Årsberetning Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

2 Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak

3 Begivenheter i 2011 Januar: Moderne barnehage med egen kokk Jåttå barnehage var en av flere som sto ferdige i Med 16 avdelinger og plass til 270 barn i alderen 0 6 år er dette den største kommunale barnehagen i Stavanger. Februar: Snø og is Også denne vinteren ble hvit og kald i Stavanger, med gode muligheter til å ta fram ski og skøyter. Kommunens folk sto på for å sikre frem kommelighet og trafikksikkerhet i bygatene. Mars: Kommunale pc-er til Madagaskar 400 hundre brukte datamaskiner fra Stavanger kommune ble sendt til 55 skoler i Antsirabé på Madagaskar. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe besøkte Stavangers vennskapsby og delte ut priser til unge datatalenter. April: Klimameter viser utslipp fra Stavanger Med det nye klimameteret kunne Stavangers innbyggere lese av de lokale klimagassutslippene. Målet er at folk lettere skal ta mer klimavennlige valg i hverdagen. Kommunens mål er å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen Mai: Stemmerett for 16-åringer Stavanger prøvde ut stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalget. Mandag 30. mai var alle partier invitert til å ha stands og holde innlegg for klassinger på Jåttå videregående skole. Juni: Ti år med Tou Scene Totalt publikummere var innom de 143 arrangementene og de ni utstillingene under Tou Camp, som fant sted på Tou Scene. Den tverrkunstneriske måneden falt sammen med kulturfabrikkens tiårsjubileum.

4 Juli: Den tunge dagen De tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli ble markert av nærmere mennesker i Stavanger sentrum. Dette preget naturlig nok festivalene The Tall Ships Races og Gladmat. August: Gratisbuss i sentrum Mandag 22. august rullet den første Nullen-bussen rundt nullen i Stavanger sentrum. Som et prøveprosjekt fram til nyttår hadde Nullen sju stoppesteder rundt Breiavatnet og byens gågatenett. September: Samhandlingsreformen Høsten 2011 jobbet Stavanger kommune for fullt med implementeringen av Samhandlingsreformen før innføringen 1. januar Reformen har som mål å øke livskvaliteten til den enkelte og redusere presset på helsetjenestene. Oktober: Ny ordfører Etter kommune- og fylkestingsvalget 2011 het Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H). Hun overtok etter partifelle Leif Johan Sevland, som takket av etter 16 år. Bjørg Tysdal Moe (KrF) gikk inn i sin fjerde periode som varaordfører. November: Grunnskoleelevene leser godt Elevene på femte, åttende og niende trinn i Stavangerskolen har gode ferdigheter i lesing, viste de nasjonale prøvene. Alle tre trinn i Stavanger scoret over fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Desember: Domkirken i nytt lys 1. desember ble den nye belysningen av Domkirken, Domkirkeplassen, Kongsgård og Byparken offisielt åpnet. Langs Breiavatnet var de gamle lyktene tilbake fra reparasjon i England.

5

6 Innhold 1. Omstilling for framtiden Økonomisk utvikling og resultat Omstilling og fornying Organisasjonsutvikling og arbeidsgiverpolitikk Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse Bærekraftig utvikling Resultatvurdering Statistikkvedlegg Kommunale foretak og IUA...99

7 1. Omstilling for framtiden 1. Omstilling for framtiden Betydelige oljefunn gir fornyet optimisme og framtidstro for næringslivet og befolkningen i Rogaland. Utviklingen innebærer også utfordringer for byen og regionen. Søkelyset i 2011 har vært rettet mot rekrutterings utfordringer, et stramt boligmarked og et transportsystem med for liten kapasitet. Kommunens tjenestetilbud og samfunnsrolle skal møte behovet fra en økende befolkning og næringer i vekst. Gode, langsiktige og bærekraftige planer er avgjørende, og Kommuneplan for ble vedtatt i Det ble lagt ned betydelig arbeid i å forberede organisasjonen på Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar Omlegging av kommunenes inntektssystem samt for vent ninger til redusert vekst i skatteinntektene har med ført at det øko nomiske hand lings rommet er svekket. Svekkede økonomiske rammer i kombinasjon med økende forventninger til kommunens tjenestetilbud stiller krav til effektivisering, fornying og kontinuerlig omstilling. Som et gjennom gående grunnlag for en framtidsrettet og bærekraftig kommune ble det i handlings- og økonomiplan for perioden lagt vekt på folkehelse, effektive arbeids prosesser og digitalisering av tjenesteproduksjonen og miljø i investeringer. 6

8 1. Omstilling for framtiden Utvikling av den digitale kommunen har vært en hovedsatsing i dette arbeidet i Sammen med for bedring av våre arbeidsmåter og bedre sty rings systemer, vil dette legge grunnlag for videre effektivi sering av kom munens tjenester. I tillegg til å forberede Sam hand lings reformen, har gjennomføring av de ti prioriterte om stil lingsprosjektene som ble vedtatt av bystyret for peri oden vært særlige innsatsområder i Kommunens ledere og medarbeidere har jobbet mål rettet med å tilpasse driften til gjeldende drifts rammer. Arbeidet har gitt resultater, men det er grunn til å påpeke at enkelte tjenesteområder opplever de øko no miske rammene som krevende. Det regn skaps messige resultatet ble på 54,6 mill. kr og er bedre enn det som var forventet og varslet gjennom året. Både netto driftsresultat på 3,3 prosent og gjeldsgraden ekskl. formid lings lån på 54 prosent ligger innenfor kommunens økonomiske målsettinger. Brutto investeringer på 1,16 mrd. kr hadde en egenfinansieringsandel på 34 prosent som er under målsettingen på 50 prosent. Skatteinntektene for Stavanger kommune ble i 2011 på 4098,4 mill. kr. Dette er 202 mill. kr høyere enn justert budsjett og tilsvarer en vekst på 0,24 prosent fra Til tross for et tilfredsstillende resultat viser prognosene tydelig at kommunen fortsatt står overfor en situasjon som krever omstilling og handlekraft. Satsningen på barn og unge gjenspeiler seg blant annet gjennom en rekke større investeringer innen idrett, skole og kultur. Kommunen har jobbet aktivt med å følge opp levekårsundersøkelsen og å forankre folkehelsearbeidet på tvers av fag og sektorer. Levekårsundersøkelsen utgjør en viktig del av grunnlaget for planarbeid, fordeling av ressurser og utvikling av tjenestetilbud. underholdning og aktiviteter i forbindelse med blant annet festivalene Gladmat, Sandvolleyball og Tall Ships races. Terrorhendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli ble markert av nærmere mennesker i Stavanger sentrum. Stavanger kommune har prioritert arbeidet med å følge opp berørte og pårørende etter de tragiske hendelsene. Som arbeidsgiver skal kommunen være offensiv i utvikling og implementering av arbeidsgiverstrategiene. Behovet for fornyelse og effektivisering stiller krav til både ledere og medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Sykefraværet er økt fra 7,0 prosent i 2010 til 7,6 prosent i 2011, dette på tross av at det er iverksatt forebyggende tiltak og gjennomført et betydelig arbeid med nye rutiner for oppfølging av sykemeldte. Som IA-bedrift vil arbeidet for å øke nærværet fortsette mot det langsiktige målet på 6 prosent. For å bedre innbyggerservice og kommunens tjenestekvalitet er innbyggerundersøkelser og brukerundersøkelser viktige styringsverktøy. Resultatene fra undersøkelsene som ble gjennomført i 2011 var generelt gode, med en positiv utvikling. Årsberetningen er et fellesprodukt med bidrag fra alle avdelinger, seksjoner og virksomheter. Rådmannen vil takke alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og gode resultater i Stavanger, 29. mars 2012 Innbyggere og besøkende i Stavanger kunne også denne sommeren delta og nyte et variert tilbud av kultur, Inger Østensjø rådmann Kjartan Møller konst. direktør økonomi 7

9 2. Økonomisk utvikling og resultat 2. Økonomisk utvikling og resultat Det regnskapsmessige resultatet ble på 54,6 mill. kr og er bedre enn det som var forventet og varslet gjennom året. Både netto driftsresultat på 3,3 % og gjeldsgraden ekskl. formidlingslån på 54 % ligger innenfor kommunens økonomiske målsettinger. Brutto investeringer på 1,16 mrd. kr hadde en egenfinansieringsandel på 34 %, noe som er under målsettingen på 50 %. 8

10 2. Økonomisk utvikling og resultat Hovedtall finansielle målsettinger Stavanger kommune har i sin finansielle strategi inn arbei det tre viktige målsettinger: netto drifts resultat på mini mum 3 %, egen finansiering av investering på mini mum 50 % og gjelds grad ekskl. formidlingslån under 60 %. Netto driftsresultat Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser således overskuddet på årets drift før avsetninger. Målsettingen er å oppnå et netto driftsresultat på minimum 3 % av driftsinntekter over tid, samt at investeringer bør være om lag 50 % egenfinansiert. Målet er å opp rettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handle frihet samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring. Det er en svakhet ved netto driftsresultat at det er avdragsutbetalingene og ikke avskrivingene som innvirker på driftsresultat. Avskrivingene har ikke resultateffekt i det kommunale regnskapet. Når avdragene erstattes med avskrivingene viser netto driftsresultat gjennomgående lavere tall. Fig. 1: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter ekskl. finansinntekter Gjeldsgrad Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter og er et nøkkeltall for kommunens økonomiske handle frihet. Formidlingslån / startlån er inkludert i brutto låne gjeld. Gjeldsgraden inkl. formidlingslån var 69,8 % per Eksklusiv formidlingslån var gjeldsgraden 54,2 %, og ligger dermed innenfor målsettingen. Pr var brutto lånegjeld 5347 mill. kr. Av dette utgjorde formidlingslån 1191 mill. kr. Dette innebærer at netto driftsresultat gjennomgående viser for positive tall. Figur 1 viser at netto driftsresultat i perioden hadde vært betydelig lavere dersom avskrivingene, og ikke avdragene hadde vært utgiftsført med resultateffekt. Netto driftsresultat i 2011 ble 255,4 mill. kr og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Resultatet er godt i samsvar med kommunens langsiktige målsettinger om å opprettholde en bærekraftig økonomi. Dette er bedre enn budsjettert og varslet i tertialrapportering per I hovedsak skyldes det at skatteinntektene ble betydelig høyere enn budsjettert og at merforbruket på tjenesteområdene ble lavere enn forventet. Fig. 2: Gjeldsgrad Netto driftsresultat for ASSS-kommunene var 2,6 % i ASSS-kommuner uten Oslo hadde netto driftsresultat på 2,4 % mens gjennomsnitt alle kommuner var på 2 %. 9

11 2. Økonomisk utvikling og resultat Frie inntekter Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Opprinnelig vedtatt budsjett 2011 Justert budsjett 2011 Avvik i forh. til justert budsjett Vekst fra 2010 Stavanger Vekst fra 2010 landet Skatt ,2 % -3,2 % Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning Inntektsutjevning Sum rammetilskudd Sum frie inntekter ,1 % Tab. 1: Sum frie inntekter 2011 Kommunens frie inntekter (skatt og ramme tilskudd) ble i 2011 på 5439,2 mill. kr. Dette er 112,9 mill. kr høyere enn justert budsjett for Samlet vekst for frie inntekter fra 2010 til 2011 er 27,1 %. Den betydelige veksten skyldes i hovedsak innlemmingen av det øre mer kede tilskuddet til barnehage i rammetilskuddet fra 2011 på 850 mill. kr. Skatteinntektene for Stavanger kommune ble i ,4 mill. kr. Dette er 202 mill. kr høyere enn justert budsjett og tilsvarer en vekst på 0,24 % fra Vekst på landbasis var - 3,2 %. Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr per innbygger i Dette utgjorde 142,9 % av landsgjennomsnittet. På landsbasis var skatteinntektene kr per innbygger Figur 3 viser akkumulert skattevekst per måned i Grafen viser at vekst i skatteinntektene ble sterkere i Stavanger enn på landbasis i de siste par månedene i Skatteinngangen må sees i lys av reduksjonen i den kommunale skattøren fra 2010 til 2011 og at denne ble benyttet fra og med mars måned For 2011 ble det for Stavanger kommune opprinnelig budsjettert med en skattevekst på -5,5 % i forhold til skatteinngangen i Ved behandling av tertialrapportering per vedtok bystyret å justere opp skatteanslaget med 31 mill. kr. Etter dette ble justert budsjettert vekst på -4,7 %. Den negative budsjetterte skatteveksten har sammenheng med reduksjon i skattøren fra 2011 som følge av redusert skatteandel fra 45 % i 2010 til 40 % i I Statsbudsjettet for 2011 ble det opprinnelig lagt opp til en skattevekst på - 6,2 % på landsbasis. I løpet av 2011 ble anslaget justert opp i Revidert nasjonalbudsjett 2011 (960 mill. kr), i Statsbudsjettet 2012 (800 mill. kr) samt i november 2011 (1,2 mrd. kr). Som følge av dette ble en forventet skattevekst på landbasis på - 3,7 % i En betydelig andel av merskatteinntektene for Stavanger kommune er en følge av overskuddet på marginoppgjøret 1 og et positivt resultat i de korrigerte fordelingstallene 2 som kom i november måned. Fig. 3: Akkumulert skattevekst per måned i 2011 Figur 4 viser månedlig skatteinngang sammenlignet med budsjettert inngang per måned i Det settes av hver måned 8 % av skatteinntekter for å dekke ut beta lingene av til gode skatt i skatteoppgjøret. Resultatet av skatteoppgjør 2011 viste at kommunen hadde overskudd på kr 50 mill. 2 Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene tilfaller kom munen. I henhold til regler korrigeres fordelingstallene for ett inntektsår etter at skatteoppgjørene for det aktuelle året er gjennomført. De foreløpige fordelingstallene for Stavanger kommune ble økt med 0,5 % ved korrigering noe som er gitt kr 62 mill. i merinntekt i

12 2. Økonomisk utvikling og resultat Des Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mai Apr Mar Feb Jan Budsjettert skatteinngang Faktisk skatteinngang Fig. 6: Utvikling i frie inntekter Fig. 4: Skatteinngang 2011 Driftsregnskapet Figur 5 viser skattevekst i ASSS-kommuner og nabokommuner. Sammenlignet med andre ASSS-kommuner og nabokommuner hadde Stavanger fjerde største skattevekst etter Oslo, Bærum og Sola kommune. Veksten på landbasis var - 3,2 % mens snitt for ASSS kommuner var på 0,8 %. Brutto driftsresultat ble 74,4 mill. kr i Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat. Netto driftsresultat i 2011 ble 255,4 mill. kr. Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk. Regnskapet 2011 viste et mindreforbruk på 54,6 mill. kr etter avsetninger i driftsregnskapet. I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2011 i form av utdrag fra hovedoversiktene. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjettet kommenteres. Hovedoversiktene framkommer mer detaljert i årsregnskapet 2011 som er trykket i eget hefte. Avvik som relateres til virksomhetsområdene kom menteres i hovedsak under avsnitt Hovedtall per virk somhets område samt i kommentarene til styringskortene. Fig. 5: Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner Figur 6 viser utvikling i frie inntekter fra For 2011 utgjorde rammetilskuddet mill. kr. Dette er en betydelig økning fra 2010 som følge av innlemming av det øremerkede tilskuddet til barnehage i rammetilskuddet fra Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter ekskl. finansinntekter i 2011 ble på 7 663,1 mill. kr. Dette er en økning på 483,6 mill. kr tilsvarende 6,7 % fra I forhold til justert budsjett 2011 viser regnskapet merinntekter på 253,9 mill. kr. 11

13 2. Økonomisk utvikling og resultat Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsinntekter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 1 Brukerbetalinger % 2 Andre salgs- og leieinntekter % 3 Overføringer med krav til motytelse % 4 Rammetilskudd % 5 Andre statlige overføringer % 6 Andre overføringer % 7 Skatt på inntekt og formue % 8 Eiendomsskatt % 9 Sum driftsinntekter % Tab. 2: Sum driftsinntekter Figur 7 viser de ulike inntektsartene sin andel av total inntek tene ekskl. finansinntekter. Inntekts- og formues skatt er den største inntektskilden og utgjør 53 % av de totale driftsinntektene ekskl. finansinntekter i I tillegg er det registrert merinntekt knyttet til The Tall Ships Races og salg av nedgravde containere (Renovasjon) på henholdsvis 4 og 9,9 mill. kr. Disse inntektene har en motpost på utgiftssiden. Overføringene (linje 3,5 og 6) består av blant annet refusjon sykepenger og svangerskapspermisjon, momskompensasjon og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Disse inntektene ble totalt på mill. kr i I forhold til justert budsjett 2011 viser disse inntektene en samlet merinntekt på 81,9 mill. kr. Momsrefusjoner for drift og investering var henholdsvis 22,5 mill. kr og 19,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette har sammenheng med at utgiftene i drifts- og investeringsregnskapet ble høyere enn budsjettert. Fig. 7: Forhold mellom inntektsarter I tabell 2 er bykassens hovedinntektskilder satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner og i prosent. Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 5,7 % i forhold til regnskapet for I forhold til justert bud sjett 2011 viser brukerbetalinger en merinntekt på 17,7 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak at merinntekter for mat penger SFO/barnehager ble 15,2 mill. kr høyere enn justert budsjett Disse inntektene dekket matutgifter i SFO/barnehager. I tillegg er det registrert merinntekt på betaling for hjelp i hjemmet og pasientbetaling på lege vakten på henholdsvis 0,5 mill. kr og 2 mill. kr. Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser merinntekt på 40,7 mill. kr i forhold til justert budsjett Dette skyldes i hovedsak merinntekt knyttet til ferietilbud i regi av Ungdom og fritid (3 mill. kr), mer husleieinntekter, billettinntekter og betaling av kost til ansatte (5,4 mill. kr), merinntekter VAR sektor (5,4 mill. kr) samt andre avgiftsfrie inntekter og avgifts pliktig salg av varer og tjenester innenfor alle virksomhetsområder (13 mill. kr). Fra 2010 ble regelverk for føring av momsrefusjoner fra investeringer endret. Regelverket er endret slik at kommunene etter hvert må bruke momskompensasjon fra investeringer til finansiering av nye investeringer og ikke til løpende drift. For 2011 skal minimum 40 % av momskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskap, for 2012 minimum 60 %, og for 2013 minimum 80 %. Fra og med regnskapsåret 2014 skal momskompensasjonen fra investeringer føres i sin helhet i investeringsregnskapet. For 2011 er det overført 65,4 mill. kr av merverdiavgiftskompensasjonen til investeringsregnskap. Integreringstilskudd flyktninger hadde en mindreinntekt på 3,8 mill. kr i forhold til justert budsjett Refusjon svangerskapspermisjon og sykepenger ble 18 mill. kr høyere enn justert budsjett. Disse merinntektene ble brukt til å finansiere innleie av vikarer. Av andre refusjoner og statstilskudd ble det registrert merinntekt knyttet til blant annet norskopplæring for voksne innvandrere (3,2 mill. kr), øremerkede midler i forbindelse med den kulturelle skolesekken (2,4 mill. 12

14 2. Økonomisk utvikling og resultat Linje Alle tall i hele 1000 kr. Driftsutgifter Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 10 Lønn og sosiale utgifter, % 11 Kjøp som inngår i egenprod., minus fordelte utgifter % 12 Kjøp som erstatter egenproduksjon % 13 Overføringer % 14 Sum driftsutgifter % Tab. 3: Sum driftsutgifter ekskl. avskrivinger. kr), refusjoner fra IKS-er (6 mill. kr). I tillegg ble det registrert merinntekst fra diverse statlige refusjoner og andre overføringer knyttet til forskjellige tiltak og tjenester som ikke er opprinnelig budsjettert (14 mill. kr) innenfor alle virksomhetsområder. I hovedsak har disse inntektene en motpost på utgiftssiden. Eiendomsskatt i linje 8 er brutto eiendomsskatt. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i ,5 mill. kr tilsvarende budsjettert nivå. Driftsutgifter Figur 8 viser forholdet mellom de ulike utgiftsarter og de totale driftsutgifter eksklusive finansutgifter. Fig. 8: Forhold mellom utgiftsarter I tabell 3 er kommunens hovedutgiftsarter satt opp. Avvik mellom budsjett og regnskap er ført opp som tall i hele tusen kroner samt prosentvis avvik regnskap av budsjett. Samlet viser brutto driftsutgifter ekskl. finansutgifter (linje 14) et avvik på 119,3 mill. kr i forhold til justert budsjett Disse merutgiftene skyldes i hovedsak budsjettoverskridelser innenfor enkelte tjenesteområder, i hovedsak oppvekst og levekår. I tillegg har en del av merutgiftene budsjettdekning på inntektssiden da det ikke er foretatt balansert budsjettendring gjennom året. Lønn og sosiale utgifter utgjorde 57 % av de totale driftsutgiftene i 2011 ekskl. finansutgiftene. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, IKS og private aktører som private barnehager og sykehjem med driftsavtale. Disse kostnadene utgjorde en relativt stor andel av utgiftene til kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (linje 11) har økt 1,6 % i forhold til regnskap 2010 og har et merforbruk på 15,8 mill. kr i forhold til justert budsjett Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon (linje 12) og overføringer (linje 13) har økt med 2,8 % i forhold til regnskap 2010 og har et samlet merforbruk på 45,7 mill. kr i forhold til justert budsjett I avsnitt Hovedtall per virksomhetsområde samt kommentarer til styringskort forklares nærmere avvik i forhold til justert budsjett. Pensjonsutgifter I følge gjeldende regnskapsregler belastes pensjonspremie i driftsregnskapet. Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Dersom pensjonspremie er høyere enn pensjonskostnader betyr dette et positivt premieavvik som inntektsføres i det aktuelle regnskapsåret og utgiftsføres deretter over 15 år. Negativt premieavvik framkommer når premien er lavere enn pensjonskostnader. Negativt premieavvik utgiftsføres i det aktuelle regnskapsåret og inntektsføres deretter over 15 år. Hensikten med ordningen er å sikre jevnere belastning av pensjonsutgifter i regnskapene. På kort sikt er det beregnet pensjonskostnad som får resultateffekt, mens det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Pensjonspremiene har systematisk vært høyere enn de beregnede pensjonskostnader de siste årene. I 2011 inn tekts førte Stavanger kommune et positiv premieavvik på 11,1 mill. kr i regnskapet. Det er budsjettert med 20,7 mill. kr i positivt premieavvik, slik at mindreinntekter i forhold til budsjettet utgjør 9,6 mill. kr. Amortisering av tidligere års premieavvik utgjør 25,1 mill. kr og er i henhold til budsjettert nivå. Som følge av at pensjonspremiene har vært høyere enn de beregnede pensjonskostnader de siste årene er 13

15 2. Økonomisk utvikling og resultat Tall i 1000 kr Sum Årets premieavvik inkl. arbeidsg.avg (KLP + SPK) Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Amortisering Akkumulert saldo premieavvik Tab. 4: Akkumulert premieavvik akkumulert premieavvik sterkt voksende. Per utgjør akkumulert premieavvik 271,5 mill. kr. Dette er utgifter som kommunen må dekke inn over drifts budsjet tene de neste 15 årene. For alle kommunene totalt (konsern-tall) er akkumulert premieavvik 21,9 mrd. kr per Tabell 4 viser saldo for akkumulert premieavvik for Stavanger kommune i perioden fra ordningen ble inn ført og fram til I 2011 ble regnskapsføring av pensjon knyttet til føring av amortisering av premieavvik endret. Det ble vedtatt at premieavvik som er oppstått i 2011 og senere amortiseres over 10 år i stedet for over 15 år som tidligere. Forskriften har vært på høring og Stavanger kommune har uttalt seg positivt til kortere amortiseringstid. Endringen vil likevel ha påvirkning på driften for årene fremover, men vil ikke ha virkning før 2012, da amortisering/ned skriving av premieavviket for 2011 starter fra I tillegg ble det foretatt endringer for føring av estimat avvik (differansen mellom beregnet og faktisk pensjons forpliktelse og midler per 31.12). Estimatavvik på pensjons midler og pensjonsforpliktelser føres kun i balansen mot egenkapital etter kommunale regn skaps prin sipper, og har til nå fulgt samme amortisering/ned skriving som for premie avvik dvs. 15 år. Fra og med 2011 skal estimat avviket balanse føres fullt ut, herunder også oppsamlet estimatavvik fra tidligere år. Denne endringen har medført svekkelse av egenkapital i bykassen 2011 med kr 968,8 mill. Eksterne finanstransaksjoner Tabell 5 viser oversikt over kommunens finansutgifter og -inntekter. Disse består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte fra Lyse og avkastning finansforvaltning. Sum eksterne finanstransaksjoner viser en netto m erinntekt på 7,3 mill. kr i forhold til justert budsjett Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter viser 16 mill. kr i avvik i forhold til justert budsjett 2011, fordelt mellom 4,5 mill. kr i mindre renteutgifter og 19,4 mill. kr i urealisert og realisert kurstap finansforvaltning. Dette tapet ble oppveiet mot realiserte gevinster og renteinntekter på finansforvaltning. Avdragsutgifter på kommunens innlån ble som budsjettert. Linje 15 renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag ble 23,3 mil kr høyere enn budsjettert. Dette gjelder renter på bankinnskudd, forsinkelsesrente, renter swap-kontrakter (rentebytteavtaler), utbytte samt renter finansforvaltning og realiserte gevinster. Merinntekt i forhold til justert budsjett skyldes i hovedsak bedre likviditet og høyere rente nivå enn forutsatt. Samlet utbytte fra Lyse ble 340 mill. kr i Stavangers andel av utbyttet er 43,68 %, altså 148,5 mill. kr i For 2011 er det opprinnelig budsjettert med 164 mill. Linje Alle tall i hele 1000 kr. Eksterne finanstransaksjoner Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter % % 17 Sum eksterne finanstransaksjoner Tab. 5: Eksterne finanstransaksjoner 14

16 2. Økonomisk utvikling og resultat kr basert på samlet utbytte på 375 mill. kr. Dette ble justert ned med 15,5 mill. kr ved bystyrets behandling av tertialrapportering pr etter at resultatet fra Lyse ble kjent. Isolert sett viser netto avkastning finansforvaltning tilnærmet «0» i resultat mens det er budsjettert med forventet inntekt på 10 mill. kr i Det vises til kommentarer under avsnitt om finansforvaltning. Regnskapsmessig resultat på 54,6 mill. kr Regnskapet viser et positivt resultat på 54,6 mill. kr etter interne finanstransaksjoner (avsetninger og bruk av avsetninger). Årsresultatet framkommer som vist i tabell 6. Sum bruk av avsetninger (linje 20) var på 121 mill. kr i 2011, fordelt mellom bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Bruk av disposisjonsfond (linje 18) inneholder føringer i forbindelse med effektuering av virksomhetenes mindreforbruk for 2010 (24 mill. kr), bruk av disposisjonsfond knyttet til bruk av bufferfondet i 2011 (9 mill. kr), bruk av kulturbyfondet 2011 (5,4 mill. kr) samt føring av virksomhetenes merforbruk for 2011 (23 mill. kr) iht. +/- 3 %. Bruk av bundne fond (linje 19) er i hovedsak knyttet til overføring av øremerkede midler fra 2010 til 2011 samt bruk av selvkostfond. Det ble overført 182,5 mill. kr til investeringsregnskapet. Dette er 11,5 mill. kr høyere enn budsjettert og skyldes at momsrefusjon investeringer ble høyere enn budsjettert. Videre ble det avsatt 88,9 mill. kr til disposisjonsfond og 50,4 mill. kr til bundne fond. Avsetninger til disposisjonsfond gjelder blant annet effektuering av virksomhetenes regnskapsmessige merforbruk fra 2010 (32,7 mill. kr) samt føring av virksomhetenes mindreforbruk for 2011 (53,3 mill. kr) iht. +/- 3 %. Avsetninger til bundne fond gjelder i hovedsak ubrukte overførte øremerkede midler fra 2011 til Tabell 7 viser saldoen per på disposisjonsfond. Fondet kan benyttes til drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger invest. regnskapet Utgående balanse Tab. 7: Disposisjonsfond Som tabellen over viser er saldoen på disposisjonsfondet per på 100,3 mill. kr. Av dette utgjør 40,3 mill. kr kursreguleringsfond, 6,9 mill. kr kulturbyfondet, mens 53,1 mill. kr er frie midler. Tabell 8 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres. Bundet driftsfond Inngående balanse Avsetninger driftsregnskap Bruk av avsetninger driftsregnskap Utgående balanse Tab. 8: Bundet driftsfond Linje Alle tall i hele 1000 kr. Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett 17 Netto driftsresultat % 18 Bruk av disposisjonsfond % 19 Bruk av bundne fond % 20 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet % 22 Avsetning til disposisjonsfond % 23 Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Årsresultat Tab. 6: Årsresultat

17 2. Økonomisk utvikling og resultat Hovedtall pr. virksomhetsområde Virksomhetene har i 2011 et samlet merforbruk på 34,4 mill. kr. Det målrettede arbeidet for å styrke den økonomiske bærekraften på sikt viser positive resultater sammenlignet med 2010, da merforbruket var på 155 mill. kr. Det er innenfor helse- og omsorgstjenestene, inkludert sykehjem, at merforbruket er størst, det vil si 55 mill. kr. Barnehageområdet viser et merforbruk på 16 mill. kr. En av hovedårsakene er betaling for barn med barne hage plasser i andre kommuner. Detaljer om den øko no miske situasjonen for det enkelte tjenesteområdet finnes i kapittel 7, resultatvurdering. Rådmannen Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Rådmannen ,9 Økonomi ,5 Personal og organisasjon ,5 Kommunikasjonsavdeling ,7 Næring ,3 Kommuneadvokat ,0 Politisk sekretariat ,4 Sum rådmann, stab og støttefunksjoner ,8 Tab. 9: Hovedtall rådmannen Rådmannen med direktører for økonomi, kommunikasjon, personal og organisasjon, samt staber og avdelinger har et økonomisk resultat i tilnærmet balanse. Ekstraordinære utgifter ved innføring av nytt lønns- og personalsystem og økte utgifter til seniortiltak og erkjentlighetsgaver er dekket inn ved vakante stillinger i organisasjonen. Oppvekst Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Barnehage ,9 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud ,0 Grunnskole ,9 Johannes læringssenter ,7 Stavanger kulturskole ,6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste ,1 Sum oppvekst ,1 Tab. 10: Hovedtall oppvekst Det er særlig barnehage og skole som har avvik. Skoleområdet har et mindreforbruk på 12,8 mill. kr. Dette har sammenheng med at tilleggsbevilgning ble gitt midt i budsjettåret samtidig som signaler om forventede reduksjoner i rammene for 2012 var gjeldende. Barnehagene har et totalt merforbruk på 16,8 mill. kr. Dette skyldes økte utgifter på 9,6 mill. kr for barn som har barnehageplass i en av nabokommunene, samt merforbruk på 8,3 mill. kr i de kommunale barnehagene. Kulturskolen har 1 mill. kr udisponert som følge av forsinkelse i byggingen av ny kulturskole. Innkjøpene vil derfor bli foretatt i

18 2. Økonomisk utvikling og resultat Barn og unge Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Ungdom og fritid ,3 Helsestasjon og skolehelsetjenesten ,6 Barneverntjenesten ,2 Sum barn og unge ,3 Tab. 11: Hovedtall barn og unge Som tabellen viser er virksomhetene innenfor barn og unge i tilnærmet økonomisk balanse. Levekår og helse Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Helse- og sosialkontor ,1 Hjemmebaserte tjenester ,2 Alders- og sykehjem ,2 Fysio- og ergoterapitjenesten ,3 Stavanger legevakt ,1 Rehabiliteringsseksjonen ,4 Arbeidstreningsseksjonen ,4 Flyktningseksjonen ,4 EMbo ,7 Dagsenter- og avlastningsseksjonen ,0 Tekniske hjemmetjenester ,5 Krisesenteret i Stavanger ,7 Sentrale midler levekår ,6 Sentrale midler legetjeneste ,2 Sum levekår og helse ,9 Tab. 12: Hovedtall levekår og helse Regnskapsresultatet for helse- og sosialkontorene viser et samlet merforbruk på 45,4 mill. kr. og 44 mill. av disse gjelder helse-, omsorgs- og avlastningstjenester. Hjemmebaserte tjenester er i tilnærmet økonomisk balanse. Alders- og sykehjem viser et merforbruk tilsvarende 10 mill. kr. Av disse utgjør merforbruk knyttet til drift av kommunale sykehjem 4,7 mill. kr. Fysio- og ergoterapitjenesten har et mindreforbruk på 2,8 mill. kr, noe som i hovedsak skyldes ubesatte stillinger. Stavanger legevakt har et merforbruk på 3,2 mill. kr, noe som er et resultat av høy og nødvendig aktivitet. Dagsenterog avlastningseksjonen har mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Dette skyldes utfordringer med å dimensjonere personal gruppene i tråd med de ulike brukergruppene. De resterende virksomhetsområdene er i tilnærmet økonomisk balanse. 17

19 2. Økonomisk utvikling og resultat Bymiljø og utbygging Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Stab Bymiljø og utbygging ,4 Miljø- og utbyggingsprosjekter ,0 Stavanger eiendom ,9 Vei, park og idrett ,0 Park og vei ,9 Idrett ,5 Plan og anlegg ,0 Vannverket ,0 Avløpsverket ,0 Renovasjonen ,9 Sum Bymiljø og utbygging ,5 Tab. 13: Hovedtall Bymiljø utbygging Samlet viser regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging et mindreforbruk på 22,8 mill. kr, hvor mindreforbruket på Stavanger eiendom utgjør 22 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte leieinntekter og høyere momsrefusjoner enn budsjettert. Innenfor vann- og avløpsverket viste resultatet et merforbruk på begge områdene. Vannverket dekket inn 5,6 mill. kr ved bruk av selvkostfondet. Avløpsverket kunne dekke inn 13,1 mill. kr ved bruk av selvkostfondet mens de resterende 6,7 mill. kr må bykassen dekke inn over den neste 3 5 års perioden. Kultur og byutvikling Nettodriftsutgifter (tall i hele 1000 kr) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Justert budsjett 2011 Avvik Regnskap i % av budsjett Stab kultur og byutvikling ,8 Byggesaksavdelingen ,0 Planavdelinger ,1 Kulturavdelingen ,9 Sum Kultur og byutvikling ,8 Tab. 14: Hovedtall Kultur og byutvikling Samlet viser regnskapsresultatet for Kultur og byutvikling et merforbruk på 1,3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn forventet, oppgradering av statistikkprogram og noe høyere lønnsutgifter. Status på kulturbyfondet viser et forbruk på 5,4 mill. kr i 2011, noe som tilsier at det gjenstår 3,1 mill. kr til fordeling i

20 2. Økonomisk utvikling og resultat Kostra sammenligning av økonomiske nøkkeltall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et rappor terings system for norske kommuner og brukes på nasjonalt nivå. Systemet benyttes for å rapportere informasjon om kom mu nale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder i hver enkelt kommune. Denne infor ma sjonen sendes så til Statistisk sentralbyrå som publiserer den. Grunnskoler Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr per innbygger fra 6 til 15 år i Dette er noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. I dette avsnittet presenteres utvalgte KOSTRA-tall fra Stavanger kommune for årene 2009, 2010 og foreløpige tall for 2011 (tall pr. 15. mars). Regn skaps føringer for 2011 som er gjort etter er innarbeidet i de grafiske fremstillingene, og gir avvik sammen lignet med foreløpige tall hos Statistisk sentralbyrå per Reviderte og offisielle tall publiseres 15. juni. I tillegg til tall for Stavanger er det tatt med foreløpige tall for de fem kommunene i ASSS-samarbeidet som det er mest relevant å sammenligne seg med, samt det foreløpige gjennomsnittet for alle ti ASSS-kommunene. ASSS er forkortelse for Aggregerte Styringsdata for Sam arbeidende Storkommuner. Stavanger kommune har i en årrekke deltatt i ASSS-samarbeidet som består av de ti største kommunene, dvs. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Hensikten med samarbeidet er å finne fram til styringsdata, blant annet fra KOSTRArappor teringen, som er egnet for sammenligning av ressurs bruken og videreutvikling av tjenesteproduksjonen i de ti kommunene Fig. B:Netto driftsutgifter grunnskole pr. innbygger 6 15 år Barnevern Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er 6110 kr i Dette er en økning fra 2010, men lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen relateres til fortsatt økning i plasseringer utenfor hjemmet. Barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert opp holdstime i kommunale barnehager var 38 kr i Dette er lavere en snittet for ASSS-kommunene. Grunnet om stillings arbeidet som har blitt gjort de siste årene har indikatoren stabilisert seg og Stavanger kommune har gått fra å være en kommune på snittet til å bli en av de ASSS-kommunene som har lavest kostnader pr. oppholdstime i de kommunale barnehagene. Det stabile nivået på indikatoren korrigerte oppholdstimer pr. årsverk tyder på at effektiviseringen har skjedd uten å redusere voksentettheten til barna. Fig C: Netto driftsutgifter barnevern pr. innbygger 0 17 år Kommunehelsetjeneste Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør 1622 kr per innbygger i Dette er en økning fra 2010, men lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Økningen relateres stort sett til prisveksten for tilskudd til privatpraktiserende leger og fysioterapeuter. Netto driftsutgifter omfatter forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, annet forebyggende arbeid og diagnose, behandling og rehabilitering. Fig. A: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager 19

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer