STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl ved Høgskolen i Narvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen Ekstern representant Ellen Øseth Ekstern representant Sidsel Kruuse-Meyer Teknisk/administrativt tilsatte Elisabeth Romàn Faglige tilsatte Bjørn Reidar Sørensen Faglige tilsatte Annette Meidell Faglige tilsatte Per Johan Nicklasson Faglige tilsatte Bodil Synnøve Wang Studentrepresentant Tor Erik Gartland Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Marit Allern 1. vara ekstern Randi Punsvik 2.vara - ekstern Merethe Kumle 3.vara - ekstern Frode Strøm vara - teknisk/administrativt Marit Andreassen 1. vara - faglig Joakim Gundersen 2. vara - faglig Wei Deng Solvang 3. vara - faglig Bjørn Christian Nilsen 4. vara - faglig Cesilie Pettersen vara for Bodil Synnøve Wang Geir Arne Isaksen vara for Tor Erik Gartland Per Åge Ljunggren kst. rektor Kjetil Kvalsvik Høgskoledirektør SSiN v/direktør SPiN v/leder

2 SAKSLISTE SAK 86/07 SAK 87/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmodning om saker til styremøtet (vedlagt) RESTANSELISTE SAK 88/07 BUDSJETT 2008 SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE 2008 SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN SAK 93/07 SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (U. OFF JF. OFFL 6.2 A ) SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Markedsplan Ingeniørutdanning innen flyteknikk Samhandling mellom instituttene Honorering av styreverv (muntlig v/styreleder) Styreforsikring (muntlig v/styreleder) Referat fra IDF-møter (vedlagt) Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanningen (muntlig v/instituttleder Frode Næsje) SAK 101/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

3 Til: Konstituert rektor Per Åge Ljunggren Narvik STYREMØTE VED HIN : SAKER TIL DAGSORDENEN Vi ber om å få følgende saker på dagsordenen for styremøtet Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker sakene ført opp på dagsordenen i den form de er forlangt tatt opp, dvs. som henholdsvis orienterings- og ordinære saker. Orienteringssaker: Tilsetting av rektor: fremdrift. Kun dersom saken ikke kommer opp som ordinær tilsettingssak. Ingeniørstudium innen flyteknikk ved HIN. Orientering om inngåtte avtaler, jfr. oppslag i Fremover tirsdag 13. november Samarbeide mellom NORUT Teknologi og HIN. Status for avtale og aksjekjøp. Samhandling mellom instituttene. Utlysning av stillinger innen logistikk ved IAV. Ordinære saker: 1. Økonomistyringen ved HIN. Saken er av en slik karakter at den må settes opp som en ordinær sak som behandles av styret, jfr. fra direktør Kjetil Kvalsvik datert Saken har tidligere vært forsøkt tatt opp av interne medlemmene av styret, men kom kun med som en orienteringssak på det forrige møtet. Dette kan ikke anses som tilstrekkelig god saksbehandling i styret. 2. Fremtidig struktur innen UoH-sektoren. Vi er kjent med at Stjernøutvalget vil legge frem sine konklusjoner i 2008, men styret ved HIN bør også på egen hånd ha gjort seg opp en oppfatning om hvilken rolle institusjonen bør ha i en fremtidig endret struktur innen sektoren. Det vises bl.a. til styringsdialogen, der departementet tidligere har anbefalt at HIN bør inngå allianser for å styrke FOU-aktiviteten. Saken ble fremmet til eventuelt under styremøtet i oktober, men dette punktet utgikk fra dagsordenen. Annette Meidell Per Johan Nicklasson Elisabeth Román Bjørn Reidar Sørensen

4 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 6/ oktober 2007

5 Til stede: Håkon With Andersen (styreleiar) Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Roman Bjørn Reider Sørensen Anette Meidell Per Johan Nicklasson Bodil Synnøve Wang Geir Arne Isaksen (vara) Frå administrasjonen: Rektor Per Åge Ljunggren Direktør Kjetil Kvalsvik Forfall: Tor Erik Gartland Guri Ingebrigtsen Observatørar: Desse var til stades på delar av møtet: Eirik Sørslett

6 SAKSLISTE SAK 72/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE VED HIN : SAKER TIL DAGSORDENEN NOTAT (vedlagt) SAK 73/07 RESTANSELISTE SAK 74/07 SAK 75/07 SAK 76/07 SAK 77/07 SAK 78/07 SAK 79/07 SAK 80/07 SAK 81/07 SAK 82/07 SAK 85/07 NYE STUDIETILBOD ØKONOMISTATUS FOR 2. TERTIAL FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN DRØFTINGSSAK: ORGANISERINGA AV HIN TILSETTING I 20 % DOSENTSTILLING IBDK PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI INSTITUTTLEIARSTILLING IDER TEIKNING AV AKSJAR FOR TEKNOLOGIFESTIVALEN I NORD NOREG (TINN) EVALUERING AV FELLES FØRSTE STUDIEÅR INGENIØR (IKKJE NOKO SAKSFRAMLEGG) SAK 83/07 ORIENTERINGSSAKER 83.1 Orientering om statsbudsjettet (munnlig v/direktør) 83.2 Statusrapport for market- og rekrutteringsarbeidet (vedlagt) 83.3 Rekruttering av rektor (munnlig v/styreleiar) 83.4 Honorering av styreverv (munnlig v/styreleiar) 83.5 Styreforsikring (munnlig v/styreleiar) 83.6 Referat frå IDF- møte og (vedlagt) 83.7 Orientering om økonomistyringa ved HiN (munnlig v/direktør) 83.8 Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanninga (munnlig v/instituttleiar Frode Næsje) 83.9 EnergiCampus Nord (munnlig v/roar Andreassen + 2 vedlegg) SAK 84/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

7 SAK 72/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmoding om saker til styremøtet (vedlagt) - Referat sendast på sirkulasjon med merknadsfrist på 48 timar og publiserast deretter som midlertidig referat fram til godkjenning på neste styremøte - Sak 85/07 tas før sak 82/07 Til eventuelt - Orientering vedrørande NORUT Teknologi - Strategi vedrørande institusjonsstruktur i Nord Noreg Samrøystes vedtak: Referat, innkalling og saksliste vart godkjent SAK 73/07 RESTANSELISTE S 78/07 Strykast S 52/02 Strykast S 27/07 Strykast (sjekk status) S 21/07 Førast inn Restansesakene vart tatt til etterretning. SAK 74/07 NYE STUDIETILBOD Samrøystes vedtak: 1) HiN oppretter ei ingeniørutdanning i prosessfag i a) Styret ber om at studieplan for utdanninga leggas fram på styremøtet i desember 2007 b) Styret ber administrasjonen utgreie nærare grunnlaget for ei samordning av profil/studieretningar med Høgskolen i Tromsø 2) Styret godkjenner planane for International master programme in environmental engineering (Cross border University) og ber administrasjonen søkje NOKUT om akkrediterting for å tilby denne som ein joint degree i samarbeid med Univeristetet i Oulo, Murmansk Stats Tekniske Universitet (MSTU) og Arkhangelsk Stats Tekniske Universitet (ASTU). a) Styret ber om å få framlagt studieplan for godkjenning vårsemesteret ) Styret godkjenner planane for Masterutdanning innan førebygging og helsefremjande arbeid og ber administrasjonen søkje NOKUT om akkreditering for å tilby denne utdanninga. a) Styret ber om å få framlagt studieplan for godkjenning vårsemesteret 2008.

8 4) Styret ber om at det leggas fram ei styresak om endringar av studieporteføljen som konsekvens av opprettinga av studietilboda på styremøtet i desember. 5) Styret føreset at kostnadsnivået på studieporteføljen er relativt konstant over tid. Utgiftar (som springer) i oppstart og omstilling av studieporteføljen dekkast av høgskulens avsetningar. Styret ber om at kostnadene til de nye studietilboda innarbeidast i budsjettet for 2008 og planbudsjett for SAK 75/07 ØKONOMISTATUS FOR 2. TERTIAL Samrøystes vedtak: Rapporteringa for rekneskapet per 2. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. SAK 76/07 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR Samrøystes vedtak: Tre stipendiatstillingar tildeles innan følgjande fagområde: 1. Frost i jord, med professor Bjørn R. Sørensen som faglig rettleiar 2. Helsefag, med professor Britt Unni Wilhelmsen, førsteamanuensis Britt Lillestø og førsteamanuensis Terttu Häggström som faglige rettleiarar. 3. Elektromekaniske system, med professor Per Ole Nyman og dosent Waldemar Sulkowski som faglige rettleiarar. Bjørn Reidar Sørensen erklærte seg inhabil i saka og deltok ikkje i behandlinga. Stillingane lysast ut snarast mogleg. SAK 77/07 LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN Samrøystes vedtak: Saka sendes tilbake for vidare utgreiing. SAK 78/07 DRØFTINGSSAK: ORGANISERINGA AV HIN Samrøystes vedtak: Administrasjonen føljer opp vedtak 21/07 med ferdigstilling av arbeidet før styrebehandling medio mai SAK 79/07 TILSETTING I 20 % DOSENTSTILLING IBDK

9 Samrøystes vedtak: Dr. ing. Geir Berntsen ved Statens vegvesen, Vegdirektoratet, tilsettast ved kalling frå 1. november 2007 som førsteamanuensis i 20 % stilling ved IBDK fram til 31. desember Berntsen vil inngå i gruppa for vegteknologi med vekt på fagområdet Drift og vedlikehald av vegar og gater SAK 80/07 PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Samrøystes vedtak: Bjørn Solvang tilsettast som professor i industriell teknologi. Tilsettinga skjer på kvalifiseringsvilkår. Kvalifiseringsperioden er to år frå tilsettingsdato. Dersom Solvang ikkje tiltrer stillinga lysast den ut på nytt. SAK 81/07 INSTITUTTLEIARSTILLING IDER Samrøystes vedtak: 1. Vedlagte utlysningstekst og stillingsbeskriving vedtas. 2. Stillinga som instituttleiar ved IDER lysast ut internt. Det skjer umiddelbart. Tilsettingsutvalet for faglege stillingar er innstillingsutval.. Innstilling fremjast for styret og tilsetting foretas i styremøtet 10. desember Stillinga lysast ut for ein hel åremålsperiode, dvs. for 4 år med verknad frå 1. januar SAK 82/07 TEIKNING AV AKSJAR FOR TEKNOLOGIFESTIVALEN I NORD NOREG (TINN) Samrøystes vedtak: HiN kjøper 20 aksjar à kr. 1000,- i Teknologifestivalen i Nord-Noreg AS. Kjøpet finansierast av HiN sin verksemdskapital. SAK 85/07 EVALUERING AV FELLES FØRSTE STUDIEÅR INGENIØR Samrøystes vedtak Styret konstaterer at administrasjonen evaluerer og følgjer opp fleksibel ingeniørutdaning nøye. SAK 83/07 ORIENTERINGSSAKER På grunn av lita tid vart orienteringssakene 83.5, 83.7, 83.8 utsett til neste møte Styret vart orientert om sakene

10 SAK 84/07 EVENTUELT Dei melde eventueltsakene utgjekk på grunn av lita tid Møtets varigheit: 26. oktober 2007 kl kl Neste styremøte: 10. desember 2007 Narvik, 26. oktober 2007 Per Åge Ljunggren Konstituert rektor

11 SAK 87/07 RESTANSELISTE Saknr Saksbeskrivelse Effektuert/ Kommentar ansvarlig 65/04 -Organisering av ekstern virksomhet rektor Under arbeid 15/06 Prosjekt økt læringsutbytte rektor Under arbeid 50/06 Rekruttering av ansatt rektor og prorektor styreleder Under arbeid 21/07 Framtidig organisasjonsmodell HiN rektor Administrasjonen har ikke rukket å gå gjennom evt. andre restanser og føre disse opp på lista.

12 1 SAK 88/07 BUDSJETT 2008 Forslag til vedtak: 1. Vedlagte budsjett vedtas som Høgskolen i Narviks budsjett for 2008, under forutsetning av at tildelt ramme fra KD blir som forutsatt i St.prp Avsetninger trekkes inn og disponeres jf. planbudsjett. Overskytende midler refordeles jf. søknad. 3. Budsjettet revideres på styremøtet i juni Narvik, 4. desember 2007 Per Åge Ljunggren Rektor Kjetil Kvalsvik Direktør Administrasjonen legger med dette fram forslag til budsjett for Budsjettet er utformet etter gjeldende budsjettmodell vedtatt i S 27/07. Administrasjonen har ikke klart å følge framdriftsplanen for budsjettarbeidet jf. budsjettutvalgets beskrivelse av denne. Arbeidet med budsjettet startet i september. Forslag til realbudsjett er utformet av de administrative enhetene og instituttene har utformet sine budsjett jf. budsjettmodellens modell for beregning av kapasitetskostnader. Et heldags seminar er gjennomført der forslagene er gjennomgått og diskutert. Rammene for 2008 budsjettet Bevilgningen fra KD for 2008 i St.prp er på 146 mill. kr. Rammen for 2007 var 140,8 mill. kr. Pris- og lønnsjusteringen er på 4,3 % og utgjør en pluss på 6,1 mill. kr. Halvårsvirkning av en stipendiatstilling i 2008 utgjør pluss 0,3 mill. kr, og en økning i resultatbaserte forskningsmidler er på 0,3 mill. kr. Det er en reduksjon på 0,5 mill. kr knyttet til studieplassreduksjon på 20 ingeniørstudieplasser fra I tillegg fikk vi en reduksjon i undervisningsfinansieringen på nesten 1 mill. kr pga lavere studiepoengproduksjon. Om forslaget HiN sin budsjettmodell er delt i henholdsvis operativt budsjett og planbudsjett. Det operative budsjettet beregner kostnadene for vedtatte aktiviteter. Planbudsjettet skal legge fram aktiviteter som ønskes gjennomført, men som ikke er finansiert enda. Operativt budsjett vs. planbudsjett I budsjettet for 2007 var det vanskelig å utarbeide et planbudsjett da hele rammen til KD var disponert i det operative budsjettet. Alle tiltak i planbudsjettet forutsatte således ekstern finansiering. Rammen fra KD er også stram for Det er ikke mulig å få driften til å balansere innenfor denne rammen uten store eksterne inntekter og/eller gjøre større kutt. Planbudsjett blir følgelig ikke mulig å realisere innenfor KD sin bevilgning for 2008.

13 2 Jf. Økonomirapport for 2. tertial vil HiN ha avsetninger på over 20 mill. kr ved årsoppgjøret for Budsjettet har derfor et eget avsnitt som viser aktiviteter knyttet til planbudsjett som prioriteres i 2008 med finansiering i HiN sine avsetninger. Budsjetteknisk er ikke denne aktiviteten lagt inn i rammen for det operative budsjettet, da administrasjonen ønsker å være tydelig på hvordan driften av virksomheten balanserer i forhold til budsjettildeling. Avskrivningskostnader HiN har tidligere ikke budsjettert med avskrivninger. Reelle avskrivningskostnader har blitt håndtert gjennom investeringsbudsjettet. Investeringer har derfor i hovedsak gått til å skifte ut utdatert utstyr og inventar. I 2008 skal HiN i gang med aktivering av anleggsmidler. Avskrivningskostnader blir dermed synliggjort i regnskapet. Administrasjonen har ikke klart å finansiere avskrivningskostnader innenfor rammen til KD og foreslår disse finansiert av avsetningene. Dette vil bli en reell problemstilling i årene framover da inventar og utstyr begynner å bli gammelt. Ekstern finansiering Det har ikke vært mulig å konkretisere alle eksterne prosjekt slik at de kunne henføres til instituttene. Det er derfor lagt inn et beløp på 4 mill. kr kalt Bedriftsavtaler/VRI-prosjektet og midler fra Nordland Fylkeskommune som ikke er fordelt på instituttene, men ligger på høgskolen totalt. Videre er ekstern finansiering formulert som inntjeningskrav beregnet ut fra kapasitetskostnadene for FoU. Håndtering av avsetningene Avsetningene for 2008 vil som sagt bli på over 20 mill. kr. Dette er midler akkumulert opp over flere år. Jf. forrige budsjettmodell ble overskudd og underskudd overført fra ett budsjettår til neste år. I S28/07 vedtok styret at 50 % av alle avsetninger skulle inndras og refordeles etter søknad. I 2007 stilte KD krav om fult årsoppgjør for rapporteringen av 2. tertial. HiN måtte da redegjøre for planlagt disponering av avsetningene i Note 15. Dette forutsetter følgelig at HiN i framtidige tertialrapporter og årsoppgjør må redegjøre for disponeringen av avsetningene i tråd med Note 15 fra 2. tertial. For å håndtere dette mener administrasjonen at det blir problematisk å la avsetningene følge budsjettpostene uten nærmere kontroll av disse. Administrasjonen foreslår derfor at alle avsetninger trekkes inn og refordeles etter søknad. Balansen i budsjettet Det er helt klart at det er vanskelig å legge fram et budsjett som balanserer innen for rammen til KD. Dette kan tyde på at HiN har en for høy aktivitet i forhold til finansieringen fra KD. På den andre siden har HiN økt sine avsetninger de siste årene. Dette kan også bety at HiN mangler kapasitet til å gjennomføre alle aktiviteter som er budsjettert. Et eksempel på dette er hvis et institutt eller en FOU gruppe får tilslag på et ekstern finansiert prosjekt vil kapasiteten til gruppa eller instituttet delvis bli finansiert av prosjekt og ikke av bevilgningen. Dette betyr at administrasjonen må ha stor fokus på økonomistyring og oppfølging av budsjettenhetene. Budsjettet foreslår et merforbruk på 1,03 mill. For 2007 var dette på 1,3 mill. Administrasjonen mener detter er akseptabelt da disse kan dekkes av høgskolens avsetninger. Jf. problemstillingen med avsetninger har det også vært problemer med å disponere budsjettpostene fult ut. Kommentarer til forslaget Lab kompensasjon for IDER og IBDK Som del av diskusjonen om budsjettmodellen konkluderte rektor med at IBDK og IDER bør få en særskilt kompensasjon for Lab ene. Disse var ikke godt nok ivaretatt i budsjettmodellen ved at

14 3 det operative budsjettet i realiteten disponerte hele bevilgningen. Det er således gitt 75 % kompensasjon for lønnskostnader som ikke er dekket gjennom kapasitetskostnadene for undervisning og FoU. Beregning av studenttall i budsjettmodellen Studenttallene som er lagt inn i budsjettmodellen er gjennomsnittstall for studieprogrammets varighet 3 år for bachelor og 2 år for master. Antall studenter på hovedprosjekt er gjennomsnittstall minus historisk frafall for hvor mange som faktisk gjennomfører hovedprosjektet. For 2007 var dette budsjetterte realtall hvilket viste seg å være for høye. Inntjeningskrav Administrasjonen har ikke tilstrekkelig oversikt over planlagt ekstern inntjening. Ekstern inntjening er derfor formulert som et krav med % ut fra kapasitetskostnader for FoU. Effektiviseringskrav For 2007 ble det formulert effektiviseringskrav knyttet til fleksibel ingeniørutdanning og masterutdanningen i teknologi. Administrasjonen foreslår et generelt effektiviseringskrav for instituttene formulert i % ut fra kapasitetskostnadene for undervisning. Det er stilt samme type effektiviseringskrav for administrasjonen samlet. Disse er ikke fordelt på hver enkelt budsjettenhet enda. Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Budsjettposten kvalitetsreformen fases ut og erstattes av SEVU. SEVU er en videreføring av et av delprosjektene fra Næringsrettet høgskolesatsing. Personal- og økonomiadministrasjonen Det ligger inne bemanningsøkning for personal- og økonomiseksjonen. Jf. annen styresak foreslås seksjonen delt i to. Ny økonomisjef skal da tilsettes. Forklaringer til budsjett 2007 Instituttene: Det er lagt inn inntjeningskrav til instituttene basert på kapasitetskostnadene for FoU og aktivitet fra tidligere år. Det er også lagt inn et effektiviseringskrav for undervisningen. Disse er formulert på følgende måte: % inntjeningskostnader per kapasitetskostnader FoU: - IBDK: 25 %: - IDER 25 %: - IAV 20 % - IHSV 20 % Inntjeningskravet er satt høyere på IBDK og IDER da disse har flest forskere og har ansvar for laboratoriene. Forskergruppene er også tilknyttet disse instituttene. % effektiviseringskrav per kapasitetskostnader undervisningen - IBDK: 5 % - IDER : 5 % - IAV: 3 %: - IHSV: 3 %:

15 4 Grunnen til at kravene er differensiert er vurdering av muligheter for inntjening/effektivisering. Administrasjonsutgifter Ledelse Utgiftene til styret er økt da det må tas høyde for avlønning av ekstern styreleder. Det er også budsjettert med høyere lønn for rektor. Personal- og økonomiadministrasjonen I administrasjonen foreslås det en økning på 1 årsverk innen økonomi (lønn 9 mnd) i tillegg til et halvt årsverk engasjement. Bakgrunnen for dette er en vanskelig situasjon innen økonomiforvaltningen som nødvendiggjør økning i bemanningen. Studieadministrasjonen Ligger totalt på ca. samme nivå som i Stilling for kvalitetsreformen utgår og prosjektstilling for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) innføres som et prosjekt fram til Seksjon for Teknisk/Drift Ingen store endringer IT seksjonen En stilling er flyttet fra IDER til IT. Dette er en laboratoriestilling som er knyttet særlig til AVutstyr og telefoni. Stillingen har ingen særskilte oppgaver knyttet til instituttet og det vil derfor være naturlig å flytte denne til IT. Bibliotek For biblioteket skyldes endringen økning i prisen på databaseabonnementer og deltakelse i nasjonalt prosjekt for elektronisk publisering. Nye studietilbud medfører økte kostnader. Samlet effektiviseringskrav er 4 % av kostnadene Felles driftsutgifter Ny strømavtale gir økte strømutgifter, men det er også lagt inn reduksjon i strømforbruket. Summen blir noe økning. Husleien øker med prisjusteringen, i henhold til kontrakt. Økningen på renhold er den normale pris- og lønnsjusteringen. Eksamensutgifter er økt da forbruket i 2006 var på 2,3 mill. kr. Forbruket har ligget på dette nivået de siste årene uten at budsjettposten har vært justert. Overskridelsene dekkes av instituttene etter en fordelingsnøkkel. Samlet effektiviseringskrav er 2 % av kostnadene Særkostnader Generelt er særkostnadene kuttet så langt som mulig da også disse har bidratt til å øke avsetningene de siste årene. Økningen for særkostnadene ligger først og fremst for stipendiater og lønnsjustering

16 5 Det er foreslått en reduksjon i midlene til styrets disposisjon og strategiske midler for Grunnen til dette er lavt forbruk på disse postene de siste årene noe som har bidratt til økningen i avsetningene. Det budsjetteres med 12 stipendiater jf. den rammen som tildeles fra departementet. HiN har 11 stipendiater finansiert over statsbudsjettet, men 2 av de besatte stipendiatene er 50 % eksternt finansiert. I tillegg er 2 stipendiater med halvårsvirkning foreslått i planbudsjettet finansiert av avsetningene. FoU-koordinator har ikke blitt tilsatt i HiN har i dag ikke en egen forskningsadministrasjon etter at innehaver av 50 % stilling som FoU-koordinator sluttet. Ekstern seksjon sin organisering vil bli vurdert, i tillegg er ikke spørsmål om prorektor eller stedfortreder for rektor vurdert enda. Administrasjonen foreslår at denne stillingen opprettholdes da det vil være behov for administrative støttefunksjoner knyttet til FoU. Seksjon for ekstern virksomhet Det er budsjettert med 2,5 årsverk for ekstern seksjon. Dette er de faste medarbeiderne. I tillegg kan det bli engasjert personer knyttet til konkrete prosjekt. På grunn av situasjonen ved ekstern seksjon har det vært vanskelig å lage et klart budsjett. Inntekstkrav er dermed satt lik lønns- og driftskostnader. Planbudsjett I budsjettmodellen er planbudsjett definert til å være planlagte, men ikke vedtatt igangsatte aktiviteter som evt. kan besluttes igangsatt gjennom budsjettvedtak. Det har vist seg vanskelig å realisere et skikkelig planbudsjett da KD sin ramme blir fullt ut disponert gjennom det operative budsjettet. I forslag til budsjett for 2008 er prioriterte planlagte aktiviteter foreslått finansiert av forventede avsetninger og således holdt utenfor hovedbudsjettet. Dette er en teknisk framstilling for å tydeliggjøre hva som finansieres hvor. Ekstra bokkjøp til nye utdanninger Kostnader som følge av nye utdanninger. Blant annet fører lærerutdanningen og økonomi og administrasjon til behov for nyinnkjøp. Nye kantina Møblement og tilstand på kantina er ikke lenger tidsmessig. Denne er en særdeles viktig image for HiN som sosialt samlingspunk og utleieareal. Nye tegninger foreligger til å gjøre kantina mer tidsmessig og mer fleksibel. Undervisningsrom tilrettelegging for PC Undervisningsrom har p.t. ikke kontakter for lading av bærbar PC. Teknologien utvikler seg og de fleste studenter har nå en bærbar PC. En oppgradering av undervisningsrom egnet for dette inkl. utbygging av kapasiteten til trådløst internett vil også redusere behov for dedikerte datarom over tid. Kontorkapasitet Ved tilsetting av flere faglige stillinger og stipendiater har behovet for flere kontorer meldt seg. Dette krever ombygging av eksisterende areal. Prosjektstyringsverktøy og bestillingssystem

17 6 UNINETT FAS har startet anskaffelsesprosess for disse verktøyene på vegne av sektoren. Administrasjonen ønsker anskaffelse for å styrke økonomiforvaltningen. Økt markedsføring I det operative er en markedsplan på tilsvarende nivå som budsjettet i Styrking av markedsaktivitetene foreslås i planbudsjett jf. vedlegg. Renovering av kantinemaskiner/utstyr Studentsamskipnaden har fristasjon. Dette innebærer at HiN er ansvarlig for lokaler og tyngre utstyr. Opplegg for vasking av servise m.m. er for dårlig og HiN vil trolig få et pålegg av arbeidstilsynet om å utbedre dette. Kompetanseheving - stipendpott (oppfølging NOKUT) HiN budsjetterte tidligere med en stipendpott for å støtte utdanningsløp for høgskolelærere som tok en mastergrad. IHSV har fortsatt flere lærere i utdanningsløp og har fortsatt behov for en slik ordning. Prosessutdanning Jf. styrevedtak S74/07 Master in environmental engineering (CBU) Jf. styrevedtak S74/07 Lærerutdanning i realfag og teknologi (LURT) gjennomføring 4. år Da studiet ble vedtatt opprettet var en av forutsetningene at studiet skulle ha en påbygning med et 4. år for å gi kvalifikasjon som faglærer også på videregående nivå. Dette 4. året er ikke finansiert i det operative budsjettet og legges derfor fram i planbudsjettet. Master i forebygging og helsefremmende arbeid Jf. styrevedtak S74/07 Fleksibel ingeniør utdanning - 1. år Bodø Etableringen av desentralisert tilbud i Bodø har vært under forutsetning av ekstern finansiering. Dette har man lykkes med for 2007/08. Det er søkt midler for å finansiere 2008/09, men utfallet av dette er enda ikke kjent. Etableringen i Bodø er vurdert som strategisk viktig for HiN og det er derfor grunner for å ha en backup i budsjettet hvis finansieringen bare delvis skulle lykkes. Reinvestering Infrastruktur IT IT seksjonen har beregnet avskrivningskostnadene til 1950 kr. Dette er kostnader som HiN bør håndtere gjennom tildelt ramme fra KD. Administrasjonen klarer imidlertid ikke jobbe dette inn i det operative budsjettet, og foreslår at dette belastes avsetningene for Videokanoner Avskrivningskostnader for eldre prosjektører. Stoler auditorium, Stoler undervisningsrom Avskrivningskostnader ved at stoler i auditorier og klasserom har klar slitasje etter 10 års bruk. Flere stoler må byttes ut.

18 7 Renholdsmaskiner Avskrivningskostnader slitt materiell Adgangskontroll Elektronikk har en estimert levetid på 10 år. Dette betyr at vi nå må forvente at systemet for adgangskontroll må byttes ut i tiden framover.

19 8 Operativt budsjett Instituttene Tekst IBDK IDER IAV IHSV Alta Sum Instituttene: Kostnader: Kapasitetskostnader undervisning Kapasitetskostnader FoU Kapasitetskostnader administrasjon Driftskostnader Sum beregnede kostnader % vis endring ,9 % 9,6 % 3,4 % -3,6 % 2,6 % 4,1 % Effektivisering - fleksibel ing.utd Effektivisering - masterutd Kostnader etter effektivisering Finansiering: Ramme fra KD til instituttene % vis endring KD's ramme ,6 % 5,8 % 2,5 % -4,9 % 2,6 % 2,6 % Ramme fra KD 2008 disponibelt Inntjeningskrav effektivisering/omstilling Inntjeningskrav ekstene prosjekt SUM inntjening Bedriftsavtaler/VRI-prosjekt/NFK Totalt eksterne inntekter % vis endring eksterne inntekter ,9 % Resultat

20 9 Administrasjonsutgifter: endring Sum Ledelse, styret, rektor, direktør, seniorrådgiver ,84 % Studieadministrasjonen ,23 % Personal- og økonomiadm ,39 % Teknisk drift ,01 % Biblioteket ,00 % IT ,97 % Sum administrasjon ,20 % Effektiviseringskrav 4% ,91 % (Inndekking infrastruktur - fordelt budsjettenhetene) Felles driftsutgifter: Husleie/kraft Sum Kostnader ,73 % Inntekter ,57 % Driftsutgifter bygg ,12 % Hustrykkeriet Kostnader ,93 % Inntekter ,00 % Renhold ,57 % Telefon ,25 % Felles kontorutgifter ,37 % Eksamensutgifter ,00 % Studentvelferd ,28 % Markedsføring ,00 % Programvare ,60 % Sum felles driftsutgifter ,19 % Effektiviseringskrav 2 % ,15 % Særkostnader: Sum Midler til høgskolestyrets disp ,7 % Strategiske midler ,0 % Etiske retningslinjer ,0 % Dr.gradsstip./disputaser: Kostnader ,3 % Inntekter ,0 % FoU-utvalget ,5 % FoU-koordinator ,0 % FoU-midler ,0 % Nordområdesatsing (Hammerfest) ,7 % HMS ,4 % Tillitsvalgtressurs ,0 % Kompetanseheving (1. lektor/professor/syk) ,0 % Lønnsjustering ,8 % Egeninnsats overordnede eksterne prosjekt ,0 % GigaCampus ,0 % Reserve 0 0 Sum særkostnader ,0 % Investeringer (nye innenfor rammen ) ,3 % Sum fordeling Ramme fra KD Budsjettert over/underskudd i fht KDs ramme Seksjon for ekstern virksomhet: Timeinntekter ,5 % Lønnskostnader ,0 % Driftskostnader ,0 % Resultat seksjon EV ,7 % Resultat på eksterne oppdrag ,0 % Sammendrag Resultat i forhold til KDs ramme Bedriftsavtaler/VRI-prosjekt/NFK Resultat seksjon for ekstern virksomhet Resultat på eksterne oppdrag Budsjettert over/underskudd gitt KDs ramme og eksterne inntekter

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer