BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

2 FORORD FORSLAG TIL VEDTAK ØKONOMIPLAN BUDSJETT UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN OG FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN HOVEDGREPENE I ØKONOMIPLANEN FORPLIKTENDE TILTAKSPLAN FOR OMSTILLINGS OG KOSTNADSREDUKSJONER HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN ØKONOMIPLANENS DRIFTSDEL KOMMUNENS FRIE INNTEKTER, EKSTERNE OG INTERNE FINANSIELLE TRANSAKSJONER DRIFTSRAMMER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS-/STØTTEFUNKSJONER OG RESULTATENHETER INVESTERINGSBUDSJETT (BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ) FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN BEFOLKNINGSUTVIKLING FAUSKE KOMMUNE, KOMMUNENS ØKONOMI (STR.PRP. NR.1 ( ) STATSBUDSJETTET.) NÆRMERE OM KOMMUNENS FRIE INNTEKTER LÅNEGJELD, RENTE- OG AVDRAGSBELASTNING PRIS, LØNNS- OG PENSJONSFORUTSETNINGER, RENTESATS LIKVIDITET RESULTATENHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANKOMMENTARER POLITISK VIRKSOMHET, RÅDMANNENS STABS- OG STØTTEFUNKSJONER POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER ADMINISTRATIV LEDELSE OG STYRING ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER FLYKTNINGEKONTORET KIRKELIG FELLESRÅD SERVICETORGET ADM. SKOLE - FELLES FINNEID NÆRMILJØSENTER KOSMO OPPVEKSTSENTER SULITJELMA OPPVEKSTSENTER VALNESFJORD OPPVEKSTSENTER VESTMYRA BARNEHAGE VESTMYRA SKOLESENTER FAUSKE SENTRALSKOLE. (2910) 55 2

3 6.15 VOKSENPEDAGOGISK SENTER ERIKSTAD OPPVEKSTSENTER KULTUR HELSE RESULTATOMRÅDER PLEIE OG OMSORG SOSIAL VEI, VANN OG AVLØP BYGG/EIENDOM PARK- OG IDRETT BRANN, FEIING, PARKERING PLAN OG NÆRING 95 FAUSKE KIRKELIGE FELLESRÅD 99 3

4 Forord. I dette dokument legges frem budsjett for 2005 og økonomiplan for perioden Som tidligere år legges det opp til at kommunestyret skal vedta mål og premisser, herunder inntekter og de totale utgiftsrammer for resultatenhetene samt stabs- og støttefunksjoner er andre år at kommunen er organisert etter resultatenhetsmodellen. Budsjettet 2004 var første år at det ble utarbeidet etter resultatenhetsmodellen. Omorganisering 2003 og nytt budsjett for 2004 for resultatenhetene, innebar en del usikkerhet i fordeling av rammer. Regnskapsåret 2004 har medført betydelige justeringer i forhold til budsjettet. Med de erfaringer man har fått gjennom budsjett og regnskap for 2004, skal budsjettrammer 2005 være riktig i forhold til det som forventes å være reell drift av resultatenhetene. Kommunestyrets økonomiplanvedtak er bindende for budsjettåret Det generelle er at økonomiplandokumentet for de neste tre år, er retningsgivende for kommunen. Regnskapsresultatene for årene 2000, 2002 og 2003, har til sammen opparbeidet et akkumulert merforbruk på i alt 29,99 mill. kroner som skal inndekkes i løpet av økonomiplanperioden. Ved at kommunen ikke har maktet å dekke inn merforbruket i 2000, er nå Fauske kommune kommet inn i ROBEK-registeret. Det vil si at kommunen i henhold til kommunelovens bestemmelser, er underlagt Fylkesmannens utvidete kontroll og tilsyn. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK-registeret, ha en forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner. Det er forståelse for at en omstillingsprosess vil måtte gå gjennom hele økonomiplanperioden. Den forpliktende tiltaksplanen løper også gjennom hele økonomiplanperioden. Til forskjell fra tidligere økonomiplaner, vil de siste tre årene i økonomiplanen, langt på vei vil være bindende på samme måte som for budsjettet Som en del av økonomiplanen, er forpliktende plan en selvstendig del av økonomiplandokumentet 1. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner er beskrevet i kapittel 3.1. Kommentarer til budsjett og økonomiplan er delt inn i seks deler. Kapittel 1 viser forslag til vedtak for budsjett 2005 og økonomiplan. Kapittel 2 gir en oversikt over styringssignaler som ligger i budsjettet og det som er økonomiplanen for de neste tre år, Kapittel 3 gir en oversikt over hovedgrepene i økonomiplanen. Kapittel 4 beskriver hovedtallene i budsjett og økonomiplan mens kapittel 5 gir informasjon om forutsetningene som ligger til grunn for budsjett og økonomiplan. Hele kapittel 6 omhandler budsjett og økonomiplankommentarer fra resultatenheter inklusive rådmannens stabs- og støttefunksjon og politisk virksomhet. Ny organisering med mange deltakere (resultatenheter) samt endret prosess med høy politisk deltakelse gjennom hele budsjettprosessen, fører til at tidsrammene for ferdigstilling av plandokumentene blir ille presset, noe som lett fører til forsinkelse. 1 Jamfør kapittel 3.1 4

5 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 1.1 Økonomiplan. 1. Økonomiplan for vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 1.2 Budsjett Budsjett 2005 vedtas. 2. Det skal nyttes høyeste lovlige satser på forskuddsutskrivingen for 2005 både for så vidt angår skatt på inntekt for personlige skatteytere, dødsbo, elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19 og andre skatteytere. Det samme gjelder skatt på formue. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. 4. Budsjettrammer for 2005 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 5. For 2005 legges det opp til en samlet låneramme på 10,2 mill. kroner til følgende tiltak: Investeringer 2004 Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei 200 Sum låneopptak Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 40 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50,0 mill. kroner. 7. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. o Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr ,00 o Godtgjørelse varaordfører settes til til kr , Forpliktende plan for omstilling og kostnadsreduksjoner er bindende for hele planperioden. 5

6 2.0 Utfordringer og retningslinjer Det er andre år at økonomiplan legges fram hvor ny organisasjonsmodell ligger til grunn. Borte er sektorene og man har flatet ut organisasjonen med resultatenhetsmodell med tilhørende ledelse, stabs- og støttefunksjoner. Nedenfor følger de prinsipper som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan for perioden og som vil være retningsgivende i kommunens tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Strategiske utfordringer. - Sikre kommunens tilgang på penger og effektiv bruk av dem, herunder: - Definere oppgaver og tjenestekvalitet. - Vurdere betalingsformer - utvikle omstillingsevne - Sørge for kvalifisert arbeidskraft og kompetanseutvikling. - Sikre en helhetlig og miljørettet utbyggingsstrategi basert på effektiv arealutnyttelse og et godt transporttilbud. Overordnete mål for kommunal tjenesteproduksjon. Tjenestetilbudet skal: - Tilpasses innbyggernes behov og definere med hensyn til omfang og kvalitet. - Være kostnadseffektivt - Utføres av den operatør som gir best tjenestekvalitet pr. krone, pengene følger brukeren vurderes. - Tilby valgmuligheter. Barn og unge. - Alle barn og unge skal: - Ha trygge og stimulerende oppvekstvilkår med familien set et sentralt element. - Ha gode muligheter for lek og tilegnelse av kunnskap og ferdigheter. - Oppleve reglemessig gleden ved å lykkes med noe. Alle unge skal - Involveres i eget lokalmiljø. - Stimuleres/gis muligheten til å engasjere seg i samfunnet og ta ansvaret for egt liv. - Oppleve et mangfold av aktiviteter og møteplasser etablert på de unges premisser. Kommunen skal ha et spesielt ansvar for barn og unge som: - Har psykiske eller fysiske funksjonshemninger. - Er utsatt for omsorgssvikt. - Har atferdsproblemer. - Utøver vold eller rusbruk - Er enslige. Voksne. For voksne legges forholdene til rette for: 6

7 - En felleskapskultur som bidrar til det oppleves verdifullt å bo i et lokalsamfunn med nære sosiale relasjoner og der voksne tar ansvar for seg selv og sine nærmeste og engasjerer seg i samfunnet. - Et differensiert tilbud av arbeidsplasser. - Videreutvikling av et sikkerhetsnett for innbyggere som har et vanskelig liv. Eldre. Forholdene legges til rette for at de eldre: - Sikres en verdig alderdom. - Tar ansvar for sin livssituasjon og deltar i arbeidslivet så lenge de ønsker. - Opplever et meningsfylt liv i et lokalmiljø der de inkluderes og kan bidra med sin kunnskap og livserfaring. - Tar ansvar i forhold til å forebygge tilstander som kan redusere egen livskvalitet - Er sikret kvalitetsmessig god bistand der innhold og omfang dekker behovet når det oppstår, herunder: - Tiltak som fremmer hjelp til selvhjelp og rehabilitering. - Hjemmebasert omsorg som gjør det mulig å bo hjemme lengst mulig. - Døgnbasert omsorg når dette er nødvendig. 2.1 Kommuneplanens forutsetninger. Strategisk del, vedtatt i kommunestyret 5. april2001) Kommuneplanen skal, i henhold til plan- og bygningsloven, være en samordnet plan for utvikling av kommunen som lokalsamfunn og hvordan kommunen som organisasjon skal innrette seg for at lokalsamfunnet skal utvikle seg i ønsket retning. Kommuneplanen skal samordne den fysiske, økonomiske, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen. Kommuneplanen skal utgjøre det overordnede ledd i Fauske kommunes plansystem og legger føringer for det øvrige planarbeidet. I Fauskes kommuneplan, strategisk del for , vedtatt av kommunestyret 5. april 2001, er det formulert en visjon for fremtidens Fauske. Videre er det utpekt tre strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot. Målformuleringen i kommuneplanen er tredelt. For det første er det fastlagt overordnede mål for den kommunale tjenesteproduksjon. For det andre er det utformet livssyklusmål for barn og unge, voksne og eldre. Visjon og mål i Fauske kommune 1. Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv. - Fauske kommune skal tilrettelegge for en målrettet satsing inne næring med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. - Stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. - Utnytte sine fordeler mht. til arealer, geografifisk beliggenhet og kommunikasjonsmessige knutepunkt. 2. Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud. 7

8 - Det skal være et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innenfor forebygging og rehabilitering. - Udanning skal vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. - Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolekretsstrukturen og nærmiljøanleggene, herunder også full barnehagedekning. 3. Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle. - Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegger for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. - Bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen.) - Bekjempe rus-, volds- og vinningskriminalitetsproblemer. Hovedmålene omhandler de elementer som må være tilstede for at innbyggerne skal ha det godt i Fauske kommune. Dette omfatter mellom annet å ha et meningsfylt økonomisk innkomme, ha nærhet og tilgang til servicetilbud som må eksistere for at innbyggerne skal kunne trives og føle seg trygge samt ha noe meningsfylt å fylle fritiden med. På samme tid henger hovedmålene sammen. Man må et livskraftig næringsliv og økonomisk innkomme for å kunne vedlikeholde og utbygge tjenestetilbudet overfor kommunens innbygger. Trivsel og trygghet er stimulanser som fører til og skaper en positiv utvikling for Fauske kommune og dens innbyggere. 8

9 3. Hovedgrepene i økonomiplanen og forpliktende tiltaksplan. 3.0 Hovedgrepene i økonomiplanen. Rådmannen konstaterer at kommunens økonomiske handlingsrom er sterkt svekket. Budsjett og regnskapsåret 2004 skulle være med å bedre handlingsrommet. Dog har utviklingen i kommunens frie inntekter på lik linje med mange andre kommuner, vært sviktende, og man har da ikke opplevd en bedring i økonomiske vilkår slik det var forventet i budsjettet for Dermed er ikke komunens økonomiske situasjon bedre enn det som har vært tilfelle for de senere år. Forpliktende tiltaksplan for omstilling og kostnadsreduksjoner har vært retningsgivende for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Det er få kutt i tjenesteytingen. Budsjett 2005 og økonomiplan er optimalisert for å kunne opprettholde nivå på kommunal tjenesteyting. Budsjett og økonomiplanen opererer med et resultat som tilfredsstiller at kommunen innenfor økonomiplanperioden dekker inn tidligere opparbeidete merforbruk. I henhold til forpliktende tiltaksplan er det forutsetningen av økt momsrefusjon generert ved investering, skal anvendes til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. I den grad det foreligger merinndekning av tidligere års merforbruk, er det forutsetningen resterende inntekter anvendes styrking av likviditetsreserve. Kommunens likviditet har tradisjonelt vært anstrengt. Opparbeidete underskudd for årene 2000, 2002 og 2003 på 29,9 mill. kroner samt utlegg til dekning av ikke utgiftsførbare pensjoner har gitt som resultat at likviditetssituasjonen er særlig vanskelig. Inndekking av tidligere års merforbruk er med på å bedre kommunens likviditet. Rådmannens vurdering er at det er behov for at underskuddsinndekkingen skulle skjedd på kortere tid enn økonomiplanperioden og at det skulle vært midler i økonomiplanen til styrking av likviditeten. Økonomiplanen har ikke gitt åpning til for strykning av likviditetsreserven. Fauske kommune har de to siste regnskapsårene, dvs og 2003, foretatt investeringer som beløper seg til i alt 132,1 mill. kroner. I budsjett for 2004 er investeringer redusert til 10,2 mill. kroner. Med bakgrunn i manglende finansieringsgrunnlag, ble alle investeringer med unntak av selvkostområdet og aksjon skolevei fjernet fra budsjettet for Med unntak av 2005, som har 1,0 mill. kroner ekstra til lisenser og utstyr (IKT), er investeringsnivået for 2004 er videreført gjennom hele planperioden. Det vil si at det er foreslått investeringer på 10,2 mill. kroner (2005; 11,2 mill. kroner) for hvert av årene i planperioden eller til sammen 42,8 mill. kroner i hele planperioden. Herav gjelder 10,0 mill. kroner investeringer innenfor selvkostområdet og 0,2 mill. kroner til aksjon skolevei. Denne opprettholdes med bakgrunn i de tilskudd som dette utløser. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader oppveies av andre effektiviseringstiltak. Driftsutgiftene øker med 4,05 mill. kroner deflatert fra 2004 og til Resultatenhetenes budsjettrammer ligger på samme nivå for alle årene De frie inntektene utgjør sammenliknet med 2004, øker med 18,8 mill. kroner. Netto inntektsøkning dekker opp for økte finansielle kostnader og inndekking av tidligere år merforbruk. 9

10 3.1 Forpliktende tiltaksplan for omstillings og kostnadsreduksjoner. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Forpliktende tiltaksplan for Fauske kommune er utviklet foran og parallelt med budsjett og økonomiplan for perioden Vedrørende omstilling og kostnadsreduksjoner er følgende tiltak gjennomførte: 1. Fra budsjett Nedbemanning i 2004 skulle gjennomføres med 12,4 stillinger og 7 mill. kroner, tilsvarende 23 stillinger og 4,8 stillinger på PU. Totalt reduserte 2004 ble da 40,2 stillinger. 2. Av de 40,2 stillinger er ikke følgende gjennomført: a. Turnuskandidat fysioterapi. Kommunen er forpliktet til å ta i mot turnuskandidater og vil i 2005 ha turnuskandidat i et halvt år. b. Pleie- og omsorg skulle reduseres med 8,5 årsverk. Denne reduksjonen er gjennomført med unntak av 0,85 stilling i sentrum. Omleggingen ved drift av nye Helsetunet og turnustilpasninger til dette har gjort at man ikke har klart å redusere fullt ut. c. Skole/skolefritidsordninger/barnehager skulle redusere med i alt 12,05 stillinger. Denne reduksjonen er gjennomført med følgende unntak: i. SFO redusert med ytterligere en stilling. ii. Skole mangler reduksjon på en stilling. 0,4 stillinger relateres til elev med særskilte behov på en enhet. 0,4 stillinger relateres til interne omdisponeringer på en enhet med 100 % stilling som skolekurator. Denne justeres ned til 35 % i d. Reduksjon på Fauskeeidet skole med 1,8 stillinger kommer i tillegg til dette, mens reduksjonen på 0,5 stilling i SFO er inklusive reduksjonen på 1 stilling. Nedbemanningen på totalt 40,2 stillinger er derfor i hovedsak gjennomført. Omplasseringer m.v. er benyttet for å foreta bemanningsreduksjoner uten å måtte gå til oppsigelser. 3. Barnehager er redusert i budsjett 2005 med åtte årsverk fordelt på 16 stillinger. 4. Legekontor Sulitjelma reduseres med 0,9 årsverk. 5. Vakanse i stillinger tilsvarende 2,0 mill. kroner. Det tilsier at til enhver skal 7 stillinger stå i vakanse. 6. Inndekking av tidligere års merforbruk på 29,9 mill. kroner, gjøres innenfor økonomiplanperioden. Plan for inndekking av tidligere års merforbruk. (Alle tall i hele 1000 kroner.) Inndekn. tild. års merforbruk Alle tall i hell 1000 kroner (nominelt) 7. Dersom det på grunn av nye investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, genereres momsrefusjon, forutsettes økt momsrefusjon å gå til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom oppdekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, forutsettes det at resterende inntekter anvendes til styrking likviditetsreserve. 10

11 8. Investeringer settes til et minimum. I utgangspunktet vil det kun bli foretatt investeringer innenfor selkostområdet og aksjon skolevei. Det legges også opp til at fornyelser av lisenser (IKT) og nødvendige investeringer for å holde driften i gang finansieres ved driftsmidler. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. 9. Det er budsjettert med en 100 % barnevernsstilling på enhet sosial. Ut over dette er det ingen nye stillinger. På pleie/omsorg er det på enhet vest i sentrum og enhet Valnesfjord, ikke tilstrekkelig sykepleierdekning. For å oppnå dette bør det tilføres 180 % sykepleierstilling med 100 % til enhet sentrum vest og 80 % til enhet Valnesfjord. Rådmannen har ikke funnet plass i dette for budsjett 2005 og senere år i økonomiplanen. 10. Alle ikke lovpålagte oppgaver kartlegges, gjennomgåes og vurderes fjernet fra kommunal tjenesteyting. 11. Alle betalingssatser for kommunal tjenesteyting økes til det som normativt kan kreves som maksimalpriser. 12. Utvidet økonomisk kontroll og oppfølging. Heri ligger: a. Resultatenhetenes plikt til å søke løsninger på økonomiske avvik innenfor eget ansvarsområde. b. Resultatenhetenes månedlige økonomirapporteringer til rådmannen. c. Kvartalsmeldinger til formannskap og kommunestyre. d. Rådmannens utvidete rapporteringsplikt til formannskap og kommunestyre ved særlige økonomiske avvik som ikke kan løses innenfor rådmannens myndighet. 11

12 4 HOVEDTALL I ØKONOMIPLANEN. 4.1 Økonomiplanens driftsdel. Hovedtallene i forslag til økonomiplan fremgår av tabell nr. 1 og 2. Forutsetningene for budsjettet 2005 og økonomiplanen var tilpasninger mellom kommunens inntekter og utgifter, samt behovet for å dekke opp tidligere års merforbruk. Resultatenhetenes rammer ble satt til være lik budsjett for 2004 for generelle utgifter.lønn og sosiale kostnader skulle beregnes etter faktiske lønnskostnader etter det lokale lønnsoppgjøret Inntektene på sin side er satt lik den generelle prisstigningen Kommunens frie inntekter, eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 viser kommunens frie inntekter, samt eksterne og interne finansielle transaksjoner. Tabell nr. 1 Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Sum rammeområder Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatter Rammetilskudd og andre statlige tilskudd Generelt tilskudd flyktninger Mva.kompensasjon Inv.komp. grunnskolen Inv.kompensasjon helse/eldre Premieavvik pensjoner Brutto driftsresultat Renter på løpende lån Renteinntekter og aksjeutbytte Avdrag løpende lån Netto driftsresultat Anvendelse netto driftsresultat Overføring til investeringsbudsj Dekning tidl Avsetning til likv.reserve Interne transaksjoner. (inkl. fond) Mer-/mindreforbruk Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Skatt på formue og inntekt. Som et ledd i omleggingen av inntektssystemet har Stortinget lagt til grunn den delen skattene utgjør av de samla inntektene til kommunesektoren, skal øke til 50% innen I 2004 er 12

13 denne skattedelen utregnet til 48%. Departementet legger opp til å øke denne prosentandelen til 50% allerede i Skattøren for kommuner 2004 er satt til 13,2%. Samme skattøre for 2005 er foreslått opprettholdt. Etter at kommuneproposisjonen for 2005 og revidert nasjonalbudsjett 2004 ble lagt fram, er det kommet ny informasjon om skatteingangen som tilsier lavere skatteinntekter for kommunesektoren i 2004 enn det en regnet med i revidert nasjonalbudsjett. I nasjonalbudsjettet 2005 er det lagt til grunn at skatteinntektene blir om lag 1 mrd. kroner lavere enn overslaget i revidert nasjonalbudsjett, fordelt med om lag 800 mill. kroner på kommunene og 200 mill. kroner på fylkeskommunene. Det blir ikke foreslått kompensasjon for skattesvikten. Skatt på formue og inntekt er foreslått økt 156,75 mill. kroner i henhold til de beregninger gjort i beregningsteknisk dokumentasjon 2 til Str.prp. nr. 1 ( ) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Skatteinntekter beregnet for 2005, er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Med det som er nevnt ovenfor, og sett i sammenheng med skatteinntekter for årene 2003 og 2004, knyttes det da usikkerhet til om kommunen virkelig kommer til å få skatteinntekter lik det som gitt i beregningsteknisk dokumentasjon. Eiendomskattene. I 2004 ble områdene til eiendomsskattelegging, utvidet til å gjelde Valnesfjord og Sulitjelma. I henhold til Fauske kommunes prinsipper om eiendomsskattelegging av eiendommer i Fauske kommune, vil eiendomsskatteinntektene holde seg stabilt gjennom hele økonomiplanperioden. Rammetilskuddet. Tabell 1a viser anslag på kommunenes frie inntekter i Som frie inntekter regnes skatt på inntekt og formue (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftsinntekter), rammetilskudd og løpende skatteutjevning. Videre viser tabell 1a anslag på inntektsveksten korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og innlemminger av øremerkede tilskudd. Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer m.m. er å gjøre tallstørrelsen for de to årene sammenlignbare. Tabellen er i nominelle kroner. Prisveksten er anslått til 3,2 prosent. Tabell nr. 1a. Anslag på frie inntekter 2004 Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2004 Anslag på frie inntekter 2005 Veksten fra Vekst i prosent fra (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (i %) Fauske ,3 Nordland ,9 Hele landet ,3 2 Jfr. Kommunal- og regionaldepartementet, rundskriv H-23/04. 13

14 I forhold til Nordland og landet for øvrig, kommer Fauske kommune uheldig ut med redusert inntekt på 5,641 mill. kroner sett i forhold til Det er ulik vekst mellom kommuner fra 2004 til 2005 som kan skyldes flere forhold. De viktigste vil være: - Virkningene av endringene i inntektssystemet - Tilbakeføring av selskapsskatt og omlegging av inntektsutjevning - Økning av skatteandelen - Endringer i tildelingen av ordinært skjønn - Virkningen av nyere kriteriedata Innbyggertilskuddet inkludert utgiftsutjevning og inntektsutjevning skal i 2005 baseres på befolkningstall per I de beregningene som presenteres her er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per , da befolkningstall per ikke foreligger på nåværende tidspunkt. Den enkelte kommune må selv utarbeide et anslag over hvor mye mer/mindre den antar at den vil få i innbyggertilskudd når nyere befolkningstall legges til grunn for innbyggertilskuddet. I kommunens beregninger er det forutsatt ingen endring i folketallet fra 2004 og til Samme folketall er lagt til grunn for hele økonomiplanperioden. Fra og med 2004 må kommuner som er i ROBEK ha en forpliktende plan for omstilling. I den forbindelse kan fylkesmennene i større grad enn tidligere holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret. Dette gjøres i større grad i 2005 enn i 2004, mens praksisen varierer betydelig mellom forskjellige fylker. Blant annet i Nordland fylke er det mange kommuner med en negativ vekst fra 2004 til 2005 som kan tilbakeføres til ikke utbetalt ordinært skjønn. Dette illustreres ved at det ufordelte skjønnet i Nordland er betydelig høyere enn i tidligere år. Veksten på fylkesnivå for Nordland er om lag like høyt som veksten på landsbasis hvis man tar det ufordelte skjønn med i beregningen. Sum rammetilskudd,løpende skatteutjevning og selskapsskatt, er beregnet til 106,6 mill. kroner i 2005, og er videreført med samme beløp gjennom hele planperioden. Her er også beregnet inn det kommunen kommer til å få i skjønnsmidler i det øyeblikk kommunen overfor Fylkesmannen, har en tilfredsstillende forpliktende plan å vise til. Skjønnsmidler er her beregnet til 12,7 mill. kroner. Skjønnsmidlene inneholder skjønnsmidler basert på 60% av hva kommunen fikk i frie skjønnsmidler i 2004, da beregnet til 0,54 mill. kroner. Arbeidsgiveravgiften er økt fra 7,3% i 2004 og til 9,5% i I skjønnsmidlene ligger det derfor kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift med 12,2 mill. kroner. Momsrefusjonen og momskompensasjon er beregnet å utgjøre 16,2 mill. kroner. Herav gjelder 5,0 mill. kroner momskompensasjon for 2003 som inntektsføres i regnskapet for Refundert moms etter den nye momsrefusjonsordningen som trådte i kraft 2004, beløper seg til 11,2 mill. kroner. Dette er sammenfallende med hva kommunen kommer til å få i momsrefusjon for Dersom man i 2005 gjennomfører investeringsprosjekter som Fauske Helsetun eller Fauske Svømmehall, vil det føre til at man aggregerer ytterligere inntekter i form av økt momsrefusjon. Økte momsrefusjoner som konsekvens av investeringer forutsettes anvendt til forsert inndekning av tidligere års merforbruk eller styrking av likviditetsreserve. Både i forhold til pensjonspremier i SPK og KLP, operer man nå med premieavvik pensjoner hvor det ikke er adgang til å utgiftsføre i budsjettet for det enkelte år. Ikke utgiftsførbare pen- 14

15 sjoner (med fradrag for avskrivninger), er satt 7,0 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift årlig i økonomiplanen. Det er alltid usikkerhet til dette, da det er knyttet opp til den informasjon som er kommet fra pensjonsordningene som kommunen er tilsluttet. Først mai året etter regnskapsavslutningen settes den faktiske pensjonskostnaden. Grunnrenten i pensjonsfondene er nå justert ned fra 3,5 % til 3,0%, noe igjen som er kostnadsdrivende i forhold til de pensjonspremier kommunene betaler. Inndekking av tidligere års merforbruk. Inndekking av tidligere års merforbruk. Med hjemmel i i kommunelovens 48-4, kan kommunen velge å dekke inn tidligere års merforbruk over 3 år dersom særlige forhold tilsier det. Budsjett 2004 forutsetter inndekking av tidligere års merforbruk med 3,679 mill. kroner av et totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen for 2004, antar rådmannen at regnskapsresultatet for 2004, ikke gir mulighet til inndekking av merforbruk for tidligere år. Tabell nr. 1b viser hvordan inndekking tidligere års merforbruk er foreslått inndekt. Tabell nr 1b Nominelt Defaltert (2%) Alle tall i hele 1000 kroner. I budsjett for 2005 og økonomiplan er det derfor innarbeidet inndekking av totalt akkumulert merforbruk på 29,99 mill. kroner. Herav inndekkes 4,965 mill. kroner i 2005, og 8,345 mill. (nom.) kroner for hvert av årene Dersom regnskapet for 2004 gir inndekking av underskudd fra tidligere år, forutsettes det at nedbetalingsplan fortsettes slik bestemt i økonomiplanen. Dersom det er udisponerte bevilgninger til inndekking av tidligere års merforbruk ved enden av økonomiplanperioden, forutsettes disse å gå til styrking likviditetsreserve. Ved eventuelle nye investeringer i som generer momsrefusjon, forutsettes det at dette går til forsert inndekking av tidligere års merforbruk. Dersom inndekking av tidligere års merforbruk nås før utgangen av økonomiplanperioden, anvendes overskytende til å styrke likviditetsreserven. Likviditet. Kommunens likviditet er tenderer mot å være uforsvarlig anstrengt. Tradisjonelt har kommunen slitt med en vanskelig likviditetssituasjon. Akkumulerte underskudd samt ikke utgiftsførbare pensjoner som er likviditetsbelastende, har hatt som konsekvens at likviditeten er blitt ytterligere forverret. Inndekking av tidligere års merforbruk bidrar til å lette trykket noe. Ideelt sett burde underskuddsinndekking betydelig høyere i de første årene i økonomiplanperioden samt at det hadde vært avsetninger til styrking av likviditetsreserven. 15

16 4.1.1 Driftsrammer politisk virksomhet, rådmannens stabs-/støttefunksjoner og resultatenheter. Som tidligere år, står utfordringene i kø når økonomien er så vanskelig som det er tilfellet i Fauske kommune. Med 2004 er året hvor Fauske kommune aktivt er inne i en omstillingsprosess for å rette opp et åpenbart misforhold mellom det som er kommunens inntekter og utgifter. Det er erkjennelse at en slik snuoperasjon vil måtte gå over flere år, og derfor er videreført gjennom hele økonomiplanperioden. Nytt for 2004 er at Fylkesmannen i Nordland har anmodet alle ROBEK-kommuner i Nordland om å utarbeide en forpliktende tiltaksplan som detaljert beskriver hvordan kommunene skal gjenopprette gode økonomiske forhold. Utarbeidelse av forpliktende tiltaksplan er gjort parallelt med budsjett og økonomiplan og har vært retningsgivende for de grep som er gjennomførte i budsjett og økonomiplan. Virksomhet er her definert som alle funksjoner/tjenester som ikke er relatert til resultatenheter. Blant annet gjelder det politisk virksomhet og Fauske kirkelige fellesråd. I budsjett 2005 er faktiske lønnskostnader til og med det lokale oppgjøret høsten 2004 lagt inn. Det generelle tillegg som trer i kraft er ikke iberegnet. Her er det i budsjettet avsatt en pott forventet lønnstillegg som dekker opp. Alle andre driftskostnader, er holdt på samme nivå som for De samme forutsetninger for årene ligger til grunn i resultatenhetenes rammer. Tabell nr. 2 viser netto rammer for resultatenheter og virksomheter. Tabell nr. 2. Tekst Budsjett Budsjett Økonomiplan Politisk virksomhet og kontrollorganer Brann, feiing og parkering Bygg og eiendom Distrikt Nord Distrikt Sentrum Distrikt Vest Distrikt Øst Rehabilitering Administrasjon m.m. Distrikt Sulitjelma Distrikt Valnesfjord Erikstad Oppvekstsenter Fauskeeidet oppveksktsenter Finneid Nærmiljøsenter Flyktningekontoret Hauan Oppveksstenter Helse Kjøkken

17 Kosmo Oppvekstsenter Kultur Miljøtjeneste/PU Park/idrett Plan/Næring Rådmannens stab Servicetorg Skole felles Sosial Sulitjelma Oppvekstsenter Valnesfjord Oppvekstsenter Vestmyra Barnehage Vestmyra skolesenter Voksenpedagogisk senter VVA Innsparing og effektivisering Fauske kirkelige fellesråd Sum rammeområder Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Deflatert til 2005-kroner, øker driftsutgiftene med 4,05 mill. kroner fra 2004 og til Økningen i rammer til resultatenhetene relateres hovedsakelig ene og alene på økte lønnskostnader og sosiale kostnader. Blant annet gjelder det arbeidsgiveravgiften økt fra 7,3% til 9,5%. Når så kommunens frie generelle inntekter som ikke er knyttet til resultatenhetenes tjenesteyting, øker med 18,2 mill. kroner, vises et forbedret forhold mellom kommunens utgifter og inntekter. Forholdsvis større inntektsøkning finansierer økte rente- og avdragsomkostninger samt inndekking av tidligere års merforbruk. På grunn av budsjett- og regnskapsmessige tilpasninger fra 2003 til 2004, er det her valgt å se tjenestene som gjelder pleie, omsorg og hjelp i og utenfor institusjon for resultatenhetene distrikt sentrum, vest og øst samt rehabilitering under ett. De resultatenhetene som har økning i sine nettorammer er i hovedsak innenfor pleie og omsorg, både i og utenfor institusjon. En større del av dette tilskrives nedlegging av kjøkken og at Galvano i 2005 vil stå for matleveransene. Resultatenhetene innenfor skole, barnehage og SFO har også rammene økt i forhold til Her er lønnsoppgjøret for lærere som har vært kostnadsdrivende. For å tilpasse rammene til kommunens inntekter i økonomiplanen er følgende innsparingstiltak innarbeidet i rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag: Barnehagene, bemanningsreduksjoner på alle barnehager tilsvarende 2,7 mill. kroner inklusive sosiale kostnader. Sum sykepengerefusjon er økt med 3,0 mill. kroner netto (med fradrag for vikarer ved sykdom) uten at det er tillagt resultatenhetene. Budsjettert sykepengerefusjon er for lavt beregnet totalt for hele kommunen basert på tall som foreligger. Det forutsettes administrativ omfordeling gjennom året. Vakanse i ledige stillinger som skal tilsvare 7 årsverk eller 2,0 mill. kroner. 17

18 Kultur, reduksjon i tilskudd og tiltak, kr ,00 3. Nedlegging av Sulitjelma legesenter, innsparing kr ,00. Nedlegging av bistasjoner brann, innsparing kr ,00. Omsorgslønn er foreslått redusert med 0,5 mill. kroner. Tidligere års merforbruk er redusert for Redusert inndekning av tidligere års underskudd i 2005 er kompensert ved økt underskuddsinndekning for , slik at hele tidligere års merforbruk likevel er dekt innenfor økonomiplanperioden. For møte tillegget etter de lokale forhandlinger er det i budsjettet avsatt en post på 1,2 mill. kroner til å dekke opp for merkostnader. De bemanningsreduksjonene som ble gjennomført i budsjett for 2004, 40,2 stillinger, er videreført gjennom hele planperioden. Det er i tillegg budsjettert en 100% barnevernstilling på enhet sosial. For øvrig forutsetter budsjett og økonomiplan samme nivå og kvalitet på kommunal tjenesteyting som i Investeringsbudsjett (budsjett og økonomiplan ). Investeringsbudsjettet er basert på de enkelte byggeprosjekter og er ikke fordelt på de tjenester eller resultatenheter, da dette reguleres til de respektive ansvars- og tjenesteområder når disse tas i bruk etter ferdigstillelse. Investeringene er foreslått redusert til et minimum. Beveggrunn for forslaget til et minimalt investeringsbudsjett ligger i kommunens generelle vanskelige økonomiske situasjon og forpliktende tiltaksplan. Kommunens evne til å svare nye finansielle kostnader som et resultat av nye investeringer er svak. Lavere investeringsnivå gir lavere finansielle kostnader (renter og avdrag), og vil dermed være med på å lette trykket på kommunens driftsøkonomi. Tabell nr. 3 viser foreslåtte investeringer for årene Tabell nr. 3. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter IKT Hovedplan vann Hovedplan avløp Aksjon skolevei Sum investeringer Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Eventuell rehabilitering av Fauske Helsetun og mulige andre investeringsprosjekter vil bli fremmet som enkeltsaker når/hvis det kan dokumenteres at merkostnader blir oppveid av andre effektiviseringstiltak. Det er i 2005 foreslått investeringer på IKT-siden med i alt 1,0 mill. kroner. Dette gjelder fornyelser av lisenser (IKT) og investeringer for å opprettholde driften. Er finansiert med driftsmidler. 3 Jamfør kommentarer resultatenhet kultur. 18

19 Innenfor selvkost-området er det foreslått investeringer innenfor vannforsyning med 8,0 mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. For avløp og avløpsnett er det foreslått investeringer med 2, mill. kroner for hvert av årene i økonomiplanperioden. Aksjon skolevei er ikke innenfor selvkost-området. Det er likevel foreslått investeringer med 0,2 mill. kroner for hvert år gjennom hele planperioden. Kommunens egenandel på 0,2 mill. kroner utløser tilskudd på 0,8 mill. kroner. Øvrige investeringer i henhold til gjeldende økonomiplan er foreslått fjernet. Tabell nr. 3a gir en oversikt over de investeringsprosjekter som er falt ut. Tabll nr. 3. Investeringsprosjekter. IKT Vestmyra Skolesenter Fauske svømmehall Fauske 100-årshistorie Paviljong Hauan Rehabilitering Sulitjelma skole Planleggingsmidler Vei (spleiselag) Sikring bygninger Sulitjelma (1,6 mill. kr.) Investeringer gjeldende IKT, er redusert med 0,5 mill. kroner i henhold til gjeldende økonomiplan. Finansiering investeringer. I Fylkesmannens godkjenning av budsjettet for 2004, ble godkjenning av lån avgrenset til å gjelde innenfor selvkostområdet og aksjon skolevei. Investeringer for 2004 ble da nedjustert i vedtatt budsjett med 21,295 mill. kroner, fra 31,295 til 10,2 mill. kroner. Det reduserte investeringsnivået er foreslått gjennomført for hele planperioden Tabell nr. 4 viser hvordan de enkelte investeringsprosjekter er foreslått finansiert: Tabell nr. 4. Budsjett Økonomiplan Investeringsprosjekter Finansieringsbehov Bruk av lån Tilskudd m.v. Tilskudd, refusjoner m.v. vedrørende investeringer Egenkapital fra årets drift Bidrag fra årets driftsbudsjett Salg av faste eiendommer 19

20 Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl. avsetninger Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner. Generelt, gir ikke driftsbudsjettet slike rammer at det er åpning for frigi midler til investeringer. Det er likevel for gitt løsning hvor det er foreslått overføring av driftsmidler på 1,0 mill. kroner til finansiering av investeringer IKT. Investeringsprosjektene innenfor selvkostområdene, dvs. vann og avløp, er i sin helhet foreslått finansiert ved bruk av lån. Det samme gjelder for aksjon skolevei. Finansielle kostnader til renter og avdrag på lån, er en konsekvens av kommunens investeringer og hvor stor andel som er finansiert ved bruk av lån. Tabell 5 viser hvordan finansielle kostnader utvikler seg basert på eksisterende lån og det låneopptak som er foreslått i økonomiplanen. Renter er beregnet/vektet etter sammensetningen av kommunes låneportefølge i lån på fast og flytende rente (4,5%) Tabell nr. 5. (alle tall i hele 1000 kroner. Alle tall i 2005 kroner.) Renter Avdrag Under forutsetning av at kommunen ikke tar opp nye lån utover det som ligger i økonomiplanen eller ekstraordinære nedbetalinger, vil kommunen gjennom hele økonomiplanperioden ha høy rente og avdragbelastning. Først i 2009 begynner rente og avdragsbelastningen å synke. Når nye investeringsprosjekter igangsettes ved lånefinansiering, vil det da få en markant effekt på rente- og avdragskostnader. 20

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer