STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl ved Høgskolen i Narvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen Ekstern representant Ellen Øseth Ekstern representant Sidsel Kruuse-Meyer Teknisk/administrativt tilsatte Elisabeth Romàn Faglige tilsatte Bjørn Reidar Sørensen Faglige tilsatte Annette Meidell Faglige tilsatte Per Johan Nicklasson Faglige tilsatte Bodil Synnøve Wang Studentrepresentant Tor Erik Gartland Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Marit Allern 1. vara ekstern Randi Punsvik 2.vara - ekstern Merethe Kumle 3.vara - ekstern Frode Strøm vara - teknisk/administrativt Marit Andreassen 1. vara - faglig Joakim Gundersen 2. vara - faglig Wei Deng Solvang 3. vara - faglig Bjørn Christian Nilsen 4. vara - faglig Cesilie Pettersen vara for Bodil Synnøve Wang Geir Arne Isaksen vara for Tor Erik Gartland Per Åge Ljunggren kst. rektor Kjetil Kvalsvik Høgskoledirektør SSiN v/direktør SPiN v/leder

2 SAKSLISTE SAK 86/07 SAK 87/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmodning om saker til styremøtet (vedlagt) RESTANSELISTE SAK 88/07 BUDSJETT 2008 SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE 2008 SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN SAK 93/07 SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (U. OFF JF. OFFL 6.2 A ) SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Markedsplan Ingeniørutdanning innen flyteknikk Samhandling mellom instituttene Honorering av styreverv (muntlig v/styreleder) Styreforsikring (muntlig v/styreleder) Referat fra IDF-møter (vedlagt) Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanningen (muntlig v/instituttleder Frode Næsje) SAK 101/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

3 Til: Konstituert rektor Per Åge Ljunggren Narvik STYREMØTE VED HIN : SAKER TIL DAGSORDENEN Vi ber om å få følgende saker på dagsordenen for styremøtet Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker sakene ført opp på dagsordenen i den form de er forlangt tatt opp, dvs. som henholdsvis orienterings- og ordinære saker. Orienteringssaker: Tilsetting av rektor: fremdrift. Kun dersom saken ikke kommer opp som ordinær tilsettingssak. Ingeniørstudium innen flyteknikk ved HIN. Orientering om inngåtte avtaler, jfr. oppslag i Fremover tirsdag 13. november Samarbeide mellom NORUT Teknologi og HIN. Status for avtale og aksjekjøp. Samhandling mellom instituttene. Utlysning av stillinger innen logistikk ved IAV. Ordinære saker: 1. Økonomistyringen ved HIN. Saken er av en slik karakter at den må settes opp som en ordinær sak som behandles av styret, jfr. fra direktør Kjetil Kvalsvik datert Saken har tidligere vært forsøkt tatt opp av interne medlemmene av styret, men kom kun med som en orienteringssak på det forrige møtet. Dette kan ikke anses som tilstrekkelig god saksbehandling i styret. 2. Fremtidig struktur innen UoH-sektoren. Vi er kjent med at Stjernøutvalget vil legge frem sine konklusjoner i 2008, men styret ved HIN bør også på egen hånd ha gjort seg opp en oppfatning om hvilken rolle institusjonen bør ha i en fremtidig endret struktur innen sektoren. Det vises bl.a. til styringsdialogen, der departementet tidligere har anbefalt at HIN bør inngå allianser for å styrke FOU-aktiviteten. Saken ble fremmet til eventuelt under styremøtet i oktober, men dette punktet utgikk fra dagsordenen. Annette Meidell Per Johan Nicklasson Elisabeth Román Bjørn Reidar Sørensen

4 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 6/ oktober 2007

5 Til stede: Håkon With Andersen (styreleiar) Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Roman Bjørn Reider Sørensen Anette Meidell Per Johan Nicklasson Bodil Synnøve Wang Geir Arne Isaksen (vara) Frå administrasjonen: Rektor Per Åge Ljunggren Direktør Kjetil Kvalsvik Forfall: Tor Erik Gartland Guri Ingebrigtsen Observatørar: Desse var til stades på delar av møtet: Eirik Sørslett

6 SAKSLISTE SAK 72/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE VED HIN : SAKER TIL DAGSORDENEN NOTAT (vedlagt) SAK 73/07 RESTANSELISTE SAK 74/07 SAK 75/07 SAK 76/07 SAK 77/07 SAK 78/07 SAK 79/07 SAK 80/07 SAK 81/07 SAK 82/07 SAK 85/07 NYE STUDIETILBOD ØKONOMISTATUS FOR 2. TERTIAL FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN DRØFTINGSSAK: ORGANISERINGA AV HIN TILSETTING I 20 % DOSENTSTILLING IBDK PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI INSTITUTTLEIARSTILLING IDER TEIKNING AV AKSJAR FOR TEKNOLOGIFESTIVALEN I NORD NOREG (TINN) EVALUERING AV FELLES FØRSTE STUDIEÅR INGENIØR (IKKJE NOKO SAKSFRAMLEGG) SAK 83/07 ORIENTERINGSSAKER 83.1 Orientering om statsbudsjettet (munnlig v/direktør) 83.2 Statusrapport for market- og rekrutteringsarbeidet (vedlagt) 83.3 Rekruttering av rektor (munnlig v/styreleiar) 83.4 Honorering av styreverv (munnlig v/styreleiar) 83.5 Styreforsikring (munnlig v/styreleiar) 83.6 Referat frå IDF- møte og (vedlagt) 83.7 Orientering om økonomistyringa ved HiN (munnlig v/direktør) 83.8 Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanninga (munnlig v/instituttleiar Frode Næsje) 83.9 EnergiCampus Nord (munnlig v/roar Andreassen + 2 vedlegg) SAK 84/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

7 SAK 72/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmoding om saker til styremøtet (vedlagt) - Referat sendast på sirkulasjon med merknadsfrist på 48 timar og publiserast deretter som midlertidig referat fram til godkjenning på neste styremøte - Sak 85/07 tas før sak 82/07 Til eventuelt - Orientering vedrørande NORUT Teknologi - Strategi vedrørande institusjonsstruktur i Nord Noreg Samrøystes vedtak: Referat, innkalling og saksliste vart godkjent SAK 73/07 RESTANSELISTE S 78/07 Strykast S 52/02 Strykast S 27/07 Strykast (sjekk status) S 21/07 Førast inn Restansesakene vart tatt til etterretning. SAK 74/07 NYE STUDIETILBOD Samrøystes vedtak: 1) HiN oppretter ei ingeniørutdanning i prosessfag i a) Styret ber om at studieplan for utdanninga leggas fram på styremøtet i desember 2007 b) Styret ber administrasjonen utgreie nærare grunnlaget for ei samordning av profil/studieretningar med Høgskolen i Tromsø 2) Styret godkjenner planane for International master programme in environmental engineering (Cross border University) og ber administrasjonen søkje NOKUT om akkrediterting for å tilby denne som ein joint degree i samarbeid med Univeristetet i Oulo, Murmansk Stats Tekniske Universitet (MSTU) og Arkhangelsk Stats Tekniske Universitet (ASTU). a) Styret ber om å få framlagt studieplan for godkjenning vårsemesteret ) Styret godkjenner planane for Masterutdanning innan førebygging og helsefremjande arbeid og ber administrasjonen søkje NOKUT om akkreditering for å tilby denne utdanninga. a) Styret ber om å få framlagt studieplan for godkjenning vårsemesteret 2008.

8 4) Styret ber om at det leggas fram ei styresak om endringar av studieporteføljen som konsekvens av opprettinga av studietilboda på styremøtet i desember. 5) Styret føreset at kostnadsnivået på studieporteføljen er relativt konstant over tid. Utgiftar (som springer) i oppstart og omstilling av studieporteføljen dekkast av høgskulens avsetningar. Styret ber om at kostnadene til de nye studietilboda innarbeidast i budsjettet for 2008 og planbudsjett for SAK 75/07 ØKONOMISTATUS FOR 2. TERTIAL Samrøystes vedtak: Rapporteringa for rekneskapet per 2. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. SAK 76/07 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR Samrøystes vedtak: Tre stipendiatstillingar tildeles innan følgjande fagområde: 1. Frost i jord, med professor Bjørn R. Sørensen som faglig rettleiar 2. Helsefag, med professor Britt Unni Wilhelmsen, førsteamanuensis Britt Lillestø og førsteamanuensis Terttu Häggström som faglige rettleiarar. 3. Elektromekaniske system, med professor Per Ole Nyman og dosent Waldemar Sulkowski som faglige rettleiarar. Bjørn Reidar Sørensen erklærte seg inhabil i saka og deltok ikkje i behandlinga. Stillingane lysast ut snarast mogleg. SAK 77/07 LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN Samrøystes vedtak: Saka sendes tilbake for vidare utgreiing. SAK 78/07 DRØFTINGSSAK: ORGANISERINGA AV HIN Samrøystes vedtak: Administrasjonen føljer opp vedtak 21/07 med ferdigstilling av arbeidet før styrebehandling medio mai SAK 79/07 TILSETTING I 20 % DOSENTSTILLING IBDK

9 Samrøystes vedtak: Dr. ing. Geir Berntsen ved Statens vegvesen, Vegdirektoratet, tilsettast ved kalling frå 1. november 2007 som førsteamanuensis i 20 % stilling ved IBDK fram til 31. desember Berntsen vil inngå i gruppa for vegteknologi med vekt på fagområdet Drift og vedlikehald av vegar og gater SAK 80/07 PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Samrøystes vedtak: Bjørn Solvang tilsettast som professor i industriell teknologi. Tilsettinga skjer på kvalifiseringsvilkår. Kvalifiseringsperioden er to år frå tilsettingsdato. Dersom Solvang ikkje tiltrer stillinga lysast den ut på nytt. SAK 81/07 INSTITUTTLEIARSTILLING IDER Samrøystes vedtak: 1. Vedlagte utlysningstekst og stillingsbeskriving vedtas. 2. Stillinga som instituttleiar ved IDER lysast ut internt. Det skjer umiddelbart. Tilsettingsutvalet for faglege stillingar er innstillingsutval.. Innstilling fremjast for styret og tilsetting foretas i styremøtet 10. desember Stillinga lysast ut for ein hel åremålsperiode, dvs. for 4 år med verknad frå 1. januar SAK 82/07 TEIKNING AV AKSJAR FOR TEKNOLOGIFESTIVALEN I NORD NOREG (TINN) Samrøystes vedtak: HiN kjøper 20 aksjar à kr. 1000,- i Teknologifestivalen i Nord-Noreg AS. Kjøpet finansierast av HiN sin verksemdskapital. SAK 85/07 EVALUERING AV FELLES FØRSTE STUDIEÅR INGENIØR Samrøystes vedtak Styret konstaterer at administrasjonen evaluerer og følgjer opp fleksibel ingeniørutdaning nøye. SAK 83/07 ORIENTERINGSSAKER På grunn av lita tid vart orienteringssakene 83.5, 83.7, 83.8 utsett til neste møte Styret vart orientert om sakene

10 SAK 84/07 EVENTUELT Dei melde eventueltsakene utgjekk på grunn av lita tid Møtets varigheit: 26. oktober 2007 kl kl Neste styremøte: 10. desember 2007 Narvik, 26. oktober 2007 Per Åge Ljunggren Konstituert rektor

11 SAK 87/07 RESTANSELISTE Saknr Saksbeskrivelse Effektuert/ Kommentar ansvarlig 65/04 -Organisering av ekstern virksomhet rektor Under arbeid 15/06 Prosjekt økt læringsutbytte rektor Under arbeid 50/06 Rekruttering av ansatt rektor og prorektor styreleder Under arbeid 21/07 Framtidig organisasjonsmodell HiN rektor Administrasjonen har ikke rukket å gå gjennom evt. andre restanser og føre disse opp på lista.

12 1 SAK 88/07 BUDSJETT 2008 Forslag til vedtak: 1. Vedlagte budsjett vedtas som Høgskolen i Narviks budsjett for 2008, under forutsetning av at tildelt ramme fra KD blir som forutsatt i St.prp Avsetninger trekkes inn og disponeres jf. planbudsjett. Overskytende midler refordeles jf. søknad. 3. Budsjettet revideres på styremøtet i juni Narvik, 4. desember 2007 Per Åge Ljunggren Rektor Kjetil Kvalsvik Direktør Administrasjonen legger med dette fram forslag til budsjett for Budsjettet er utformet etter gjeldende budsjettmodell vedtatt i S 27/07. Administrasjonen har ikke klart å følge framdriftsplanen for budsjettarbeidet jf. budsjettutvalgets beskrivelse av denne. Arbeidet med budsjettet startet i september. Forslag til realbudsjett er utformet av de administrative enhetene og instituttene har utformet sine budsjett jf. budsjettmodellens modell for beregning av kapasitetskostnader. Et heldags seminar er gjennomført der forslagene er gjennomgått og diskutert. Rammene for 2008 budsjettet Bevilgningen fra KD for 2008 i St.prp er på 146 mill. kr. Rammen for 2007 var 140,8 mill. kr. Pris- og lønnsjusteringen er på 4,3 % og utgjør en pluss på 6,1 mill. kr. Halvårsvirkning av en stipendiatstilling i 2008 utgjør pluss 0,3 mill. kr, og en økning i resultatbaserte forskningsmidler er på 0,3 mill. kr. Det er en reduksjon på 0,5 mill. kr knyttet til studieplassreduksjon på 20 ingeniørstudieplasser fra I tillegg fikk vi en reduksjon i undervisningsfinansieringen på nesten 1 mill. kr pga lavere studiepoengproduksjon. Om forslaget HiN sin budsjettmodell er delt i henholdsvis operativt budsjett og planbudsjett. Det operative budsjettet beregner kostnadene for vedtatte aktiviteter. Planbudsjettet skal legge fram aktiviteter som ønskes gjennomført, men som ikke er finansiert enda. Operativt budsjett vs. planbudsjett I budsjettet for 2007 var det vanskelig å utarbeide et planbudsjett da hele rammen til KD var disponert i det operative budsjettet. Alle tiltak i planbudsjettet forutsatte således ekstern finansiering. Rammen fra KD er også stram for Det er ikke mulig å få driften til å balansere innenfor denne rammen uten store eksterne inntekter og/eller gjøre større kutt. Planbudsjett blir følgelig ikke mulig å realisere innenfor KD sin bevilgning for 2008.

13 2 Jf. Økonomirapport for 2. tertial vil HiN ha avsetninger på over 20 mill. kr ved årsoppgjøret for Budsjettet har derfor et eget avsnitt som viser aktiviteter knyttet til planbudsjett som prioriteres i 2008 med finansiering i HiN sine avsetninger. Budsjetteknisk er ikke denne aktiviteten lagt inn i rammen for det operative budsjettet, da administrasjonen ønsker å være tydelig på hvordan driften av virksomheten balanserer i forhold til budsjettildeling. Avskrivningskostnader HiN har tidligere ikke budsjettert med avskrivninger. Reelle avskrivningskostnader har blitt håndtert gjennom investeringsbudsjettet. Investeringer har derfor i hovedsak gått til å skifte ut utdatert utstyr og inventar. I 2008 skal HiN i gang med aktivering av anleggsmidler. Avskrivningskostnader blir dermed synliggjort i regnskapet. Administrasjonen har ikke klart å finansiere avskrivningskostnader innenfor rammen til KD og foreslår disse finansiert av avsetningene. Dette vil bli en reell problemstilling i årene framover da inventar og utstyr begynner å bli gammelt. Ekstern finansiering Det har ikke vært mulig å konkretisere alle eksterne prosjekt slik at de kunne henføres til instituttene. Det er derfor lagt inn et beløp på 4 mill. kr kalt Bedriftsavtaler/VRI-prosjektet og midler fra Nordland Fylkeskommune som ikke er fordelt på instituttene, men ligger på høgskolen totalt. Videre er ekstern finansiering formulert som inntjeningskrav beregnet ut fra kapasitetskostnadene for FoU. Håndtering av avsetningene Avsetningene for 2008 vil som sagt bli på over 20 mill. kr. Dette er midler akkumulert opp over flere år. Jf. forrige budsjettmodell ble overskudd og underskudd overført fra ett budsjettår til neste år. I S28/07 vedtok styret at 50 % av alle avsetninger skulle inndras og refordeles etter søknad. I 2007 stilte KD krav om fult årsoppgjør for rapporteringen av 2. tertial. HiN måtte da redegjøre for planlagt disponering av avsetningene i Note 15. Dette forutsetter følgelig at HiN i framtidige tertialrapporter og årsoppgjør må redegjøre for disponeringen av avsetningene i tråd med Note 15 fra 2. tertial. For å håndtere dette mener administrasjonen at det blir problematisk å la avsetningene følge budsjettpostene uten nærmere kontroll av disse. Administrasjonen foreslår derfor at alle avsetninger trekkes inn og refordeles etter søknad. Balansen i budsjettet Det er helt klart at det er vanskelig å legge fram et budsjett som balanserer innen for rammen til KD. Dette kan tyde på at HiN har en for høy aktivitet i forhold til finansieringen fra KD. På den andre siden har HiN økt sine avsetninger de siste årene. Dette kan også bety at HiN mangler kapasitet til å gjennomføre alle aktiviteter som er budsjettert. Et eksempel på dette er hvis et institutt eller en FOU gruppe får tilslag på et ekstern finansiert prosjekt vil kapasiteten til gruppa eller instituttet delvis bli finansiert av prosjekt og ikke av bevilgningen. Dette betyr at administrasjonen må ha stor fokus på økonomistyring og oppfølging av budsjettenhetene. Budsjettet foreslår et merforbruk på 1,03 mill. For 2007 var dette på 1,3 mill. Administrasjonen mener detter er akseptabelt da disse kan dekkes av høgskolens avsetninger. Jf. problemstillingen med avsetninger har det også vært problemer med å disponere budsjettpostene fult ut. Kommentarer til forslaget Lab kompensasjon for IDER og IBDK Som del av diskusjonen om budsjettmodellen konkluderte rektor med at IBDK og IDER bør få en særskilt kompensasjon for Lab ene. Disse var ikke godt nok ivaretatt i budsjettmodellen ved at

14 3 det operative budsjettet i realiteten disponerte hele bevilgningen. Det er således gitt 75 % kompensasjon for lønnskostnader som ikke er dekket gjennom kapasitetskostnadene for undervisning og FoU. Beregning av studenttall i budsjettmodellen Studenttallene som er lagt inn i budsjettmodellen er gjennomsnittstall for studieprogrammets varighet 3 år for bachelor og 2 år for master. Antall studenter på hovedprosjekt er gjennomsnittstall minus historisk frafall for hvor mange som faktisk gjennomfører hovedprosjektet. For 2007 var dette budsjetterte realtall hvilket viste seg å være for høye. Inntjeningskrav Administrasjonen har ikke tilstrekkelig oversikt over planlagt ekstern inntjening. Ekstern inntjening er derfor formulert som et krav med % ut fra kapasitetskostnader for FoU. Effektiviseringskrav For 2007 ble det formulert effektiviseringskrav knyttet til fleksibel ingeniørutdanning og masterutdanningen i teknologi. Administrasjonen foreslår et generelt effektiviseringskrav for instituttene formulert i % ut fra kapasitetskostnadene for undervisning. Det er stilt samme type effektiviseringskrav for administrasjonen samlet. Disse er ikke fordelt på hver enkelt budsjettenhet enda. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Budsjettposten kvalitetsreformen fases ut og erstattes av SEVU. SEVU er en videreføring av et av delprosjektene fra Næringsrettet høgskolesatsing. Personal- og økonomiadministrasjonen Det ligger inne bemanningsøkning for personal- og økonomiseksjonen. Jf. annen styresak foreslås seksjonen delt i to. Ny økonomisjef skal da tilsettes. Forklaringer til budsjett 2007 Instituttene: Det er lagt inn inntjeningskrav til instituttene basert på kapasitetskostnadene for FoU og aktivitet fra tidligere år. Det er også lagt inn et effektiviseringskrav for undervisningen. Disse er formulert på følgende måte: % inntjeningskostnader per kapasitetskostnader FoU: - IBDK: 25 %: - IDER 25 %: - IAV 20 % - IHSV 20 % Inntjeningskravet er satt høyere på IBDK og IDER da disse har flest forskere og har ansvar for laboratoriene. Forskergruppene er også tilknyttet disse instituttene. % effektiviseringskrav per kapasitetskostnader undervisningen - IBDK: 5 % - IDER : 5 % - IAV: 3 %: - IHSV: 3 %:

15 4 Grunnen til at kravene er differensiert er vurdering av muligheter for inntjening/effektivisering. Administrasjonsutgifter Ledelse Utgiftene til styret er økt da det må tas høyde for avlønning av ekstern styreleder. Det er også budsjettert med høyere lønn for rektor. Personal- og økonomiadministrasjonen I administrasjonen foreslås det en økning på 1 årsverk innen økonomi (lønn 9 mnd) i tillegg til et halvt årsverk engasjement. Bakgrunnen for dette er en vanskelig situasjon innen økonomiforvaltningen som nødvendiggjør økning i bemanningen. Studieadministrasjonen Ligger totalt på ca. samme nivå som i Stilling for kvalitetsreformen utgår og prosjektstilling for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) innføres som et prosjekt fram til Seksjon for Teknisk/Drift Ingen store endringer IT seksjonen En stilling er flyttet fra IDER til IT. Dette er en laboratoriestilling som er knyttet særlig til AVutstyr og telefoni. Stillingen har ingen særskilte oppgaver knyttet til instituttet og det vil derfor være naturlig å flytte denne til IT. Bibliotek For biblioteket skyldes endringen økning i prisen på databaseabonnementer og deltakelse i nasjonalt prosjekt for elektronisk publisering. Nye studietilbud medfører økte kostnader. Samlet effektiviseringskrav er 4 % av kostnadene Felles driftsutgifter Ny strømavtale gir økte strømutgifter, men det er også lagt inn reduksjon i strømforbruket. Summen blir noe økning. Husleien øker med prisjusteringen, i henhold til kontrakt. Økningen på renhold er den normale pris- og lønnsjusteringen. Eksamensutgifter er økt da forbruket i 2006 var på 2,3 mill. kr. Forbruket har ligget på dette nivået de siste årene uten at budsjettposten har vært justert. Overskridelsene dekkes av instituttene etter en fordelingsnøkkel. Samlet effektiviseringskrav er 2 % av kostnadene Særkostnader Generelt er særkostnadene kuttet så langt som mulig da også disse har bidratt til å øke avsetningene de siste årene. Økningen for særkostnadene ligger først og fremst for stipendiater og lønnsjustering

16 5 Det er foreslått en reduksjon i midlene til styrets disposisjon og strategiske midler for Grunnen til dette er lavt forbruk på disse postene de siste årene noe som har bidratt til økningen i avsetningene. Det budsjetteres med 12 stipendiater jf. den rammen som tildeles fra departementet. HiN har 11 stipendiater finansiert over statsbudsjettet, men 2 av de besatte stipendiatene er 50 % eksternt finansiert. I tillegg er 2 stipendiater med halvårsvirkning foreslått i planbudsjettet finansiert av avsetningene. FoU-koordinator har ikke blitt tilsatt i HiN har i dag ikke en egen forskningsadministrasjon etter at innehaver av 50 % stilling som FoU-koordinator sluttet. Ekstern seksjon sin organisering vil bli vurdert, i tillegg er ikke spørsmål om prorektor eller stedfortreder for rektor vurdert enda. Administrasjonen foreslår at denne stillingen opprettholdes da det vil være behov for administrative støttefunksjoner knyttet til FoU. Seksjon for ekstern virksomhet Det er budsjettert med 2,5 årsverk for ekstern seksjon. Dette er de faste medarbeiderne. I tillegg kan det bli engasjert personer knyttet til konkrete prosjekt. På grunn av situasjonen ved ekstern seksjon har det vært vanskelig å lage et klart budsjett. Inntekstkrav er dermed satt lik lønns- og driftskostnader. Planbudsjett I budsjettmodellen er planbudsjett definert til å være planlagte, men ikke vedtatt igangsatte aktiviteter som evt. kan besluttes igangsatt gjennom budsjettvedtak. Det har vist seg vanskelig å realisere et skikkelig planbudsjett da KD sin ramme blir fullt ut disponert gjennom det operative budsjettet. I forslag til budsjett for 2008 er prioriterte planlagte aktiviteter foreslått finansiert av forventede avsetninger og således holdt utenfor hovedbudsjettet. Dette er en teknisk framstilling for å tydeliggjøre hva som finansieres hvor. Ekstra bokkjøp til nye utdanninger Kostnader som følge av nye utdanninger. Blant annet fører lærerutdanningen og økonomi og administrasjon til behov for nyinnkjøp. Nye kantina Møblement og tilstand på kantina er ikke lenger tidsmessig. Denne er en særdeles viktig image for HiN som sosialt samlingspunk og utleieareal. Nye tegninger foreligger til å gjøre kantina mer tidsmessig og mer fleksibel. Undervisningsrom tilrettelegging for PC Undervisningsrom har p.t. ikke kontakter for lading av bærbar PC. Teknologien utvikler seg og de fleste studenter har nå en bærbar PC. En oppgradering av undervisningsrom egnet for dette inkl. utbygging av kapasiteten til trådløst internett vil også redusere behov for dedikerte datarom over tid. Kontorkapasitet Ved tilsetting av flere faglige stillinger og stipendiater har behovet for flere kontorer meldt seg. Dette krever ombygging av eksisterende areal. Prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem

17 6 UNINETT FAS har startet anskaffelsesprosess for disse verktøyene på vegne av sektoren. Administrasjonen ønsker anskaffelse for å styrke økonomiforvaltningen. Økt markedsføring I det operative er en markedsplan på tilsvarende nivå som budsjettet i Styrking av markedsaktivitetene foreslås i planbudsjett jf. vedlegg. Renovering av kantinemaskiner/utstyr Studentsamskipnaden har fristasjon. Dette innebærer at HiN er ansvarlig for lokaler og tyngre utstyr. Opplegg for vasking av servise m.m. er for dårlig og HiN vil trolig få et pålegg av arbeidstilsynet om å utbedre dette. Kompetanseheving - stipendpott (oppfølging NOKUT) HiN budsjetterte tidligere med en stipendpott for å støtte utdanningsløp for høgskolelærere som tok en mastergrad. IHSV har fortsatt flere lærere i utdanningsløp og har fortsatt behov for en slik ordning. Prosessutdanning Jf. styrevedtak S74/07 Master in environmental engineering (CBU) Jf. styrevedtak S74/07 Lærerutdanning i realfag og teknologi (LURT) gjennomføring 4. år Da studiet ble vedtatt opprettet var en av forutsetningene at studiet skulle ha en påbygning med et 4. år for å gi kvalifikasjon som faglærer også på videregående nivå. Dette 4. året er ikke finansiert i det operative budsjettet og legges derfor fram i planbudsjettet. Master i forebygging og helsefremmende arbeid Jf. styrevedtak S74/07 Fleksibel ingeniør utdanning - 1. år Bodø Etableringen av desentralisert tilbud i Bodø har vært under forutsetning av ekstern finansiering. Dette har man lykkes med for 2007/08. Det er søkt midler for å finansiere 2008/09, men utfallet av dette er enda ikke kjent. Etableringen i Bodø er vurdert som strategisk viktig for HiN og det er derfor grunner for å ha en backup i budsjettet hvis finansieringen bare delvis skulle lykkes. Reinvestering Infrastruktur IT IT seksjonen har beregnet avskrivningskostnadene til 1950 kr. Dette er kostnader som HiN bør håndtere gjennom tildelt ramme fra KD. Administrasjonen klarer imidlertid ikke jobbe dette inn i det operative budsjettet, og foreslår at dette belastes avsetningene for Videokanoner Avskrivningskostnader for eldre prosjektører. Stoler auditorium, Stoler undervisningsrom Avskrivningskostnader ved at stoler i auditorier og klasserom har klar slitasje etter 10 års bruk. Flere stoler må byttes ut.

18 7 Renholdsmaskiner Avskrivningskostnader slitt materiell Adgangskontroll Elektronikk har en estimert levetid på 10 år. Dette betyr at vi nå må forvente at systemet for adgangskontroll må byttes ut i tiden framover.

19 8 Operativt budsjett Instituttene Tekst IBDK IDER IAV IHSV Alta Sum Instituttene: Kostnader: Kapasitetskostnader undervisning Kapasitetskostnader FoU Kapasitetskostnader administrasjon Driftskostnader Sum beregnede kostnader % vis endring ,9 % 9,6 % 3,4 % -3,6 % 2,6 % 4,1 % Effektivisering - fleksibel ing.utd Effektivisering - masterutd Kostnader etter effektivisering Finansiering: Ramme fra KD til instituttene % vis endring KD's ramme ,6 % 5,8 % 2,5 % -4,9 % 2,6 % 2,6 % Ramme fra KD 2008 disponibelt Inntjeningskrav effektivisering/omstilling Inntjeningskrav ekstene prosjekt SUM inntjening Bedriftsavtaler/VRI-prosjekt/NFK Totalt eksterne inntekter % vis endring eksterne inntekter ,9 % Resultat

20 9 Administrasjonsutgifter: endring Sum Ledelse, styret, rektor, direktør, seniorrådgiver ,84 % Studieadministrasjonen ,23 % Personal- og økonomiadm ,39 % Teknisk drift ,01 % Biblioteket ,00 % IT ,97 % Sum administrasjon ,20 % Effektiviseringskrav 4% ,91 % (Inndekking infrastruktur - fordelt budsjettenhetene) Felles driftsutgifter: Husleie/kraft Sum Kostnader ,73 % Inntekter ,57 % Driftsutgifter bygg ,12 % Hustrykkeriet Kostnader ,93 % Inntekter ,00 % Renhold ,57 % Telefon ,25 % Felles kontorutgifter ,37 % Eksamensutgifter ,00 % Studentvelferd ,28 % Markedsføring ,00 % Programvare ,60 % Sum felles driftsutgifter ,19 % Effektiviseringskrav 2 % ,15 % Særkostnader: Sum Midler til høgskolestyrets disp ,7 % Strategiske midler ,0 % Etiske retningslinjer ,0 % Dr.gradsstip./disputaser: Kostnader ,3 % Inntekter ,0 % FoU-utvalget ,5 % FoU-koordinator ,0 % FoU-midler ,0 % Nordområdesatsing (Hammerfest) ,7 % HMS ,4 % Tillitsvalgtressurs ,0 % Kompetanseheving (1. lektor/professor/syk) ,0 % Lønnsjustering ,8 % Egeninnsats overordnede eksterne prosjekt ,0 % GigaCampus ,0 % Reserve 0 0 Sum særkostnader ,0 % Investeringer (nye innenfor rammen ) ,3 % Sum fordeling Ramme fra KD Budsjettert over/underskudd i fht KDs ramme Seksjon for ekstern virksomhet: Timeinntekter ,5 % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,0 % Resultat seksjon EV ,7 % Resultat på eksterne oppdrag ,0 % Sammendrag Resultat i forhold til KDs ramme Bedriftsavtaler/VRI-prosjekt/NFK Resultat seksjon for ekstern virksomhet Resultat på eksterne oppdrag Budsjettert over/underskudd gitt KDs ramme og eksterne inntekter

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 2/2007 24. april 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Roald Halvorsen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken.

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken. MED IMB Institutt for medisinske basalfag Tilbakemelding på ledelseskommentar 3.tertial 2013 Det vises til instituttets ledelseskommentar for 3. tertial 2013. Fakultetsledelsen har store forventninger

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET

FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Effektuering av dekanvedtak ved SV-fakultetet Ephorte Journalnr. 2009/301.1 FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET Dekanvedtaket

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer