Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost."

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Drammen, 5.etg Papirbredden 2. Dato: Fredag Tid: Saksliste: Orienteringer ved rektor - Orientering om søkertall til studiene ved HBV Vedtakssaker Sak 44/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Sak 45/14 Delegering av fullmakt til å rapportere regnskapsrapport pr 1 tertial 2014 Sak 46/14 Sak 47/14 Sak 48/14 Sak 49/14 Status i prosjekt Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg utstyrs- og flytte kostnader Valgreglement og oppnevning av valgstyre for HBV Forretningsorden for styret Ph.d.-forskrift, ph.d.-programstyrer og administrativ drift av ph.d.- utdanningene ved HBV 1 av 2

2 Sak 50/14 Sak 51/14 Sak 52/14 Sak 53/14 Sak 54/14 Sak 55/14 Etablering og igangsetting av Ph.d i i personorientert helsearbeid/ Person Centred Healthcare ved Fakultet for helsevitenskap Justering av fakultetsorganisering ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Forlengelse av instituttledere ved Fakultet for helsevitenskap Tiltak for å redusere bruk av overtidstimer ved HBV Kallelse til professor II i midlertidig stilling innenfor spesialpedagogikk Kallelse til professor II stilling ved Senter for psykisk helse Orienteringssaker Sak 56/14 Sak 57/14 Sak 58/14 Status i arbeidet med kvalitetssystem HBV Utfordringer og tiltak ved Fakultet for teknologi og maritime fag Elektronisk saksbehandling og forsendelse av styresaksdokumenter Sak 59/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , deles ut i styremøtet. - Referat fra ledermøtet , deles ut i styremøtet. - Referat fra dekanmøtet , vedlagt. - Notat Godtgjøring av møtetid for interne styremedlemmer i HBV, vedlagt. - Statusoversikt over saker behandlet av styret, vedlagt. - Møtebok styremøte 13. mars 2014, vedlagt. Velkommen til møtet! Drammen 2/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Terje Thomassen Saksnummer 14/00982 SAK 45/14 (V) DELEGERING AV FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAPSRAPPORT 1 TERTIAL 2014 Forslag til vedtak Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial 2014, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni. Saksopplysning HBV skal rapportere regnskapet pr 1 tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet ved innlegging i DBH, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1 juni Regnskapsavlegget består av ledelsens kommentar, resultatregnskapet, balanseoppstillingen, kontantstrøm og noter til regnskapet. Regnskapsrapporten skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger, før fremsendelse til departementet. Regnskapet skal være ferdig utarbeidet og rapportert senest 1 juni Høgskolens styremøte 19 juni er for sent til å godkjenne regnskapet før rapportering. Godkjennelse av regnskapet som oversendes må således skje etter delegert fullmakt. Høgskolestyret vil i styremøtet 19 juni bli forelagt regnskapet med ledelsens kommentarer. Saksdokumenter 1. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014, brev fra KD 18 desember 2013 (ref 13/5210-) 1 av 2

4 Drammen 2 mai 2014 Kai Mjøsund Høgskoledirektør Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

5 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Johnny Thorsen Saksnummer 14/00290 (Til info: HiBu 2010/79) SAK 46/14 (V) Status i prosjekt Kunnskap- og Kulturpark Kongsberg - utstyrs- og flyttekostnader Forslag til vedtak 1. Styret ber høgskoledirektør foreslå en omprioritering av budsjettet for 2014 med 13 millioner. 2. Styret ber administrasjonen gjennomføre en streng prioritering i budsjettet KKP for å sikre nødvendig fornyelse av utstyr til forskning og undervisning. 3. Styret ber administrasjonen søke inndekning for utstyrsbehov ved søknader til KD utenfor rammen, gjennom ekstraordinære tildelinger og eksterne bidrag. 4. Styret ber om at det for i budsjettarbeidet for 2015, 2016 og evt 2017 planlegges med avsetninger med inntil 13 mill hvert år. Oppsummering Campus Kongsberg flytter høsten 2015 til KKP. Forutsetningen fra tidligere HiBu var at flytting ikke medførte økt husleie. Flyttekostnader skulle dekkes innenfor høgskolens budsjett. Utstyrsbehov skulle dekkes ved gjenbruk. En gjennomgang av utgifter og investeringsbehov ved flyttingen, viser imidlertid betydelige kostnader. Foreløpige beregninger viser at kostnadene som må dekkes over eget budsjett, vil beløpe seg til 2,3 mill. kr i 2014 og 56,35 mill. kr i Det forutsettes da at institusjonen får ekstern finansiering av størrelsesorden 5 mill. Det er ikke er tatt høyde for kostnader av denne størrelsen gjennom avsetninger i HiBus regnskap for I HBVs budsjett for 2014 (HiBu- del) ble det satt av 3 mill til campusuvikling. Denne avsetning skal også dekke campusutviklingsarbeid på Ringerike hvis prosjektet ikke bli gjennomført(anslått til 2,5 mill.). Det ble i styresak vedrørende revidert budsjett for HBV argumentert for at det var viktig å opprettholde en strategisk reserve bla for å ha muligheter til å dekke kostnader til flytting, inventar og utstyr ved etablering av KKP. Høgskoledirektør ser at prognosene for kostnader relatert til KKP overstiger de midlene som er tilgjengelig og foreslår derfor at det allerede fra 2014 gjøres omprioriteringer innenfor budsjettrammene. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at styret reviderer HBVs budsjett for 2014 med sikte på å dekke kostnader i 2014 knyttet til flyttingen til KKP, og for å styrke avsetningene slik at høgskolen settes i stand til å møte de kostnadene som kommer i 2015/2016. Høgskoledirektøren foreslår videre at institusjonen prioriterer arbeidet for å skaffe til veie ekstern finansiering av 1 av 11

6 undervisnings- og laboratorieutstyr og fremme ny søknad til departementet for søknader utenfor rammen til vitenskaplig utstyr. Fakultetene må se på prioriteringer innenfor egne rammer for oppgradering og utskifting av laboratorie- og klinikk utstyr. Høgskoledirektør vil komme tilbake med konkret forslag til omprioriteringer i styremøtet 20. juni. Det arbeides videre med å konkretisere plan for flytting og budsjett til KKP. Det må fortsatt prioriteres å finne alternative løsninger for finansiering og budsjettet må periodiseres over flere år. Høgskoledirektør vil komme tilbake til styret med plan for flytting og oppdatert budsjett i orktobermøtet. Saksopplysning KKP - kort historikk Styret i Høgskolen i Buskerud har fått løpende orientering og behandlet campusutviklingen i Kongsberg og fattet vedtak om å flytte fra Raumyr til KKP. Første behandling i styret var i sak 05/10 Utvikling av høyskolens studiesteder. I styresak 41/2011 «Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forskning, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg» (vedlegg 4) vedtok HiBu i realiteten flytting til KKP og godkjente samtidig intensjonsavtalen om samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune. Bakgrunnen var et ønske om å styrke Kongsberg som kunnskapsby, som studiested og å gjøre Kongsberg sentrum attraktiv for næringsvirksomhet, kulturopplevelse og som bosted. En flytting til KKP ville også gjøre det mulig å forsterke skolens samhandling med lokale aktører. Parallelt med planene om å vurdere mulighetene for å flytte studiestedet til sentrum og inngå i en kunnskaps- og kulturpark ble det gjennomført en mulighetsstudie for ombygging og tilpassing av dagens lokaler på Raumyr til fremtidens behov. Mulighetsstudien ble gjennomført at Statsbygg i samarbeid med HiBu. Med bakgrunn i denne mulighetsstudien og forarbeidet for kunnskaps- og kulturpark vurderte styret ved HiBu i juni 2011 disse to alternativene opp mot hverandre og valgte å gå videre med å realisere sentrumsalternativet i samarbeid med bla annet Buskerud fylkeskommune og Kongsberg kommune. De økonomiske konsekvensene ble vurdert som like store. Husleie- og driftskostnader for de to alternative alternativene, som begge omfattet ca kvm på det tidspunkt, ble beregnet til om lag det samme. Begge alternativene ville utløse behov for utstyrsfornyelser og kostnader knyttet til flytting og omfordeling av arealer. Kunnskapsdepartementet ble orientert om planene første gang i 2010, og søknaden om å endre lokaliseringssted ble sendt den En godkjennelse om flytting kom den 13. september 2013 og spaden kunne endelig settes i jorda den 27. oktober Bygget skal stå ferdig 15. juli 2015 og har en planmessig fremdrift. Fredag 25. april ble grunnstein for KKP lagt ned av KKE med verdig og stor festivitas på byggeplass. HBVs deltakelse i KKP understreker av campusutvikling er by og bostedsutvikling det siteres fra en delutredning (nov 2011): HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult: «Næringslivet, kunnskapsinstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen samarbeider om utviklingsarbeidet for Kongsberg Kunnskaps- og kulturpark (KKP). Norwegian Centre of Expertise Systems Engineering (NCE-SE), Kongsberg Næringsforening (KNF H), LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) og SIVA deltar i prosjektstyret. Hensikten med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg er (jfr. hjemmesiden til Kongsberg kommune) å: Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 11

7 videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby gjennom å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøer, undervisningsaktører, næringsliv og offentlig aktører sikre at studiested Kongsberg videreutvikles og inngår som en viktig del i den framtidige høgskole- og universitetsstrukturen gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted» Begrepsbruk Litt om ordbruk og forskjellen på «Kunnskap- og kulturpark» og «Kunnskap- og kultur torg»: Ny Kunnskap- og kulturpark er et kunnskap- kultur- og samfunnsutviklingsprosjekt for og i ulike deler av byen. Disse deltar i prosjektstyret: Kongsberg Næring og Handelsforening, LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, HBV, SIBU, NCE (Center of Expertise) og SIVA. På Vestsiden bygges det nå et Kunnskaps- og kulturtorg. Der skal Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Kongsberg Norsksenter, Fagskolen Tinius Olsen, Musikkteateret, kino og biblioteket flytte inn fra sommeren Inn skal også Kongsberg Vitensenter, et senter for barn og unge, med fokus på teknikk, energi, 3D og animasjon. I tillegg blir 6. etasje full av kontorarbeidsplasser for ulike kommunale virksomheter. Hvilke dette blir er enda ikke endelig bestemt i kommunen. På Tråkka er planene at det skal utvikles et Undervisningstorg med Kongsberg Videregående skole og eventuelt en av kommunens ungdomsskole, som del to av KKP. Beregninger viser at Kunnskaps- og kulturtorget vil besøkes av 3700 mennesker hver dag. Her blir det møteplasser for enhver anledning, enten det er for en kopp kaffe og en god bok, et spennende samarbeidsprosjekt med næringslivet, eller en åpen forelesning om kvelden. Mange og felles møteplasser skaper spennende muligheter for samarbeid og synergier. Det er et mål å knytte næringslivet tett til det nye bygget. KKP Eiendom arbeider derfor med innovasjonsaktører og SMB-bedrifter i Kongsberg, med mål om å skape et miljø og et innovasjonstorg i tilknytning til det nye Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida. KKPE Eierskap og leietakere Kunnskaps- og kulturpark Eiendom A/S (KKP Eiendom), er stiftet for å realisere anlegget. Kongsberg kommune eier 40 prosent av aksjene og Bolten Eiendom AS 60 prosent. Det er formelt tre leietakere i bygget. HBV (som er den største), Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune v/kke (Kongsberg Kommunale Eiendom). KKP fremdriftsplan ferdigstillelse Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida skal stå ferdig til skolestart 2015 og HBV kan flytte inn fra den 15. juli Byggeprosjektet er i rute og i tråd med fastsatt fremdriftsplan. Reguleringsplanen for Kunnskap- og kulturtorget på Vestsida inneholder bestemmelser om parkering for bil. KKPE A/S vil også etablere 469 parkeringsplasser i det planlagte parkeringshuset på Skauløkka. Søknad om å redusere fra 469 til 256 er nå trukket. I eksisterende reguleringsplan er det en forutsetning at parkeringsplassene er opparbeidet før det gis brukstillatelse for Kunnskapog kulturtorget. Internt i HBV er det satt i gang og gjennomført en rekke prosesser knyttet til planlegging av arealene i Kunnskap- og Kulturtorget. Byggets arealer og fast inventar er nå detaljplanlagt i et grundig arbeid i delprosjektene og det er behov for å avklare rammer for innkjøp og tilhørende budsjett. Det kartlegges rom for rom hvilket møblement og utstyr som kan flyttes fra Raumyr over i nytt bygg, og hvilke rom disse møblene og utstyret skal plasseres i og hvilke funksjoner de dekker. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 11

8 Det meste av inventar og utstyr ved Campus Kongsberg er fra 1992 og helt uavhengig av flytting er det et stort behov for å skifte disse ut. Noe av møblementet er også av en størrelse som ikke passer i små nye kontorer. Noe av utstyret er så gammelt og følsomt (optometri) at det heller ikke tåler en flytting. På Kongsberg finnes Norges eneste optometriutdanning. Disse er godt i gang med å prøve å få sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikkene. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: Kurantprosjekt Kunnskapsdepartementets godkjennelser Det er i utgangspunktet to innganger til inndekning av husleiekostnadene som følge av statlige investeringsprosjekter. Det første er investeringsprosjekter der institusjonen får sine rammer økt for å dekke deler av, eller hele økningen i husleiekostnaden. Den andre metoden kurantprosjekter er prosjekter som godkjennes under forutsetning av at det kan gjennomføres innenfor rammen av gjeldende fullmakter og bevilgninger. Eventuelle økninger i husleien eller følgekostnader må dekkes inn uten økte tildelinger. (Se departementets retningslinjer: Dette prosjektet ble godkjent innenfor rammene av et kurantprosjekt I HiBus brev til KD i juni 2012 (vedlegg 3) blir det bekreftet at en flytting til KKP ikke innebærer en økt kostnad for skolen og at «Økte kostnader per kvm kompenseres gjennom redusert arealbehov. Driftskostnader reduseres gjennom sambruk av areal med flere aktører og gjennom bedre energiøkonomiserte løsninger for varme og kjøling i nytt bygg. Flyttekostnader dekkes over høyskolens budsjett.» Kostnader og alternativer I styresakene 41/11 «Behov for infrastruktur for å bedre..» (vedlegg 4) vedtar styret flytting til KKP. I sak 11/13 (vedlegg 5) vedtar styret å avsette 3 mill. kr til flytting, fornyelse av utstyr og til satsing på utstyr til optometrimiljøet. I nevnte brev til departementet i juni 2012 bekrefter HiBu at flyttekostnader dekkes av høgskolens budsjett. Det er i disse sakene rammene for HiBus deltakelse i KKP settes både med hensyn til arealdisponeringer, husleiekostnader og forventede kostnader til flytting/prosjektledelse og nødvendig utstyrsutskiftinger. KKP HBV Leiekontrakt og leiekostnader Leiekontrakten ble inngått den , med tilleggsavtale av Leiekostnadene er satt til det samme som kostnaden ved Raumyr og er på til sammen eksklusive mva per år (kontraktsmessig indeks per oktober 2013). I tillegg skal det betales for en andel av felleskostnadene og eventuell for leie av parkeringsplasser (etter nærmere avtale). Det endelige arealet er ikke endelig oppmålt (pga endringer i tegninger m.m.), men HBV skal betale husleie for ca m2. Dette representerer en reduksjon på ca. 20 % av det arealet man i dag disponerer ( m2) på Raumyr. Av leiekontrakten går det frem at HBV får eksklusiv rett til 6733 m2 og ca. 60 % andel av 4025 m2 sambruksarealer. Arealet på Raumyr er ca m2 uten sambruk. Det er lagt vekt på å utnytte lokalene maksimalt. Det er lagt opp til utstrakt sambruk med fagskolen og kulturetaten i Kongsberg Kommune. Laboratoriene skal deles med Fagskolen (med 60/40- fordeling) og kinosalene skal brukes av HBV på dagtid, og som kino på kvelden. (HBVs andel av de Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 11

9 forskjellige sambruksarealene varierer noe.) Denne delte bruken er viktig for økonomien, og det kan bidra til å skape verdifulle synergier. Husleien skal betales fra 15. juli Husleiekontrakten på Raumyr utløper Dette representerer to måneder med dobbel leie. Driftskostnader/felleskostnader Renhold, energi og rene vaktmestertjenester vil sannsynligvis representere en besparelse i forhold til dagens nivå. Felleskostnader er fastsatt til kr 400 kr/m2 og omtalt i eget vedlegg med eksempler og ikke utfyllende. Det er derfor noe uklarhet i hva som inngår i utleiers ansvar og hva som er leietakernes økonomiske ansvar. Det er sannsynlig at felleskostnadene vil kunne bli høyere enn stipulert i avtalen/eller at avtalens beløpsgrense ikke vil dekke alle felleskostnader og dermed påføre leietakerne egne driftskostnader. Det pågår også samtaler mellom leietakerne og KKP eiendom for å avklare behov for egen service/driftsorganisasjon i bygget. KKP/HBV prosjektorganisering HBV organisering/prosjektledelse Det er i all hovedsak deltakelse i prosjektet uten ekstra godgjøringer for ansatte. Det er derfor omdisponeringer av tidsressurser. HBV har imidlertid ansatt en prosjektleder i to år. I tillegg er det behov for en IT teknisk ressurs dedikert prosjektet fra nå og frem til Dette representerer en samlet kostnad på ca. 3 mill. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 11

10 Dimensjonering I KKP bygges det etter samme areal pr student som campus Drammen. Det er uendret husleie sammenlignet med kostnadene ved Raumyr i dag. HBV arealet i KKP blir på m2 en reduksjon på ca. 20 % sammenlignet med i dag. Det jobbes i samarbeid med arkitekt og de berørte leietakerne med det som foreløpig er udekkede behov: bokhandel, studentparlament, studentsamfunn, økning/mulig vekst i antall ansatte. Ved utvidelsesbehov er det muligheter i 6 etg, eller i nærliggende bygg i dialog med de øvrige leietakeres behov. En utvidelse av leiearealet på et senere tidspunkt innebærer også behov for tilleggsleie. U- rom Når det gjelder u-rom skal vi være dekket. Vi har bedt om 2 stk. klasserom á 150 kvm, 8 stk. á 100 kvm og 2 stk. á 60 kvm. Rommene har blitt tilnærmet disse størrelsene og vi har akseptert dette. De to minste rommene i 5 etg har vi i prosessen omdisponert til arbeidsrom for masterstudenter og multimedierom. Auditorier Vi har i dag 3 auditorier á 100 plasser og to på ca. 60 plasser. I KPP får vi 3 kinosaler (209, 134,126 plasser), samt to egne auditorier med plass til 144 og 104 stk. Kontorer Kontorer til ansatte skal også være dekket: Vi får 124 cellekontorer og 20 plasser i åpent landskap. Vi har pr d.d. 127 ansatte som skal ha plass. Grupperom Vi får flere grupperom i KKP enn vi har i dag. 14 stk. dedikerte til TEKNO og 13 stk. grupperom i biblioteket. I dag har 6 stk. grupperom til alle studentene på Kongsberg. Optometri Det blir en ny optometri klinikk med en dobling i antall undersøkelsesrom for Norges eneste optometriutdanning. Teknolab: På teknologilabbene er det lagt opp til et utstrakt sambruk med FTO. Husleieavtalen fordeler 60 % av kostnadene for lab på HBV og 40 % på Fagskolen (FTO). Dette er likevel ikke nødvendigvis tidsbruken hver enkelt virksomhet benytter lab-arealene. Når det gjelder lab må den praktiske timeplanleggingen på plass for å se den konkrete bruken og hvordan den endelige fordelingen slår Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 11

11 ut. Det er enighet mellom FTO og oss om å lage en felles timeplan for bruken av sambruksarealene etter at vi er ferdige med timeplanleggingen for neste semester. Utstyrssituasjon Campus Kongsberg Fagmiljøene ble invitert til å sette opp utstyrsønsker i forbindelse med flytting til KKP. Det ble en omfattende prosess hvor man satte opp sine ønsker som i hovedsak var fornyelse av møbler, inventar og utstyr. Dette arbeidet ble utført høsten 2013 og skulle danne grunnlag for en søknad til Kunnskapsdepartementet for bidrag til flytteprosess med tilhørende fornyelse av utstyr. Det var en omfattende prosess som endte i et identifisert behov på 73 millioner kroner. (Vedlegg 2) I søknad til Kunnskapsdepartementet for «midler utenfor rammen» ble det fremmet et behov på 37,5 mill. kr til investering i inventar, vitenskapelig utstyr og flytting til nytt bygg på Kongsberg. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet er i henhold til kurantprosjektprisnippene og høyskolens egen bekreftelse på at flytting med tilhørende kostnader skal dekkes av høyskolens eget budsjett. Det er nå satt i gang en prosess hvor de samme fagmiljøer er bedt om å prioritere på det sterkeste under tre overskrifter: «Må ha, bør ha og ønskelig å få». Dette vil i sin tid danne grunnlag for en detaljert flytteplan (rom for rom) og en prioritert liste for innspill til investerings- og strategimidler i 2015 og påfølgende år. Optometri Dette fagmiljøet får tildelt økte arealrammer og har utdatert utstyr, som i tillegg er sensitivt /delvis uegnet for flytting. Det er utarbeidet detaljerte utstyrsbehov som beløper seg til 22 mill. kr kroner. Fagmiljøet arbeider systematisk for å finne sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikken. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: I denne oversikten tar vi utgangspunkt i eksterne bidrag på 5 mill. Tekno lab Fagmiljøet får sine arealer redusert. Deres innmeldte behov er på 14,3 mill. I denne fremstillingen benyttes samme tall som i søknaden til departementet;; 9 mill. kr. IT/AV utstyr Følgende IT utstyr kan flyttes og vil bli innarbeidet i en flytteplan o o o o o o o Servere (IT egen plan) Uninett Juniperrouter (flytting avtales med Uninett) Pc-lab'er (flytting utføres av flyttebyrå) Printere (flytting utføres av leverandør) Polycom-anlegg (videokonferanse møterom) (flytting utføres av flyttebyrå) Tandberg videokonferanseanlegg (klasserom) (flytting utføres av Atea) Personlig IT-utstyr på kontorer (flytting utføres av flyttebyrå) Følgende kan ikke flyttes og har ulik begrunnelse : o o o Utstyret er gammelt Det skal være full drift på Raumyr fram til flyttedato Nedmontering og oppmontering krever lang håndterings- og konfigurerings-tid i forhold til tilgjengelig tid etter 15. juli 2015 Behovene for IT/AV utstyr er derfor i følgende to grupper: Basis infrastruktur Med basis menes infrastruktur kabling, kjerne- og kant-svitser, trådløse nettverkskomponenter og utstyr til serverrom, telematikk rom, rack(møbler for plassering av teknisk utstyr) fiber m.m. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 7 av 11

12 AV og undervisningsutstyr, inkluderer Prosjektorer Styringsanlegg AV Lydanlegg Lerreter White Board/tavler Infoskjermer (2 stk. gamle) Sambruk og fordeling kostnader mellom leietakere Kostnaden for deler av basis infrastruktur og noe AV utstyr skal fordeles mellom leietagerne avhengig av hva som avtales. Typisk her er infrastruktur for trådløst nett hvor det må være en av leietagerne som får ansvar for driften av dette. Endelig avtale om disse fordelingene er ikke avklart og det er i dette budsjettforslaget gjort en foreløpig vurdering i forhold til kostnadsfordelingen. Det vil imidlertid variere noe for de enkelte elementer i størrelsesorden % inndekning fra andre leietakere Budsjettpostene relatert kantsvitsjer og patchekabler er basert på estimater i påvente av tilbakemelding fra KKP sin elektrokonsulent om faktiske antall. Disse tallstørrelsene er ikke klare fra utbygger. Ønskene fra fagmiljøene om utstyr i u-rom, møterom og grupperom er i tråd med den tekniske utrustning man legger seg på i nye universitets og høgskoleanlegg. Etter er hard nedprioritering er behovene fortsatt i størrelsesorden 17 mill. kroner etter at estimat om sambruksfordeling er foretatt. Det er gjort en gjennomgang rom for rom etter innspill fra faggruppene. Dersom dette skal reduseres må det kuttes i disse fagmiljøenes innspill om hvordan U-rom skal utvikles og benyttes. Spørsmål som det må tas stilling til er om det skal være smart impodium løsning, antall visningsflater/mulighet til å dele av U-rom etc. Et oppdatert kostnadsestimat fra IT er innarbeidet fra side 2 i vedlegg 1. Møbler Vi vil flytte med oss alt som lar seg flytte og tilpasse i nytt bygg. Det vil allikevel være behov for nyinnkjøp i varierende omfang til Bibliotek Fellesarealer U-rom særlig en standard kateterløsning som vil gjøre IT installasjoner standardiserte om mulig besparelser i monteringsarbeid. Laboratorier I en nylig foretatt kategorisering av medarbeidere som kjenner bygg og inventar meget godt er det gjort vurderinger av ca. 540 møbleringer (enkeltmøbler/møbelgrupper). Av disse er mer enn halvparten kategorisert som «kassable» og en fjerdedel som «flyttbare». Det er ikke et fullgodt grunnlag til å budsjettere møbelbehovene. Det er imidlertid et betydelig og nøkternt behov for innkjøp av møbler. Dette er foreløpig vurdert til 6 mill. for bibliotek og generell møblering. Innmeldte behov er dermed sjablonmessig redusert med mer enn 40 %. Flyttekostnader Flytting fra Raumyr til KKP juli 2015 Omfanget av faktiske flyttekostnader (byrå, transport, innleid ekstrahjelp) vil i stor grad avhenge av grad av nyinnkjøp. I tillegg til kostnader i forbindelse med selve flyttingen og ryddearbeidene har vi en stor utfordring knyttet til det tidsvinduet vi er gitt for å gjennomføre flyttingen. Det skal være full drift på Raumyr Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 8 av 11

13 ut vårsemesteret og vi skal være i full drift til studenters og ansattes tilfredshet til studiestart i august. Det setter begrensinger på hva vi kan flytte med oss særlig på IT siden, der vi må starte montering/installasjon så tidlig som mulig og så snart vi får tilgang til bygget. Det vil være vanskelig å komme utenom et budsjett for flytting og rydding på under 1,5 mill. Andre flytterelaterte kostnader Endringsarbeider - Endringsbehov minimum 0,5 mill. bør være forberedt på 1,4 mill. Kunstnerisk utsmykking nedprioriteres. Konsulent/rådgivning innhenting av spesialkompetanse for lyd/bilde/it mm estimeres til 0,5 mill. Årlige merkostnader Parkeringsløsning estimert behov på 70 plasser Dette vil maksimalt gi en årlig merkostnad på 1,1 mill., avhengig av hvor mange gratisplasser vi ønsker å gjøre tilgjengelig for våre ansatte/studenter. Sammendrag forventede kostnader Tekst 2014 (x 1000 kr) 2015 (x 1000 kr) Prosjektledelse Dobbel husleie Optometri Teknologi Generell møblering og bibliotek AV og generell IT infrastruktur Endringsarbeider/tilpassingar Parkering Årlige kostnader fra 2015 årsbasis maks. 1,1 mill. Rydde og flyttekostnader Konsulentkjøp Total kostnad (x 1000 kr.) Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene og vi vil komme tilbake til styret med oppdaterte tall etterhvert som planlegging, kartlegging og prisinnhenting skrider frem. Det er imidlertid påkrevet med en prinsipiell avklaring om at vi kan gå videre med planarbeidet med disse estimatene. Budsjettkonsekvenser Det er en avsetning til campusutvikling fra HiBu på ca. 3 mill. Dette er en avsetning som også skal gå til dekning av pågående campusutviklingsarbeid på Ringerike. De utredningsarbeidene som pågår der i samarbeid med Statsbygg vil imidlertid inngå i husleieberegning med mindre prosjektet avsluttes. Da vil påløpte kostnader i størrelsesorden 2,5 mill. bli fakturert oss. Det er søkt om midler utenfor rammen til KKP. Det er imidlertid lite sannsynlig at det gis bevilgning i lys av de prinsipper man følger for et kurantprosjekt. Søknaden må følges opp for deler av søknadsgrunnlaget med utgangspunkt i at mye utstyr er gammelt, at vi har en enestående nasjonal utdanning og at det er behov for utskifting uavhengig av KKP prosjektet. Endringer i budsjett 2014 På bakgrunn av beskrevne kostnadsposter i forbindelse med innflytting i KKP, samt sannsynlig manglende finansiering og tilskudd fra KD, foreslås budsjettendring i 2014 på 9,5 mill.kr gjennom Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 9 av 11

14 Reduksjon av driftsmidler i administrasjon, bruk av virksomhetskapital og strategimidler (3 x 2,0 mill.) til sammen 6,0 mill. kroner. Tilbaketrekning av SAK midler, fra rektorat, høgskoledirektør og fakultetene på 3,5 mill. kr. Dette kommer til tillegg til allerede avsatt beløp på 3,5 mill til campusutvikling. Samlet sett vil vi ha en avsetning i 2013 på 13 mill. Budsjettføringer for 2015, 2016 og 2017 Tilsvarende avsetninger i 2015 og 2016 vil kunne gi en samlet egenfinansiert BFV ramme for KKP på 39 mill. kroner. Budsjettføringene må vurderes videreført i Størrelsen på avsetningene til KKP innebærer krevende prioriteringer og reduksjoner innenfor andre aktiviteter i perioden. Det er usikkerhet om avsetningen dekker nødvendige behov (dekker ikke meldte forventninger på 73 mill. kroner heller ikke de indikasjoner som fremkommer i dette notatet). Det må derfor arbeides med streng prioritering av behov, arbeides videre mot KD vedrørende utstyrsmidler og mot andre interessenter mht gavebidrag og ekstern finansiering. I styremøtet vil vi presentere KKP og de mulighetene som ligger i dette samarbeidet. Styret vil også bli informert om fremdrift i prosjektet. Saksdokumenter 1. Risikovurderinger (Vedlegg 1) 2. Sammendrag av utstyrsbehov (vedlegg 2) 3. Kongsberg Kunnskap og Kulturpark webside Brev fra HiBu til Kunnskapsdepartementet (Vedlegg 3) 5. Brev fra KD fullmakt til å inngå leiekontrakt Sak 5/10 (HiBu ) Utvikling av høyskolens studiesteder 7. Sak 50/10 (HiBu ) Utvikling av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg 8. Delutredning Nov 2011: HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult 9. Sak 35/11 (HiBu ) Oppsummering av arbeidet med KKP i Kongsberg sentrum - drøfting 10. Sak 41/11 (HiBu ) Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forsking, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg (Vedlegg 4) 11. Sak 15/12 (HiBu ) Status i arbeidet med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 12. Sak 21/12 (Hibu ) Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 13. Sak 49/13 (HiBu ) Orientering om status KKP - Kongsberg 14. Sak 11/13 (HiBu ) Oversendelse av forslag til leiekontrakt KKP Vestsiden (vedlegg 5) 15. Sak 62/13 (HiBu ) Realisering av Kunnskaps- og Kulturpark Vestsiden Kongsberg (vedlegg 6) 16. Brev til KD ( ) Budsjettforslag 2015 fra HBV (vedlegg 7) Drammen Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 10 av 11

15 Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 11 av 11

16 Styresak 46/2014 Vedlegg 1a Innmeldte investeringsbehov høst 2013 Generelt Teknolab Bibliotek Optometri IKT/AV Flytting/diverse 6,5 mill 14,3 mill 4,6 mill 21,9 mill 21 mill 4,5 mill TOTALT 72,7 MILL

17 Oppdaterte utstyrsbehov fra IT Vedlegg sak 46/2014 1b Basis infrastruktur Utstyr Antall Stk. pris: Ink. mva: HBV % HBV kostnad Kommentarer: Kantsvitsjer 48p % Sambruk med FTO? Kantsvitsjer 48p PoE % Sambruk helle bygget. Kjernesvitsj % Serverrom % HBV andel av serverrom. Rack etc. Patchekabler % Aksesspunkter % Fordeles mellom leietakerne. 50% HBV Fiberfremføring % Foreløpig anslag fra Uninett Hvem budsjetterer dette? Fordeling Møbler/rackskap % HBV/FTO Totalt Basis infrastruktur HBV undervisningsrom Type rom: Antall rom: Projektor Monitor Stk. pris: Ink. mva: Kommentarer: Enkle klasserom AV SmartPodium, dokumentkamera, stasjonær pc, styringssystem, mikrofon, projektor, motorisert lerret Doble klasserom AV Pc- lab'er AV Kun AV utstyr, ikke medregnet pc utgifte Auditorier AV Kinosaler AV Forutsetter sambruk og deling av utgifter med Kino Klasserom videokonferanse Forutsetter flytting av eksisterende Tandberg videokonferanseanlegg Mellomstort/stort Lync møterom møterom HBV lab'er: Cave/greenscreen Greenscreen, opptaksutstyr, lys m.m. ikke medregnet Demolab'er IFOS /07 Fleksibelt klasserom 5. etg Ikke medtatt spesialprogramvare/konfigurasjon Anatomilab IFOS Avanserte metoder IFOS Forskningslab Lab masterstudenter /02 Klasserom IFOS

18 Diverse utstyr: Bibliotek søkepc'er Skranke IT Flyttes? Infoskjermer m/styrings PC HBV undervisningsrom totalt Sambruksrom med FTO AV utstyr: Type rom: Antall rom: Projektor Monitorer Stk. pris: Ink. mva: Elektrolab Automasjonslab Automasjonslab Utstillinslab Elkraftlab Utviklingslab Lager/verksted elektrolab Robot reguleringslab (?) Forelesningsområde Teorirom Stille lesesal Kommentarer: Grupperom For studenter. Mange felles med FTO. Utstyres med storskjerm og droppkabel. Møterom sambruk Totalsum sambruk FTO Totalt estimat Totalt AV og IT infrastruktur Basis infrastruktur total (HBV andel) HBV undervisningsrom totalt Sambruk FTO total HBV andel (50% ) Total AV og IT infrastruktur ink. MVA Total ex. MVA

19 Styresak 46/2014 Vedlegg 2 Risikoanalyse Risikovurdering ved flytting til KKP Nr Kritiske suksessfaktorer Risiko Mottiltak Mål: Etablering av HBV aktivitet i KKP 1. Ferdig bygg overlevert i tide fra byggherre Forsinkelse manglende alternative rom Løpende oppfølging i brukerutvalg statusoppdatering/tydeliggjøre roller 2. - Tilgang til bygget tidlig nok Ikke tilstrekkelig tid til montering/installering av HBV utstyr/infrastruktur Avklaring i brukerutvalget Innarbeide klausul om leveringstider/montasjetideri innkjøpskontraktene. Forberede leverandører på sommeraktivitet Test/innkjøring av bygg HMS utfordringer mht: klima (temperatur), luftkvalitet, luktplager Utfordre byggeier/kontraktør på «rent bygg» og be om planer for test/innkjøring Arbeidstilsynets godkjennelse av bygg Forsinkelse pga oppdagede mangler Følge opp byggherrens egen risikovurdering Følge opp i brukerutvalg 5. Evne og kapasitet til prosjektgjennomføring Manglende gjennomføringsevne og kapasitet parallelt med løpende drift. Tydeliggjøre roller og ansvar institutt, campus og prosjektleder. Fremdriftsplanlegging. 6. Ferieavvikling 2015 Ikke koordinert ferieavvikling mht rydding/pakking av kontorer/spesialrom komplisert flytteprosess Forankre behov for koordinert ferieavvikling Definere kritiske oppgaver og ansvarliggjøre faggrupper/flytteansvarlige 7. Budsjett til nødvendig nytt av utstyr, møbler og egen infrastruktur Dårligere fasiliteter enn nåværende bygg 8. Manglende plass Trangboddhet Ikke plass til samme aktivitetsnivå, kollisjoner/interessekonflikter i sambruksarealer Ikke plass til alle funksjoner Søke eksterne midler KD Søke sponsormidler Omdisponere budsjett 2014, foreta avsetninger 2015 og 2016 Justere aktivitetsnivå Flytte funksjoner (back office) Innlede samtaler om muligheter for økt areal i samme bygg eller i tilstøtende bygg

20 Konsekvens Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 7 Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy Moderat sannsynlig Lav Lav Middels 8 Middels Høy Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels 1. 1Middels Lav Middels Høy Akseptabel risiko avbøtende tiltak ikke nødvendig Akseptabel risiko avbøtende tiltak bør vurderes/nødvendig Uakseptabel risiko avbøtende tiltak er nødvendig

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 54/15 Områdeutvikling for Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02598-1 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, seniorrådgiver Møtedag: 23.04.2015

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Praktisk husleierett for næringseiendom

Praktisk husleierett for næringseiendom Praktisk husleierett for næringseiendom Utleie av nybygg/rehabiliterte lokaler Advokat Ottar F. Egset ottar.f.egset@foyen.no Problemstilling 2 Utleiers og leietakers rettigheter og forpliktelser i bygge/rehabiliteringsfasen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Regler for internhusleie ved NTNU

Regler for internhusleie ved NTNU Side 1 av 10 15.3.2012 Vedlegg 3: Vedlegg til regler for internhusleie er under utarbeidelse. Disse er merket med rød skrift. 0. Innhold 1. Innledning og hensikt - roller og dokumentstruktur 2. Hvilke

Detaljer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer

Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media. Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Til Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Gruppeledere Media Vedlagt oversendes: Ettersendt sak: 112/08 Fremtidens byer Korrigering vedr. sak 110/08: Best på service i Norge Fredrikstad, 20.06.2008

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud Profil Ringerike: Handelshøyskolen Økonomi og ledelsesutdanninger IT-utdanninger Reiselivssenter Juridiske fag Pedagogisk utdanning Lektorutdanninger Videreutdanningssenter Utvikling

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark

Fysiske hovedløsninger. Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Fysiske hovedløsninger Prosjekt Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Rapport 9.2.2012 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Hensikt... 3 3. Parallelloppdragene... 3 4. Hovedalternativ... 4 Alternativ A Kunnskapstorg

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer