BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

2 FORORD FORSLAG TIL VEDTAK ØKONOMIPLAN BUDSJETT UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN OG FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN FOR OMSTILLINGS OG KOSTNADSREDUKSJONER HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN ØKONOMIPLANENS DRIFTSDEL KOMMUNENS FRIE INNTEKTER, EKSTERNE OG INTERNE FINANSIELLE TRANSAKSJONER DRIFTSRAMMER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS-/STØTTEFUNKSJONER OG RESULTATENHETER INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ) FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN BEFOLKNINGSUTVIKLING FAUSKE KOMMUNE, KOMMUNENS ØKONOMI (STR.PRP. NR.1 ( ) STATSBUDSJETTET.) NÆRMERE OM KOMMUNENS FRIE INNTEKTER LÅNEGJELD, RENTE- OG AVDRAGSBELASTNING PRIS, LØNNS- OG PENSJONSFORUTSETNINGER, RENTESATS LIKVIDITET RESULTATENHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANKOMMENTARER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS- OG STØTTEFUNKSJONER POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER ADMINISTRATIV LEDELSE OG STYRING ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER FLYKTNINGEKONTORET KIRKELIG FELLESRÅD SERVICETORGET ADM. SKOLE - FELLES FINNEID NÆRMILJØSENTER KOSMO OPPVEKSTSENTER SULITJELMA OPPVEKSTSENTER VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER VESTMYRA BARNEHAGE VESTMYRA SKOLESENTER FAUSKE SENTRALSKOLE. (2910) 55 2

3 6.15 VOKSENPEDAGOGISK SENTER ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER KULTUR HELSE RESULTATOMRÅDER PLEIE OG OMSORG SOSIAL VEI, VANN OG AVLØP BYGG/EIENDOM PARK- OG IDRETT BRANN, FEIING, PARKERING PLAN OG NÆRING 95 FAUSKE KIRKELIGE FELLESRÅD 99 3

4 Forord. I dette dokument legges frem budsjett for 2005 og økonomiplan for perioden Som tidligere år legges det opp til at kommunestyret skal vedta mål og premisser, herunder inntekter og de totale utgiftsrammer for resultatenhetene samt stabs- og støttefunksjoner er andre år at kommunen er organisert etter resultatenhetsmodellen. Budsjettet 2004 var første år at det ble utarbeidet etter resultatenhetsmodellen. Omorganisering 2003 og nytt budsjett for 2004 for resultatenhetene, innebar en del usikkerhet i fordeling av rammer. Regnskapsåret 2004 har medført betydelige justeringer i forhold til budsjettet. Med de erfaringer man har fått gjennom budsjett og regnskap for 2004, skal budsjettrammer 2005 være riktig i forhold til det som forventes å være reell drift av resultatenhetene. Kommunestyrets økonomiplanvedtak er bindende for budsjettåret Det generelle er at økonomiplandokumentet for de neste tre år, er retningsgivende for kommunen. Regnskapsresultatene for årene 2000, 2002 og 2003, har til sammen opparbeidet et akkumulert merforbruk på i alt 29,99 mill. kroner som skal inndekkes i løpet av økonomiplanperioden. Ved at kommunen ikke har maktet å dekke inn merforbruket i 2000, er nå Fauske kommune kommet inn i ROBEK-registeret. Det vil si at kommunen i henhold til kommunelovens bestemmelser, er underlagt Fylkesmannens utvidete kontroll og tilsyn. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK-registeret, ha en forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner. Det er forståelse for at en omstillingsprosess vil måtte gå gjennom hele økonomiplanperioden. Den forpliktende tiltaksplanen løper også gjennom hele økonomiplanperioden. Til forskjell fra tidligere økonomiplaner, vil de siste tre årene i økonomiplanen, langt på vei vil være bindende på samme måte som for budsjettet Som en del av økonomiplanen, er forpliktende plan en selvstendig del av økonomiplandokumentet 1. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner er beskrevet i kapittel 3.1. Kommentarer til budsjett og økonomiplan er delt inn i seks deler. Kapittel 1 viser forslag til vedtak for budsjett 2005 og økonomiplan. Kapittel 2 gir en oversikt over styringssignaler som ligger i budsjettet og det som er økonomiplanen for de neste tre år, Kapittel 3 gir en oversikt over hovedgrepene i økonomiplanen. Kapittel 4 beskriver hovedtallene i budsjett og økonomiplan mens kapittel 5 gir informasjon om forutsetningene som ligger til grunn for budsjett og økonomiplan. Hele kapittel 6 omhandler budsjett og økonomiplankommentarer fra resultatenheter inklusive rådmannens stabs- og støttefunksjon og politisk virksomhet. Ny organisering med mange deltakere (resultatenheter) samt endret prosess med høy politisk deltakelse gjennom hele budsjettprosessen, fører til at tidsrammene for ferdigstilling av plandokumentene blir ille presset, noe som lett fører til forsinkelse. 1 Jamfør kapittel 3.1 4

5 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett Budsjett 2005 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2005 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. 4. Budsjettrammer for 2005 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2005 legges det opp til en samlet låneramme på 10,2 mill. kroner til følgende tiltak: Investeringer 2004 Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei 200 Sum låneopptak Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 40 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. o Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr ,00 o Godtgjørelse varaordfører settes til til kr , Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner er bindende for hele planperioden. 5

6 2.0 Utfordringer og retningslinjer Det er andre år at økonomiplan legges fram hvor ny organisasjonsmodell ligger til grunn. Borte er sektorene og man har flatet ut organisasjonen med resultatenhetsmodell med tilhørende ledelse, stabs- og støttefunksjoner. Nedenfor følger de prinsipper som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan for perioden og som vil være retningsgivende i kommunens tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Strategiske utfordringer. - Sikre kommunens tilgang på penger og effektiv bruk av dem, herunder: - Definere oppgaver og tjenestekvalitet. - Vurdere betalingsformer - utvikle omstillingsevne - Sørge for kvalifisert arbeidskraft og kompetanseutvikling. - Sikre en helhetlig og miljørettet utbyggingsstrategi basert på effektiv arealutnyttelse og et godt transporttilbud. Overordnete mål for kommunal tjenesteproduksjon. Tjenestetilbudet skal: - Tilpasses innbyggernes behov og definere med hensyn til omfang og kvalitet. - Være kostnadseffektivt - Utføres av den operatør som gir best tjenestekvalitet pr. krone, pengene følger brukeren vurderes. - Tilby valgmuligheter. Barn og unge. - Alle barn og unge skal: - Ha trygge og stimulerende oppvekstvilkår med familien set et sentralt element. - Ha gode muligheter for lek og tilegnelse av kunnskap og ferdigheter. - Oppleve reglemessig gleden ved å lykkes med noe. Alle unge skal - Involveres i eget lokalmiljø. - Stimuleres/gis muligheten til å engasjere seg i samfunnet og ta ansvaret for egt liv. - Oppleve et mangfold av aktiviteter og møteplasser etablert på de unges premisser. Kommunen skal ha et spesielt ansvar for barn og unge som: - Har psykiske eller fysiske funksjonshemninger. - Er utsatt for omsorgssvikt. - Har atferdsproblemer. - Utøver vold eller rusbruk - Er enslige. Voksne. For voksne legges forholdene til rette for: 6

7 - En felleskapskultur som bidrar til det oppleves verdifullt å bo i et lokalsamfunn med nære sosiale relasjoner og der voksne tar ansvar for seg selv og sine nærmeste og engasjerer seg i samfunnet. - Et differensiert tilbud av arbeidsplasser. - Videreutvikling av et sikkerhetsnett for innbyggere som har et vanskelig liv. Eldre. Forholdene legges til rette for at de eldre: - Sikres en verdig alderdom. - Tar ansvar for sin livssituasjon og deltar i arbeidslivet så lenge de ønsker. - Opplever et meningsfylt liv i et lokalmiljø der de inkluderes og kan bidra med sin kunnskap og livserfaring. - Tar ansvar i forhold til å forebygge tilstander som kan redusere egen livskvalitet - Er sikret kvalitetsmessig god bistand der innhold og omfang dekker behovet når det oppstår, herunder: - Tiltak som fremmer hjelp til selvhjelp og rehabilitering. - Hjemmebasert omsorg som gjør det mulig å bo hjemme lengst mulig. - Døgnbasert omsorg når dette er nødvendig. 2.1 Kommuneplanens forutsetninger. Strategisk del, vedtatt i kommunestyret 5. april2001) Kommuneplanen skal, i henhold til plan- og bygningsloven, være en samordnet plan for utvikling av kommunen som lokalsamfunn og hvordan kommunen som organisasjon skal innrette seg for at lokalsamfunnet skal utvikle seg i ønsket retning. Kommuneplanen skal samordne den fysiske, økonomiske, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen skal utgjøre det overordnede ledd i Fauske kommunes plansystem og legger føringer for det øvrige planarbeidet. I Fauskes kommuneplan, strategisk del for , vedtatt av kommunestyret 5. april 2001, er det formulert en visjon for fremtidens Fauske. Videre er det utpekt tre strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot. Målformuleringen i kommuneplanen er tredelt. For det første er det fastlagt overordnede mål for den kommunale tjenesteproduksjon. For det andre er det utformet livssyklusmål for barn og unge, voksne og eldre. Visjon og mål i Fauske kommune 1. Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing inne næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. - Utnytte sine fordeler mht. til arealer, geografifisk beliggenhet og kommunikasjonsmessige knutepunkt. 2. Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud. 7

8 - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innenfor forebygging og rehabilitering. - Udanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning. 3. Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle. - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegger for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. - Bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen.) - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer. Hovedmålene omhandler de elementer som må være tilstede for at innbyggerne skal ha det godt i Fauske kommune. Dette omfatter mellom annet å ha et meningsfylt økonomisk innkomme, ha nærhet og tilgang til servicetilbud som må eksistere for at innbyggerne skal kunne trives og føle seg trygge samt ha noe meningsfylt å fylle fritiden med. På samme tid henger hovedmålene sammen. Man må et livskraftig næringsliv og økonomisk innkomme for å kunne vedlikeholde og utbygge tjenestetilbudet overfor kommunens innbygger. Trivsel og trygghet er stimulanser som fører til og skaper en positiv utvikling for Fauske kommune og dens innbyggere. 8

9 3. Hovedgrepene i økonomiplanen og forpliktende tiltaksplan. 3.0 Hovedgrepene i økonomiplanen. Rådmannen konstaterer at kommunens økonomiske handlingsrom er sterkt svekket. Budsjett og regnskapsåret 2004 skulle være med å bedre handlingsrommet. Dog har utviklingen i kommunens frie inntekter på lik linje med mange andre kommuner, vært sviktende, og man har da ikke opplevd en bedring i økonomiske vilkår slik det var forventet i budsjettet for Dermed er ikke komunens økonomiske situasjon bedre enn det som har vært tilfelle for de senere år. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner har vært retningsgivende for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Det er få kutt i tjenesteytingen. Budsjett 2005 og økonomiplan er optimalisert for å kunne opprettholde nivå på kommunal tjenesteyting. Budsjett og økonomiplanen opererer med et resultat som tilfredsstiller at kommunen innenfor økonomiplanperioden dekker inn tidligere opparbeidete merforbruk. I henhold til forpliktende tiltaksplan er det forutsetningen av økt momsrefusjon generert ved investering, skal anvendes til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. I den grad det foreligger merinndekning av tidligere års merforbruk, er det forutsetningen resterende inntekter anvendes styrking av likviditetsreserve. Kommunens likviditet har tradisjonelt vært anstrengt. Opparbeidete underskudd for årene 2000, 2002 og 2003 på 29,9 mill. kroner samt utlegg til dekning av ikke utgiftsførbare pensjoner har gitt som resultat at likviditetssituasjonen er særlig vanskelig. Inndekking av tidligere års merforbruk er med på å bedre kommunens likviditet. Rådmannens vurdering er at det er behov for at underskuddsinndekkingen skulle skjedd på kortere tid enn økonomiplanperioden og at det skulle vært midler i økonomiplanen til styrking av likviditeten. Økonomiplanen har ikke gitt åpning til for strykning av likviditetsreserven. Fauske kommune har de to siste regnskapsårene, dvs og 2003, foretatt investeringer som beløper seg til i alt 132,1 mill. kroner. I budsjett for 2004 er investeringer redusert til 10,2 mill. kroner. Med bakgrunn i manglende finansieringsgrunnlag, ble alle investeringer med unntak av selvkostområdet og aksjon skolevei fjernet fra budsjettet for Med unntak av 2005, som har 1,0 mill. kroner ekstra til lisenser og utstyr (IKT), er investeringsnivået for 2004 er videreført gjennom hele planperioden. Det vil si at det er foreslått investeringer på 10,2 mill. kroner (2005; 11,2 mill. kroner) for hvert av årene i planperioden eller til sammen 42,8 mill. kroner i hele planperioden. Herav gjelder 10,0 mill. kroner investeringer innenfor selvkostområdet og 0,2 mill. kroner til aksjon skolevei. Denne opprettholdes med bakgrunn i de tilskudd som dette utløser. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader oppveies av andre effektiviseringstiltak. Driftsutgiftene øker med 4,05 mill. kroner deflatert fra 2004 og til Resultatenhetenes budsjettrammer ligger på samme nivå for alle årene De frie inntektene utgjør sammenliknet med 2004, øker med 18,8 mill. kroner. Netto inntektsøkning dekker opp for økte finansielle kostnader og inndekking av tidligere år merforbruk. 9

10 3.1 Forpliktende tiltaksplan for omstillings og kostnadsreduksjoner. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Forpliktende tiltaksplan for Fauske kommune er utviklet foran og parallelt med budsjett og økonomiplan for perioden Vedrørende omstilling og kostnadsreduksjoner er følgende tiltak gjennomførte: 1. Fra budsjett Nedbemanning i 2004 skulle gjennomføres med 12,4 stillinger og 7 mill. kroner, tilsvarende 23 stillinger og 4,8 stillinger på PU. Totalt reduserte 2004 ble da 40,2 stillinger. 2. Av de 40,2 stillinger er ikke følgende gjennomført: a. Turnuskandidat fysioterapi. Kommunen er forpliktet til å ta i mot turnuskandidater og vil i 2005 ha turnuskandidat i et halvt år. b. Pleie- og omsorg skulle reduseres med 8,5 årsverk. Denne reduksjonen er gjennomført med unntak av 0,85 stilling i sentrum. Omleggingen ved drift av nye Helsetunet og turnustilpasninger til dette har gjort at man ikke har klart å redusere fullt ut. c. Skole/skolefritidsordninger/barnehager skulle redusere med i alt 12,05 stillinger. Denne reduksjonen er gjennomført med følgende unntak: i. SFO redusert med ytterligere en stilling. ii. Skole mangler reduksjon på en stilling. 0,4 stillinger relateres til elev med særskilte behov på en enhet. 0,4 stillinger relateres til interne omdisponeringer på en enhet med 100 % stilling som skolekurator. Denne justeres ned til 35 % i d. Reduksjon på Fauskeeidet skole med 1,8 stillinger kommer i tillegg til dette, mens reduksjonen på 0,5 stilling i SFO er inklusive reduksjonen på 1 stilling. Nedbemanningen på totalt 40,2 stillinger er derfor i hovedsak gjennomført. Omplasseringer m.v. er benyttet for å foreta bemanningsreduksjoner uten å måtte gå til oppsigelser. 3. Barnehager er redusert i budsjett 2005 med åtte årsverk fordelt på 16 stillinger. 4. Legekontor Sulitjelma reduseres med 0,9 årsverk. 5. Vakanse i stillinger tilsvarende 2,0 mill. kroner. Det tilsier at til enhver skal 7 stillinger stå i vakanse. 6. Inndekking av tidligere års merforbruk på 29,9 mill. kroner, gjøres innenfor økonomiplanperioden. Plan for inndekking av tidligere års merforbruk. (Alle tall i hele 1000 kroner.) Inndekn. tild. års merforbruk Alle tall i hell 1000 kroner (nominelt) 7. Dersom det på grunn av nye investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, genereres momsrefusjon, forutsettes økt momsrefusjon å gå til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom oppdekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, forutsettes det at resterende inntekter anvendes til styrking likviditetsreserve. 10

11 8. Investeringer settes til et minimum. I utgangspunktet vil det kun bli foretatt investeringer innenfor selkostområdet og aksjon skolevei. Det legges også opp til at fornyelser av lisenser (IKT) og nødvendige investeringer for å holde driften i gang finansieres ved driftsmidler. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. 9. Det er budsjettert med en 100 % barnevernsstilling på enhet sosial. Ut over dette er det ingen nye stillinger. På pleie/omsorg er det på enhet vest i sentrum og enhet Valnesfjord, ikke tilstrekkelig sykepleierdekning. For å oppnå dette bør det tilføres 180 % sykepleierstilling med 100 % til enhet sentrum vest og 80 % til enhet Valnesfjord. Rådmannen har ikke funnet plass i dette for budsjett 2005 og senere år i økonomiplanen. 10. Alle ikke lovpålagte oppgaver kartlegges, gjennomgåes og vurderes fjernet fra kommunal tjenesteyting. 11. Alle betalingssatser for kommunal tjenesteyting økes til det som normativt kan kreves som maksimalpriser. 12. Utvidet økonomisk kontroll og oppfølging. Heri ligger: a. Resultatenhetenes plikt til å søke løsninger på økonomiske avvik innenfor eget ansvarsområde. b. Resultatenhetenes månedlige økonomirapporteringer til rådmannen. c. Kvartalsmeldinger til formannskap og kommunestyre. d. Rådmannens utvidete rapporteringsplikt til formannskap og kommunestyre ved særlige økonomiske avvik som ikke kan løses innenfor rådmannens myndighet. 11

12 4 HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN. 4.1 Økonomiplanens driftsdel. Hovedtallene i forslag til økonomiplan fremgår av tabell nr. 1 og 2. Forutsetningene for budsjettet 2005 og økonomiplanen var tilpasninger mellom kommunens inntekter og utgifter, samt behovet for å dekke opp tidligere års merforbruk. Resultatenhetenes rammer ble satt til være lik budsjett for 2004 for generelle utgifter.lønn og sosiale kostnader skulle beregnes etter faktiske lønnskostnader etter det lokale lønnsoppgjøret Inntektene på sin side er satt lik den generelle prisstigningen Kommunens frie inntekter, eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 viser kommunens frie inntekter, samt eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum rammeområder Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatter Rammetilskudd og andre statlige tilskudd Generelt tilskudd flyktninger Mva.kompensasjon Inv.komp. grunnskolen Inv.kompensasjon helse/eldre Premieavvik pensjoner Brutto driftsresultat Renter på løpende lån Renteinntekter og aksjeutbytte Avdrag løpende lån Netto driftsresultat Anvendelse netto driftsresultat Overføring til investeringsbudsj Dekning tidl Avsetning til likv.reserve Interne transaksjoner. (inkl. fond) Mer-/mindreforbruk Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Skatt på formue og inntekt. Som et ledd i omleggingen av inntektssystemet har Stortinget lagt til grunn den delen skattene utgjør av de samla inntektene til kommunesektoren, skal øke til 50% innen I 2004 er 12

13 denne skattedelen utregnet til 48%. Departementet legger opp til å øke denne prosentandelen til 50% allerede i Skattøren for kommuner 2004 er satt til 13,2%. Samme skattøre for 2005 er foreslått opprettholdt. Etter at kommuneproposisjonen for 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 ble lagt fram, er det kommet ny informasjon om skatteingangen som tilsier lavere skatteinntekter for kommunesektoren i 2004 enn det en regnet med i revidert nasjonalbudsjett. I nasjonalbudsjettet 2005 er det lagt til grunn at skatteinntektene blir om lag 1 mrd. kroner lavere enn overslaget i revidert nasjonalbudsjett, fordelt med om lag 800 mill. kroner på kommunene og 200 mill. kroner på fylkeskommunene. Det blir ikke foreslått kompensasjon for skattesvikten. Skatt på formue og inntekt er foreslått økt 156,75 mill. kroner i henhold til de beregninger gjort i beregningsteknisk dokumentasjon 2 til Str.prp. nr. 1 ( ) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Skatteinntekter beregnet for 2005, er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Med det som er nevnt ovenfor, og sett i sammenheng med skatteinntekter for årene 2003 og 2004, knyttes det da usikkerhet til om kommunen virkelig kommer til å få skatteinntekter lik det som gitt i beregningsteknisk dokumentasjon. Eiendomskattene. I 2004 ble områdene til eiendomsskattelegging, utvidet til å gjelde Valnesfjord og Sulitjelma. I henhold til Fauske kommunes prinsipper om eiendomsskattelegging av eiendommer i Fauske kommune, vil eiendomsskatteinntektene holde seg stabilt gjennom hele økonomiplanperioden. Rammetilskuddet. Tabell 1a viser anslag på kommunenes frie inntekter i Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter), rammetilskudd og løpende skatteutjevning. Videre viser tabell 1a anslag på inntektsveksten korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer m.m. er å gjøre tallstørrelsen for de to årene sammenlignbare. Tabellen er i nominelle kroner. Prisveksten er anslått til 3,2 prosent. Tabell nr. 1a. Anslag på frie inntekter 2004 Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2004 Anslag på frie inntekter 2005 Veksten fra Vekst i prosent fra (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (i %) Fauske ,3 Nordland ,9 Hele landet ,3 2 Jfr. Kommunal- og regionaldepartementet, rundskriv H-23/04. 13

14 I forhold til Nordland og landet for øvrig, kommer Fauske kommune uheldig ut med redusert inntekt på 5,641 mill. kroner sett i forhold til Det er ulik vekst mellom kommuner fra 2004 til 2005 som kan skyldes flere forhold. De viktigste vil være: - Virkningene av endringene i inntektssystemet - Tilbakeføring av selskapsskatt og omlegging av inntektsutjevning - Økning av skatteandelen - Endringer i tildelingen av ordinært skjønn - Virkningen av nyere kriteriedata Innbyggertilskuddet inkludert utgiftsutjevning og inntektsutjevning skal i 2005 baseres på befolkningstall per I de beregningene som presenteres her er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per , da befolkningstall per ikke foreligger på nåværende tidspunkt. Den enkelte kommune må selv utarbeide et anslag over hvor mye mer/mindre den antar at den vil få i innbyggertilskudd når nyere befolkningstall legges til grunn for innbyggertilskuddet. I kommunens beregninger er det forutsatt ingen endring i folketallet fra 2004 og til Samme folketall er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Dette gjøres i større grad i 2005 enn i 2004, mens praksisen varierer betydelig mellom forskjellige fylker. Blant annet i Nordland fylke er det mange kommuner med en negativ vekst fra 2004 til 2005 som kan tilbakeføres til ikke utbetalt ordinært skjønn. Dette illustreres ved at det ufordelte skjønnet i Nordland er betydelig høyere enn i tidligere år. Veksten på fylkesnivå for Nordland er om lag like høyt som veksten på landsbasis hvis man tar det ufordelte skjønn med i beregningen. Sum rammetilskudd,løpende skatteutjevning og selskapsskatt, er beregnet til 106,6 mill. kroner i 2005, og er videreført med samme beløp gjennom hele planperioden. Her er også beregnet inn det kommunen kommer til å få i skjønnsmidler i det øyeblikk kommunen overfor Fylkesmannen, har en tilfredsstillende forpliktende plan å vise til. Skjønnsmidler er her beregnet til 12,7 mill. kroner. Skjønnsmidlene inneholder skjønnsmidler basert på 60% av hva kommunen fikk i frie skjønnsmidler i 2004, da beregnet til 0,54 mill. kroner. Arbeidsgiveravgiften er økt fra 7,3% i 2004 og til 9,5% i I skjønnsmidlene ligger det derfor kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift med 12,2 mill. kroner. Momsrefusjonen og momskompensasjon er beregnet å utgjøre 16,2 mill. kroner. Herav gjelder 5,0 mill. kroner momskompensasjon for 2003 som inntektsføres i regnskapet for Refundert moms etter den nye momsrefusjonsordningen som trådte i kraft 2004, beløper seg til 11,2 mill. kroner. Dette er sammenfallende med hva kommunen kommer til å få i momsrefusjon for Dersom man i 2005 gjennomfører investeringsprosjekter som Fauske Helsetun eller Fauske Svømmehall, vil det føre til at man aggregerer ytterligere inntekter i form av økt momsrefusjon. Økte momsrefusjoner som konsekvens av investeringer forutsettes anvendt til forsert inndekning av tidligere års merforbruk eller styrking av likviditetsreserve. Både i forhold til pensjonspremier i SPK og KLP, operer man nå med premieavvik pensjoner hvor det ikke er adgang til å utgiftsføre i budsjettet for det enkelte år. Ikke utgiftsførbare pen- 14

15 sjoner (med fradrag for avskrivninger), er satt 7,0 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift årlig i økonomiplanen. Det er alltid usikkerhet til dette, da det er knyttet opp til den informasjon som er kommet fra pensjonsordningene som kommunen er tilsluttet. Først mai året etter regnskapsavslutningen settes den faktiske pensjonskostnaden. Grunnrenten i pensjonsfondene er nå justert ned fra 3,5 % til 3,0%, noe igjen som er kostnadsdrivende i forhold til de pensjonspremier kommunene betaler. Inndekking av tidligere års merforbruk. Inndekking av tidligere års merforbruk. Med hjemmel i i kommunelovens 48-4, kan kommunen velge å dekke inn tidligere års merforbruk over 3 år dersom særlige forhold tilsier det. Budsjett 2004 forutsetter inndekking av tidligere års merforbruk med 3,679 mill. kroner av et totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for 2004, antar rådmannen at regnskapsresultatet for 2004, ikke gir mulighet til inndekking av merforbruk for tidligere år. Tabell nr. 1b viser hvordan inndekking tidligere års merforbruk er foreslått inndekt. Tabell nr 1b Nominelt Defaltert (2%) Alle tall i hele 1000 kroner. I budsjett for 2005 og økonomiplan er det derfor innarbeidet inndekking av totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Herav inndekkes 4,965 mill. kroner i 2005, og 8,345 mill. (nom.) kroner for hvert av årene Dersom regnskapet for 2004 gir inndekking av underskudd fra tidligere år, forutsettes det at nedbetalingsplan fortsettes slik bestemt i økonomiplanen. Dersom det er udisponerte bevilgninger til inndekking av tidligere års merforbruk ved enden av økonomiplanperioden, forutsettes disse å gå til styrking likviditetsreserve. Ved eventuelle nye investeringer i som generer momsrefusjon, forutsettes det at dette går til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom inndekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, anvendes overskytende til å styrke likviditetsreserven. Likviditet. Kommunens likviditet er tenderer mot å være uforsvarlig anstrengt. Tradisjonelt har kommunen slitt med en vanskelig likviditetssituasjon. Akkumulerte underskudd samt ikke utgiftsførbare pensjoner som er likviditetsbelastende, har hatt som konsekvens at likviditeten er blitt ytterligere forverret. Inndekking av tidligere års merforbruk bidrar til å lette trykket noe. Ideelt sett burde underskuddsinndekking betydelig høyere i de første årene i økonomiplanperioden samt at det hadde vært avsetninger til styrking av likviditetsreserven. 15

16 4.1.1 Driftsrammer politisk virksomhet, rådmannens stabs-/støttefunksjoner og resultatenheter. Som tidligere år, står utfordringene i kø når økonomien er så vanskelig som det er tilfellet i Fauske kommune. Med 2004 er året hvor Fauske kommune aktivt er inne i en omstillingsprosess for å rette opp et åpenbart misforhold mellom det som er kommunens inntekter og utgifter. Det er erkjennelse at en slik snuoperasjon vil måtte gå over flere år, og derfor er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Nytt for 2004 er at Fylkesmannen i Nordland har anmodet alle ROBEK-kommuner i Nordland om å utarbeide en forpliktende tiltaksplan som detaljert beskriver hvordan kommunene skal gjenopprette gode økonomiske forhold. Utarbeidelse av forpliktende tiltaksplan er gjort parallelt med budsjett og økonomiplan og har vært retningsgivende for de grep som er gjennomførte i budsjett og økonomiplan. Virksomhet er her definert som alle funksjoner/tjenester som ikke er relatert til resultatenheter. Blant annet gjelder det politisk virksomhet og Fauske kirkelige fellesråd. I budsjett 2005 er faktiske lønnskostnader til og med det lokale oppgjøret høsten 2004 lagt inn. Det generelle tillegg som trer i kraft er ikke iberegnet. Her er det i budsjettet avsatt en pott forventet lønnstillegg som dekker opp. Alle andre driftskostnader, er holdt på samme nivå som for De samme forutsetninger for årene ligger til grunn i resultatenhetenes rammer. Tabell nr. 2 viser netto rammer for resultatenheter og virksomheter. Tabell nr. 2. Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Politisk virksomhet og kontrollorganer Brann, feiing og parkering Bygg og eiendom Distrikt Nord Distrikt Sentrum Distrikt Vest Distrikt Øst Rehabilitering Administrasjon m.m. Distrikt Sulitjelma Distrikt Valnesfjord Erikstad Oppvekstsenter Fauskeeidet oppveksktsenter Finneid Nærmiljøsenter Flyktningekontoret Hauan Oppveksstenter Helse Kjøkken

17 Kosmo Oppvekstsenter Kultur Miljøtjeneste/PU Park/idrett Plan/Næring Rådmannens stab Servicetorg Skole felles Sosial Sulitjelma Oppvekstsenter Valnesfjord Oppvekstsenter Vestmyra Barnehage Vestmyra skolesenter Voksenpedagogisk senter VVA Innsparing og effektivisering Fauske kirkelige fellesråd Sum rammeområder Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Deflatert til 2005-kroner, øker driftsutgiftene med 4,05 mill. kroner fra 2004 og til Økningen i rammer til resultatenhetene relateres hovedsakelig ene og alene på økte lønnskostnader og sosiale kostnader. Blant annet gjelder det arbeidsgiveravgiften økt fra 7,3% til 9,5%. Når så kommunens frie generelle inntekter som ikke er knyttet til resultatenhetenes tjenesteyting, øker med 18,2 mill. kroner, vises et forbedret forhold mellom kommunens utgifter og inntekter. Forholdsvis større inntektsøkning finansierer økte rente- og avdragsomkostninger samt inndekking av tidligere års merforbruk. På grunn av budsjett- og regnskapsmessige tilpasninger fra 2003 til 2004, er det her valgt å se tjenestene som gjelder pleie, omsorg og hjelp i og utenfor institusjon for resultatenhetene distrikt sentrum, vest og øst samt rehabilitering under ett. De resultatenhetene som har økning i sine nettorammer er i hovedsak innenfor pleie og omsorg, både i og utenfor institusjon. En større del av dette tilskrives nedlegging av kjøkken og at Galvano i 2005 vil stå for matleveransene. Resultatenhetene innenfor skole, barnehage og SFO har også rammene økt i forhold til Her er lønnsoppgjøret for lærere som har vært kostnadsdrivende. For å tilpasse rammene til kommunens inntekter i økonomiplanen er følgende innsparingstiltak innarbeidet i rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag: Barnehagene, bemanningsreduksjoner på alle barnehager tilsvarende 2,7 mill. kroner inklusive sosiale kostnader. Sum sykepengerefusjon er økt med 3,0 mill. kroner netto (med fradrag for vikarer ved sykdom) uten at det er tillagt resultatenhetene. Budsjettert sykepengerefusjon er for lavt beregnet totalt for hele kommunen basert på tall som foreligger. Det forutsettes administrativ omfordeling gjennom året. Vakanse i ledige stillinger som skal tilsvare 7 årsverk eller 2,0 mill. kroner. 17

18 Kultur, reduksjon i tilskudd og tiltak, kr ,00 3. Nedlegging av Sulitjelma legesenter, innsparing kr ,00. Nedlegging av bistasjoner brann, innsparing kr ,00. Omsorgslønn er foreslått redusert med 0,5 mill. kroner. Tidligere års merforbruk er redusert for Redusert inndekning av tidligere års underskudd i 2005 er kompensert ved økt underskuddsinndekning for , slik at hele tidligere års merforbruk likevel er dekt innenfor økonomiplanperioden. For møte tillegget etter de lokale forhandlinger er det i budsjettet avsatt en post på 1,2 mill. kroner til å dekke opp for merkostnader. De bemanningsreduksjonene som ble gjennomført i budsjett for 2004, 40,2 stillinger, er videreført gjennom hele planperioden. Det er i tillegg budsjettert en 100% barnevernstilling på enhet sosial. For øvrig forutsetter budsjett og økonomiplan samme nivå og kvalitet på kommunal tjenesteyting som i Investeringsbudsjett (budsjett og økonomiplan ). Investeringsbudsjettet er basert på de enkelte byggeprosjekter og er ikke fordelt på de tjenester eller resultatenheter, da dette reguleres til de respektive ansvars- og tjenesteområder når disse tas i bruk etter ferdigstillelse. Investeringene er foreslått redusert til et minimum. Beveggrunn for forslaget til et minimalt investeringsbudsjett ligger i kommunens generelle vanskelige økonomiske situasjon og forpliktende tiltaksplan. Kommunens evne til å svare nye finansielle kostnader som et resultat av nye investeringer er svak. Lavere investeringsnivå gir lavere finansielle kostnader (renter og avdrag), og vil dermed være med på å lette trykket på kommunens driftsøkonomi. Tabell nr. 3 viser foreslåtte investeringer for årene Tabell nr. 3. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter IKT Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei Sum investeringer Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. Det er i 2005 foreslått investeringer på IKT-siden med i alt 1,0 mill. kroner. Dette gjelder fornyelser av lisenser (IKT) og investeringer for å opprettholde driften. Er finansiert med driftsmidler. 3 Jamfør kommentarer resultatenhet kultur. 18

19 Innenfor selvkost-området er det foreslått investeringer innenfor vannforsyning med 8,0 mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. For avløp og avløpsnett er det foreslått investeringer med 2, mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. Aksjon skolevei er ikke innenfor selvkost-området. Det er likevel foreslått investeringer med 0,2 mill. kroner for hvert år gjennom hele planperioden. Kommunens egenandel på 0,2 mill. kroner utløser tilskudd på 0,8 mill. kroner. Øvrige investeringer i henhold til gjeldende økonomiplan er foreslått fjernet. Tabell nr. 3a gir en oversikt over de investeringsprosjekter som er falt ut. Tabll nr. 3. Investeringsprosjekter. IKT Vestmyra Skolesenter Fauske svømmehall Fauske 100-årshistorie Paviljong Hauan Rehabilitering Sulitjelma skole Planleggingsmidler Vei (spleiselag) Sikring bygninger Sulitjelma (1,6 mill. kr.) Investeringer gjeldende IKT, er redusert med 0,5 mill. kroner i henhold til gjeldende økonomiplan. Finansiering investeringer. I Fylkesmannens godkjenning av budsjettet for 2004, ble godkjenning av lån avgrenset til å gjelde innenfor selvkostområdet og aksjon skolevei. Investeringer for 2004 ble da nedjustert i vedtatt budsjett med 21,295 mill. kroner, fra 31,295 til 10,2 mill. kroner. Det reduserte investeringsnivået er foreslått gjennomført for hele planperioden Tabell nr. 4 viser hvordan de enkelte investeringsprosjekter er foreslått finansiert: Tabell nr. 4. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter Finansieringsbehov Bruk av lån Tilskudd m.v. Tilskudd, refusjoner m.v. vedrørende investeringer Egenkapital fra årets drift Bidrag fra årets driftsbudsjett Salg av faste eiendommer 19

20 Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. avsetninger Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Generelt, gir ikke driftsbudsjettet slike rammer at det er åpning for frigi midler til investeringer. Det er likevel for gitt løsning hvor det er foreslått overføring av driftsmidler på 1,0 mill. kroner til finansiering av investeringer IKT. Investeringsprosjektene innenfor selvkostområdene, dvs. vann og avløp, er i sin helhet foreslått finansiert ved bruk av lån. Det samme gjelder for aksjon skolevei. Finansielle kostnader til renter og avdrag på lån, er en konsekvens av kommunens investeringer og hvor stor andel som er finansiert ved bruk av lån. Tabell 5 viser hvordan finansielle kostnader utvikler seg basert på eksisterende lån og det låneopptak som er foreslått i økonomiplanen. Renter er beregnet/vektet etter sammensetningen av kommunes låneportefølge i lån på fast og flytende rente (4,5%) Tabell nr. 5. (alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner.) Renter Avdrag Under forutsetning av at kommunen ikke tar opp nye lån utover det som ligger i økonomiplanen eller ekstraordinære nedbetalinger, vil kommunen gjennom hele økonomiplanperioden ha høy rente og avdragbelastning. Først i 2009 begynner rente og avdragsbelastningen å synke. Når nye investeringsprosjekter igangsettes ved lånefinansiering, vil det da få en markant effekt på rente- og avdragskostnader. 20

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 0912772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09 ARBEIDSMILJ0UTV

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune -d~- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer --~-li SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10403 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2538 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: K.ommunestye Sak nr.: 021/10 ARBEIDSMILJ0UTV ALG Dato: 24.1

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/979-8 Vår ref.: 2015/7682 331.1 BOV Vår dato: 11.4.2016 Hobøl kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2016/1486-9749/2016 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Saksframlegg Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Skatteinngangen pr. oktober 2016 november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2016

Skatteinngangen pr. september 2016 oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 16/433-11/ANNRIN Vår ref.: 2016/6061 331.1 BOV Vår dato:14.2.2017 Hobøl kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 14/1188-3/ ANNRIN Vår ref.: 2014/8131 331.1 BOV Vår dato: 12.03.2015 Hobøl kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan

Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 15/446 Vår ref.: 2015/7679 331.1 BOV Vår dato: 5.4.2016 Marker kommune årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Marker

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Hodder Hovden Arkiv: 230 &13 Arkivsaksnr.: 15/6811-3 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Vedlegg: Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan

Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: Vår ref.: 2016/4495 331.1 BOV Vår dato: 16.2.2017 Halden kommune årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Halden kommunes

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer