleggingstiltak og opplæringstilbud eleven bør få. Når en elev ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, krever opplæringsloven (kapittel 5) at PPT gjør nødvendige utredninger og skriver en sakkyndig vurdering før skolen kan fatte vedtak og sette i verk spesialundervisning. Individuell plan (IP) Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Brukeren har rett til og oppfordres til å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv i hverdagen og fremtiden. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet. habilitering_rehabilitering/ individuell_plan Grunnstønad Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Grunnstønad gis etter seks satser. Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1, dvs. 631 kr. pr. mnd pr Mest aktuelt for oss er stønad til slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler og oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje. STÅ PÅ! NR

3 Hjelpestønad Kan fås dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet. Forhøyet hjelpestønad Kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad. Det er viktig at søknaden inneholder: 1) erklæring fra legen som viser: hvor mye funksjonsevnen er nedsatt og årsaken til dette, hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er, og 2) beskrivelse fra deg av: hvor omfattende pleieoppgaven er, hvor mye den binder den som gjør arbeidet. Grunn- og hjelpestønad Hjelpemidler Hjelpemidler som bedrer barn, unge og voksnes funksjonsevne kan lånes fra hjelpemiddelsentralen i fylkeskommunen. Omsorgslønn Er kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemning eller sykdom. Når kommunen fastsetter antall timer etter familiens omsorgsbelastning, tas også hensyn til andre tjenester familien mottar. Ytes uavhengig av familiens økonomi, men kommunen kan samordne omsorgslønn med folketrygdens hjelpestønad. Hjelpestønad ytes til den omsorgstrengende, omsorgslønn ytes til omsorgsyteren. eogomsorg/tjenester/omsorgsl_nn_ Utvidet rett til omsorgspenger Kronisk syke eller funksjonshemmede barn: En arbeidstaker som har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn har rett til omsorgspenger i inntil 20 dager årlig, og 40 dager for en arbeidstaker som er alene om omsorgen. Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Kurs - opplæring på en godkjent helseinstitusjon: Yrkesaktive foreldre med langvarig sykt/funksjonshemmet barn har krav på permisjon med opplæringspenger fra Folketrygden hvis de er borte fra arbeidet for å delta på kurs/opplæring. Kurset må være på en godkjent helseinstitusjon. Folketrygden betaler opplæringspenger. Forlenget tid med overgangsstønad Overgangsstønad kan gis når den enslige moren / faren har et barn som er særlig omsorgskrevende frem til barnet fyller 18 år. En trenger uttalelse fra sykehus eller andre spesialister. Fritt sykehusvalg Husk at du har fritt sykehusvalg ved utredning av AD/HD. Informasjon om ventetider til inngrep og utredninger ved norske sykehus finner du på: Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerom-budet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Ledsagerbevis er et et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er barn/unge/voksne som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Søknad sendes til hjemkommunen. Se om din kommune har innført ordningen på: Tilrettelegging i høyere utdanning Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha en kontaktperson/ konsulenttjeneste for studenter med behov for tilrettelegging av studier og eksamen. 40 STÅ PÅ! NR

4 Studier med støtte (SMS) Oppfølgingsprogram for å hjelpe studenter med en moderat til alvorlig psykisk lidelse til å gjennomføre høyere utdanning. SMS tilbyr tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet og oppfølging ved overgang til arbeid. Finnes i 8 fylker: Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder og Oslo. Mer informasjon på ditt lokale NAV-kontor, fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse eller på Jobbstrategi Jobbstrategien retter seg mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne som trenger bistand for å komme i jobb. De viktigste tiltakene i 2012: 500 egne tiltaksplasser. Tilretteleggingstilskudd som dekker utgifter ved tilrettelegging av arbeidsplassen. Tilretteleggingsgaranti som sikrer samordning av virkemidler og god kontakt med NAV. Funksjonsassistenter og mentorer som skal bistå funksjonshemmede. Arbeidslivscoacher som skal støtte arbeidsgivere. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er biblioteket for deg som har problemer med å lese trykt tekst. De er landets største produsent av lydog blindeskriftbøker, og det er gratis å låne. Tlf Rett til skolehjelpemidler Elever med lese- og skrivevansker kan søke via rektor om datahjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Det gjelder programvare til datamaskinen som f.eks. stavekontroller, talesynteser og ulike skannerløsninger. All pensumlitteratur skal også være innlest på lyd. Lydbøker kan være en svært god støtte for elever med leseog skrivevansker. Skolene bestiller lydbøker fra Huseby kompetansesenter. Skolen har ikke anledning til å avslå tiltak som leie av lydbøker med økonomiske begrunnelser. Kuledyne Kuledyne kan gi bedre søvn for barn og unge med AD/HD og andre symptomer. Det kan være en komplisert prosess å få den av NAV Hjelpemiddelsentral. Kuledyne blir i enkelte tilfelle gitt som hjelpemiddel for trening og stimulering, og brukeren må prøve den ut i forkant av søknad. Arbeidsavklaringspenger (AAP) Det er mulig å søke fritak for levering av meldekort. Økonomirådstelefonen i NAV 800GJELD et lavterskeltilbud som gjør økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig. Tlf Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram for småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder. Tlf / «Hva med oss?»/«hva med meg?» Hva med oss er et parkurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Hva med meg? er et kurs for enslige foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Mini - Hva med oss? og Hva med oss - Flerkulturelle? Begge er dagskurs på inntil 6 timer. Kurs arrangeres etter forespørsel. Brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere kan ta direkte kontakt med regionsansvarlige for å få skreddersydd et dagskurs. Kursoversikt, egenandel og påmelding: Bufetat, tlf , Jobbressurs.no Jobbportal for personer med nedsatt funksjonsevne. Et bindeledd mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere. Her finner du nyttig informasjon som arbeidssøker med funksjonshemning, og ledige jobber. Familienettet.no er et nettsted for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. eller kronisk sykdom. STÅ PÅ! NR

5 Fritid for alle er en nasjonal idé- og kunnskapsbank knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse". Ferie for alle (FFA) retter seg mot familier som har så begrenset økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. De fleste turene retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år, men det arrangeres også ferieopphold for ungdommer opp til 18 år. Medisiner på utenlandsreise Hovedregelen er at du alltid må være forberedt på å kunne dokumentere at du er eier av medisinen, og denne bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Dokumentasjon som godtas: legeerklæring, kopi av resept, originalemballasjen fra norske apotek. Kurs gjennom Funkis Diverse kurs tilbys gjennom fylkesledd og som spesielle satsinger og prosjekter. "Å leve et friskere liv" er mestringskurs som tilbys i mange fylker og som nettkurs med kursstart september og januar/februar. Ekstra studiestøtte fra Lånekassen Lånekassen har egne ordninger for deg som er funksjonshemmet eller har nedsatt funksjonsevne. Ordningene gjelder for høyere og annen utdanning (ikke vanlig videregående opplæring). Du kan få et ekstra stipend per måned hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen og støtte i to ekstra måneder dersom du ikke kan jobbe i sommerferien. Lånekassen gir også støtte til forsinkelse i utdanningen. Les mer på: nedsattfunksjonsevne. Psykologer og legespesialister med avtale Trenger du å vite hvilke privatpraktiserende psykologer og legespesialister som har refusjonsavtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)? Les på: helfo.no/helsepersonell/psykolog/ Sider/psykologer-og-legespesialistermed-avtale.aspx Algol Pharma AS Smuget 1, 1383 Asker Tlf: Faks: STÅ PÅ! NR

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen!

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen! Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning Vi finner veien sammen! Sammen ser vi løsningene! I Norge finnes det omkring 1400 barn og unge mellom 0-20 år med synshemninger. Synstapet kan

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Med fokus på grunnarbeid Trond Haagensen, sosionom TRS Mye tekst og mange ord Men det kan være kjekt å ha til senere bruk. Søknader og andre labyrinter

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer