Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Ring og tast når du blir bedt om det. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Sidenr ST 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 ST 33/16 Val av to representanter til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar ST 34/16 Orienteringssaker 3 ST 35/16 ST 36/16 Hovden Fjellstoge, Søknad om dispensasjon til oppføring av snøiglo og drift av fjellkafe og snøhotell i Hovden landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/22, Bykle kommune Innmelding av behov for tiltaksmiddel og bestilling av tjenester av SNO for 2017 ST 37/16 Eventuelt

3 ST 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 39/16 Val av to representanter til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar ST 40/16 Orienteringssaker 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 41/ Hovden Fjellstoge, Søknad om dispensasjon til oppføring av snøiglo og drift av fjellkafe og snøhotell i Hovden landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/22, Bykle kommune Forvalters innstilling I medhald av kapittel III og kapittel IV, punkt 1 i verneføreskrifta for Hovden landskapsvernområde, samt 48 i naturmangfaldlova, får Hovden Fjellstoge ved Roy Bakke dispensasjon til å oppføre tre snøigloar ved Gjuvet. Løyvet gjeld og oppsetting av eit stort telt og eit transportabelt toalett. Løyvet gjeld og drift av ein fjellkafe på staden og at gjester på Hovden Fjellstoge kan bruke snøigloane til overnatting. Samla areal på dei ulike installasjonane skal ikkje overstige 120 m 2. Løyvet gjeld for tidsrommet 1. januar til snøen smeltar om våren, for kvart år i perioden Løyvet er gjeve med desse vilkåra: Dispensasjonen gjeld berre når bakken er frossen og det så mykje snø at bygginga av snøigloane kan skje utan at det oppstår skade på terreng og vegetasjon. Dersom det oppheld seg villrein i området i starten av vintersesongen kan bygginga av snøigloane bli utsett. Dersom det trekker villrein inn i området i løpet av vintersesongen kan anlegget bli stenget for ein kortare eller lengre periode. Pålegg om utsett byggestart eller stenging skal skje i samråd med Statens naturoppsyn. Tiltakshavar plikter til å rette seg etter eventuelle pålegg frå Statens naturoppsyn om opprydding og retting av andre forhold. Det vil bli gjennomført kontrollar både gjennom vinteren og etter kvar vintersesong. Naudsynt motorferdsel i samband med tiltaket må ha løyve etter «Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag». Tiltaket skal evaluerast etter avslutta løyveperiode, og seinast i løpet av september Her skal verknader på villrein, landskap, vegetasjon vurderast i tillegg til tema som søppelhandtering, toalettløysningar og motorferdsel. 4

5 Saksopplysninger Bakgrunn for søknaden Viser til søknader frå Hovden Fjellstoge datert og , samt Fylkesmannen i Aust Agder sin dispensasjon til tiltaket datert Viser og til feltrapport frå Statens naturoppsyn datert og referat frå evalueringsmøte Hovden Fjellstoge ved Roy Bakke, søker om dispensasjon til oppføre snøigloar og drive fjellkafe med overnatting ved Gjuvet i Hovden landskapsvernområde. Søknaden gjelder bygging av inntil tre snøigloar, samt oppsetting av ei gamme/telt og eit transportabelt toalett. Anlegget vil dermed ha eit samla areal på noko over 100 m2. Anlegget skal brukast som serveringsopphaldsstad for skituristar, samt overnattingsstad for Hovden Fjellstoge sine gjester i avgrensa periodar. Søknaden gjeld for vintersesongane for tidsrommet Snøigloane blir bygd ved at ein bles opp ein stor ballong som dekkast med snø ved hjelp av tråkkemaskin og snøfresar. Når snøen er hard tek ein lufta ut av ballongen og eit kuppelforma bygg av snø står att. Igloane vil bli ståande til dei smelter bort om våren. Snøigloane vil bli lokaliset ved Gjuvet nær staden kor Galtenløypa og Auversvatnløypa møtast. Desse løypene blir kjørt opp med tråkkemaskin fleire gonger kvar veke og blir brukt av svært mange skiløparar kvar dag. Ein reknar med at det vil bli behov for to snøskutertransportar dagleg dei dagane det er drift i fjellkafeen. 5

6 Tidlegare sakshandsaming Fylkesmannen i Aust Agder gav Hovden Fjellstove dispensasjon til tilsvarande anlegg og tilsvarande drift for vintersesongen Det vart sett vilkår om at tiltaket berre kunne gjennomførast på frossen og snødekt mark slik at ein unngjekk skade på terreng og vegetasjon og at tiltakshavar fekk naudsynt motorferdselsløyve til tiltaket. Det vart og sett vilkår om at tiltaket skulle evaluerast. I samband med denne evaluering utførte Statens naturoppsyn åtte kontrollar av anlegget gjennom vintersesongen og ei synfaring på staden på barmark. I SNO sin rapport går det fram igloane var svært mykje besøkt, at det ikkje var registrert unødvendig motorferdsel eller andre brot på vilkåra.ved barmarkskontrollen vart det ikkje registrert skader på terreng eller vegetasjon, men det var funne noko søppel som ikkje var skikkeleg rydda opp. Det vart og halde eit evalueringsmøte mellom SNO, Hovden Fjellstoge og SVR. Her kom det fram at Hovden Fjellstoge beklaga på det sterkaste den mangelfulle sluttoppryddinga og at dei skulle få betre rutinar. Det kom og fram at igloane hadde vore svært godt besøkt gjennom vinteren, med besøkande i vinterferien og kanskje opp mot 2000 i påska. Det vart og konkludert med at det ikkje var særlege fordelar med å flytte anlegget til ein stad utanfor verneområdet. Høringsuttaler På førespurnad frå forvaltningssekretariatet har Bykle kommune og Villreinnemnda for Setesdalsområdet gjeve uttale til søknaden. Bykle kommune skriv i sin uttale datert at det omsøkte tiltaket er veldig positivt i høve til vidareutvikling av reiselivet, og at dei er positive til at det blir gjeve dispensasjon så lenge som tiltaket fungerer saman med vernet. Villreinnemnda skriv i sin uttale datert at dei ikkje har noko i mot at det blir gjeve dispensasjon på bakgrunn av den kunnskapen ein i dag har om villreinen sin bruk av området. Dei ber samstundes om at det blir sett vilkår i løyvet som gjer det mogleg å stenge snøigloane/fjellkafeen av omsyn til villreinen. Formell bakgrunn for vurdering og vedtak Forskrift om vern av Hovden landskapsvernområde med biotopvern av Naturmangfaldslova Heimelsgrunnlag Hovden landskapsvernområde med biotopvern vart oppretta ved kongeleg resolusjon I kapittel III i verneføreskrifta heiter det at «Føremålet med landskapsvernområdet er å ta vare på eit vakkert naturlandskap som er eineståande i sitt slag i fylket. I verneområdet finn ein store, samanhengjande myrområde,som til saman inneheld eit vidt spekter av ulike myrtypar, og ein finn særmerkte spor frå siste istid som t.d. terrassar, daudisgroper og morenar. Både myrene og lausavsetningane er av stort verd for undervisning og forskning.» Byggetiltak i verneområdet blir regulert av verneforskrifta kapittel IV, punkt 1. Her heter det at: «Alle inngrep som vesentleg endrar karakteren til landskapet er forbodne, som t.d. oppføring av bygningar, anlegg og faste innretningar, opplag av båt, framføring av luftleidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av vegar, drenering og annan form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forureiningstilførslar, attlegging av avfall og bruk av kjemiske middel. Opplistinga er ikkje fullstendig.» 6

7 Det er gjort unntak for visse tiltak, som er tillate direkte med heimel i verneføreskrifta, jf. punkt V, eller etter tillatelse eller godkjenning frå forvaltningsstyresmakta, jf. punkt VI og VII. Ettersom verneføreskrifta ikkje inneheld ein særskilt dispensasjonsheimel for eit slik tiltak, er det naudsynt med dispensasjon etter 48 i naturmangfaldlova om aktiviteten skal kunne gjennomførast. I 48 i Naturmangfaldslova heter det at Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Rundskrivet Forvaltning av verneforskrifter (Miljødirektoratet 2014) gir føringer for dispensasjonsbehandling etter 48. I følge rundskrivet må følgende to vilkår begge være oppfylt for å kunne gi dispensasjon: 1. Tiltaket kan ikkje påverke verneverdiane nemneverdig. 2. Tiltaket må ikkje vere i strid med formålet med vernet. Miljødirektoratet understrekar at høvet til å gi dispensasjonar etter 48 er snevert: Kravet om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Det kan bare dispenseres i de tilfeller tiltaket vil ha ubetydelig eller begrenset virkning for verneverdiene. Dette kan være ved midlertidige eller forbigående forstyrrelser, eller enkeltstående aktiviteter eller tiltak. I rundskrivet heter det vidare at: I vurderingene av om tiltaket eller aktiviteten er i strid med verneformålet, er betydningen for verneformålet både på kort og lang sikt relevant. Et tiltak eller en aktivitet kan være i strid med verneformålet dersom tiltaket eller aktiviteten på sikt eller over tid kan ha negativ innvirkning på verneformålet. Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har forvaltningsmynde for Hovden landskapsvernområde. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlova skal dei miljørettslege prinsippa i 8 til 12 leggast til grunn som retningslinjer ved utøving av offentleg myndigheit. Forvaltingsstyresmakta må ved alle tiltak som vedkjem naturmangfaldet, vurdere søknadane etter desse paragrafane. Innverknad på verneverdiar og verneføremål Dei omsøkte snøigloane skal oppførast om lag 980 moh i rett under tregrensa snaut 3 km aust for Hovden sentrum. Vegetasjonen i området er dominert av fjellbjørk og vier, samt vanlege lyng- og grasartar. Denne delen av Hovden landskapsvernområde har vore ein lite nytta av villreinen dei siste åra. Vinterbeiteområda for villreinstamma i Setesdal Austhei ligg i hovudsak lenger aust. Dette blir og stadfesta av resultata frå NINA sitt GPS-merkeprosjekt (NINA rapport 694/2011). Her er det dokumentert at ingen av dei åtte simlene som har nytta Austheia har vore i det aktuelle område den tida dei hadde sendar ( ). Nyare GPS data frå og observasjonar frå lokalt SNO personell viser og at villreinstamma held til lenger aust om vinteren. I Norsk Villreinsenter sin rapport, Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (NVS rapport 6/2010), er det ikkje registrert villreintrekk i nærleiken av dette området. 7

8 Kart over alle GPS-punkt frå merka villrein i januar og februar, Rød ring er kor igloane er tenkt plassert (etter Villreinnemnda 2016). Kart over alle GPS-punkt frå merka villrein i mars-april, Rød ring er kor igloane er tenkt plassert (etter Villreinnemnda 2016). Kunnskap om naturmangfaldet i området baserar seg og på Miljødirektoratet sin naturdatabase med innsyn til sensitiv informasjon ( og tilsvarande informasjon i Temakart Rogaland. Så langt forvaltningsstyresmakta kjenner til etter søk i Naturbase, er det ikkje registrert informasjon om prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norsk rødliste for arter 8

9 2015 eller andre verdifulle arter. Det er heller ikkje registrert informasjon om utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtypar på Norsk rødliste for naturtypar 2011 eller andre verdifulle naturtypar. Det er heller ikkje komme fram andre opplysningar som tyder på at det finns slike arter og/eller naturtypar i det aktuelle område. Kunnskap om kulturminne i området baserar seg på Riksantikvaren sin kulturminnebase ( Her er det ikkje registrert kulturminne som kan ta skade av tiltaket det er søkt om. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) som ligg føre for å vurdere dei omsøkte tiltaka si innverknad på verneverdiar og verneføremål, må derfor vurderast som tilstrekkeleg til at forvaltningsstyresmakta kan fatte vedtak i saka. 9 om Føre var prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjande vurderingane. 10 tek føre seg den samla belastninga av økosystemet i området. Det er ikkje andre fysiske inngrep i område ved Gjuvet. Den merka sommarløypa til turisthytta Tjørnbrotbu går om lag 500 m sør dei omsøkte snøigloane, mens det går maskinpreparerte skiløyper nært inntil staden på alle kantar. Tjørnbrottbu har om lag 850 besøkande i året, men talet på skiløparar i dei maskinpreparerte løypene er svært høgt. Det ligg ikkje føre nøyaktige teljingar, men på dei største utfartsdagane kan mange hundre skiløparar passere forbi snøigloane. Dei omsøkte snøigloane er plassert slik at fell godt inn i terrenget. Dei ser ut som tre store haugar med snø og er ikkje synlege mot himmelranda. Dei vil og smelte bort i løpet av våren. Erfaringane frå 2016 sesongen tydar og på et dei ikkje medfører skade på terreng og vegetasjon. Snøigloane vil derfor ikkje ha noko nemneverdig negativ innverknad på landskapet i området. Både ferdsla på ski og motorferdsla med tråkkemaskin og snøskuterar er svært høg. Dei omsøkte snøigloane vil medføre at fleire besøker akkurat denne staden og dei vil generere 6-10 ekstra snøskuterturar i veka. Erfaringane frå 2016 tydar og på at snøigloane til ein viss grad har ein kanaliserande effekt. Ein god del av skiløparane som eller ville brukt andre delar av løypenettet går nå til snøigloane. Det er ein klar fordel for villreinstamma om ferdsla etter Auversvatnløypa lenger mot aust blir noko redusert. Resultata frå GPS merkeprosjektet og tilbakemeldingar frå grunneigarar og lokalt SNO personell tydar på at verksemd og ferdsel i dette området er uproblematisk for villreinstamma med den arealbruken dei har hatt dei siste 10 åra. Når det i denne samanhengen er snakk om eit løyve fram til 2020 er det likevel viktig å ta med vilkår om at anlegget kan stengast eller at bygginga utsettast, dersom det er naudsynt av omsyn til villreinstamma. Det er mogleg å sjå for seg at villreinen, i periodar med nedising av beitene på høgfjellet, kan trekke lenger ned mot Hovden for å finne mat. I slike situasjonar kan den konsentrerte ferdsla ved snøigloane utgjere eit trugsmål. 12 omhandlar miljøforsvarleg teknikkar, driftsmetodar og lokalisering. Bruk av snøfreser under bygginga må vurderast å være ein forsvarleg teknikk så lenge det er nok snø i området slik at skader på vegetasjonen kan unngåast. Anlegget er lokalisert på ein stad som er lett tilgjengeleg og det uansett ville være mykje ferdsel. 11 legg til grunn at eventuelle kostnader ved miljøforringing skal bærast av tiltakshavar. Tiltakshavar er fullt og heilt ansvarleg for ei miljømessig god løysing. Konklusjon Oppføringa av snøigloane og drifta av fjellkafe og snøhotell, vil i liten grad ha ein negativ innverknad på verneverdiane i Hovden landskapsvernområde, og vil ikkje være i strid med verneføremålet. 9

10 10

11 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato AU i verneområdestyret for SVR 42/ Innmelding av behov for tiltaksmiddel og bestilling av tjenester av SNO for 2017 Forvalters innstilling Verneområdestyret melder, i tråd med saksutgreiinga, inn behov for tiltaksmiddel og bestilling av tenester av SNO for Saksopplysninger Miljødirektoratet har i brev datert 9. november bedt om at verneområdestyret melder inn behov for tiltaksmiddel for 2017 i alle dei 17 verneområda SVR har forvaltaransvar for. Fristen er sett til 10. januar Det skal meldast inn behov i prioritert rekkefølge og med nettobeløp, dvs. utan mva. Middel til tiltaka både i små og store verneområde er løyvt over Statsbudsjettet for 2017, budsjettpost Miljødirektoratet tildeler midla til dei ulike verneområdestyra ut frå ei nasjonal prioritering, og verneområdestyret skal sjølv disponere og prioritere bruken av midla dei blir tildelt. Miljødirektoratet framhevar at denne prioriteringa skal skje i samsvar med dokumentet «Strategi for bruk av tiltaksmiddel », Det skal og meldast inn bestilling av tenester som ein ønskjer at lokalt SNO personell skal utføre for verneområdestyret i Forvaltningssekretariatet har gjennomført eit bestillingsmøte med SNO 14. desember. Her vart både behovet for tilsyns- og kontrollverksemd og bestilling av ulike feltoppgåver drøfta. I tillegg drøfta ein prioritering og praktisk gjennomføring av aktuelle tiltak i Kartlegging- og overvakingsarbeid skal ein normalt ikkje melde inn som behov i denne omgang. Dette skal ein melde inn som ein del av drifts- og besøksstrategiarbeidet til verneområdestyret (sjå styresak 48/2016). 11

12 Tiltak som er ein del av besøksforvaltinga i eit verneområde, skal forankrast i ein eigen besøksstrategi. Ein besøksstrategi for SVR er under utarbeiding, og det er allereie gjort mykje forarbeid kor fleire av dei prioriterte tiltaka kan forankrast. Vurdering Innmelding av behov for tiltaksmiddel i 2017 Sekretariatet har hatt diskusjon med kommunane og ulike samarbeidspartnarar om kva vi bør prioriter av tiltak i Med bakgrunn i desse innspela, pågåande arbeid i verneområdet og eigne erfaringar, har vi utarbeidd ei prioritert liste over tiltak vi meiner treng midlar i det komande året. Generelt har vi lagt vekt på å prioritere dei oppgåvene vi meiner er mest påkravde og sjølvsagt halde fram med tiltak som er sett i gang frå før slik at desse ikkje stoppar opp før dei kan avsluttast. 1. Skjøtsel av slåttemyr, Solbu, SVR, Åseral kommune SVR har dei to siste åra fått kartlagt verneverdiar og skjøtselsbehov i stølsområda i verneområda. I samband med dette arbeidet er det utarbeid ei verdivurdering av dei ulike lokalitetane, og det er utarbeidd skjøtselsplanar for lokalitetane kor skjøtsel kan fremme verneverdiane. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til rydding og slått av slåttemyrene på Solbu. 2. Skjøtsel av slåttemyr, Stovo, Dyraheio, Suldal kommune SVR har dei to siste åra fått kartlagt verneverdiar og skjøtselsbehov i stølsområda i verneområda. I samband med dette arbeidet er det utarbeid ei verdivurdering av dei ulike lokalitetane, og det er utarbeidd skjøtselsplanar for lokalitetane kor skjøtsel kan fremme verneverdiane. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til rydding og slått av slåttemyra på Stovo. 3. Skjøtsel av hagemarksskog, Førre, Vormedalsheia, Hjelmeland kommune Rydding av einer og lauvskogskratt i edellauvskogen i Førre har vorte gjennomført to gonger dei siste fem åra. Skjøtselsplan er under utarbeiding og ein ønskjer å sluttføre dette prosjektet i 2017 Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til den siste ryddinga einer og lauvskogskratt i Førre. 4. Nytt toalettbygg, nye bålplassar og informasjonsskilt, Røssdalen, Frafjordheiane, Forsand kommune Bruken av Røssdalen er fordoble på få år, og eksisterande tilretteleggingstiltak er ikkje dimensjonert for den omfattande bruken. Dette medførar forsøpling og slitasje. Plan for tilretteleggingstiltak og informasjon er utarbeida av SVR og Forsand kommune. SNO vil gje innspel til planen etter ei synfaring våren Dei samla kostnadane er berekna til ,- og Forsand kommune, Rogaland fylkeskommune og Ryfylke friluftsråd vil bidra til finansieringa. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til nytt toalettbygg, nye permanente bålplassar og informasjonsskilt i Røssdalen. 12

13 5. Elektronisk informasjonstavle for Kjerag, Øydegardsstøl, Frafjordheiane, Forsand kommune Utfordringane knytt til den omfattande bruken av Kjerag er drøfta av dei sentrale aktørane på staden, og det er sett opp ei oversikt over dei viktigaste tiltaka som bør gjennomførast i SVR har og fått utarbeida eit forprosjekt til besøksstrategien for Kjerag. Ei elektronisk informasjonstavle vil kunne gje betra tryggleik for dei besøkande gjennom informasjon om vær og føre tilhøva. I tillegg vil ein kunne formidle kunnskap på fleire språk om mellom anna verneverdiar og vernereglar. Ei slik tavle vil og være svært fleksibel i høve til å endre og utvide informasjonen som blir gitt. Ei slik infotavle er kostnadsberekna til ,- og vil bli finansiert saman med Lysefjorden utvikling og Stavanger turistforening. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til ei elektronisk informasjonstavle på Øydegardsstøl. 6. Utbetring av sti til Månafossen, Eikeskog, Frafjordheiane, Gjesdal kommune Dette gjeld vidareføring av eit prosjekt som starta i Stien inn til Månafossen vart steinsett av sherpaer for å hindre slitasje og erosjon. Det er over menneske som årleg tar turen inn til Rogalands største foss. Jæren friluftsråd har administrert arbeidet. Framdriftsplanen for prosjektet har blitt fulgt og dei siste store arbeida skjal gjennomførast i Kostnadskalkyla deira for det som skal gjerast komande år, er på kr. Finansieringa skjer ved bidrag frå Jæren Friluftsråd og Rogaland fylkeskommune. Sekretariatet foreslår at det søkast om til dei siste tiltaka på stien til Månafossen. 7. Nytt toalettbygg på parkering til Månafossen, Eikeskog, Frafjordheiane, Gjesdal kommune Det er behov for eit nytt toalettbygg på parkeringsplassen til Månafossen. Dagens toalettbygg er plassert slik at det både gir vond lukt på parkeringsplassen og stenger utsikta til elva. Bygget må derfor flyttast lengre ned på parkeringsplassen. Kostnadskalkyla for nytt bygg er på kr. Finansieringa skjer ved bidrag frå Jæren Friluftsråd og Rogaland fylkeskommune. Sekretariatet foreslår at det søkast om til nytt toalettbygg på parkeringa til Månafossen. 8. Ungdom og lokal heiekultur, fleire verneområde og kommunar Det har blitt ein tradisjon at forvaltingssekretariatet og SNO kvart år på seinsommaren arrangerer slike fjellturar. I Suldal har det vore gjort i fleire år, i Bykle i 2014 og dei to siste åra har det også vore ein slik ungdomstur i Sirdal. Målgruppa er elevar i ungdomsskulen. I 2017 planleggast det og ein tur i Bygland og/eller Valle. Vi treng pengar til litt mat, kart og utstyr. Sekretariatet foreslår difor at vi søker om kr til å gjennomføre desse turane. 9. Utplassering av faste boreboltar, Kjerag, Frafjordheiane, Forsand kommune Utfordringane knytt til den omfattande bruken av Kjerag er drøfta av dei sentrale aktørane på staden, og det er sett opp ei oversikt over dei viktigaste tiltaka som bør gjennomførast i SVR har og fått utarbeida eit forprosjekt til besøksstrategien for 13

14 Kjerag. Ulovleg utplassering av boreboltar i samband med ulike ekstremsportaktivitetar har vore eit problem dei siste åra. Ein vil nå fjerne alle eksisterande og ulovlege boltar, og etablere nye boltar som kan brukast til slike aktivitetar. Lysefjorden utvikling eller Stavanger turistforening vil stå som eigar av boltane, mens klatremiljøet vil stå for utplassering og tilsyn. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til utplassering av permanente boreboltar på Kjerag. 10. Skjøtsel av slåttemyr, Vidmyr NR, Bykle kommune Forvaltninga av Vidmyr naturreservat er også overført til SVR. Det er gjennomført rydding av kratt og slått i 2014 og Skjøtselplan er utarbeidd. Målsetting er å slå 10 daa i 2016 og 2017 med motorslåmaskin. Fylkesmannen i Aust- Agder har støtta denne skjøtselen med kr sist år då dei hadde forvaltaransvar. Det er viktig at skjøtselen ikkje stoppar opp. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til skjøtsel av slåttemyr på Vidmyr 11. Skjøtsel av slåttemark, Store-Hisdal, Hisdal NR, Bykle kommune Hisdal Naturreservat er no ein del av ansvarsområdet til SVR. Store-Hisdal er ein gamal fraflytta fjellgard som treng tiltak kvar år slik at kulturlandskapet ikkje gror att. Fylkesmannen i Aust- Agder har støtta dette med kr sist år då dei hadde forvaltaransvar. Arbeidet er utført av grunneigarane med beitepussar montert bak firhjuling. Det er viktig at skjøtselen ikkje stoppar opp. Skjøtselplan er utarbeidd. Sekretariatet foreslår at vi søker om kr til denne skjøtselen. 12. Skjøtsel av slåttemark, Mån, Frafjordheiane, Gjesdal kommune Det er sidan 2014 gjennomført slått av 25 daa på denne fraflytta garden. Høyet er frakta bort og bruka til for. Skjøtselen skjer etter utarbeida skjøtselsplan. Det er ynskje om at denne slåtten kan halde fram på same nivå og at delar av areal på garden også kan gjerdast inne til sauebeite. Sekretariatet foreslår derfor at vi søker om kr til skjøtselen av slåttemarka på Mån. 13. Skjøtsel av slåttemyr, Øyastølsmyra, Øyastøl NR, Hjelmeland kommune Det er sidan 2012 gjennomført rydding av einer, uttak av gran og klopplegging av sti over myra. I 2015 vart det og gjennomført slått på den gamle slåttemyra. Det er utarbeidd skjøtselsplan, og SVR har fått utarbeida eit forprosjekt til besøksstrategien for Ritlandskrateret som ligg i same område. Sekretariatet foreslår derfor at vi søker om kr til skjøtselen av slåttemyra på Øyastøl, og at arbeida med rydding, uttak av gran klopplegging av stien ferdigstillast i Oppdatering av fire interaktive tavler SVR har no i samarbeid med fleire aktørar i drift fire interaktive tavler rundt heia: Håhellervatn, Kvinlog, Minne kultursenter og på Tingvatnsenteret. Erfaring viser at tavlene årleg treng litt oppdatering og utskifting av utstyr ein ruter sviktar, vi vil gjere legge ut meir informasjon, ny teknologi har kome på marknaden. 14

15 Sekretariatet foreslår difor at vi søker om kr til å oppdatere tavlene. 15. Uteinformasjon på infosenter, Nesflaten, Kvanndalen, Holmevassåno, Dyraheio, Suldal kommune Informasjonssenteret på Nesflaten i Suldal er no i drift og ein har fått til ei velfungerande utstilling. SVR har investert i arbeidet etter Arbeidet er gjort av to lokale firma. I 2017 er det behov for å få på plass meir uteinformasjon som kan nyttast når det ikkje er betening på senteret. Sekretariatet foreslår på denne bakgrunn at vi søker om kr til å få på plass naudsynt uteinformasjon. 16. Ny bru over Kvanndalsåno, Kvanndalen, Suldal kommune Brua på turistløypa mellom Kvanndalen og Holmavasshytta/Bleskestadmoen er ute av drift og må erstattast. Ny bru vil koste om lag ,- Dette vil bli finansiert av Stavanger turistforening, grunneigarane og Hydro. Sekretariatet foreslår difor at vi søker om kr til ny bru i Kvanndalen. 17. Fjerning av kraftlinje, Fundingsland, Vormedalsheia, Hjelmeland kommune Det står att ei om lag 2 km lang kraftlinje i Vormedalsheia. Både stolpar og kraftledning bør bort. Grunneigar ønskjer å gjerne arbeidet med og fjerne kraftlinja og Statkraft kan bidra til å finansiere prosjektet. Sekretariatet foreslår på denne bakgrunn at vi søker om kr til å få fjerna den nedlagte kraftlinja. 18. Informasjonsskilt på tursti, Nipe, Dyraheio, Suldal kommune Dette området ligg i randsona til verneområdet, men det er eit mykje brukt turområde. Nipe gjev og eit flott utsyn over Dyraheio, og det er difor ein naturleg plass for å informere om verneverdiane i denne delen av heia. Sekretariatet foreslår at det vert søkt om kr til oppsetting av to informasjonstavler. 19. Informasjonsskilt, Ljosådalen NR, Bykle kommune Ljosådalen naturreservat er eit nyoppretta verneområde som SVR har forvaltningsmynde for. Det bør settast opp ei skilt som informerar om vernet og verneverdiane ved den sentrale innfallsporten Sekretariatet foreslår at det blir søkt om kr til informasjonsskilt. Oppsummering 1. Solbu, skjøtsel av kulturlandskap ,- 3 år 2. Stovo, skjøtsel av kulturlandskap ,- 3 år 3. Førre, skjøtsel av kulturlandskap siste år 4. Røssdalen, toalettbygg, bålplassar, informasjonsskilt totalt Kjerag, elektronisk informasjonstavle, informasjonsskilt totalt

16 6. Mån, stitilrettelegging ,- totalt Mån, toalettbygg ,- totalt Ungdom og lokal heiekultur Kjerag, montering av faste boreboltar ,- 10. Vidmyr, skjøtsel av kulturlandskap ,- årleg 11. Hisdal, skjøtsel av kulturlandskap ,- årleg 12. Mån, skjøtsel av kulturlandskap ,- årleg 13. Øyastøl, skjøtsel av slåttemyr siste år 14. Drift av infotavler årleg 15. Informasjonspunkt Nesflaten, utviding av utstilling Kvanndalen, ny bru totalt Fundingsland, fjerning av kraftlinje totalt Nipe, infoskilt på tursti Infotavle, Ljosådalen Til saman Innmelding av bestilling av tjenester av SNO i 2017 Sekretariatet har hatt eit bestillingsmøte med lokalt SNO om kva for verksemd som bør prioriterast i Med bakgrunn i desse innspela, pågåande arbeid i verneområdet og eigne erfaringar, har vi utarbeidd ei prioritert liste over tenester vi ønskjer frå SNO i Oppsyn under villreinjakta og fuglejakta SVR, Bossbu og Åseral Høgt jakttrykk, motorferdsel, rapporta Oppfølging av løyve til kjentmannsturar SVR og Frafjordheiane Dårleg rapportering og førehandsvarsl Kontroll av skjøtselstiltak Fleire verneområder Skjøtsel av grunneigarar Kontroll av droneforbod og ulovleg oppsetting av boreboltar Frafjordheiane, Kjerag Meldingar om brot på verneføreskrifta Oppsetting av informasjonsskilt, ca 15 stk Fleire verneområder Nye skilt er produsert Møte med enkelte helikopterselskap Airlift, Fjellfly, Pegasus og Fonnafly Informere om regler Etablering av overvåkingsprogram Skredmjelt Vormedalsheia Må samordnast med FMRO Styrebefaring Åseral/sørområda Truleg i august Heiedagane i sørområdet Åseral, Kvinesdal, Hægebostad Samarbeid med mange organisasjonar Ungdomstur Øvre Sirdal Samarbeid med Statskog Ungdomstur Bygland)Valle Ungdomstur Suldal Samarbeid med Suldal fjellstyre Informasjon på styremøter SVR Etter avtale Tilsynsutvala i Ryfylke Ryfylkeheiane Etter avtale Deltaking på Naturligvis Setesdal/Agder (Evje) Felles stand I tillegg må det bestillast inn 10 løveskilt og ein ferdselsteljar for

17 ST 43/16 Eventuelt 17

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem

Møteprotokoll. Medlem Styreleiar Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 22.12.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Bjørn Laugaland

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG MERKING AV STI VED MÅNAFOSSEN I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 60/1, GJESDAL KOMMUNE Eivind Haaland Eikeskogvegen 141 4335 DIRDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9306 / AOD 28.09.2017 Delegasjonssak RO 42/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ETABLERING OG

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for Møtested: Telefonmøte Dato: 21.12.2018 Tidspunkt: Slutt: 08:00 08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19

Delegert vedtak. Utval Utvalssak Møtedato Verneområdestyret for SVR Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 57/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Andreas Lange,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/1057 / AOD 22.06.2017 Delegasjonssak RO 21/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 33/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2018/4736-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 28.05.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR Utvalgssak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 08.03.2019 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD Statnett Pb 4904 Nydalen 0423 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11286 / AOD 30.11.2017 Delegasjonssak RO 46/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL OG UTLEGGING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Delegert vedtak 95/18

Delegert vedtak 95/18 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 95/18 Forsand kommune Fossanvegen 380 4110 FORSAND Arkivsaksnr: 2018/10415-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 02.11.2018

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD Endre Kvæstad Skomakarteigen 13 4237 SULDALSOSEN Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7924 / AOD 16.08.2017 Delegasjonssak RO 29/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO Outdoorlife Norway AS/ Johannes C. Apon Ormøyveien 44 B 4085 HUNDVÅG Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/9305 / GSO 09.10.2017 Delegert vedtak VA 48/17 SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERING

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE

Delegert vedtak VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak Arkivsaksnr: 2017/12020-0 Saksbehandler: Alf Odden Dato: 21.12.2017 Skadefellingslaget i Nord Rogaland v/ Arve Aarhus

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD Statnett SF Nydalen alle 31 0484 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/11781 / AOD 15.12.2017 Delegasjonssak RO 48/2017 Svar på søknad om dispensasjon til snøskutertransport

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 11/1, SIRDAL KOMMUNE Per Jan Bakken 4440 TONSTAD Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/853 / FMROAOD 17.02.2014 DELEGASJONSSAK RO 03/2014 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OM MOTORFERDSLE TIL SANDVASSBU I FRAFJORDHEIANE

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/469-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD

Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD Statnett SF 4200 SAUDA Dykkar ref. Vår ref. (oppgi ved svar) Dato Sak nr. 2014/859 / FMROAOD 04.03.2014 DELEGASJONSSAK RO 04/2014 Svar på søknad om dispensasjon til snøskuter- og helikoptertransport i

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 www.svr.no Statnett Nydalen alle 33 0484 OSLO Saksbehandler Alf Odden Vår

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD HÆFA A/S v/ Linn Kirkenær Nedre Banegate 12 4014 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/7393 / AOD 24.07.2017 DELEGASJONSSAK RO 25/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2013/5090-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:12.02.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 18.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte Dato: 10.6.2016 Tidspunkt: 08:00-08:30 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 13/16 ST 14/16 ST 15/16 ST 16/16 Innhald Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 21.12.2018 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90505902. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: Tidspunkt: 11:00-15:00. Varighet: 4,5 timer Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Bykle Dato: 05.03.2018 Tidspunkt: 11:00-15:00 Varighet: 4,5 timer Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland Gerd Helen

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/168-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 09:30 Hei! Velkommen til styret sitt siste møte denne styreperioden. Vi skal ha eit effektivt,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: 2.11.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 61/15 AU 62/15 AU 63/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane Utval: Møtestad: Sølvgarden hotell, Rysstad i Setesdal Dato: 3.12.2015 Tidspunkt: 12:45 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Kontaktutvalet for Reinheimen v. nasjonalparkforvaltar Trond Stensby Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/866/39/ Ingunn Moen Helland 29.06.2012 61293617

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Bykle kommune Rådmannsstaben Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Setesdalsmuseet 4748RYSSTAD Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2009/147-122 Sigrid Bjørgum, 37938500 026 30.10.2014 Høyring-Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Møteinnkalling. AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.13 Tidspunkt: 15.00-15.30 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr AU 15/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

3.10 UREINING, AVFALL OG STØY

3.10 UREINING, AVFALL OG STØY Høydalen seter, Høydalen landskapsvernområde. Foto: Bjørn Dalen 3.10 UREINING, AVFALL OG STØY Status Fram til i dag har det vore relativt lite forsøpling i Breheimen. Det er lite søppel langs dei mest

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97643672. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer