Sportsplan for HIL Håndball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for HIL Håndball"

Transkript

1 Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden

2 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter til alle sm vil være med. HIL Håndball har sm mål å utvikle: Det sprtslige tilbudet, gså fr spillere med ambisjner. Det ssiale g miljømessige i klubben. Et miljø med trygghet, trivsel g tilhørighet. Klubbens identitet - Flest mulig skal ønske å identifisere seg med HIL Håndball g anbefale klubben fr andre. HIL Håndball skal gi et håndballtilbud til barn g unge innenfr sunne, sprtslige g ssial rammer. Klubben blir styrt etter prinsippet m felles øknmi. Fr de yngste klassene skal det satses bredde, g fr de eldre klassene skal det satses både bredde g tpp. HIL Håndball ønsker at det skal være et tilbud fr alle spillere, både de sm ønsker å bruke mye tid på å trene g de sm ønsker å hlde seg i frm. Målsettingen er at alle spillere skal ha et gdt miljø med tilpassete utfrdringer. Vi ønsker å utvikle spillere g lag med spilleglede, håndballfrståelse g gd ppførsel på g utenfr banen. Sm en frivillig rganisasjn er vi avhengig av at frivillige stiller pp g gjør en innsats. Dette gjelder både på g utenfr banen. Vi ønsker å ha et gdt samarbeid med freldrene g sammen skape et miljø sm mtiverer til innsats g dugnadsånd. Et viktig aspekt fr å ivareta både bredde g kvalitet er tilstrekkelig med spillere. Det satses derfr på å ha minst ett lag i alle aldersbestemte klasser fra mini g pp til senir. En viktig faktr fr å nå dette målet er å gi et gdt tilbud allerede i mini-håndballen. I de aldersklassene hvr det er mange spillere på laget, melder man på flere lag i serien. Lagene betraktes likevel sm ett lag g skal så langt det lar seg, praktisk g sprtslig, gjøre, ha enkelte fellestreninger g felles ssiale tiltak. Det er et mål å utvikle gde sprtslige kvaliteter hs spillerne. Det betyr at vi ønsker å tilby de spillerne sm viser seg å være gde g talentfulle, et tilbud fr å videreutvikle de sprtslige egenskapene. Fr lag sm klubben definerer sm satsningslag, bl.a. Bringlag, er det utarbeidet egne retningslinjer. Se vedlegg. HIL HÅNDBALLS VISJON OG VERDIER: Visjnen er ikke styrevedtatt enda. Hldninger en avgjørende faktr Allerede i den laveste aldersgruppen er hldninger en avgjørende faktr fr hvr HIL Håndball skal befinne seg i det fremtidige sprtslige bildet i vår regin, både i frhld til resultater g sprtslig utvikling. Trenere i HIL Håndball skal ha fkus på å fremme gde hldninger til spillerne. HIL Håndball legger vekt på å jbbe etter Nrges håndballfrbunds fair play retningslinjer. Her er de tre basisbegreper i Fair Play-arbeidet; Respekt fr dmmeren

3 Respekt på banen g Respekt i hallen. Videre er følgende faktrer viktige: En gd treningskultur: Å utvikle en kultur fr å kmme fr å trene, ikke møte fr å bli trent. Respekt fr klubbens, laglederens g sine medspilleres tid g kvalitet på trening g kamp. Bry seg m g hjelpe hverandre til psitive pplevelser både på g utenfr banen. Utvikle en psitiv regel på at alle hjelper hverandre med å backe hverandre pp g minne hverandre på psitive hldningene ved behv. Ekstreme vertramp skal tas. Styret g fresatte må inn i bildet så tidlig sm mulig. Sunne, frnuftige g psitive løsninger sm er til det beste fr laget/gruppen må prege alle tiltak under dette punktet. Ved knflikt sm ikke lar seg løse av spillerne selv, trenere eller freldrekntaktene, skal sprtslig leder kntaktes så frt sm mulig. Sprtslig leder avgjør hva veien videre blir. Alle sm er medlem at HIL Håndball står sammen m å følge Nrges håndballfrbunds retningslinjer. Generelt på alle punktene ver må det vurderes skjønn g nrmal flkeskikk fr alle invlverte. Dette gjelder både fresatte, lagsapparatet g den enkelte spiller. Sprtsplanen er utarbeidet fr å utvikle HIL Håndball videre med fkus på både de sprtslige g menneskelige egenskapene hs alle invlverte. Sprtsplanen skal være en rettesnr fr alle trenere, ledere, spillere g dmmere i HIL Håndball. FORESATTE-ROLLEN: HIL Håndball har sm mål å skape en engasjert g aktiv fresattegruppe. En viktig g avgjørende faktr fr å utvikle klubben videre er den enkelte fresattes engasjement g deltagelse. Vi ønsker å skape en arena hvr fresatte er med på å skape en psitiv treningsarena g et psitivt ssialt miljø. Vi ppfrdrer alle fresatte til å følge freldrevettreglene sm er utarbeidet at Nrges Idrettsfrbund. Det er styret g treneres ppgave å frmidle g jbbe fr at freldre følger disse retningslinjene: 1. Møt pp på trening g kamper. Barna ønsker dette. 2. Gi ppmuntring til alle spillere under kampen. 3. Gi ppmuntring i både medgang g mtgang. IKKE gi kritikk. 4. Hjelp barnet ditt til å tåle både seier g tap. 5. STØTT DOMMEREN! Ikke kritiser dmmeravgjørelser. 6. Respekt lagleders bruk av spillere. 7. Vis respekt fr det arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. 8. Husk at det er barnet ditt sm spiller håndball, ikke du. 9. Resten av denne sprtsplanen tar sikte på å knkretisere g utdype hvedmålet. Den knkretiseres m de ulike alderstrinnene g beskriver handlinger g aktiviteter sm vektlegges. RETNINGSLINJER FOR NYE SPILLERE INN I KLUBBEN: HIL Håndball skal ikke aktivt gå ut å rekruttere spillere til klubben i aldersbestemte klasser fra andre klubber. Det kan gjøres unntak fr satsningslag. Hvis det er aktuelt at HIL håndball ønsker å ta kntakt med aktuelle spillere fr klubben, skal man følge klubbens prsedyre:

4 - Klubben, ved sprtslig leder, tar skriftlig kntakt med den aktuelle klubben gjennm klubbens mail på Nrges håndballfrbund sine nettsider. - Den aktuelle klubben skal få tid til å respndere på henvendelsen før klubben tar kntakt med den aktuelle spilleren. Nye spillere fr de minste lagene skal alltid få lv til å prøve seg nen ganger før de blir registret inn sm medlem i HIL Håndball. Nye spillere på de aldersbestemte lagene har trenere/lagledere ansvar fr, sammen med sprtslig leder, å følge pp verganger g innmelding i HIL Håndball. Tar spiller/freldre kntakt etter at fristen fr påmeldte lag i seriesystemet er gått ut, må hver enkelt trener/lagledere vurdere dette i frhld til antall egne spillere. Kmmer det av en eller annen årsak stre grupper (lag/klubb legges ned), må dette tas pp separat. Dette fr å sikre våre egne spillere skikkelig behandling. RETNINGSLINJER FOR TRENERE: Begrepsavklaring g prsedyrer: Hspitering Utvalgte spillere får mulighet til å trene/spille kamp med lag sm er eldre enn spilleren. Dette kmmer sm tillegg til trening g kamp fr eget lag. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Låne spillere til kamp fra 10 år g ppver. Kan frekmme. Spillere kan spille flere kamper samme helg/dag. Det skal ikke lånes spillere fra yngre lag til kamp på bekstning av spillere sm har hldninger, treningsinnsats g fremmøte i det aktuelle alderstrinnet. Lån av spillere skal ikke gå på bekstning av nen av de invlverte lagene Trener fra det avgivende laget bestemmer hvilke aktuelle spillere sm kan lånes ut. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Flytte pp spillere Det kan besluttes at spiller sm har så gde ferdigheter g hldninger at vedkmmende permanent flyttes pp i en høyere årsklasse. Dette gjelder fra aldersklassen 12 år. Sprtslig leder tar avgjørelsen på dette. Fresatte g sprtslig leder skal knsulteres før beslutning fattes! Hspitering mellm lagene Ved interesse, sprtslige g ssiale ferdigheter kan en eller flere spillere trene g/eller i perider spille med eldre lag. Det er svært viktig at spillere får muligheten til å utvikle seg på alle mråder. Dette kan bety mye fr den enkeltes mtivasjn. Det viser seg at spillernes ferdigheter g mdning varierer mye i ungdmsårene. Det er derfr viktig å se både krtsiktig g langsiktig på hva det innebærer fr laget g den enkelt å hspitere. Både spillere, fresatte g sprtslig leder skal være invlvert i prsessen sammen med trenere hvis hspitering er aktuelt.

5 Ved lån av spillere på de yngste lagene, så skal det gå etter prinsippet m at alle sm har lyst skal få muligheten til å prøve seg. Her er det trenerne sitt ansvar å følge pp at alle får denne muligheten hvis ønskelig. Cupdeltagelse Ved ønske m å delta i ulike cuper skal dette avklares med sprtslig leder. Det er sprtslig leder sm skal gjennmføre påmelding til den aktuelle cupen. Det vil hver sesng bli lagt pp til en felles cup fr hele klubben. Her frventer styret at alle lag deltar. Trenerkntrakt g -rapprt Alle trenere skal skrive en kntrakt med HIL Håndball før sesngstart. Alle trenere skal i slutten av sesngen levere en rapprt sm beskriver gjennmført sesng. Dette er fr å skape en helhet i tilbudet til spillerne, g skal være et evalueringsdkument fr kmmende sesng. Plitiattest Alle ansatte g frivillige sm skal utføre ppgaver fr idrettslaget sm innebærer et tillits- eller ansvarsfrhld verfr mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves plitiattest. Trenere g andre aktuelle får utlevert en plitiattest fra HIL Håndball sm er ferdig utfylt med infrmasjn fra klubben. Når plitiattesten freligger, sendes denne til lederen fr Hkksund idrettslag: Kjell Bruknapp Brennavn Hkksund. Det er ingen andre enn leder i Hkksund idrettslag sm har innsyn til denne attesten.

6 Resten av denne sprtsplanen tar sikte på å knkretisere g utdype hvedmålet. Den knkretiseres m de ulike alderstrinnene g beskriver handlinger g aktiviteter sm vektlegges. Mål g virkemidler: MINIHÅNDBALL 6-9 år Skape mestringsfølelse Ssial atmsfære g ssial tilhørighet innen idrett Treninger sm innehlder lek, glede, trivsel g allsidighet med ball Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler, utstyr 6-7 år Lek i lagspill gir 1 treningsøkt hver uke. øving på grunnleggende Alle i aktivitet så mye sm mulig teknikker Hver enkelt spiller må få ppleve mestring på hver trening. Oppleve samhld g tilhørighet- vi følelsen Maksimal ballbehandling mange rekker høy intensitet på hver spiller under trening Balanse/Krppsbeherskelse Kasteteknikk Tilnærmet lik spilletid 2-3 ledere pr. lag. Minst 1 vksen med trenerkurs eller annen kmpetanse. Kurs tilbys trenere 1 lagleder pr. lag Trening i hall Baller, kjegler, kasser, matter, tau, balansebrett etc. Freldremøter Knkurranser Egne g andre lkale turneringer. Freldrekntakt Trenermøte

7 Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 8-9 år Grunnleggende håndballteknikker gjennm lek i lagspill Kast, stuss, skritt, krppsbeherskelse, øye-hånd krdinasjn, Opplevelse av mestring, samhld g tilhørighet Variert trening 1 treningsøkt hver uke Maksimalt med ballkntakt mye aktivitet høy intensitet på hver spiller på trening Balanse/krppsbeherskelse Plassering på banen. Kasteteknikker Tilnærmet lik spilletid fr alle i kamper 2-3 ledere pr. lag, minimum 1 vksen med trenerkurs Ulike kurs Jevnlige freldremøter Trening i hall Alle har vær sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau, etc. Ca. 7 spillere pr. kamp Fair play Lkale turneringer Trenermøter Freldrekntakt

8 Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 9-10 år Satses på bredde Vektlegges det ssiale i str grad. Øving i grunnleggende teknikker gjennm lek i lagspill. Opplevelse av mestring. Samhld g tilhørighet ved å styrke vi følelsen. Variert trening Frsvar treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Allsidig ballbehandling Mye lek med innslag av håndballferdigheter. Bevegelighetstrening. Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurs Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Lkale turneringer Innføre spill på str bane

9 Aldersgruppe: 11 år Mål g virkemidler: Skape mestringsfølelse Ssial atmsfære g ssial tilhørighet innen idrett Trening sm innehlder lek, glede, trivsel g allsidighet med ball Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Satses på bredde Vektlegges det ssiale i str grad. Øving i grunnleggende teknikker gjennm lek i lagspill. Opplevelse av mestring. Samhld g tilhørighet ved å styrke vi følelsen. Variert trening 2 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Småspill Høy intensitet på alle under trening Innføring av skudd g finteteknikker Innføring i individuelle frsvarsteknikker Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau, etc. Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Lkale turneringer Beachtilbud Frsvar 1-1 Trenermøter Bli kjent med ulike spillerplasser g spillfrmasjner Freldrekntakt

10 Aldersgruppe: 12 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha et lag i serien Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde Trening med allsidig teknikktrening i sentrum Grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill -Kast/Mttak Spesifikke målvaktstreninger Spillerne trenes på ulike spillerplasser 2 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Str aktivitet Småspill Høy intensitet på alle under trening Innføring av enkle trekk Grunnleggende målvaktteknikker gjennm egne målvaktstreninger Skadefrebyggende øvelser Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Cuptilbud Lkale turneringer Mulighet fr turneringer i Nrden Beachtilbud Spillerne intrduseres fr egentrening(øvelser med fkus på balanse/frebygging av skader)

11 Aldersgruppe: 13 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha et lag i serien Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Trening med allsidig teknikktrening i sentrum Grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill -Kast/mttak Basistrening(styrke/ kjernetrening) Spesifikke målvaktstreninger Spillerne trenes på ulike spillerplasser 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Småspill Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikle skudd, finteteknikker g frsvarsteknikker Innføring av trekk Grunnleggende målvaktteknikker Skadefrebyggende øvelser Tilnærmet lik spilletid på kamper 2-3 ledere pr. lag, I vksen med trenerkurs Ulike kurstilbud Freldremøter Alle har hver sin ball Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Cuptilbud Lkale turneringer Mulighet fr turneringer i Nrden Beachtilbud Spillerne intrduseres fr egentrening(øvels-er med fkus på balanse/frebygging av skader)

12 Aldersgruppe: 14 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha med spillere i Sn utviklingsmiljø g reginalt utviklingsnivå Ha minst et lag i serie med i reginen Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde Vektlegge teknikk- g spillerutvikling i flere psisjner Videreutvikle grunnleggende teknikker: -grunnskudd -hppskudd -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Småspill Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk Fysisk trening smmerhalvåret 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Freldrekntakt Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Beachtilbud Spesifikke målvakttreninger Regelkurs

13 Aldersgruppe: 15 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Ha med et tilbud fr begge aldersgrupper Ha med spillere i Sn utviklingsmiljø g reginalt utviklingsnivå Ha minst et lag i serie med i reginen Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse Bredde g eventuelt satsning Vektlegge teknikkg spillerutvikling i flere psisjner Grunnleggende teknikker: -ulike skuddalternativer -ulike finter -frsvarsteknikker -målvaktsteknikker -angrepsspill Fkus på samspill g spillerfrståelse 2-3 treningsøkter hver uke i hall Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau ect. Trenermøter Ca. 12 spillere pr. kamp. Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider Fysisk trening smmerhalvåret Mulighet fr felles treninger med eldre lag. Freldrekntakt Lkale turneringer Beachtilbud Spesifikke målvakttreninger Regelkurs

14 Aldersgruppe: 16 år Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter Legge til rette fr spiller i Sup g reginalt utvikling Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 16 år Bredde g eventuelt satsning Vektlegge teknikkg spillerutvikling i flere psisjner Videreutvikle hurtighet g intensitet Spesifikke avslutningsteknikker Utvikle en større bevissthet m fysisk trening Gjennmføring av egentrening i perider Spesifikke målvakttreninger Spillekntrakter 3-5 treningsøkter hver uke, 2-3 i hall Styrketrening Maksimal ballkntakt Fysikk/krdinasjn Allsidighetstrening Str aktivitet Høy intensitet på alle under trening Videreutvikling av skudd g finteteknikker Videreutvikling av frsvarsteknikker Videreutvikling ulike trekk Fysisk trening smmerhalvåret Treningsleir Trening med senirlag 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Tilgang til alternativ trening Ulike kurstilbud Freldremøter Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Freldrekntakt Seriespill på rett nivå Bring Sør Nrgeserien Beach Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Regelkurs

15 Aldersgruppe: Senir Mål g virkemidler: Utvikle sprtslige kvaliteter. Danne herrelag. Behlde spillere. Tilbud sm dekker bredde g satsning. Tpp 3 i serien på damelaget. Ssial tilhørighet. Alder Strategier Organisering av aktivitet Støtteapparat, lkaler g utstyr Knkurranse 18- g ppv er Bredde Vektlegge teknikkg spillerutvikling Legges pp til mye småspill Teknikker Frmasjner Gjennmføring av egentrening i perider Spesifikke målvakttreninger Spillerkntrakter 2-3 treningsøkter hver uke i hall Egentrening Trening på tvers av aldersgruppene Styrketrening Samarbeid med aktuelle klubber Fysisk trening smmerhalvåret 2 trener pr. lag, I vksen med trenerkurs 2 /spillerfaring/ferdig heter Ulike kurstilbud Lagsrepresentant i styret. Spillermøter Kjegler, kasser, matter, balansebrett, hppetau etc. Trenermøter Seriespill på rett nivå Hspitering Innsats, ppmøte, ssiale g sprtslige ferdigheter er avgjørende fr spilletid. Mulig fr turneringer i Nrden Lkale turneringer Beachtilbud

16 Trenere lagledere rganisering g tilrettelegging av trening Mål: Til enhver tid ha nk trenere med trenerkmpetanse tilpasset de ulike nivå. Å skape en arena fr erfaringsutvikling g kunnskapsutvikling. Gdt rganiserte treningsøkter fr alle lag i hall. Trenere Arrangere g tilby kurs slik at de ulike lagene har kmpetente trenere Det er styret v/sprtslig leder sm ansetter trenere på alle nivå Behv: 1-2 trenere pr påmeldt lag Trenere skriver kntrakter med klubben Tilby trenerkurs Sammen med de øvrige klubbene i snen arrangere trenerkurs på ulike nivå Arrangere trenerfrum Utdanningskntakt er ansvarlig fr å krdinere kurs g pplæringsvirksmhet Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Litteratur g kursmateriell tilgjengelig fr trenere Benytte egne dmmere på treningskamper Lagledere 1 lagledere pr lag Hvert lag har ansvar fr å rekruttere lagledere fra freldregruppa Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner, bl.a benytte HIL`s hjemmeside til å legge ut artikler m lagene Til enhver tid ppdaterte spillerlister Treninger Langsiktig jbbing fr bedring av treningskapasit eten Gdt samarbeid med kmmunen Tildeling av treningstid i hall I samarbeid med trenere er styret ansvarlig fr å sette pp treningstid fr alle lag Sambruk av hall. La lag sm passer sammen få treningstid tilpasset behv Fleksibel i bruken av hallen lag sm passer sammen har ne tid felles g ne tid alene Effektiv bruk av tildelt tid i hall Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Mulighet fr å dele bane i 2 ved sambruk Samarbeide med andre idrettsgrener sm spillerne deltar i.

17 DOMMERE Mål: Til enhver tid ha nk dmmere i frhld til antall påmeldte lag. Rekruttere nye dmmere. Gdt samarbeid mellm klubbens dmmere g lag. STRATEGIER Dmmere ORGANISERING AV AKTIVITET STØTTEAPPARAT, LOKALER OG UTSTYR Dmmere Rekruttere dmmere Ha egen dmmeransvarl ig i klubben Følge pp egne dmmere Tilby dmmerkurs på alle nivåer Egne dmmere trekkes inn på treninger (dømming, regelgjennmgang mv) Inviteres på alle trenerg lagledermøter Tilby dmmersamlinger Dmmeransvarlig er ansvarlig fr å krdinere kurs g pplæringsvirksmhet Gde kmmunikasjns- g samarbeidsrutiner Litteratur g kursmateriell tilgjengelig fr dmmere Benytte egne dmmere på treningskamper Utstyrspakke

18 Vedlegg: RETNINGSLINJER RUNDT SATSNINGSLAG: HIL håndball ønsker å legge til rette fr satsning fr aktuelle lag fra 15-årsalderen. Det er styret sm avgjør hvilke lag dette skal gjelde. HIL håndball-styret sin vurdering i frhld til satsningslag er basert på bl.a.: Spillernes utvikling g sprtslige kvaliteter. Lagets hldninger, ønsker g innsatsvilje. Antall spillere. En helhetlig vurdering av laget. Alder: Det aktuelle laget Mål: Delta i Bring Delta i Sør-Nrge serien Metder: -Klubben avklarer det øknmiske rundt laget. -Laget få tildelt egne dugnader. -Skape et trenerteam med aktuell kmpetanse. -Lagen en aktivitetsplan sm blir presentert spillerne. - Ulike treningsalternativer (hall/treningsstudi/skgen sv). - Arrangere treningsleir? - Deltagelse i ulike cuper. - Hspitering på eldre lag. -- Nivådele spillerne. - Tillatt med ulik spilletid. - Åpner pp fr å hente inn spillere fra andre klubber. Filsfi: De sm ønsker å satse skal få en arena hvr de kan utvikle sine spillerferdigheter.

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer