ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07

2 INNHOLD Årsberetning Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning Virksomhetsbeskrivelse Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. RAPPORTENS DESIGN OG UTFORMING: LUTO.no TRYKK: Nor-Trykk FOTOS: Harald Harnang LUTO.no Narvik Energinett

3 07ÅRSBERETNING VIRKSOMHETENS ART HISTORIKK OG EIERSKAP Narvik Energinett AS ble stiftet 16. februar 2001 som et heleid datterselskap av Narvik Energi AS. Selskapet distribuerer energi til kunder i Narvik kommune. Narvik Energi AS har gjennom avtale av overdratt sin nett- og televirksomhet til Narvik Energinett AS. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har godkjent overdragelse av nødvendige konsesjoner i denne forbindelse fra Narvik Energi AS til Narvik Energinett AS. Selskapet har vært operativt siden Selskapet har følgende visjon: Narvik Energinett skal være et veldrevet selskap som innenfor gjeldende rammer sikrer pålitelig og kostnadseffektiv strømforsyning for våre kunder! Selskapets formål er drift og forvaltning av energi- og telenett, samt hva hermed står i forbindelse. Narvik Energinett AS eies av Narvik Energi AS (51 %) og Hålogaland Kraft AS (49 %). Hovedkontoret ligger i Narvik kommune. Selskapet hadde pr i alt 36 ansatte. ÅRET 2007 INDUSTRIELL VIRKSOMHET Narvik Energinett AS har i sitt konsesjonsområde (Narvik kommune) ved årsskiftet målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Totalt eier og drifter selskapet km høyspent- og lavspent linjer, jordkabler og sjøkabler med installert trafoytelse på kva fordelt på 441 nettransformatorer pr Energien fordeles gjennom seks sekundærstasjoner med en samlet ytelse på 92 MVA. Totalt energiforbruk i 2007 ble på 389,9 GWh, med et maks uttak på 78,7 MW (77,3) målt for hele Narvik Energinett AS forsyningsområde. Dette gir en økning på 8,6 GWh (2,3 %) i forhold til Generelt kan en si at store næringskunder har økt forbruket mens små næringskunder har samme forbruk. Husholdning og hytter samt utkoplbart forbruk viser en liten økning. Narvik Energinett AS eier gatelysnettet i Narvik og driver dette på vegne av Narvik kommune. Det er inngått rammeavtale med Narvik kommune for investering, drift og vedlikehold i gatelysnettet. Dette gir en tilfredsstillende kvalitet og økonomi for denne virksomheten. Gatelysnettet består av totalt ca punkter. Selskapet har for tiden ingen pågående forskningseller utviklingsaktiviteter. FOKUSOMRÅDER I 2007 Narvik Energinett har fram til og med 2005 prestert en avkastning over normalavkastning i henhold til NVEs inntektsrammemodell. Den nye reguleringsmodellen som ble gjort gjeldende fra 2007 har redusert selskapets effektivitet betydelig og dermed også mulighet for økonomisk normalavkastning. Modellen har skapt store utfordringer for virksomheten og dette har derfor hatt stor fokus i NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

4 Det ble startet et forprosjekt i 2006 som skulle ha sterk fokus på kostnader og dette prosjektet ble videreført og intensivert i Prosjektet har etterhvert fått navnet New deal (Ny giv). Forprosjektet ble avsluttet i november 2007 og identifiserte tiltak er igangsatt og vil bli gjennomført i 2008 og New Deal er forankret i Narvik Energinett AS styre og gjennomføres som en bred prosess i selskapet der de ansatte deltar aktivt i arbeidet. Det er brukt ekstern konsulent i forprosjektet. Prosjektet har avdekket høye kostnader i distribusjonsnettet som er knyttet til tap i nettet, KILE, vaktordning og husleie. Dette vil også bli fokusområder i 2008 og Det er ikke meldt inn nye småkraftprosjekter med ønske om fremtidig nettilknytning. Frem til årsskiftet var det til sammen meldt inn ca 158 GWh/48 MW. To av prosjektene har til nå fått konsesjon og er under planlegging/bygging. Nett-tapsprosjektet som hadde som mål å identifisere og redusere nettap i distribusjonsnettet ble avsluttet i Prosjektet konkluderte at tapet i all hovedsak forventes å ligge på målepunktene. Det ble besluttet å sette i gang et feltkontrollprosjekt på de største uttakene på trafomålte anlegg. Selskapet har også i 2007 hatt aktivitet knyttet til byggestrøm for SILA-anlegget, med drift og omrokering av 8 transformatorer samt kabelanlegg etter hvert som anleggsarbeidene har skredet fram. Narvik Energinett AS bygde i 2007 høyspentanlegg for REC Scancell. Anlegget bestod av 5 transformatorer à kva med tilhørende bryterfelt. Anleggene er integrert i vårt eget fjernstyrte kabelbryteranlegg. Driftsansvaret for anleggene ble overført oss pr FORTSATT DRIFT I samsvar med Regnskapsloven 3-3a, bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2008 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO Virksomheten er regulert av myndighetene som beregner inntektene (inntektsrammen) på bakgrunn av historisk kost og effektivitet/kostnadsnorm. Markedsrisikoen for selskapet er hovedsakelig i fremtidige endringer av reguleringsmodellen fra NVE s side. KREDITTRISIKO Selskapets kunder er sluttbrukerkunder for distribusjon av strøm. Kredittrisikoen vurderes som lav. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditeten som akseptabel. Det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. Forfalltidspunktet for kundefordringer opprettholdes. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 75,8 mnok i 2007 (78,8) og årsoverskuddet ble 3,6 mnok (0,1). Ved utgangen av året var totalkapitalen på 236,7 mnok (237,0). Egenkapitalen var 114,5 mnok (110,9) og egenkapitalandelen pr var 48,4 %, mot 46,8 % pr Årets investeringer i varige driftsmidler var 8,7 mnok (15,0). For øvrig viser en til virksomhetsbeskrivelsene og noter. Det er ikke foretatt låneopptak i perioden. Avdrag på langsiktig gjeld er betalt med 8,0 mnok. EBITDA for 2007 er 22,3 mnok (25,4), og selskapets arbeidskapital pr var positiv med 2,1 mnok (3,3). Gjennom avtaler mellom Narvik Energi konsern og Sparebanken Narvik, har selskapet tilgang til konsernets trekkrettighet på til sammen 50 mnok. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Narvik Energinett AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 2 NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

5 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Narvik Energinett AS hadde ved årsskiftet 36 ansatte fordelt på 35,5 årsverk, herav 2 lærlinger. Ved begynnelsen av året var det 39 ansatte fordelt på 38 årsverk, herav 2 lærlinger og en hjelpearbeider. Det ble i løpet av året foretatt to nyansettelser, mens i alt seks personer sluttet på grunn av alders- eller uførepensjon, eller for å gå over i ny stilling. Det har vist seg vanskelig å rekruttere personer med ønsket kompetanse. SYKEFRAVÆR Totalt sykefravær var i 2007 på 11,9 %, herav 8,9 % langtidssykemeldte. Dette er en nedgang fra HMS Det ble i 2007 innrapportert 2 arbeidsulykker/skader som til sammen medførte 4 fraværsdager. Det er ingen registrerte tilfeller av yrkessykdom i selskapet. Det ble rapportert inn 15 meldinger i avviksloggen for Narvik Energinett AS i Selskapet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Narvik Energinett AS inngår i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med Nordkraft AS. Arbeidsmiljøutvalget har i 2007 avholdt 4 møter og hatt 39 saker til behandling. HMS-arbeidet har vært organisert og planlagt overordnet for Nordkraft AS og Narvik Energinett AS felles, samt i egne planer for HMS-aktiviteter i hvert selskap. Blant dominerende HMS-aktiviteter i 2007 er: Revidering av beredskapsplan Beredskapsøvelse Førstehjelpsopplæring Førstehjelpsøvelse Fallsikringsutstyr Arbeid i stolper Opplæring i bruk av hjertestarter HMS-opplæring for byggherrer Narvik Energinett AS har 2 verneombud. Hovedverneombud er felles med Nordkraft AS, pr. i dag valgt fra Narvik Energinett AS. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager, og arbeidet med livsfaseorientert arbeidsliv prioriteres. LIKESTILLING Gjennomsnittsalderen blant de ansatte har sunket det siste året og er nå på 45 år. Sammensetningen mellom kjønnene er preget av tidligere års utdanningsmønster. Fordelingen mellom kvinner og menn var sju kvinner (19,4 %) og 29 menn (80,6 %). Både det tradisjonelle utdanningsmønsteret og den lave nyrekrutteringen de senere år, gjør at den prosentvise andelen av kvinner i bedriften ikke er økende. Vår alders- og kjønnssammensetning føyer seg inn i mønsteret vi ser i bransjen for øvrig. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil ha tilnærmelsesvis lik lønn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte i bedriften var kr. For kvinnene var gjennomsnittslønnen kr, mens den for menn var kr. Adm.direktør er holdt utenfor ved beregningen. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen spesielt innenfor tekniske stillinger består i stor grad av menn. Det har det siste året vært utlyst fire stillinger i bedriften, disse ble besatt av menn. Ingen kvinner søkte de ledige stillinger. Bedriften vil gjennom Energibedriftenes landsforening (EBL) og gjennom arrangement i samarbeid med lokale skoler, forsøke å bidra til informasjon som får kvinner til å velge de yrker vi etterspør. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder har bedriften stillet seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Narvik Energinett AS har en klart definert og nedskrevet likestillingspolicy som inngår i selskapets personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretningsdrift er der like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Selskapets styre hadde et kvinnelig og sju mannlige medlemmer. Selskapets lederteam bestod av en kvinne og fem menn. NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

6 YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Narvik Energinett AS: Avsatt til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr FREMTIDIG UTVIKLING Selskapet vil videreføre arbeidet med utvikling og gjennomføring av en helhetlig strategi for selskapet. Dette arbeidet har som mål å skape en fremtidsrettet bedrift som er attraktiv for eiere, kunder og ansatte. Den nye inntektsreguleringen fra og med 2007 har gitt den forventede negative utviklingen i økonomiske rammevilkår for selskapet. Dette gir bedriften nye utfordringer og det er forventninger knyttet til kostnadsforbedringsprosjektet New deal som har som mål å redusere bedriftens kostnader til nettdrift og å skape ny virksomhet og inntekter utenfor inntektsrammen. Det vil også bli lagt vekt på å arbeide mot NVE for å sikre at tiltak som blir gjort også gir økonomisk gevinst. Bedriften arbeider aktivt for å påvirke rammene gjennom EBL (Energibedriftenes landsforening) og gjennom FSN (Forum for strategisk nettutvikling). Narvik, 12. mars 2008 Sigve Stokland Svein Kåre Heide Olaf A. Larsen Eilif Amundsen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean-Otto Karlsen Kari Dyrstad Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Harald Ottestad Administrerende direktør 4 NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

7 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL FOR NARVIK ENERGINETT AS: Tall i NOK RESULTATER Driftsinntekter Driftsresultat Finansposter Resultat f.skatt Resultat e.skatt BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Likviditetsgrad 1 0,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 Totalavkastning 6,6 % 5,1 % 3,5 % 2,4 % 1,6 % 4,2 % Egenkapitalandel 38,9 % 40,9 % 42,6 % 45,4 % 46,8 % 48,4 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Justert tillatt nettinntekt (inntektsramme) Tapspris i inntektsrammen (kr/mwh) 221,03 310,68 262,04 254,81 411,44 256,75 NVE-rente for normalavkastning 6,48 % 5,69 % 4,53 % 3,36 % 3,20 % 7,83 % ANDRE FORHOLD Investeringer Antall ansatte pr Tariffutvikling husholdning v/ kwh 22,8 23,7 22,6 22,4 22,0 20,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Totalavkastning: (Driftsresultat+finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

8 KUNDEINFORMASJON OM NETTVIRKSOMHETEN I NARVIK KOMMUNE: Spesifikasjon Målere Forbruk 07 i GWh Målere Forbruk 06 i GWh Husholdninger , ,4 LKAB 1 31,9 1 33,7 Store næringskunder , ,3 Små næringskunder , ,2 Kjelkraft 33 18, ,6 Tap i eget nett 31,6 33,1 SUM , ,3 FORBRUKSUTVIKLING FOR ELEKTRISK KRAFT I NARVIK KOMMUNE: År Forbruk i MWh Endring % ,26 % ,62 % ,13 % ,51 % ,78 % ,48 % ,99 % ,95 % ,48 % ,39 % ,31 % ,30 % ,54 % ,48 % ,47 % ,52 % ,36 % ,94 % ,67 % ,48 % ,68 % ,02 % NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

9 RESULTATREGNSKAP NARVIK ENERGINETT AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salg av overføringstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktivering egne investeringsarbeider Kostnader overliggende nett Kraftkjøp Lønns-og andre personalkostnader 2, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 4, 5, Annen driftskostnad 5, 10, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 11, 12, Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

10 BALANSE NARVIK ENERGINETT AS Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter 4, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter 5, Regionalnett 5, 6, Distribusjonsnett 5, 6, Gate-/veibelysning 5, 6, Øvrige nettanlegg 5, Driftslager Maskiner, inventar o.a. utstyr 5, 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10, Andre fordringer 1, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

11 BALANSE NARVIK ENERGINETT AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser Narvik, 12. mars 2008 Sigve Stokland Svein Kåre Heide Olaf A. Larsen Eilif Amundsen Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Are Marthinussen Jean-Otto Karlsen Kari Dyrstad Lars Arild Aas Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per Harald Ottestad Administrerende direktør NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NARVIK ENERGINETT AS LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gjeld Endring i kassekreditt = Netto likvidtetsendring fra finansieringen Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalbare skatter = Tilført fra årets virksomhet NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

13 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk i Norge. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. SALGSINNTEKTER Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LEASING Selskapet har operasjonelle leasingavtaler vedrørende biler. I tillegg leases kontor- og edbutstyr. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Forskuddsleie aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det vises for øvrig til note 5. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. FORSKNING OG UTVIKLING Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over antatt levetid. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har en levetid på over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Anleggsbidrag reduserer driftsmiddelets anskaffelseskost. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittligrentesats for eksterne lån. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke eventuelle tap. NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

14 REGNSKAPSPRINSIPPER forts. MER-/ MINDREINNTEKT I FORBINDELSE MED OVERFØRINGSTARIFFER Mer-/mindreinntekt genereres av differansen mellom fakturert nettleie og justert inntektsramme gitt av NVE til selskapets nettvirksomhet. Justering av inntektsrammen kan skyldes prisendringer i nettap, kostnader i overliggende nett og forbruksendringer. Etter retningslinjer fra NVE skal mer-/mindreinntekt tas hensyn til i tariffberegningen to år etter at inntekten oppstår. Saldo skal oppføres som gjeld eller krav på nettkundene. Mer-/mindreinntekt skal innarbeides i regnskapet og vises over resultatregnskapet. Renter av gjennomsnittlig mer-/mindreinntekt i regnskapsåret skal beregnes og bokføres. Saldo renter av mer-/ mindreinntekt skal vises som gjeld/fordring i balansen. KILE-kostnader skal fra og med 2007 gå til fradrag på inntektsrammen. Utbetalinger vedr individuelle KILEavtaler samt lange avbrudd føres som driftskostnad under monopolvirksomheten. Andres erstatningsansvar for påførte KILE-kostnader inntektsføres under øvrig virksomhet. KORTSIKTIGE PLASSERINGER Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet iht. den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises forøvrig til note NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

15 1 NOTER TIL REGNSKAPET MONOPOLVIRKSOMHETEN Tall i NOK RESULTAT Bokførte inntekter inkl tilbakeført mindreinntekter 2) Driftskostnader Driftsresultat nettvirksomhet 1) MER/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt fra produksjon og eksterne kunder Bokført KILE-resultat Tilbakeført mer-/mindreinntekt inkl renter Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Avsetning til Enova Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt (IR-vedtak) Beregnet ordinær mer (-) / mindreinntekt (+) Inngående saldo : Mer-/mindreinntekt inkl renter pr Justert mindreinntekt fra NVE Årets tilbakeføring mer-/mindreinntekt inkl renter Årets renter på mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt inkl aktivert KILE Akkumulert mer(-)/mindreinntekt pr inkl renter BALANSE - AVKASTNINGSGRUNNLAG Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital Avkastningsgrunnlag Avkastning 2,9 % 5,8 % NVE-rente inkl risikopåslag 7,83 % 5,20 % Resultatført KILE-overskudd ,1 Totale kortsiktige fordringer iht balansen Herav fordringer knyttet til mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer ) Driftsresultat i denne note gjelder kun monopolvirksomheten. Avskrivninger knyttet til immaterielle eiendeler utgjorde 131 tnok i 2007 og vedrører ikke monopolvirksomheten. 2) Bokført inntekt knyttet til nett-tariffer utgjør , mens andre inntekter innenfor monopolvirksomehtet er bokført med tnok, tilsammen tnok. NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

16 2 LØNNSKOSTNADER Tall i NOK ANSATTE / ÅRSVERK Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Andre ytelser/styrehonorar mv Sum ANSATTE / ÅRSVERK Antall ansatte Herav lærlinger 2 2 Antall årsverk 35, YTELSER TIL ADM. DIREKTØR Lønn Annen godtgjørelse * Sum STYREHONORARER GODTGJØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Konsulenthonorar / bistand Sum * Annen godtgjørelse til adm. direktør består av fordel ved fri bil, fri telefon/bredbånd og forsikringsordninger. Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med ligningspapirer, NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn, uten tilleggsytelser i ett år som tillegg til lønn i oppsigelsestiden som gjensidig er 6 mnd. Vederlagets verdi pr er 0,7 mnok. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år og renteberegning i hht. normalrente for lån i arbeidsforhold. Personallån utgjorde til sammen kr ved årsskiftet, herav personallån til adm. direktør med kr NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT 2007

17 3 PENSJONSKOSTNAD Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i Vital Forsikring ASA. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Tall i NOK SIKRET PENSJONSORDNING Økonomiske og aktuarmessige forutsentninger Diskonteringsrente 5,5 % 4,8 % Forventet avkastning 5,5 % 5,8 % Årlig forventet lønnsvekst 4,0 % 4,0 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 3,5 % Regulering av løpende pensjon 4,0 % 2,5 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,1 % 11,7 % Forventet årlig avgang før pensjonsalder: Før 40 år 2,0 % 2,0 % Etter 40 år 0,0 % 0,0 % Antall aktive Antall pensjonister 4 3 Demografiske faktorer: Standard Norsk Tabellverk K2005 K63 De aktuarmessige beregningene er estimert pr Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Justering av arbeidsgiveravgift UB Total pensjonskostnad, inklusive arb.g.avgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Endring av pensjonsmidlene Under/(over)finansiert pensjonsmidler IB Total pensjonskostnad Totalt tilskudd fra foretaket, inkl.arb.g.avgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler UB NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer