Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)"

Transkript

1 Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr:

2 Innhald: 0. Status og samandrag Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine driftsutgifter Finansutgifter og inntekter - investeringar Tenesteområda Tenesteområde Folkevalde Tenesteområde Administrasjon Tenesteområde Oppvekst Barnehage Grunnskule Tenesteområde Helsetenester Tenesteområde Sosiale tenester Tenesteområde Pleie og omsorg Tenesteområde Tekniske tenester Tenesteområde Næringsutvikling og naturforvaltning Tenesteområde Kultur Økonomiske taloversyn Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1B netto driftsutgifter pr. funksjon Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema - Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema - Økonomisk oversikt investeringar Økonomiplan , Hovudtal Økonomiplan , Investeringar Planleggingsprogram Side 1 av 102

3 0. Status og samandrag Luster kommunestyre vedtok i desember 2011 budsjettet for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram dei to siste for åra Budsjett 2013 Budsjett 2013 skal, i samsvar med vanleg praksis, byggje på kommunestyret sin økonomiplan for same år (2013). Det er likevel slik at budsjettet for 2013 med tilhøyrande økonomiplan i større grad enn dei siste åra avvik frå gjeldande ØP for Det er fleire årsakar til dette; endringar i løpet av 2012, endra statlege føresetnader og det arbeidet som er gjort i løpet av 2012 for å betre den økonomiske balansen. I dette arbeidet er det er ei klar målsetjing om at budsjettet for 2013 og ØP skal leggjast fram utan bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter. Kommunestyret sitt budsjett for 2012 var: I stor grad vidareføring av aktivitet frå tidlegare år, men nokre justeringar og tilpassingar. Vedtak om oppretting av 5 oppvekstsenter, barnehagar og skular (inkl. SFO) vert frå slegne saman til oppvekstsenter på Skjolden, i Dale, i Jostedal, på Indre Hafslo og i Solvorn. Materialisering av samhandlingsreforma. Kommunen fekk knapt 6,5 mill.kr til medisinske sjukehuspasientar (20 %) og utskrivingsklåre pasientar. Utvikling av eit «Luster lokalmedisinske senter» med fokus på å etablere kortidsplassar og øyeblikkeleg hjelp funksjon. Styrking av folkehelsearbeidet. Svært høgt investeringsprogram der det klårt største tiltaket var sluttføring av Lustrabadet med ei løyving på nær 25 mill.kr. Frie inntekter vart auka vesentleg grunna auka nivå på eigedomsskatten (oppheving av tak) med nominelt 5 % i 2012 (2,7 mill.kr) og nye 11% (6,0 mill.kr) i Vesentleg auka pensjonsutgifter med 8,0 mill.kr i 2012 og noko lågare prognose for seinare år. Budsjettet vart saldert med bruk av 7,4 mill frå disposisjonsfondet for Vedtak om gjennomgang av økonomien for at inntekter og utgifter skal balansere over tid.(utan bruk av disposisjonsfond til saldering) Vedtak om vurdering av investeringsprogrammet «for å stabilisere og redusere lånegjeld». Rekneskap for Driftsrekneskapen vart gjort opp med eit overskot på 7,0 mill.kr. etter eit uttak frå disposisjonsfondet på 8,0 mill.kr. Områda med størst meirforbruk i høve budsjettet var pleie og omsorg og vedlikehald. Tertialrapport : Rapporten synte svikt i inntekter i høve sal av konsesjonskraft og meirforbruk i høve budsjettet innanfor pleie- og omsorg og vedlikehald. Prognosen på kapitalutgifter, grunna lågare rentenivå, vart redusert. Netto auke vart dekka med uttak frå disposisjonsfondet 3,2 mill.kr. Side 2 av 102

4 Tertialrapport : Rapporten syner ytterlegare svikt i konsesjonskraftgevinst, meirforbruk innan pleie og omsorg samt ein del mindre endringar på ulike tenesteområde. Ved bruk av fond for konsesjonskraft 3 mill.kr., auka statstilskot til ressurskrevjande brukarar 3 mill.kr., finansiering frå samhandlingsreforma 1,6 mill.kr, noko skatteauke, anna statstilskot og endringar i driftsbudsjettet kan bruk av disposisjonsfond reduserast med 0,350 mill.kr ved denne revisjonen. Enkeltvedtak som endrar føresetnader: Både i høve drift og investeringar er det kome til nokre einkeltsaker som må omsyntakast i vidare budsjettarbeid. Dei viktigaste er ; Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 12-23, Ny kortidseining og framtidig ØH-tilbod, Byggjerekneskap for Ambulanse/helsesenter og Gaupne barnehage, Kommunen sin bustadmasse, sal og bygging, Regionalt barnehage- og skulesamarbeid, Ny brannordning, Infrastruktur Hamregåta (Heggmyrane), Ny barnehageavdeling og ny tilkomst til Hafslo barnehage, Busetjing av flyktningar. Betre balanse i økonomien Formannskapet sin rapport. Jf ovanfor om oppdrag i budsjettvedtaket. Formannskapet tok til på drøfting av strategiar for å betre balansen i økonomien i møte Det vart etter dette gjennomført omfattande gjennomgang med informasjon og drøftingar av den økonomiske stoda. Rådmann har utgreidd og førebudd drøftingar på fleire aktuelle område. Etter vedtak i formannskapet, sak 100/12, har det vore gjennomført ein administrativ prosess der kvart tenesteområde vart bedd om å prioritere nedskjeringstiltak som minimum representerte 2% av samla driftsbudsjett. I rapporten som er utarbeidd og som vart handsama i kommunestyre peikar formannskapet på ulike område for justering av ressursbruken; meir kostnadseffektiv administrasjon, m/ mål om reduksjon i tal administrative stillingar. auke i inntektsnivået ved ein viss auke betalingssatsar på dei områda der ein i Luster kommune har eit lågt nivå eller det er stort gap mellom sjølvkost og det tenestene kostar. ein viss reduksjon i overføringar og eksterne tilskot på område der ein i Luster kommune har eit høgt nivå og gjerne eit nivå og ordningar som er uvanlege i andre kommunar. tilpassingar i aktivitet og tiltak der det kan arbeidast meir effektivt og/eller der dei negative konsekvensane med å redusere tilbod er akseptable. Det er utarbeid ei konkret tiltaksliste for kvar tenesteområde og omtale av dei aktuelle endringane. Det er formannskapet si vurdering at det kan gjennomførast ein god del tiltak som betrar balansen utan at dei negative konsekvensane vert urimeleg store. Formannskapet ser det ikkje som aktuelt å redusere investeringar og utviklingsarbeid i høve det nivået som er lagt inn i eksisterande økonomiplan. Side 3 av 102

5 Slik dei økonomiske utfordringane ser ut er det ikkje aktuelt å utvida grunnlaget for eigedomskatt i kommunen. Formannskapet ynskjer ikkje å gå inn på strukturtiltak av serleg omfang. På kort sikt er målet å betra balansen med 5 mill kroner pr år og i løpet av ØP med mill. Rådmann er bedd om å konkretisere tiltaka i årsbudsjett for 2013 og ØP Kommunestyret gjorde slikt vedtak; Kommunestyret tek rapporten «Betre balanse i økonomien» til orientering. Kommunestyret vil arbeide for å gjennomføre dei råmene og balansen som rapporten skisserar, men likevel slik at ev. alternative tiltak og vurdering av kostnadstal vert drøfta nærare i budsjettprosessen for 2013/ØP Rådmann vert bedd om å nytte rapporten som grunnlag for arbeidet med B2013 og ØP Tiltak skissert for 2013 skal i all hovudsak innarbeidast i 2013 budsjettet. Statsbudsjettet for Etter kommuneproposisjonen i mai 2012 var det forventningar om at kommuneopplegget for 2013 ville tilføre 4-5 million kroner i ledige frie midlar til Luster kommune. Dette var ei feilvurdering, kostnadsutviklinga, lønsoppgjer og folketalsutvikling slår ikkje positivt ut for Luster i det samla opplegget. Kommuneopplegget for 2013 vert og nedkorrigert for ekstra skattevekst i 2012, ein får behalde midlar i 2012, men ikkje over til I statsbudsjettet ligg og ein del nye oppgåver som skal finansierast med frie midlar. Utan at alle detaljar er avklara så er prognosen at statsbudsjettet tilfører omlag ein million i «ledige» frie inntekter. Avsluttande budsjettarbeid. Arbeidet med kommuneøkonomien er gjennomført som tidlegare år, men arbeid med og fokus på tertialrapportane er utvida. Arbeidet med formannskapet sin rapport, Betre balanse i økonomien, har hatt stort fokus både administrativt og ikkje minst politisk ved at formannskapet har vore sentrale i heile prosessen. Avsluttande arbeid har hatt fokus på å setja saman og kvalitetssikra det samla budsjettopplegget. Grunna eit noko dårlegare statsbudsjett enn forventa har arbeidet med å leggja fram eit saldert budsjett i samsvar med føresetnadane vorte krevjande. Dette har og hatt som konsekvens at 2013-tiltaka i rapporten, Betre balanse i økonomien, nærast fullt ut, er innarbeid i budsjettframlegget. Dette er likevel gjort slik at nye utrekningar/kvalitetssikring har justert nokre tal. For dei tiltaka der det er bemanningsendringar er det lagt inn verknadstidspunkt som gjer at tiltaket kan gjennomførast på ein god måte i høve dei det gjeld. Prinsippet er at kommunen skal gi tilbod om alternativt arbeid dersom grunnlag for stilling/arbeid vert fjerna. Budsjettframlegget er resultat av ein omfattande prosess med breitt grunnlag. Det at alle område/ alle einingar bidreg gjer at tilpassingar og innsparingar er lettare å akseptera for eige område. Dette vil vere eit viktig element som strategi i vidare budsjettarbeid. Side 4 av 102

6 Budsjettframlegget for Luster kommune har god kommuneøkonomi. Kommunen har godt handlingsrom i driftsøkonomien og økonomiske reservar utover det som er vanleg i kommunane. Kommunen har årlege driftsinntekter godt utover ein «gjennomsnittskommune» Kommunen leverer gode tenester. Investeringsnivået er høgt. Kommunen er aktiv utviklingsaktør for utvikling av tenester, næring og lokalsamfunn. Alt dette vert vidareført i framlegget til budsjett for 2013, økonomiplanen for og planleggingsprogrammet for Budsjettframlegget for 2013 er likevel eit framlegg med ei viss innstramming i det økonomiske opplegget for å innfri føresetnaden om «at me ikkje skal bruke meir enn me tenar.» Budsjettframlegg er balansert, slik kommunelova krev, utan bruk av disposisjonsfond. Einingane sine budsjettråmer er justert opp med lønsutviklinga, men det er ikkje gitt kompensasjon for prisutvikling for kjøp av varer og tenester dette er ei generell innstramming på alle einingane. Det er budsjettert auka midlar til sosiale tenester/barnevern, vedlikehald og pleie- og omsorg med grunnlag i driftsnivå for 2012, jf tertialrapportering/betre balanse i økonomien. Samla tiltakslista frå rapporten; Betre balanse i økonomien, er lagt inn med visse justeringar som går fram av omtale i framlegget. Det er stor variasjon i høve regulering av betalingssatsar. Betaling for kulturskule, husleige, innføring av abonnement i heimetenestene, gebyr avløp, SFO, og byggesaksgebyr er auka vesentleg utover prisutviklinga. Ellers er betalingssatsar justert med prisutviklinga eller lågare. Framlegget legg opp til reduksjon i kommunen sine overføringar til andre samt eksterne tilskot. Det er nedjustering med varierande storleik på mange postar og tiltak. Budsjettet er justert med dei aktivitetsendringane som følgjer av endringar i tal barn i barnehage, elevar i skulen/klassar og brukarar av kommunale tenester. På nokre område er det lagt til grunn/budsjettert reduksjon i bemanning, men dette er på område der kommunen har høg bemanning og/eller konsekvensane av reduksjon er akseptable. Tenestene vert vidareført på eit fullt ut fagleg forsvarleg nivå. Det vert lagt opp til nedbemanning av administrasjonen med 2 stillingar frå (teknisk/eigedom, oppvekst, økonomi/ikt) Budsjettframlegget har stor aktivitet på utviklingsarbeid og eit omfattande og ekspansivt investeringsprogram Investeringsprogrammet for byggjer i all hovudsak på prioriteringar og prosjekt som ligg i førre økonomiplan. Det er ikkje teke inn heilt nye tiltak i programmet. Finansiering av investeringsprogrammet legg til grunn at lånegjelda skal stabiliserast. Dei største investeringsprosjekta i 2013 vil vera Hafslo barnehage, veg og parkering til skule- og barnehageområdet på Hafslo og bygging av kortidsavdeling og omsorgplassar ved Gaupne omsorgssenter. Hafslo barne- og ungdomsskule; Endring få renoveringsstrategi på Hafslo til ein nybyggstrategi høgar kostnadane på dette tiltaket vesentleg. Det vert no lagt til grunn at gamleskulen og SFO bygget skal rivast. Kostnadsoverslaget som anslag er oppjustert til 54 mill.kr. Side 5 av 102

7 Budsjettet, økonomiplanen og planleggingsprogrammet har alle fokus på å få klårgjort bustadfelta Beheim 2 (Hafslo), Verket 2 og Salen (Gaupne) og Bolstadmoen (Skjolden) for utbygging. Økonomiplanen for Planen tek utgangspunkt i plan for og endringar. Framlegget for 2013 vert nytt første år i planen. Framlegget syner balanse mellom inntekter og utgifter i Vidareføring av tiltak er lagt inn for heile perioden. Tiltak som treng meir utgreiing og vurdering er lagt inn som samlepost for kvar tenesteområde som Øp-innsparing. Me veit frå arbeidet med «betre balanse i økonomien» at dette er relativt omfattande «hårete» mål som det vil vera krevjande å nå. Det er eit mål å konkretisere tiltak vidare i plan og budsjettprosessar. Etter innlegging av ØP-tiltaka, frå rapporten «Betre balanse i økonomien» og heilårsverknad av 2013-tiltaka så syner økonomiplanen overskot frå 6-9 million kroner for åra Fleire av føresetnadane som då er lagt til grunn vil truleg endra seg. Det må budsjetterast med at renta vil gå noko opp (me nyttar SSB si rentebane på Nibor pluss 0,2 som grunnlag) og med eit investeringsprogram på 165 million kroner og høge investeringar dei førre åra så vil kapitalutgiftene auka. Dei relativt låge kraftprisane gir og ekstra utfordringar med å saldere budsjettet for 2013 og økonomiplanen då tidlegare føresetnadar har lagt til grunn ein høgare pris enn noverande nivå. Det er lagt til grunn at prisen vil auka noko, ein mindre auke i (2 øre) og ytterlegare i (2øre) Som i dei siste åra er det uvisse om kor store pensjonsforpliktelsane vert og dei kan variera relativt mykje frå år til år med vårt opplegg. Utgifter her kan lett verte høgare enn budsjettert. Det er lagt til grunn at det ordinært driftsnivå ikkje vil få vesentlege kostnadssprang utover løns- og prisutviklinga. Sist men ikkje minst vil resultatet avhenge av kor mykje av Øp- tiltaka som det er grunnlag for å gjennomføre. Eit Øp- resultat på pluss 6-9 million vil vere positivt for å få på plass nye tiltak, gjennomføre utviklingsarbeid og tilgang på tilstrekkeleg eigenkapital til investeringar. Planleggingsprogrammet for Programmmet tek utgangspunkt i program for Kravet til styring og samordning gjennom planlegging er blitt stadig sterkare. Planleggingsprogrammet er eit konkret program for planarbeidet i Luster i dei 4 neste åra, dvs. det har same horisont og blir rullert på same måte som økonomiplanen. Planleggingsprogrammet tek utgangspunkt i m.a. kommuneplan samfunnsdel (2006) og arealdel (2008) og planstrategi (2012). Planleggingsprogrammet omfattar i hovudsak desse plantypane: Kommuneplan samfunnsdel, arealdel og tematiske kommunedelplanar Fagplanar for utvikling og verksemd på ulike område. Detaljerte arealplanar reguleringsplanar Kommunen er starta arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin generelle del. Arealdelen skal reviderast og det er stort press på utarbeiding av regleringsplanar i perioden. I tillegg kjem temaplanar i samsvar med vedteken planstrategi. Det vert vist til eige kapittel; Planleggingsprogrammet for Side 6 av 102

8 1. Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine samla inntekter har ein forventa vekst på 4,3 % frå Samla driftsinntekt har ein vekst på ca 19 mill.kr. Prosentvis er den største veksten på eigedomsskatt som er justert opp med ca 10 %. jfr. kommentar nedanfor. Skatt på formue og inntekt Det kommunale skatteøre for personlege skattytarar er sett til 11,6 % som er uendra frå Eigedomsskatt Det er i 2013 budsjettert med 62 mill kr i eigedomsskatt, 5,5 mill kr meir enn budsjettert skatt 2012 og i samsvar med tidlegare ØP. Dette er i samsvar med vedteken endring av skattlegging frå kraftanlegg. Vidare i økonomiplanperioden er inflasjonstapet innarbeidd. Sistnemnde føresetnad er usikker. Rammetilskot Rammetilskotet for 2013 er budsjettert med 142,7 mill kr. Dette i samsvar med regjeringa sitt statsbudsjett. I rammetilskotet er innlagt overføringar på 6,4 mill.kr pluss ev prisjustering til samhandlingsreforma. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med konsesjonsavgifter på 14,7 mill kr. I samsvar med regelverket er heile summen fondsavsett. Det er tilbakeført 10,0 mill kr til finansiering av tiltak i driftsbudsjettet og kr ,- til naturarvprosjektet. Overføringar Overføringar er dels frie inntekter, men også ein del inntekter som er bunde opp mot nivået på tenesteproduksjonen. Av dei største postane kan nemnast: Side 7 av 102

9 Konsesjonskraftvinst Luster har ei samla konsesjonskraftmengde på 230 Gwh. Luster kommune har berre rett til uttak tilsvarande allmennforsyninga i kommunen pluss eigeforbruket i kraftstasjonane pluss den straum som kjem frå fjernvarmeanlegg eller tilsvarande der ein nyttar biobrensel. Ein førebels prognose for 2013 tilseier at kommunen vil kunne ta ut 88 Gwh. Endeleg fastsetjing av nivå vert gjort i november då det vert fastsett uttak for I budsjett for 2013 vert foreslege at tilbod til næringslivskundar går ut. Tilbodet i 2012 var det ingen i næringslivet som nytta seg av. I budsjettvedtaket for 2013 vil liggje eit eige punkt om konsesjonskrafta, med slike element: Konsesjonskrafta til eige bruk vert teke ut til sjølvkost. Resten av kraftmengda vert seld i marknaden. Det er i 2013 budsjettert(etter revidert budsjett) med slik vinst av konsesjonskraftsalet: Bruk til eigne bygg mv 12,5 Gwh 0,0 mill kr Sal i marknaden 75,5 Gwh 12,9 mill kr Sum 12,9 mill kr Dette forutset ein forventa snitt kraftpris over året på ca 30 øre for For åra 2015 og 2016 er forventa gevinst auka med 1,5 mill kr. Øyremerka statstilskot ressurskrevjande brukarar Dette er øyremerka statlege midlar innretta mot brukarar med store hjelpebehov. Staten dekker 80% av ev lønskostnader som overstig kr ,- pr brukar. Området har ein svært stor vekst i Luster kommune og det er innlagt statstilskot på over 10 mill.kr, jf rapportering i tertialrapport Mva-kompensasjon I 2013 er budsjettert med ein forventa mva-kompensasjon på 7,5 mill kr (drift) og 9,0 mill kr (investeringar). Begge delar vert ført som driftsinntekter, jf regelverket. Av momskompensasjonen på investeringar er 7,5 mill kr tilbakeført investeringsrekneskapen. Dette oppfyller det statlege kravet om at minst 80% av mva-kompensasjon (investeringar) skal nyttast til eigenkapital i Frå 2014 skal heile summen på kompenasjon investeringar tilbakeførast investeringsrekneskapen. Dette vil auke presset på driftsøkonomien og gje ei svekking av driftsbalansen dei nærmaste åra. Samstundes vil det redusere lånebehovet. Brukarbetaling/leigeinntekter Det er i budsjett 2012 lagt inn ei viss differensiering av auken i avgifter og betalingssatsar. Jf eiga sak. Følgjande satsar bør særskild nemnast: Barnehage: Betalingssats for ein 100%-plass i barnehage vert frå 2012/13 sett til kr 2.330,- pr månad, tilsvarande maksimalprisen. Alternative plasstorleikar vert sett til 60% og 80%. Desse alternativa vil koste 70%, respektive 90%, av full pris. Ingen endringar frå 2012, men matsatsane i barnehagane vert auka m/10%. Side 8 av 102

10 Skulefritidsordninga (SFO): Gjeldande satsar vert foreslege auka med ca 11 % frå skuleåret 2013/2014. Heil plass vert auka får 1750 pr månad til kr pr månad medan halv plass vert auka frå kr. 875 til kr. 975 pr månad. Timar brukte til leksehjelp vert gratis (statleg føring). Reduksjon i pris for leksehjelp har vore kr. 380 for heil plass og kr. 190 for halv plass. Dette er ein større reduksjon enn andre kommunar. Det vert difor foreslege at barn med leksehjelp får ein reduksjon på kr. 250 pr månad i heil plass og kr. 125 i halv plass. Kulturskule Luster kommunen har hatt svært låge satsar i den interkommunale kulturskulen samanlikna med dei andre kommunane. Sjølv om satsane vert regulert opp med ca 25% vil fortsatt satsane i Luster vere vesentleg lågare enn i nabokommunane. Husleige omsorgsenter/betaling for omsorgsplass: Leigesatsane i omsorgsbustader/omsorgsplassar ligg under gjengs husleige i distriktet. Det er forutsett ein auke i budsjettert husleige med 10 % gjeldande frå Dette forutset ein varslingsplikt på 6 månader.(jf tertialrapport , varsling pr ) Deler av auken må innfasast over tid alt etter kva tid leigekontrakt er inngått. Årsavgifter vatn og kloakk: Satsane for vatn er ikkje endra frå 2012 til 2013 for avløp er det framlegg om auke på 10 %. Byggesaksgebyr: Det er budsjettert med ein auke i byggesaksgebyret på kr (snitt auke på 10%) Endelege satsar vert konkretisert i sak om betalingssatsar. Utover ovannemnde endringar er det i 2012 føresett ei framskriving av dei fleste kommunale avgifter og betalingssatsar tilsvarande prisutviklinga eller lågare. Side 9 av 102

11 2. Kommunen sine driftsutgifter Brutto driftsutgifter veks med 6,1 % frå budsjett 2012 til budsjett Det må her korrigerast for endring i premieavvik 2012 i høve til Korrigerer ein for endringar i premieavvik er veksten i driftsutgiftene på ca 1,5 % frå 2012 til Dette tilseier ei innstramming i driftskostnadane i høve til Dette som følgje av at tilnærma alle innsparingar som var foreslege i formannskapet sin rapport førelagt kommunestyret er innarbeidd i budsjettframlegget. Verknadstidspunkt, og med det innsparing for 2013, og nærare utrekningar av effekt av tiltak medfører at beløp kan variere noko frå «balanserapporten» Der det er behov for bemanningsendringar er det lagt opp til ½ årseffekt, ev noko meir alt etter behov for meir tid for å tilpassa drifta til endringane og løyse bemanningsendringar på ein god måte. Lønsvekst Det er lagt inn forventa lønsvekst på 3,5 mill kr frå nivå september 2012 til nivå Dette tilsvarar 1,7 % av total lønsmasse. Løyvinga føreset å skulle dekke tillegg etter lokale forhandlingar hausten 2012 og lønsoppgjer i Generelle tilleggsløyvingar Forutan reservepost løn er det lagt inn ein samla sum på 1,0 mill kr til ev endringar i aktivitet på skule, barnehage. Det er og lagt inn kr ,- til rådvelde for formannskapet. Varer og tenester. Kjøp av varer og tenester har ein kostnadsvekst på m.a. skuletransport. I tillegg er ein kostnadsvekst på vedlikehald, vaktmeister og «reinhald». Utover dette er alle postar i hovudsak framskrive på same nivå som i budsjett for 2012 utan korrigering for prisvekst. Side 10 av 102

12 Kommunal tenesteproduksjon, overføring. Budsjett for 2013 har ein nedgang i kostnader i høve til 2012 på 1,8 mill. Korrigerer ein for reduksjon i nivå renovasjonstenesta som følgje av at næringslivskundar no vert faktuert direkte frå SIMAS er sum nivå som i Av andre endringar internt kan nemnast at samhandlingsreforma er redusert med ca 1 mill på denne postgruppa og overført til m.a. lønskostander ved kortidsavdelinga. Av postar som har auka gjeld dette spesielt overføring til Sogn barnevern og ein auka i kostnader med veterinærordninga. Sistnemnde kostnad vert delvis dekka av samarbeidande kommunar og statstilskot. Overføringar. Overføringspostane i budsjettet er redusert med ca kr. Dette gjeld i sin heilheit reduksjon i ulike tilskotsordingar. Side 11 av 102

13 3. Finansutgifter og inntekter - investeringar Det er lagt opp til investeringar i 2013 på 45 mill kr. Frå er samla investering på 165 mill kr. Lånegjelda vil i perioden bli halden på noverande nivå.: Mill kr Saldo Nye lån Avdrag Saldo Av kapitalutgiftene vert ca 2,5 mill kr/år dekka av staten som kompensasjon for låneopptak til investeringar innan pleie/omsorg, skule og Lustrabadet. Kapitalkostnader som vert inndekka gjennom sjølvkostordningane tilsvarer ei lånegjeld på ca 37 mill kr. Lånet til Gullringtunnelen (forskottering, 115 mill kr pr ), der rentekostnadane vert dekka av avsette fondsmidlar, er ikkje med i tabellen. Rente ,8 mill kr. Renteutgiftene Ca. 85 % av kommunen sine lån utanom Gullringen har flytande rente. Det er i budsjett økonomiplan budsjettert med slike forventa renter: ,6 % ,3 % ,2 % ,7 % Prognosen bygger på SSB sin prognose for 3 månads Niborrente med tillegg av ein rentemargin på 0,2 %. Renteinntektene Utvikling i aksjekurs/renta vil vera avgjerande for om kommunen når dette nivået. Det er budsjettert med at 2 mill kr av renteinntekter vert fondsavsette. Resterande renteinntekter/aksjeutbyte er føresett nytta i drifta. Endringar i rente/utbytte i økonomiplanperioden er forutsett vert saldert mot fond. Avdrag på lån Opptekne lån er budsjettert med avdrag i samsvar med inngått avtaler. For nye lån er lagt til grunn ei nedbetalingstid på 20 år. Det er i år 1 fortutsett halvårsverknad av kapitalkostnadane. Samla er det budsjettert med avdrag som overstig krav til minimumsavdrag. Investeringsprogrammet er svært ambisiøst og utfordrande. Det bryt med kommunestyret sitt vedtak frå fjorårets budsjett der det var føresett at låneopptak skulle avgrensast til 18 mill.kr. pr år. Rådmann vurderar det som svært vanskeleg å redusere programmet vesentleg etter at det vart vedteke ny strategi for skuleutbygging på Hafslo. Ein føresetnad for å gjennomføre eit så ekspansivt investeringsprogram er at ein greier å stramme inn på drifta og oppnå gode driftsresultat i åra som kjem. Side 12 av 102

14 4. Tenesteområda 4.1 Tenesteområde Folkevalde Politisk organisering Politisk styringsmodell vart sist justert ved vedtak i k-sak 34/07. Vidare vart tal kommunestyrerepresentantar redusert frå 29 til 25 frå ny valperiode hausten 2011, jf. k-sak 55/10. Overordna mål Gje dei folkevalde arbeidsforhold slik at alle i kommunen har høve til å delta i lokalpolitikken. Sikra gode avgjerdsprosessar og effektiv fordeling av oppgåver ved hjelp av delegering og klare retningslinjer. Leggje til rette for at politiske organ får frigjort tid til overordna oppgåver. Sjå til at Luster kommune i alle samanhengar opererer innafor gjeldande regelverk og nyttar fellesskapet sine midlar på ein effektiv og god måte. Arbeide godt med alle saker som måtte kome frå kommunen sine kontrollorgan. Styrke det interkommunale samarbeidet, både gjennom Sogn regionråd og på nordsida av fjorden. Budsjett 2013 Tal i kr Funksjon Bud Bud 2012 Endring i % 100 Politisk styring ,0 Side 13 av 102

15 Særskilt om 2013 Markering av Luster kommune sitt 50-års jubileum. Gjennomføre val til Storting og Sameting. Kommunaldepartementet har utvikla EVA, eit nytt elektronisk valadministrasjonssystem til bruk i kommunane. Systemet kan brukast vederlagsfritt, men kommunen forpliktar seg på å delta på regional opplæring, gje god lokal opplæring og sørge for god organisering av val-gjennomføringa lokalt. Elles legg valordninga opp til krav om 2 røystemottakarar på all førehandsrøysting. Dette vil gje auka overtidsutgifter. Det er budsjettert med valkostnader på Arbeide for at Luster kommune opprettheld status som Fairtrade-kommune. Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og om grunnskulen. Arbeide for å få Sognefjellstunnelen inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Luster set av prosjektmidlar i budsjettet og førebels er det stilt til disposisjon kr Følgje opp arbeidet med ny kommuneplan, samfunnsdel og deretter arealdel. Det er planlagt temadag på samfunnsdelen for kommunestyret Følgje opp arbeidet med dei større investeringstiltaka i budsjettet. Auke den politiske deltakinga i arbeidet med tertialrapportar. Som ein følgje av og i tråd med samhandlingsreforma er det i 2012 etablert eit nytt lokalt brukarutval der ulike pasientorganisasjonar er representert, men dette utvalet er ikkje formalisert som ein del av det kommunale systemet. Ein vil med det nye utvalet få totalt tre brukarorgan: Eldrerådet, rådet for funksjonshemma og brukarutvalet. Med grunnlag i dette vil det bli gjort ein samla gjennomgang av oppgåver, funksjon mm. til dei ulike utvala. Det vil under dette bli vurdert om samanslåing til eit felles brukarutval kan vere føremålstenleg. Nytt Kommunalt brukarutval for samhandlingsreforma vert vidareført i høve til føringane i samhandlingsreforma/nasjonal rettleiar inntil avklaring i høve lokal organisering av dei ulike brukarorgana, jf kulepunkt over. Frå 2013 vil det bli utskrive eigedomsskatt på verk og bruk med bakgrunn i taksering for 10 nye år. Kontingent til Sogn Regionråd er auka med utgangspunkt i vedtak om vidareføring av skuleprosjektet, kontingent er fordelt på folkevalde, oppvekst og næring slik at det er reduksjon ført på dette tenesteområdet. Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Følgjande innsparingstiltak i 2013 i tenesteområde Folkevalde er lagt inn i framlegget: Økonomisk ramme er ut frå forbrukstal redusert med kr , som er innlagt i budsjettet. Reduksjon i kommunestyret si internett- og pc-godtgjersle for åra 2013, 2014 og 2016 på kr Den enkelte får kr. 2000,- i årleg tilskot. Driftsendringar etter 2013 (økonomiplan) Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Etter rådmann si vurdering er det meste aktuelle tiltaket for å redusere kostnadsnivået for folkevalde å nytta noko mindre dagtid/arbeidstid til møteaktivitet. Forenkling av rådsstrukturen vil og redusere utgiftsnivået og grunnlag for å redusere administrative kostnader. Dette vil bli nærare drøfta i sak til kommunestyret 1. halvår Det er ikkje lagt til grunn endringar/innsparingar på desse tiltaka i framlegget til økonomiplan. Side 14 av 102

16 4.2 Tenesteområde Administrasjon Organisering Tenesteområdet omfattar rådmannen og hans 9 stabseiningar. Av desse arbeider næring, plan, eigedom, oppvekst, kultur og folkehelse med oppgåver som heilt eller delvis vert belasta andre område. Slike oppgåver er ikkje omtalte her. Overordna mål Yta innbyggjarane gode tenester og vere eit effektivt forvaltningsorgan. Gje dei folkevalde tilstrekkeleg grunnlag for å fatta vedtak. Følgje opp politiske vedtak og dei mål og arbeidsoppgåver som ligg i budsjett, økonomiplan, kommuneplan og andre planar. Initiere og leggje til rette for kontinuerleg organisasjonsutvikling. Skapa ein organisasjonsstruktur og -kultur som gjev rom for både omstilling og personleg og fagleg utvikling. Vidareutvikla og styrka samarbeidet mellom ulike fagområde. Leggja til rette for at tenesteeiningar får naudsynt støtte, rettleiing, kvalitetssikring, styring og koordinering. Tenester og oppgåver - generelt 110 Revisjon og kontrollutval (KU) Kommunen kjøper revisjonstenester hjå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. KU leverer eiga årsmelding til kommunestyret. PricewaterhouseCoopers AS er sekretariat for KU, avtalen går ut og nytt anbod er på gang. 120 Administrasjon Området omfattar rådmannen, stabseiningane personal og organisasjon, økonomi og servicetorget sine tenester. Målgruppene for tenestene er innbyggjarane, dei folkevalde og driftsorganisasjonen. Administrasjonen arbeider med saksførebuing til politiske organ og oppfølging av politiske vedtak. I høve den kommunale driftsorganisasjonen har ein ansvaret for overordna styring, støtte, rettleiing og kvalitetssikring. Døme på oppgåver er prosjektleiing, personalforvaltning, rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling, seniortiltak, tillitsvaldsarbeid, kvalitetssystemet, IKT, budsjettering og økonomiplanlegging, finansforvaltning, rekneskap, løn, fakturering, eigedomsskatt, skatterekneskap, innkrevjing, arbeidsgjevarkontroll, innkjøp/rammeavtaler, forsikringar og kommunearkivordninga. Servicetorget administrerer og samordnar informasjonstenesta gjennom Lustranytt, heimesida, annonsering og eigne trykksaker. Servicetorget omfattar sentralt publikumsmottak, sentralbord, postmottak, arkiv og trykkeriteneste. Servicetorget yter tenester i høve Husbanken sine støtteordningar, bustadformidling, skjenkeløyve, dør til dør transport, produksjonstillegg, støtte til kulturtiltak, kommunale avgifter mv. Administrasjonen arbeider også med opplæring for folkevalde og administrerer dei folkevalde sine arbeidsvilkår. Sekretariatet for folkevalde organ ligg i staben. Side 15 av 102

17 Felles 121 Eigedomsforvaltning Her vert ført forvaltningsutgifter i høve kommunen sin eigedomsmasse. Skadeforsikring for kommunal eigedom er samla på budsjettkapitlet. 130 Administrasjonsbygningar Drift av rådhuset. 170/171 Premieavvik (pensjon) Premieavvika er differansen mellom betalt og bokført pensjon. 180 Diverse fellesutgifter Her har vi til no vore ført reserve løn og generell tillegg. I tillegg fører vi her kommunen sin kostnad til lærlingar Styringsmål 2013 Styringsmål Datakjelde Status Mål Luster Landet 13 B Brukartilfredsheit: Innbyggjarundersøking 4,8 4,5 1) B Klagesaker med omgjering av Registrering 0-0 vedtak M Medarbeidartilfredsheit (skala Medarbeidarspørjing 4,8 4,4 4,8 1-6) 2) M Sjukefråvær (%) Fråværsstatistikk 3,8 - < 2,5 B = Brukarmål M = Medarbeidarmål 1) Innbyggjarundersøking gjennomført i Snitt brukartilfredsheit for fleire typar teneste. Landet er snitt av 16 kommunar som deltok i undersøkinga. Svarprosent Luster 36%. 2) Omfattar her stabsleiarar, medarbeidarar i tilhøyrande stabar og alle einingsleiarar på tenestenivå. Budsjett og årsverk 2013 Tal i kr Funksjon Bud Bud 2012 Endring i % 110 Revisjon og kontrollutval Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Premieavvik Premieavvik Diverse fellesutgifter Tilskot/lån husbanken Sum Side 16 av 102

18 ,1 årsverk ,1 årsverk ,0 årsverk ,2 årsverk Endring frå 2012: Stillingar overført andre områder: Redusert stillingsressurs: 2,0 årsverk 2,8 årsverk Særskilt om 2013 Vidareføre prosjektet Saman for ein betre kommune. Vidareutvikling av kommunen sitt kvalitetssystem på ny teknisk plattform. Vidareutvikle dagens styringsmål. Starte arbeidet med bustadsosial handlingsplan. Legge fram eigarskapsmelding for kommunestyret. Vurdere organiseringa innan teknisk område. Gjennomføre brukarundersøking for pleie og omsorg Gjennomføre brukarundersøking for skule, elevar. Førebuing til fylkesmannen overtek Overformynderiet frå Ny avtale med sekretariat for kontrollutvalet. Kontrollutvalet skal følgje opp plan for forvaltningsrevisjon og plan for gjennomføring av selskapskontroll Følgje opp regional IKT-plan Oppfølgjing av K.sak 18/12. Ny korttidsavdeling og ØH-tilbod (øyeblikkeleg hjelp). Oppfølgjing av K.sak 53/12. Deltaking i fase 2/forprosjektfasen i høve etablering av Sogn lokalmedisinske senter i Lærdal. Vurdere ny organisering av «bustadområde» dvs. kommunal bustadbygging, vedlikehald og forvaltning. Søka utvida råme for Startlån i husbanken og tilby/formidle lån og rettleiing. Fornye beredskapsplanverket og tilordne det LKK. Ta i bruk fleire e-tiltak/verktøy. Det er avsett ei løyving til aktivitetsendringar skule og barnehage på 1 mill.kr. Det er avsett ei løyving reservert til «Tiltaksliste utviklingsarbeid» på Her er prioritert; Kommunejubileum , Sognefjellsvegen, , Heggmyrane , Elektronisk timeregistrering , Auka plankapasitet , Kommunal del breidband Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Følgjande innsparingstiltak i 2013 i tenesteområde Administrasjon er lagt inn i framlegget: Reduksjon netto 100% administrativ stilling. Innsparing kr ,-.i I 2013 er det stillingsreduksjon på Oppvekst, Eigedom og Økonomi (IKT). Stilling på eigedom i permisjon er finansiert av prosjektinntekter, gir ikkje innsparing. Avvikle ordning med tilskot til private verksemder som har ungdom i sommarjobb, kr ,-. Side 17 av 102

19 Redusere Lustranytt frå 3 til 2 nummer. Påskenummer går ut. Trykking og porto Kr ,-. I tillegg vert portoutgifter redusert ytterlegare utfrå rekneskapstal. Portoutgifter er reduserte som følgje av elektronisk utsending m.a lønsslippar. Avvikle generell ordning med treningstilskot til tilsette for kjøp av årskort ved treningssenter. Kr ,-. Dagens ordning med permisjon med løn for gjennomføring av mammografi vert endra til permisjon utan løn. Reduksjon i vikarutgifter kr ,-. Avvikle «doble» ordningar av seniortiltak. Tilpasse kommunale og sentrale ordningar, kr ,-. Driftsendringar etter 2013 (økonomiplan) Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Reduksjon ytterlegare årsverk i administrasjon.. Redusere opplag på Lustranytt og ikkje sende til abonnentar utanfor kommunen. Kompetanseutvikling, HMT-tiltak, velferdstiltak. Pensjonsutgifter. Skal etterprøve det nivå som er lagt i eksisterande plan, vurdere å vere «sjølvassurandør» på AFP. Øp innsparing er lagt inn med i 2014 og i 2015 og Investeringar Rådhuset renovering Omtale Teglsteinsfasaden må renoverast/etterisolerast, skifting av vindauge m.m. ØP/budsjett Løyvt tidlegare (500) Planar/krav Fullmakt Vurdering Forprosjektrapport på fasaderenovering frå 2004 ligg føre. Det er registrert vidare negativ utvikling med fukt som gjer at fasadestein losnar, roteskader ved vindauge, svikt i teknisk anlegg mv. Før ein tek nærare stilling til omfanget av prosjektet, må nemnde rapport etterprøvast og oppdaterast. I den samanheng vil og tak over atrium verte vurdert, med den konsekvens at noverande ytterfasade der ev. kan bli skjerma mot ver og vind. Det vert utarbeidd tre delrapportar som skal etterprøva rapport(fasade), vurdere tak over atrium samt vurdere den tilstanden vedrørande tekniske installasjonar. Anslag kostnader er høgst usikre. Tiltaket vert lagt fram som eiga sak med prioritering av tiltak og fastsetjing av endeleg byggebudsjett/kostnadsråme Side 18 av 102

20 Fellesløyving inventar og utstyr til fordeling. Omtale Fellespost til innkjøp av utstyr og inventar. ØP/budsjett Løyvt tidlegare (400/år) Planar/krav Fullmakt Vurdering Behov for skifte av inventar og utstyr som det ikkje er mogleg å dekka over rammer i einingsbudsjetta. Felles kartlegging og prioritering vert gjort gjennom tenesteplanane for Administrativ fullmakt Tele og datakommunikasjon. Omtale Investeringar i felles utstyr IKT. ØP/budsjett Løyvt tidlegare Planar/krav Fullmakt Vurdering Fornying av maskinvare og felles administrativ programvare må gjennomførast kontinuerleg, jf. og regionalt samarbeid som kan påverke prioriteringar og framdrift. I 2013 er desse særskilde prosjekta/tiltaka prioriterte: PC- ar skulane. Ny versjon ESA 8.0. Etablering backup,(kjellarlokale Gaupne barnehage) Fornying serverar. Fiber Luster bhg. Videostudio.(50/50 med nasjonalpark/verneområde/sno-forvaltning.) Infoskjerm-system Div fiberring. Administrativ fullmakt. Side 19 av 102

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage. (frå forprosjektet)

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Gaupne omsorgssenter (frå forprosjektet) Galdatoppen. (frå forprosjektet) Hafslo barnehage (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Formannskapet sitt framlegg Luster kommune

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage (frå forprosjektet)

Handsama: Gaupne omsorgssenter. Hafslo barnehage (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Gaupne omsorgssenter (frå forprosjektet) Galdatoppen. (frå forprosjektet) Hafslo barnehage (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 19.12.2013,

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15.

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Rådmannen sitt framlegg 27. oktober 2011 FØREORD Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Rådhuset. (frå forprosjektet)

Rådhuset. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Sentralkjøken (frå forprosjektet) Hafslo barne- og ungdomsskule (frå forprosjektet) Rådhuset (frå forprosjektet) Formannskapet sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer