Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/ og kort om statsbudsjettet for 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/ og kort om statsbudsjettet for 2018"

Transkript

1 Foreslåtte og vedtatte endringer i aksjeloven 2016/ og kort om statsbudsjettet for 2018 #Oppdatert oktober, Radisson Blu Hotel, Bergen Partner advokat Olav Midtgaard og partner advokat Ulf Sørdal

2 SANDS et nasjonalt firma Nytt merkenavn - SANDS Et av Norges største advokatfirma med 145 advokater Fullservice advokatfirma for næringslivet, med kontorer i Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø 24 advokater i Bergen Fokus: Bygg & Anlegg, Arbeidsliv, Fast eiendom, M&A, Sjømat, Prosedyre

3 Visjon «Vi ønsker at bedriftene skal bruke mest mulig av tiden sin på å skape verdier. Derfor ønsker vi å gjøre aksjeloven enklere» Monica Mæland Næringsminister 3

4 Bakgrunn og mandat 1/3 Aksjeloven endret i 2011/2012/2013 vedtatt diverse forenklinger, herunder; Billigere og enklere å stifte aksjeselskap Redusert krav til minimum aksjekapital fra NOK til Selskapet kan dekke stiftelsesomkostningene Ikke krav til åpningsbalanse og revisorbekreftelse av denne ved kontantinnskudd Elektronisk stiftelse av AS Reduserte minimumskrav til vedtekter Opphevelse av bestemmelse om overkursfond som bundet egenkapital Forenkling av utbyttereglene beregning av grunnlaget for utbytteutdeling i asl. 8-1 Nye regler om adgang til forenklet avholdelse av generalforsamling og elektronisk deltakelse. 4

5 Bakgrunn og mandat 2/3 Forenklinger vedrørende krav til selskapets ledelse Ikke nødvendig med mer enn 1 styremedlem, og ikke krav om varamedlem(mer) Ikke krav om daglig leder valgfritt Adgang til fravalg av revisjon av selskapets årsregnskap på nærmere vilkår Nytt utvalg oppnevnt i 2016, ledet av Tore Bråthen (professor/ instituttleder ved Handelshøyskolen BI ) for å: Evaluere om nylige endringer av asl hadde hatt ønsket effekt, og om de eventuelt skulle justeres/reverseres, samt; Vurdere behov for nye endringer/forenklinger på nærmere angitte områder 5

6 Bakgrunn og mandat 3/3 Ønske om forenkling av aksjelovgivningen for å lette på de økonomiske og administrative byrdene som pålegges næringslivet, der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning Effektivisering - ingen unødige administrative byrder Betydelige kostnadsbesparelser Teknologinøytrale løsninger Avveie ønske om forenklinger opp mot behov for innsyn og kontroll Større fleksibilitet for selskapene Fokus først og fremst på små og mellomstore aksjeselskaper 6

7 Utvalgets svar på utfordringene Digitale løsninger Endrede kapitalkrav mv Enklere prosess ved transaksjoner med nærstående Avgrenset revisjonsplikt Forenklede prosedyrer for generalforsamling Redusert krav til særattestasjoner (+++) 7

8 Prosessen videre frem mot lovendring Utvalgets forslag på høring høringsfrist Regjeringen v/nærings- og fiskeridepartementets vurdering av utvalgets forslag og fremme av lovforslag Prp. 112 L Endringer i aksjelovgivning mv (modernisering og forenkling) Enig i de aller fleste forslag fra utvalget - med noen justeringer Noen få forslag forkastet Noen forslag er ikke behandlet av Dep. utsatt for nærmere vurdering Endring av asl. vedtatt Endringene trådte (med noen få unntak) i kraft

9 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 9

10 Hensyn bak elektroniske løsninger Ønske om at aksjeloven skal være «teknologinøytral» for mulighet til å benytte digitale løsninger i selskapsforvaltningen Tilrettelegge for mer effektiv utnyttelse av aksjonærrettigheter ved bruk av eksisterende og fremtidige digitale hjelpemidler Styrke aksjonærenes og kreditorenes tilgang til pålitelig informasjon Bedre tilgang til finansiering av selskaper 10

11 Elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon 1/3 Ny generell bestemmelse om dette asl. 1-6 Åpner for elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon «Dokumentasjon»: Ikke definert i loven Forarbeidene: Typisk stiftelsesdokument, aksjeeierbok, generalforsamlingsprotokoller og styreprotokoller (kjernedokumentasjon) Utarbeidelse: Likestiller elektronisk dokumentasjon med papirdokumentasjon ved krav om skriftlighet i asl. Oppbevaring: Før lovendring ikke adgang til elektronisk oppbevaring krav om oppbevaring på papir Vist til at arkivloven og bokføringsloven åpner for elektronisk lagring - samordning 11

12 Elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon 2/3 I «lesbar form» Både elektronisk og papir, men avgrenser mot lyd- og bildeopptak Ikke krav om at kan skrives ut Krav til «betryggende måte» I utgangspunktet opp til selskapet å vurdere tilstrekkelig informasjonssikkerhet Forholdsmessig sikkerhet mot endring, ødeleggelse og tap ikke plikt til konkrete IT-systemer Sikkerhetskopiering Forskriftshjemmel gir mulighet til å regulerer nærmere krav til «betryggende måte» 12

13 Elektronisk utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon 3/3 Oppbevaringstid: Utvalget foreslått ny alminnelig 5-års regel samordning med hovedregelen i bokføringsloven Departementet forkastet forslaget videreført dagens regler om bl.a. krav om oppbevaring i selskapets levetid for kjernedokumentasjon, og noe ulike oppbevaringsperioder for ulike typer selskapsdokumentasjon Forskriftshjemmel for å kunne fastsette differensierte oppbevaringsfrister for forskjellig typer selskapsdokumentasjon Oppbevaringssted: Nå uttrykkelig regulert at skal være tilgjengelig fra Norge 13

14 Elektronisk signatur Lovfestet adgang til å benytte elektronisk signatur i aksjeloven og allmennaksjeloven Hovedregelen før lovendring var at signatur skulle foretas fysisk på papir Lovendringen sidestiller elektronisk signatur med fysisk underskrift Alle bestemmelser som inneholder ord/vilkår som «underskrive», «underskrift» o.l. er endret til «signere» og «signatur», for å gjøre det teknologinøytralt Vedtatt forskriftshjemmel for å kunne regulere nærmere krav til sikkerhetsnivå for elektronisk signatur 14

15 Kommunikasjon mellom aksjeselskap og aksjeeierne ny 1-7 1/3 Før lovendring: Hovedregel om kommunikasjon på papir En viss mulighet for elektronisk kommunikasjon, forutsatt: Asl. ikke uttrykkelig krevde papirbasert kommunikasjon, og Aksjeeierne uttrykkelig godtatt elektronisk kommunikasjon Ny bestemmelse om elektronisk kommunikasjon Utv: Krav om papirkommunikasjon ikke i samsvar med den teknologiske utviklingen Dep: Hovedregel før lovendring var utdatert. Elektronisk kommunikasjon dessuten raskere, billigere og mer miljøvennlig Omfatter all kommunikasjon mellom selskap og aksjonær i medhold av asl. (varsler, informasjon, dokumenter, underretninger mv) Stor praktisk betydning rettsvirkninger for aksjeeiere og selskap til en rekke meldinger, varsler mv 15

16 Kommunikasjon mellom aksjeselskap og aksjeeierne ny 1-7 2/3 Selskapets meldinger til aksjonærene Kommunikasjonsmåte besluttes av styret Informasjonsplikt ved endring av selskapets kommunikasjonsmåte må styret gi melding til aksjeeierne «i rimelig tid» før ny måte tas i bruk Aksjeeierne skal ha en reell forutsetning for å ivareta sin aksjonærrettigheter Krav til kommunikasjonsmåte Ikke detaljregulering av tekniske krav Fleksibilitet pga ulikt behov for ulike selskaper og for ulike typer meldinger Risiko for foreldet regelverk pga teknologisk utvikling Meldinger skal gis på en «betryggende» og «hensiktsmessig» måte Ivareta kav til notoritet og hensynet til aksjeeierne 16

17 Kommunikasjon mellom aksjeselskap og aksjeeierne ny 1-7 3/3 Krav til registrering av aksjeeieres elektronisk adresse i aksjeeierboken nytt 4-5 (2). Begrensninger i allmenhetens innsyn i digital adresse, jf 4-6. Aksjonærene ikke lenger adgang til å reservere mot elektronisk kommunikasjon (1) opphevet Aksjonærenes meldinger til selskapet Ofte knyttet til utøvelse av aksjonærrettigheter Viktig at klarhet rundt hva som er gyldig måte å gi melding på Melding skal alltid kunne sendes på en av følgende måter; Til selskapets registrerte forretningsadresse Til digital adresse selskapet har oppgitt Til postadresse selskapet har oppgitt 17

18 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 18

19 Krav til minste aksjekapital Utv: Dagens krav på NOK foreslått endret til NOK 1 Ingen betydning for kreditorene Ingen betydning i kampen mot økonomisk kriminalitet Ingen betydning som «seriøsitetssperre» I samsvar med flere land i Europa (1 euro) Fremholder kravet til forsvarlig egenkapital i 3-4 som det sentrale Departement uenig vil ikke redusere kravet til minimum AK ytterligere Fraværet av negative effekter ikke tilstrekkelig Ikke sannsynliggjort positive effekter da ikke grunnlag for endring Trolig en viss effekt som «seriøsitetssperre» - kan ikke utelukkes Synes ikke å være etterspurt av næringslivet 19

20 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital 1/2 Hovedregel i 3-5: Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken, innkalle til generalforsamling, og foreslå tiltak Skjønnsmessig vurdering - Type virksomhet, omfang, risikoprofil Tidligere objektivt krav til styrets handleplikt nå opphevet Dersom egenkapitalen er lavere enn halvparten av aksjekapitalen Begrunnelse: Ved minimum aksjekapital vil handleplikten inntreffe raskt, men trenger ikke bety at uforsvarlig EK Har ikke betydning utover det som allerede følger av hovedregelen 20

21 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital 2/2 Aksjekapitalen uegnet som målestokk for når handleplikten bør utløses Særlig om kapitalnedsettelse Ment som påminnelse for styret, men kan bli «sovepute» for styrets vurdering av forsvarlig EK 21

22 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 22

23 3-8 Kort om dagens bestemmelse 1/3 Saksbehandlings- og (u)gyldighetsregel for avtaler mellom selskapet og en nærmere angitt krets : Aksjeeiere Styremedlemmer Daglig leder Aksjeeiers morselskap, Nærstående til aksjeeier eller aksjeeiers morselskap «Stråmann-alternativet» - «opptrer i forståelse med» Omfatter i utgangspunktet alle avtaler som inngås mellom selskapet og de relevante avtalemotparter Verditerskel Selskapets ytelse må overstige 10 % av aksjekapitalen Diverse unntak særlig praktisk er nr 4 Avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler 23

24 3-8 Kort om dagens bestemmelse 2/3 Saksbehandlingskrav: Redegjørelse fra styret erklæring om rimelig samsvar mellom ytelsene Revisorbekreftelse av redegjørelsen Godkjennelse av generalforsamlingen (gyldighetskriterium) Melding til Foretaksregisteret Konsekvenser ved brudd hovedregler: Avtalen ikke bindende for selskapet (ugyldig), jf. 1. ledd Tilbakeføringsplikt for kontraktsmotpart, jf. 3. ledd Økonomisk ansvar for de som har medvirket til beslutning eller gjennomført avtalen, jf 3. ledd if, jf 3-7 (2) 24

25 3-8 Kort om dagens bestemmelse 3/3 Bakgrunn/hensyn: Personkretsens innflytelse sitter på begge sider av bordet Minoritetsvern Kreditorvern Saksbehandlingsregelen skal sikre at lovens materielle regler overholdes Sikre åpenhet preventiv funksjon 25

26 Kritikk mot gjeldende rett Uklart anvendelsesområde Merarbeid og -omkostninger ved at avtaler behandles etter 3-8 for sikkerhets skyld pga alvorlige konsekvenser ved evt. brudd (ugyldighet) De hensyn 3-8 skal ivareta, er allerede ivaretatt av andre regler Brudd på reglene om utdeling og myndighetsmisbruk kan medføre ugyldighet og ansvar. Bestemmelsen rammer mange ellers legitime og lovlige avtaler. Ugyldighetsvirkningen er unødvendig streng og gir selskapet en tidsubegrenset spekulasjonsadgang kan påberope seg egen saksbehandlingsfeil som ugyldighetsgrunn der avtalen er eller blir ugunstig for selskapet. Åpenhet om og kontroll med nærstående transaksjoner kan sikres på andre måter f. eks gjennom notekrav i årsregnskapet 26

27 Forslag til ny Alminnelig meldeplikt Utv: Forslag om at dagens asl. 3-8 erstattes av en plikt for selskapet til straks å gi aksjonærene melding med informasjon om enkelte transaksjoner med nærstående Ingen ugyldighetsregel (som etter dagens 3-8), men brudd kan medføre erstatningsansvar etter 17-1 eller straffeansvar etter 19-1 Ikke generelt krav om godkjenning fra styre eller generalforsamling Ikke unntak for avtaler som er en del av «selskapets vanlige virksomhet» (dagens unntak nr 4) Ikke krav om redegjørelse fra styret eller revisorbekreftelse Ikke krav om melding til Foretaksregisteret Premiss for forslaget at det også innføres nye notekrav til årsregnskapet rskl Foreslått endring gjelder kun AS ikke ASA 27

28 Meldepliktens omfang Meldeplikten skal omfatte selskapets avtaler med: Aksjonær som eier minst 10 % Aksjonærs morselskap (herunder utenlandsk morselskap) Nærstående til aksjeeier eller aksjeeiers morselskap Styremedlem eller daglig leder Meldeplikten skal ikke gjelde: Dersom selskapets ytelse har virkelig verdi under 2,5 % av samlede eiendeler iht. siste fastsatte balanse (balansesummen) Dersom transaksjonsverdien er under NOK Avtale som omfattes av 3-9 og hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskapet Dessuten videreføres dagens unntak bortsett fra nr 4. 28

29 Meldingens innhold Meldingen skal inneholde opplysninger om: Hva transaksjonen gjelder Hvem som er avtalemotpart Beløp Ikke lenger krav til bekreftelse av at det er rimelig samsvar mellom verdien av ytelsene 29

30 Status? Departementet ikke tatt stilling til forslaget fra Utvalget Varsler i Prp. 112 L ( ) at forslaget fortsatt er under vurdering, og at de vil komme tilbake med forslag til endringer 30

31 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 31

32 Revisjonsplikt for morselskap Generelt krav om revisjon av morselskap opphevet Morselskap definisjon asl. 1-3 «Bestemmende innflytelse» Vilkår: Flertall av stemmene på GF, eller Rett til å velge/avsette flertallet av styremedlemmene Morselskapet må oppfylle alminnelige vilkår for revisjonsfritak Driftsinntekter mindre enn 5 MNOK Balansesum mindre enn 20 MNOK Gjennomsnittlig antall ansatte ikke over 10 årsverk Terskelverdiene for revisjon vurderes samlet for konsernet Estimert å omfatte ca selskaper, og potensielt spare ca 540 MNOK i revisjonshonorar 32

33 Beslutning om fravalg av revisjon mv 1/2 Opphevet krav om styrefullmakt for å kunne beslutte fravalg Dobbeltbehandling som innebærer unødige dokumentasjonskrav Besluttes nå direkte av generalforsamlingen - ikke lenger av styret etter fullmakt fra stifterne eller GF Bortvalg av revisjon kan besluttes av generalforsamlingen med 2/3 flertall som for vedtektsendring 33

34 Beslutning om fravalg av revisjon mv 2/2 Ved stiftelse av aksjeselskaper endret fra fravalgsordning til tilvalgsordning Stifterne trenger ikke lenger uttrykkelig velge bort revisjon, tilstrekkelig å unnlate valg av revisor Må oppfylle de alminnelige vilkårene for å kunne unnlate revisjon av regnskapene Presisering av virkningstidspunkt betydning av beslutninger /registrering rundt årsskiftet Beslutning kan gjelde for revisjon av inneværende regnskapsår Beslutning må meldes til Foretaksregisteret straks Nok at besluttes før årsskiftet, forutsatt at meldes kort tid etter årsskifte Fraviker tidligere uttalelse fra FIN om at beslutning må være registrert i Foretaksregisteret før for å kunne unnlate revisjon for dette regnskapsåret 34

35 Terskelverdiene - inflasjonsjustering Terskelverdiene for adgang til fravalg av revisjon besluttet regulert i forskrift Gjelder driftsinntekter og balansesum, jf 7-6 (1) nr. 1 og 2 For enklere å kunne justere disse i samsvar med inflasjon mv uten å måte foreta lovendring Endringen ikke trådt i kraft ennå 35

36 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 36

37 Forenklet generalforsamling og 5-7a Nye bestemmelse i 2013 om forenklet generalforsamling Forutsetter samtykke fra alle aksjonærer Ikke krav om fysisk møte Kan benyttes elektroniske hjelpemidler Særlige regler vedr protokoll og utsendelse Foreslåtte mindre endringer i bestemmelsene: Kan gjennomføres forenklet om ingen aksjonær motsetter seg slik behandling Styreleder eller den GF velger til å lede møtet skal sørge for at protokoll utarbeides Protokoll fra generalforsamling skal undertegnes av styreleder eller person som generalforsamlingen utpeker 37

38 Elektronisk generalforsamling Utv: Foreslått egen bestemmelse om at styret gis myndighet til å beslutte at generalforsamling skal avholdes elektronisk (eks. ved telefonmøte), dersom behandlingen vurderes som «betryggende» Aksjonær, styremedlem, daglig leder eller revisor vil likevel kunne kreve at det avholdes fysisk møte Gjeldende regel før forslaget: Fysisk møte med mindre alle aksjonærer samtykker (nå endret til med mindre aksjeeier motsetter seg det) Departementet: Ikke fulgt opp forslaget mener ikke behov for ny regel om dette, mener det følger a dagens regelverk om adgangen til forenklet avholdelse av GF Inntatt presisering av regelverk om forenklet generalforsamling uttrykkelig angitt at kan foretas elektronisk 38

39 Elektronisk deltakelse på GF Rett for aksjonær til å delta elektronisk på generalforsamling, med mindre styret finner saklig grunn for å nekte Tidligere regel: Kun adgang til det dersom styret har besluttet at en aksjeeier kan delta elektronisk på generalforsamlingen, og der vedtektene ikke begrenser adgangen Hva er «saklig grunn» for styret til å nekte: Deltakelse pr telefon, skype o.l sjelden saklig grunn i selskaper med få aksjonærer kan være annerledes i selskap med mange aksjonærer Utfordrende hvor selskapets aksjer ikke er registrert i VPS Vilkår at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte Også revisor gitt rett til å delta elektronisk på GF, med mindre styret krever fysisk oppmøte 39

40 Temaene 1. Digitale løsninger 2. Kapitalregler mv 3. Særlig om forslag til ny 3-8 (nærståendetransaksjoner) 4. Revisjonsplikt 5. Generalforsamling 6. Særattestasjoner 40

41 Særattestasjoner oppheving 1/2 Flere krav til særattestasjoner fra revisor er besluttet opphevet: Revisors bekreftelse av at det etter kapitalnedsettelsen er dekning for selskapets bundne egenkapital ved nedsettelse med utdeling eller avsetning til frie fond, jf. asl (2) sjette pkt. Revisors bekreftelse av at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon hvor det overdragende selskap fortsetter, jf. asl (3) Revisors bekreftelse av at selskapets egenkapital er tilstrekkelig i forbindelse med innløsning av en aksjeeier, jf. asl (4) 3. pkt. Revisors bekreftelse av at selskapets egenkapital er tilstrekkelig i forbindelse med utløsning av en aksjeeier, jf. asl (3) 1. pkt. Bekreftelse fra revisor om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for ikrafttredelse av beslutning om kapitalnedsettelse etter utløp av kreditorvarslingsperiode, jf. asl nr. 3 41

42 Særattestasjoner oppheving 2/2 Bakgrunn Avveining mellom behov for kreditorvern/minoritetsvern på den ene side og administrative byrder og kostander for selskapet på den andre Vektlagt at hensynet til kreditorene er tilstrekkelig ivaretatt gjennom andre bestemmelser F. eks: Kreditorvarsel og kreditorenes adgang til å fremme innsigelser og krav om sikkerhet Samordning med andre regelsett at utbytte kan utdeles uten revisorbekreftelse Ikrafttredelse En rekke andre særattestasjoner foreslått opphevet Dep. har utsatt behandlingen av disse forslagene 42

43 Hovedpunkter fra årets statsbudsjett Forventet satsreduksjon fra 24 til 23% på alminnelig inntekt Samtidig justering på trinnskatt (må jo hente inn igjen kronene) Eierskatt (faktor) justeres opp fra 1,24 til 1,33 (1,33*23=30,59%) Reduksjon i eiendomsskatt for «verk og bruk» Rabatt på aksjer gjeninnføres (20%) Opsjonsordning for små selskap Overgangsvindu for aksjesparekonto utvides til 2018 MVA 2% økning i «turistskatten» Mange forslag/vurderinger er utsatt. Kommer i 2018! Rentebegrensing, kildeskatt, hjemmehørende, BEPS etc. 43

44 Takk for oppmerksomheten Olav Midtgaard Partner advokat Ulf H. Sørdal Partner advokat

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( )

Besl. O. nr. 10. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 10. Jf. Innst. O. nr. 12 ( ) og Ot.prp. nr. 55 ( ) Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 12 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) År 2006 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXENSE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Exense ASA torsdag 18. oktober 2007 kl. 0900 på selskapets kontor i Sandakerveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

God styreskikk styreansvaret

God styreskikk styreansvaret God styreskikk styreansvaret Christian Fredrik Magnus advokat christian.fredrik.magnus@visma.no Hvordan sikre et godt styre i en liten eller mellomstor bedrift Formelle forhold Visjon, strategier Kapitalkrav

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i den 29. april 2009, kl. 17:30, på Radisson SAS Atlantic Hotell, Stavanger. Følgende saker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 18. april 2012 Kl.: 1200.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2010 KL. 15.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt torsdag 4. februar 2010, kl.

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 13. mai 2013 ble det holdt ordinaer generalforsamling i Yara International ASA i Bygd0y alle 2, Oslo. Styrets leder, Bernt Reitan, apnet motet. Protokollen ble fort av

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innst. O. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA ONSDAG 12. MAI 2010 KL. 11:00 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mai 2010 kl. 11:00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 8 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Hva er selskapskapitalen?

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2016 Bildet viser Sognefjellshytta. Konstruksjonene i limtre er levert som pre cut fra Moelven Limtre AS Fotograf: Hampus Lundgren. Arkitekt: Jan Olav Jensen,

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS STIFTELSESDOKUMENT FOR FILMKRAFT ROGALAND AS 1. STIFTER Den 15. juni 2006 ble det avholdt stiftelsesmøte i selskapet Filmkraft Rogaland AS på selskapets forretningsadresse i Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010

Detaljer