Virksomhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2011-2014"

Transkript

1 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan Vedtatt i kommunestyret i sak 10/

2 Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder DEL II: Servicestrategi - resultatmål, nøkkeltall og prognoser Hovedstyringssystem for kommunen Kommunens planstrategi Kommunens forvaltningspraksis Resultatmål for kommunens forvaltningspraksis Ekstern evaluering ihht praksiskriteriene Resultatmål kommunale enheter Felles målekart for alle enheter Organisasjon/personell Resultatmål for den enkelte tjeneste Nærings- og samfunnsutvikling Barnehage Grunnskoleopplæring Voksenopplæring Helse og omsorg Sosialtjenesten og flyktningetjenesten (NAV) Barnevern Vann Avløp Renovasjon og avfall Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, herunder også byggesak, rekreasjon og friluftsliv Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole Kirke, tros- og livssamfunn Samferdsel og parkering Boligutleie og Husbankmidler Brann og ulykkesvern Støttetjenester, fellesutgifter og adm. styring Kommunal eiendomsdrift DEL III: BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN Rammebetingelser/budsjettforutsetninger Befolkningsutvikling Frie inntekter Lønns- og prisvekst, pensjon og arbeidsgiveravgift Finansforvaltning Økonomiske oversikter Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett m/ramme pr. enhet Økonomisk oversikt driftsbudsjett Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet Økonomisk oversikt investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B Investeringstiltak per prosjekt Tiltak/Saldering driftsbudsjettet i økonomiplanperioden DEL IV: Tjenestebeskrivelser med serviceerklæringer DEL V: Politisk behandling

3 Vedlegg (ikke i dette dokumentet): Vedlegg I Tjenestebeskrivelser Vedlegg II Oversikt over eksterne søknader Vedlegg III Priser på tjenester samlet (ligger under aktuelt tjenestekapittel i dette dokumentet) Vedlegg IV Innarbeidede tiltak/saldering i VHP samlet (legges under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Vedlegg V Innarbeidede tiltak/saldering i VHP Selvkost - samlet (legges under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Vedlegg VI Beskrivelse av innarbeidete nytiltak/saldering i VHP inkl. selvkost - samlet (legges under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) Vedlegg VII Tidligere innarbeidete tiltak fom VHP (før nye tiltak i VHP ) Vedlegg VIII Oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester (legges under aktuelt tjenestekapittel etter vedtak) - 3 -

4 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder Harstad kommune har vedtatt ny kommuneplan , Ved egen krefter i august Planen er med på å sikre utviklingen av gode tjenester til innbyggerne og tilrettelegge for en positiv utvikling for Harstad. Kommuneplanens fokusområder er: 1. Befolkningsvekst, bli en attraktiv by der folk ønsker å bo og bedrifter etablere seg 2. Aktiv næringspolitikk, med fokus på variert næringspolitikk 3. Miljøbyen Harstad, med satsing på en bærekraftig og livskraftig kommune 4. Fra vugge til grav, med spesielt fokus på barn, tilflyttere og kultur. Befolkningsvekst og stedsutvikling Harstad kommune har de siste par årene hatt en stabil befolkningsutvikling. Prognosene tilsier at kommunen vil ha en økning av innbyggere mot For å sikre at dette skjer må Harstad kommune ta grep om utviklingen for å gjøre seg attraktiv som bostedskommune. Et tiltak vil være stedsutvikling. Stedutvikling handler om å skape attraktive og miljøvennlige steder, som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Kommunen har gjennom kommuneplanens handlingsplan og planstrategien lagt opp til at man skal ta grep om utviklingen av sentrum. Dette skal gjøres gjennom en ny sentrumsplan, hvor målsetningen er å styrke sentrum og gjøre den bærekraftig, attraktiv og fremtidsrettet. Sjøfronten er en viktig del av Harstad og Harstads kulturarv. Sjøen har en sentral plass i utviklingen av Harstad enten som transportåre eller næringsvei. For kommunen er det viktig å tilrettelegge for møte mellom sjø og land. Dette kan gjøres gjennom ulike prosjekter som stien langs sjøen og rute 69 grader nord hvor man støtter opp om kulturarven og sikrer innbyggerne mulighet til gode naturopplevelser, fysisk aktivitet og rekreasjon. God infrastruktur og samferdsel er viktig forutsetning for at bosettingsmønsteret, næringslivet og turisme skal fungere optimalt. Harstads plassering i regionen er med på å gi muligheter for utvikling av disse områdene. Arbeidet med å få vegstrekningen Tjeldsund bru Harstad sentrum klassifisert som en del av stamvegnettet med kobling mot Harstad Havn som stamnetts havn er viktig for kunne oppnå ønsket effektiv og målsetninger. Aktiv næringspolitikk Kommunestyret vedtok den 28. mai ny Næringsplan for Harstad ressursgrupper bestående av representanter fra både privat næringsliv og det offentlige har arbeidet frem planen. I 2009 igangsettes sju forprosjekter i planen innenfor en ramme på kr ,- hver. Disse er: - Omdømmeprosjekt Harstad - Videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Harstad. - Utvikling av Trondeneshalvøya. - Utvikle Harstad til cruisedestination. - Høgskolen i Harstad Et kompetansesenter for næringslivet. - Kompetansesenter for risiko, sårbarhet og beredskap i nordområdene. Miljøbyen Gjennom god stedsutvikling av Harstad sikrer man også en bærekraftlig utvikling av miljøet. Å sikre innbyggerne tilgang til grønt arealer er et viktig fokus område for kommunen. Dette er med å skape trivsel og kvalitet for innbyggerne. Kommunens satsning på utbygning av gang- og sykkelveier de kommende årene gir et sikrere Harstad, i tillegg gir det innbyggerne mulighet til å benytte seg av andre fremkomstmidler enn bil

5 Fra vugge til grav Kommunen skal være med å sikre god livskvalitet for alle med gode levevilkår og likeverdige tjenester. Kommunen har som overordnet målsetning å levere god kvalitet på sine helsetjenester. Dette skal gjøres gjennom å arbeide systematisk for at tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre. Det er viktig at kommunen er med å redusere forskjeller mellom helse og levekår. Harstad kommune har et spesielt fokus rettet mot sosial ulikhet og for personer med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at det fremmes faktorer som gir god helse til befolkning

6 2. DEL II: Servicestrategi - resultatmål, nøkkeltall og prognoser Hvorfor servicestrategi? Denne dokumentdelen av virksomhetsplanen skal vise innbyggerne hvilke mål og prioriteringer kommunen har. Servicestrategien skal blant annet vise hvilke krav som stilles til kommunens enheter og tjenester, dvs hva som er kommunens politikk på de ulike områder. Strategien skal også si noe om hvilke virkemidler og tiltak kommunen vil bruke for å oppnå disse målene. Servicestrategien skal gjøres offentlig kjent og være tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen. Det er ønskelig å få til en størst mulig felles forståelse mellom kommunen og innbyggerne om det som er realistisk å oppnå ut fra kommunens forutsetninger. Servicestrategien kobles til det ordinære planarbeidet i kommunen og inngår som en del av virksomhetsplanen. Strategidokumentet har et tidsperspektiv på 4 år og viser ambisjon om utvikling fra år til år på sentrale områder. Planen rulleres hvert år under virksomhetsplanbehandlingen og vedtas av kommunestyret. Resultatmål på enhetsnivå og tjenestenivå: Kapittel 2.5 beskriver resultatmål og rammebetingelsene til alle de kommunale enhetene. Kapittel 2.6 beskriver resultatmål og rammebetingelser for den enkelte tjeneste. Opplisting av alle vedtatte tjenestebeskrivelser ligger i vedlegg I Hovedstyringssystem for kommunen Totalkvalitet vektlegger at organisasjoner må være dyktig både på virkemiddelsiden og resultatsiden og det må handle om noe mer enn økonomi, for å være vellykket over tid. Harstad kommune benytter derfor balansert målstyring (BMS) som styringskonsept. De viktigste dokumentene i styringssystemet er Virksomhetsplan og Driftsplanene. Den 4-årige virksomhetsplanen for kommunens virksomhet er oppbygd etter prinsippene fra balansert målstyring. Dokumentet ivaretar de formelle kravene til både økonomiplan og årsbudsjett. Ettårs driftsplaner for den enkelte tjeneste- og støtteenhet. Disse er en nedbryting og operasjonalisering av rammene og føringen fra den politisk vedtatte 4-årsplanen, og utarbeides av den enkelte leder sammen med brukere og medarbeidere. Driftsplanen består av presentasjon av virksomheten, felles gjennomgående og evt. unike resultatmål samt handlingsplan

7 Enhetenes driftsplan behandles og godkjennes av rådmannen. Balansert målstyring rettes inn mot å beskrive krav til resultater i tjenesteproduksjonen - både når det gjelder kvantitet, produktivitet og kvalitet. Målene skal være målbare og stabile over tid (for å kunne følge en utvikling). Indikatorene bygges opp på valgte kvalitetsområder samt rundt nøkkeltall fra KOSTRA. I målekartet finnes både objektive og subjektive kvalitetsindikatorer, sistnevnte krever regelmessige tilbakemeldinger i form av spørreundersøkelser. Sammenligningsmuligheter og kontinuitet sikres på denne måten. Beskrivelsen nedenfor viser det valgte balanserte styringsbildet for Harstad kommune. Kommunestyret har vedtatt at kommunens styring og resultatrapportering skal rette seg inn i forhold til de 4 ovennevnte fokusområder. Styringssystemet og målekartet forutsetter bruker- og Visjon: Harstad attraktiv hele livet Hovedmål: o Kvalitet i nærmiljøet o Langsiktighet og renhet o infrastrukturutvikling 4 fokusområder Samfunn Tjeneste/ brukere Org./ personell Økonomi Resultatmål (Hva skal oppnås?) Kritiske suksessfaktorer: (Hva må vi lykkes med?) Res./måleindikatorer: (Hva skal konkret måles? Indikatorkrav) medarbeiderundersøkelser for å få tilbakemelding på kvalitetsindikatorer. Når det gjelder bruker og medarbeider undersøkelser gjennomføres de ihht egen plan. Brukerundersøkelser gjennomføres i prinsippet annet hvert år. Pga av budsjettsalderingsbehov har økonomiutvalget foreslått at det i 2011 ikke skal gjennomføres undersøkelser i kommunen

8 Gjennomføringsplan for spørreundersøkelser Aktivitetssenter E E 2. Areal og byggesak B B 3. Avlasting barn E 4. Barnehager foresatte B B 5. Barnevern-barn - B 6. Barnevern-foresatte - B B 7. Befolkning/Innbygger B 8. Bibliotek E 9. Bygg- og eiend.-utleieboliger E 10. Flyktning(egne unders. NAV etter 2005) 11. Fritidsklubber E E 12. Helsestasjon B 13. Hjemmetjeneste brukere B B 14. Idrettsanlegg(ikke i bruk etter 2005) 15. Kulturskolen E 16. Lag og foreninger(ikke i bruk etter 2006) 17. Medarbeiderundersøkelse B B B 18. Næringsliv E 19. Psykiatri(Psykisk helsevern) B 20. Rådmann-/ledelses-/ støtteundersøkelse E E E E 21. Skoler- foresatte S 22. * Skoler-elever S S S S S 23. Sosialkontor(egne unders. i NAV etter 2005) 24. Sykehjem-beboere som ikke er demente B 25. Sykehjem-pårørende til beboere B 26. Voksenopplæringen E 27. Demente i hjemmetjenesten B 28. Brukerrepresentanter-demente i hjemmetjenesten B 29. SFO B B 30. Utviklingshemmede-brukere B B 31. Utviklingshemmede-brukerrepresentanter B B E B S Egenprodusert undersøkelse Bedrekommune.no (Kommunenes sentralforbund) Skoleporten(Utdanningsdirektoratet) - 8 -

9 2.2. Kommunens planstrategi I planstrategi for perioden vedtatt i kommuneplanen av kommunestyret i august 2009 fremkommer planbegrunnelse og hvilke planer som må oppfinansieres. Det vil i tillegg fremkomme av planstrategien hvilke planer som er planlagt revidert i løpet av perioden. Det er i henhold til ny lov om PBL iverksatt krav om at kommunene skal utarbeide en planstrategi. Denne bestemmelsen gir pålegg om at kommunestyret skal ha vedtatt en planstrategi etter de nye bestemmelsene senest innen utgangen av første år etter valg på nytt kommunestyre etter at loven har trådt i kraft. Det stilles dermed ingen lovmessige krav til planstrategi i dag, men planlagte planer i 2012 vil bli påvirket av lovbestemmelsen. For at kommunens sine planer skal fungere slik som de er tiltenkt og innfri forventninger som ligger til dem, er det viktig at det er en sterk kobling mellom planenes mål, planstrategi, tiltak i handlingsdel og kommunens virksomhetsplan. Vedtatte plantiltak må prioriteres og finansieres gjennom virksomhetsplanen og ved hjelp av eksterne midler der det er mulig. Plangruppe og tema Sist Ansvarlig Finansiering Begrunnelse/ merknader vedtatt enhet Overordnede planer Kommuneplan samfunnsdel ved egne krefter ØKO x Må finansieres i 2012 gjennom VHP/ eksterne midler Lovbestemt etter PBL Kommuneplanens arealdel ABY x Er finansiert 09/ Lovbestemt etter PBL må evt finansieres 2012 gjennom VHP/ eksterne midler Virksomhetsplan/ økonomiplan/ budsjett Årlig ØKO x x x x Lovbestemt gjennom kommuneloven Kriseplan RM x Iht lover, forskrifter og retningslinjer gitt av DSB og Helse og sosialdirektoratet Temaplaner/delplaner som oppdateres jevnlig Næringsplan inkl landbruk 2009 ØK x Prioritert tiltak i handlingsprogram i kommuneplanen. Er vedtatt. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2006 ØKO x VHP Vilkår for å søke om tilskudd gjennom spillemidler, jf lov om spillemidler av 1992 med forskrifter og om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (2008) Årlig DRU x x x Jf begrunnelse over Anleggsplan idrett, handlingsprogram Sentrumsplan Ny ØKO/ABY x VHP/ evt søke om eksterne midler Prioritert tiltak i handlingsprogram i kommuneplan Plan for bydeler Ny ABY x VHP /evt søke eksterne midler Kystsoneplan 2001 ABY x VHP/evt. søke eksterne midler Tiltak i handlingsprogram i kommuneplanen. Vurderes på nytt i forbindelse med VHP Tiltak gjennom næringsplan, og Anbefalt revidert pga nye Det er etter lov om PBL obligatorisk for kommunen se over og vurdere kommuneplanens samfunnsdel og vurdere endringer i styringsdokumentene minst en gang hvert fjerde år når nytt kommunestyre skal ta stilling til den kommunale planstrategien senest ett år etter konstitueringen. 2 Det er etter lov om PBL obligatorisk for kommunen se over og vurdere kommuneplanens arealdel og vurdere endringer i styringsdokumentene minst en gang hvert fjerde år når nytt kommunestyre skal ta stilling til den kommunale planstrategien senest ett år etter konstitueringen. 3 Kriseplan revideres annethvert år

10 Plangruppe og tema Sist Ansvarlig Finansiering Begrunnelse/ merknader vedtatt enhet nasjonale føringer Kulturplan /strategi NY ØKO X Behov for en egen kulturplan med ett bredere utgangspunkt enn i næringsplanen. Miljø og klimaplan 2008 ØKO x VHP/evt eksterne midler Energi og klimaplan 2010 ØKO x ENOVA og kommunens avviksrapport Handlingsplan for universell utforming Helhetlig tiltaks og gjennomføringsplan for opprydding i forurensningssituasjonen i Harstad havneområde Kommunen har plikt etter miljøinformasjonsloven av 2004 til å ha oversikt og informere om forhold som har betydning for miljøet. vilkår for å motta statlig stønad til formålet/ tiltak. Ny DRU x Tiltak handlingsprogram i kommuneplanen NY ØKO x Har fått tilskudd Kommunal prioritering av fylkesmannen og KLIF egenandel gjennom VHP er finansiert i 2010 Oppvekst/ kompetanse Kulturelle skolesekken, Årlig ØKO x x x x Tilskudd fra Vilkår for deltakelse og midler handlingsprogram Fylkeskommune Plan for etter og videreutdanning i skolesektoren Ny ØKO x x x x Statlig finansiert Vilkår for å motta statlig stønad til formålet. Strategiplan for skoler frem til 2030 NY ØKO x VHP Tiltak handlingsplan til kommuneplanen. Plan for barnehager NY BYG x Er finansiert Kommunal prioritering gjennom VHP Teknisk/ infrastruktur Trafikksikkerhetsplan DRU Tiltak i handlingsprogram i kommuneplanen Transportplan DRU VHP/evt søke ekstern midler Tiltak i handlingsprogram kommuneplan Temaplan for Ny DRU VHP/ evt søkte kollektivtrafikk 5 midler Temaplan for gående og NY DRU VHP/ evt søke syklende 6 eksterne midler Delplan til transportsplan. Tiltak i handlingsplan i kommuneplanen Delplan til transportsplan. Tiltak gjennom handlingsplan i kommuneplan. Statens vegvesen har et pådriveransvar for dette arbeidet og skal etter planen i løpet av året starte et arbeid med registrering/kartlegging/planlegg ing av sammenhengende (gangog) sykkelvegnett i Harstad sammen med Harstad kommune. Hovedplan vannforsyning DRU Kommunal prioritering Hovedplan avløp DRU Kommunal prioritering Hovedplan for ytre områder DRU Kommunal prioritering Havneplan HH kf x Kommunal prioritering Plan for helhetlig NY BYG I handlingsplanen til 4 Gjennomføres i løpet av planperioden 5 Gjennomføres i løpet av planperioden 6 Gjennomføres i løpet av planperioden 7 Ingen planlagt revisjon i løpet av planperioden 8 Ingen planlagt revisjon i løpet av planperioden 9 Ingen planlagt revisjon i løpet av planperioden 10 Gjennomføres i løpet av planperioden

11 Plangruppe og tema Sist Ansvarlig Finansiering Begrunnelse/ merknader vedtatt enhet gjennomgang av fremtidens kommuneplan tomtebehov 11 Helse/ sosial Strategisk plan for 2006 BUT x Kommunal prioritering tverrfaglig, forpliktende, forebyggende arbeid Boligsosial handlingsplan 2008 BYG x Evt eksterne Kommunal prioritering midler Plan for helsemessig- og sosial beredskap Årlig HMT x x x x Lovpålagt etter lov om helsemessig og sosialberedskap. Rusmiddelpolitisk 2008 NAV x Lovpålagt etter alkoholloven handlingsplan Smittevernplan 2001 HMT Lovbestemt etter lov om vern om smittesomme sykdommer Helse- og omsorgsplan NY ØKO X Kommunal prioritering og kommunehelsetjenesteloven. Interne plandokumenter Overordnet kompetanseutviklingsplan PERS Kommunal prioritering x Plan for brannordningen 2007 BRB x brannvernslov Plan for brannsikring av Ny BYG x brannvernslov kommunale bygg 13 Plan oppgradering av el Ny BYG HMS, arbeidsmiljølov anlegg komm bygg 14 Lønnspolitisk plan 15 Ny PERS X Kommunal prioritering og HTA Handlingsplan for likestilling 2006 PERS x Lovbestemt gjennom likestillingsloven av 1978 Omdømmestrategi 2007 RM/KS Prioritert tiltak gjennom næringsplan. Kommunal prioritering/ vedtak Plan for etiske retningslinjer Ny RM X Kommunal prioritering. Planen er et av tiltakene gjennom lokaldemokratiundersøkelsen IKT-plan strategi for digital utvikling i Harstad kommune 2006 RM Kommunal prioritering og vedtak KS Arkivplan 2008 RM x Arkivloven 11 Gjennomføres i løpet av planperioden 12 Blir revidert i løpet av planperioden 13 Gjennomføres i løpet av planperioden 14 Gjennomføres i løpet av planperioden 15 Revidert i løpet av planperioden

12 2.3. Kommunens forvaltningspraksis Resultatmål for kommunens forvaltningspraksis Resultatmål Kritisk suksessfaktor/strategier Ind. Resultat-/måleindikator Siste resultat nr. God forvaltningspraksis Fokus på FO Kriteriepoeng 2006:509 evalueringskriteriene og kvalitetssystem. Fokus på ovennevnte utviklingstiltak S1.1 Ønsket resultat 2012: 530 Rådmannen tar sikte på å foreta en evaluering av kommunens forvaltningspraksis i 2012 ved omprioritering av midler Ekstern evaluering ihht praksiskriteriene Praksis-kriteriene er et internasjonalt sammenlignings- og målesystem for kommunal forvaltning. Det tar utgangspunkt i kommunen som politisk-demokratisk arena, ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter. Kommunene belønnes i forhold til i hvilken utstrekning de lever opp til disse verdiene. Harstad kommunestyre ønsker å prioritere disse utviklingsområdene videre: a. offentlighet og demokratisk kontroll b. samfunnsbygging m/hovedfokus næringsliv c. fornyelsespolitikk d. personalforvaltning e. kontroll og rapportering Oppfølging og prioritering fastsettes ved rullering av virksomhetsplanen. Sentrale styrings- og utviklingsmål for tjenestene og enhetene er foreslått lagt inn i målekartene for virksomhetsplanperioden. Felles målekart for alle enheter/tjenester kompletteres med følgende kommentarer knyttet til organisasjonsutviklingstiltak sett i forhold til evalueringskriteriene Handlingsplan Prioriterte utviklingstiltak for Harstad kommune innenfor hovedområdene: Kriterium 1: Offentlighet og demokratisk kontroll kriterium 2 Tilgjengelighet og borger-/brukerorientering Omdømmestrategier: God tilgjengelighet Innbyggerne og brukerne skal selv oppleve kommunen som lett tilgjengelig, ved kontakt og besøk, pr telefon eller ved bruk av internett. Informasjon og dialog med brukerne Kommunens hjemmeside skal videreutvikles og legge til rette for bedre dialog og økt selvbetjening med minst 5 stjerner i Norge.no Spesielt må forventninger og hva som faktisk er levert kommuniseres jevnlig f. eks ved presentasjon av årsrapporten. Holdninger/etikk Innbyggerne og brukerne skal ha en god opplevelse når de har kontakt med kommunen og i ansikt til ansikt-situasjonen når tjenester ytes

13 Politikere og administrasjonen skal følge nye etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret Politisk styre Vedtak Kommunestyret : 1. Harstad kommunestyre vedtar å endre kommunestyrets medlemstall fra 43 til 35 fra kommunestyrevalget i Kommunestyret tar forslag om utvalgsstruktur, medlemstall i utvalg og reglementer foreløpig til orientering med sikte på oppfølging etter kommunestyrevalget høsten Tiltak knyttet til brukermedvirkning og folkevalgtopplæring vurderes ved rullering av virksomhetsplan Etiske retningslinjer skal ha fokus i all drift og organisasjonsutvikling. Harstad kommunestyre ber Regjeringa/Stortinget se på om det er mulig å endre Ordet Formannskap til et mer kjønnsnøytralt navn og et navn som forteller mer tydelig funksjonene til Formannskapet. Tiltak 1: Nettstedsutvikling Engasjement av innbyggere: Prioritert tiltak er etablering av ny webløsning for Harstad kommune, med intranett og internett (hjemmeside) Formål: Bedre og raskere hjemmeside. Formidle informasjon om politiske vedtak, tjenesteenhetene og aktiviteter i enhetene som brukeren har nytte av. Utvikling av e- demokrati blir viktig fokusområde. Ansvar: Oppgradering av hjemmesida og tilrettelegging av system: Økonomi- og utviklingsenheten i samarbeid med IKT/personal- og organisasjonsenheten. Tiltak 2: Utvikle fellesekspedisjon og sentralbord Formål: Utvikle fellesekspedisjon og sentralbord mot servicetorg gjennom gode holdninger og etterleve rutinen slik den framgår av kvalitetshåndboka. Tiltak a): Øke kompetansen Ha god avtalekultur i alle enheter Svare på alle henvendelser i enheten i størst mulig grad Gjennomføre fraværsmarkering Ansvar: Administrasjonsenheten Tiltak b): Annonsere tiltak med telefonreferanse til saksbehandler eller enhet. Det samme gjelder telefonhenvisning på giro. Aktuell enhet skal bistå sentralbordet ved store belastninger som skyldes aktivitet i/fra enheten selv. Det vises for øvrig til eget forslag om nytiltak til VHP som beskriver mulig videreutvikling og kostnadsbehov. Ansvar: Enhetsleder administrasjonsenheten og aktuell enhetsleder. Tiltak 3: Utvikle selvbetjening Formål: Legge til rette for selvbetjening. Mer tilgang på digital informasjon

14 Tiltak: Alle dialogbasert skjema skal finnes elektronisk på hjemmesida. Legge byggesaksarkivet over på elektronisk form. Kostnad: Forprosjekt skanning byggesaksarkiv arkiv kr ,- Forprosjektjobben er så godt som avsluttet. Endelig rapport foreligger om kort tid. Ansvar: Rådmannen og ABY Øvrige tiltak: Økonomi- og utviklingsenheten i samarbeid med IKT/personal- og organisasjonsenheten samt enhetsleder areal- og byggesakstjenesten. Tiltak 4: Dialog med innbyggerne Formål: Dialog med innbyggerne for å avklare forventninger og gi tilbakemeldinger. Tiltak: Informere om brukerundersøkelser og om virksomhetsplanen/driftsplaner på hjemmesida og gjennom Radio Harstad og eventuelt også gjennom annonser. Den enkelte enhet skal ha dialog ved utarbeidelse av driftsplan og informere om brukerundersøkelser. Kostnad: Ikke utredet. Bruk av Radio Harstad må utredes ytterligere i forbindelse med revisjon av samarbeidsavtalen. I dag formidler Radio Harstad lyd fra kommunestyremøtene. Det vurderes også muligheten for å sende/streame bilder av disse møtene i samarbeid med Harstad Tidende. Ansvar: Ordføreren og rådmannen for informasjon angående hele kommunen. Enhetsleder for den enkelte enhet. Tiltak 5: Utvikle kommunikasjonskompetanse Formål: Utvikle kommunikasjonskompetanse på alle nivå Kompetanseutviklende tiltak rettet mot ledere iverksettes innenfor de disponible opplæringsmidlene. Publikumsbehandling er prioritert område. Det er et mål at alle ansatte med utstrakt publikums/brukerkontakt skal ha vært gjennom slik opplæring. Kostnad: Ikke nærmere utredet. Ansvar: Personal- og organisasjonsenheten. Tiltak 6: Revidere kommunestyret reglement Formål: Bedre og kortere møter. Revidere reglementet med sikte på å bedre møteavvikling og innhold. Kostnad: Dekkes over vedtatt budsjett, men krever oppgaveprioritering Ansvar: Ordføreren Tiltak 7: Revidere delegeringsreglementet Formål: Gi de tre sektorutvalgene mer myndighet. Revidere delegeringsreglementet med sikte på konkret delegering etter de særlover som er aktuelle for det enkelte utvalg. Kostnad: Dekkes over vedtatt budsjett, men krever oppgaveprioritering Ansvar: Rådmannen

15 Tiltak 8: Etiske retningslinjer Formål: Bedre holdninger og forebygge misligheter og korrupsjon. Nye vedtatte etiske retningslinjer kommuniseres i hele den politiske og administrative organisasjonen. Ansvar: Rådmannen og enhetsledere Kriterium 6: Personalforvaltning Lederutvikling: Utvikling av en lederkultur bygd på relasjonsbygging, støtte, oppfølging på tvers av enhetene Ansvar: rådmannen Ledelse, desentralisering og delegering Utviklingsprogram for enhetsledere og mellomledere realiseres med hovedfokus på å utvikle en lærende organisasjon, og hvor læring og utvikling står sentralt i styring, organisasjon, ledelse og hos den enkelte ansatte. Rådmannen har initiert en lederkompetanse- og utviklingsstrategi med fokus på verdibasert- og verdsettende lederskap for enhetsledere og mellomledere. Dette under faglig ledelse av Universitetet i Tromsø. Tilbakemelding fra enhetsledere som deltar her er at i snitt kun 20 % av arbeidstiden går med til utøvelse av lederskap og resten til ren administrasjon. Enhetslederne og Rådmannen er klar på at det må være et mål å øke denne andelen opp mot 50 %. Dette forutsetter at rammevilkårene for ledelse bedres i hele organisasjonen og at systematisk organisasjonsutvikling og personal- og ressursallokering tar sikte på å bedre disse rammevilkårene. Rådmannen ber om at kommunestyret også legger til rette for dette. Etablere en lærende organisasjon med myndigjorte medarbeidere som har fokus på læring og evaluering i hverdagen. Tiltak: Alle, ledere, politikere og ansatte skal innen utløpet av 2012 ha vært gjennom kompetansetiltak basert på verdi, verdsettende og empatisk lederskap/kollegaskap. Ansvar: rådmann og personal- og org. enheten Kriterium 7: Fornyelsespolitikk Harstad kommune som kunnskapsorganisasjon strategisk kompetanseutvikling I gjeldende hovedtariffavtale heter det i kapittel 3.3 For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkes kommunens kompetansebehov. På bakgrunn av kartleggingen skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Det vises for øvrig til Riksmeklingsmannens forslag, pkt. V, litra a) Hovedtariffavtalen forutsetter at det skal være en naturlig sammenheng mellom kompetanse og lønnsutvikling. Harstad kommune har i 2010 gjennomført ovennevnte kompetansekartlegging. Målet videre er å benytte kartleggingsdata til analyse arbeid som grunnlag for kompetanseplanlegging i forhold til det fremtidige behov Harstad kommune har for kompetanse og arbeidskraft. Ansvar for oppfølging: Personal og org. enheten

16 Overordnet kompetanseutviklingsplan Ansvar for oppfølging: Personal og org. enheten Kriterium 8: Samfunnsbygging m/hovedfokus næringsliv Realisering av vedtatt kommuneplan og oppfølging av handlingsdel hvor utvikling av ny sentrumsplan for kommunen er sentralt og må prioriteres fulgt opp. Realisering av handlingdelen av vedtatt næringsplan må prioriteres. Ansvar: Rådmann og øko Kriterium 9: Kontroll og rapportering Kvalitet Resultatmål: Resultatmål Ind. nr. Kritisk suksessfaktor/strategier Resultat- /måleindikator Resultat 2009 Godt kvalitetssystem for kommunen Kvalitetssystem for hele kommunen. Gjennomføre opplæring. Motivasjon. Forankring i ledelse og enheter KVAL O1.1 Antall interne revisjoner pr. år. Indikatorkrav: Minimum : : : : 2 interne kvalitetsrevisjoner samt ett kontrollbesøk av personvernombudet

17 2.4. Resultatmål kommunale enheter Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva skal vi måle og hva er ønsket resultat) for hva alle kommunens enheter skal produsere i virksomhetsplanperioden innenfor de 4 hovedfokusområder. Målekartet skal realiseres med de økonomiske rammer som er fastsatt for den enkelte enhet i planperioden. I tillegg har den enkelte tjeneste egne resultatmål. Resultatmål Kritisk suksess-faktor/strategier Ind. Nr. SAMFUNN Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger). Tilrettelegging for samhandling Arenaer for samhandling Fokus på omdømme AL S1.1 Resultat- /måleindikator Innbyggernes syn på kommunen. Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 3 Resultat : 4,12 Bærekraftig utvikling Tryggere lokalsamfunn Fokus på å oppnå bærekraftig kommunal drift, herunder; - bli miljøfyrtårnsertifisert - sparing av energi - kildesortering/gjenvinning - begrense papirforbruk - begrense restavfall - begrense klimagassutslipp Fokus på sikkerhet og forebygging AL S2.1 AL S2.2 AL S3.1 Antall kommunale miljøfyrtårn Indikatorkrav: økning Antall kommunale enheter med kildesortering av eget avfall i fraksjonene: brennbart, papir, mat, glass/metall, evt. ikke brennbart, farlig avfall, EE-avfall. Indikatorkrav: økning Antall skademeldinger for brukere(der dette er aktuelt) Ønsket resultat er reduksjon hvert år 2009: 0 NY 2005: : : : : 218 AL S3.2 Brukernes opplevelse av trygghet:(skala 1-4) 2009: Psykisk utviklingshemmede brukere: 3,4 Brukerrepresentanter for psykisk utviklingshemmede: 3,4 ORGANISASJON-/PERSONELL Godt arbeidsmiljø Utarbeide og iverksette tiltak for å øke frisknærvær. God tilrettelegging for eldre arbeidstakere. Tilrettelegging for inkluderende rekruttering. HMS-system som fungerer. God kommunikasjon Gjennomføring av medarbeidersamtaler Større stillingsandeler for AL O1.1 AL O1.2 Sykefravær Indikatorkrav: Reduksjon hvert år Frisknærvær Indikatorkrav: Økning hvert år 2005: 9,4% 2006: 10,5% 2007: 9,7% 2008: 11,2% 2009: 10,7% 2005: 90,6% 2006: 89,5% 2007: 90,3% 2008: 88,8% 2009: 89,3%

18 Resultatmål Kritisk suksess-faktor/strategier Ind. Nr. ansatte som ønsker det Gjennomføring av arbeidsmiljørettede arrangement(det er ikke lagt inn økte ressurser i VHP til dette formålet) AL O1.3 AL O1.4 AL O1.5 Resultat- /måleindikator Medarbeidertilfredshet Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4 Stillingsstørrelse Indikatorkrav: Mindre enn 10 % av de fast ansatte med deltidsstilling skal være misfornøyd Antall skademeldinger for ansatte Ønsket resultat er reduksjon hvert år Resultat : 4,6 2006: 4,7 2007: 4,6 2009: 4,3 2006: 28,4 % 2009: 22,6 % 2005: : : : : 411 Relevant kompetanse i personalet Etablere en lærende organisasjon med myndigjorte medarbeidere som har fokus på læring og evaluering i hverdagen AL O2.1 Andel faglært personale i hht bemanningsplan Indikatorkrav: 100% 100% bortsett fra ved inntak av vikarer Alle ansatte skal innen utløpet av 2012 ha vært gjennom kompetansetiltak basert på verdi, verdsettende og empatisk kollegaskap. AL O2.2 Turnover Indikatorkrav: mindre enn 10% 2% God ledelse Ledelse med fokus på verdsetting, myndiggjøring, empati og gode relasjoner som plattform for etablering av en lærende organisasjon. Alle ledere og politikere skal ha gjennomført opplæringstiltak basert på dette. Tilrettelegge for at kommunens ledelse skal få handlingsrom og rammevilkår for slik ledelse Fokus på etiske grunnregler og praktisering AL O2.3 AL O3.1 AL O3.2 Opplevd egenkompetanse Indikatorkrav: Ønsket resultat er 5 Nedre akseptable grense er 3 Medarbeidertilfredshet (nærmeste leder) Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: 4 Enhetsledertilfredshet (rådmannsfunksjonen) Indikatorkrav: Ønsket resultat: 5 Nedre akseptable grense: : 4,8 2006: 4,8 2007: 4,8 2009: 4,8 2005: 4,3 2006: 4,5 2007: 4,4 2009: 4,4 2005: 5,1 2006: 4,3 2007: 5,0 2009: 5,0 Redusere risiko Systematisk kartlegge risiko for hendelser man vil unngå ved gjennomgang av: - kvalitetssystem - internkontrollsystemer for HMS og informasjonssikkerhet - fagområder med krav om internkontroll (ledelsesgjennomgang) Styrket egenkontroll AL O4.1 Gjennomført internkontroll i enheten NY

19 Resultatmål Kritisk suksess-faktor/strategier Ind. Nr. God organisering Org. struktur som er tilpasset aktivitet, krav til kvalitet og brukere. Struktur som ivaretar behovet for ledelse, omsorg og utvikling. Struktur som er tydelig på ansvar, roller og myndighet, samt evne til utvikling og fornying. Medarbeidere som kjenner organisasjon og egen rolle. Resultat- /måleindikator O5.1 Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier. Indikatorkrav: Ønsket resultat: 2010: 75% 2011: 100% Resultat 2009 TJENESTE/BRUKERE Fornøyde God saksbehandling brukere Godt begrunnede vedtak Gode muligheter for brukermedvirkning. Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester ved hjelp av oppdaterte tjenestebeskrivelser med serviceerklæring O5.2 Opplevd samsvar mellom oppgaver og ressurser. Indikatorkrav: Ønsket resultat: 2010: : 5 AL T.1.1 AL T.1.2 Antall klager avvikssystem Indikatorkrav: Reduksjon Antall klager forvaltningsvedtak Indikatorkrav: Reduksjon 2009: 4,2 2006: : : : : : : 273 ØKONOMI God økonomistyring og budsjettdisiplin Enheten beholder del av overskudd og dekker del av underskudd. AL Ø1.1 Regnskap = budsjett Gode regnskapsrutiner med fortløpende: - bilagsbehandling i alle enheter - skanning av fakturaer AL Ø1.2 Antall fakturaer betalt etter forfall Indikatorkrav: Ønsket resultat er :

20 Organisasjon/personell Tabellen viser antall stillingshjemler pr og samt endring fra 2010 til Tjeneste- og støtteenheter Endring Merknader Rådmannen 6,0 7,0 1,0 Ny jurist/advokatstilling barnevern Personal- og organisasjon 46,8 46,9 0,1 Inkl. 19,8 årsverk i 2011 som gjelder stillinger i vikarpool helse og omsorg Økonomi- og utvikling 26,7 27,1 0,3 Inkl 8,5 årsverk gjelder spes. Ped. stillinger i private barnehager Administrasjonsenheten 14,5 15,5 1,0 Kundebehandler økt 1 stilling Regnskapsenheten 11,5 11,5 0,0 Tildelingsenheten 8,8 8,8 0,0 Kemnerenheten 15,6 14,6-1,0 Nedleggelse av Juristhjemmel Areal- og byggesak 24,8 24,8 0,0 Brann- og beredskapstj. 30,1 30,1 0,0 Bygg- og eiendom 71,8 74,0 2,2 Økt renhold, Byggeklossen barnehage, Hagebyen skole Drift- og utbygging 64,0 63,5-0,5 Nedleggelse av 0,5 stilling samaanl. Nav 26,8 26,8 0,0 Barne- og ungdomstjenesten 37,9 37,9 0,0 Harstad bibliotek 7,9 7,8-0,1 Barnehager Harstadåsen barnehage 32,0 31,0-1,0 Byggeklossen barnehage 25,2 31,9 6,7 Fargeklatten barnehager 20,3 21,3 1,0 Heggen barnehager 32,5 41,5 9,0 Gangsåstoppen barnehager 35,2 26,5-8,7 Hinnstein barnehager 32,7 32,7 0,0 Bergsåsen barnehager 23,5 24,5 1,0 Skoler Gausvik skole 12,3 12,3 0,0 Medkila skole 29,6 31,4 1,8 Sørvik skole 31,0 30,9-0,1 Kila skole 54,2 53,4-0,8 Kanebogen skole 37,5 37,5 0,0 Seljestad barneskole 33,6 34,6 1,0 Seljestad ungdomsskole 41,5 43,6 2,1 Harstad skole 77,4 77,4 0,0 Hagebyen skole 42,8 42,8 0,0 Bergseng skole 27,0 32,6 5,6 Ervik skole 14,2 14,2 0,0 Grytøy oppvekstsenter 23,8 21,3-2,5 Sammensl. Alvestad og Lundenes Harstad kulturskole 10,3 10,3 0,0 Harstad Voksenopplæring 22,8 22,8 0,0 Helse og omsorg Omsorg Stangnes 97,8 116,7 19,0 Klubbholmen botiltak 16 still., 4 st. hjemmetj. Psykiatri, red. av vedt.timer Omsorg Sør 116,6 150,5 33,9 Knorrebakken 9,5, tiltak funskjonshemmede 8,3, 3-3 turnus Kveldsol 2,2, BPA 0,9, 8,3 stillinger overført fra Nord, Kanebogen avlastningssenter nytiltak 4,2, Omsorg Sentrum 165,8 171,2 5,3 Nye stillingshjemler til ekstra tunge brukere Omsorg Nord 144,2 147,9 3,7 Økning i vedtatte timer 6,3, nye brukere 3,5, tilbakeført ressurser 9 % 1,9 og overført stillinger til sør 8,3, superbruker profil 0,2 Helsehuset 105,0 113,8 8,8 1,5 stilling Ergoterapeut, 1,5 stilling fysioterapeut, Økt sykepleieressurs Harstad sykehjem 5,1, 9 % tilbakeført sykehjem 0,6 Sum alle enheter 1 682, ,6 88,6-20 -

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Virksomhetsplan 2010-2013

Virksomhetsplan 2010-2013 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2010-2013 - 1 - V I R K S O M H E T S P L A N 2010-2013 Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi - resultatmål,

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Virksomhetsplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Resultatmål

Virksomhetsplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Resultatmål Harstad kommune Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Resultatmål V I R K S O M H E T S P L A N 2009-2012 Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Visjon

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE.

RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017 RESULTATENHET HELSE OG OMSORG I NES KOMMUNE. Randi Karin Rustand Planperiode: 01.01.17 31.12.17 Sist rullert: Januar 2017 - evaluering i slutten av juni Ny plan januar 2018 1.

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 FARGEKLATTEN BARNEHAGE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 1.1.2

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015. Hinnstein barnehager

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015. Hinnstein barnehager side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 Hinnstein barnehager side 2 VISJON OG HOVEDMÅL... 3 ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL... 3 Enhetspresentasjon... 3 Informasjon om enheten og tjenester...

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012

Lyngen kommune. Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Høringsutkast november 2012 Lyngen kommune Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Høringsutkast november 2012 Forord Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig dokument for den langsiktige og strategiske utviklingen av kommunen.

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) 2012 2015 Herøy kommune et hav av muligheter Side 2 av 9 HERØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2015 1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt mål for kommunens

Detaljer

Vedlegg 5: Oversikt over planer fra kommuneplan med kommentarer

Vedlegg 5: Oversikt over planer fra kommuneplan med kommentarer Vedlegg 5: Oversikt over planer fra kommuneplan 2011-2023 med kommentarer Liste over kommunens planer fra kommuneplanen 2011-2023, kapittel 4. Handlingsprogram (s. 21-24). Kolonnen merket Kommentar gir

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE

Harstad kommune FELLESPROSEDYRER HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: I.2.1-17 Side: 1 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON MAI 1. Administrasjonsenheten O.T 19. 2. Areal- og byggesaktjenesten O.T 4. 3. Flyktningetjenesten O.T 9 4. Hjemmetjenesten nord O.T 13 5. Kanebogen

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vurdering av planstrategi

Vurdering av planstrategi Vurdering av planstrategi 2013-2016 Planstrategien vedtatt av kommunestyre 4.2.2013 sak 7/2013. Status 20.12.2016: Tema og sektorplan 1 Alkoholpolitisk handlingsplan X HSB Vedtatt 2014. Sees i sammenheng

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer