BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

2 FORORD FORSLAG TIL VEDTAK ØKONOMIPLAN BUDSJETT UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN OG FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN FOR OMSTILLINGS OG KOSTNADSREDUKSJONER HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN ØKONOMIPLANENS DRIFTSDEL KOMMUNENS FRIE INNTEKTER, EKSTERNE OG INTERNE FINANSIELLE TRANSAKSJONER DRIFTSRAMMER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS-/STØTTEFUNKSJONER OG RESULTATENHETER INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ) FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN BEFOLKNINGSUTVIKLING FAUSKE KOMMUNE, KOMMUNENS ØKONOMI (STR.PRP. NR.1 ( ) STATSBUDSJETTET.) NÆRMERE OM KOMMUNENS FRIE INNTEKTER LÅNEGJELD, RENTE- OG AVDRAGSBELASTNING PRIS, LØNNS- OG PENSJONSFORUTSETNINGER, RENTESATS LIKVIDITET RESULTATENHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANKOMMENTARER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS- OG STØTTEFUNKSJONER POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER ADMINISTRATIV LEDELSE OG STYRING ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER FLYKTNINGEKONTORET KIRKELIG FELLESRÅD SERVICETORGET ADM. SKOLE - FELLES FINNEID NÆRMILJØSENTER KOSMO OPPVEKSTSENTER SULITJELMA OPPVEKSTSENTER VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER VESTMYRA BARNEHAGE VESTMYRA SKOLESENTER FAUSKE SENTRALSKOLE. (2910) 55 2

3 6.15 VOKSENPEDAGOGISK SENTER ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER KULTUR HELSE RESULTATOMRÅDER PLEIE OG OMSORG SOSIAL VEI, VANN OG AVLØP BYGG/EIENDOM PARK- OG IDRETT BRANN, FEIING, PARKERING PLAN OG NÆRING 95 FAUSKE KIRKELIGE FELLESRÅD 99 3

4 Forord. I dette dokument legges frem budsjett for 2005 og økonomiplan for perioden Som tidligere år legges det opp til at kommunestyret skal vedta mål og premisser, herunder inntekter og de totale utgiftsrammer for resultatenhetene samt stabs- og støttefunksjoner er andre år at kommunen er organisert etter resultatenhetsmodellen. Budsjettet 2004 var første år at det ble utarbeidet etter resultatenhetsmodellen. Omorganisering 2003 og nytt budsjett for 2004 for resultatenhetene, innebar en del usikkerhet i fordeling av rammer. Regnskapsåret 2004 har medført betydelige justeringer i forhold til budsjettet. Med de erfaringer man har fått gjennom budsjett og regnskap for 2004, skal budsjettrammer 2005 være riktig i forhold til det som forventes å være reell drift av resultatenhetene. Kommunestyrets økonomiplanvedtak er bindende for budsjettåret Det generelle er at økonomiplandokumentet for de neste tre år, er retningsgivende for kommunen. Regnskapsresultatene for årene 2000, 2002 og 2003, har til sammen opparbeidet et akkumulert merforbruk på i alt 29,99 mill. kroner som skal inndekkes i løpet av økonomiplanperioden. Ved at kommunen ikke har maktet å dekke inn merforbruket i 2000, er nå Fauske kommune kommet inn i ROBEK-registeret. Det vil si at kommunen i henhold til kommunelovens bestemmelser, er underlagt Fylkesmannens utvidete kontroll og tilsyn. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK-registeret, ha en forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner. Det er forståelse for at en omstillingsprosess vil måtte gå gjennom hele økonomiplanperioden. Den forpliktende tiltaksplanen løper også gjennom hele økonomiplanperioden. Til forskjell fra tidligere økonomiplaner, vil de siste tre årene i økonomiplanen, langt på vei vil være bindende på samme måte som for budsjettet Som en del av økonomiplanen, er forpliktende plan en selvstendig del av økonomiplandokumentet 1. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner er beskrevet i kapittel 3.1. Kommentarer til budsjett og økonomiplan er delt inn i seks deler. Kapittel 1 viser forslag til vedtak for budsjett 2005 og økonomiplan. Kapittel 2 gir en oversikt over styringssignaler som ligger i budsjettet og det som er økonomiplanen for de neste tre år, Kapittel 3 gir en oversikt over hovedgrepene i økonomiplanen. Kapittel 4 beskriver hovedtallene i budsjett og økonomiplan mens kapittel 5 gir informasjon om forutsetningene som ligger til grunn for budsjett og økonomiplan. Hele kapittel 6 omhandler budsjett og økonomiplankommentarer fra resultatenheter inklusive rådmannens stabs- og støttefunksjon og politisk virksomhet. Ny organisering med mange deltakere (resultatenheter) samt endret prosess med høy politisk deltakelse gjennom hele budsjettprosessen, fører til at tidsrammene for ferdigstilling av plandokumentene blir ille presset, noe som lett fører til forsinkelse. 1 Jamfør kapittel 3.1 4

5 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett Budsjett 2005 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2005 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. 4. Budsjettrammer for 2005 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2005 legges det opp til en samlet låneramme på 10,2 mill. kroner til følgende tiltak: Investeringer 2004 Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei 200 Sum låneopptak Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 40 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. o Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr ,00 o Godtgjørelse varaordfører settes til til kr , Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner er bindende for hele planperioden. 5

6 2.0 Utfordringer og retningslinjer Det er andre år at økonomiplan legges fram hvor ny organisasjonsmodell ligger til grunn. Borte er sektorene og man har flatet ut organisasjonen med resultatenhetsmodell med tilhørende ledelse, stabs- og støttefunksjoner. Nedenfor følger de prinsipper som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan for perioden og som vil være retningsgivende i kommunens tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Strategiske utfordringer. - Sikre kommunens tilgang på penger og effektiv bruk av dem, herunder: - Definere oppgaver og tjenestekvalitet. - Vurdere betalingsformer - utvikle omstillingsevne - Sørge for kvalifisert arbeidskraft og kompetanseutvikling. - Sikre en helhetlig og miljørettet utbyggingsstrategi basert på effektiv arealutnyttelse og et godt transporttilbud. Overordnete mål for kommunal tjenesteproduksjon. Tjenestetilbudet skal: - Tilpasses innbyggernes behov og definere med hensyn til omfang og kvalitet. - Være kostnadseffektivt - Utføres av den operatør som gir best tjenestekvalitet pr. krone, pengene følger brukeren vurderes. - Tilby valgmuligheter. Barn og unge. - Alle barn og unge skal: - Ha trygge og stimulerende oppvekstvilkår med familien set et sentralt element. - Ha gode muligheter for lek og tilegnelse av kunnskap og ferdigheter. - Oppleve reglemessig gleden ved å lykkes med noe. Alle unge skal - Involveres i eget lokalmiljø. - Stimuleres/gis muligheten til å engasjere seg i samfunnet og ta ansvaret for egt liv. - Oppleve et mangfold av aktiviteter og møteplasser etablert på de unges premisser. Kommunen skal ha et spesielt ansvar for barn og unge som: - Har psykiske eller fysiske funksjonshemninger. - Er utsatt for omsorgssvikt. - Har atferdsproblemer. - Utøver vold eller rusbruk - Er enslige. Voksne. For voksne legges forholdene til rette for: 6

7 - En felleskapskultur som bidrar til det oppleves verdifullt å bo i et lokalsamfunn med nære sosiale relasjoner og der voksne tar ansvar for seg selv og sine nærmeste og engasjerer seg i samfunnet. - Et differensiert tilbud av arbeidsplasser. - Videreutvikling av et sikkerhetsnett for innbyggere som har et vanskelig liv. Eldre. Forholdene legges til rette for at de eldre: - Sikres en verdig alderdom. - Tar ansvar for sin livssituasjon og deltar i arbeidslivet så lenge de ønsker. - Opplever et meningsfylt liv i et lokalmiljø der de inkluderes og kan bidra med sin kunnskap og livserfaring. - Tar ansvar i forhold til å forebygge tilstander som kan redusere egen livskvalitet - Er sikret kvalitetsmessig god bistand der innhold og omfang dekker behovet når det oppstår, herunder: - Tiltak som fremmer hjelp til selvhjelp og rehabilitering. - Hjemmebasert omsorg som gjør det mulig å bo hjemme lengst mulig. - Døgnbasert omsorg når dette er nødvendig. 2.1 Kommuneplanens forutsetninger. Strategisk del, vedtatt i kommunestyret 5. april2001) Kommuneplanen skal, i henhold til plan- og bygningsloven, være en samordnet plan for utvikling av kommunen som lokalsamfunn og hvordan kommunen som organisasjon skal innrette seg for at lokalsamfunnet skal utvikle seg i ønsket retning. Kommuneplanen skal samordne den fysiske, økonomiske, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen skal utgjøre det overordnede ledd i Fauske kommunes plansystem og legger føringer for det øvrige planarbeidet. I Fauskes kommuneplan, strategisk del for , vedtatt av kommunestyret 5. april 2001, er det formulert en visjon for fremtidens Fauske. Videre er det utpekt tre strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot. Målformuleringen i kommuneplanen er tredelt. For det første er det fastlagt overordnede mål for den kommunale tjenesteproduksjon. For det andre er det utformet livssyklusmål for barn og unge, voksne og eldre. Visjon og mål i Fauske kommune 1. Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing inne næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. - Utnytte sine fordeler mht. til arealer, geografifisk beliggenhet og kommunikasjonsmessige knutepunkt. 2. Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud. 7

8 - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innenfor forebygging og rehabilitering. - Udanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning. 3. Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle. - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegger for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. - Bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen.) - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer. Hovedmålene omhandler de elementer som må være tilstede for at innbyggerne skal ha det godt i Fauske kommune. Dette omfatter mellom annet å ha et meningsfylt økonomisk innkomme, ha nærhet og tilgang til servicetilbud som må eksistere for at innbyggerne skal kunne trives og føle seg trygge samt ha noe meningsfylt å fylle fritiden med. På samme tid henger hovedmålene sammen. Man må et livskraftig næringsliv og økonomisk innkomme for å kunne vedlikeholde og utbygge tjenestetilbudet overfor kommunens innbygger. Trivsel og trygghet er stimulanser som fører til og skaper en positiv utvikling for Fauske kommune og dens innbyggere. 8

9 3. Hovedgrepene i økonomiplanen og forpliktende tiltaksplan. 3.0 Hovedgrepene i økonomiplanen. Rådmannen konstaterer at kommunens økonomiske handlingsrom er sterkt svekket. Budsjett og regnskapsåret 2004 skulle være med å bedre handlingsrommet. Dog har utviklingen i kommunens frie inntekter på lik linje med mange andre kommuner, vært sviktende, og man har da ikke opplevd en bedring i økonomiske vilkår slik det var forventet i budsjettet for Dermed er ikke komunens økonomiske situasjon bedre enn det som har vært tilfelle for de senere år. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner har vært retningsgivende for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Det er få kutt i tjenesteytingen. Budsjett 2005 og økonomiplan er optimalisert for å kunne opprettholde nivå på kommunal tjenesteyting. Budsjett og økonomiplanen opererer med et resultat som tilfredsstiller at kommunen innenfor økonomiplanperioden dekker inn tidligere opparbeidete merforbruk. I henhold til forpliktende tiltaksplan er det forutsetningen av økt momsrefusjon generert ved investering, skal anvendes til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. I den grad det foreligger merinndekning av tidligere års merforbruk, er det forutsetningen resterende inntekter anvendes styrking av likviditetsreserve. Kommunens likviditet har tradisjonelt vært anstrengt. Opparbeidete underskudd for årene 2000, 2002 og 2003 på 29,9 mill. kroner samt utlegg til dekning av ikke utgiftsførbare pensjoner har gitt som resultat at likviditetssituasjonen er særlig vanskelig. Inndekking av tidligere års merforbruk er med på å bedre kommunens likviditet. Rådmannens vurdering er at det er behov for at underskuddsinndekkingen skulle skjedd på kortere tid enn økonomiplanperioden og at det skulle vært midler i økonomiplanen til styrking av likviditeten. Økonomiplanen har ikke gitt åpning til for strykning av likviditetsreserven. Fauske kommune har de to siste regnskapsårene, dvs og 2003, foretatt investeringer som beløper seg til i alt 132,1 mill. kroner. I budsjett for 2004 er investeringer redusert til 10,2 mill. kroner. Med bakgrunn i manglende finansieringsgrunnlag, ble alle investeringer med unntak av selvkostområdet og aksjon skolevei fjernet fra budsjettet for Med unntak av 2005, som har 1,0 mill. kroner ekstra til lisenser og utstyr (IKT), er investeringsnivået for 2004 er videreført gjennom hele planperioden. Det vil si at det er foreslått investeringer på 10,2 mill. kroner (2005; 11,2 mill. kroner) for hvert av årene i planperioden eller til sammen 42,8 mill. kroner i hele planperioden. Herav gjelder 10,0 mill. kroner investeringer innenfor selvkostområdet og 0,2 mill. kroner til aksjon skolevei. Denne opprettholdes med bakgrunn i de tilskudd som dette utløser. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader oppveies av andre effektiviseringstiltak. Driftsutgiftene øker med 4,05 mill. kroner deflatert fra 2004 og til Resultatenhetenes budsjettrammer ligger på samme nivå for alle årene De frie inntektene utgjør sammenliknet med 2004, øker med 18,8 mill. kroner. Netto inntektsøkning dekker opp for økte finansielle kostnader og inndekking av tidligere år merforbruk. 9

10 3.1 Forpliktende tiltaksplan for omstillings og kostnadsreduksjoner. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Forpliktende tiltaksplan for Fauske kommune er utviklet foran og parallelt med budsjett og økonomiplan for perioden Vedrørende omstilling og kostnadsreduksjoner er følgende tiltak gjennomførte: 1. Fra budsjett Nedbemanning i 2004 skulle gjennomføres med 12,4 stillinger og 7 mill. kroner, tilsvarende 23 stillinger og 4,8 stillinger på PU. Totalt reduserte 2004 ble da 40,2 stillinger. 2. Av de 40,2 stillinger er ikke følgende gjennomført: a. Turnuskandidat fysioterapi. Kommunen er forpliktet til å ta i mot turnuskandidater og vil i 2005 ha turnuskandidat i et halvt år. b. Pleie- og omsorg skulle reduseres med 8,5 årsverk. Denne reduksjonen er gjennomført med unntak av 0,85 stilling i sentrum. Omleggingen ved drift av nye Helsetunet og turnustilpasninger til dette har gjort at man ikke har klart å redusere fullt ut. c. Skole/skolefritidsordninger/barnehager skulle redusere med i alt 12,05 stillinger. Denne reduksjonen er gjennomført med følgende unntak: i. SFO redusert med ytterligere en stilling. ii. Skole mangler reduksjon på en stilling. 0,4 stillinger relateres til elev med særskilte behov på en enhet. 0,4 stillinger relateres til interne omdisponeringer på en enhet med 100 % stilling som skolekurator. Denne justeres ned til 35 % i d. Reduksjon på Fauskeeidet skole med 1,8 stillinger kommer i tillegg til dette, mens reduksjonen på 0,5 stilling i SFO er inklusive reduksjonen på 1 stilling. Nedbemanningen på totalt 40,2 stillinger er derfor i hovedsak gjennomført. Omplasseringer m.v. er benyttet for å foreta bemanningsreduksjoner uten å måtte gå til oppsigelser. 3. Barnehager er redusert i budsjett 2005 med åtte årsverk fordelt på 16 stillinger. 4. Legekontor Sulitjelma reduseres med 0,9 årsverk. 5. Vakanse i stillinger tilsvarende 2,0 mill. kroner. Det tilsier at til enhver skal 7 stillinger stå i vakanse. 6. Inndekking av tidligere års merforbruk på 29,9 mill. kroner, gjøres innenfor økonomiplanperioden. Plan for inndekking av tidligere års merforbruk. (Alle tall i hele 1000 kroner.) Inndekn. tild. års merforbruk Alle tall i hell 1000 kroner (nominelt) 7. Dersom det på grunn av nye investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, genereres momsrefusjon, forutsettes økt momsrefusjon å gå til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom oppdekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, forutsettes det at resterende inntekter anvendes til styrking likviditetsreserve. 10

11 8. Investeringer settes til et minimum. I utgangspunktet vil det kun bli foretatt investeringer innenfor selkostområdet og aksjon skolevei. Det legges også opp til at fornyelser av lisenser (IKT) og nødvendige investeringer for å holde driften i gang finansieres ved driftsmidler. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. 9. Det er budsjettert med en 100 % barnevernsstilling på enhet sosial. Ut over dette er det ingen nye stillinger. På pleie/omsorg er det på enhet vest i sentrum og enhet Valnesfjord, ikke tilstrekkelig sykepleierdekning. For å oppnå dette bør det tilføres 180 % sykepleierstilling med 100 % til enhet sentrum vest og 80 % til enhet Valnesfjord. Rådmannen har ikke funnet plass i dette for budsjett 2005 og senere år i økonomiplanen. 10. Alle ikke lovpålagte oppgaver kartlegges, gjennomgåes og vurderes fjernet fra kommunal tjenesteyting. 11. Alle betalingssatser for kommunal tjenesteyting økes til det som normativt kan kreves som maksimalpriser. 12. Utvidet økonomisk kontroll og oppfølging. Heri ligger: a. Resultatenhetenes plikt til å søke løsninger på økonomiske avvik innenfor eget ansvarsområde. b. Resultatenhetenes månedlige økonomirapporteringer til rådmannen. c. Kvartalsmeldinger til formannskap og kommunestyre. d. Rådmannens utvidete rapporteringsplikt til formannskap og kommunestyre ved særlige økonomiske avvik som ikke kan løses innenfor rådmannens myndighet. 11

12 4 HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN. 4.1 Økonomiplanens driftsdel. Hovedtallene i forslag til økonomiplan fremgår av tabell nr. 1 og 2. Forutsetningene for budsjettet 2005 og økonomiplanen var tilpasninger mellom kommunens inntekter og utgifter, samt behovet for å dekke opp tidligere års merforbruk. Resultatenhetenes rammer ble satt til være lik budsjett for 2004 for generelle utgifter.lønn og sosiale kostnader skulle beregnes etter faktiske lønnskostnader etter det lokale lønnsoppgjøret Inntektene på sin side er satt lik den generelle prisstigningen Kommunens frie inntekter, eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 viser kommunens frie inntekter, samt eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum rammeområder Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatter Rammetilskudd og andre statlige tilskudd Generelt tilskudd flyktninger Mva.kompensasjon Inv.komp. grunnskolen Inv.kompensasjon helse/eldre Premieavvik pensjoner Brutto driftsresultat Renter på løpende lån Renteinntekter og aksjeutbytte Avdrag løpende lån Netto driftsresultat Anvendelse netto driftsresultat Overføring til investeringsbudsj Dekning tidl Avsetning til likv.reserve Interne transaksjoner. (inkl. fond) Mer-/mindreforbruk Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Skatt på formue og inntekt. Som et ledd i omleggingen av inntektssystemet har Stortinget lagt til grunn den delen skattene utgjør av de samla inntektene til kommunesektoren, skal øke til 50% innen I 2004 er 12

13 denne skattedelen utregnet til 48%. Departementet legger opp til å øke denne prosentandelen til 50% allerede i Skattøren for kommuner 2004 er satt til 13,2%. Samme skattøre for 2005 er foreslått opprettholdt. Etter at kommuneproposisjonen for 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 ble lagt fram, er det kommet ny informasjon om skatteingangen som tilsier lavere skatteinntekter for kommunesektoren i 2004 enn det en regnet med i revidert nasjonalbudsjett. I nasjonalbudsjettet 2005 er det lagt til grunn at skatteinntektene blir om lag 1 mrd. kroner lavere enn overslaget i revidert nasjonalbudsjett, fordelt med om lag 800 mill. kroner på kommunene og 200 mill. kroner på fylkeskommunene. Det blir ikke foreslått kompensasjon for skattesvikten. Skatt på formue og inntekt er foreslått økt 156,75 mill. kroner i henhold til de beregninger gjort i beregningsteknisk dokumentasjon 2 til Str.prp. nr. 1 ( ) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Skatteinntekter beregnet for 2005, er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Med det som er nevnt ovenfor, og sett i sammenheng med skatteinntekter for årene 2003 og 2004, knyttes det da usikkerhet til om kommunen virkelig kommer til å få skatteinntekter lik det som gitt i beregningsteknisk dokumentasjon. Eiendomskattene. I 2004 ble områdene til eiendomsskattelegging, utvidet til å gjelde Valnesfjord og Sulitjelma. I henhold til Fauske kommunes prinsipper om eiendomsskattelegging av eiendommer i Fauske kommune, vil eiendomsskatteinntektene holde seg stabilt gjennom hele økonomiplanperioden. Rammetilskuddet. Tabell 1a viser anslag på kommunenes frie inntekter i Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter), rammetilskudd og løpende skatteutjevning. Videre viser tabell 1a anslag på inntektsveksten korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer m.m. er å gjøre tallstørrelsen for de to årene sammenlignbare. Tabellen er i nominelle kroner. Prisveksten er anslått til 3,2 prosent. Tabell nr. 1a. Anslag på frie inntekter 2004 Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2004 Anslag på frie inntekter 2005 Veksten fra Vekst i prosent fra (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (i %) Fauske ,3 Nordland ,9 Hele landet ,3 2 Jfr. Kommunal- og regionaldepartementet, rundskriv H-23/04. 13

14 I forhold til Nordland og landet for øvrig, kommer Fauske kommune uheldig ut med redusert inntekt på 5,641 mill. kroner sett i forhold til Det er ulik vekst mellom kommuner fra 2004 til 2005 som kan skyldes flere forhold. De viktigste vil være: - Virkningene av endringene i inntektssystemet - Tilbakeføring av selskapsskatt og omlegging av inntektsutjevning - Økning av skatteandelen - Endringer i tildelingen av ordinært skjønn - Virkningen av nyere kriteriedata Innbyggertilskuddet inkludert utgiftsutjevning og inntektsutjevning skal i 2005 baseres på befolkningstall per I de beregningene som presenteres her er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per , da befolkningstall per ikke foreligger på nåværende tidspunkt. Den enkelte kommune må selv utarbeide et anslag over hvor mye mer/mindre den antar at den vil få i innbyggertilskudd når nyere befolkningstall legges til grunn for innbyggertilskuddet. I kommunens beregninger er det forutsatt ingen endring i folketallet fra 2004 og til Samme folketall er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Dette gjøres i større grad i 2005 enn i 2004, mens praksisen varierer betydelig mellom forskjellige fylker. Blant annet i Nordland fylke er det mange kommuner med en negativ vekst fra 2004 til 2005 som kan tilbakeføres til ikke utbetalt ordinært skjønn. Dette illustreres ved at det ufordelte skjønnet i Nordland er betydelig høyere enn i tidligere år. Veksten på fylkesnivå for Nordland er om lag like høyt som veksten på landsbasis hvis man tar det ufordelte skjønn med i beregningen. Sum rammetilskudd,løpende skatteutjevning og selskapsskatt, er beregnet til 106,6 mill. kroner i 2005, og er videreført med samme beløp gjennom hele planperioden. Her er også beregnet inn det kommunen kommer til å få i skjønnsmidler i det øyeblikk kommunen overfor Fylkesmannen, har en tilfredsstillende forpliktende plan å vise til. Skjønnsmidler er her beregnet til 12,7 mill. kroner. Skjønnsmidlene inneholder skjønnsmidler basert på 60% av hva kommunen fikk i frie skjønnsmidler i 2004, da beregnet til 0,54 mill. kroner. Arbeidsgiveravgiften er økt fra 7,3% i 2004 og til 9,5% i I skjønnsmidlene ligger det derfor kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift med 12,2 mill. kroner. Momsrefusjonen og momskompensasjon er beregnet å utgjøre 16,2 mill. kroner. Herav gjelder 5,0 mill. kroner momskompensasjon for 2003 som inntektsføres i regnskapet for Refundert moms etter den nye momsrefusjonsordningen som trådte i kraft 2004, beløper seg til 11,2 mill. kroner. Dette er sammenfallende med hva kommunen kommer til å få i momsrefusjon for Dersom man i 2005 gjennomfører investeringsprosjekter som Fauske Helsetun eller Fauske Svømmehall, vil det føre til at man aggregerer ytterligere inntekter i form av økt momsrefusjon. Økte momsrefusjoner som konsekvens av investeringer forutsettes anvendt til forsert inndekning av tidligere års merforbruk eller styrking av likviditetsreserve. Både i forhold til pensjonspremier i SPK og KLP, operer man nå med premieavvik pensjoner hvor det ikke er adgang til å utgiftsføre i budsjettet for det enkelte år. Ikke utgiftsførbare pen- 14

15 sjoner (med fradrag for avskrivninger), er satt 7,0 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift årlig i økonomiplanen. Det er alltid usikkerhet til dette, da det er knyttet opp til den informasjon som er kommet fra pensjonsordningene som kommunen er tilsluttet. Først mai året etter regnskapsavslutningen settes den faktiske pensjonskostnaden. Grunnrenten i pensjonsfondene er nå justert ned fra 3,5 % til 3,0%, noe igjen som er kostnadsdrivende i forhold til de pensjonspremier kommunene betaler. Inndekking av tidligere års merforbruk. Inndekking av tidligere års merforbruk. Med hjemmel i i kommunelovens 48-4, kan kommunen velge å dekke inn tidligere års merforbruk over 3 år dersom særlige forhold tilsier det. Budsjett 2004 forutsetter inndekking av tidligere års merforbruk med 3,679 mill. kroner av et totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for 2004, antar rådmannen at regnskapsresultatet for 2004, ikke gir mulighet til inndekking av merforbruk for tidligere år. Tabell nr. 1b viser hvordan inndekking tidligere års merforbruk er foreslått inndekt. Tabell nr 1b Nominelt Defaltert (2%) Alle tall i hele 1000 kroner. I budsjett for 2005 og økonomiplan er det derfor innarbeidet inndekking av totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Herav inndekkes 4,965 mill. kroner i 2005, og 8,345 mill. (nom.) kroner for hvert av årene Dersom regnskapet for 2004 gir inndekking av underskudd fra tidligere år, forutsettes det at nedbetalingsplan fortsettes slik bestemt i økonomiplanen. Dersom det er udisponerte bevilgninger til inndekking av tidligere års merforbruk ved enden av økonomiplanperioden, forutsettes disse å gå til styrking likviditetsreserve. Ved eventuelle nye investeringer i som generer momsrefusjon, forutsettes det at dette går til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom inndekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, anvendes overskytende til å styrke likviditetsreserven. Likviditet. Kommunens likviditet er tenderer mot å være uforsvarlig anstrengt. Tradisjonelt har kommunen slitt med en vanskelig likviditetssituasjon. Akkumulerte underskudd samt ikke utgiftsførbare pensjoner som er likviditetsbelastende, har hatt som konsekvens at likviditeten er blitt ytterligere forverret. Inndekking av tidligere års merforbruk bidrar til å lette trykket noe. Ideelt sett burde underskuddsinndekking betydelig høyere i de første årene i økonomiplanperioden samt at det hadde vært avsetninger til styrking av likviditetsreserven. 15

16 4.1.1 Driftsrammer politisk virksomhet, rådmannens stabs-/støttefunksjoner og resultatenheter. Som tidligere år, står utfordringene i kø når økonomien er så vanskelig som det er tilfellet i Fauske kommune. Med 2004 er året hvor Fauske kommune aktivt er inne i en omstillingsprosess for å rette opp et åpenbart misforhold mellom det som er kommunens inntekter og utgifter. Det er erkjennelse at en slik snuoperasjon vil måtte gå over flere år, og derfor er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Nytt for 2004 er at Fylkesmannen i Nordland har anmodet alle ROBEK-kommuner i Nordland om å utarbeide en forpliktende tiltaksplan som detaljert beskriver hvordan kommunene skal gjenopprette gode økonomiske forhold. Utarbeidelse av forpliktende tiltaksplan er gjort parallelt med budsjett og økonomiplan og har vært retningsgivende for de grep som er gjennomførte i budsjett og økonomiplan. Virksomhet er her definert som alle funksjoner/tjenester som ikke er relatert til resultatenheter. Blant annet gjelder det politisk virksomhet og Fauske kirkelige fellesråd. I budsjett 2005 er faktiske lønnskostnader til og med det lokale oppgjøret høsten 2004 lagt inn. Det generelle tillegg som trer i kraft er ikke iberegnet. Her er det i budsjettet avsatt en pott forventet lønnstillegg som dekker opp. Alle andre driftskostnader, er holdt på samme nivå som for De samme forutsetninger for årene ligger til grunn i resultatenhetenes rammer. Tabell nr. 2 viser netto rammer for resultatenheter og virksomheter. Tabell nr. 2. Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Politisk virksomhet og kontrollorganer Brann, feiing og parkering Bygg og eiendom Distrikt Nord Distrikt Sentrum Distrikt Vest Distrikt Øst Rehabilitering Administrasjon m.m. Distrikt Sulitjelma Distrikt Valnesfjord Erikstad Oppvekstsenter Fauskeeidet oppveksktsenter Finneid Nærmiljøsenter Flyktningekontoret Hauan Oppveksstenter Helse Kjøkken

17 Kosmo Oppvekstsenter Kultur Miljøtjeneste/PU Park/idrett Plan/Næring Rådmannens stab Servicetorg Skole felles Sosial Sulitjelma Oppvekstsenter Valnesfjord Oppvekstsenter Vestmyra Barnehage Vestmyra skolesenter Voksenpedagogisk senter VVA Innsparing og effektivisering Fauske kirkelige fellesråd Sum rammeområder Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Deflatert til 2005-kroner, øker driftsutgiftene med 4,05 mill. kroner fra 2004 og til Økningen i rammer til resultatenhetene relateres hovedsakelig ene og alene på økte lønnskostnader og sosiale kostnader. Blant annet gjelder det arbeidsgiveravgiften økt fra 7,3% til 9,5%. Når så kommunens frie generelle inntekter som ikke er knyttet til resultatenhetenes tjenesteyting, øker med 18,2 mill. kroner, vises et forbedret forhold mellom kommunens utgifter og inntekter. Forholdsvis større inntektsøkning finansierer økte rente- og avdragsomkostninger samt inndekking av tidligere års merforbruk. På grunn av budsjett- og regnskapsmessige tilpasninger fra 2003 til 2004, er det her valgt å se tjenestene som gjelder pleie, omsorg og hjelp i og utenfor institusjon for resultatenhetene distrikt sentrum, vest og øst samt rehabilitering under ett. De resultatenhetene som har økning i sine nettorammer er i hovedsak innenfor pleie og omsorg, både i og utenfor institusjon. En større del av dette tilskrives nedlegging av kjøkken og at Galvano i 2005 vil stå for matleveransene. Resultatenhetene innenfor skole, barnehage og SFO har også rammene økt i forhold til Her er lønnsoppgjøret for lærere som har vært kostnadsdrivende. For å tilpasse rammene til kommunens inntekter i økonomiplanen er følgende innsparingstiltak innarbeidet i rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag: Barnehagene, bemanningsreduksjoner på alle barnehager tilsvarende 2,7 mill. kroner inklusive sosiale kostnader. Sum sykepengerefusjon er økt med 3,0 mill. kroner netto (med fradrag for vikarer ved sykdom) uten at det er tillagt resultatenhetene. Budsjettert sykepengerefusjon er for lavt beregnet totalt for hele kommunen basert på tall som foreligger. Det forutsettes administrativ omfordeling gjennom året. Vakanse i ledige stillinger som skal tilsvare 7 årsverk eller 2,0 mill. kroner. 17

18 Kultur, reduksjon i tilskudd og tiltak, kr ,00 3. Nedlegging av Sulitjelma legesenter, innsparing kr ,00. Nedlegging av bistasjoner brann, innsparing kr ,00. Omsorgslønn er foreslått redusert med 0,5 mill. kroner. Tidligere års merforbruk er redusert for Redusert inndekning av tidligere års underskudd i 2005 er kompensert ved økt underskuddsinndekning for , slik at hele tidligere års merforbruk likevel er dekt innenfor økonomiplanperioden. For møte tillegget etter de lokale forhandlinger er det i budsjettet avsatt en post på 1,2 mill. kroner til å dekke opp for merkostnader. De bemanningsreduksjonene som ble gjennomført i budsjett for 2004, 40,2 stillinger, er videreført gjennom hele planperioden. Det er i tillegg budsjettert en 100% barnevernstilling på enhet sosial. For øvrig forutsetter budsjett og økonomiplan samme nivå og kvalitet på kommunal tjenesteyting som i Investeringsbudsjett (budsjett og økonomiplan ). Investeringsbudsjettet er basert på de enkelte byggeprosjekter og er ikke fordelt på de tjenester eller resultatenheter, da dette reguleres til de respektive ansvars- og tjenesteområder når disse tas i bruk etter ferdigstillelse. Investeringene er foreslått redusert til et minimum. Beveggrunn for forslaget til et minimalt investeringsbudsjett ligger i kommunens generelle vanskelige økonomiske situasjon og forpliktende tiltaksplan. Kommunens evne til å svare nye finansielle kostnader som et resultat av nye investeringer er svak. Lavere investeringsnivå gir lavere finansielle kostnader (renter og avdrag), og vil dermed være med på å lette trykket på kommunens driftsøkonomi. Tabell nr. 3 viser foreslåtte investeringer for årene Tabell nr. 3. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter IKT Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei Sum investeringer Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. Det er i 2005 foreslått investeringer på IKT-siden med i alt 1,0 mill. kroner. Dette gjelder fornyelser av lisenser (IKT) og investeringer for å opprettholde driften. Er finansiert med driftsmidler. 3 Jamfør kommentarer resultatenhet kultur. 18

19 Innenfor selvkost-området er det foreslått investeringer innenfor vannforsyning med 8,0 mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. For avløp og avløpsnett er det foreslått investeringer med 2, mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. Aksjon skolevei er ikke innenfor selvkost-området. Det er likevel foreslått investeringer med 0,2 mill. kroner for hvert år gjennom hele planperioden. Kommunens egenandel på 0,2 mill. kroner utløser tilskudd på 0,8 mill. kroner. Øvrige investeringer i henhold til gjeldende økonomiplan er foreslått fjernet. Tabell nr. 3a gir en oversikt over de investeringsprosjekter som er falt ut. Tabll nr. 3. Investeringsprosjekter. IKT Vestmyra Skolesenter Fauske svømmehall Fauske 100-årshistorie Paviljong Hauan Rehabilitering Sulitjelma skole Planleggingsmidler Vei (spleiselag) Sikring bygninger Sulitjelma (1,6 mill. kr.) Investeringer gjeldende IKT, er redusert med 0,5 mill. kroner i henhold til gjeldende økonomiplan. Finansiering investeringer. I Fylkesmannens godkjenning av budsjettet for 2004, ble godkjenning av lån avgrenset til å gjelde innenfor selvkostområdet og aksjon skolevei. Investeringer for 2004 ble da nedjustert i vedtatt budsjett med 21,295 mill. kroner, fra 31,295 til 10,2 mill. kroner. Det reduserte investeringsnivået er foreslått gjennomført for hele planperioden Tabell nr. 4 viser hvordan de enkelte investeringsprosjekter er foreslått finansiert: Tabell nr. 4. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter Finansieringsbehov Bruk av lån Tilskudd m.v. Tilskudd, refusjoner m.v. vedrørende investeringer Egenkapital fra årets drift Bidrag fra årets driftsbudsjett Salg av faste eiendommer 19

20 Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. avsetninger Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Generelt, gir ikke driftsbudsjettet slike rammer at det er åpning for frigi midler til investeringer. Det er likevel for gitt løsning hvor det er foreslått overføring av driftsmidler på 1,0 mill. kroner til finansiering av investeringer IKT. Investeringsprosjektene innenfor selvkostområdene, dvs. vann og avløp, er i sin helhet foreslått finansiert ved bruk av lån. Det samme gjelder for aksjon skolevei. Finansielle kostnader til renter og avdrag på lån, er en konsekvens av kommunens investeringer og hvor stor andel som er finansiert ved bruk av lån. Tabell 5 viser hvordan finansielle kostnader utvikler seg basert på eksisterende lån og det låneopptak som er foreslått i økonomiplanen. Renter er beregnet/vektet etter sammensetningen av kommunes låneportefølge i lån på fast og flytende rente (4,5%) Tabell nr. 5. (alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner.) Renter Avdrag Under forutsetning av at kommunen ikke tar opp nye lån utover det som ligger i økonomiplanen eller ekstraordinære nedbetalinger, vil kommunen gjennom hele økonomiplanperioden ha høy rente og avdragbelastning. Først i 2009 begynner rente og avdragsbelastningen å synke. Når nye investeringsprosjekter igangsettes ved lånefinansiering, vil det da få en markant effekt på rente- og avdragskostnader. 20

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer