Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost."

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Drammen, 5.etg Papirbredden 2. Dato: Fredag Tid: Saksliste: Orienteringer ved rektor - Orientering om søkertall til studiene ved HBV Vedtakssaker Sak 44/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Sak 45/14 Delegering av fullmakt til å rapportere regnskapsrapport pr 1 tertial 2014 Sak 46/14 Sak 47/14 Sak 48/14 Sak 49/14 Status i prosjekt Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg utstyrs- og flytte kostnader Valgreglement og oppnevning av valgstyre for HBV Forretningsorden for styret Ph.d.-forskrift, ph.d.-programstyrer og administrativ drift av ph.d.- utdanningene ved HBV 1 av 2

2 Sak 50/14 Sak 51/14 Sak 52/14 Sak 53/14 Sak 54/14 Sak 55/14 Etablering og igangsetting av Ph.d i i personorientert helsearbeid/ Person Centred Healthcare ved Fakultet for helsevitenskap Justering av fakultetsorganisering ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Forlengelse av instituttledere ved Fakultet for helsevitenskap Tiltak for å redusere bruk av overtidstimer ved HBV Kallelse til professor II i midlertidig stilling innenfor spesialpedagogikk Kallelse til professor II stilling ved Senter for psykisk helse Orienteringssaker Sak 56/14 Sak 57/14 Sak 58/14 Status i arbeidet med kvalitetssystem HBV Utfordringer og tiltak ved Fakultet for teknologi og maritime fag Elektronisk saksbehandling og forsendelse av styresaksdokumenter Sak 59/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , deles ut i styremøtet. - Referat fra ledermøtet , deles ut i styremøtet. - Referat fra dekanmøtet , vedlagt. - Notat Godtgjøring av møtetid for interne styremedlemmer i HBV, vedlagt. - Statusoversikt over saker behandlet av styret, vedlagt. - Møtebok styremøte 13. mars 2014, vedlagt. Velkommen til møtet! Drammen 2/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Terje Thomassen Saksnummer 14/00982 SAK 45/14 (V) DELEGERING AV FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAPSRAPPORT 1 TERTIAL 2014 Forslag til vedtak Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial 2014, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni. Saksopplysning HBV skal rapportere regnskapet pr 1 tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet ved innlegging i DBH, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1 juni Regnskapsavlegget består av ledelsens kommentar, resultatregnskapet, balanseoppstillingen, kontantstrøm og noter til regnskapet. Regnskapsrapporten skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger, før fremsendelse til departementet. Regnskapet skal være ferdig utarbeidet og rapportert senest 1 juni Høgskolens styremøte 19 juni er for sent til å godkjenne regnskapet før rapportering. Godkjennelse av regnskapet som oversendes må således skje etter delegert fullmakt. Høgskolestyret vil i styremøtet 19 juni bli forelagt regnskapet med ledelsens kommentarer. Saksdokumenter 1. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014, brev fra KD 18 desember 2013 (ref 13/5210-) 1 av 2

4 Drammen 2 mai 2014 Kai Mjøsund Høgskoledirektør Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

5 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Johnny Thorsen Saksnummer 14/00290 (Til info: HiBu 2010/79) SAK 46/14 (V) Status i prosjekt Kunnskap- og Kulturpark Kongsberg - utstyrs- og flyttekostnader Forslag til vedtak 1. Styret ber høgskoledirektør foreslå en omprioritering av budsjettet for 2014 med 13 millioner. 2. Styret ber administrasjonen gjennomføre en streng prioritering i budsjettet KKP for å sikre nødvendig fornyelse av utstyr til forskning og undervisning. 3. Styret ber administrasjonen søke inndekning for utstyrsbehov ved søknader til KD utenfor rammen, gjennom ekstraordinære tildelinger og eksterne bidrag. 4. Styret ber om at det for i budsjettarbeidet for 2015, 2016 og evt 2017 planlegges med avsetninger med inntil 13 mill hvert år. Oppsummering Campus Kongsberg flytter høsten 2015 til KKP. Forutsetningen fra tidligere HiBu var at flytting ikke medførte økt husleie. Flyttekostnader skulle dekkes innenfor høgskolens budsjett. Utstyrsbehov skulle dekkes ved gjenbruk. En gjennomgang av utgifter og investeringsbehov ved flyttingen, viser imidlertid betydelige kostnader. Foreløpige beregninger viser at kostnadene som må dekkes over eget budsjett, vil beløpe seg til 2,3 mill. kr i 2014 og 56,35 mill. kr i Det forutsettes da at institusjonen får ekstern finansiering av størrelsesorden 5 mill. Det er ikke er tatt høyde for kostnader av denne størrelsen gjennom avsetninger i HiBus regnskap for I HBVs budsjett for 2014 (HiBu- del) ble det satt av 3 mill til campusuvikling. Denne avsetning skal også dekke campusutviklingsarbeid på Ringerike hvis prosjektet ikke bli gjennomført(anslått til 2,5 mill.). Det ble i styresak vedrørende revidert budsjett for HBV argumentert for at det var viktig å opprettholde en strategisk reserve bla for å ha muligheter til å dekke kostnader til flytting, inventar og utstyr ved etablering av KKP. Høgskoledirektør ser at prognosene for kostnader relatert til KKP overstiger de midlene som er tilgjengelig og foreslår derfor at det allerede fra 2014 gjøres omprioriteringer innenfor budsjettrammene. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at styret reviderer HBVs budsjett for 2014 med sikte på å dekke kostnader i 2014 knyttet til flyttingen til KKP, og for å styrke avsetningene slik at høgskolen settes i stand til å møte de kostnadene som kommer i 2015/2016. Høgskoledirektøren foreslår videre at institusjonen prioriterer arbeidet for å skaffe til veie ekstern finansiering av 1 av 11

6 undervisnings- og laboratorieutstyr og fremme ny søknad til departementet for søknader utenfor rammen til vitenskaplig utstyr. Fakultetene må se på prioriteringer innenfor egne rammer for oppgradering og utskifting av laboratorie- og klinikk utstyr. Høgskoledirektør vil komme tilbake med konkret forslag til omprioriteringer i styremøtet 20. juni. Det arbeides videre med å konkretisere plan for flytting og budsjett til KKP. Det må fortsatt prioriteres å finne alternative løsninger for finansiering og budsjettet må periodiseres over flere år. Høgskoledirektør vil komme tilbake til styret med plan for flytting og oppdatert budsjett i orktobermøtet. Saksopplysning KKP - kort historikk Styret i Høgskolen i Buskerud har fått løpende orientering og behandlet campusutviklingen i Kongsberg og fattet vedtak om å flytte fra Raumyr til KKP. Første behandling i styret var i sak 05/10 Utvikling av høyskolens studiesteder. I styresak 41/2011 «Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forskning, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg» (vedlegg 4) vedtok HiBu i realiteten flytting til KKP og godkjente samtidig intensjonsavtalen om samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune. Bakgrunnen var et ønske om å styrke Kongsberg som kunnskapsby, som studiested og å gjøre Kongsberg sentrum attraktiv for næringsvirksomhet, kulturopplevelse og som bosted. En flytting til KKP ville også gjøre det mulig å forsterke skolens samhandling med lokale aktører. Parallelt med planene om å vurdere mulighetene for å flytte studiestedet til sentrum og inngå i en kunnskaps- og kulturpark ble det gjennomført en mulighetsstudie for ombygging og tilpassing av dagens lokaler på Raumyr til fremtidens behov. Mulighetsstudien ble gjennomført at Statsbygg i samarbeid med HiBu. Med bakgrunn i denne mulighetsstudien og forarbeidet for kunnskaps- og kulturpark vurderte styret ved HiBu i juni 2011 disse to alternativene opp mot hverandre og valgte å gå videre med å realisere sentrumsalternativet i samarbeid med bla annet Buskerud fylkeskommune og Kongsberg kommune. De økonomiske konsekvensene ble vurdert som like store. Husleie- og driftskostnader for de to alternative alternativene, som begge omfattet ca kvm på det tidspunkt, ble beregnet til om lag det samme. Begge alternativene ville utløse behov for utstyrsfornyelser og kostnader knyttet til flytting og omfordeling av arealer. Kunnskapsdepartementet ble orientert om planene første gang i 2010, og søknaden om å endre lokaliseringssted ble sendt den En godkjennelse om flytting kom den 13. september 2013 og spaden kunne endelig settes i jorda den 27. oktober Bygget skal stå ferdig 15. juli 2015 og har en planmessig fremdrift. Fredag 25. april ble grunnstein for KKP lagt ned av KKE med verdig og stor festivitas på byggeplass. HBVs deltakelse i KKP understreker av campusutvikling er by og bostedsutvikling det siteres fra en delutredning (nov 2011): HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult: «Næringslivet, kunnskapsinstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen samarbeider om utviklingsarbeidet for Kongsberg Kunnskaps- og kulturpark (KKP). Norwegian Centre of Expertise Systems Engineering (NCE-SE), Kongsberg Næringsforening (KNF H), LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) og SIVA deltar i prosjektstyret. Hensikten med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg er (jfr. hjemmesiden til Kongsberg kommune) å: Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 11

7 videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby gjennom å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøer, undervisningsaktører, næringsliv og offentlig aktører sikre at studiested Kongsberg videreutvikles og inngår som en viktig del i den framtidige høgskole- og universitetsstrukturen gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted» Begrepsbruk Litt om ordbruk og forskjellen på «Kunnskap- og kulturpark» og «Kunnskap- og kultur torg»: Ny Kunnskap- og kulturpark er et kunnskap- kultur- og samfunnsutviklingsprosjekt for og i ulike deler av byen. Disse deltar i prosjektstyret: Kongsberg Næring og Handelsforening, LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, HBV, SIBU, NCE (Center of Expertise) og SIVA. På Vestsiden bygges det nå et Kunnskaps- og kulturtorg. Der skal Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Kongsberg Norsksenter, Fagskolen Tinius Olsen, Musikkteateret, kino og biblioteket flytte inn fra sommeren Inn skal også Kongsberg Vitensenter, et senter for barn og unge, med fokus på teknikk, energi, 3D og animasjon. I tillegg blir 6. etasje full av kontorarbeidsplasser for ulike kommunale virksomheter. Hvilke dette blir er enda ikke endelig bestemt i kommunen. På Tråkka er planene at det skal utvikles et Undervisningstorg med Kongsberg Videregående skole og eventuelt en av kommunens ungdomsskole, som del to av KKP. Beregninger viser at Kunnskaps- og kulturtorget vil besøkes av 3700 mennesker hver dag. Her blir det møteplasser for enhver anledning, enten det er for en kopp kaffe og en god bok, et spennende samarbeidsprosjekt med næringslivet, eller en åpen forelesning om kvelden. Mange og felles møteplasser skaper spennende muligheter for samarbeid og synergier. Det er et mål å knytte næringslivet tett til det nye bygget. KKP Eiendom arbeider derfor med innovasjonsaktører og SMB-bedrifter i Kongsberg, med mål om å skape et miljø og et innovasjonstorg i tilknytning til det nye Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida. KKPE Eierskap og leietakere Kunnskaps- og kulturpark Eiendom A/S (KKP Eiendom), er stiftet for å realisere anlegget. Kongsberg kommune eier 40 prosent av aksjene og Bolten Eiendom AS 60 prosent. Det er formelt tre leietakere i bygget. HBV (som er den største), Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune v/kke (Kongsberg Kommunale Eiendom). KKP fremdriftsplan ferdigstillelse Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida skal stå ferdig til skolestart 2015 og HBV kan flytte inn fra den 15. juli Byggeprosjektet er i rute og i tråd med fastsatt fremdriftsplan. Reguleringsplanen for Kunnskap- og kulturtorget på Vestsida inneholder bestemmelser om parkering for bil. KKPE A/S vil også etablere 469 parkeringsplasser i det planlagte parkeringshuset på Skauløkka. Søknad om å redusere fra 469 til 256 er nå trukket. I eksisterende reguleringsplan er det en forutsetning at parkeringsplassene er opparbeidet før det gis brukstillatelse for Kunnskapog kulturtorget. Internt i HBV er det satt i gang og gjennomført en rekke prosesser knyttet til planlegging av arealene i Kunnskap- og Kulturtorget. Byggets arealer og fast inventar er nå detaljplanlagt i et grundig arbeid i delprosjektene og det er behov for å avklare rammer for innkjøp og tilhørende budsjett. Det kartlegges rom for rom hvilket møblement og utstyr som kan flyttes fra Raumyr over i nytt bygg, og hvilke rom disse møblene og utstyret skal plasseres i og hvilke funksjoner de dekker. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 11

8 Det meste av inventar og utstyr ved Campus Kongsberg er fra 1992 og helt uavhengig av flytting er det et stort behov for å skifte disse ut. Noe av møblementet er også av en størrelse som ikke passer i små nye kontorer. Noe av utstyret er så gammelt og følsomt (optometri) at det heller ikke tåler en flytting. På Kongsberg finnes Norges eneste optometriutdanning. Disse er godt i gang med å prøve å få sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikkene. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: Kurantprosjekt Kunnskapsdepartementets godkjennelser Det er i utgangspunktet to innganger til inndekning av husleiekostnadene som følge av statlige investeringsprosjekter. Det første er investeringsprosjekter der institusjonen får sine rammer økt for å dekke deler av, eller hele økningen i husleiekostnaden. Den andre metoden kurantprosjekter er prosjekter som godkjennes under forutsetning av at det kan gjennomføres innenfor rammen av gjeldende fullmakter og bevilgninger. Eventuelle økninger i husleien eller følgekostnader må dekkes inn uten økte tildelinger. (Se departementets retningslinjer: Dette prosjektet ble godkjent innenfor rammene av et kurantprosjekt I HiBus brev til KD i juni 2012 (vedlegg 3) blir det bekreftet at en flytting til KKP ikke innebærer en økt kostnad for skolen og at «Økte kostnader per kvm kompenseres gjennom redusert arealbehov. Driftskostnader reduseres gjennom sambruk av areal med flere aktører og gjennom bedre energiøkonomiserte løsninger for varme og kjøling i nytt bygg. Flyttekostnader dekkes over høyskolens budsjett.» Kostnader og alternativer I styresakene 41/11 «Behov for infrastruktur for å bedre..» (vedlegg 4) vedtar styret flytting til KKP. I sak 11/13 (vedlegg 5) vedtar styret å avsette 3 mill. kr til flytting, fornyelse av utstyr og til satsing på utstyr til optometrimiljøet. I nevnte brev til departementet i juni 2012 bekrefter HiBu at flyttekostnader dekkes av høgskolens budsjett. Det er i disse sakene rammene for HiBus deltakelse i KKP settes både med hensyn til arealdisponeringer, husleiekostnader og forventede kostnader til flytting/prosjektledelse og nødvendig utstyrsutskiftinger. KKP HBV Leiekontrakt og leiekostnader Leiekontrakten ble inngått den , med tilleggsavtale av Leiekostnadene er satt til det samme som kostnaden ved Raumyr og er på til sammen eksklusive mva per år (kontraktsmessig indeks per oktober 2013). I tillegg skal det betales for en andel av felleskostnadene og eventuell for leie av parkeringsplasser (etter nærmere avtale). Det endelige arealet er ikke endelig oppmålt (pga endringer i tegninger m.m.), men HBV skal betale husleie for ca m2. Dette representerer en reduksjon på ca. 20 % av det arealet man i dag disponerer ( m2) på Raumyr. Av leiekontrakten går det frem at HBV får eksklusiv rett til 6733 m2 og ca. 60 % andel av 4025 m2 sambruksarealer. Arealet på Raumyr er ca m2 uten sambruk. Det er lagt vekt på å utnytte lokalene maksimalt. Det er lagt opp til utstrakt sambruk med fagskolen og kulturetaten i Kongsberg Kommune. Laboratoriene skal deles med Fagskolen (med 60/40- fordeling) og kinosalene skal brukes av HBV på dagtid, og som kino på kvelden. (HBVs andel av de Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 11

9 forskjellige sambruksarealene varierer noe.) Denne delte bruken er viktig for økonomien, og det kan bidra til å skape verdifulle synergier. Husleien skal betales fra 15. juli Husleiekontrakten på Raumyr utløper Dette representerer to måneder med dobbel leie. Driftskostnader/felleskostnader Renhold, energi og rene vaktmestertjenester vil sannsynligvis representere en besparelse i forhold til dagens nivå. Felleskostnader er fastsatt til kr 400 kr/m2 og omtalt i eget vedlegg med eksempler og ikke utfyllende. Det er derfor noe uklarhet i hva som inngår i utleiers ansvar og hva som er leietakernes økonomiske ansvar. Det er sannsynlig at felleskostnadene vil kunne bli høyere enn stipulert i avtalen/eller at avtalens beløpsgrense ikke vil dekke alle felleskostnader og dermed påføre leietakerne egne driftskostnader. Det pågår også samtaler mellom leietakerne og KKP eiendom for å avklare behov for egen service/driftsorganisasjon i bygget. KKP/HBV prosjektorganisering HBV organisering/prosjektledelse Det er i all hovedsak deltakelse i prosjektet uten ekstra godgjøringer for ansatte. Det er derfor omdisponeringer av tidsressurser. HBV har imidlertid ansatt en prosjektleder i to år. I tillegg er det behov for en IT teknisk ressurs dedikert prosjektet fra nå og frem til Dette representerer en samlet kostnad på ca. 3 mill. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 11

10 Dimensjonering I KKP bygges det etter samme areal pr student som campus Drammen. Det er uendret husleie sammenlignet med kostnadene ved Raumyr i dag. HBV arealet i KKP blir på m2 en reduksjon på ca. 20 % sammenlignet med i dag. Det jobbes i samarbeid med arkitekt og de berørte leietakerne med det som foreløpig er udekkede behov: bokhandel, studentparlament, studentsamfunn, økning/mulig vekst i antall ansatte. Ved utvidelsesbehov er det muligheter i 6 etg, eller i nærliggende bygg i dialog med de øvrige leietakeres behov. En utvidelse av leiearealet på et senere tidspunkt innebærer også behov for tilleggsleie. U- rom Når det gjelder u-rom skal vi være dekket. Vi har bedt om 2 stk. klasserom á 150 kvm, 8 stk. á 100 kvm og 2 stk. á 60 kvm. Rommene har blitt tilnærmet disse størrelsene og vi har akseptert dette. De to minste rommene i 5 etg har vi i prosessen omdisponert til arbeidsrom for masterstudenter og multimedierom. Auditorier Vi har i dag 3 auditorier á 100 plasser og to på ca. 60 plasser. I KPP får vi 3 kinosaler (209, 134,126 plasser), samt to egne auditorier med plass til 144 og 104 stk. Kontorer Kontorer til ansatte skal også være dekket: Vi får 124 cellekontorer og 20 plasser i åpent landskap. Vi har pr d.d. 127 ansatte som skal ha plass. Grupperom Vi får flere grupperom i KKP enn vi har i dag. 14 stk. dedikerte til TEKNO og 13 stk. grupperom i biblioteket. I dag har 6 stk. grupperom til alle studentene på Kongsberg. Optometri Det blir en ny optometri klinikk med en dobling i antall undersøkelsesrom for Norges eneste optometriutdanning. Teknolab: På teknologilabbene er det lagt opp til et utstrakt sambruk med FTO. Husleieavtalen fordeler 60 % av kostnadene for lab på HBV og 40 % på Fagskolen (FTO). Dette er likevel ikke nødvendigvis tidsbruken hver enkelt virksomhet benytter lab-arealene. Når det gjelder lab må den praktiske timeplanleggingen på plass for å se den konkrete bruken og hvordan den endelige fordelingen slår Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 11

11 ut. Det er enighet mellom FTO og oss om å lage en felles timeplan for bruken av sambruksarealene etter at vi er ferdige med timeplanleggingen for neste semester. Utstyrssituasjon Campus Kongsberg Fagmiljøene ble invitert til å sette opp utstyrsønsker i forbindelse med flytting til KKP. Det ble en omfattende prosess hvor man satte opp sine ønsker som i hovedsak var fornyelse av møbler, inventar og utstyr. Dette arbeidet ble utført høsten 2013 og skulle danne grunnlag for en søknad til Kunnskapsdepartementet for bidrag til flytteprosess med tilhørende fornyelse av utstyr. Det var en omfattende prosess som endte i et identifisert behov på 73 millioner kroner. (Vedlegg 2) I søknad til Kunnskapsdepartementet for «midler utenfor rammen» ble det fremmet et behov på 37,5 mill. kr til investering i inventar, vitenskapelig utstyr og flytting til nytt bygg på Kongsberg. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet er i henhold til kurantprosjektprisnippene og høyskolens egen bekreftelse på at flytting med tilhørende kostnader skal dekkes av høyskolens eget budsjett. Det er nå satt i gang en prosess hvor de samme fagmiljøer er bedt om å prioritere på det sterkeste under tre overskrifter: «Må ha, bør ha og ønskelig å få». Dette vil i sin tid danne grunnlag for en detaljert flytteplan (rom for rom) og en prioritert liste for innspill til investerings- og strategimidler i 2015 og påfølgende år. Optometri Dette fagmiljøet får tildelt økte arealrammer og har utdatert utstyr, som i tillegg er sensitivt /delvis uegnet for flytting. Det er utarbeidet detaljerte utstyrsbehov som beløper seg til 22 mill. kr kroner. Fagmiljøet arbeider systematisk for å finne sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikken. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: I denne oversikten tar vi utgangspunkt i eksterne bidrag på 5 mill. Tekno lab Fagmiljøet får sine arealer redusert. Deres innmeldte behov er på 14,3 mill. I denne fremstillingen benyttes samme tall som i søknaden til departementet;; 9 mill. kr. IT/AV utstyr Følgende IT utstyr kan flyttes og vil bli innarbeidet i en flytteplan o o o o o o o Servere (IT egen plan) Uninett Juniperrouter (flytting avtales med Uninett) Pc-lab'er (flytting utføres av flyttebyrå) Printere (flytting utføres av leverandør) Polycom-anlegg (videokonferanse møterom) (flytting utføres av flyttebyrå) Tandberg videokonferanseanlegg (klasserom) (flytting utføres av Atea) Personlig IT-utstyr på kontorer (flytting utføres av flyttebyrå) Følgende kan ikke flyttes og har ulik begrunnelse : o o o Utstyret er gammelt Det skal være full drift på Raumyr fram til flyttedato Nedmontering og oppmontering krever lang håndterings- og konfigurerings-tid i forhold til tilgjengelig tid etter 15. juli 2015 Behovene for IT/AV utstyr er derfor i følgende to grupper: Basis infrastruktur Med basis menes infrastruktur kabling, kjerne- og kant-svitser, trådløse nettverkskomponenter og utstyr til serverrom, telematikk rom, rack(møbler for plassering av teknisk utstyr) fiber m.m. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 7 av 11

12 AV og undervisningsutstyr, inkluderer Prosjektorer Styringsanlegg AV Lydanlegg Lerreter White Board/tavler Infoskjermer (2 stk. gamle) Sambruk og fordeling kostnader mellom leietakere Kostnaden for deler av basis infrastruktur og noe AV utstyr skal fordeles mellom leietagerne avhengig av hva som avtales. Typisk her er infrastruktur for trådløst nett hvor det må være en av leietagerne som får ansvar for driften av dette. Endelig avtale om disse fordelingene er ikke avklart og det er i dette budsjettforslaget gjort en foreløpig vurdering i forhold til kostnadsfordelingen. Det vil imidlertid variere noe for de enkelte elementer i størrelsesorden % inndekning fra andre leietakere Budsjettpostene relatert kantsvitsjer og patchekabler er basert på estimater i påvente av tilbakemelding fra KKP sin elektrokonsulent om faktiske antall. Disse tallstørrelsene er ikke klare fra utbygger. Ønskene fra fagmiljøene om utstyr i u-rom, møterom og grupperom er i tråd med den tekniske utrustning man legger seg på i nye universitets og høgskoleanlegg. Etter er hard nedprioritering er behovene fortsatt i størrelsesorden 17 mill. kroner etter at estimat om sambruksfordeling er foretatt. Det er gjort en gjennomgang rom for rom etter innspill fra faggruppene. Dersom dette skal reduseres må det kuttes i disse fagmiljøenes innspill om hvordan U-rom skal utvikles og benyttes. Spørsmål som det må tas stilling til er om det skal være smart impodium løsning, antall visningsflater/mulighet til å dele av U-rom etc. Et oppdatert kostnadsestimat fra IT er innarbeidet fra side 2 i vedlegg 1. Møbler Vi vil flytte med oss alt som lar seg flytte og tilpasse i nytt bygg. Det vil allikevel være behov for nyinnkjøp i varierende omfang til Bibliotek Fellesarealer U-rom særlig en standard kateterløsning som vil gjøre IT installasjoner standardiserte om mulig besparelser i monteringsarbeid. Laboratorier I en nylig foretatt kategorisering av medarbeidere som kjenner bygg og inventar meget godt er det gjort vurderinger av ca. 540 møbleringer (enkeltmøbler/møbelgrupper). Av disse er mer enn halvparten kategorisert som «kassable» og en fjerdedel som «flyttbare». Det er ikke et fullgodt grunnlag til å budsjettere møbelbehovene. Det er imidlertid et betydelig og nøkternt behov for innkjøp av møbler. Dette er foreløpig vurdert til 6 mill. for bibliotek og generell møblering. Innmeldte behov er dermed sjablonmessig redusert med mer enn 40 %. Flyttekostnader Flytting fra Raumyr til KKP juli 2015 Omfanget av faktiske flyttekostnader (byrå, transport, innleid ekstrahjelp) vil i stor grad avhenge av grad av nyinnkjøp. I tillegg til kostnader i forbindelse med selve flyttingen og ryddearbeidene har vi en stor utfordring knyttet til det tidsvinduet vi er gitt for å gjennomføre flyttingen. Det skal være full drift på Raumyr Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 8 av 11

13 ut vårsemesteret og vi skal være i full drift til studenters og ansattes tilfredshet til studiestart i august. Det setter begrensinger på hva vi kan flytte med oss særlig på IT siden, der vi må starte montering/installasjon så tidlig som mulig og så snart vi får tilgang til bygget. Det vil være vanskelig å komme utenom et budsjett for flytting og rydding på under 1,5 mill. Andre flytterelaterte kostnader Endringsarbeider - Endringsbehov minimum 0,5 mill. bør være forberedt på 1,4 mill. Kunstnerisk utsmykking nedprioriteres. Konsulent/rådgivning innhenting av spesialkompetanse for lyd/bilde/it mm estimeres til 0,5 mill. Årlige merkostnader Parkeringsløsning estimert behov på 70 plasser Dette vil maksimalt gi en årlig merkostnad på 1,1 mill., avhengig av hvor mange gratisplasser vi ønsker å gjøre tilgjengelig for våre ansatte/studenter. Sammendrag forventede kostnader Tekst 2014 (x 1000 kr) 2015 (x 1000 kr) Prosjektledelse Dobbel husleie Optometri Teknologi Generell møblering og bibliotek AV og generell IT infrastruktur Endringsarbeider/tilpassingar Parkering Årlige kostnader fra 2015 årsbasis maks. 1,1 mill. Rydde og flyttekostnader Konsulentkjøp Total kostnad (x 1000 kr.) Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene og vi vil komme tilbake til styret med oppdaterte tall etterhvert som planlegging, kartlegging og prisinnhenting skrider frem. Det er imidlertid påkrevet med en prinsipiell avklaring om at vi kan gå videre med planarbeidet med disse estimatene. Budsjettkonsekvenser Det er en avsetning til campusutvikling fra HiBu på ca. 3 mill. Dette er en avsetning som også skal gå til dekning av pågående campusutviklingsarbeid på Ringerike. De utredningsarbeidene som pågår der i samarbeid med Statsbygg vil imidlertid inngå i husleieberegning med mindre prosjektet avsluttes. Da vil påløpte kostnader i størrelsesorden 2,5 mill. bli fakturert oss. Det er søkt om midler utenfor rammen til KKP. Det er imidlertid lite sannsynlig at det gis bevilgning i lys av de prinsipper man følger for et kurantprosjekt. Søknaden må følges opp for deler av søknadsgrunnlaget med utgangspunkt i at mye utstyr er gammelt, at vi har en enestående nasjonal utdanning og at det er behov for utskifting uavhengig av KKP prosjektet. Endringer i budsjett 2014 På bakgrunn av beskrevne kostnadsposter i forbindelse med innflytting i KKP, samt sannsynlig manglende finansiering og tilskudd fra KD, foreslås budsjettendring i 2014 på 9,5 mill.kr gjennom Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 9 av 11

14 Reduksjon av driftsmidler i administrasjon, bruk av virksomhetskapital og strategimidler (3 x 2,0 mill.) til sammen 6,0 mill. kroner. Tilbaketrekning av SAK midler, fra rektorat, høgskoledirektør og fakultetene på 3,5 mill. kr. Dette kommer til tillegg til allerede avsatt beløp på 3,5 mill til campusutvikling. Samlet sett vil vi ha en avsetning i 2013 på 13 mill. Budsjettføringer for 2015, 2016 og 2017 Tilsvarende avsetninger i 2015 og 2016 vil kunne gi en samlet egenfinansiert BFV ramme for KKP på 39 mill. kroner. Budsjettføringene må vurderes videreført i Størrelsen på avsetningene til KKP innebærer krevende prioriteringer og reduksjoner innenfor andre aktiviteter i perioden. Det er usikkerhet om avsetningen dekker nødvendige behov (dekker ikke meldte forventninger på 73 mill. kroner heller ikke de indikasjoner som fremkommer i dette notatet). Det må derfor arbeides med streng prioritering av behov, arbeides videre mot KD vedrørende utstyrsmidler og mot andre interessenter mht gavebidrag og ekstern finansiering. I styremøtet vil vi presentere KKP og de mulighetene som ligger i dette samarbeidet. Styret vil også bli informert om fremdrift i prosjektet. Saksdokumenter 1. Risikovurderinger (Vedlegg 1) 2. Sammendrag av utstyrsbehov (vedlegg 2) 3. Kongsberg Kunnskap og Kulturpark webside Brev fra HiBu til Kunnskapsdepartementet (Vedlegg 3) 5. Brev fra KD fullmakt til å inngå leiekontrakt Sak 5/10 (HiBu ) Utvikling av høyskolens studiesteder 7. Sak 50/10 (HiBu ) Utvikling av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg 8. Delutredning Nov 2011: HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult 9. Sak 35/11 (HiBu ) Oppsummering av arbeidet med KKP i Kongsberg sentrum - drøfting 10. Sak 41/11 (HiBu ) Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forsking, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg (Vedlegg 4) 11. Sak 15/12 (HiBu ) Status i arbeidet med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 12. Sak 21/12 (Hibu ) Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 13. Sak 49/13 (HiBu ) Orientering om status KKP - Kongsberg 14. Sak 11/13 (HiBu ) Oversendelse av forslag til leiekontrakt KKP Vestsiden (vedlegg 5) 15. Sak 62/13 (HiBu ) Realisering av Kunnskaps- og Kulturpark Vestsiden Kongsberg (vedlegg 6) 16. Brev til KD ( ) Budsjettforslag 2015 fra HBV (vedlegg 7) Drammen Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 10 av 11

15 Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 11 av 11

16 Styresak 46/2014 Vedlegg 1a Innmeldte investeringsbehov høst 2013 Generelt Teknolab Bibliotek Optometri IKT/AV Flytting/diverse 6,5 mill 14,3 mill 4,6 mill 21,9 mill 21 mill 4,5 mill TOTALT 72,7 MILL

17 Oppdaterte utstyrsbehov fra IT Vedlegg sak 46/2014 1b Basis infrastruktur Utstyr Antall Stk. pris: Ink. mva: HBV % HBV kostnad Kommentarer: Kantsvitsjer 48p % Sambruk med FTO? Kantsvitsjer 48p PoE % Sambruk helle bygget. Kjernesvitsj % Serverrom % HBV andel av serverrom. Rack etc. Patchekabler % Aksesspunkter % Fordeles mellom leietakerne. 50% HBV Fiberfremføring % Foreløpig anslag fra Uninett Hvem budsjetterer dette? Fordeling Møbler/rackskap % HBV/FTO Totalt Basis infrastruktur HBV undervisningsrom Type rom: Antall rom: Projektor Monitor Stk. pris: Ink. mva: Kommentarer: Enkle klasserom AV SmartPodium, dokumentkamera, stasjonær pc, styringssystem, mikrofon, projektor, motorisert lerret Doble klasserom AV Pc- lab'er AV Kun AV utstyr, ikke medregnet pc utgifte Auditorier AV Kinosaler AV Forutsetter sambruk og deling av utgifter med Kino Klasserom videokonferanse Forutsetter flytting av eksisterende Tandberg videokonferanseanlegg Mellomstort/stort Lync møterom møterom HBV lab'er: Cave/greenscreen Greenscreen, opptaksutstyr, lys m.m. ikke medregnet Demolab'er IFOS /07 Fleksibelt klasserom 5. etg Ikke medtatt spesialprogramvare/konfigurasjon Anatomilab IFOS Avanserte metoder IFOS Forskningslab Lab masterstudenter /02 Klasserom IFOS

18 Diverse utstyr: Bibliotek søkepc'er Skranke IT Flyttes? Infoskjermer m/styrings PC HBV undervisningsrom totalt Sambruksrom med FTO AV utstyr: Type rom: Antall rom: Projektor Monitorer Stk. pris: Ink. mva: Elektrolab Automasjonslab Automasjonslab Utstillinslab Elkraftlab Utviklingslab Lager/verksted elektrolab Robot reguleringslab (?) Forelesningsområde Teorirom Stille lesesal Kommentarer: Grupperom For studenter. Mange felles med FTO. Utstyres med storskjerm og droppkabel. Møterom sambruk Totalsum sambruk FTO Totalt estimat Totalt AV og IT infrastruktur Basis infrastruktur total (HBV andel) HBV undervisningsrom totalt Sambruk FTO total HBV andel (50% ) Total AV og IT infrastruktur ink. MVA Total ex. MVA

19 Styresak 46/2014 Vedlegg 2 Risikoanalyse Risikovurdering ved flytting til KKP Nr Kritiske suksessfaktorer Risiko Mottiltak Mål: Etablering av HBV aktivitet i KKP 1. Ferdig bygg overlevert i tide fra byggherre Forsinkelse manglende alternative rom Løpende oppfølging i brukerutvalg statusoppdatering/tydeliggjøre roller 2. - Tilgang til bygget tidlig nok Ikke tilstrekkelig tid til montering/installering av HBV utstyr/infrastruktur Avklaring i brukerutvalget Innarbeide klausul om leveringstider/montasjetideri innkjøpskontraktene. Forberede leverandører på sommeraktivitet Test/innkjøring av bygg HMS utfordringer mht: klima (temperatur), luftkvalitet, luktplager Utfordre byggeier/kontraktør på «rent bygg» og be om planer for test/innkjøring Arbeidstilsynets godkjennelse av bygg Forsinkelse pga oppdagede mangler Følge opp byggherrens egen risikovurdering Følge opp i brukerutvalg 5. Evne og kapasitet til prosjektgjennomføring Manglende gjennomføringsevne og kapasitet parallelt med løpende drift. Tydeliggjøre roller og ansvar institutt, campus og prosjektleder. Fremdriftsplanlegging. 6. Ferieavvikling 2015 Ikke koordinert ferieavvikling mht rydding/pakking av kontorer/spesialrom komplisert flytteprosess Forankre behov for koordinert ferieavvikling Definere kritiske oppgaver og ansvarliggjøre faggrupper/flytteansvarlige 7. Budsjett til nødvendig nytt av utstyr, møbler og egen infrastruktur Dårligere fasiliteter enn nåværende bygg 8. Manglende plass Trangboddhet Ikke plass til samme aktivitetsnivå, kollisjoner/interessekonflikter i sambruksarealer Ikke plass til alle funksjoner Søke eksterne midler KD Søke sponsormidler Omdisponere budsjett 2014, foreta avsetninger 2015 og 2016 Justere aktivitetsnivå Flytte funksjoner (back office) Innlede samtaler om muligheter for økt areal i samme bygg eller i tilstøtende bygg

20 Konsekvens Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 7 Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy Moderat sannsynlig Lav Lav Middels 8 Middels Høy Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels 1. 1Middels Lav Middels Høy Akseptabel risiko avbøtende tiltak ikke nødvendig Akseptabel risiko avbøtende tiltak bør vurderes/nødvendig Uakseptabel risiko avbøtende tiltak er nødvendig

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer