DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT"

Transkript

1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Gudb ran Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Sak nr. oc2,c' Arkiv kode X31 1 Mottatt dato,i Deres referanse Vår referanse Dato /BWE HOVEDTARIFF4VTALEN I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER P.R. 1. AUGUST I Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai april 2010, er det avtalt at det med virkning fra og med 1. august 2008 skal gjennomføres lokale forhandlinger. Dette brevet omtaler gjennomføring av de lokale forhandlingene. Brevet er også lagt ut på htt ://www. rea«erinaen.no/lonnso 'or. 1) Bakgrunn Etter HTA pkt Arlige lokale forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,4 % av pr. dato med virkning fra 1. august Av dette er 1,3 % sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % (resirkulerte midler) som forutsettes tilført av virksomhetene. De sentralene partene har avtalt at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) beregner avsetningen for forhandlingene på det enkelte forhandlingssted, slik det fremgår av vedlegg 1. I HTA er det gitt føring om at kvinner bør få en større andel av avsetningen i de lokale forhandlinger enn pro rata tilsier. Det bør legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i/og mellom stillingskoder ut fra tilsvarende kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. Videre skal utdanningsgrupper' som er vanskelig å rekruttere og beholde prioriteres. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Dette gjelder også arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven 12-5, eller omsorgspermisjon uten lønn, jf. De sentrale parter har ikke definert begrepet utdanningsgrupper. Det forutsettes at prioriteringer her på lik linje med de øvrige føringene diskuteres mellom partene i de forberedende møtene. Postadresse Kontoradresse Telefon Arbeidsgiverpolitisk avdeling Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg Telefaks Bård Westbye N-0030 OSLO Org no

2 fellesbestemmelsene 20 nr. 6. Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse om dette tas før forhandlingene starter, slik at samtlige parter er klar over den totale Økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn. En forutsetning for å skyte inn midler, er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene. Der de lokale partene ikke har avtalt noe annet i forberedende møte, skal forhandlingene følge prosedyrene gjengitt i HTA pkt Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er hovedlønnstabellen (A-tabellen) pr. 1. mai 2008, og de justeringer om ble avtalt med virkning fra 1. mai og 1. juli d.å., jf. PM og ) Forhandlingssted Lokale forhandlinger skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt. Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder. 2 Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedende forhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlingsstedet foreligger. 3 3) Virkningstidspunkt Det er ikke anledning til - helt eller delvis - å avtale andre virkningstidspunkt enn 1. august 4) Lønnspolitikk Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk. De sentrale avtaleparter anbefaler at partene lokalt søker å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes - og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Vi viser i den forbindelse til HTA, pkt Forhandlinger i henhold til HTA pkt skal bidra til a fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller - og ikke opprette nye. De sentrale parter forutsetter derfor at partene lokalt benytter statistisk grunnlag ved lokale forhandlinger som beskriver lønnsmessige forhold knyttet til stillingsnivå og kjønn. Likestillingsloven 5, som krever at det skal være lik lønn for arbeid av lik verdi mellom kjønnene, forutsetter en bred sammenligning av stillingene. Likestillingsloven setter krav om at lønnen skal fastsettes etter saklige og kjønnsnøytrale normer og prinsipper. 4Hvis det er grunnlag for å rette opp lønnsmessige skjevheter i en gruppe hvor flertallet er kvinner, skal også menn i denne gruppen gis opprykk for at lønnsopprykket skal være lovlig i hht. likestillingslovens 5. 2 Jf. HTA vedlegg 2: Forhandlingssteder for lokale forhandlinger. 3 Jf. HTA, pkt , bokstav e Likestillingsombudets avgjørelse 2005/6. Side 2

3 5) Parter De lokale forhandlinger føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter. Norges Farmaceutiske Forening (NFF) har inngått hovedtariffavtale med staten. NFF er part i de lokale forhandlinger som føres i departementsområdene Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Arbeidsgiver skal skriftlig varsle alle forhandlingsberettigede organisasjoner om forhandlingene5. De sentrale parter tilrår at arbeidsgiver, på et forberedende møte før forhandlingene innledes, avklarer med arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende hovedsammenslutning på det enkelte forhandlingssted. 6 Ordningen innebærer at medlemsorganisasjonene/underavdelingene tilsluttet en og samme hovedsammenslutning opptrer som en part både under forhandlingene og ved en eventuell 7 tvistebehandling. Organisasjonene avgjør forhandlingsdelegasjonens sammensetning, og hvilken representant som skal lede forhandlingene med arbeidsgiver. Dersom «hovedsammenslutningsmodellen» nyttes, skal kravene fremmes samlet fra «hovedsammenslutningen» til arbeidsgiver. Når «hovedsammenslutningsmodellen» først er valgt, kan en eller flere organisasjoner ikke trekke seg ut av denne, og opptre som egen part, under forhandlingene eller ved en eventuell tvistebehandling. Vedrørende forhandling om egen lønn, vises det til HTA pkt 2.2.4, 2.ledd, forhandlingsregler. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut. 6) Virkemidler Under de lokale forhandlingene er det kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt som kan nyttes. 6.1 Hovedregel ved lønnsendringer De årlige lokale forhandlinger etter HTA pkt er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt av besatte stillinger. Krav som er fremmet etter pkt nr. 1 a og b, men som ikke er ferdigbehandlet/tvisteløst, hindrer ikke partene i å fremme krav om lønnsendring i forbindelse de årlige forhandlingene etter pkt Ved de årlige forhandlingene etter pkt kan alle relevante argumenter brukes for å underbygge kravet - også argumenter som er nevnt under pkt Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. FAD gjør imidlertid oppmerksom på at virkemidlene i HTA, pkt , også kan nyttes for grupper av arbeidstakere. 8 'Jf HA 31 nr. Jf. HTA pkt ledd Jf. HTA pkt og 2.3.x. b Jf. HTA. pkt bokstav i. Side 3

4 6.2 Opprette og endre særavtaler De sentrale parter er enige om at virkemiddelet «opprette og endre særavtaler» 9 kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når: særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer inn dette som forhandlingstema en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelser av særavtaler i tilfeller der det foreligger et rettslig grunnlag det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende særavtaler som forhandlingstema. FAD vil gjøre oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA, eller sentrale særavtaler, kan være ugyldige. Vi viser forøvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m.v. 6.3 Kronetillegg Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. Kronetillegg bør primært gis som et engangsbeløp pr. 1. august 2008, eventuelt for en tidsbegrenset periode. FAD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultater og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom. 6.4 Omgjøring av stillinger til annen stillingskode Omgjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak.10 Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, går dette til en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen. Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andres departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra FAD. Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode til en annen for å få en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med HTA. FAD vil minne om at omgjøring av besatte stillinger som resultat av omorganisering og ny stillingsstruktur, i hovedsak må skje under de årlige lokale forhandlingene, hvis ikke vilkårene i HTA pkt er oppfylt. Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. FAD anser det imidlertid som uheldig med omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger. 11 Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres, og lønnsfastsettelsen skjer med hjemmel i pkt Hvorvidt en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. En slik vurdering må gi svar på om 9 Jf. HTA pkt bokstav e. 10 Jf. HTA pkt bokstav c. '' Jf. PM 20/97, pkt. F. Side 4

5 vedkommendes arbeidsoppgaver helt eller i det vesentlige er videreført i den nyopprettede stillingen. 6.5 Lønnsendring for ledernivå - HTA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd Etter HTA pkt 2.3.3, 5. ledd er det øverste leder på forhandlingsstedet som avgjør om lønnsendring for neste ledernivå skal avtales etter denne bestemmelsen, etter at saken er drøftet med organisasjonene. Bestemmelsen kan tas i bruk for bare noen av nevnte ledere. Dersom de lokale parter på forhandlingsstedet er uenige hvilke ledere "neste ledernivå" omfatter, tar arbeidsgiver spørsmålet opp med sitt fagdepartement som igjen fremmer saken overfor FAD. Virkningstidspunktet for lønnsendringen kan ikke fravikes, men arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted må selv vurdere om lønnsendingen skal foretas før, samtidig med eller i etterkant av de ordinære forhandlingene. Arbeidsgiver bør drøfte dette spørsmålet med organisasjonene i det forberedende møtet etter HTA pkt Lønnsendringen skal nedfelles i egen protokoll mellom partene. Eventuell uenighet om lønnsendring kan ikke tvisteløses. Arbeidsgivers siste tilbud/ krav skal gjelde. Etter HTA pkt 2.3.3, 6. ledd er det nærmeste overordnede myndighet som avgjør om lønnsendring for øverste leder skal avtales etter denne bestemmelsen, etter at saken er drøftet med organisasjonene på samme nivå. Med hensyn til virkningstidspunkt, protokoll og tvisteløsning, så gjelder det samme som er uttalt foran vedr. 5. ledd.12 7) Fagarbeider med fagbrev Stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev er forbeholdt de stillinger der det kreves relevant fagbrev for å utføre stillingens oppgaver. 8) Uorganiserte arbeidstakere Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf. HTA pkt nr 1 og St.prp. nr. 68 ( ) romertallsvedtak nr IV. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere, uavhengig av organisasjonstilknytning, får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha. 9) Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler Tjenestemenn som er midlertidig tilsatt for å utføre eksternt finansierte oppdrag, omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene. ' 3 10) Stillinger som ikke omfattes av HTA Stillinger i lederlønnssystemet og i lønnssystemet for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er tatt ut av HTAs virkeområde og omfattes dermed ikke av de lokale forhandlinger. Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA - og derfor heller ikke av de lokale forhandlingene.'4 12 FAD og hovedsammenslutningen er uenige om tolkningene av 5. og 6. ledd og saken er nå hos Arbeidsretten til behandling. 13 Jf. Tjenestetvistloven 1, 1. ledd. 1`' Se Tjenestetvistloven 1, 3. ledd og forskrift av 1. juni 2002 som angir hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av lover:. Side 5

6 11) Kostnadsberegning Avsetningen for det enkelte forhandlingsområde er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. Kostnadene ved de lokale forhandlingene beregnes derfor med årsvirkning (tabell A, kolonne 2). Budsjettvirkningen for 2008 utgjør imidlertid 5/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1. Dersom lønnsendringer i de sentrale justeringene pr. 1. juli 2008 utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger pr. 1. august ) Gjennomføring 15 De lokale forhandlingene skal sluttføres innen 31. oktober Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger. 13) Tvist Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger. 14) Innsyn i lønnsopplysninger Statlig sektor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om innsyn, jf. personopplysningslovens 6 og Særavtale om lønns- og personalregistre 6 nr 2 og 7. Dette medfører at en arbeidstaker har i samsvar med offentlighetsloven rett til innsyn i dokumenter som viser en oversikt over lønnsopplysninger til de ansatte i virksomheten, dersom det er utarbeidet slike dokumenter. Slik kan forhandlingsberettigede organisasjoner få innsyn i alle ansattes lønnsopplysninger, herunder andre organisasjonens medlemmer dersom det er utarbeidet et dokument i offentlighetslovens forstand. Det understrekes at ved slik utlevering skal opplysninger om organisasjonsstilknytning ikke fremgå, da dette regnes som en sensitiv personopplysning, jf. Personopplysningsloven 2 nr. 8. Protokollen fra forhandlingene vil være omfattet av offentlighetsloven, slik at det kan begjæres innsyn i dokumentet. Opplysningene vil normalt ikke være taushetsbelagte, men dersom innsyn innvilges etter begjæring, og gis i form av at den enkelte får en papirkopi av protokollen. Protokollen skal ikke gjøres tilgjengelig på intranett.16 15) Rapportering Alle forhandlingsstedene skal rapportere til FAD etter sluttførte forhandlinger. FAD utarbeider og sender skjema til utfylling til alle forhandlingssteder. Spørsmålsskjemaet vil bygge på tidligere skjemaer. Det vil bli sendt eget brev om dette i løpet av høsten/vinteren Jf. HTA pkt annet ledd. 16 Kilde (utdrag): Datatilsynet, Tillitsvalgtes innsyn i lønnsopplysninger, publisert Side 6

7 FAD ' r o merksom å at resultatet av de lokale forhandlin ene for 2008 ikke skal inn å til Statens t'enestemannsre ister/ SSB r. 1. oktober Med hilsen Siri Røine (e.f.) statens personaldirektør 5ul, a,uya9 Kristian knutsev ass. statens personaldirektør Vedlegg 1: Oversikt over økonomiske rammer for forhandlingene Vedlegg 2: Statens sentrale tjenestemannsregister 1. oktober 2007, se Tema/andrelionnsoppgjor/sst.html?id= Kopi: LO Stat YS Stat' Akademikerne Unio Norges Farmaceutiske Forening (NFF) Side?

8 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sentral avsetning (pkt. midler (pkt. Kvinneandel Forhandlingsområde Forhandlingssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR i 44,6 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN ,0 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,9 DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ,6 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET ,5 NAV Akershus NAV Akershus ,6 NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet ,7 NAV Aust-Agder NAV Aust-Agder ,7 NAV Buskerud NAV Buskerud ,8 NAV drift og utvikling NAV drift og utvikling ,8 NAV Finnmark NAV Finnmark ,7 NAV Forvaltning NAV Forvaltning ,2 NAV Hedmark NAV Hedmark ,4 NAV Helsetjenesteforvaltning NAV Helsetjenesteforvaltning ,8 NAV Hjelpemidler og spesialenheter NAV Hjelpemidler og spesialenheter ,0 NAV Hordaland NAV Hordaland ,6 NAV Innkreving og kontroll NAV Innkreving og kontroll ,4 NAV Klage og Anke NAV Klage og Anke ,8 NAV Møre og Romsdal NAV Møre og Romsdal ,5 NAV Nordland NAV Nordland ,3 NAV Nord-Trøndelag NAV Nord-Trøndelag ,1 NAV Oppland NAV Oppland ,0 NAV Oslo NAV Oslo ,4 INAV Rogaland NAV Rogaland ,2 Spørsmål om beregningene rettes til:

9 Sentral avsetning (pkt. midler (pkt. Kvinneandel Forhandlingsområde Forhandlingssted NAV Servicetjenester NAV Servicetjenester ,0 i NAV Sogn og Fjordane NAV Sogn og Fjordane ,6 NAV Sør-Trøndelag NAV Sør-Trøndelag ,2 NAV Telemark NAV Telemark ,4 NAV Troms NAV Troms ,9 NAV Utland NAV Utland ,1 NAV Vest-Agder NAV Vest-Agder ,3 NAV Vestfold NAV Vestfold ,6 NAV Østfold NAV Østfold ,5 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENMN ,7 PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET ,7 SAMETINGET SAMETINGET ,3 STATENS ARBEIDSMILJØINST. STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT ,5 TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN ,2 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET ,8 UTLENDINGSNEMDA UTLENDINGSNEMDA ,2 ØVRIGE (Internasjonalt fag- og formidlingssenterfor reindrift) ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,1 ØVRIGE (arbeidsretten) ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,0 ØVRIGE (Riksmeglingsmannen ) ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,0 ØVRIGE (Kompetansenteret for urfolksrettigheter ) ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT ,8 BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET BUFETAT BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET ,1 BARNE- UNGDOMS OG FAMILIEDIREKTORATET ,5 FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET ,4 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET ,6 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKS- FORSKNING (SIFO) STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKS- FORSKNING (SIFO) ,5 68,7 Spørsmål om beregningene rettes til:

10 Forhandlingsområde Forhandlingssted ØVRIGE (Nasjonal dokumentasjonssenter for personer med Sentral avsetning(pkt. midler (pkt. Kvinneandel i nedsatt funksjonsevne) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,8 ØVRIGE (Fylkesnemdene for sosiale saker) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Likestillings- og diskrimineringsnemda ) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,9 ØVRIGE (Sekreteriatet for markedsrådet og forbrukertivstutvalget) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Likestilling- og diskriminieringsombudet ) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,4 ØVRIGE (Barneombudet) BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET ,2 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET KREDITTILSYNET KREDIITTILSYNET ,9 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKOTORATET ,9 OLJESKATTEKONTORET OLJESKATTEKONTORET ,3 Regin Skatt Øst Regin Skatt Øst ,3 Region Skatt Midt-Norge Region Skatt midt-norge ,1 Region Skatt Nord Region Skatt nord ,9 Region Skatt Sør Region SkattSør ,3 Region Skatt Vest RegionSkatt vest ,6 Skatteopplysningen Skatteopplysningen ,0 SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING ,5 STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL ,0 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ ,6 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ,2 TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE ,2 TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE ,4 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS ,9 TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION SØR-NORGE ,0 TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE ,3 TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE ,1 39,0 FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET ,8 Spørsmål om beregningene rettes til:

11 Sentral avsetning (pkt. midler(pkt. Kvinneandel Forhandlingsområde Forhandlingssted FISKERIDIREKTORATET M/YTRE ETATER FISKERIDIREKTORATET ,3 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET M/AVDELINGER HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ,8 "T" (jf. omtale i følgebrevet) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET ,0 KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET ,4 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSKNING NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRING OG SJØMATFORSKNING i 63,7 FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONS- DEPARTEMENTET FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEP DATATILSYNET DATATILSYNET ,6 DEPARTEMENTENES SERVICESENTER STATENS FORVALTNINGSTJENESTE ,8 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT (DIFI) DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT (DIFI) ,3 FYLKESMANNEN l ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD ,6 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS ,8 FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK ,5 FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND ,6 FYLKESMANNEN l BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKEREUD ,0 FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD ,0 FYLKESMANNEN l TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK ,3 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER ,, 56,4 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I'VEST-AGDER ,9 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND ,5 FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND ,1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKEAMSNNEN I SOGN OG FJORDANE ,7 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL ,2 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG ,7 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ,8 FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN l NORDLAND ,3 FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS ,2 FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK ,2 IKONKURRANSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET ,0 38,5 SpØrsmål om beregningene rettes til:

12 Sentral avsetning. (pkt. midler (pkt. Kvinneandel i Forhandlingsområde Forhandlingssted STATENS PENSJONSKASSE STATENS PENSJONSKASSE ,2 STATSBYGG I STATSBYGG ,3 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET ,3 FORSVARET FORSVARSSTABEN ,5 INTERNASJONALE OPERASJONER (Ipl ) FORSVARSSTABEN ,8 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG ,0 FORSVARTES FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARES FORSKNINGSINSTITUTT ,9 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET NASJONAL SIKKRHETSMYNDIGHET ,1 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,2 HELSEDIREKTORATET HELSEDIREKTORATET ,2 NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT ,5 "Z" (jf. omtale i følgebrevet) NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT ,8 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN ,6 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING NORSK PASIENTSKADEERSTATNING ,8 STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL HELSEDIREKTORATET ,8 STATENS HELSETILSYN STATENS HELSETILSYN , 62,5 STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS LEGEMIDDELVERK ,0 STATENS STRÅLEVERN STATENS STRÅLEVERN ,6 ØVRIGE (Pasientskadenemnda) HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,5 ØVRIGE (Bioteknologinemnda) HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Statens helsepersonellnemnd) HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Disposisjons- og klagenemnd for behandling i utlandet) HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Statens institutt for rusmiddelforskning - SIRIUS) HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET ,9 JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,9 Spørsmål om beregningene rettes til:

13 Forhandlingsområde Forhandlingssted DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Sentral avsetning (pkt. midler (pkt. Kvinneandel DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP ,9 BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT ,5 DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,8 HØYESTERETT HØYESTERETT ,7 JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,9 OSLO BYFOGDEMBETE OSLO BYFOGDEMBETE ,6 OSLO TINGRETT OSLO TINGRETT ,4 DOMSTOLENE ØVRIGE (LAGMANNSRETTENE EKSL.BORGARTING) DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,2 DOMSTOLENE ØVRIGE (TINGRETTENE EKSKL. OSLO TINGRETT) DOMSTOLADMINISTRASJONEN ,6 GRENSEKOMMISSERIATET POLITIDIREKTORATET ,4 KONFLIKTRÅDENE SEKRETARIATET FOR KONFLIKTRÅDENE ,7 i KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER ,0 KRIMINALOMSORGENS IT-TJENESTER KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING ,9 KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGEN REGION ØST ,7 KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST KRIMINALOMSORGEN REGION NORDØST ,4 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØR ,5 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST ,2 KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST ,6 KRIMINALOMSORGEN REGION NORD KRIMINALOMSORGEN REGION NORD ,7 KRIPOS KRIPOS ,4 OSLO NAMSFOGDKONTOR OSLO NAMSFOGDKONTOR ,8 POLITIDIREKTORATET POLITIDIREKTORATET ,4 AGDER- OG TELEMARK POLITIDISTRIKT AGDER- OG TELEMARK POLITIDISTRIKT ,0 ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT ,0 FOLLO POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT ,8 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT ,0 Spørsmål om beregningene rettes til:

14 Forhandlingsområde Forhandlingssted HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI- DISTRIKT Sentral avsetning(pkt. midler(pkt. Kvinneandel HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI- DISTRIKT ,0 HEDMARK POLITIDISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT ,1 HELGELAND POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT ,8 HORDALAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT ,2 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT ,7 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT ,0 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ,0 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT , ,3 OSLO POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ,1 ROGALAND POLITIDISTRIKT ROGALAND PLITIDISTRIKT ,5 ROMERIKE POLITIDISTRIKT ROMERIKE PLITIDISTRIKT ,8 SALTEN POLITIDISTRIKT SALTEN POLITIDISTRIKT ,3 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT ,2 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT ,1 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ,6 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SØR TRØNDELAG POLITIDISTRIKT ,6 TELEMARK POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT ,0 TROMS POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT ,5 VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT , 35,8 VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIKT ,9 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ,9 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ,2 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ,2 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN ,8 POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ,7 POLITIETS UTLENDINGSENHET POLITIETS UTLENDINGSENHET ,2 RIKSADVOKATEMBETET RIKSADVOKATEMBETET ,7 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET ,0 ØKOKRIM ØKOKRIM ,8 i SpØrsmål om beregningene rettes til:

15 Forhandlingsområde Forhandlingssted Sentral avsetning (pkt. midler(pkt. Kvinneandel ØVRIGE (Redningstjenesten ) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Sysselmannenpå Svalbard) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,8 ØVRIGE (Siviltj.administrasjonen og forskolen for sivile tjenesteplikt ) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Kontoret for voldsofferstatning ) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,7 ØVRIGE (Spesialenheten for politisaker) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,1 ØVRIGE (Justissekretariatene ) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,5 ØVRIGE (Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,6 ØVRIGE (Den militære påtale og disiplinærmyndighet) JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Bergen namsfogdkontor ) POLITIDIREKTORATET ,5 ØVRIGE (Stavanger namsfogdkontor) POLITIDIREKTORATET ,0 ØVRIGE (Trondheim namsfogdkontor) POLITIDIREKTORATET i 49,5 KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET HUSBANKEN HUSBANKEN ,4 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT , ,6 54,9 ØVRIGE (Husleietvistutvalget ) KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET ,6 KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ABM UTVIKLING ABM UTVIKLING ,4 ARKEOLOGISK MUSEUM, STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM, STAVANGER ,0 ARKIVVERKET RIKSARKIVET ,1 KIRKERÅDET KIRKERÅDET ,3 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET ,1 NASJONALBIBLIOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET ,0 NORSK KULTURRÅD NORSK KULTURRÅD ,6 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND FORVALTNINGSORGANET FOR OPP- LYSNINGSVESENETS FOND ,2 PRESTESKAPET I AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME , 12, ,1 SpØrsmål om beregningene rettes til:

16 Sentral avsetning (pkt , 2. ledd 1) midler (pkt. Kvinneandel i Forhandlingsområde Forhandlingssted PRESTESKAPET I BJØRGVIN BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME ,9 PRESTESKAPET I BORG BISPEDØMME BORG BISPEDØMME ,2 PRESTESKAPET I HAMAR BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME ,0 PRESTESKAPET I MØRE BISPEDØMME MØRE BISPEDØMME ,1 PRESTESKAPET I NIDAROS BISPEDØMME NIDAROS BISPEDØMME ,5 PRESTESKAPET I NORD-HÅLOGALAND BD. NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ,6 PRESTESKAPET I OSLO BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME ,8 "Z" (jf. omtale i følgebrevet) OSLO BISPEDØMME ,8 PRESTESKAPET I STAVANGER BISPED. STAVANGER BISPEDØMME ,8 PRESTESKAPET I SØR-HÅLOGALAND BD. SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ,5 PRESTESKAPET I TUNSBERG BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME ,1 RIKSKONSERTENE RIKSKONSERTENE ,6 ØVRIGE (Svalbard kirke) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Det norske filminstitutt) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,6 ØVRIGE (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,9 ØVRIGE (Norsk filmutvikling) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Riksteateret) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,9 ØVRIGE (Utsmykkingsforndet for off.bygg) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Norsk språkråd) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,4 ØVRIGE (Norsk lokalhistorisk institutt) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Bunad og folkedraktråd) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Norsk filmfond) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Medietilsynet) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,7 ØVRIGE (Kirkelig utdanningssenteri nord) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Nidaros domkirkes restaureringsarbeid ) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,5 ØVRIGE (Det praktisk-teologiske seminar) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Oslo bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,9 ØVRIGE ("Z", jf. omtale i følgebrevet - Oslo bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Borg bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,0 SpØrsmål om beregningene rettes til:

17 Forhandlingsområde Forhandlingssted Sentral avsetning(pkt , 2. ledd1) midler(pkt. Kvinneandel ØVRIGE (Hamar bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,5 i ØVRIGE (Tunsberg bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,8 ØVRIGE (Agder bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,1 ØVRIGE (Stavanger bispedømmekontor ) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,9 ØVRIGE (Bjørgvin bispedømmekontor ) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,4 ØVRIGE (Møre bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,3 ØVRIGE (Nidaros bispedømmekontor) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,7 ØVRIGE (Sør-Hålogaland bispedømmekontort ) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Nord-Hålogaland bispedømmekontor ) KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET ,5 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN ,4 HØGSKOLEN I AKERSHUS HØGSKOLEN I AKERSHUS ,9 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN ,2 HØGSKOLEN I BODØ HØGSKOLEN I BODØ ,1 HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD ,8 HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I FINNMARK ,5 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN l GJØVIK ,2 HØGSKOLENIHARSTAD HØGSKOLEN l HARSTAD ,2 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK ,1 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER ,6 HØGSKOLEN i MOLDE HØGSKOLE I MOLDE ,4 HØGSKOLEN l NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK ,8 HØGSKOLENINESNA HØGSKOLEN l NESNA ,7 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG ,5 HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I OSLO ,0 HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDAANE HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE ,4 HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND ,8 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ,0 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK ,0 61,3 -*+ - til-

18 Sentral avsetning(pkt. midler (pkt. Kvinneandel Forhandlingsområde Forhandlingssted HØGSKOLEN I TROMSØ HØGSKOLEN I TROMSØ ,4 HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VESTFOLD ,1 HØGSKOLEN I VOLDA HØGSKOLEN I VOLDA ,6 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD ,9 HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND ,4 KUNSTHØGSKOLENIBERGEN KUNSTHØGSKOLENIBERGEN ,6 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO ,7 METEOROLOGISKE INSTITUTT METEOROLOGISKE INSTITUTT ,1 "Z" (jf. omtale i følgebrevet) METEOROLOGISKE INSTITUTT ' ,2 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGA ,6 NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE ,2 NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE ,5 NORGES MUSIKKHØYSKOLE NORGES MUSIKKHØYSKOLE ,6 i NORGES TEKNISKE-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) NORGES TEKNISKE-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (LATNU) ,2 NORGES VETERINÆRHØYSKOLE NORGES VETERINÆRHØYSKOLE ,4 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT ,1 NOVA (NORSK INST. FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRING) NOVA (NORSK INST. FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRING) ,4 SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE UTDANNINGSDIREKTORATET ,6 SAMISK HØGSKOLE SAMISK HØGSKOLE ,8 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE (KARASJOK) UTDANNINGSDIREKTORATET ,8 SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE UTDANNINGSDIREKTORATET ,5 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING ,9 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ,6 STATLIGE SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA UTDANNINGSDIREKTORATET ,1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP "Z" (jf. omtale i følgebrevet) UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ,3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ,5 Spørsmål om beregningene rettes til:

19 Sentral avsetning(pkt. midler (pkt. Kvinneandel i Forhandlingsområde Forhandlingssted UNIVERSITET I AGDER UNIVERSITET I AGDER ,7 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN ,6 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ,6 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER ,2 UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ ,3 UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET ,7 VOX (VOKSENOPPLÆRINGSINSTITUTTET) VOX ,4 ØVRIGE (Fug) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (Un. og høgskrådet) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ,7 ØVRIGE (Vea) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ,9 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- ỌG MATDEPARTEMENTET ,2 BIOFORSK BIOFORSK ,8 MATTILSYNET HOVEDKONTOR I OSLO MATTILSYNET HOVEDKONTOR OSLO ,6 REGIONKONTORET I BUSKERUD, VESTFOLD MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK OG TELEMARK ,2 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND REGIONKONTORET I HEDMARK OG OPPLAND ,0 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE REGIONKONTORET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE , 53,1 MATTILSYNET I NORDLAND REGIONKONTORET I NORDLAND ,0 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD REGIONKONTORET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD ,0 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER REGIONKONTORET I ROGALAND OG AGDER ,6 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK REGIONKONTORET I TROMS OG FINNMARK ,5 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING REGIONKONTORET i TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL ,9 NORSK INST. FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING ,1 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP ,7 REINDRIFTSFORVALTNINGEN REINDRIFTSFORVALTNINGEN, ALTA ,1 SpØrsmål om beregningene rettes til:

20 Sentral avsetning(pkt. midler(pkt. Kvinneandel i forhandlingsområde Forhandlingssted STATENS LANDBRUKSFORVALTNING STATENS LANDBRUKSFORVALTNING ,0 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET ,2 MILJØVERNDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATURFORVATLTNING DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING ,6 NORSK POLARINSTITUTT POLARINSTITUTTET ,7 RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN ,1 STATENS FORURENSINGSTIILSYN STATENS FORURENSINGSTILSYN ,5 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK ,9 ØVRIGE (Produktregisteret) MILJØVERNDEPARTEMENTET ,5 ØVRIGE (Norsk Kulturminnefond) MILJØVERNDEPARTEMENTET ,1 44,6 NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,8 BRØNNØYSUNDREGISTRENE BRØNNØYSUNDREGISTRENE ,7 GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDIT GARANTIINST. FOR EKSPORTKREDITT (GIEK) (GIEK) ,0 JUSTERVESENET JUSTERVESENET ,6 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET ,5 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) ,2 ØVRIGE (BERGVESENET INKL. SVALBARD) NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,6 ØVRIGE (SKIPSREGISTRENE) NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,0 ØVRIGE (NORSK AKKREDITERING) NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (NORSK ROMSENTER) NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET ,9 OLJE-OG ENERGIDEPARTEMENTET NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET NORGES VASSDRAGS- OG ENERGI- DIREKTORAT ,2 OLJEDIREKTORATET OLJEDIREKTORATET ,2 ØVRIGE (GASSNOVA) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET ,7 45,1 Spørsmål om beregningene rettes til:

21 Forhandlingsområde Forhandlingssted i SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Sentral avsetning (pkt. midler (pkt. Kvinneandel i SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ,6 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ,3 LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET ,2 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET ,0 STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET ,0 ØVRIGE (JERNBANETILSYNET) SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ,6 ØVRIGE (HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART) SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ,0 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET NORAD NORAD ,4 ØVRIGE (Utenrikstjenesten) UTENRIKSDEPARTEMENTET ,2 ØVRIGE (Fredskorpset, sekretariatet) UTENRIKSDEPARTEMENTET ,7 52,2 Spørsmål om beregningene rettes til:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Deres referanse Vår referanse Dato 12/2126 02.07.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL

Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL Fl MO.J&I..._ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT (EL-L--\ Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Deres ref Vår ref Dato 14/4929

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016 Statlige virksomheter Deres ref Vår ref Dato 16/3075-1 27.06.2016 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016-30. APRIL 2018 - LOKALE FORHANDLINGER I 2016 I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 Forhandlingsstedene i staten Deres ref Vår ref 17/1755-27 Dato 30. juni 2017 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 I mellomoppgjøret 2017 er det avtalt

Detaljer

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir

Tabell 1 Tal statsorgan under departementsnivå med 25 pst. nynorsk eller meir Målbruken 2001 2004 1 Utviklingstendensar 1994 2004 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa av lov om målbruk i offentleg

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering.

Styret tar underretningen om lokale 233-lønnsforhandlinger for 2011 til orientering. US-SAK NR: 6/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1605 Orientering etter lokalt

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Departementenes virksomheter og selskaper

Departementenes virksomheter og selskaper Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser.

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer

Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer Arbeids- og velferdsetatens lønnspolitiske føringer (Revidert januar 2013) Dette dokumentet beskriver prinsipper de sentrale parter i etaten er blitt enige om som føringer for etatens bruk av lønn som

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005

Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005 1 Førebels rapport om målbruk i offentleg teneste 2005 1 Utviklingstendensar 1994 2005 Sidan 1994 har Språkrådet hatt i oppgåve å føre tilsyn med statsorgan under departementsnivå når det gjeld gjennomføringa

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle

20.05.2008 12:05 QuestBack eksport - LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle LO i offentlig sektor - LO Stats fremtidige rolle Publisert fra 05.05.2008 til 16.05.2008 148 respondenter (148 unike) 1. Navn på organisasjonsledd: NTL SSØ Senter for statlig økonomistyring Forsvarsdepartementet

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer