Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost."

Transkript

1 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Sted: Campus Drammen, 5.etg Papirbredden 2. Dato: Fredag Tid: Saksliste: Orienteringer ved rektor - Orientering om søkertall til studiene ved HBV Vedtakssaker Sak 44/14 Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Sak 45/14 Delegering av fullmakt til å rapportere regnskapsrapport pr 1 tertial 2014 Sak 46/14 Sak 47/14 Sak 48/14 Sak 49/14 Status i prosjekt Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg utstyrs- og flytte kostnader Valgreglement og oppnevning av valgstyre for HBV Forretningsorden for styret Ph.d.-forskrift, ph.d.-programstyrer og administrativ drift av ph.d.- utdanningene ved HBV 1 av 2

2 Sak 50/14 Sak 51/14 Sak 52/14 Sak 53/14 Sak 54/14 Sak 55/14 Etablering og igangsetting av Ph.d i i personorientert helsearbeid/ Person Centred Healthcare ved Fakultet for helsevitenskap Justering av fakultetsorganisering ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Forlengelse av instituttledere ved Fakultet for helsevitenskap Tiltak for å redusere bruk av overtidstimer ved HBV Kallelse til professor II i midlertidig stilling innenfor spesialpedagogikk Kallelse til professor II stilling ved Senter for psykisk helse Orienteringssaker Sak 56/14 Sak 57/14 Sak 58/14 Status i arbeidet med kvalitetssystem HBV Utfordringer og tiltak ved Fakultet for teknologi og maritime fag Elektronisk saksbehandling og forsendelse av styresaksdokumenter Sak 59/14 Meldingssaker - Referat fra IDF møte , deles ut i styremøtet. - Referat fra ledermøtet , deles ut i styremøtet. - Referat fra dekanmøtet , vedlagt. - Notat Godtgjøring av møtetid for interne styremedlemmer i HBV, vedlagt. - Statusoversikt over saker behandlet av styret, vedlagt. - Møtebok styremøte 13. mars 2014, vedlagt. Velkommen til møtet! Drammen 2/ Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

3 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Terje Thomassen Saksnummer 14/00982 SAK 45/14 (V) DELEGERING AV FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAPSRAPPORT 1 TERTIAL 2014 Forslag til vedtak Rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gis fullmakt til å godkjenne regnskapet for 1 tertial 2014, parafert ved høgskoledirektør, som oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni. Saksopplysning HBV skal rapportere regnskapet pr 1 tertial 2014 til Kunnskapsdepartementet ved innlegging i DBH, med kopi til Riksrevisjonen, innen 1 juni Regnskapsavlegget består av ledelsens kommentar, resultatregnskapet, balanseoppstillingen, kontantstrøm og noter til regnskapet. Regnskapsrapporten skal være godkjent av styret eller den styret bemyndiger, før fremsendelse til departementet. Regnskapet skal være ferdig utarbeidet og rapportert senest 1 juni Høgskolens styremøte 19 juni er for sent til å godkjenne regnskapet før rapportering. Godkjennelse av regnskapet som oversendes må således skje etter delegert fullmakt. Høgskolestyret vil i styremøtet 19 juni bli forelagt regnskapet med ledelsens kommentarer. Saksdokumenter 1. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014, brev fra KD 18 desember 2013 (ref 13/5210-) 1 av 2

4 Drammen 2 mai 2014 Kai Mjøsund Høgskoledirektør Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 2

5 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato Dokumentdato Saksbehandler Johnny Thorsen Saksnummer 14/00290 (Til info: HiBu 2010/79) SAK 46/14 (V) Status i prosjekt Kunnskap- og Kulturpark Kongsberg - utstyrs- og flyttekostnader Forslag til vedtak 1. Styret ber høgskoledirektør foreslå en omprioritering av budsjettet for 2014 med 13 millioner. 2. Styret ber administrasjonen gjennomføre en streng prioritering i budsjettet KKP for å sikre nødvendig fornyelse av utstyr til forskning og undervisning. 3. Styret ber administrasjonen søke inndekning for utstyrsbehov ved søknader til KD utenfor rammen, gjennom ekstraordinære tildelinger og eksterne bidrag. 4. Styret ber om at det for i budsjettarbeidet for 2015, 2016 og evt 2017 planlegges med avsetninger med inntil 13 mill hvert år. Oppsummering Campus Kongsberg flytter høsten 2015 til KKP. Forutsetningen fra tidligere HiBu var at flytting ikke medførte økt husleie. Flyttekostnader skulle dekkes innenfor høgskolens budsjett. Utstyrsbehov skulle dekkes ved gjenbruk. En gjennomgang av utgifter og investeringsbehov ved flyttingen, viser imidlertid betydelige kostnader. Foreløpige beregninger viser at kostnadene som må dekkes over eget budsjett, vil beløpe seg til 2,3 mill. kr i 2014 og 56,35 mill. kr i Det forutsettes da at institusjonen får ekstern finansiering av størrelsesorden 5 mill. Det er ikke er tatt høyde for kostnader av denne størrelsen gjennom avsetninger i HiBus regnskap for I HBVs budsjett for 2014 (HiBu- del) ble det satt av 3 mill til campusuvikling. Denne avsetning skal også dekke campusutviklingsarbeid på Ringerike hvis prosjektet ikke bli gjennomført(anslått til 2,5 mill.). Det ble i styresak vedrørende revidert budsjett for HBV argumentert for at det var viktig å opprettholde en strategisk reserve bla for å ha muligheter til å dekke kostnader til flytting, inventar og utstyr ved etablering av KKP. Høgskoledirektør ser at prognosene for kostnader relatert til KKP overstiger de midlene som er tilgjengelig og foreslår derfor at det allerede fra 2014 gjøres omprioriteringer innenfor budsjettrammene. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at styret reviderer HBVs budsjett for 2014 med sikte på å dekke kostnader i 2014 knyttet til flyttingen til KKP, og for å styrke avsetningene slik at høgskolen settes i stand til å møte de kostnadene som kommer i 2015/2016. Høgskoledirektøren foreslår videre at institusjonen prioriterer arbeidet for å skaffe til veie ekstern finansiering av 1 av 11

6 undervisnings- og laboratorieutstyr og fremme ny søknad til departementet for søknader utenfor rammen til vitenskaplig utstyr. Fakultetene må se på prioriteringer innenfor egne rammer for oppgradering og utskifting av laboratorie- og klinikk utstyr. Høgskoledirektør vil komme tilbake med konkret forslag til omprioriteringer i styremøtet 20. juni. Det arbeides videre med å konkretisere plan for flytting og budsjett til KKP. Det må fortsatt prioriteres å finne alternative løsninger for finansiering og budsjettet må periodiseres over flere år. Høgskoledirektør vil komme tilbake til styret med plan for flytting og oppdatert budsjett i orktobermøtet. Saksopplysning KKP - kort historikk Styret i Høgskolen i Buskerud har fått løpende orientering og behandlet campusutviklingen i Kongsberg og fattet vedtak om å flytte fra Raumyr til KKP. Første behandling i styret var i sak 05/10 Utvikling av høyskolens studiesteder. I styresak 41/2011 «Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forskning, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg» (vedlegg 4) vedtok HiBu i realiteten flytting til KKP og godkjente samtidig intensjonsavtalen om samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune. Bakgrunnen var et ønske om å styrke Kongsberg som kunnskapsby, som studiested og å gjøre Kongsberg sentrum attraktiv for næringsvirksomhet, kulturopplevelse og som bosted. En flytting til KKP ville også gjøre det mulig å forsterke skolens samhandling med lokale aktører. Parallelt med planene om å vurdere mulighetene for å flytte studiestedet til sentrum og inngå i en kunnskaps- og kulturpark ble det gjennomført en mulighetsstudie for ombygging og tilpassing av dagens lokaler på Raumyr til fremtidens behov. Mulighetsstudien ble gjennomført at Statsbygg i samarbeid med HiBu. Med bakgrunn i denne mulighetsstudien og forarbeidet for kunnskaps- og kulturpark vurderte styret ved HiBu i juni 2011 disse to alternativene opp mot hverandre og valgte å gå videre med å realisere sentrumsalternativet i samarbeid med bla annet Buskerud fylkeskommune og Kongsberg kommune. De økonomiske konsekvensene ble vurdert som like store. Husleie- og driftskostnader for de to alternative alternativene, som begge omfattet ca kvm på det tidspunkt, ble beregnet til om lag det samme. Begge alternativene ville utløse behov for utstyrsfornyelser og kostnader knyttet til flytting og omfordeling av arealer. Kunnskapsdepartementet ble orientert om planene første gang i 2010, og søknaden om å endre lokaliseringssted ble sendt den En godkjennelse om flytting kom den 13. september 2013 og spaden kunne endelig settes i jorda den 27. oktober Bygget skal stå ferdig 15. juli 2015 og har en planmessig fremdrift. Fredag 25. april ble grunnstein for KKP lagt ned av KKE med verdig og stor festivitas på byggeplass. HBVs deltakelse i KKP understreker av campusutvikling er by og bostedsutvikling det siteres fra en delutredning (nov 2011): HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult: «Næringslivet, kunnskapsinstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen samarbeider om utviklingsarbeidet for Kongsberg Kunnskaps- og kulturpark (KKP). Norwegian Centre of Expertise Systems Engineering (NCE-SE), Kongsberg Næringsforening (KNF H), LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) og SIVA deltar i prosjektstyret. Hensikten med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg er (jfr. hjemmesiden til Kongsberg kommune) å: Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 2 av 11

7 videreutvikle Kongsberg som kunnskapsby gjennom å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøer, undervisningsaktører, næringsliv og offentlig aktører sikre at studiested Kongsberg videreutvikles og inngår som en viktig del i den framtidige høgskole- og universitetsstrukturen gjøre Kongsberg sentrum attraktivt for næringsvirksomhet, kulturopplevelser og som bosted» Begrepsbruk Litt om ordbruk og forskjellen på «Kunnskap- og kulturpark» og «Kunnskap- og kultur torg»: Ny Kunnskap- og kulturpark er et kunnskap- kultur- og samfunnsutviklingsprosjekt for og i ulike deler av byen. Disse deltar i prosjektstyret: Kongsberg Næring og Handelsforening, LO Kongsberg, NHO Buskerud, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg kommune, HBV, SIBU, NCE (Center of Expertise) og SIVA. På Vestsiden bygges det nå et Kunnskaps- og kulturtorg. Der skal Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Kongsberg Norsksenter, Fagskolen Tinius Olsen, Musikkteateret, kino og biblioteket flytte inn fra sommeren Inn skal også Kongsberg Vitensenter, et senter for barn og unge, med fokus på teknikk, energi, 3D og animasjon. I tillegg blir 6. etasje full av kontorarbeidsplasser for ulike kommunale virksomheter. Hvilke dette blir er enda ikke endelig bestemt i kommunen. På Tråkka er planene at det skal utvikles et Undervisningstorg med Kongsberg Videregående skole og eventuelt en av kommunens ungdomsskole, som del to av KKP. Beregninger viser at Kunnskaps- og kulturtorget vil besøkes av 3700 mennesker hver dag. Her blir det møteplasser for enhver anledning, enten det er for en kopp kaffe og en god bok, et spennende samarbeidsprosjekt med næringslivet, eller en åpen forelesning om kvelden. Mange og felles møteplasser skaper spennende muligheter for samarbeid og synergier. Det er et mål å knytte næringslivet tett til det nye bygget. KKP Eiendom arbeider derfor med innovasjonsaktører og SMB-bedrifter i Kongsberg, med mål om å skape et miljø og et innovasjonstorg i tilknytning til det nye Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida. KKPE Eierskap og leietakere Kunnskaps- og kulturpark Eiendom A/S (KKP Eiendom), er stiftet for å realisere anlegget. Kongsberg kommune eier 40 prosent av aksjene og Bolten Eiendom AS 60 prosent. Det er formelt tre leietakere i bygget. HBV (som er den største), Buskerud Fylkeskommune og Kongsberg Kommune v/kke (Kongsberg Kommunale Eiendom). KKP fremdriftsplan ferdigstillelse Kunnskaps- og kulturtorget på Vestsida skal stå ferdig til skolestart 2015 og HBV kan flytte inn fra den 15. juli Byggeprosjektet er i rute og i tråd med fastsatt fremdriftsplan. Reguleringsplanen for Kunnskap- og kulturtorget på Vestsida inneholder bestemmelser om parkering for bil. KKPE A/S vil også etablere 469 parkeringsplasser i det planlagte parkeringshuset på Skauløkka. Søknad om å redusere fra 469 til 256 er nå trukket. I eksisterende reguleringsplan er det en forutsetning at parkeringsplassene er opparbeidet før det gis brukstillatelse for Kunnskapog kulturtorget. Internt i HBV er det satt i gang og gjennomført en rekke prosesser knyttet til planlegging av arealene i Kunnskap- og Kulturtorget. Byggets arealer og fast inventar er nå detaljplanlagt i et grundig arbeid i delprosjektene og det er behov for å avklare rammer for innkjøp og tilhørende budsjett. Det kartlegges rom for rom hvilket møblement og utstyr som kan flyttes fra Raumyr over i nytt bygg, og hvilke rom disse møblene og utstyret skal plasseres i og hvilke funksjoner de dekker. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 3 av 11

8 Det meste av inventar og utstyr ved Campus Kongsberg er fra 1992 og helt uavhengig av flytting er det et stort behov for å skifte disse ut. Noe av møblementet er også av en størrelse som ikke passer i små nye kontorer. Noe av utstyret er så gammelt og følsomt (optometri) at det heller ikke tåler en flytting. På Kongsberg finnes Norges eneste optometriutdanning. Disse er godt i gang med å prøve å få sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikkene. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: Kurantprosjekt Kunnskapsdepartementets godkjennelser Det er i utgangspunktet to innganger til inndekning av husleiekostnadene som følge av statlige investeringsprosjekter. Det første er investeringsprosjekter der institusjonen får sine rammer økt for å dekke deler av, eller hele økningen i husleiekostnaden. Den andre metoden kurantprosjekter er prosjekter som godkjennes under forutsetning av at det kan gjennomføres innenfor rammen av gjeldende fullmakter og bevilgninger. Eventuelle økninger i husleien eller følgekostnader må dekkes inn uten økte tildelinger. (Se departementets retningslinjer: Dette prosjektet ble godkjent innenfor rammene av et kurantprosjekt I HiBus brev til KD i juni 2012 (vedlegg 3) blir det bekreftet at en flytting til KKP ikke innebærer en økt kostnad for skolen og at «Økte kostnader per kvm kompenseres gjennom redusert arealbehov. Driftskostnader reduseres gjennom sambruk av areal med flere aktører og gjennom bedre energiøkonomiserte løsninger for varme og kjøling i nytt bygg. Flyttekostnader dekkes over høyskolens budsjett.» Kostnader og alternativer I styresakene 41/11 «Behov for infrastruktur for å bedre..» (vedlegg 4) vedtar styret flytting til KKP. I sak 11/13 (vedlegg 5) vedtar styret å avsette 3 mill. kr til flytting, fornyelse av utstyr og til satsing på utstyr til optometrimiljøet. I nevnte brev til departementet i juni 2012 bekrefter HiBu at flyttekostnader dekkes av høgskolens budsjett. Det er i disse sakene rammene for HiBus deltakelse i KKP settes både med hensyn til arealdisponeringer, husleiekostnader og forventede kostnader til flytting/prosjektledelse og nødvendig utstyrsutskiftinger. KKP HBV Leiekontrakt og leiekostnader Leiekontrakten ble inngått den , med tilleggsavtale av Leiekostnadene er satt til det samme som kostnaden ved Raumyr og er på til sammen eksklusive mva per år (kontraktsmessig indeks per oktober 2013). I tillegg skal det betales for en andel av felleskostnadene og eventuell for leie av parkeringsplasser (etter nærmere avtale). Det endelige arealet er ikke endelig oppmålt (pga endringer i tegninger m.m.), men HBV skal betale husleie for ca m2. Dette representerer en reduksjon på ca. 20 % av det arealet man i dag disponerer ( m2) på Raumyr. Av leiekontrakten går det frem at HBV får eksklusiv rett til 6733 m2 og ca. 60 % andel av 4025 m2 sambruksarealer. Arealet på Raumyr er ca m2 uten sambruk. Det er lagt vekt på å utnytte lokalene maksimalt. Det er lagt opp til utstrakt sambruk med fagskolen og kulturetaten i Kongsberg Kommune. Laboratoriene skal deles med Fagskolen (med 60/40- fordeling) og kinosalene skal brukes av HBV på dagtid, og som kino på kvelden. (HBVs andel av de Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 4 av 11

9 forskjellige sambruksarealene varierer noe.) Denne delte bruken er viktig for økonomien, og det kan bidra til å skape verdifulle synergier. Husleien skal betales fra 15. juli Husleiekontrakten på Raumyr utløper Dette representerer to måneder med dobbel leie. Driftskostnader/felleskostnader Renhold, energi og rene vaktmestertjenester vil sannsynligvis representere en besparelse i forhold til dagens nivå. Felleskostnader er fastsatt til kr 400 kr/m2 og omtalt i eget vedlegg med eksempler og ikke utfyllende. Det er derfor noe uklarhet i hva som inngår i utleiers ansvar og hva som er leietakernes økonomiske ansvar. Det er sannsynlig at felleskostnadene vil kunne bli høyere enn stipulert i avtalen/eller at avtalens beløpsgrense ikke vil dekke alle felleskostnader og dermed påføre leietakerne egne driftskostnader. Det pågår også samtaler mellom leietakerne og KKP eiendom for å avklare behov for egen service/driftsorganisasjon i bygget. KKP/HBV prosjektorganisering HBV organisering/prosjektledelse Det er i all hovedsak deltakelse i prosjektet uten ekstra godgjøringer for ansatte. Det er derfor omdisponeringer av tidsressurser. HBV har imidlertid ansatt en prosjektleder i to år. I tillegg er det behov for en IT teknisk ressurs dedikert prosjektet fra nå og frem til Dette representerer en samlet kostnad på ca. 3 mill. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 5 av 11

10 Dimensjonering I KKP bygges det etter samme areal pr student som campus Drammen. Det er uendret husleie sammenlignet med kostnadene ved Raumyr i dag. HBV arealet i KKP blir på m2 en reduksjon på ca. 20 % sammenlignet med i dag. Det jobbes i samarbeid med arkitekt og de berørte leietakerne med det som foreløpig er udekkede behov: bokhandel, studentparlament, studentsamfunn, økning/mulig vekst i antall ansatte. Ved utvidelsesbehov er det muligheter i 6 etg, eller i nærliggende bygg i dialog med de øvrige leietakeres behov. En utvidelse av leiearealet på et senere tidspunkt innebærer også behov for tilleggsleie. U- rom Når det gjelder u-rom skal vi være dekket. Vi har bedt om 2 stk. klasserom á 150 kvm, 8 stk. á 100 kvm og 2 stk. á 60 kvm. Rommene har blitt tilnærmet disse størrelsene og vi har akseptert dette. De to minste rommene i 5 etg har vi i prosessen omdisponert til arbeidsrom for masterstudenter og multimedierom. Auditorier Vi har i dag 3 auditorier á 100 plasser og to på ca. 60 plasser. I KPP får vi 3 kinosaler (209, 134,126 plasser), samt to egne auditorier med plass til 144 og 104 stk. Kontorer Kontorer til ansatte skal også være dekket: Vi får 124 cellekontorer og 20 plasser i åpent landskap. Vi har pr d.d. 127 ansatte som skal ha plass. Grupperom Vi får flere grupperom i KKP enn vi har i dag. 14 stk. dedikerte til TEKNO og 13 stk. grupperom i biblioteket. I dag har 6 stk. grupperom til alle studentene på Kongsberg. Optometri Det blir en ny optometri klinikk med en dobling i antall undersøkelsesrom for Norges eneste optometriutdanning. Teknolab: På teknologilabbene er det lagt opp til et utstrakt sambruk med FTO. Husleieavtalen fordeler 60 % av kostnadene for lab på HBV og 40 % på Fagskolen (FTO). Dette er likevel ikke nødvendigvis tidsbruken hver enkelt virksomhet benytter lab-arealene. Når det gjelder lab må den praktiske timeplanleggingen på plass for å se den konkrete bruken og hvordan den endelige fordelingen slår Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 6 av 11

11 ut. Det er enighet mellom FTO og oss om å lage en felles timeplan for bruken av sambruksarealene etter at vi er ferdige med timeplanleggingen for neste semester. Utstyrssituasjon Campus Kongsberg Fagmiljøene ble invitert til å sette opp utstyrsønsker i forbindelse med flytting til KKP. Det ble en omfattende prosess hvor man satte opp sine ønsker som i hovedsak var fornyelse av møbler, inventar og utstyr. Dette arbeidet ble utført høsten 2013 og skulle danne grunnlag for en søknad til Kunnskapsdepartementet for bidrag til flytteprosess med tilhørende fornyelse av utstyr. Det var en omfattende prosess som endte i et identifisert behov på 73 millioner kroner. (Vedlegg 2) I søknad til Kunnskapsdepartementet for «midler utenfor rammen» ble det fremmet et behov på 37,5 mill. kr til investering i inventar, vitenskapelig utstyr og flytting til nytt bygg på Kongsberg. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet er i henhold til kurantprosjektprisnippene og høyskolens egen bekreftelse på at flytting med tilhørende kostnader skal dekkes av høyskolens eget budsjett. Det er nå satt i gang en prosess hvor de samme fagmiljøer er bedt om å prioritere på det sterkeste under tre overskrifter: «Må ha, bør ha og ønskelig å få». Dette vil i sin tid danne grunnlag for en detaljert flytteplan (rom for rom) og en prioritert liste for innspill til investerings- og strategimidler i 2015 og påfølgende år. Optometri Dette fagmiljøet får tildelt økte arealrammer og har utdatert utstyr, som i tillegg er sensitivt /delvis uegnet for flytting. Det er utarbeidet detaljerte utstyrsbehov som beløper seg til 22 mill. kr kroner. Fagmiljøet arbeider systematisk for å finne sponsorer til de nye undervisningslokalene og til klinikken. Planen er at de som ønsker å gi en pengegave får navnet sitt eller kjeden sitt navn over døra på et synsundersøkelsesrom gjennom aksjonen: I denne oversikten tar vi utgangspunkt i eksterne bidrag på 5 mill. Tekno lab Fagmiljøet får sine arealer redusert. Deres innmeldte behov er på 14,3 mill. I denne fremstillingen benyttes samme tall som i søknaden til departementet;; 9 mill. kr. IT/AV utstyr Følgende IT utstyr kan flyttes og vil bli innarbeidet i en flytteplan o o o o o o o Servere (IT egen plan) Uninett Juniperrouter (flytting avtales med Uninett) Pc-lab'er (flytting utføres av flyttebyrå) Printere (flytting utføres av leverandør) Polycom-anlegg (videokonferanse møterom) (flytting utføres av flyttebyrå) Tandberg videokonferanseanlegg (klasserom) (flytting utføres av Atea) Personlig IT-utstyr på kontorer (flytting utføres av flyttebyrå) Følgende kan ikke flyttes og har ulik begrunnelse : o o o Utstyret er gammelt Det skal være full drift på Raumyr fram til flyttedato Nedmontering og oppmontering krever lang håndterings- og konfigurerings-tid i forhold til tilgjengelig tid etter 15. juli 2015 Behovene for IT/AV utstyr er derfor i følgende to grupper: Basis infrastruktur Med basis menes infrastruktur kabling, kjerne- og kant-svitser, trådløse nettverkskomponenter og utstyr til serverrom, telematikk rom, rack(møbler for plassering av teknisk utstyr) fiber m.m. Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 7 av 11

12 AV og undervisningsutstyr, inkluderer Prosjektorer Styringsanlegg AV Lydanlegg Lerreter White Board/tavler Infoskjermer (2 stk. gamle) Sambruk og fordeling kostnader mellom leietakere Kostnaden for deler av basis infrastruktur og noe AV utstyr skal fordeles mellom leietagerne avhengig av hva som avtales. Typisk her er infrastruktur for trådløst nett hvor det må være en av leietagerne som får ansvar for driften av dette. Endelig avtale om disse fordelingene er ikke avklart og det er i dette budsjettforslaget gjort en foreløpig vurdering i forhold til kostnadsfordelingen. Det vil imidlertid variere noe for de enkelte elementer i størrelsesorden % inndekning fra andre leietakere Budsjettpostene relatert kantsvitsjer og patchekabler er basert på estimater i påvente av tilbakemelding fra KKP sin elektrokonsulent om faktiske antall. Disse tallstørrelsene er ikke klare fra utbygger. Ønskene fra fagmiljøene om utstyr i u-rom, møterom og grupperom er i tråd med den tekniske utrustning man legger seg på i nye universitets og høgskoleanlegg. Etter er hard nedprioritering er behovene fortsatt i størrelsesorden 17 mill. kroner etter at estimat om sambruksfordeling er foretatt. Det er gjort en gjennomgang rom for rom etter innspill fra faggruppene. Dersom dette skal reduseres må det kuttes i disse fagmiljøenes innspill om hvordan U-rom skal utvikles og benyttes. Spørsmål som det må tas stilling til er om det skal være smart impodium løsning, antall visningsflater/mulighet til å dele av U-rom etc. Et oppdatert kostnadsestimat fra IT er innarbeidet fra side 2 i vedlegg 1. Møbler Vi vil flytte med oss alt som lar seg flytte og tilpasse i nytt bygg. Det vil allikevel være behov for nyinnkjøp i varierende omfang til Bibliotek Fellesarealer U-rom særlig en standard kateterløsning som vil gjøre IT installasjoner standardiserte om mulig besparelser i monteringsarbeid. Laboratorier I en nylig foretatt kategorisering av medarbeidere som kjenner bygg og inventar meget godt er det gjort vurderinger av ca. 540 møbleringer (enkeltmøbler/møbelgrupper). Av disse er mer enn halvparten kategorisert som «kassable» og en fjerdedel som «flyttbare». Det er ikke et fullgodt grunnlag til å budsjettere møbelbehovene. Det er imidlertid et betydelig og nøkternt behov for innkjøp av møbler. Dette er foreløpig vurdert til 6 mill. for bibliotek og generell møblering. Innmeldte behov er dermed sjablonmessig redusert med mer enn 40 %. Flyttekostnader Flytting fra Raumyr til KKP juli 2015 Omfanget av faktiske flyttekostnader (byrå, transport, innleid ekstrahjelp) vil i stor grad avhenge av grad av nyinnkjøp. I tillegg til kostnader i forbindelse med selve flyttingen og ryddearbeidene har vi en stor utfordring knyttet til det tidsvinduet vi er gitt for å gjennomføre flyttingen. Det skal være full drift på Raumyr Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 8 av 11

13 ut vårsemesteret og vi skal være i full drift til studenters og ansattes tilfredshet til studiestart i august. Det setter begrensinger på hva vi kan flytte med oss særlig på IT siden, der vi må starte montering/installasjon så tidlig som mulig og så snart vi får tilgang til bygget. Det vil være vanskelig å komme utenom et budsjett for flytting og rydding på under 1,5 mill. Andre flytterelaterte kostnader Endringsarbeider - Endringsbehov minimum 0,5 mill. bør være forberedt på 1,4 mill. Kunstnerisk utsmykking nedprioriteres. Konsulent/rådgivning innhenting av spesialkompetanse for lyd/bilde/it mm estimeres til 0,5 mill. Årlige merkostnader Parkeringsløsning estimert behov på 70 plasser Dette vil maksimalt gi en årlig merkostnad på 1,1 mill., avhengig av hvor mange gratisplasser vi ønsker å gjøre tilgjengelig for våre ansatte/studenter. Sammendrag forventede kostnader Tekst 2014 (x 1000 kr) 2015 (x 1000 kr) Prosjektledelse Dobbel husleie Optometri Teknologi Generell møblering og bibliotek AV og generell IT infrastruktur Endringsarbeider/tilpassingar Parkering Årlige kostnader fra 2015 årsbasis maks. 1,1 mill. Rydde og flyttekostnader Konsulentkjøp Total kostnad (x 1000 kr.) Det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene og vi vil komme tilbake til styret med oppdaterte tall etterhvert som planlegging, kartlegging og prisinnhenting skrider frem. Det er imidlertid påkrevet med en prinsipiell avklaring om at vi kan gå videre med planarbeidet med disse estimatene. Budsjettkonsekvenser Det er en avsetning til campusutvikling fra HiBu på ca. 3 mill. Dette er en avsetning som også skal gå til dekning av pågående campusutviklingsarbeid på Ringerike. De utredningsarbeidene som pågår der i samarbeid med Statsbygg vil imidlertid inngå i husleieberegning med mindre prosjektet avsluttes. Da vil påløpte kostnader i størrelsesorden 2,5 mill. bli fakturert oss. Det er søkt om midler utenfor rammen til KKP. Det er imidlertid lite sannsynlig at det gis bevilgning i lys av de prinsipper man følger for et kurantprosjekt. Søknaden må følges opp for deler av søknadsgrunnlaget med utgangspunkt i at mye utstyr er gammelt, at vi har en enestående nasjonal utdanning og at det er behov for utskifting uavhengig av KKP prosjektet. Endringer i budsjett 2014 På bakgrunn av beskrevne kostnadsposter i forbindelse med innflytting i KKP, samt sannsynlig manglende finansiering og tilskudd fra KD, foreslås budsjettendring i 2014 på 9,5 mill.kr gjennom Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 9 av 11

14 Reduksjon av driftsmidler i administrasjon, bruk av virksomhetskapital og strategimidler (3 x 2,0 mill.) til sammen 6,0 mill. kroner. Tilbaketrekning av SAK midler, fra rektorat, høgskoledirektør og fakultetene på 3,5 mill. kr. Dette kommer til tillegg til allerede avsatt beløp på 3,5 mill til campusutvikling. Samlet sett vil vi ha en avsetning i 2013 på 13 mill. Budsjettføringer for 2015, 2016 og 2017 Tilsvarende avsetninger i 2015 og 2016 vil kunne gi en samlet egenfinansiert BFV ramme for KKP på 39 mill. kroner. Budsjettføringene må vurderes videreført i Størrelsen på avsetningene til KKP innebærer krevende prioriteringer og reduksjoner innenfor andre aktiviteter i perioden. Det er usikkerhet om avsetningen dekker nødvendige behov (dekker ikke meldte forventninger på 73 mill. kroner heller ikke de indikasjoner som fremkommer i dette notatet). Det må derfor arbeides med streng prioritering av behov, arbeides videre mot KD vedrørende utstyrsmidler og mot andre interessenter mht gavebidrag og ekstern finansiering. I styremøtet vil vi presentere KKP og de mulighetene som ligger i dette samarbeidet. Styret vil også bli informert om fremdrift i prosjektet. Saksdokumenter 1. Risikovurderinger (Vedlegg 1) 2. Sammendrag av utstyrsbehov (vedlegg 2) 3. Kongsberg Kunnskap og Kulturpark webside Brev fra HiBu til Kunnskapsdepartementet (Vedlegg 3) 5. Brev fra KD fullmakt til å inngå leiekontrakt Sak 5/10 (HiBu ) Utvikling av høyskolens studiesteder 7. Sak 50/10 (HiBu ) Utvikling av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg 8. Delutredning Nov 2011: HIBU lokalisert på Raumyr Analyse & Strategi/Multiconsult 9. Sak 35/11 (HiBu ) Oppsummering av arbeidet med KKP i Kongsberg sentrum - drøfting 10. Sak 41/11 (HiBu ) Behov for ny infrastruktur for å bedre undervisning, forsking, studentaktiviteter og samhandling ved studiested Kongsberg (Vedlegg 4) 11. Sak 15/12 (HiBu ) Status i arbeidet med Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 12. Sak 21/12 (Hibu ) Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum 13. Sak 49/13 (HiBu ) Orientering om status KKP - Kongsberg 14. Sak 11/13 (HiBu ) Oversendelse av forslag til leiekontrakt KKP Vestsiden (vedlegg 5) 15. Sak 62/13 (HiBu ) Realisering av Kunnskaps- og Kulturpark Vestsiden Kongsberg (vedlegg 6) 16. Brev til KD ( ) Budsjettforslag 2015 fra HBV (vedlegg 7) Drammen Kai Mjøsund Høgskoledirektør Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 10 av 11

15 Styresak Høgskolen Buskerud og Vestfold 11 av 11

16 Styresak 46/2014 Vedlegg 1a Innmeldte investeringsbehov høst 2013 Generelt Teknolab Bibliotek Optometri IKT/AV Flytting/diverse 6,5 mill 14,3 mill 4,6 mill 21,9 mill 21 mill 4,5 mill TOTALT 72,7 MILL

17 Oppdaterte utstyrsbehov fra IT Vedlegg sak 46/2014 1b Basis infrastruktur Utstyr Antall Stk. pris: Ink. mva: HBV % HBV kostnad Kommentarer: Kantsvitsjer 48p % Sambruk med FTO? Kantsvitsjer 48p PoE % Sambruk helle bygget. Kjernesvitsj % Serverrom % HBV andel av serverrom. Rack etc. Patchekabler % Aksesspunkter % Fordeles mellom leietakerne. 50% HBV Fiberfremføring % Foreløpig anslag fra Uninett Hvem budsjetterer dette? Fordeling Møbler/rackskap % HBV/FTO Totalt Basis infrastruktur HBV undervisningsrom Type rom: Antall rom: Projektor Monitor Stk. pris: Ink. mva: Kommentarer: Enkle klasserom AV SmartPodium, dokumentkamera, stasjonær pc, styringssystem, mikrofon, projektor, motorisert lerret Doble klasserom AV Pc- lab'er AV Kun AV utstyr, ikke medregnet pc utgifte Auditorier AV Kinosaler AV Forutsetter sambruk og deling av utgifter med Kino Klasserom videokonferanse Forutsetter flytting av eksisterende Tandberg videokonferanseanlegg Mellomstort/stort Lync møterom møterom HBV lab'er: Cave/greenscreen Greenscreen, opptaksutstyr, lys m.m. ikke medregnet Demolab'er IFOS /07 Fleksibelt klasserom 5. etg Ikke medtatt spesialprogramvare/konfigurasjon Anatomilab IFOS Avanserte metoder IFOS Forskningslab Lab masterstudenter /02 Klasserom IFOS

18 Diverse utstyr: Bibliotek søkepc'er Skranke IT Flyttes? Infoskjermer m/styrings PC HBV undervisningsrom totalt Sambruksrom med FTO AV utstyr: Type rom: Antall rom: Projektor Monitorer Stk. pris: Ink. mva: Elektrolab Automasjonslab Automasjonslab Utstillinslab Elkraftlab Utviklingslab Lager/verksted elektrolab Robot reguleringslab (?) Forelesningsområde Teorirom Stille lesesal Kommentarer: Grupperom For studenter. Mange felles med FTO. Utstyres med storskjerm og droppkabel. Møterom sambruk Totalsum sambruk FTO Totalt estimat Totalt AV og IT infrastruktur Basis infrastruktur total (HBV andel) HBV undervisningsrom totalt Sambruk FTO total HBV andel (50% ) Total AV og IT infrastruktur ink. MVA Total ex. MVA

19 Styresak 46/2014 Vedlegg 2 Risikoanalyse Risikovurdering ved flytting til KKP Nr Kritiske suksessfaktorer Risiko Mottiltak Mål: Etablering av HBV aktivitet i KKP 1. Ferdig bygg overlevert i tide fra byggherre Forsinkelse manglende alternative rom Løpende oppfølging i brukerutvalg statusoppdatering/tydeliggjøre roller 2. - Tilgang til bygget tidlig nok Ikke tilstrekkelig tid til montering/installering av HBV utstyr/infrastruktur Avklaring i brukerutvalget Innarbeide klausul om leveringstider/montasjetideri innkjøpskontraktene. Forberede leverandører på sommeraktivitet Test/innkjøring av bygg HMS utfordringer mht: klima (temperatur), luftkvalitet, luktplager Utfordre byggeier/kontraktør på «rent bygg» og be om planer for test/innkjøring Arbeidstilsynets godkjennelse av bygg Forsinkelse pga oppdagede mangler Følge opp byggherrens egen risikovurdering Følge opp i brukerutvalg 5. Evne og kapasitet til prosjektgjennomføring Manglende gjennomføringsevne og kapasitet parallelt med løpende drift. Tydeliggjøre roller og ansvar institutt, campus og prosjektleder. Fremdriftsplanlegging. 6. Ferieavvikling 2015 Ikke koordinert ferieavvikling mht rydding/pakking av kontorer/spesialrom komplisert flytteprosess Forankre behov for koordinert ferieavvikling Definere kritiske oppgaver og ansvarliggjøre faggrupper/flytteansvarlige 7. Budsjett til nødvendig nytt av utstyr, møbler og egen infrastruktur Dårligere fasiliteter enn nåværende bygg 8. Manglende plass Trangboddhet Ikke plass til samme aktivitetsnivå, kollisjoner/interessekonflikter i sambruksarealer Ikke plass til alle funksjoner Søke eksterne midler KD Søke sponsormidler Omdisponere budsjett 2014, foreta avsetninger 2015 og 2016 Justere aktivitetsnivå Flytte funksjoner (back office) Innlede samtaler om muligheter for økt areal i samme bygg eller i tilstøtende bygg

20 Konsekvens Sannsynlighet Svært liten Liten Middels Stor Svært stor Svært sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy Meget sannsynlig Lav Middels Høy Høy Høy 7 Sannsynlig Lav Lav Middels Høy Høy Moderat sannsynlig Lav Lav Middels 8 Middels Høy Lite sannsynlig Lav Lav Lav Middels 1. 1Middels Lav Middels Høy Akseptabel risiko avbøtende tiltak ikke nødvendig Akseptabel risiko avbøtende tiltak bør vurderes/nødvendig Uakseptabel risiko avbøtende tiltak er nødvendig

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent.

SAK 106/14 V - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 26.09.14 ble godkjent. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Fredag 31.oktober 2014 - Sandefjord Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Katrine Stelja, styremedlem Kristian

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Samarbeidsavtale om Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Vedtatt av prosjektstyret 09.02.12 1. Partene i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Kongsberg kommune (KK), Buskerud fylkeskommune (BFK) og Høgskolen

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie

11/15 14/00709-3 Utviklingsplaner for HBV 2015-2016 4. Akkreditering, etablering og igangsetting av Master i avansert klinisk sykepleie M ØTEBOK FRA STYREM ØTET FOR H ØGSK OL EN I BUSK ERUD OG VESTFOL D MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 08.05.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre

Detaljer

Når kommer ting i gang på Krona?

Når kommer ting i gang på Krona? Når kommer ting i gang på Krona? 31. juli Første forestilling på Krona kino: Premiere på Mission: Impossible Rogue Nation. 3. august Skolestart Kongsberg norsksenter. 10. august Full drift av spisestedet

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte Styringsgruppemøte 27.5.2014 Agenda 1. Økonomi og muligheter for faglig måloppnåelse i forprosjekt for CK2 i forhold til anbefaling til Høgskolestyret 2. Funksjonstilpasset arbeidsmiljø Vurdering av prosjektet

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

H-11/14 14/ november 2014

H-11/14 14/ november 2014 Rundskriv Departementene Statsministerens kontor Statsbygg Nr. Vår ref Dato H-11/14 14/5023 7. november 2014 Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter der husleien dekkes innenfor gjeldende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet. Orienteringssak Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato:04.04.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-008/11 Campus ALT på Kalvskinnet Saksbehandler: Christian Brødreskift Tidligere sak(er):

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE BOLTEN EIENDOM AS KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG BOLTEN EIENDOM AS OM KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG 1 Parter Parter i denne Samarbeidsavtalen er Kongsberg kommune (KK) og Bolten Eiendom AS. 2 Hensikten

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/LTS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 33/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.05.07 RE/LTS Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling NTNU tiltaksplan og mulig minimumsløsning Tilrådning: Styret

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13

MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 MØTEBOK 1 MØTEBOK Fellesstyret 11-12-13 Møtedato: Onsdag 11. desember 2013 Dokumentdato: 20.12.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR

Til: Høgskolestyret Saksbehandler: Atle Helberg/SØR Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Drøftingssak HS-møte 20.02.2013 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Atle Helberg/SØR HS-D-02/13 Årshjul budsjettprosess 2014 Forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost.

Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike. Vedtakssaker SAK 128/14 V - Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll fra er godkjent pr epost. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 12.desember 2014 Campus Ringerike Styreleder/rektor Petter Aasen, styremedlem Kristian Tornås,

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Karen Anne Kjendlie MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 26.september 2014 - Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen

Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Beslutning om arealdisponering Dato: 19. juni 2012 / Kari Kjenndalen Basert på beslutningsnotat 2 fra økonomi- og driftsdirektøren datert 18. juni 2012, samt innspillene som er fremkommet fra de berørte

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5720-7 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 54/15 Områdeutvikling for Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/02598-1 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, seniorrådgiver Møtedag: 23.04.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

O-sak 31/16 N O T A T

O-sak 31/16 N O T A T NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige O-sak 31/16 universitet 29.11.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

NMBUs Campusplan

NMBUs Campusplan NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 1 Universitetsstyremøte 2 NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 Innhold: God plass, store muligheter Mulighetsrommet i dagens campusareal Effektivisering og optimalisering Arealnormer

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Styret i Sit 14. september 2017

Styret i Sit 14. september 2017 Styresak B 67 / 2017 Utvidelse av Gløshaugen idrettsbygg Bakgrunn Idrettsbygget på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs ambisjon om et levende campus. Idrettsbyggets beliggenhet, tradisjon og tilstedeværelse

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk

Leie av nye lokaler til Evje tannklinikk Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8655-1 Saksbehandler Gunn-Kristin Hermansen Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 26.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 26.06.2017 Administrasjonsutvalget 27.06.2017 Fylkesutvalget

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 9.mai 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Vibeke Bredahl, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit Engeset, Styremedlem

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet. Informasjonsmøte

Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet. Informasjonsmøte Medvirkende i utvikling av campus Kalvskinnet Informasjonsmøte 29.10.2014 1. Status CK1 Brukermedvirkning CK1 Brukerutstyr ( HiST tildelt 137 mill, hvorav 68 mill i 2015) Brukerbeslutninger Avgjørelser

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

MØTEBOK - fellesstyret

MØTEBOK - fellesstyret MØTEBOK 1 MØTEBOK - fellesstyret Møtedato: Mandag 17.12.12 Dokumentdato: 07.01.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET 17.12.12 Sted:, Bakkenteigen,

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer