Årsberetning Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

2 Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak

3 Begivenheter i 2011 Januar: Moderne barnehage med egen kokk Jåttå barnehage var en av flere som sto ferdige i Med 16 avdelinger og plass til 270 barn i alderen 0 6 år er dette den største kommunale barnehagen i Stavanger. Februar: Snø og is Også denne vinteren ble hvit og kald i Stavanger, med gode muligheter til å ta fram ski og skøyter. Kommunens folk sto på for å sikre frem kommelighet og trafikksikkerhet i bygatene. Mars: Kommunale pc-er til Madagaskar 400 hundre brukte datamaskiner fra Stavanger kommune ble sendt til 55 skoler i Antsirabé på Madagaskar. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe besøkte Stavangers vennskapsby og delte ut priser til unge datatalenter. April: Klimameter viser utslipp fra Stavanger Med det nye klimameteret kunne Stavangers innbyggere lese av de lokale klimagassutslippene. Målet er at folk lettere skal ta mer klimavennlige valg i hverdagen. Kommunens mål er å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen Mai: Stemmerett for 16-åringer Stavanger prøvde ut stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalget. Mandag 30. mai var alle partier invitert til å ha stands og holde innlegg for klassinger på Jåttå videregående skole. Juni: Ti år med Tou Scene Totalt publikummere var innom de 143 arrangementene og de ni utstillingene under Tou Camp, som fant sted på Tou Scene. Den tverrkunstneriske måneden falt sammen med kulturfabrikkens tiårsjubileum.

4 Juli: Den tunge dagen De tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli ble markert av nærmere mennesker i Stavanger sentrum. Dette preget naturlig nok festivalene The Tall Ships Races og Gladmat. August: Gratisbuss i sentrum Mandag 22. august rullet den første Nullen-bussen rundt nullen i Stavanger sentrum. Som et prøveprosjekt fram til nyttår hadde Nullen sju stoppesteder rundt Breiavatnet og byens gågatenett. September: Samhandlingsreformen Høsten 2011 jobbet Stavanger kommune for fullt med implementeringen av Samhandlingsreformen før innføringen 1. januar Reformen har som mål å øke livskvaliteten til den enkelte og redusere presset på helsetjenestene. Oktober: Ny ordfører Etter kommune- og fylkestingsvalget 2011 het Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H). Hun overtok etter partifelle Leif Johan Sevland, som takket av etter 16 år. Bjørg Tysdal Moe (KrF) gikk inn i sin fjerde periode som varaordfører. November: Grunnskoleelevene leser godt Elevene på femte, åttende og niende trinn i Stavangerskolen har gode ferdigheter i lesing, viste de nasjonale prøvene. Alle tre trinn i Stavanger scoret over fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Desember: Domkirken i nytt lys 1. desember ble den nye belysningen av Domkirken, Domkirkeplassen, Kongsgård og Byparken offisielt åpnet. Langs Breiavatnet var de gamle lyktene tilbake fra reparasjon i England.

5

6 Innhold 1. Omstilling for framtiden Økonomisk utvikling og resultat Omstilling og fornying Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse Bærekraftig utvikling Resultatvurdering Statistikkvedlegg Kommunale foretak og IUA...99

7 1. Omstilling for framtiden 1. Omstilling for framtiden Betydelige oljefunn gir fornyet optimisme og framtidstro for næringslivet og befolkningen i Rogaland. Utviklingen innebærer også utfordringer for byen og regionen. Søkelyset i 2011 har vært rettet mot rekrutterings utfordringer, et stramt boligmarked og et transportsystem med for liten kapasitet. Kommunens tjenestetilbud og samfunnsrolle skal møte behovet fra en økende befolkning og næringer i vekst. Gode, langsiktige og bærekraftige planer er avgjørende, og Kommuneplan for ble vedtatt i Det ble lagt ned betydelig arbeid i å forberede organisasjonen på Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar Omlegging av kommunenes inntektssystem samt for vent ninger til redusert vekst i skatteinntektene har med ført at det øko nomiske hand lings rommet er svekket. Svekkede økonomiske rammer i kombinasjon med økende forventninger til kommunens tjenestetilbud stiller krav til effektivisering, fornying og kontinuerlig omstilling. Som et gjennom gående grunnlag for en framtidsrettet og bærekraftig kommune ble det i handlings- og økonomiplan for perioden lagt vekt på folkehelse, effektive arbeids prosesser og digitalisering av tjenesteproduksjonen og miljø i investeringer. 6

8 1. Omstilling for framtiden Utvikling av den digitale kommunen har vært en hovedsatsing i dette arbeidet i Sammen med for bedring av våre arbeidsmåter og bedre sty rings systemer, vil dette legge grunnlag for videre effektivi sering av kom munens tjenester. I tillegg til å forberede Sam hand lings reformen, har gjennomføring av de ti prioriterte om stil lingsprosjektene som ble vedtatt av bystyret for peri oden vært særlige innsatsområder i Kommunens ledere og medarbeidere har jobbet mål rettet med å tilpasse driften til gjeldende drifts rammer. Arbeidet har gitt resultater, men det er grunn til å påpeke at enkelte tjenesteområder opplever de øko no miske rammene som krevende. Det regn skaps messige resultatet ble på 54,6 mill. kr og er bedre enn det som var forventet og varslet gjennom året. Både netto driftsresultat på 3,3 prosent og gjeldsgraden ekskl. formid lings lån på 54 prosent ligger innenfor kommunens økonomiske målsettinger. Brutto investeringer på 1,16 mrd. kr hadde en egenfinansieringsandel på 34 prosent som er under målsettingen på 50 prosent. Skatteinntektene for Stavanger kommune ble i 2011 på 4098,4 mill. kr. Dette er 202 mill. kr høyere enn justert budsjett og tilsvarer en vekst på 0,24 prosent fra Til tross for et tilfredsstillende resultat viser prognosene tydelig at kommunen fortsatt står overfor en situasjon som krever omstilling og handlekraft. Satsningen på barn og unge gjenspeiler seg blant annet gjennom en rekke større investeringer innen idrett, skole og kultur. Kommunen har jobbet aktivt med å følge opp levekårsundersøkelsen og å forankre folkehelsearbeidet på tvers av fag og sektorer. Levekårsundersøkelsen utgjør en viktig del av grunnlaget for planarbeid, fordeling av ressurser og utvikling av tjenestetilbud. underholdning og aktiviteter i forbindelse med blant annet festivalene Gladmat, Sandvolleyball og Tall Ships races. Terrorhendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli ble markert av nærmere mennesker i Stavanger sentrum. Stavanger kommune har prioritert arbeidet med å følge opp berørte og pårørende etter de tragiske hendelsene. Som arbeidsgiver skal kommunen være offensiv i utvikling og implementering av arbeidsgiverstrategiene. Behovet for fornyelse og effektivisering stiller krav til både ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Sykefraværet er økt fra 7,0 prosent i 2010 til 7,6 prosent i 2011, dette på tross av at det er iverksatt forebyggende tiltak og gjennomført et betydelig arbeid med nye rutiner for oppfølging av sykemeldte. Som IA-bedrift vil arbeidet for å øke nærværet fortsette mot det langsiktige målet på 6 prosent. For å bedre innbyggerservice og kommunens tjenestekvalitet er innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser viktige styringsverktøy. Resultatene fra undersøkelsene som ble gjennomført i 2011 var generelt gode, med en positiv utvikling. Årsberetningen er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger, seksjoner og virksomheter. Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og gode resultater i Stavanger, 29. mars 2012 Innbyggere og besøkende i Stavanger kunne også denne sommeren delta og nyte et variert tilbud av kultur, Inger Østensjø rådmann Kjartan Møller konst. direktør økonomi 7

9 2. Økonomisk utvikling og resultat 2. Økonomisk utvikling og resultat Det regnskapsmessige resultatet ble på 54,6 mill. kr og er bedre enn det som var forventet og varslet gjennom året. Både netto driftsresultat på 3,3 % og gjeldsgraden ekskl. formidlingslån på 54 % ligger innenfor kommunens økonomiske målsettinger. Brutto investeringer på 1,16 mrd. kr hadde en egenfinansieringsandel på 34 %, noe som er under målsettingen på 50 %. 8

10 2. Økonomisk utvikling og resultat Hovedtall finansielle målsettinger Stavanger kommune har i sin finansielle strategi inn arbei det tre viktige målsettinger: netto drifts resultat på mini mum 3 %, egen finansiering av investering på mini mum 50 % og gjelds grad ekskl. formidlingslån under 60 %. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser således overskuddet på årets drift før avsetninger. Målsettingen er å oppnå et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntekter over tid, samt at investeringer bør være om lag 50 % egenfinansiert. Målet er å opp rettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handle frihet samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring. Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivingene som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Når avdragene erstattes med avskrivingene viser netto driftsresultat gjennomgående lavere tall. Fig. 1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ekskl. finansinntekter Gjeldsgrad Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske handle frihet. Formidlingslån / startlån er inkludert i brutto låne gjeld. Gjeldsgraden inkl. formidlingslån var 69,8 % per Eksklusiv formidlingslån var gjeldsgraden 54,2 %, og ligger dermed innenfor målsettingen. Pr var brutto lånegjeld 5347 mill. kr. Av dette utgjorde formidlingslån 1191 mill. kr. Dette innebærer at netto driftsresultat gjennomgående viser for positive tall. Figur 1 viser at netto driftsresultat i perioden hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene hadde vært utgiftsført med resultateffekt. Netto driftsresultat i 2011 ble 255,4 mill. kr og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Resultatet er godt i samsvar med kommunens langsiktige målsettinger om å opprettholde en bærekraftig økonomi. Dette er bedre enn budsjettert og varslet i tertialrapportering per I hovedsak skyldes det at skatteinntektene ble betydelig høyere enn budsjettert og at merforbruket på tjenesteområdene ble lavere enn forventet. Fig. 2: Gjeldsgrad Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,6 % i ASSS-kommuner uten Oslo hadde netto driftsresultat på 2,4 % mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2 %. 9

11 2. Økonomisk utvikling og resultat Frie inntekter Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 Justert budsjett 2011 Avvik i forh. til justert budsjett Vekst fra 2010 Stavanger Vekst fra 2010 landet Skatt ,2 % -3,2 % Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Sum rammetilskudd Sum frie inntekter ,1 % Tab. 1: Sum frie inntekter 2011 Kommunens frie inntekter (skatt og ramme tilskudd) ble i 2011 på 5439,2 mill. kr. Dette er 112,9 mill. kr høyere enn justert budsjett for Samlet vekst for frie inntekter fra 2010 til 2011 er 27,1 %. Den betydelige veksten skyldes i hovedsak innlemmingen av det øre mer kede tilskuddet til barnehage i rammetilskuddet fra 2011 på 850 mill. kr. Skatteinntektene for Stavanger kommune ble i ,4 mill. kr. Dette er 202 mill. kr høyere enn justert budsjett og tilsvarer en vekst på 0,24 % fra Vekst på landbasis var - 3,2 %. Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr per innbygger i Dette utgjorde 142,9 % av landsgjennomsnittet. På landsbasis var skatteinntektene kr per innbygger Figur 3 viser akkumulert skattevekst per måned i Grafen viser at vekst i skatteinntektene ble sterkere i Stavanger enn på landbasis i de siste par månedene i Skatteinngangen må sees i lys av reduksjonen i den kommunale skattøren fra 2010 til 2011 og at denne ble benyttet fra og med mars måned For 2011 ble det for Stavanger kommune opprinnelig budsjettert med en skattevekst på -5,5 % i forhold til skatteinngangen i Ved behandling av tertialrapportering per vedtok bystyret å justere opp skatteanslaget med 31 mill. kr. Etter dette ble justert budsjettert vekst på -4,7 %. Den negative budsjetterte skatteveksten har sammenheng med reduksjon i skattøren fra 2011 som følge av redusert skatteandel fra 45 % i 2010 til 40 % i I Statsbudsjettet for 2011 ble det opprinnelig lagt opp til en skattevekst på - 6,2 % på landsbasis. I løpet av 2011 ble anslaget justert opp i Revidert nasjonalbudsjett 2011 (960 mill. kr), i Statsbudsjettet 2012 (800 mill. kr) samt i november 2011 (1,2 mrd. kr). Som følge av dette ble en forventet skattevekst på landbasis på - 3,7 % i En betydelig andel av merskatteinntektene for Stavanger kommune er en følge av overskuddet på marginoppgjøret 1 og et positivt resultat i de korrigerte fordelingstallene 2 som kom i november måned. Fig. 3: Akkumulert skattevekst per måned i 2011 Figur 4 viser månedlig skatteinngang sammenlignet med budsjettert inngang per måned i Det settes av hver måned 8 % av skatteinntekter for å dekke ut beta lingene av til gode skatt i skatteoppgjøret. Resultatet av skatteoppgjør 2011 viste at kommunen hadde overskudd på kr 50 mill. 2 Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene tilfaller kom munen. I henhold til regler korrigeres fordelingstallene for ett inntektsår etter at skatteoppgjørene for det aktuelle året er gjennomført. De foreløpige fordelingstallene for Stavanger kommune ble økt med 0,5 % ved korrigering noe som er gitt kr 62 mill. i merinntekt i

12 2. Økonomisk utvikling og resultat Des Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mar Feb Jan Budsjettert skatteinngang Faktisk skatteinngang Fig. 6: Utvikling i frie inntekter Fig. 4: Skatteinngang 2011 Driftsregnskapet Figur 5 viser skattevekst i ASSS-kommuner og nabokommuner. Sammenlignet med andre ASSS-kommuner og nabokommuner hadde Stavanger fjerde største skattevekst etter Oslo, Bærum og Sola kommune. Veksten på landbasis var - 3,2 % mens snitt for ASSS kommuner var på 0,8 %. Brutto driftsresultat ble 74,4 mill. kr i Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat. Netto driftsresultat i 2011 ble 255,4 mill. kr. Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk. Regnskapet 2011 viste et mindreforbruk på 54,6 mill. kr etter avsetninger i driftsregnskapet. I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2011 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjettet kommenteres. Hovedoversiktene framkommer mer detaljert i årsregnskapet 2011 som er trykket i eget hefte. Avvik som relateres til virksomhetsområdene kom menteres i hovedsak under avsnitt Hovedtall per virk somhets område samt i kommentarene til styringskortene. Fig. 5: Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner Figur 6 viser utvikling i frie inntekter fra For 2011 utgjorde rammetilskuddet mill. kr. Dette er en betydelig økning fra 2010 som følge av innlemming av det øremerkede tilskuddet til barnehage i rammetilskuddet fra Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter ekskl. finansinntekter i 2011 ble på 7 663,1 mill. kr. Dette er en økning på 483,6 mill. kr tilsvarende 6,7 % fra I forhold til justert budsjett 2011 viser regnskapet merinntekter på 253,9 mill. kr. 11

13 2. Økonomisk utvikling og resultat Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsinntekter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 1 Brukerbetalinger % 2 Andre salgs- og leieinntekter % 3 Overføringer med krav til motytelse % 4 Rammetilskudd % 5 Andre statlige overføringer % 6 Andre overføringer % 7 Skatt på inntekt og formue % 8 Eiendomsskatt % 9 Sum driftsinntekter % Tab. 2: Sum driftsinntekter Figur 7 viser de ulike inntektsartene sin andel av total inntek tene ekskl. finansinntekter. Inntekts- og formues skatt er den største inntektskilden og utgjør 53 % av de totale driftsinntektene ekskl. finansinntekter i I tillegg er det registrert merinntekt knyttet til The Tall Ships Races og salg av nedgravde containere (Renovasjon) på henholdsvis 4 og 9,9 mill. kr. Disse inntektene har en motpost på utgiftssiden. Overføringene (linje 3,5 og 6) består av blant annet refusjon sykepenger og svangerskapspermisjon, momskompensasjon og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Disse inntektene ble totalt på mill. kr i I forhold til justert budsjett 2011 viser disse inntektene en samlet merinntekt på 81,9 mill. kr. Momsrefusjoner for drift og investering var henholdsvis 22,5 mill. kr og 19,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette har sammenheng med at utgiftene i drifts- og investeringsregnskapet ble høyere enn budsjettert. Fig. 7: Forhold mellom inntektsarter I tabell 2 er bykassens hovedinntektskilder satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner og i prosent. Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 5,7 % i forhold til regnskapet for I forhold til justert bud sjett 2011 viser brukerbetalinger en merinntekt på 17,7 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at merinntekter for mat penger SFO/barnehager ble 15,2 mill. kr høyere enn justert budsjett Disse inntektene dekket matutgifter i SFO/barnehager. I tillegg er det registrert merinntekt på betaling for hjelp i hjemmet og pasientbetaling på lege vakten på henholdsvis 0,5 mill. kr og 2 mill. kr. Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser merinntekt på 40,7 mill. kr i forhold til justert budsjett Dette skyldes i hovedsak merinntekt knyttet til ferietilbud i regi av Ungdom og fritid (3 mill. kr), mer husleieinntekter, billettinntekter og betaling av kost til ansatte (5,4 mill. kr), merinntekter VAR sektor (5,4 mill. kr) samt andre avgiftsfrie inntekter og avgifts pliktig salg av varer og tjenester innenfor alle virksomhetsområder (13 mill. kr). Fra 2010 ble regelverk for føring av momsrefusjoner fra investeringer endret. Regelverket er endret slik at kommunene etter hvert må bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av nye investeringer og ikke til løpende drift. For 2011 skal minimum 40 % av momskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskap, for 2012 minimum 60 %, og for 2013 minimum 80 %. Fra og med regnskapsåret 2014 skal momskompensasjonen fra investeringer føres i sin helhet i investeringsregnskapet. For 2011 er det overført 65,4 mill. kr av merverdiavgiftskompensasjonen til investeringsregnskap. Integreringstilskudd flyktninger hadde en mindreinntekt på 3,8 mill. kr i forhold til justert budsjett Refusjon svangerskapspermisjon og sykepenger ble 18 mill. kr høyere enn justert budsjett. Disse merinntektene ble brukt til å finansiere innleie av vikarer. Av andre refusjoner og statstilskudd ble det registrert merinntekt knyttet til blant annet norskopplæring for voksne innvandrere (3,2 mill. kr), øremerkede midler i forbindelse med den kulturelle skolesekken (2,4 mill. 12

14 2. Økonomisk utvikling og resultat Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 10 Lønn og sosiale utgifter, % 11 Kjøp som inngår i egenprod., minus fordelte utgifter % 12 Kjøp som erstatter egenproduksjon % 13 Overføringer % 14 Sum driftsutgifter % Tab. 3: Sum driftsutgifter ekskl. avskrivinger. kr), refusjoner fra IKS-er (6 mill. kr). I tillegg ble det registrert merinntekst fra diverse statlige refusjoner og andre overføringer knyttet til forskjellige tiltak og tjenester som ikke er opprinnelig budsjettert (14 mill. kr) innenfor alle virksomhetsområder. I hovedsak har disse inntektene en motpost på utgiftssiden. Eiendomsskatt i linje 8 er brutto eiendomsskatt. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i ,5 mill. kr tilsvarende budsjettert nivå. Driftsutgifter Figur 8 viser forholdet mellom de ulike utgiftsarter og de totale driftsutgifter eksklusive finansutgifter. Fig. 8: Forhold mellom utgiftsarter I tabell 3 er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner samt prosentvis avvik regnskap av budsjett. Samlet viser brutto driftsutgifter ekskl. finansutgifter (linje 14) et avvik på 119,3 mill. kr i forhold til justert budsjett Disse merutgiftene skyldes i hovedsak budsjettoverskridelser innenfor enkelte tjenesteområder, i hovedsak oppvekst og levekår. I tillegg har en del av merutgiftene budsjettdekning på inntektssiden da det ikke er foretatt balansert budsjettendring gjennom året. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 57 % av de totale driftsutgiftene i 2011 ekskl. finansutgiftene. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativt stor andel av utgiftene til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (linje 11) har økt 1,6 % i forhold til regnskap 2010 og har et merforbruk på 15,8 mill. kr i forhold til justert budsjett Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (linje 12) og overføringer (linje 13) har økt med 2,8 % i forhold til regnskap 2010 og har et samlet merforbruk på 45,7 mill. kr i forhold til justert budsjett I avsnitt Hovedtall per virksomhetsområde samt kommentarer til styringskort forklares nærmere avvik i forhold til justert budsjett. Pensjonsutgifter I følge gjeldende regnskapsregler belastes pensjonspremie i driftsregnskapet. Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremie er høyere enn pensjonskostnader betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 15 år. Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnader. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 15 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Pensjonspremiene har systematisk vært høyere enn de beregnede pensjonskostnader de siste årene. I 2011 inn tekts førte Stavanger kommune et positiv premieavvik på 11,1 mill. kr i regnskapet. Det er budsjettert med 20,7 mill. kr i positivt premieavvik, slik at mindreinntekter i forhold til budsjettet utgjør 9,6 mill. kr. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør 25,1 mill. kr og er i henhold til budsjettert nivå. Som følge av at pensjonspremiene har vært høyere enn de beregnede pensjonskostnader de siste årene er 13

15 2. Økonomisk utvikling og resultat Tall i 1000 kr Sum Årets premieavvik inkl. arbeidsg.avg (KLP + SPK) Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Akkumulert saldo premieavvik Tab. 4: Akkumulert premieavvik akkumulert premieavvik sterkt voksende. Per utgjør akkumulert premieavvik 271,5 mill. kr. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over drifts budsjet tene de neste 15 årene. For alle kommunene totalt (konsern-tall) er akkumulert premieavvik 21,9 mrd. kr per Tabell 4 viser saldo for akkumulert premieavvik for Stavanger kommune i perioden fra ordningen ble inn ført og fram til I 2011 ble regnskapsføring av pensjon knyttet til føring av amortisering av premieavvik endret. Det ble vedtatt at premieavvik som er oppstått i 2011 og senere amortiseres over 10 år i stedet for over 15 år som tidligere. Forskriften har vært på høring og Stavanger kommune har uttalt seg positivt til kortere amortiseringstid. Endringen vil likevel ha påvirkning på driften for årene fremover, men vil ikke ha virkning før 2012, da amortisering/ned skriving av premieavviket for 2011 starter fra I tillegg ble det foretatt endringer for føring av estimat avvik (differansen mellom beregnet og faktisk pensjons forpliktelse og midler per 31.12). Estimatavvik på pensjons midler og pensjonsforpliktelser føres kun i balansen mot egenkapital etter kommunale regn skaps prin sipper, og har til nå fulgt samme amortisering/ned skriving som for premie avvik dvs. 15 år. Fra og med 2011 skal estimat avviket balanse føres fullt ut, herunder også oppsamlet estimatavvik fra tidligere år. Denne endringen har medført svekkelse av egenkapital i bykassen 2011 med kr 968,8 mill. Eksterne finanstransaksjoner Tabell 5 viser oversikt over kommunens finansutgifter og -inntekter. Disse består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte fra Lyse og avkastning finansforvaltning. Sum eksterne finanstransaksjoner viser en netto m erinntekt på 7,3 mill. kr i forhold til justert budsjett Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter viser 16 mill. kr i avvik i forhold til justert budsjett 2011, fordelt mellom 4,5 mill. kr i mindre renteutgifter og 19,4 mill. kr i urealisert og realisert kurstap finansforvaltning. Dette tapet ble oppveiet mot realiserte gevinster og renteinntekter på finansforvaltning. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble som budsjettert. Linje 15 renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag ble 23,3 mil kr høyere enn budsjettert. Dette gjelder renter på bankinnskudd, forsinkelsesrente, renter swap-kontrakter (rentebytteavtaler), utbytte samt renter finansforvaltning og realiserte gevinster. Merinntekt i forhold til justert budsjett skyldes i hovedsak bedre likviditet og høyere rente nivå enn forutsatt. Samlet utbytte fra Lyse ble 340 mill. kr i Stavangers andel av utbyttet er 43,68 %, altså 148,5 mill. kr i For 2011 er det opprinnelig budsjettert med 164 mill. Linje Alle tall i hele 1000 kr. Eksterne finanstransaksjoner Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter % % 17 Sum eksterne finanstransaksjoner Tab. 5: Eksterne finanstransaksjoner 14

16 2. Økonomisk utvikling og resultat kr basert på samlet utbytte på 375 mill. kr. Dette ble justert ned med 15,5 mill. kr ved bystyrets behandling av tertialrapportering pr etter at resultatet fra Lyse ble kjent. Isolert sett viser netto avkastning finansforvaltning tilnærmet «0» i resultat mens det er budsjettert med forventet inntekt på 10 mill. kr i Det vises til kommentarer under avsnitt om finansforvaltning. Regnskapsmessig resultat på 54,6 mill. kr Regnskapet viser et positivt resultat på 54,6 mill. kr etter interne finanstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger). Årsresultatet framkommer som vist i tabell 6. Sum bruk av avsetninger (linje 20) var på 121 mill. kr i 2011, fordelt mellom bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Bruk av disposisjonsfond (linje 18) inneholder føringer i forbindelse med effektuering av virksomhetenes mindreforbruk for 2010 (24 mill. kr), bruk av disposisjonsfond knyttet til bruk av bufferfondet i 2011 (9 mill. kr), bruk av kulturbyfondet 2011 (5,4 mill. kr) samt føring av virksomhetenes merforbruk for 2011 (23 mill. kr) iht. +/- 3 %. Bruk av bundne fond (linje 19) er i hovedsak knyttet til overføring av øremerkede midler fra 2010 til 2011 samt bruk av selvkostfond. Det ble overført 182,5 mill. kr til investeringsregnskapet. Dette er 11,5 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes at momsrefusjon investeringer ble høyere enn budsjettert. Videre ble det avsatt 88,9 mill. kr til disposisjonsfond og 50,4 mill. kr til bundne fond. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder blant annet effektuering av virksomhetenes regnskapsmessige merforbruk fra 2010 (32,7 mill. kr) samt føring av virksomhetenes mindreforbruk for 2011 (53,3 mill. kr) iht. +/- 3 %. Avsetninger til bundne fond gjelder i hovedsak ubrukte overførte øremerkede midler fra 2011 til Tabell 7 viser saldoen per på disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger invest. regnskapet Utgående balanse Tab. 7: Disposisjonsfond Som tabellen over viser er saldoen på disposisjonsfondet per på 100,3 mill. kr. Av dette utgjør 40,3 mill. kr kursreguleringsfond, 6,9 mill. kr kulturbyfondet, mens 53,1 mill. kr er frie midler. Tabell 8 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres. Bundet driftsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskap Bruk av avsetninger driftsregnskap Utgående balanse Tab. 8: Bundet driftsfond Linje Alle tall i hele 1000 kr. Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 17 Netto driftsresultat % 18 Bruk av disposisjonsfond % 19 Bruk av bundne fond % 20 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet % 22 Avsetning til disposisjonsfond % 23 Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Årsresultat Tab. 6: Årsresultat

17 2. Økonomisk utvikling og resultat Hovedtall pr. virksomhetsområde Virksomhetene har i 2011 et samlet merforbruk på 34,4 mill. kr. Det målrettede arbeidet for å styrke den økonomiske bærekraften på sikt viser positive resultater sammenlignet med 2010, da merforbruket var på 155 mill. kr. Det er innenfor helse- og omsorgstjenestene, inkludert sykehjem, at merforbruket er størst, det vil si 55 mill. kr. Barnehageområdet viser et merforbruk på 16 mill. kr. En av hovedårsakene er betaling for barn med barne hage plasser i andre kommuner. Detaljer om den øko no miske situasjonen for det enkelte tjenesteområdet finnes i kapittel 7, resultatvurdering. Rådmannen Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Rådmannen ,9 Økonomi ,5 Personal og organisasjon ,5 Kommunikasjonsavdeling ,7 Næring ,3 Kommuneadvokat ,0 Politisk sekretariat ,4 Sum rådmann, stab og støttefunksjoner ,8 Tab. 9: Hovedtall rådmannen Rådmannen med direktører for økonomi, kommunikasjon, personal og organisasjon, samt staber og avdelinger har et økonomisk resultat i tilnærmet balanse. Ekstraordinære utgifter ved innføring av nytt lønns- og personalsystem og økte utgifter til seniortiltak og erkjentlighetsgaver er dekket inn ved vakante stillinger i organisasjonen. Oppvekst Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Barnehage ,9 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud ,0 Grunnskole ,9 Johannes læringssenter ,7 Stavanger kulturskole ,6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste ,1 Sum oppvekst ,1 Tab. 10: Hovedtall oppvekst Det er særlig barnehage og skole som har avvik. Skoleområdet har et mindreforbruk på 12,8 mill. kr. Dette har sammenheng med at tilleggsbevilgning ble gitt midt i budsjettåret samtidig som signaler om forventede reduksjoner i rammene for 2012 var gjeldende. Barnehagene har et totalt merforbruk på 16,8 mill. kr. Dette skyldes økte utgifter på 9,6 mill. kr for barn som har barnehageplass i en av nabokommunene, samt merforbruk på 8,3 mill. kr i de kommunale barnehagene. Kulturskolen har 1 mill. kr udisponert som følge av forsinkelse i byggingen av ny kulturskole. Innkjøpene vil derfor bli foretatt i

18 2. Økonomisk utvikling og resultat Barn og unge Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Ungdom og fritid ,3 Helsestasjon og skolehelsetjenesten ,6 Barneverntjenesten ,2 Sum barn og unge ,3 Tab. 11: Hovedtall barn og unge Som tabellen viser er virksomhetene innenfor barn og unge i tilnærmet økonomisk balanse. Levekår og helse Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Helse- og sosialkontor ,1 Hjemmebaserte tjenester ,2 Alders- og sykehjem ,2 Fysio- og ergoterapitjenesten ,3 Stavanger legevakt ,1 Rehabiliteringsseksjonen ,4 Arbeidstreningsseksjonen ,4 Flyktningseksjonen ,4 EMbo ,7 Dagsenter- og avlastningsseksjonen ,0 Tekniske hjemmetjenester ,5 Krisesenteret i Stavanger ,7 Sentrale midler levekår ,6 Sentrale midler legetjeneste ,2 Sum levekår og helse ,9 Tab. 12: Hovedtall levekår og helse Regnskapsresultatet for helse- og sosialkontorene viser et samlet merforbruk på 45,4 mill. kr. og 44 mill. av disse gjelder helse-, omsorgs- og avlastningstjenester. Hjemmebaserte tjenester er i tilnærmet økonomisk balanse. Alders- og sykehjem viser et merforbruk tilsvarende 10 mill. kr. Av disse utgjør merforbruk knyttet til drift av kommunale sykehjem 4,7 mill. kr. Fysio- og ergoterapitjenesten har et mindreforbruk på 2,8 mill. kr, noe som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger. Stavanger legevakt har et merforbruk på 3,2 mill. kr, noe som er et resultat av høy og nødvendig aktivitet. Dagsenterog avlastningseksjonen har mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Dette skyldes utfordringer med å dimensjonere personal gruppene i tråd med de ulike brukergruppene. De resterende virksomhetsområdene er i tilnærmet økonomisk balanse. 17

19 2. Økonomisk utvikling og resultat Bymiljø og utbygging Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Stab Bymiljø og utbygging ,4 Miljø- og utbyggingsprosjekter ,0 Stavanger eiendom ,9 Vei, park og idrett ,0 Park og vei ,9 Idrett ,5 Plan og anlegg ,0 Vannverket ,0 Avløpsverket ,0 Renovasjonen ,9 Sum Bymiljø og utbygging ,5 Tab. 13: Hovedtall Bymiljø utbygging Samlet viser regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging et mindreforbruk på 22,8 mill. kr, hvor mindreforbruket på Stavanger eiendom utgjør 22 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte leieinntekter og høyere momsrefusjoner enn budsjettert. Innenfor vann- og avløpsverket viste resultatet et merforbruk på begge områdene. Vannverket dekket inn 5,6 mill. kr ved bruk av selvkostfondet. Avløpsverket kunne dekke inn 13,1 mill. kr ved bruk av selvkostfondet mens de resterende 6,7 mill. kr må bykassen dekke inn over den neste 3 5 års perioden. Kultur og byutvikling Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Stab kultur og byutvikling ,8 Byggesaksavdelingen ,0 Planavdelinger ,1 Kulturavdelingen ,9 Sum Kultur og byutvikling ,8 Tab. 14: Hovedtall Kultur og byutvikling Samlet viser regnskapsresultatet for Kultur og byutvikling et merforbruk på 1,3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn forventet, oppgradering av statistikkprogram og noe høyere lønnsutgifter. Status på kulturbyfondet viser et forbruk på 5,4 mill. kr i 2011, noe som tilsier at det gjenstår 3,1 mill. kr til fordeling i

20 2. Økonomisk utvikling og resultat Kostra sammenligning av økonomiske nøkkeltall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et rappor terings system for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kom mu nale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. Denne infor ma sjonen sendes så til Statistisk sentralbyrå som publiserer den. Grunnskoler Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr per innbygger fra 6 til 15 år i Dette er noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2009, 2010 og foreløpige tall for 2011 (tall pr. 15. mars). Regn skaps føringer for 2011 som er gjort etter er innarbeidet i de grafiske fremstillingene, og gir avvik sammen lignet med foreløpige tall hos Statistisk sentralbyrå per Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni. I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene. ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Sam arbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRArappor teringen, som er egnet for sammenligning av ressurs bruken og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene Fig. B:Netto driftsutgifter grunnskole pr. innbygger 6 15 år Barnevern Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er 6110 kr i Dette er en økning fra 2010, men lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen relateres til fortsatt økning i plasseringer utenfor hjemmet. Barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert opp holdstime i kommunale barnehager var 38 kr i Dette er lavere en snittet for ASSS-kommunene. Grunnet om stillings arbeidet som har blitt gjort de siste årene har indikatoren stabilisert seg og Stavanger kommune har gått fra å være en kommune på snittet til å bli en av de ASSS-kommunene som har lavest kostnader pr. oppholdstime i de kommunale barnehagene. Det stabile nivået på indikatoren korrigerte oppholdstimer pr. årsverk tyder på at effektiviseringen har skjedd uten å redusere voksentettheten til barna. Fig C: Netto driftsutgifter barnevern pr. innbygger 0 17 år Kommunehelsetjeneste Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør 1622 kr per innbygger i Dette er en økning fra 2010, men lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen relateres stort sett til prisveksten for tilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter. Netto driftsutgifter omfatter forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og diagnose, behandling og rehabilitering. Fig. A: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager 19

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 3 Økonomisk resultat 3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall 3.2 Analyser av driftsregnskapet 3.3 Finansielle målsettinger 3.4 Analyser av investeringsregnskapet 3.5 Analyser av

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer