Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)"

Transkript

1 Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: Faks: E-post: Org.nr:

2 Innhald: 0. Status og samandrag Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine driftsutgifter Finansutgifter og inntekter - investeringar Tenesteområda Tenesteområde Folkevalde Tenesteområde Administrasjon Tenesteområde Oppvekst Barnehage Grunnskule Tenesteområde Helsetenester Tenesteområde Sosiale tenester Tenesteområde Pleie og omsorg Tenesteområde Tekniske tenester Tenesteområde Næringsutvikling og naturforvaltning Tenesteområde Kultur Økonomiske taloversyn Budsjettskjema 1A drift Budsjettskjema 1B netto driftsutgifter pr. funksjon Budsjettskjema 2A - investering Budsjettskjema - Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema - Økonomisk oversikt investeringar Økonomiplan , Hovudtal Økonomiplan , Investeringar Planleggingsprogram Side 1 av 102

3 0. Status og samandrag Luster kommunestyre vedtok i desember 2011 budsjettet for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram dei to siste for åra Budsjett 2013 Budsjett 2013 skal, i samsvar med vanleg praksis, byggje på kommunestyret sin økonomiplan for same år (2013). Det er likevel slik at budsjettet for 2013 med tilhøyrande økonomiplan i større grad enn dei siste åra avvik frå gjeldande ØP for Det er fleire årsakar til dette; endringar i løpet av 2012, endra statlege føresetnader og det arbeidet som er gjort i løpet av 2012 for å betre den økonomiske balansen. I dette arbeidet er det er ei klar målsetjing om at budsjettet for 2013 og ØP skal leggjast fram utan bruk av disposisjonsfond for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter. Kommunestyret sitt budsjett for 2012 var: I stor grad vidareføring av aktivitet frå tidlegare år, men nokre justeringar og tilpassingar. Vedtak om oppretting av 5 oppvekstsenter, barnehagar og skular (inkl. SFO) vert frå slegne saman til oppvekstsenter på Skjolden, i Dale, i Jostedal, på Indre Hafslo og i Solvorn. Materialisering av samhandlingsreforma. Kommunen fekk knapt 6,5 mill.kr til medisinske sjukehuspasientar (20 %) og utskrivingsklåre pasientar. Utvikling av eit «Luster lokalmedisinske senter» med fokus på å etablere kortidsplassar og øyeblikkeleg hjelp funksjon. Styrking av folkehelsearbeidet. Svært høgt investeringsprogram der det klårt største tiltaket var sluttføring av Lustrabadet med ei løyving på nær 25 mill.kr. Frie inntekter vart auka vesentleg grunna auka nivå på eigedomsskatten (oppheving av tak) med nominelt 5 % i 2012 (2,7 mill.kr) og nye 11% (6,0 mill.kr) i Vesentleg auka pensjonsutgifter med 8,0 mill.kr i 2012 og noko lågare prognose for seinare år. Budsjettet vart saldert med bruk av 7,4 mill frå disposisjonsfondet for Vedtak om gjennomgang av økonomien for at inntekter og utgifter skal balansere over tid.(utan bruk av disposisjonsfond til saldering) Vedtak om vurdering av investeringsprogrammet «for å stabilisere og redusere lånegjeld». Rekneskap for Driftsrekneskapen vart gjort opp med eit overskot på 7,0 mill.kr. etter eit uttak frå disposisjonsfondet på 8,0 mill.kr. Områda med størst meirforbruk i høve budsjettet var pleie og omsorg og vedlikehald. Tertialrapport : Rapporten synte svikt i inntekter i høve sal av konsesjonskraft og meirforbruk i høve budsjettet innanfor pleie- og omsorg og vedlikehald. Prognosen på kapitalutgifter, grunna lågare rentenivå, vart redusert. Netto auke vart dekka med uttak frå disposisjonsfondet 3,2 mill.kr. Side 2 av 102

4 Tertialrapport : Rapporten syner ytterlegare svikt i konsesjonskraftgevinst, meirforbruk innan pleie og omsorg samt ein del mindre endringar på ulike tenesteområde. Ved bruk av fond for konsesjonskraft 3 mill.kr., auka statstilskot til ressurskrevjande brukarar 3 mill.kr., finansiering frå samhandlingsreforma 1,6 mill.kr, noko skatteauke, anna statstilskot og endringar i driftsbudsjettet kan bruk av disposisjonsfond reduserast med 0,350 mill.kr ved denne revisjonen. Enkeltvedtak som endrar føresetnader: Både i høve drift og investeringar er det kome til nokre einkeltsaker som må omsyntakast i vidare budsjettarbeid. Dei viktigaste er ; Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 12-23, Ny kortidseining og framtidig ØH-tilbod, Byggjerekneskap for Ambulanse/helsesenter og Gaupne barnehage, Kommunen sin bustadmasse, sal og bygging, Regionalt barnehage- og skulesamarbeid, Ny brannordning, Infrastruktur Hamregåta (Heggmyrane), Ny barnehageavdeling og ny tilkomst til Hafslo barnehage, Busetjing av flyktningar. Betre balanse i økonomien Formannskapet sin rapport. Jf ovanfor om oppdrag i budsjettvedtaket. Formannskapet tok til på drøfting av strategiar for å betre balansen i økonomien i møte Det vart etter dette gjennomført omfattande gjennomgang med informasjon og drøftingar av den økonomiske stoda. Rådmann har utgreidd og førebudd drøftingar på fleire aktuelle område. Etter vedtak i formannskapet, sak 100/12, har det vore gjennomført ein administrativ prosess der kvart tenesteområde vart bedd om å prioritere nedskjeringstiltak som minimum representerte 2% av samla driftsbudsjett. I rapporten som er utarbeidd og som vart handsama i kommunestyre peikar formannskapet på ulike område for justering av ressursbruken; meir kostnadseffektiv administrasjon, m/ mål om reduksjon i tal administrative stillingar. auke i inntektsnivået ved ein viss auke betalingssatsar på dei områda der ein i Luster kommune har eit lågt nivå eller det er stort gap mellom sjølvkost og det tenestene kostar. ein viss reduksjon i overføringar og eksterne tilskot på område der ein i Luster kommune har eit høgt nivå og gjerne eit nivå og ordningar som er uvanlege i andre kommunar. tilpassingar i aktivitet og tiltak der det kan arbeidast meir effektivt og/eller der dei negative konsekvensane med å redusere tilbod er akseptable. Det er utarbeid ei konkret tiltaksliste for kvar tenesteområde og omtale av dei aktuelle endringane. Det er formannskapet si vurdering at det kan gjennomførast ein god del tiltak som betrar balansen utan at dei negative konsekvensane vert urimeleg store. Formannskapet ser det ikkje som aktuelt å redusere investeringar og utviklingsarbeid i høve det nivået som er lagt inn i eksisterande økonomiplan. Side 3 av 102

5 Slik dei økonomiske utfordringane ser ut er det ikkje aktuelt å utvida grunnlaget for eigedomskatt i kommunen. Formannskapet ynskjer ikkje å gå inn på strukturtiltak av serleg omfang. På kort sikt er målet å betra balansen med 5 mill kroner pr år og i løpet av ØP med mill. Rådmann er bedd om å konkretisere tiltaka i årsbudsjett for 2013 og ØP Kommunestyret gjorde slikt vedtak; Kommunestyret tek rapporten «Betre balanse i økonomien» til orientering. Kommunestyret vil arbeide for å gjennomføre dei råmene og balansen som rapporten skisserar, men likevel slik at ev. alternative tiltak og vurdering av kostnadstal vert drøfta nærare i budsjettprosessen for 2013/ØP Rådmann vert bedd om å nytte rapporten som grunnlag for arbeidet med B2013 og ØP Tiltak skissert for 2013 skal i all hovudsak innarbeidast i 2013 budsjettet. Statsbudsjettet for Etter kommuneproposisjonen i mai 2012 var det forventningar om at kommuneopplegget for 2013 ville tilføre 4-5 million kroner i ledige frie midlar til Luster kommune. Dette var ei feilvurdering, kostnadsutviklinga, lønsoppgjer og folketalsutvikling slår ikkje positivt ut for Luster i det samla opplegget. Kommuneopplegget for 2013 vert og nedkorrigert for ekstra skattevekst i 2012, ein får behalde midlar i 2012, men ikkje over til I statsbudsjettet ligg og ein del nye oppgåver som skal finansierast med frie midlar. Utan at alle detaljar er avklara så er prognosen at statsbudsjettet tilfører omlag ein million i «ledige» frie inntekter. Avsluttande budsjettarbeid. Arbeidet med kommuneøkonomien er gjennomført som tidlegare år, men arbeid med og fokus på tertialrapportane er utvida. Arbeidet med formannskapet sin rapport, Betre balanse i økonomien, har hatt stort fokus både administrativt og ikkje minst politisk ved at formannskapet har vore sentrale i heile prosessen. Avsluttande arbeid har hatt fokus på å setja saman og kvalitetssikra det samla budsjettopplegget. Grunna eit noko dårlegare statsbudsjett enn forventa har arbeidet med å leggja fram eit saldert budsjett i samsvar med føresetnadane vorte krevjande. Dette har og hatt som konsekvens at 2013-tiltaka i rapporten, Betre balanse i økonomien, nærast fullt ut, er innarbeid i budsjettframlegget. Dette er likevel gjort slik at nye utrekningar/kvalitetssikring har justert nokre tal. For dei tiltaka der det er bemanningsendringar er det lagt inn verknadstidspunkt som gjer at tiltaket kan gjennomførast på ein god måte i høve dei det gjeld. Prinsippet er at kommunen skal gi tilbod om alternativt arbeid dersom grunnlag for stilling/arbeid vert fjerna. Budsjettframlegget er resultat av ein omfattande prosess med breitt grunnlag. Det at alle område/ alle einingar bidreg gjer at tilpassingar og innsparingar er lettare å akseptera for eige område. Dette vil vere eit viktig element som strategi i vidare budsjettarbeid. Side 4 av 102

6 Budsjettframlegget for Luster kommune har god kommuneøkonomi. Kommunen har godt handlingsrom i driftsøkonomien og økonomiske reservar utover det som er vanleg i kommunane. Kommunen har årlege driftsinntekter godt utover ein «gjennomsnittskommune» Kommunen leverer gode tenester. Investeringsnivået er høgt. Kommunen er aktiv utviklingsaktør for utvikling av tenester, næring og lokalsamfunn. Alt dette vert vidareført i framlegget til budsjett for 2013, økonomiplanen for og planleggingsprogrammet for Budsjettframlegget for 2013 er likevel eit framlegg med ei viss innstramming i det økonomiske opplegget for å innfri føresetnaden om «at me ikkje skal bruke meir enn me tenar.» Budsjettframlegg er balansert, slik kommunelova krev, utan bruk av disposisjonsfond. Einingane sine budsjettråmer er justert opp med lønsutviklinga, men det er ikkje gitt kompensasjon for prisutvikling for kjøp av varer og tenester dette er ei generell innstramming på alle einingane. Det er budsjettert auka midlar til sosiale tenester/barnevern, vedlikehald og pleie- og omsorg med grunnlag i driftsnivå for 2012, jf tertialrapportering/betre balanse i økonomien. Samla tiltakslista frå rapporten; Betre balanse i økonomien, er lagt inn med visse justeringar som går fram av omtale i framlegget. Det er stor variasjon i høve regulering av betalingssatsar. Betaling for kulturskule, husleige, innføring av abonnement i heimetenestene, gebyr avløp, SFO, og byggesaksgebyr er auka vesentleg utover prisutviklinga. Ellers er betalingssatsar justert med prisutviklinga eller lågare. Framlegget legg opp til reduksjon i kommunen sine overføringar til andre samt eksterne tilskot. Det er nedjustering med varierande storleik på mange postar og tiltak. Budsjettet er justert med dei aktivitetsendringane som følgjer av endringar i tal barn i barnehage, elevar i skulen/klassar og brukarar av kommunale tenester. På nokre område er det lagt til grunn/budsjettert reduksjon i bemanning, men dette er på område der kommunen har høg bemanning og/eller konsekvensane av reduksjon er akseptable. Tenestene vert vidareført på eit fullt ut fagleg forsvarleg nivå. Det vert lagt opp til nedbemanning av administrasjonen med 2 stillingar frå (teknisk/eigedom, oppvekst, økonomi/ikt) Budsjettframlegget har stor aktivitet på utviklingsarbeid og eit omfattande og ekspansivt investeringsprogram Investeringsprogrammet for byggjer i all hovudsak på prioriteringar og prosjekt som ligg i førre økonomiplan. Det er ikkje teke inn heilt nye tiltak i programmet. Finansiering av investeringsprogrammet legg til grunn at lånegjelda skal stabiliserast. Dei største investeringsprosjekta i 2013 vil vera Hafslo barnehage, veg og parkering til skule- og barnehageområdet på Hafslo og bygging av kortidsavdeling og omsorgplassar ved Gaupne omsorgssenter. Hafslo barne- og ungdomsskule; Endring få renoveringsstrategi på Hafslo til ein nybyggstrategi høgar kostnadane på dette tiltaket vesentleg. Det vert no lagt til grunn at gamleskulen og SFO bygget skal rivast. Kostnadsoverslaget som anslag er oppjustert til 54 mill.kr. Side 5 av 102

7 Budsjettet, økonomiplanen og planleggingsprogrammet har alle fokus på å få klårgjort bustadfelta Beheim 2 (Hafslo), Verket 2 og Salen (Gaupne) og Bolstadmoen (Skjolden) for utbygging. Økonomiplanen for Planen tek utgangspunkt i plan for og endringar. Framlegget for 2013 vert nytt første år i planen. Framlegget syner balanse mellom inntekter og utgifter i Vidareføring av tiltak er lagt inn for heile perioden. Tiltak som treng meir utgreiing og vurdering er lagt inn som samlepost for kvar tenesteområde som Øp-innsparing. Me veit frå arbeidet med «betre balanse i økonomien» at dette er relativt omfattande «hårete» mål som det vil vera krevjande å nå. Det er eit mål å konkretisere tiltak vidare i plan og budsjettprosessar. Etter innlegging av ØP-tiltaka, frå rapporten «Betre balanse i økonomien» og heilårsverknad av 2013-tiltaka så syner økonomiplanen overskot frå 6-9 million kroner for åra Fleire av føresetnadane som då er lagt til grunn vil truleg endra seg. Det må budsjetterast med at renta vil gå noko opp (me nyttar SSB si rentebane på Nibor pluss 0,2 som grunnlag) og med eit investeringsprogram på 165 million kroner og høge investeringar dei førre åra så vil kapitalutgiftene auka. Dei relativt låge kraftprisane gir og ekstra utfordringar med å saldere budsjettet for 2013 og økonomiplanen då tidlegare føresetnadar har lagt til grunn ein høgare pris enn noverande nivå. Det er lagt til grunn at prisen vil auka noko, ein mindre auke i (2 øre) og ytterlegare i (2øre) Som i dei siste åra er det uvisse om kor store pensjonsforpliktelsane vert og dei kan variera relativt mykje frå år til år med vårt opplegg. Utgifter her kan lett verte høgare enn budsjettert. Det er lagt til grunn at det ordinært driftsnivå ikkje vil få vesentlege kostnadssprang utover løns- og prisutviklinga. Sist men ikkje minst vil resultatet avhenge av kor mykje av Øp- tiltaka som det er grunnlag for å gjennomføre. Eit Øp- resultat på pluss 6-9 million vil vere positivt for å få på plass nye tiltak, gjennomføre utviklingsarbeid og tilgang på tilstrekkeleg eigenkapital til investeringar. Planleggingsprogrammet for Programmmet tek utgangspunkt i program for Kravet til styring og samordning gjennom planlegging er blitt stadig sterkare. Planleggingsprogrammet er eit konkret program for planarbeidet i Luster i dei 4 neste åra, dvs. det har same horisont og blir rullert på same måte som økonomiplanen. Planleggingsprogrammet tek utgangspunkt i m.a. kommuneplan samfunnsdel (2006) og arealdel (2008) og planstrategi (2012). Planleggingsprogrammet omfattar i hovudsak desse plantypane: Kommuneplan samfunnsdel, arealdel og tematiske kommunedelplanar Fagplanar for utvikling og verksemd på ulike område. Detaljerte arealplanar reguleringsplanar Kommunen er starta arbeidet med revisjon av kommuneplanen sin generelle del. Arealdelen skal reviderast og det er stort press på utarbeiding av regleringsplanar i perioden. I tillegg kjem temaplanar i samsvar med vedteken planstrategi. Det vert vist til eige kapittel; Planleggingsprogrammet for Side 6 av 102

8 1. Kommunen sine driftsinntekter Kommunen sine samla inntekter har ein forventa vekst på 4,3 % frå Samla driftsinntekt har ein vekst på ca 19 mill.kr. Prosentvis er den største veksten på eigedomsskatt som er justert opp med ca 10 %. jfr. kommentar nedanfor. Skatt på formue og inntekt Det kommunale skatteøre for personlege skattytarar er sett til 11,6 % som er uendra frå Eigedomsskatt Det er i 2013 budsjettert med 62 mill kr i eigedomsskatt, 5,5 mill kr meir enn budsjettert skatt 2012 og i samsvar med tidlegare ØP. Dette er i samsvar med vedteken endring av skattlegging frå kraftanlegg. Vidare i økonomiplanperioden er inflasjonstapet innarbeidd. Sistnemnde føresetnad er usikker. Rammetilskot Rammetilskotet for 2013 er budsjettert med 142,7 mill kr. Dette i samsvar med regjeringa sitt statsbudsjett. I rammetilskotet er innlagt overføringar på 6,4 mill.kr pluss ev prisjustering til samhandlingsreforma. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med konsesjonsavgifter på 14,7 mill kr. I samsvar med regelverket er heile summen fondsavsett. Det er tilbakeført 10,0 mill kr til finansiering av tiltak i driftsbudsjettet og kr ,- til naturarvprosjektet. Overføringar Overføringar er dels frie inntekter, men også ein del inntekter som er bunde opp mot nivået på tenesteproduksjonen. Av dei største postane kan nemnast: Side 7 av 102

9 Konsesjonskraftvinst Luster har ei samla konsesjonskraftmengde på 230 Gwh. Luster kommune har berre rett til uttak tilsvarande allmennforsyninga i kommunen pluss eigeforbruket i kraftstasjonane pluss den straum som kjem frå fjernvarmeanlegg eller tilsvarande der ein nyttar biobrensel. Ein førebels prognose for 2013 tilseier at kommunen vil kunne ta ut 88 Gwh. Endeleg fastsetjing av nivå vert gjort i november då det vert fastsett uttak for I budsjett for 2013 vert foreslege at tilbod til næringslivskundar går ut. Tilbodet i 2012 var det ingen i næringslivet som nytta seg av. I budsjettvedtaket for 2013 vil liggje eit eige punkt om konsesjonskrafta, med slike element: Konsesjonskrafta til eige bruk vert teke ut til sjølvkost. Resten av kraftmengda vert seld i marknaden. Det er i 2013 budsjettert(etter revidert budsjett) med slik vinst av konsesjonskraftsalet: Bruk til eigne bygg mv 12,5 Gwh 0,0 mill kr Sal i marknaden 75,5 Gwh 12,9 mill kr Sum 12,9 mill kr Dette forutset ein forventa snitt kraftpris over året på ca 30 øre for For åra 2015 og 2016 er forventa gevinst auka med 1,5 mill kr. Øyremerka statstilskot ressurskrevjande brukarar Dette er øyremerka statlege midlar innretta mot brukarar med store hjelpebehov. Staten dekker 80% av ev lønskostnader som overstig kr ,- pr brukar. Området har ein svært stor vekst i Luster kommune og det er innlagt statstilskot på over 10 mill.kr, jf rapportering i tertialrapport Mva-kompensasjon I 2013 er budsjettert med ein forventa mva-kompensasjon på 7,5 mill kr (drift) og 9,0 mill kr (investeringar). Begge delar vert ført som driftsinntekter, jf regelverket. Av momskompensasjonen på investeringar er 7,5 mill kr tilbakeført investeringsrekneskapen. Dette oppfyller det statlege kravet om at minst 80% av mva-kompensasjon (investeringar) skal nyttast til eigenkapital i Frå 2014 skal heile summen på kompenasjon investeringar tilbakeførast investeringsrekneskapen. Dette vil auke presset på driftsøkonomien og gje ei svekking av driftsbalansen dei nærmaste åra. Samstundes vil det redusere lånebehovet. Brukarbetaling/leigeinntekter Det er i budsjett 2012 lagt inn ei viss differensiering av auken i avgifter og betalingssatsar. Jf eiga sak. Følgjande satsar bør særskild nemnast: Barnehage: Betalingssats for ein 100%-plass i barnehage vert frå 2012/13 sett til kr 2.330,- pr månad, tilsvarande maksimalprisen. Alternative plasstorleikar vert sett til 60% og 80%. Desse alternativa vil koste 70%, respektive 90%, av full pris. Ingen endringar frå 2012, men matsatsane i barnehagane vert auka m/10%. Side 8 av 102

10 Skulefritidsordninga (SFO): Gjeldande satsar vert foreslege auka med ca 11 % frå skuleåret 2013/2014. Heil plass vert auka får 1750 pr månad til kr pr månad medan halv plass vert auka frå kr. 875 til kr. 975 pr månad. Timar brukte til leksehjelp vert gratis (statleg føring). Reduksjon i pris for leksehjelp har vore kr. 380 for heil plass og kr. 190 for halv plass. Dette er ein større reduksjon enn andre kommunar. Det vert difor foreslege at barn med leksehjelp får ein reduksjon på kr. 250 pr månad i heil plass og kr. 125 i halv plass. Kulturskule Luster kommunen har hatt svært låge satsar i den interkommunale kulturskulen samanlikna med dei andre kommunane. Sjølv om satsane vert regulert opp med ca 25% vil fortsatt satsane i Luster vere vesentleg lågare enn i nabokommunane. Husleige omsorgsenter/betaling for omsorgsplass: Leigesatsane i omsorgsbustader/omsorgsplassar ligg under gjengs husleige i distriktet. Det er forutsett ein auke i budsjettert husleige med 10 % gjeldande frå Dette forutset ein varslingsplikt på 6 månader.(jf tertialrapport , varsling pr ) Deler av auken må innfasast over tid alt etter kva tid leigekontrakt er inngått. Årsavgifter vatn og kloakk: Satsane for vatn er ikkje endra frå 2012 til 2013 for avløp er det framlegg om auke på 10 %. Byggesaksgebyr: Det er budsjettert med ein auke i byggesaksgebyret på kr (snitt auke på 10%) Endelege satsar vert konkretisert i sak om betalingssatsar. Utover ovannemnde endringar er det i 2012 føresett ei framskriving av dei fleste kommunale avgifter og betalingssatsar tilsvarande prisutviklinga eller lågare. Side 9 av 102

11 2. Kommunen sine driftsutgifter Brutto driftsutgifter veks med 6,1 % frå budsjett 2012 til budsjett Det må her korrigerast for endring i premieavvik 2012 i høve til Korrigerer ein for endringar i premieavvik er veksten i driftsutgiftene på ca 1,5 % frå 2012 til Dette tilseier ei innstramming i driftskostnadane i høve til Dette som følgje av at tilnærma alle innsparingar som var foreslege i formannskapet sin rapport førelagt kommunestyret er innarbeidd i budsjettframlegget. Verknadstidspunkt, og med det innsparing for 2013, og nærare utrekningar av effekt av tiltak medfører at beløp kan variere noko frå «balanserapporten» Der det er behov for bemanningsendringar er det lagt opp til ½ årseffekt, ev noko meir alt etter behov for meir tid for å tilpassa drifta til endringane og løyse bemanningsendringar på ein god måte. Lønsvekst Det er lagt inn forventa lønsvekst på 3,5 mill kr frå nivå september 2012 til nivå Dette tilsvarar 1,7 % av total lønsmasse. Løyvinga føreset å skulle dekke tillegg etter lokale forhandlingar hausten 2012 og lønsoppgjer i Generelle tilleggsløyvingar Forutan reservepost løn er det lagt inn ein samla sum på 1,0 mill kr til ev endringar i aktivitet på skule, barnehage. Det er og lagt inn kr ,- til rådvelde for formannskapet. Varer og tenester. Kjøp av varer og tenester har ein kostnadsvekst på m.a. skuletransport. I tillegg er ein kostnadsvekst på vedlikehald, vaktmeister og «reinhald». Utover dette er alle postar i hovudsak framskrive på same nivå som i budsjett for 2012 utan korrigering for prisvekst. Side 10 av 102

12 Kommunal tenesteproduksjon, overføring. Budsjett for 2013 har ein nedgang i kostnader i høve til 2012 på 1,8 mill. Korrigerer ein for reduksjon i nivå renovasjonstenesta som følgje av at næringslivskundar no vert faktuert direkte frå SIMAS er sum nivå som i Av andre endringar internt kan nemnast at samhandlingsreforma er redusert med ca 1 mill på denne postgruppa og overført til m.a. lønskostander ved kortidsavdelinga. Av postar som har auka gjeld dette spesielt overføring til Sogn barnevern og ein auka i kostnader med veterinærordninga. Sistnemnde kostnad vert delvis dekka av samarbeidande kommunar og statstilskot. Overføringar. Overføringspostane i budsjettet er redusert med ca kr. Dette gjeld i sin heilheit reduksjon i ulike tilskotsordingar. Side 11 av 102

13 3. Finansutgifter og inntekter - investeringar Det er lagt opp til investeringar i 2013 på 45 mill kr. Frå er samla investering på 165 mill kr. Lånegjelda vil i perioden bli halden på noverande nivå.: Mill kr Saldo Nye lån Avdrag Saldo Av kapitalutgiftene vert ca 2,5 mill kr/år dekka av staten som kompensasjon for låneopptak til investeringar innan pleie/omsorg, skule og Lustrabadet. Kapitalkostnader som vert inndekka gjennom sjølvkostordningane tilsvarer ei lånegjeld på ca 37 mill kr. Lånet til Gullringtunnelen (forskottering, 115 mill kr pr ), der rentekostnadane vert dekka av avsette fondsmidlar, er ikkje med i tabellen. Rente ,8 mill kr. Renteutgiftene Ca. 85 % av kommunen sine lån utanom Gullringen har flytande rente. Det er i budsjett økonomiplan budsjettert med slike forventa renter: ,6 % ,3 % ,2 % ,7 % Prognosen bygger på SSB sin prognose for 3 månads Niborrente med tillegg av ein rentemargin på 0,2 %. Renteinntektene Utvikling i aksjekurs/renta vil vera avgjerande for om kommunen når dette nivået. Det er budsjettert med at 2 mill kr av renteinntekter vert fondsavsette. Resterande renteinntekter/aksjeutbyte er føresett nytta i drifta. Endringar i rente/utbytte i økonomiplanperioden er forutsett vert saldert mot fond. Avdrag på lån Opptekne lån er budsjettert med avdrag i samsvar med inngått avtaler. For nye lån er lagt til grunn ei nedbetalingstid på 20 år. Det er i år 1 fortutsett halvårsverknad av kapitalkostnadane. Samla er det budsjettert med avdrag som overstig krav til minimumsavdrag. Investeringsprogrammet er svært ambisiøst og utfordrande. Det bryt med kommunestyret sitt vedtak frå fjorårets budsjett der det var føresett at låneopptak skulle avgrensast til 18 mill.kr. pr år. Rådmann vurderar det som svært vanskeleg å redusere programmet vesentleg etter at det vart vedteke ny strategi for skuleutbygging på Hafslo. Ein føresetnad for å gjennomføre eit så ekspansivt investeringsprogram er at ein greier å stramme inn på drifta og oppnå gode driftsresultat i åra som kjem. Side 12 av 102

14 4. Tenesteområda 4.1 Tenesteområde Folkevalde Politisk organisering Politisk styringsmodell vart sist justert ved vedtak i k-sak 34/07. Vidare vart tal kommunestyrerepresentantar redusert frå 29 til 25 frå ny valperiode hausten 2011, jf. k-sak 55/10. Overordna mål Gje dei folkevalde arbeidsforhold slik at alle i kommunen har høve til å delta i lokalpolitikken. Sikra gode avgjerdsprosessar og effektiv fordeling av oppgåver ved hjelp av delegering og klare retningslinjer. Leggje til rette for at politiske organ får frigjort tid til overordna oppgåver. Sjå til at Luster kommune i alle samanhengar opererer innafor gjeldande regelverk og nyttar fellesskapet sine midlar på ein effektiv og god måte. Arbeide godt med alle saker som måtte kome frå kommunen sine kontrollorgan. Styrke det interkommunale samarbeidet, både gjennom Sogn regionråd og på nordsida av fjorden. Budsjett 2013 Tal i kr Funksjon Bud Bud 2012 Endring i % 100 Politisk styring ,0 Side 13 av 102

15 Særskilt om 2013 Markering av Luster kommune sitt 50-års jubileum. Gjennomføre val til Storting og Sameting. Kommunaldepartementet har utvikla EVA, eit nytt elektronisk valadministrasjonssystem til bruk i kommunane. Systemet kan brukast vederlagsfritt, men kommunen forpliktar seg på å delta på regional opplæring, gje god lokal opplæring og sørge for god organisering av val-gjennomføringa lokalt. Elles legg valordninga opp til krav om 2 røystemottakarar på all førehandsrøysting. Dette vil gje auka overtidsutgifter. Det er budsjettert med valkostnader på Arbeide for at Luster kommune opprettheld status som Fairtrade-kommune. Gjennomføre årleg temaøkt om økonomi og om grunnskulen. Arbeide for å få Sognefjellstunnelen inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Luster set av prosjektmidlar i budsjettet og førebels er det stilt til disposisjon kr Følgje opp arbeidet med ny kommuneplan, samfunnsdel og deretter arealdel. Det er planlagt temadag på samfunnsdelen for kommunestyret Følgje opp arbeidet med dei større investeringstiltaka i budsjettet. Auke den politiske deltakinga i arbeidet med tertialrapportar. Som ein følgje av og i tråd med samhandlingsreforma er det i 2012 etablert eit nytt lokalt brukarutval der ulike pasientorganisasjonar er representert, men dette utvalet er ikkje formalisert som ein del av det kommunale systemet. Ein vil med det nye utvalet få totalt tre brukarorgan: Eldrerådet, rådet for funksjonshemma og brukarutvalet. Med grunnlag i dette vil det bli gjort ein samla gjennomgang av oppgåver, funksjon mm. til dei ulike utvala. Det vil under dette bli vurdert om samanslåing til eit felles brukarutval kan vere føremålstenleg. Nytt Kommunalt brukarutval for samhandlingsreforma vert vidareført i høve til føringane i samhandlingsreforma/nasjonal rettleiar inntil avklaring i høve lokal organisering av dei ulike brukarorgana, jf kulepunkt over. Frå 2013 vil det bli utskrive eigedomsskatt på verk og bruk med bakgrunn i taksering for 10 nye år. Kontingent til Sogn Regionråd er auka med utgangspunkt i vedtak om vidareføring av skuleprosjektet, kontingent er fordelt på folkevalde, oppvekst og næring slik at det er reduksjon ført på dette tenesteområdet. Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Følgjande innsparingstiltak i 2013 i tenesteområde Folkevalde er lagt inn i framlegget: Økonomisk ramme er ut frå forbrukstal redusert med kr , som er innlagt i budsjettet. Reduksjon i kommunestyret si internett- og pc-godtgjersle for åra 2013, 2014 og 2016 på kr Den enkelte får kr. 2000,- i årleg tilskot. Driftsendringar etter 2013 (økonomiplan) Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Etter rådmann si vurdering er det meste aktuelle tiltaket for å redusere kostnadsnivået for folkevalde å nytta noko mindre dagtid/arbeidstid til møteaktivitet. Forenkling av rådsstrukturen vil og redusere utgiftsnivået og grunnlag for å redusere administrative kostnader. Dette vil bli nærare drøfta i sak til kommunestyret 1. halvår Det er ikkje lagt til grunn endringar/innsparingar på desse tiltaka i framlegget til økonomiplan. Side 14 av 102

16 4.2 Tenesteområde Administrasjon Organisering Tenesteområdet omfattar rådmannen og hans 9 stabseiningar. Av desse arbeider næring, plan, eigedom, oppvekst, kultur og folkehelse med oppgåver som heilt eller delvis vert belasta andre område. Slike oppgåver er ikkje omtalte her. Overordna mål Yta innbyggjarane gode tenester og vere eit effektivt forvaltningsorgan. Gje dei folkevalde tilstrekkeleg grunnlag for å fatta vedtak. Følgje opp politiske vedtak og dei mål og arbeidsoppgåver som ligg i budsjett, økonomiplan, kommuneplan og andre planar. Initiere og leggje til rette for kontinuerleg organisasjonsutvikling. Skapa ein organisasjonsstruktur og -kultur som gjev rom for både omstilling og personleg og fagleg utvikling. Vidareutvikla og styrka samarbeidet mellom ulike fagområde. Leggja til rette for at tenesteeiningar får naudsynt støtte, rettleiing, kvalitetssikring, styring og koordinering. Tenester og oppgåver - generelt 110 Revisjon og kontrollutval (KU) Kommunen kjøper revisjonstenester hjå Sogn og Fjordane Revisjon IKS. KU leverer eiga årsmelding til kommunestyret. PricewaterhouseCoopers AS er sekretariat for KU, avtalen går ut og nytt anbod er på gang. 120 Administrasjon Området omfattar rådmannen, stabseiningane personal og organisasjon, økonomi og servicetorget sine tenester. Målgruppene for tenestene er innbyggjarane, dei folkevalde og driftsorganisasjonen. Administrasjonen arbeider med saksførebuing til politiske organ og oppfølging av politiske vedtak. I høve den kommunale driftsorganisasjonen har ein ansvaret for overordna styring, støtte, rettleiing og kvalitetssikring. Døme på oppgåver er prosjektleiing, personalforvaltning, rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling, seniortiltak, tillitsvaldsarbeid, kvalitetssystemet, IKT, budsjettering og økonomiplanlegging, finansforvaltning, rekneskap, løn, fakturering, eigedomsskatt, skatterekneskap, innkrevjing, arbeidsgjevarkontroll, innkjøp/rammeavtaler, forsikringar og kommunearkivordninga. Servicetorget administrerer og samordnar informasjonstenesta gjennom Lustranytt, heimesida, annonsering og eigne trykksaker. Servicetorget omfattar sentralt publikumsmottak, sentralbord, postmottak, arkiv og trykkeriteneste. Servicetorget yter tenester i høve Husbanken sine støtteordningar, bustadformidling, skjenkeløyve, dør til dør transport, produksjonstillegg, støtte til kulturtiltak, kommunale avgifter mv. Administrasjonen arbeider også med opplæring for folkevalde og administrerer dei folkevalde sine arbeidsvilkår. Sekretariatet for folkevalde organ ligg i staben. Side 15 av 102

17 Felles 121 Eigedomsforvaltning Her vert ført forvaltningsutgifter i høve kommunen sin eigedomsmasse. Skadeforsikring for kommunal eigedom er samla på budsjettkapitlet. 130 Administrasjonsbygningar Drift av rådhuset. 170/171 Premieavvik (pensjon) Premieavvika er differansen mellom betalt og bokført pensjon. 180 Diverse fellesutgifter Her har vi til no vore ført reserve løn og generell tillegg. I tillegg fører vi her kommunen sin kostnad til lærlingar Styringsmål 2013 Styringsmål Datakjelde Status Mål Luster Landet 13 B Brukartilfredsheit: Innbyggjarundersøking 4,8 4,5 1) B Klagesaker med omgjering av Registrering 0-0 vedtak M Medarbeidartilfredsheit (skala Medarbeidarspørjing 4,8 4,4 4,8 1-6) 2) M Sjukefråvær (%) Fråværsstatistikk 3,8 - < 2,5 B = Brukarmål M = Medarbeidarmål 1) Innbyggjarundersøking gjennomført i Snitt brukartilfredsheit for fleire typar teneste. Landet er snitt av 16 kommunar som deltok i undersøkinga. Svarprosent Luster 36%. 2) Omfattar her stabsleiarar, medarbeidarar i tilhøyrande stabar og alle einingsleiarar på tenestenivå. Budsjett og årsverk 2013 Tal i kr Funksjon Bud Bud 2012 Endring i % 110 Revisjon og kontrollutval Administrasjon Eigedomsforvaltning Administrasjonslokale Premieavvik Premieavvik Diverse fellesutgifter Tilskot/lån husbanken Sum Side 16 av 102

18 ,1 årsverk ,1 årsverk ,0 årsverk ,2 årsverk Endring frå 2012: Stillingar overført andre områder: Redusert stillingsressurs: 2,0 årsverk 2,8 årsverk Særskilt om 2013 Vidareføre prosjektet Saman for ein betre kommune. Vidareutvikling av kommunen sitt kvalitetssystem på ny teknisk plattform. Vidareutvikle dagens styringsmål. Starte arbeidet med bustadsosial handlingsplan. Legge fram eigarskapsmelding for kommunestyret. Vurdere organiseringa innan teknisk område. Gjennomføre brukarundersøking for pleie og omsorg Gjennomføre brukarundersøking for skule, elevar. Førebuing til fylkesmannen overtek Overformynderiet frå Ny avtale med sekretariat for kontrollutvalet. Kontrollutvalet skal følgje opp plan for forvaltningsrevisjon og plan for gjennomføring av selskapskontroll Følgje opp regional IKT-plan Oppfølgjing av K.sak 18/12. Ny korttidsavdeling og ØH-tilbod (øyeblikkeleg hjelp). Oppfølgjing av K.sak 53/12. Deltaking i fase 2/forprosjektfasen i høve etablering av Sogn lokalmedisinske senter i Lærdal. Vurdere ny organisering av «bustadområde» dvs. kommunal bustadbygging, vedlikehald og forvaltning. Søka utvida råme for Startlån i husbanken og tilby/formidle lån og rettleiing. Fornye beredskapsplanverket og tilordne det LKK. Ta i bruk fleire e-tiltak/verktøy. Det er avsett ei løyving til aktivitetsendringar skule og barnehage på 1 mill.kr. Det er avsett ei løyving reservert til «Tiltaksliste utviklingsarbeid» på Her er prioritert; Kommunejubileum , Sognefjellsvegen, , Heggmyrane , Elektronisk timeregistrering , Auka plankapasitet , Kommunal del breidband Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Følgjande innsparingstiltak i 2013 i tenesteområde Administrasjon er lagt inn i framlegget: Reduksjon netto 100% administrativ stilling. Innsparing kr ,-.i I 2013 er det stillingsreduksjon på Oppvekst, Eigedom og Økonomi (IKT). Stilling på eigedom i permisjon er finansiert av prosjektinntekter, gir ikkje innsparing. Avvikle ordning med tilskot til private verksemder som har ungdom i sommarjobb, kr ,-. Side 17 av 102

19 Redusere Lustranytt frå 3 til 2 nummer. Påskenummer går ut. Trykking og porto Kr ,-. I tillegg vert portoutgifter redusert ytterlegare utfrå rekneskapstal. Portoutgifter er reduserte som følgje av elektronisk utsending m.a lønsslippar. Avvikle generell ordning med treningstilskot til tilsette for kjøp av årskort ved treningssenter. Kr ,-. Dagens ordning med permisjon med løn for gjennomføring av mammografi vert endra til permisjon utan løn. Reduksjon i vikarutgifter kr ,-. Avvikle «doble» ordningar av seniortiltak. Tilpasse kommunale og sentrale ordningar, kr ,-. Driftsendringar etter 2013 (økonomiplan) Betre balanse i økonomien formannskapet sin rapport. Reduksjon ytterlegare årsverk i administrasjon.. Redusere opplag på Lustranytt og ikkje sende til abonnentar utanfor kommunen. Kompetanseutvikling, HMT-tiltak, velferdstiltak. Pensjonsutgifter. Skal etterprøve det nivå som er lagt i eksisterande plan, vurdere å vere «sjølvassurandør» på AFP. Øp innsparing er lagt inn med i 2014 og i 2015 og Investeringar Rådhuset renovering Omtale Teglsteinsfasaden må renoverast/etterisolerast, skifting av vindauge m.m. ØP/budsjett Løyvt tidlegare (500) Planar/krav Fullmakt Vurdering Forprosjektrapport på fasaderenovering frå 2004 ligg føre. Det er registrert vidare negativ utvikling med fukt som gjer at fasadestein losnar, roteskader ved vindauge, svikt i teknisk anlegg mv. Før ein tek nærare stilling til omfanget av prosjektet, må nemnde rapport etterprøvast og oppdaterast. I den samanheng vil og tak over atrium verte vurdert, med den konsekvens at noverande ytterfasade der ev. kan bli skjerma mot ver og vind. Det vert utarbeidd tre delrapportar som skal etterprøva rapport(fasade), vurdere tak over atrium samt vurdere den tilstanden vedrørande tekniske installasjonar. Anslag kostnader er høgst usikre. Tiltaket vert lagt fram som eiga sak med prioritering av tiltak og fastsetjing av endeleg byggebudsjett/kostnadsråme Side 18 av 102

20 Fellesløyving inventar og utstyr til fordeling. Omtale Fellespost til innkjøp av utstyr og inventar. ØP/budsjett Løyvt tidlegare (400/år) Planar/krav Fullmakt Vurdering Behov for skifte av inventar og utstyr som det ikkje er mogleg å dekka over rammer i einingsbudsjetta. Felles kartlegging og prioritering vert gjort gjennom tenesteplanane for Administrativ fullmakt Tele og datakommunikasjon. Omtale Investeringar i felles utstyr IKT. ØP/budsjett Løyvt tidlegare Planar/krav Fullmakt Vurdering Fornying av maskinvare og felles administrativ programvare må gjennomførast kontinuerleg, jf. og regionalt samarbeid som kan påverke prioriteringar og framdrift. I 2013 er desse særskilde prosjekta/tiltaka prioriterte: PC- ar skulane. Ny versjon ESA 8.0. Etablering backup,(kjellarlokale Gaupne barnehage) Fornying serverar. Fiber Luster bhg. Videostudio.(50/50 med nasjonalpark/verneområde/sno-forvaltning.) Infoskjerm-system Div fiberring. Administrativ fullmakt. Side 19 av 102

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer