Sportsplan for HIL Håndball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for HIL Håndball"

Transkript

1 Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden

2 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter til alle sm vil være med. HIL Håndball har sm mål å utvikle: Det sprtslige tilbudet, gså fr spillere med ambisjner. Det ssiale g miljømessige i klubben. Et miljø med trygghet, trivsel g tilhørighet. Klubbens identitet - Flest mulig skal ønske å identifisere seg med HIL Håndball g anbefale klubben fr andre. HIL Håndball skal gi et håndballtilbud til barn g unge innenfr sunne, sprtslige g ssial rammer. Klubben blir styrt etter prinsippet m felles øknmi. Fr de yngste klassene skal det satses bredde, g fr de eldre klassene skal det satses både bredde g tpp. HIL Håndball ønsker at det skal være et tilbud fr alle spillere, både de sm ønsker å bruke mye tid på å trene g de sm ønsker å hlde seg i frm. Målsettingen er at alle spillere skal ha et gdt miljø med tilpassete utfrdringer. Vi ønsker å utvikle spillere g lag med spilleglede, håndballfrståelse g gd ppførsel på g utenfr banen. Sm en frivillig rganisasjn er vi avhengig av at frivillige stiller pp g gjør en innsats. Dette gjelder både på g utenfr banen. Vi ønsker å ha et gdt samarbeid med freldrene g sammen skape et miljø sm mtiverer til innsats g dugnadsånd. Et viktig aspekt fr å ivareta både bredde g kvalitet er tilstrekkelig med spillere. Det satses derfr på å ha minst ett lag i alle aldersbestemte klasser fra mini g pp til senir. En viktig faktr fr å nå dette målet er å gi et gdt tilbud allerede i mini-håndballen. I de aldersklassene hvr det er mange spillere på laget, melder man på flere lag i serien. Lagene betraktes likevel sm ett lag g skal så langt det lar seg, praktisk g sprtslig, gjøre, ha enkelte fellestreninger g felles ssiale tiltak. Det er et mål å utvikle gde sprtslige kvaliteter hs spillerne. Det betyr at vi ønsker å tilby de spillerne sm viser seg å være gde g talentfulle, et tilbud fr å videreutvikle de sprtslige egenskapene. Fr lag sm klubben definerer sm satsningslag, bl.a. Bringlag, er det utarbeidet egne retningslinjer. Se vedlegg. HIL HÅNDBALLS VISJON OG VERDIER: Visjnen er ikke styrevedtatt enda. Hldninger en avgjørende faktr Allerede i den laveste aldersgruppen er hldninger en avgjørende faktr fr hvr HIL Håndball skal befinne seg i det fremtidige sprtslige bildet i vår regin, både i frhld til resultater g sprtslig utvikling. Trenere i HIL Håndball skal ha fkus på å fremme gde hldninger til spillerne. HIL Håndball legger vekt på å jbbe etter Nrges håndballfrbunds fair play retningslinjer. Her er de tre basisbegreper i Fair Play-arbeidet; Respekt fr dmmeren

3 Respekt på banen g Respekt i hallen. Videre er følgende faktrer viktige: En gd treningskultur: Å utvikle en kultur fr å kmme fr å trene, ikke møte fr å bli trent. Respekt fr klubbens, laglederens g sine medspilleres tid g kvalitet på trening g kamp. Bry seg m g hjelpe hverandre til psitive pplevelser både på g utenfr banen. Utvikle en psitiv regel på at alle hjelper hverandre med å backe hverandre pp g minne hverandre på psitive hldningene ved behv. Ekstreme vertramp skal tas. Styret g fresatte må inn i bildet så tidlig sm mulig. Sunne, frnuftige g psitive løsninger sm er til det beste fr laget/gruppen må prege alle tiltak under dette punktet. Ved knflikt sm ikke lar seg løse av spillerne selv, trenere eller freldrekntaktene, skal sprtslig leder kntaktes så frt sm mulig. Sprtslig leder avgjør hva veien videre blir. Alle sm er medlem at HIL Håndball står sammen m å følge Nrges håndballfrbunds retningslinjer. Generelt på alle punktene ver må det vurderes skjønn g nrmal flkeskikk fr alle invlverte. Dette gjelder både fresatte, lagsapparatet g den enkelte spiller. Sprtsplanen er utarbeidet fr å utvikle HIL Håndball videre med fkus på både de sprtslige g menneskelige egenskapene hs alle invlverte. Sprtsplanen skal være en rettesnr fr alle trenere, ledere, spillere g dmmere i HIL Håndball. FORESATTE-ROLLEN: HIL Håndball har sm mål å skape en engasjert g aktiv fresattegruppe. En viktig g avgjørende faktr fr å utvikle klubben videre er den enkelte fresattes engasjement g deltagelse. Vi ønsker å skape en arena hvr fresatte er med på å skape en psitiv treningsarena g et psitivt ssialt miljø. Vi ppfrdrer alle fresatte til å følge freldrevettreglene sm er utarbeidet at Nrges Idrettsfrbund. Det er styret g treneres ppgave å frmidle g jbbe fr at freldre følger disse retningslinjene: 1. Møt pp på trening g kamper. Barna ønsker dette. 2. Gi ppmuntring til alle spillere under kampen. 3. Gi ppmuntring i både medgang g mtgang. IKKE gi kritikk. 4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier g tap. 5. STØTT DOMMEREN! Ikke kritiser dmmeravgjørelser. 6. Respekt lagleders bruk av spillere. 7. Vis respekt fr det arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. 8. Husk at det er barnet ditt sm spiller håndball, ikke du. 9. Resten av denne sprtsplanen tar sikte på å knkretisere g utdype hvedmålet. Den knkretiseres m de ulike alderstrinnene g beskriver handlinger g aktiviteter sm vektlegges. RETNINGSLINJER FOR NYE SPILLERE INN I KLUBBEN: HIL Håndball skal ikke aktivt gå ut å rekruttere spillere til klubben i aldersbestemte klasser fra andre klubber. Det kan gjøres unntak fr satsningslag. Hvis det er aktuelt at HIL håndball ønsker å ta kntakt med aktuelle spillere fr klubben, skal man følge klubbens prsedyre:

4 - Klubben, ved sprtslig leder, tar skriftlig kntakt med den aktuelle klubben gjennm klubbens mail på Nrges håndballfrbund sine nettsider. - Den aktuelle klubben skal få tid til å respndere på henvendelsen før klubben tar kntakt med den aktuelle spilleren. Nye spillere fr de minste lagene skal alltid få lv til å prøve seg nen ganger før de blir registret inn sm medlem i HIL Håndball. Nye spillere på de aldersbestemte lagene har trenere/lagledere ansvar fr, sammen med sprtslig leder, å følge pp verganger g innmelding i HIL Håndball. Tar spiller/freldre kntakt etter at fristen fr påmeldte lag i seriesystemet er gått ut, må hver enkelt trener/lagledere vurdere dette i frhld til antall egne spillere. Kmmer det av en eller annen årsak stre grupper (lag/klubb legges ned), må dette tas pp separat. Dette fr å sikre våre egne spillere skikkelig behandling. RETNINGSLINJER FOR TRENERE: Begrepsavklaring g prsedyrer: Hspitering Utvalgte spillere får mulighet til å trene/spille kamp med lag sm er eldre enn spilleren. Dette kmmer sm tillegg til trening g kamp fr eget lag. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Låne spillere til kamp fra 10 år g ppver. Kan frekmme. Spillere kan spille flere kamper samme helg/dag. Det skal ikke lånes spillere fra yngre lag til kamp på bekstning av spillere sm har hldninger, treningsinnsats g fremmøte i det aktuelle alderstrinnet. Lån av spillere skal ikke gå på bekstning av nen av de invlverte lagene Trener fra det avgivende laget bestemmer hvilke aktuelle spillere sm kan lånes ut. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Flytte pp spillere Det kan besluttes at spiller sm har så gde ferdigheter g hldninger at vedkmmende permanent flyttes pp i en høyere årsklasse. Dette gjelder fra aldersklassen 12 år. Sprtslig leder tar avgjørelsen på dette. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Hspitering mellm lagene Ved interesse, sprtslige g ssiale ferdigheter kan en eller flere spillere trene g/eller i perider spille med eldre lag. Det er svært viktig at spillere får muligheten til å utvikle seg på alle mråder. Dette kan bety mye fr den enkeltes mtivasjn. Det viser seg at spillernes ferdigheter g mdning varierer mye i ungdmsårene. Det er derfr viktig å se både krtsiktig g langsiktig på hva det innebærer fr laget g den enkelt å hspitere. Både spillere, fresatte g sprtslig leder skal være invlvert i prsessen sammen med trenere hvis hspitering er aktuelt.

5 Ved lån av spillere på de yngste lagene, så skal det gå etter prinsippet m at alle sm har lyst skal få muligheten til å prøve seg. Her er det trenerne sitt ansvar å følge pp at alle får denne muligheten hvis ønskelig. Cupdeltagelse Ved ønske m å delta i ulike cuper skal dette avklares med sprtslig leder. Det er sprtslig leder sm skal gjennmføre påmelding til den aktuelle cupen. Det vil hver sesng bli lagt pp til en felles cup fr hele klubben. Her frventer styret at alle lag deltar. Trenerkntrakt g -rapprt Alle trenere skal skrive en kntrakt med HIL Håndball før sesngstart. Alle trenere skal i slutten av sesngen levere en rapprt sm beskriver gjennmført sesng. Dette er fr å skape en helhet i tilbudet til spillerne, g skal være et evalueringsdkument fr kmmende sesng. Plitiattest Alle ansatte g frivillige sm skal utføre ppgaver fr idrettslaget sm innebærer et tillits- eller ansvarsfrhld verfr mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves plitiattest. Trenere g andre aktuelle får utlevert en plitiattest fra HIL Håndball sm er ferdig utfylt med infrmasjn fra klubben. Når plitiattesten freligger, sendes denne til lederen fr Hkksund idrettslag: Kjell Bruknapp Brennavn Hkksund. Det er ingen andre enn leder i Hkksund idrettslag sm har innsyn til denne attesten.

6 Resten av denne sprtsplanen tar sikte på å knkretisere g utdype hvedmålet. Den knkretiseres m de ulike alderstrinnene g beskriver handlinger g aktiviteter sm vektlegges. Mål g virkemidler: MINIHÅNDBALL 6-9 år Skape mestringsfølelse Ssial atmsfære g ssial tilhørighet innen idrett Treninger sm innehlder lek, glede, trivsel g allsidighet med ball Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler, utstyr 6-7 år Lek i lagspill gir 1 treningsøkt hver uke. øving på grunnleggende Alle i aktivitet så mye sm mulig teknikker Hver enkelt spiller må få ppleve mestring på hver trening. Oppleve samhld g tilhørighet- vi følelsen Maksimal ballbehandling mange rekker høy intensitet på hver spiller under trening Balanse/Krppsbeherskelse Kasteteknikk Tilnærmet lik spilletid 2-3 ledere pr. lag. Minst 1 vksen med trenerkurs eller annen kmpetanse. Kurs tilbys trenere 1 lagleder pr. lag Trening i hall Baller, kjegler, kasser, matter, tau, balansebrett etc. Freldremøter Knkurranser Egne g andre lkale turneringer. Freldrekntakt Trenermøte

7 Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 8-9 år Grunnleggende håndballteknikker gjennm lek i lagspill Kast, stuss, skritt, krppsbeherskelse, øye-hånd krdinasjn, Opplevelse av mestring, samhld g tilhørighet Variert trening 1 treningsøkt hver uke Maksimalt med ballkntakt mye aktivitet høy intensitet på hver spiller på trening Balanse/krppsbeherskelse Plassering på banen. Kasteteknikker Tilnærmet lik spilletid fr alle i kamper 2-3 ledere pr. lag, minimum 1 vksen med trenerkurs Ulike kurs Jevnlige freldremøter Trening i hall Alle har vær sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau, etc. Ca. 7 spillere pr. kamp Fair play Lkale turneringer Trenermøter Freldrekntakt

8 Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 9-10 år Satses på bredde Vektlegges det ssiale i str grad. Øving i grunnleggende teknikker gjennm lek i lagspill. Opplevelse av mestring. Samhld g tilhørighet ved å styrke vi følelsen. Variert trening Frsvar treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Allsidig ballbehandling Mye lek med innslag av håndballferdigheter. Bevegelighetstrening. Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurs Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Lkale turneringer Innføre spill på str bane

9 Aldersgruppe: 11 år Mål g virkemidler: Skape mestringsfølelse Ssial atmsfære g ssial tilhørighet innen idrett Trening sm innehlder lek, glede, trivsel g allsidighet med ball Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Satses på bredde Vektlegges det ssiale i str grad. Øving i grunnleggende teknikker gjennm lek i lagspill. Opplevelse av mestring. Samhld g tilhørighet ved å styrke vi følelsen. Variert trening 2 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Småspill Høy intensitet på alle under trening Innføring av skudd g finteteknikker Innføring i individuelle frsvarsteknikker Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau, etc. Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Lkale turneringer Beachtilbud Frsvar 1-1 Trenermøter Bli kjent med ulike spillerplasser g spillfrmasjner Freldrekntakt

10 Aldersgruppe: 12 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha et lag i serien Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde Trening med allsidig teknikktrening i sentrum Grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill -Kast/Mttak Spesifikke målvaktstreninger Spillerne trenes på ulike spillerplasser 2 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Småspill Høy intensitet på alle under trening Innføring av enkle trekk Grunnleggende målvaktteknikker gjennm egne målvaktstreninger Skadefrebyggende øvelser Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Cuptilbud Lkale turneringer Mulighet fr turneringer i Nrden Beachtilbud Spillerne intrduseres fr egentrening(øvelser med fkus på balanse/frebygging av skader)

11 Aldersgruppe: 13 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha et lag i serien Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Trening med allsidig teknikktrening i sentrum Grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill -Kast/mttak Basistrening(styrke/ kjernetrening) Spesifikke målvaktstreninger Spillerne trenes på ulike spillerplasser 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Småspill Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikle skudd, finteteknikker g frsvarsteknikker Innføring av trekk Grunnleggende målvaktteknikker Skadefrebyggende øvelser Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Cuptilbud Lkale turneringer Mulighet fr turneringer i Nrden Beachtilbud Spillerne intrduseres fr egentrening(øvels-er med fkus på balanse/frebygging av skader)

12 Aldersgruppe: 14 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha med spillere i Sn utviklingsmiljø g reginalt utviklingsnivå Ha minst et lag i serie med i reginen Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde Vektlegge teknikk- g spillerutvikling i flere psisjner Videreutvikle grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Småspill Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk Fysisk trening smmerhalvåret 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Beachtilbud Spesifikke målvakttreninger Regelkurs

13 Aldersgruppe: 15 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha med et tilbud fr begge aldersgrupper Ha med spillere i Sn utviklingsmiljø g reginalt utviklingsnivå Ha minst et lag i serie med i reginen Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde g eventuelt satsning Vektlegge teknikkg spillerutvikling i flere psisjner Grunnleggende teknikker: -ulike skuddalternativer -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill Fkus på samspill g spillerfrståelse 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider Fysisk trening smmerhalvåret Mulighet fr felles treninger med eldre lag. Freldrekntakt Lkale turneringer Beachtilbud Spesifikke målvakttreninger Regelkurs

14 Aldersgruppe: 16 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Legge til rette fr spiller i Sup g reginalt utvikling Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 16 år Bredde g eventuelt satsning Vektlegge teknikkg spillerutvikling i flere psisjner Videreutvikle hurtighet g intensitet Spesifikke avslutningsteknikker Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider Spesifikke målvakttreninger Spillekntrakter 3-5 treningsøkter hver uke, 2-3 i hall Styrketrening Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk Fysisk trening smmerhalvåret Treningsleir Trening med senirlag 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Tilgang til alternativ trening Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Freldrekntakt Seriespill på rett nivå Bring Sør Nrgeserien Beach Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Regelkurs

15 Aldersgruppe: Senir Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter. Danne herrelag. Behlde spillere. Tilbud sm dekker bredde g satsning. Tpp 3 i serien på damelaget. Ssial tilhørighet. Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 18- g ppv er Bredde Vektlegge teknikkg spillerutvikling Legges pp til mye småspill Teknikker Frmasjner Gjennmføring av egentrening i perider Spesifikke målvakttreninger Spillerkntrakter 2-3 treningsøkter hver uke i hall Egentrening Trening på tvers av aldersgruppene Styrketrening Samarbeid med aktuelle klubber Fysisk trening smmerhalvåret 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Lagsrepresentant i styret. Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Beachtilbud

16 Trenere lagledere rganisering g tilrettelegging av trening Mål: Til enhver tid ha nk trenere med trenerkmpetanse tilpasset de ulike nivå. Å skape en arena fr erfaringsutvikling g kunnskapsutvikling. Gdt rganiserte treningsøkter fr alle lag i hall. Trenere Arrangere g tilby kurs slik at de ulike lagene har kmpetente trenere Det er styret v/sprtslig leder sm ansetter trenere på alle nivå Behv: 1-2 trenere pr påmeldt lag Trenere skriver kntrakter med klubben Tilby trenerkurs Sammen med de øvrige klubbene i snen arrangere trenerkurs på ulike nivå Arrangere trenerfrum Utdanningskntakt er ansvarlig fr å krdinere kurs g pplæringsvirksmhet Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Litteratur g kursmateriell tilgjengelig fr trenere Benytte egne dmmere på treningskamper Lagledere 1 lagledere pr lag Hvert lag har ansvar fr å rekruttere lagledere fra freldregruppa Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner, bl.a benytte HIL`s hjemmeside til å legge ut artikler m lagene Til enhver tid ppdaterte spillerlister Treninger Langsiktig jbbing fr bedring av treningskapasit eten Gdt samarbeid med kmmunen Tildeling av treningstid i hall I samarbeid med trenere er styret ansvarlig fr å sette pp treningstid fr alle lag Sambruk av hall. La lag sm passer sammen få treningstid tilpasset behv Fleksibel i bruken av hallen lag sm passer sammen har ne tid felles g ne tid alene Effektiv bruk av tildelt tid i hall Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Mulighet fr å dele bane i 2 ved sambruk Samarbeide med andre idrettsgrener sm spillerne deltar i.

17 DOMMERE Mål: Til enhver tid ha nk dmmere i frhld til antall påmeldte lag. Rekruttere nye dmmere. Gdt samarbeid mellm klubbens dmmere g lag. STRATEGIER Dmmere ORGANISERING AV AKTIVITET STØTTEAPPARAT, LOKALER OG UTSTYR Dmmere Rekruttere dmmere Ha egen dmmeransvarl ig i klubben Følge pp egne dmmere Tilby dmmerkurs på alle nivåer Egne dmmere trekkes inn på treninger (dømming, regelgjennmgang mv) Inviteres på alle trenerg lagledermøter Tilby dmmersamlinger Dmmeransvarlig er ansvarlig fr å krdinere kurs g pplæringsvirksmhet Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Litteratur g kursmateriell tilgjengelig fr dmmere Benytte egne dmmere på treningskamper Utstyrspakke

18 Vedlegg: RETNINGSLINJER RUNDT SATSNINGSLAG: HIL håndball ønsker å legge til rette fr satsning fr aktuelle lag fra 15-årsalderen. Det er styret sm avgjør hvilke lag dette skal gjelde. HIL håndball-styret sin vurdering i frhld til satsningslag er basert på bl.a.: Spillernes utvikling g sprtslige kvaliteter. Lagets hldninger, ønsker g innsatsvilje. Antall spillere. En helhetlig vurdering av laget. Alder: Det aktuelle laget Mål: Delta i Bring Delta i Sør-Nrge serien Metder: -Klubben avklarer det øknmiske rundt laget. -Laget få tildelt egne dugnader. -Skape et trenerteam med aktuell kmpetanse. -Lagen en aktivitetsplan sm blir presentert spillerne. - Ulike treningsalternativer (hall/treningsstudi/skgen sv). - Arrangere treningsleir? - Deltagelse i ulike cuper. - Hspitering på eldre lag. -- Nivådele spillerne. - Tillatt med ulik spilletid. - Åpner pp fr å hente inn spillere fra andre klubber. Filsfi: De sm ønsker å satse skal få en arena hvr de kan utvikle sine spillerferdigheter.

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Sportslig plan for Spydeberg håndball

Sportslig plan for Spydeberg håndball Sprtslig plan fr Spydeberg håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR BARNE OG UNGDOMSGRUPPA Styret februar 2007 Vedtatt på årsmøte 15.2.2007 Hvedmål: Bredde g kvalitet. Barne- g ungdmsgruppas hvedmål er å kunne

Detaljer

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR

SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR 2012 SPORTSPLAN SOON GOLFKLUBB, JUNIOR Sn Glfklubb 01.01.2012 Sprtslig plan Sn Glfklubb junir virksmhet 1. OM SOON GOLFKLUBB, SOON GOLFKLUBBS JUNIOR VIRKSOMHET OG SPORTSPLANEN Om Sn Glfklubb Sn Glfklubb

Detaljer

Sportsplan Bjerke Fotball IL

Sportsplan Bjerke Fotball IL Sprtsplan Bjerke Ftball IL Side 1 Innhld Innledning... 3 1. Frmål... 3 2. Ansvar g implementering av Sprtsplanen... 3 Ansvar... 3 Implementering... 3 3. Verdier g hldninger... 3 4. Fair Play... 4 5. Frventninger

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o Mål Sprtlige mål SPORTSPLAN 3. div., 5. div., jr, ld bys, 11er damelag 50% aktivandel Aktivitetstilbud ift. spilleres ambisjner Mål m å utvikle 3. div. spillere eller bedre Gutte- g jentelag i alle alderstrinn

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Oktober/november ILROS Fotball Page 1

Oktober/november ILROS Fotball Page 1 IL ROS Ftball 2017 Sprtslige rammer, 11 g 9 ftball flest mulig lengst mulig best mulig Oktber/nvember 2016 ILROS Ftball Page 1 Idrettsglede Vi ser hver spiller g gir spillerne psitive g balanserte tilbakemeldinger

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag

Årsklasse Grunnlag Lag. Årsklasse Grunnlag Lag 1 A - lag Damer A-lag Damer er det kvalitetsmessig beste damelaget i Elverum Ftball. Laget har sm ambisjn i første mgang å etablere seg i 3 div. Dette understøttes sm Målsettinger i klubbens egen handlingsplan.

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK

Sportsplan for Keepere og spillere fra knøtt til 16 år i SFK Sprtsplan fr Keepere g spillere fra knøtt til 16 år i SFK STEINKJER FOTBALLS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Visjn: Best i trøndelag på spillerutvikling Steinkjer F.K skal være en kvalitetsklubb med tilbud

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktivitet g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Hvorfor endre organisasjonsmodell?

Hvorfor endre organisasjonsmodell? Hvrfr endre rganisasjnsmdell? Skape større engasjement i sner/klubber gjennm å mtivere fr å gjennmføre utviklingsaktiviter g dermed heve kvaliteten på spillerne, trenerne, lederne g dmmerne i klubbene.

Detaljer

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017

Sportslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 Lg Sprtslig plan UllensakerSvømmerne 2014-2017 1 INNHOLD: 1. Innledning s. 3 1.1 Hensikten med Sprtslig plan s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.2.1 Idrettsregistreringen 2013-2011 s. 3 1.2.2 Medlemsutvikling

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE

SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE SPORTSKLUBBEN HERD OG TRYGGHET FOR ALLE VÅRE BARN OG UNGE Sprtsklubben Herd ønsker å sikre at alle barn g unge sm deltar i våre aktiviteter g arrangementer kan gjøre dette innenfr trygge rammer. VÅR VISJON

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Notodden Fotballklubb

Sportsplan Notodden Fotballklubb Sprtsplan Ntdden Ftballklubb Innhld Innledning... 3 Ntdden FK sin visjn, verdier g mål.... 4 Mål:... 5 Barneftball 11 12 år... 5 Ungdmsftball 13 14... 6 Ungdmsftball 15-19... 7 3. lag.... 8 Rekrutt...

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag

Sportslig utviklingsplan for Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag Sprtslig utviklingsplan fr Kvaløysletta skilag I Kvaløysletta skilag ønsker vi at våre unge utøvere skal få en best mulig sklering treningsmessig. Vi ønsker

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

1. Visjon og mål side Hovedmål og satsninger for side Bredde og kvalitet side Holdninger en avgjørende faktor side 8

1. Visjon og mål side Hovedmål og satsninger for side Bredde og kvalitet side Holdninger en avgjørende faktor side 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Visjn g mål side 5 2. Hvedmål g satsninger fr 2015-2017 side 6 3. Bredde g kvalitet side 7 4. Hldninger en avgjørende faktr side 8 5. Hspitering mellm lagene side 9 6. Nye spillere

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Utarbeidet av sportslig utvalg: Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball:

Utarbeidet av sportslig utvalg: Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball: Utarbeidet av sportslig utvalg: 15.2.2017 Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball: Sportsplan for Kattem IL Håndball Klubbens visjon og overordnede prinsipper Kattem IL Håndball skal være en klubb som fremmer

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år.

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år. MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 9 10 år. Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Regionalt Utviklingsmiljø, Nord- Trøndelag

Regionalt Utviklingsmiljø, Nord- Trøndelag Innkalte spillere INNKALLING NHF Regin Midt-Nrge innkaller til spillersamling. Trndheim 05.04.2016 Kpi: Miljø Reginalt Utviklingsmiljø, Nrd- Trøndelag Målgruppe Jenter født 99-00 Sted g dat Steinkjerhallen

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN

LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN LØTEN FOTBALLKLUBB MÅL OG STRATEGIPLAN FORMÅL: 1. Denne plan er utarbeidet i den hensikt å være et direktiv g en rettesnr fr ledere på et hvert nivå, herunder trenere g ppmenn. 2. Planen er først g fremst

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 05-2007 Dat...: Trsdag 3. mai 2007 Tid...: 19.30 23.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Ola Dalen, Turi Ligård (km 21.10), Erik Thrshaug, Ivar Thresen, Bjørn Mrønning, Guri Ligård

Detaljer

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014

Uttakskriterier 2014. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn g deltakelse i internasjnale ritt 01.01.2014 Uttakskriterier 2014 Uttakskriterier 2014 BMX-landslaget g kriterier fr landslagsrepresentasjn

Detaljer

IL Skjoldar Sportsplan

IL Skjoldar Sportsplan IL Skjldar Sprtsplan 2010-2014 1.BAKGRUNN OG INNLEDNING. IL Skjldar utgjør på bakgrunn av sine 600 medlemmer en betydelig ressurs i Skjld g Vindafjrd kmmune. Etter starten i 1977 har klubben utviklet seg

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL

Handlingsplan 2016 for AV-OG-TIL Handlingsplan 2016 fr AV-OG-TIL Handlingsplanen knkretiserer hvilke tiltak sm skal gjennmføres g pririteres i 2016 fr å ppnå hvedmålet fr AV-OG-TIL, sm er å redusere negative knsekvenser av alkhlbruk.

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? MED SPILLETS IDÈ I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. Spillets ide - 8 år. Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning

Detaljer