Andsvatn, Troms. Undersøkelse av eventuelle påvirkninger fra veisalt. Akvaplan-niva AS Rapport:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andsvatn, Troms. Undersøkelse av eventuelle påvirkninger fra veisalt. Akvaplan-niva AS Rapport:"

Transkript

1 Andsvatn, Troms Undersøkelse av eventuelle påvirkninger fra veisalt Akvaplan-niva AS Rapport:

2

3 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur rg.nr: N MVA Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Andsvatn, Troms undersøkelse om eventuelle påvirkninger fra veisalt Forfatter(e) / Author(s) Guttorm N. Christensen Geir A. Dahl-Hansen Akvaplan-niva rapport nr / report no Dato / Date Antall sider / No. of pages Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver ppdragsgiver / Client Fylkesmannen i Troms ppdragsg. referanse / Client s reference Knut Nergård Sammendrag / Summary Veisalt blir i perioder benyttet på riksvei 86 langs Andsvatn. Undersøkelser i Sør-Norge har vist at bruk av veisalt kan ha negativ påvirkning på innsjøer. Resultatene fra denne undersøkelsen i Andsvatn viser lave konsentrasjoner av salter, cyanid og metaller i vann fra innsjøen. Konsentrasjonene av cyanid, metaller og PAH i innsjøsedimentet fra Andsvatn er også lave. Nivåene er sammenlignbare med andre innsjøer i Nord-Norge. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at målte parametre i vann og sedimenter er som forventet for landsdelen og det konkluderes at veisaltingen på riksvei 86 langs Andsvatn ikke har hatt negativ påvirkning på vannet. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Guttorm N. Christensen Roger Velvin 2009 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

4

5 INNHDSFRTEGNESE FRRD INNEDNING Bakgrunn Formål mrådebeskrivelse METDER G MATERIAE Vannkjemi Sedimentkjemi Klassifisering RESUTATER G DISKUSJN Vannkjemi ksygen, temperatur, natrium og klorid Metaller Sedimentkjemi Cyanider og metaller PAH KNKUSJN ITTERATUR VEDEGG - ANAYSERESUTATER Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

6 Forord I en undersøkelse gjennomført av NIVA i den sørlige delen av Norge er det påvist at veisalt kan ha negative påvirkninger på innsjøer. Det er ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser i Nord-Norge, og Fylkesmannen i Troms ønsket å få undersøkt eventuelle effekter av veisaltingen på riksvei 86 som går langs den nordlige delen av Andsvatn i Troms. Andsvatn er i dag drikkevannskilde til personer. Akvaplan-niva har vært ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen. Det ble samlet inn prøver gjennom to perioder i henholdsvis mai 2008 og mars Det ble tatt både vannprøver fra ulike dyp og sedimentprøver. Vannprøver ble analysert for følgende parametere: Kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn). Salter: Kalsium (Ca), natrium (Na) og klorid (Cl). Sedimentprøvene ble analysert for følgende metaller både i overflaten og bunnen av sedimentkjernen: Kalsium (Ca), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), natrium Na), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn), samt katalysatormetallene platina (Pt) og rhodium (Rh). PAH (polyaromatiske hydrokarboner) ble kun analysert i overflatesedimentet. AnalyCen har vært ansvarlig for analysering av prøvene. Akvaplan-niva takker Fylkesmannen i Troms for et godt samarbeid. Guttorm N. Christensen, prosjektleder Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Veisalt blir i perioder benyttet på riksvei 86 langs Andsvatnet. De viktigste vinterdriftstiltak er snøbrøyting, bruk av sand eller salting (VD 1999). Salting av vegbanen for å hindre eller fjerne isdannelser benyttes i snitt på ca en fjerdedel av vegnettet i Norge. Det benyttes natriumklorid (NaCl) i form av sjøsalt eller steinsalt. I en undersøkelse gjennomført av NIVA i den sørlige delen av Norge ble det påvist at veisalt kan ha en negativ påvirkning på vannkvaliteten i innsjøer (Åstebøl et al. 1996). I denne undersøkelsen fant man at innholdet av salter (klorid og natrium) var betydelig høyere i overflatevannet til de veipåvirkede innsjøene (effektsjøene) enn i kontrollsjøene. I 18 av de 59 effektsjøene ble det registrert en tydelig gradient mellom topp og bunn for både natrium, klorid og konduktivitet (bunn topp >10 mg/l). Det er en rekke forurensningsstoffer som potensielt kan tilføres miljøet via avrenningsvann fra vei og fra de nærmeste områdene omkring veiene. Denne typen forurensning vil kunne bestå av veisalt (NaCl), tungmetaller, ferrocyanid og oljeforbindelser samt annen forurensning. Nivåene av de ulike typer forurensninger vil variere, og er blant annet påvirket av trafikktetthet, type veidekke, og forbruket av veisalt. Videre vil faktorer som for eksempel nedbør, kjøreadferd og hastighet kunne ha påvirkning på nivåene. Veisaltet vil kunne spres til omgivelsene både som saltsprut og med overvann (Åstebøl et al. 1996) (Figur 1). Veisalt har stor løselighet i vann, noe som kan føre til at det transporteres med avrenningsvannet fra veiene og videre til grunnvannet og nærmeste vassdrag. Saltholdig vann er tyngre enn vanlig ferskvann. Dette kan medføre at saltholdig avrenningsvann ikke blandes inn i de øvrige vannmassene i innsjøer, men legger seg som et sjikt på bunnen. Dette vil igjen kunne føre til at bunnvannet i dårlig sirkulerte innsjøer blir oksygenfritt, noe som vil få betydelige konsekvenser blant annet for bunnlevende organismer i innsjøen. Veisalt som siger ned i grunnvannet vil kunne føre til en negativ påvirkning på vannkvaliteten noe som igjen kan få konsekvenser for nåværende eller fremtidig bruk av grunnvannsforekomster til drikkevannsformål. Virkningen av salttilførselen på grunnvannskvaliteten vil variere avhengig av blant annet saltmengde, grunnvannsmagasinets og brønnuttakets størrelse og nærhet til veg. Virkningen av veisalting avtar generelt med økende størrelse på grunnvannsmagasinet (økende vannuttak) under ellers sammenlignbare forhold (Røhr 1993, Åstebøl et al. 1998, Åstebøl et al ) Natriumklorid er i utgangspunktet lite giftig for vannlevende organismer, men mengdene som benyttes kan være av så store at det kan oppstå negative lokale miljøpåvirkninger i form av vegetasjonsskader og forhøyde saltkonsentrasjoner i jordsmonn, overvann og grunnvann. Saltkonsentrasjonene i avrenningsvann fra vei og brøytekanter kan i smelteperioder bli meget høye (Gjessing et al. 1984, Bækken 1994). Hvor høye konsentrasjoner som tolereres av ulike ferskvannsorganismer i vassdragene er lite kjent. I tidligere undersøkelser gjennomført av NIVA er det ikke påvist biologiske effekter knyttet til økningen i saltinnholdet (Bækken 1994, Bækken og Jørgensen 1994). Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

8 Figur 1. Transport av veisalt i jord, vann og vegetasjon. (Kilde: Åstebøl et al. 1996) Avrenning fra veibanen vil også kunne inneholde forurensning som tungmetaller og ulike oljeforbindelser som for eksempel PAH. Denne type forurensning vil i stor grad være bundet til partikler, men vil også kunne være løst i selve vannfasen. Deler av de partikkelbundne forbindelser vil holdes tilbake i grøfter og veikanter. ikevel vil en del av forurensningen transporteres ut i innsjøen (vassdraget) enten bundet til partikler og dermed sedimentere eller som løste stoffer i vannet. Høye konsentrasjoner av salt i smeltevann i grøfter kan øke mobiliteten til tungmetallene noe som gjør at de lettere transporteres vider ut i vassdraget. 1.2 Formål På bakgrunn av at det i andre undersøkelser er vist at veisalting kan ha en negativ effekt på vannkvaliteten i innsjøer ville man undersøke om veisaltingen som foregår på riksvei 86 langs Andsvatn har noen negativ påvirkning på innsjøen. Dette ble gjort ved å undersøke 2 stasjoner i Andsvatn i to perioder. Vann og sedimenter ble analysert for relevante parametre.

9 1.3 mrådebeskrivelse Andsvatn (158 moh) ligger i Målselv kommune, Troms fylke (Figur 2 og Figur 3). Vannet har et areal på 6,75 km 2 og et maks dyp på om lag 70 meter. Nedslagsfelt på 71,7 km 2 (data hentet fra REGINE databasen). ppholdstiden er beregnet til 1,1 år. Nedslagsfeltet er dominert av løvskog samt noe dyrket mark. Det er noen gårdsbruk, hus og fritidshytter i nedslagsfeltet. Riksvei 86 går langs den nordlige delen av vannet med en avstand på meter. Det er løvskog eller dyrket mark mellom riksveien og Andsvatn. Andsvatn er drikkevannskilde for personer. Riksvei 86 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1200 kjøretøy. Årsdøgnstrafikk er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager. I henhold til statens vegvesen er det ikke benyttet salt langs Andsvatnet siden etterjulsvinteren 2008 (pers. med. G. Schultz). I perioden ble det i gjennomsnitt brukt 15,83 tonn/km vei på riksvei 86 (pers. med. G. Schultz). Dette gir ca 364 tonn salt blandet med sand per år på hele riksvei 86 (ca 23 km). Riksvei 86 har en lengde på om lag 8 km langs Andsvatn noe som betyr at det årlig ble i perioden spredt om lag 126 tonn sand blandet med salt. Sanden innhold ca 3 % salt noe som medfører at det i denne perioden ble benyttet om lag 3,8 tonn salt per år langs vannet. Figur 2. Kart som viser beliggenheten til Andsvatn (markert med rød ring) i Troms fylke.

10 Figur 3. Kart over Andsvatn og Riksvei 86 (blåhvit strek). Prøvetakingsstasjonene 1 og 2 er markert med rød prikk.

11 2 Metoder og materiale Innsamling av materiale ble gjennomført ved to ulike perioder ( og ) (Tabell 1). Vannet var islagt under begge innsamlingene. Prøvene ble tatt i de dypeste delene av innsjøen da det er her man vil forvente å kunne finne eventuelle negative påvirkninger som følge av veisaltingen. Andsvatn har to bassenger som begge ble prøvetatt. Stasjon 1 ble lagt til det nordlige bassenget, mens stasjon 2 ble lagt til det sørlige bassenget. Stasjon 1 hadde et dyp på om lag 30 meter og stasjon 2 et dyp på omlag 55 meter. Tabell 1. Posisjoner og dyp for prøvetakingsstasjonene i Andsvatn og Stasjon Posisjon (wgs84, Hddºmm'ss'') Dyp (m) Stasjon 1 N69º Ø18º Stasjon 2 N69º Ø18º Vannkjemi En sonde (Saiv Modell SD-2040) ble benyttet til å måle oksygen og temperatur kontinuerlig (hvert sekund) nedover i hele vannsøylen. Sonden ble senket ned til bunnen for så å bli hevet sakte opp tiloverflaten. Vannprøvene ble tatt med en Ruthner-vannhenter ved henholdsvis 2 meter (overflate) og rett over bunnen (1 meter over bunnen). I tillegg ble det tatt ut en vannprøve fra kjerneprøvetakeren (vann fra rett over sediment). Prøveflaskene ble skylt 3 ganger med det respektive prøvevannet før endelig prøve ble tatt. Vannprøver ble analysert for følgende parametere: Tungmetaller: Kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn). Salter: Kalsium (Ca), natrium (Na) og klorid (Cl) Sedimentkjemi Sedimentprøvene ble tatt med en kjerneprøvetaker (gravitasjons corer) med rørdiameter på 8 cm. Fra sedimentkjernene ble det tatt en prøve fra overflaten (0 til 2 cm) og en fra bunnen (2 cm tykt lag). Den nederste prøven vil representere tiden før riksvei 86 ble etablert langs vannet. Sedimentene ble analysert for følgende metaller både i overflaten og bunnen av sedimentkjernen: Kalsium (Ca), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), natrium Na), nikkel (Ni), bly (Pb) og sink (Zn), samt katalysatormetallene platina (Pt) og rhodium (Rh). PAH (polyaromatiske hydrokarboner) ble kun analysert i overflatesedimentet. Alle prøvene ble analysert etter standardiserte metoder av AnalyCen. Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

12 Figur 4. Bildet til venstre: ksygenmetning og temperatur ble malt i hele vannsøylen med en CTDsonde (Saiv Modell SD-2040). Bildet til høyre: Vannprøver ble tatt med en Ruthner-vannhenter. Figur 5. Bildet til venstre: Sedimentkjernene ble hentet med en kjerneprøvetaker. Bildet til høyre: Sedimentkjerne fra stasjon mai 2008.

13 2.2 Klassifisering Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet et klassifiseringssystem for ulike kjemiske parametre for vann og sedimenter i ferskvann (Andersen et al. 1997). Klassifiseringssystemet er et verktøy for å kunne vurdere miljøtilstanden på en objektiv måte. I systemet inngår både en klassifisering av tilstand samt en klassifisering av egnethet. Det er noe ulik inndeling av benevningen for de ulike klassifiseringsgruppene. For klassifisering av tilstand er systemet delt inn i 5 ulike klasser hvorav tilstandsklasse I tilsvarer Meget god / Ubetydelig forurenset, mens tilstandsklasse V tilsvarer Meget dårlig / Meget sterkt forurenset (Tabell 2). For klassifisering av egnethet er systemet delt inn i 4 kategorier (Tabell 2). Tabell 2. SFTs klassifiseringssytem for tilstand eller egnethet. Klassifisering av miljøgifter I Ubetydelig forurenset II Moderat forurenset III Markert forurenset IV Sterkt forurenset V Meget sterkt forurenset Klassifisering av næringssalter, organiske stoffer, etc I Meget god II God III Mindre god IV Dårlig V Meget dårlig Klassifisering av egnet 1 Godt egnet 2 Egnet 3 Mindre egnet 4 Ikke egnet Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

14 3 Resultater og diskusjon 3.1 Vannkjemi ksygen, temperatur, natrium og klorid Temperaturen i hele vannsøylen på begge stasjoner i begge perioder var på mellom 2 og 4 grader ºC (Figur 6). Det var som ventet ingen klar sjiktning i temperaturforholdene under isen verken i mai 2008 eller mars ksygenmetningen i vannet var god ved begge prøvetakingsrundene. I april 2008 var oksygenmetningen mellom 75 og 80 %, mens den i mars 2009 var på 100 %. Det ble ikke registrert oksygensvinn i noen av periodene. Årsaken til det noe lavere oksygeninnholdet i hele vannsøylen i mai 2008 skyldes trolig at innsjøen har vært islagt over lengre tid. I en undersøkelse gjennomført i 59 innsjøer i Sør-Norge ble det registrert at innsjøer med en saltgradient i vannsøylen også hadde en tydelig oksygengradient (Bækken og Haugen 2006). Dette ble ikke funnet i Andsvatn. Dybde (m) Andsvatn st Tetthet ( t) ksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Periode 1 Periode Andsvatn st Tetthet ( t) ksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Dybde (m) Andsvatn st Tetthet ( t) ksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Andsvatn st Tetthet ( t) ksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Figur 6. Temperaturprofil og oksygenmetning (%) for stasjon 1 og 2 i mai 2008 og mars 2009 i Andsvatn. Rød linje indikerer temperatur og grønn linje oksygenmetningen. Natrium nivåene i Andsvatn i de to periodene varierte fra 2,2 mg/l til 4,8 mg/l (Tabell 3). Nivåene var like eller sammenlignbare på begge stasjoner og på alle dyp i begge perioder. Nivåene av klorid varierte fra 3,8 mg/l til 6,4 mg/l. Grenseverdiene for klorid i drikkevann er på 200 mg/l (Drikkevannsforskriften). De høyeste nivåene ble registrert i overflatevannet. Nivåene av både natrium og klorid er sammenlignbare med hva som er funnet i andre innsjøer i Nord-Norge (Skjelkvåle et al. 2008). I en undersøkelse gjennomført i 59 innsjøer i Sør- Norge ble det funnet betydelige forskjeller i nivåene av både klorid og natrium mellom veipåvirkede innsjøer (effektsjøer) og referansesjøer (ikke veipåvirket) (Bækken og Haugen Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 10

15 2006). Videre ble det i innsjøer påvirket av veisalting funnet betydelige gradienter mellom topp og bunn både for natrium og klorid (Bækken og Haugen 2006). Det konkluderes med at de forhøyede nivåene av natrium og klorid i innsjøene med stor sannsynlighet skyldes tilførsler av natriumklorid fra veisalt (Bækken og Haugen 2006). Nivåene av kalsium varierte lite mellom de ulike stasjonene, dyp og perioder (9,1 mg/l til 12,1 mg/l) (Tabell 3). Nivåene er noe høyere enn gjennomsnittet for hva som er funnet i andre innsjøer i Nord-Norge (Skjelkvåle et al. 2008). Det ble påvist cyanid (total) i to vannprøver på stasjon 1 i mars 2009, mens de andre prøvene hadde lavere nivåer enn deteksjonsgrensen (Tabell 3). Nivåene i henholdsvis bunnvann (0,005 mg/l) og corervann (0,001 mg/l) betraktes likevel som lave. Det ble ikke påvist fritt cyanid i noen av vannprøvene. Cyanid undersøkes ikke systematisk i norske vannforekomster. Det er ikke påvist cyanid i mengder høyere enn 0,01 mg/l som følge av naturlig forekomst (Folkehelseinstituttet). I drikkevannsforskriften er grenseverdien for cyanid satt til 0,01 mg/l. Høyere verdier vil indikere industriforurensning. Verdens helseorganisasjon (WH) har en grenseverdi på 0,07 mg/l for cyanid i drikkevann. I følge Folkehelseinstituttet representerer cyanid på grunn av den lave konsentrasjonene i norske vannforekomster ingen helsefare gjennom drikkevann. Basert på en rapport fra Bioforsk i 2007 er det utarbeidet en betenkning fra Folkehelseinstituttet i 2008 som konkluderer med at så lenge vann påvirket av veisalt ikke inneholder klorid i så store konsentrasjoner at grenseverdien for klorid er overskredet, vil vannet ikke kunne inneholde fritt cyanid fra nedbryting av veisaltets innhold av ferrocyanid i konsentrasjoner som overskrider drikkevannsforskriftens krav ( I Andsvatn var som tidligere nevnt nivåene av klorid lavere (3,8 mg/l til 6,4 mg/l) enn grenseverdiene for drikkevann (200 mg/l). Tabell 3. Nivåer (mg/l) av natrium (Na), kalsium (Ca), klorid (Cl) og cyanid i overflatevann (2 meter), bunnvann og vann fra corer i Andsvatn og Grenseverdi oppgitt i drikkevannsforskriften er tatt med for relevante parametre. Cyanid total Cyanid fritt Na Ca Klorid Stasjon 1 2 meter 2, Bunn 2,4 11 Core vann 4,8 11 Stasjon 2 2 meter 2,3 9, Bunn 2,2 10 Core vann 2,2 10 Stasjon 1 2 meter 3,5 12,1 6,3 <0,001 <0, Bunn 2,8 10,9 4,4 0,005 <0,001 Core vann 2,8 11,5 4,7 0,001 <0,001 Stasjon 2 2 meter 3,4 11,1 6,4 <0,001 <0, Bunn 2,7 9,7 4,3 <0,001 <0,001 Core vann 2,7 9,1 3,8 <0,001 <0,001 Grenseverdi drikkevann ,1 0,1 Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

16 3.1.2 Metaller Nivåene av metaller i vannprøvene fra Andsvatn var lave og nivåene mellom de ulike stasjonene, dyp og perioder var alle sammenlignbare (Tabell 4). Resultatene fra Andsvatn er på samme nivå med det som er funnet i andre innsjøer i Nord-Norge (Skjelkvåle et al. 2008). I henhold til SFTs klassifiseringssystem ligger nivåene i hovedsak i tilstandsklasse I (Ubetydelig forurenset) eller tilstandsklasse II (Moderat forurenset). Nivåene er betydelig lavere enn grenseverdiene i drikkevannsforskriften(tabell 4). Tabell 4. Nivåer (µg/l) av metaller i overflatevann (2 meter), bunnvann og vann fra corer i Andsvatn og Fargene angir forurensningsgrad i henhold til SFTs klassegrenser for klassifisering av tilstand i ferskvann. Grenseverdi oppgitt i drikkevannsforskriften er tatt med for relevante parametre. I Ubetydelig II Moderat III Markert IV Sterkt V Meget sterkt Cd Cr Cu Ni Pb Zn Stasjon 1 2 meter <0,1 <1 1,3 <1 <0,5 7, Bunn <0,1 <1 1,5 1,5 <0,5 9,7 Corer vann <0,1 <1 1,3 2,1 <0,5 <5 Stasjon 2 2 meter <0,1 <1 1,3 1,6 <0,5 6, Bunn <0,1 <1 1,1 1,7 <0,5 6,4 Corer vann <0,1 <1 1,0 1,7 <0,5 <5 * * * * Stasjon 1 2 meter 0,02 <0,5 * * * * Bunn 0,02 <0,5 Corer vann <0,01 <0,5 2 <0,5 0,5 4,8 * * * * Stasjon 2 2 meter <0,01 <0,5 * * * * Bunn 0,02 <0,5 Corer vann <0,01 0,61 1,2 <0,5 <0,2 <2 Grenseverdi drikkevann *prøveresultater usikre og trolig kontaminert under prøvetaking eller i lab. Nivåene av jern (Fe) og mangan (Mn) i vannprøvene betraktes i hovedsak som lave og karakteriseres til SFTs tilstandsklasse I (Meget god) (Tabell 5). Nivåene av jern og mangan i corer vannet var i 3 av de fire prøvene betydelig høyere enn det som ble observert i vannsøylen. Dette skyldes trolig kjemiske prosesser (redoks forhold) på grunn av oksygensvinn rett over sedimentene. ksygensvinn nært bunnen er relativt vanlig fenomen i dype innsjøer etter en lengre tid med islegging. Når isen brytes opp vil oksygen igjen blandes ned i hele vannsøylen. Det ble likevel ikke målt lave oksygennivåer med sonden eller observert lukt i sedimentene på grunn av oksygensvinn i Andsvatn i noen av prøvene. I SFTs veileder for vurdering av miljøkvalitet i ferskvann inkluderer også en klassifisering av vannets egnethet som drikkevann (Tabell 6). Nivåene av jern og mangan ligger i hovedsak i egnethetsklasse 1 (Godt egnet) bortsett fra i corer vannet (Egnet Ikke egnet) noe trolig skyldes kjemiske prosesser (redoks forhold) på grunn av oksygensvinn rett over sedimentene. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

17 Tabell 5. Nivåer (µg/l) av organiske stoffer i overflatevann (2 meter), bunnvann og vann fra corer i Andsvatn og Fargene angir forurensningsgrad i henhold til SFTs klassegrenser for klassifisering av tilstand i ferskvann. Grenseverdi oppgitt i drikkevannsforskriften er tatt med for relevante parametre. I Meget god II God III Mindre god IV Dårlig V Meget dårlig Fe Mn Stasjon 1 2 meter 30 2, Bunn 13 <1 Corer vann Stasjon 2 2 meter 16 < Bunn 12 <1 Corer vann Stasjon 1 2 meter <10 1, Bunn <10 1,0 Corer vann Stasjon 2 2 meter <10 2, Bunn <10 0,86 Corer vann <10 4,6 Grenseverdi drikkevann Tabell 6. Nivåer (µg/l) av organiske stoffer i overflatevann (2 meter), bunnvann og vann fra corer i Andsvatn og Fargene angir klassifisering av egnethet i henhold for drikkevann (råvann) til SFTs klassegrenser. Grenseverdi oppgitt i drikkevannsforskriften er tatt med for relevante parametre. 1 Godt egnet 2 Egnet 3 Mindre egnet 4 Ikke egnet Fe Mn Stasjon 1 2 meter 30 2, Bunn 13 <1 Corer vann Stasjon 2 2 meter 16 < Bunn 12 <1 Corer vann Stasjon 1 2 meter <10 1, Bunn <10 1,0 Corer vann Stasjon 2 2 meter <10 2, Bunn <10 0,86 Corer vann <10 4,6 Grenseverdi drikkevann Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

18 3.2 Sedimentkjemi Cyanider og metaller Nivåene av cyanid i sedimentprøvene fra Andsvatn betraktes som lave (Tabell 7). Det var små forskjeller mellom stasjonene og mellom overflate sediment og referansesediment. Tabell 7. Nivåer (mg/kg) av cyanid (fritt og totalt) i overflatesediment (0 2 cm) og referansesediment (25 cm) i Andsvatn og Cyanid, fritt Cyanid, total Stasjon cm <6,7 <6, Referanse <5,2 <5,2 Stasjon cm <6,8 <6, Referanse <6,1 <6,1 Stasjon cm 0,10 0, Stasjon cm 0,06 0, Nivåene av metaller i sedimentene fra Andsvatn betraktes i hovedsak som lave. De metallene som inngår i SFTs klassifiseringssystem tilhører forurensningsnivåene tilstandsklassene I (Ubetydelig) eller II (Moderat) (Tabell 8). Det er generelt høyere konsentrasjoner av mangan (Mn) i overflatesedimentene i forhold til referansesedimentene. Dette skyldes at mangan er et redoks-sensitivt element som under reduktive forhold nede i sedimentet kan løses og trekkes mot sedimentoverflaten hvor det oksiderer og felles ut. Nivåene for alle metallene er sammenlignbare med det som er registrert i andre innsjøer i Nord-Norge (Christensen et al. 2008). Kartleggingen av veisaltpåvirkede innsjøer i Sør-Norge viste at det var små forskjeller i konsentrasjonene av de ulike metallene mellom de påvirkede innsjøene og kontrollsjøene innen samme region. I undersøkelsen konkluderes det med at en av årsakene til at det ikke ble funnet forskjeller i nivåene, er at avrenningsvann også inneholder mye annet materiale som også sedimenterer i innsjøen, og som vil kunne virke fortynnende på den tilførte forurensningen. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

19 Tabell 8. Nivåer (mg/kg) av metaller i overflatesediment (0 2 cm) og referansesediment (25 cm) i Andsvatn og Fargene angir forurensningsgrad i henhold til SFTs klassegrenser for klassifisering av tilstand i ferskvann. I Ubetydelig II Moderat III Markert IV Sterkt V Meget sterkt Kadmium (Cd) Krom (Cr) Kobber (Cu) Mangan (Mn) Nikkel (Ni) Jern (Fe) Bly (Pb) Sink (Zn) Platina (Pt) Rodium (Rh) Stasjon cm <1, <8,4 <8, Ref. <1, <6,5 <6,5 Stasjon cm <1, <8,5 <8, Ref. <1, <7,7 <7,7 Stasjon cm <0, <11 < Stasjon cm <0, <8,5 <8, De ulike metallenes kontamineringsfaktorer (anrikingsfaktor), en sammenligning av overflatesediment med referansesediment, gjør at en kan si noe om anrikningen fra før industriell tid og frem til i dag. Krom, kobber, nikkel, jern og sink har en anrikningsfaktor på om lag 1 noe som tilsier at det er ingen forhøyet tilførsel (Tabell 9). Anrikningsfaktoren for bly lå på omlag 2,5 noe som skyldes langtransport og lokal tilførsel i forbindelse med forbrenning av blybensin. En anrikingsfaktor for bly på om lag 2,5 er sammenlignbart med det som er funnet i andre innsjøer i Nord-Norge (Christensen et al. 2008). Anrikingsfaktoren for mangan varierte fra 2,3 til nærmere 30. Dette skyldes at mangan er et redoks-sensitivt element som under reduktive forhold nede i sedimentet kan løses og trekkes mot sedimentoverflaten hvor det oksiderer og felles ut. Tabell 9. Kontamineringsfaktorer for ulike metaller i sedimenter fra Andsvatn. Krom (Cr) Kobber (Cu) Mangan (Mn) Nikkel (Ni) Jern (Fe) Bly (Pb) Sink (Zn) Stasjon 1 1,03 0,88 3,88 1,03 1,41 2,56 1,00 Stasjon 2 0,87 0,80 29,86 1,09 0,92 2,28 0, Stasjon 1 0,88 0,55 19,31 0,92 1,26 2,50 1,04 Stasjon 2 0,85 0,67 2,32 0,98 0,83 2,06 0,96 Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

20 3.2.2 PAH Det ble ikke registrert noen forbindelser av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) høyere enn deteksjonsgrensene i noen av sedimentprøvene fra Andsvatn (Tabell 10). Nivåene av PAH i innsjøsedimenter i Nord-Norge er generelt lave og lavere enn hva man finner i innsjøer i Sør-Norge (Christensen et al. 2008). Det er en generell trend at nivåene er noe høyere i innsjøer langs kysten av Nord-Norge sammenlignet med innsjøer som ligger i indre strøk (Christensen et al. 2008). Tabell 10. Nivåer (mg/kg) av polyaromatiske hydrokarboner (PAH) i overflatesediment (0 2 cm) og referansesediment (25 cm) i Andsvatn og Stasjon 1 Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 2 Stasjon 1 Stasjon cm Referanse 0-2 cm Referanse 0-2 cm 0-2 cm Acenaften <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Acenaftylen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Antracen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Benzo(a)antracen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Benzo(a)pyren <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Benzo(b)fluoranten <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Benzo(g,h,i)perylen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Benzo(k)fluoranten <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Crysen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Dibenzo(a,h)antracen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Fenantren <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Fluoranten <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Fluoren <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Indeno(1,2,3,cd)pyren <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Naftalen <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Pyren <0,03 <0,04 <0,03 <0,02 <0,06 <0,05 Sum PAH(16) <0,5 <0,8 <0,5 <0,4 <1,2 <1,0 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 16

21 4 Konklusjon Konsentrasjonene av natrium, klorid og klorid i vann fra Andsvatn var lave og betydelig under grenseverdiene i Drikkevannsforskriften. Konsentrasjonene av metaller i vann fra Andsvatn betraktes som lave og normale for landsdelen. Nivåene tilsvarer SFTs tilstandsklasse I eller II. Konsentrasjonene av jern (Fe) og mangan (Mn) i vann betraktes som lave og tilsvarer tilstandsklasse I. Konsentrasjonene av cyanid og metaller i sediment fra Andsvatn betraktes som lave og normale for landsdelen. Nivåene tilsvarer SFTs tilstandsklasse I eller II. Det ble ikke påvist PAH i sedimentene. Vannkvaliteten i Andsvatn betraktes som god og er sammenlignbar med andre innsjøer i landsdelen. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at målte parametre i vann og sedimenter er som forventet for landsdelen og det konkluderes med at veisaltingen på riksvei 86 langs Andsvatn ikke har hatt negativ påvirkning på vannet. Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

22 5 itteratur Andersen, J.R., Bratli, J.., Fjeld, E., Faafeng, B., Grande, M., Hem,., Holtan, H., Krigh, T., und, V., Rosland, D., Rosselnad, B.., og Aanes, K.J klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. SFT veiledning 97:04. TA 1486/1997. Bækken, T Trafikkforurenset snø i slo. slo, Norsk institutt for vannforskning. NIVA-rapport Bækken, T. og Jørgensen, T Vannforurensning fra veg - langtidseffekter. slo, Statens vegvesen, Veglaboratoriet. Publikasjon 73. Bækken, T. og Haugen, T Kjemisk tilstand i vegnære innsjøer. Påvirkning fra avrenning av vegsalt, tungmetaller og PAH. NIVA-rapport; SR-06/002. Christensen, G.N., Evenset, A., Rognerud, S. Skjelkvåle, B.., Palerud, R., Fjeld, E. og Røyset, National lake survey , Part III: AMAP. Status of metals and environmental pollutions in lakes and fish from the Norwegian part of the AMAP region. NIVA-rapport; N-5550/2008, SFT-rapport TA Statens forurensningstilsyn, slo. Skjelkvåle, B.., Rognerud, S., Fjeld, E., Christensen, G. N. Røyset,. Nasjonale innsjøundersøkelse , Del I: Vannkjemi. Status for forsuring, næringssalter og metaller. NIVA-rapport; N-5548/2008, SFT-rapport TA Statens forurensningstilsyn, slo. Gjessing, E., ygren, E., Berglind,., Gulbrandsen, T. og Skaane, R Effect of highway runoff on lake water quality. Sci. Tot. Environ. 33: Røhr, P. K. 1993: Salting av veger - virkninger for grunnvannet. itteraturoversikt. Ås, GEfuturum as/forskningsparken i Ås AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet (VD). 1999: Håndbok 111. Trafikkavdelingen, Drift- og vedlikeholdskontoret. Åstebøl, S.., Pedersen, P. A., Røhr, P. K., Fostad,. og Soldal, Effekter av vegsalting på jord, vann og vegetasjon. Sammendragsrapport. Ås, GEfuturum as/norges landbrukshøgskole/ Forskningsparken i Ås AS. Statens vegvesen. MITRA rapport 05/96. Åstebøl, S.., Soldal,. og øvdal, Ø Sikring av Gaustadmoen grunnvannsanlegg mot forurensning fra Rv2, Hedmark fylke. Fase 1: Risikovurderinger og tiltak basert på eksisterende data. Ås, GEfuturum as. WH - Cyanide in Drinking-water, Background document for development of WH Guidelines for Drinking-water Quality, WH/SDE/WSH/03.04/05. Personlig meddelelser: G. Schultz, Statens vegvesen, Troms. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 18

23 Vedlegg - analyseresultater Andsvatn, Troms Akvaplan-niva AS Rapport

24 Analyserapport Moss Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 * Kundenummer Prøvetype Vannprøve ppdragsmarking Andsvatn 27/5-08 ab.nr. Sted for prøvetaking Tatt ut Merket Parameter Kadmium, Cd oppsluttet Krom, Cr oppsluttet Kobber, Cu oppsluttet Nikkel, Ni oppsluttet Bly Pb oppsluttet Jern, Fe oppsluttet Natrium Na oppsluttet ppsluttning av metaller Mangan Mn oppsluttet Kalsium Ca oppsluttet Zink, Zn oppsluttet Enhet mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/l mg/l mg/ Prøvemottak Analyserapport klar NV NV NV NV Andsvatn Andsvatn Andsvatn Andsvatn Andsvatn st. 1-2 meter Andsvatn st. 1-2 bunn 26 meter Andsvatn st. 1- corevann Andsvatn st. 2-2 meter < < < < <0.001 <0.001 <0.001 < < < < < < < < < Side 1 (2) Anna A Kubberød Ved spørsmål, ta kontakt med eller på telefon /

25 Analyserapport Moss Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 * Kundenummer Prøvetype Vannprøve ppdragsmarking Andsvatn 27/5-08 ab.nr. Sted for prøvetaking Tatt ut Merket Parameter Kadmium, Cd oppsluttet Krom, Cr oppsluttet Kobber, Cu oppsluttet Nikkel, Ni oppsluttet Bly Pb oppsluttet Jern, Fe oppsluttet Natrium Na oppsluttet ppsluttning av metaller Mangan Mn oppsluttet Kalsium Ca oppsluttet Zink, Zn oppsluttet Enhet mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/ mg/l mg/l mg/ NV NV Andsvatn Andsvatn Andsvatn st. 2- bunn 60 meter Andsvatn st. 2- corervann < < <0.001 < < < < < <0.005 Prøvemottak Analyserapport klar Måleu. ± 30% ± 25% ± 10-20% ± 15-25% ± 25-35% ± 25% ± 20% ± 10-30% ± 15% ± 10-20% Ref/Metode basert på SS utg.2 SS utg.2 ab Side 2 (2)

26 Analyserapport Moss Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Sedimentprøve Andsvatn sediment 27/5-08 Andsvatn Side 1 (3) Prøvemottak Analyserapport klar ab.nr. Merket Tatt ut Parameter Cyanid, fritt Cyanid, total Tørrstoff Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Pyren. Sum PAH(16) Kadmium Cd * Krom Cr * Kobber Cu * Mangan Mn * Nikkel Ni Jern Fe Bly Pb * Sink Zn * Platina Pt * Rodium Rh Enhet % NV NV NV NV Andsvatn, Andsvatn, Andsvatn, Andsvatn, sediment, stasjon sediment, stasjon sediment, stasjon sediment, stasjon 1.0-2cm 1, referanse > 2.0-2cm 2, referanse > <6.7 <5.2 <6.8 <6.1 <6.7 <5.2 <6.8 < <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.03 <0.04 <0.03 <0.02 <0.50 <0.80 <0.50 <0.40 <1.5 <1.2 <1.5 < <8.4 <6.5 <8.5 <7.7 <8.4 <6.5 <8.5 <7.7 Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

27 Analyserapport Moss Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Sedimentprøve Andsvatn sediment 27/5-08 Andsvatn Side 2 (3) Prøvemottak Analyserapport klar ab.nr. Merket Tatt ut Parameter Cyanid, fritt Cyanid, total Tørrstoff Acenaften. Acenaftylen. Antracen. Benzo(a)antracen. Benzo(a)pyren. Benzo(b)fluoranten. Benzo(g,h,i)perylen. Benzo(k)fluoranten. Crysen. Dibenzo(a,h)antracen. Fenantren. Fluoranten. Fluoren. Indeno(1,2,3,cd)pyren. Naftalen. Pyren. Sum PAH(16) Kadmium Cd * Krom Cr * Kobber Cu * Mangan Mn * Nikkel Ni Jern Fe Bly Pb * Sink Zn * Platina Pt * Rodium Rh Enhet % Måleu. ± 6% ± 10-20% ± 15% ± 30% ± 30%B ± 30%B ± 30%B ± 30%B ± 25% ± 40% ± 30%B ± 20% ± 20%B Ref/Metode basert på SM B AnalyCen DK SM B AnalyCen DK NS ab Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

28 Analyserapport Moss Analycen Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 * Kundenummer Prøvetype Vannprøve ppdragsmarking Andsvatn, 11/3-09. ab.nr. Sted for prøvetaking Tatt ut Merket Parameter Klorid; IC Cyanid total Cyanid fritt Kadmium, Cd (ICP-MS) Krom, Cr (ICP-MS) Kobber, Cu (ICP-MS) Mangan, Mn (ICP-MS) Nikkel, Ni (ICP-MS) Bly, Pb (ICP-MS) Jern, Fe Sink, Zn (ICP-MS) Calcium, Ca Natrium, Na ppslutting for metallanalyser Enhet mg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ mg/ mg/ Prøvemottak Analyserapport klar NV NV NV NV Andsvatn Andsvatn Andsvatn Andsvatn Stasjon 1-2 meter Stasjon 1- bunn 34 meter Stasjon 1- corervann Stasjon 2-2 meter <1 5 1 <1 <1 <1 <1 < < <0.5 <0.5 <0.5 < < <10 < < Side 1 (2) Marianne Isebakke Ved spørsmål, ta kontakt med eller på telefon /

29 Analyserapport Moss Analycen Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 * Kundenummer Prøvetype Vannprøve ppdragsmarking Andsvatn, 11/3-09. ab.nr. Sted for prøvetaking Tatt ut Merket Parameter Klorid; IC Cyanid total Cyanid fritt Kadmium, Cd (ICP-MS) Krom, Cr (ICP-MS) Kobber, Cu (ICP-MS) Mangan, Mn (ICP-MS) Nikkel, Ni (ICP-MS) Bly, Pb (ICP-MS) Jern, Fe Sink, Zn (ICP-MS) Calcium, Ca Natrium, Na ppslutting for metallanalyser Enhet mg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ µg/ mg/ mg/ NV NV Andsvatn Andsvatn Stasjon 2- bunn 50 meter Stasjon 2- corervann <1 <1 <1 < <0.01 < < <0.2 <10 <10 25 < Prøvemottak Analyserapport klar Måleu. ± 10% ± 10% ± 15-50% ± 15-50% ± 15-50% ± 15-50% ± 15-50% ± 15-50% ± 20-10% ± 15-50% ± 10% ± 10% Ref/Metode basert på NS-EN IS DS/EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS NS-EN IS ab Vejen Vejen Side 2 (2)

30 Analyserapport Moss Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Sedimentprøve Andsvatn sediment 27/5-08 Andsvatn Side 3 (3) Prøvemottak Analyserapport klar Anna A Kubberød Ved spørsmål, ta kontakt med eller på telefon / Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

31 Analyserapport Moss Analycen Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Sedimentprøve Andsvatn Sediment 11/3-09 Andsvatn Side 1 (2) Prøvemottak Analyserapport klar ab.nr. Tatt ut Merket Parameter Cyanid, fritt Cyanid, total Tørrstoff Sum PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo(a)antracen Crysen Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3,cd)pyren Dibenzo(a,h)antracen Benzo(g,h,i)perylen Kadmium Cd * Krom Cr * Kobber Cu * Mangan Mn * Nikkel Ni Jern Fe Bly Pb * Sink Zn * Platina Pt * Rodium Rh Enhet % NV NV Andsvatn, Andsvatn, sediment, stasjon sediment, stasjon 1, 0-2 cm 2, 0-2 cm <1.2 <1.0 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.06 <0.05 <0.96 < <11 <8.5 <11 <8.5 Måleu. ± 6% ± 10-20% ± 15% ± 30% ± 30%B ± 30%B ± 30%B ± 30%B ± 25% ± 40% ± 30%B ± 20% ± 20%B Ref/Metode basert på SM B SM B NS ab AnalyCen DK AnalyCen DK Kemisk kommentar: NV PAH: forhøyet kvantifiseringsgrense pga lavt TS Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

32 Analyserapport Moss Analycen Akvaplan-Niva AS Guttorm N. Christiensen Polarmiljøsenteret 9296 Tromsø Rapport utført av akkreditert laboratorium Report issued by Accredited aboratory TEST043 Kundenummer Prøvetyp ppdragsmerket Sted for prøvetaking Sedimentprøve Andsvatn Sediment 11/3-09 Andsvatn Side 2 (2) Prøvemottak Analyserapport klar NV PAH: forhøyet kvantifiseringsgrense pga lavt TS Grethe Arnestad Cand.Mag Ved spørsmål, ta kontakt med eller på telefon / Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

RAPPORT L.NR Vann- og sedimentkvalitet i Oppegårdstjern, Frogn kommune i 2013, før utvidelse av RV23

RAPPORT L.NR Vann- og sedimentkvalitet i Oppegårdstjern, Frogn kommune i 2013, før utvidelse av RV23 RAPPORT L.NR. 6612-2014 Vann- og sedimentkvalitet i Oppegårdstjern, Frogn kommune i 2013, før utvidelse av RV23 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Vegsalt i innsjøer. Torleif Bækken, NIVA

Vegsalt i innsjøer. Torleif Bækken, NIVA Vegsalt i innsjøer 1 Vegsalt renner av til resipienter. Hvordan påvirkes vegnære innsjøer, elver og bekker? Høyere saltkonsentrasjon? Over tid? Saltgradient mot bunnen av innsjøer? (med oksygensvinn?)

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Fysisk, kjemisk beskrivelse av Sagvikvatnet i Tustna kommune, Møre og Romsdal. FORFATTER: dr.philos. Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER : Stolt Sea Farm, ved Endre

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Temarapport Tarvatnet

Temarapport Tarvatnet Region sør Prosjektavdelingen Mars 2016 E39 Livold - Fardal Temarapport Tarvatnet Detaljregulering Foto: Statens vegvesen 2 DOKUMENTINFORMASJON Rapporttittel: E39 Livold Fardal detaljregulering Temarapport

Detaljer

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg

Tiltak for bedre vannmiljø ved veg Tiltak for bedre vannmiljø ved veg v/ Hilde Sanden Nilsen Ser på: Vannforskriften i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 Påvirkninger og effekter av vegdrift Miljøgifter i vegvann Vandringshinder for

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. Miljøgifter i innsjøer i nord

Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva. Miljøgifter i innsjøer i nord 09.06.2017 Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva Miljøgifter i innsjøer i nord Miljøgifter i innsjøer i nord Ulike typer tilførsel av miljøgifter Storvatn Hammerfest Grensenære innsjøer Øst- Finnmark Bjørnøya,

Detaljer

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 REGULERINGSPLAN 01 10.01.2014 Endelig versjon NIVA LH LH GSY 00 15.11.2013 Høringsversjon fra NIVA NIVA LH LH GSY Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Disiplinansvarlig

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima

Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima Regnbed som tiltak for bærekraftig overvannshåndtering i kaldt klima Fra temperert....til kaldt klima Kim A. Paus Ph.D. student, NTNU Møte i nettverk for blågrønne byer 8. november 2011 Urbant overvann

Detaljer

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010

Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Nasjonal vannmiljøkonferanse 2010 Miljøgifter grenseverdier Bård Nordbø Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig ( har en effekt på biologiske

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo

NGU Rapport 2006.065. Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo NGU Rapport 2006.065 Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017

Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 2017 Måling av hydrografi ved inntakspunkt for VikingBase Havbruk i Rissa kommune, februar 2017 VikingBase Havbruk AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes Postadresse : 7770 Flatanger

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT L.NR Vurdering av tiltak mot avrenning fra Enebakkvegen til Gjersrudtjern

RAPPORT L.NR Vurdering av tiltak mot avrenning fra Enebakkvegen til Gjersrudtjern RAPPORT L.NR. 6467-2012 Vurdering av tiltak mot avrenning fra Enebakkvegen til Gjersrudtjern Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient

Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt. Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Overvåking av avrenning fra skyteog øvingsfelt Grete Rasmussen Seniorrådgiver/Dr Scient Innhold Overvåkingsprogram i aktive og passive SØF Lærdom fra overvåkingsprogrammet: hva påvirker utlekking av metaller

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 26. oktober Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 9. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-531-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer