ISSN Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 ISSN Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2

3 3

4 4

5 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet Styret i Norges Bondelag Styrene i fylkesbondelagene Faste utvalg Planer for arbeidet Prinsipprogram Prioriterte saker Næringspolitikk Internasjonale forhold Jordbruksforhandlingene Saker under jordbruksavtalen Verdiskaping og næringsutvikling Natur- og ressursforvaltning Lovsaker Skattepolitiske tema Kvalitetsproduksjon Utadrettet aktivitet og kommunikasjon Landbruk på dagsorden Bondelaget.no og mediekontakt Åpen Gård Den grønne skolen Agroteknikk Andre tiltak Organisasjon Fylkeslag i Norges Bondelag Lederkonferansen Arbeid i lokallag Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Medlemskontingent og verving Individuelle medlemsfordeler Medlemstilbud og service innen jus og regnskap Administrasjon Fellestjenester Personalarbeid Ansatte Ansatte ved hovudkontoret Ansatte på fylkeskontorene Samarbeid og representasjon Konsernregnskap Resultatregnskap Kontantstrømoppstilling Styrets årsberetning Revisjonsberetning for

6 Medlemmer For sjuende året på rad har Norges Bondelag hatt medlemsvekst. Ved utgangen av 2009 hadde Norges Bondelag medlemmer. Totalt fikk vi nye medlemmer dette året. Nettovekst var på 53 medlemmer i Medlemstall NB per Medlemstall i Norges Bondelag tall per Bruksutvikling i Norges Bondelag I perioden ble det færre aktive bønder i Norge. I samme periode økte medlemstallet i Norges Bondelag med over medlemmer. Antall bruksmedlemmer i Norges Bondelag er imidlertid svakt avtagende Medlemsutvikling og utvikling antall bruk Norge Søkere om produkjonstilskudd Medlemmer i Norges Bondelag Bruk i Norges Bondelag Antall søkere av produksjonstilskudd, medlemmer i Norges Bondelag og bruksmedlemmer i Norges Bondelag

7 Kjønn og alder Ved utgangen av 2009 var det registrert kvinnelige medlemmer i Norges Bondelag. Dette utgjorde 27,4 % av hele medlemsmassen. Kvinneandelen er økende medlemmer, eller 13,8 % av medlemsmassen, var 35 år eller yngre medlemmer, eller 15,1 % av medlemsmassen, var 67 år eller eldre. Medlemsutvikling i fylkesbondelagene Medlemsutvikling i fylkeslagene Antall og prosentvis, tall per

8 Æresmedlemmer Æresmedlemmer av Norges Bondelag blir utnevnt av årsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra styret. Norges Bondelag har nå fire æresmedlemmer. Kåre Syrstad ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i Drammen i Syrstad var formann i Meldal Bondelag i I Sør-Trøndelag Bondelag var han styremedlem i perioden , nestformann og formann i perioden I var Syrstad første varamedlem til styret i Norges Bondelag, og fast styremedlem i perioden Syrstad var formann i Norges Bondelag fra 1987 til Nils Valla ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet på Hafjell i Oppland i Valla var formann i Nordland Bondelag fra 1976 til 1979, styremedlem i Norges Bondelag fra 1976, første nestformann fra 1979 og formann fra 1980 til Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet på Hafjell i Oppland i Kjørven ble ansatt som fylkessekretær i Oppland Bondelag i 1954, og kom til sekretariatet i Oslo i Kjørven var i ulike stillinger helt fram til han gikk av med pensjon i 1993; etter sammenhengende å ha vært ansatt i 39 år. Han var assisterende og stedfortredende generalsekretær fra 1987 til Harald Milli ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i Bodø Milli ble ansatt i Norges Bondelag i Han hadde en rekke stillinger i sekretariatet før han i 1995 ble generalsekretær, Milli var generalsekretær i 14 år fram til han gikk av med pensjon høsten Det utnevnes også æresmedlemmer i fylkes- og lokallag. Ved årsskiftet var det 26 æresmedlemmer i fylkesbondelag og 52 æresmedlemmer i lokallag. Harald Milli mottar æresdiplom og medalje av ordfører Odd Christian Stenerud 8

9 Tillitsvalgte Årsmøtet Årsmøtet i Norges Bondelag 2009 ble holdt på Radisson SAS Hotell i Bodø juni. Representantskapet møttes tirsdag 9. juni. Det var 170 stemmeberettigede på årsmøtet, av disse var 70 kvinner (41 %). Representantene hadde en gjennomsnittsalder på 45 år. I tillegg til de stemmeberettigede deltok æresmedlemmer, gjester, presse og ansatte på årsmøtet. Uttalelser fra årsmøtet Årsmøtet vedtok tre uttalelser: Uttalelse 1: Levedyktig landbruk over hele landet 10 krav fra Norges Bondelag for Stortingsperioden Vi er stolte av å produsere trygg mat, et velpleid kulturlandskap og levende bygdesamfunn over hele landet. Arbeidsplasser innen foredlingsindustri, bygdenæringer og reiseliv er helt avhengig av et levedyktig og mangfoldig landbruk. Markedskreftene har vist at de alene ikke kan sikre samfunnet disse godene. Det trengs politisk styring. Årsmøtet i Norges Bondelag stiller følgende krav til Storting og en kommende regjering neste 4 år: 1. Gi klare forpliktelser som sikrer jordbruket økte reelle inntektsmuligheter. Sørg for rammebetingelser som gjør oss i stand til å redusere den krone messige inntektsavstanden til andre grupper vesentlig. Viderefør forhandlingsinstituttet. 2. Skaff landbruket nødvendig handlingsrom i en eventuell ny WTO-avtale. Utnytt rommet og før en landbrukspolitikk som sikrer et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. En videre- føring av dagens avtale er bedre enn en ny dårlig avtale. 3. Stimuler til næringsutvikling basert på landbrukets ressurser. Norge trenger levedyktige lokalsamfunn. 4. Styrk finansieringsordningene for å sikre landbruket tilgang på kapital til næringsutvikling og fornying av driftsapparatet på det enkelte bruk. 5. Verdsett samvirke som en demokratisk og framtidsrettet organisasjonsform i næringslivet. Landbrukssamvirket spiller en avgjørende rolle for gjennomføringen av landbrukspolitikken til beste for forbrukere og bønder. 6. Gi grunneiere reelle muligheter til å utnytte ressursene i inn- og utmark som grunnlag for verdiskaping, sysselsetting og bosetting. Dette må ligge til grunn som forutsetninger for utøvelsen av rovdyr- og vernepolitikken. 7. Styrk jordvernet gjennom handling og ikke bare i ord. Innfør bindende nasjonale retningslinjer for å utøve et strengt vern av dyrka og dyrkbar mark. 8. Ta klimautfordringene på alvor. Landbruket er en del av løsningen. Still kapital til rådighet for forskning og investering i fornybar energi, biogass anlegg og produksjon av biodrivstoff. 9. Respekter EU-motstanden i folket og folkets Nei i Frem ikke søknad om norsk EU-medlemskap. 10. Legg til rette for økt matproduksjon til egen befolkning. Styrk fraktordningene og sikre makedordningene som grunnlag for et aktivt land bruk over hele landet. Innfri disse kravene og det vil skapes attraktive arbeidsplasser som sikrer framtidig rekruttering til vårt viktige bondeyrke. Lytt godt til alle bønder som tar kontakt med deg. Utfordre oss. Lykke til som folkevalgt! 9

10 Uttalelse 2: Bønder: Slutt opp om landbrukssamvirket! Landbrukssamvirket er bondens forlengede arm inn i matvaremarkedene. De spiller en avgjørende rolle for stabilitet, sikkerhet og gir et langsiktig økonomisk fundament for norske matprodusenter. Nåværende situasjon viser at samvirket står overfor store utfordringer. Nå må vi bønder tenke og handle langsiktig. Fristende kortsiktige økonomiske gevinster, må ikke overfokuseres. Årsmøtet i Norges Bondelag oppfordrer alle norske bønder om å støtte aktivt opp om samvirkeorganisasjonene sine og sikre tilstrekkelig oppslutning. Uttalelse 3: Respekter jordvernet Årsmøtet i Norges Bondelag samlet i Bodø konstaterer at store, sammenhengende bynære jordbruksarealer er under sterkt press over hele landet. Omdisponeringer av denne type areal er helt uakseptabel og i strid med nasjonal politikk. Den nylig framlagte klimameldingen sier at matproduksjonen må styrkes. Det gjør en ikke ved å bygge ned den beste matjorda. Årsmøtet oppfordrer Bodø kommune og Fylkestinget i Nordland til å si NEI til utbygging av Rønvikjordene! Antall representanter fra fylkeslagene 2009 Østfold: 8 representanter Akershus: 8 representanter Hedmark: 9 representanter Oppland: 10 representanter Buskerud: 7 representanter Vestfold: 6 representanter Telemark: 3 representanter Aust-Agder: 3 representanter Vest-Agder: 3 representanter Rogaland: 11 representanter Hordaland: 6 representanter Sogn og Fjordane: 7 representanter Møre og Romsdal: 6 representanter Sør-Trøndelag: 8 representanter Nord-Trøndelag: 9 representanter Nordland: 6 representanter Troms: 3 representanter Finnmark: 3 representanter Årsmøtets sammensetting Årsmøtet i Norges Bondelag er sammensatt slik: Representanter valgt på årsmøtene i fylkeslagene med en representant for hvert påbegynt 600 med lemmer (hvert fylkeslag har minst tre representan ter). Hvert fylkeslag velger tilsvarende tall varare presentanter i nummerorden. Fire representanter fra Norges Bygdekvinnelag, med tre vararepresentanter i nummerorden. Fire representanter fra Norges Bygdeungdomslag, med tre vararepresentanter i nummerorden. Medlemmene av representantskapet (direkte valgte, styret, fylkeslederne, representanter fra samarbeidende organisasjoner). Representanter i årsmøtet 2009 Valgte fra fylkeslagene: 116 representanter Fra Norges Bygdekvinnelag: 4 representanter Fra Norges Bygdeungdomslag: 4 representanter Representantskapet i Norges Bondelag: 46 representanter Pål Haugstad holder leders tale I alt: 170 representanter i årsmøtet

11 Representantskapet Representantskapet har hatt tre møter i Ekstraordinært representantskapsmøte 25. februar Det var ekstraordinært representantskapsmøte i forbindelse med endring av markedsordningene for kjøtt og egg. For mer om saken se kapittel Næringspolitikk. Representantskapsmøte 26. og 27. mars Representantskapet hadde møte i forkant av jordbruksforhandlingene. Tre uttalelser ble vedtatt på dette representantskapsmøtet: Uttalelse 1: Investér i norsk matproduksjon! Norske bønder har verdens viktigste jobb; produsere mat. Matproduksjon i Norge er bærekraftig. Bare tre prosent av Norge er matjord. Matproduksjon i innmark og utmark er å sette naturen i arbeid, å produsere og levere fornybare ressurser. Denne formen for bærekraftig produksjon er særlig viktig i ei tid preget av klimaproblematikk og finansiell uro, der mange andre verdier synes å være ustabil og kortsiktig. Jordbruket er en stabil næring i en ellers turbulent tid. Bønder i Norge vil også vise solidaritet med bønder i andre land og i et felles løft bidra til utvikling av jordbruket i sør. Inntekt Bonden har et berettiga krav på et betydelig inntektsløft for å nærme seg andre grupper i samfunnet. Regjeringa må utnytte sin siste mulighet til å oppfylle Soria Moria-erklæringen. Strukturinnretningen på virkemidlene må styrkes for å sikre et variert landbruk over hele landet. Situasjonen i verdensøkonomien har ført til at også jordbruket i Norge står overfor en helt annen situasjon i år enn i fjor, når det gjelder muligheter for prisuttak i markedet. Representantskapet vil understreke at det vesentligste av økte inntektsmuligheter i jordbruket må komme gjennom betydelig økte budsjettoverføringer dette året. Kapital Representantskapet forutsetter at Regjeringen innlemmer jordbruket i krisepakken gjennom ekstraordinære tiltak til investeringsstøtte, driftsbygninger og grøfting. Dette vil bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er et stort investeringsbehov i næringa. Skal dette kunne realiseres er det nødvendig med en vesentlig økning av de fylkesvise BU-midlene til tradisjonelt landbruk. Disse midlene må i sin helhet gå til ordninger gjennom Innovasjon Norge. Samtidig må en videreføre satsingen på nye næringer basert på gårdens egne ressurser, og bidra til en langsiktig næringsutvikling på gårdsbruket. Miljø Representantskapet krever at det innføres tilskudd for å stimulere til mer grøfting, som et viktig bidrag til å minske klimautslipp og redusere avrenning fra jordbruket. Landbrukets miljøinnsats er betydelig, blant annet gjennom regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket. Representantskapet forutsetter at landbruksnæringen gis reell innflytelse ved utarbeiding av miljøprogrammene. Miljømål bør oppnås gjennom veiledning og økonomisk stimulans, og kun unntaksvis gjennom forskrifter og pålegg. EUs vannrammedirektiv gir økte kostnader for landbruket. Representantskapet forutsetter at merkostnadene dekkes inn gjennom andre finansieringskilder enn jordbruksavtalen. Representantskapet mener virkemidlene innenfor økologisk produksjon må innrettes slik at markedet dekkes ved innenlandsk produksjon. Velferd Velferdsordningene i landbruket har hatt en dårligere utvikling enn sosiale ordninger i resten av samfunnet. For å sikre rekruttering til landbruket må satsene i avløserordningen økes betydelig og likviditeten i ordningen forbedres. Frakttilskudd For å opprettholde en variert bruksstruktur over hele landet, er det avgjørende at en har ordninger som bidrar til å gi like leveransemuligheter for alle produsenter. Frakttilskudds-ordningene må utvikles 11

12 De enkelte produksjoner Representantskapet vil prioritere melk- og storfekjøttproduksjon ved årets forhandlinger. For å sikre at det innenlandske melkemarkedet forsynes fra norske melkeprodusenter, må tollvernet endres til prosenttoll slik WTO-avtalen åpner for. Produsenter av egg står foran store utfordringer fram mot Nye krav til dyrevelferd fører til at det må investeres i nye driftsbygninger. Dette medfører store kostnader og fare for vesentlig ubalanse i eggmarkedet før og etter Avtalepartene må finne løsninger som reduserer kostnadene for den enkelte eggprodusent og balanserer eggmarkedet. I en situasjon der det er svært vanskelig å ta ut økte kostnader i markedet er det helt avgjørende at kommende jordbruksoppgjør ikke bidrar til økte kraftfôrkostnader. Prisnedskrivingstilskuddet må styrkes, alternativt innføre andre ordninger som sikrer kvalitet, lønnsomhet og avsetning av norsk korn uten å påføre husdyrnæringa økte kostnader. Uttalelse 2: Pelsdyroppdrett Pelsdyroppdrett representerer verdifulle arbeidsplasser i distrikts-norge, og næringa gir en betydelig verdiskaping og skatteinngang i næringssvake strøk. I tillegg er pelsdyrnæringa en betydelig renovatør som bidrar til resirkulering av biprodukter fra fiskeindustrien og annen næringsmiddelproduksjon. Pelsdyrnæringa er viktig i mange regioner, og 90 prosent av oppdretterne driver næringa i kombinasjon med annen gårdsdrift. Det er lange tradisjoner for pelsdyrhold her i landet, og den kompetansen bransjen har gir skinn av ypperste kvalitet, og produseres i hus som tilfredsstiller nye krav til dyrevelferd. Norsk pels oppnår følgelig gode priser i fri konkurranse på verdensmarkedet. Så lenge det finnes et verdensmarked for pels, er det viktig at Norge opprettholder sin andel av dette markedet. Representantskapet i Norges Bondelag ser det derfor som naturlig at næringen fortsatt skal drive under de samme vilkår som annen næring i et levende landbruk Uttalelse 3: Innføring av ny markedsordning for kjøtt og egg Representantskapet i Norges Bondelag krever at jordbruket fortsatt skal kunne bruke de muligheter som ligger i markedet for økt prisuttak. Dette er avgjørende for at jordbruket skal kunne følge med i den generelle velstandsutviklingen i samfunnet mill. kroner. Foreløpige anslag viser at AMS vil ligge om lag mill. kroner over AMS-taket i Norge er derfor tvunget til å gjennomføre endringer i markedsordningene. Det er viktig at en gjennom årets jordbruksforhandlinger vedtar prinsippene for, og innføring av, en ny markedsordning for kjøtt og egg. Følgende legges til grunn for innføring av en ny markedsordning for kjøtt og egg: 1. Prinsippene for innføring av en volumbasert markedsordning gjennomføres i tråd med Representantskapets vedtak av 25. februar Jordbruksforhandlingene videreføres og det framforhandlede resultatet skal legge grunnlaget for jordbrukets inntektsutvikling. Resultatet skal fremmes i en egen proposisjon som legges fram for Stortinget. 3. Grunnlaget for gjennomføring av produksjonsregulering må forankres. 4. Fraktordningene må gjennomgås og styrkes for å sikre et variert landbruk over hele landet. Dette for å sikre en reell mottaksplikt og konkurranselikhet. 5. Produksjonene storfe, sau, gris og egg skal på varig basis, legges til den nye markedsordningen. 6. Representantskapet forutsetter at avtalepartene gjennom en framdriftsplan, avklarer overgangen til ny markedsordning for storfe, sau, gris og egg slik at de landbrukspolitiske målsettinger ivaretas i samsvar med forutsetningene. Representantskapsmøte 9. juni Representantskapet hadde møte før årsmøtet i Norges Bondelag. Representantskapet drøftet resultatet fra jordbruksforhandlingene samt innstilling til årsmøtet vedrørende årsmelding, regnskap, rammebudsjett og medlemskontingent. Representantskapets sammensetting Representantskapet er sammensatt av direkte valgte medlemmer, styret, fylkeslederne (med nestlederne som vararepresentanter) og representanter fra samarbeidende organisasjoner. I tillegg inviteres representanter fra andre samarbeidsorganisasjoner som gjester til representantskapet. Representantskapet i Norges Bondelag viser til at eksisterende WTO-avtale setter en begrensing på AMS på 12

13 Direkte valgte medlemmer til representantskapet (alle er på valg hvert år): Ordfører: Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal, v Varaordfører: Lise Kaldahl Skreddernes, Finnmark, v Varamedlemmer i nummerorden: 1. Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal, v Marta Bjørgum Meland, Hordaland, v Representanter for samarbeidende organisasjoner (varamedlem i parentes): Norges Bygdekvinnelag: Siri Bruem, v (Margunn Nedrebø, v. 2008) Norges Bygdeungdomslag: Anders Klaseie, v (Ida Marie Lundeby Grimstad, v. 2008) TINE BA: Fredmund Sandvik, v (Trond Reierstad, v. 2009) GENO: Asbjørn Helland, v (Johan Arnt Gjeten, v. 2007) Nortura: Sveinung Svebestad, v (Kari Redse Håskjold, v. 2009) Nortura: Einar Høsbjør, v (Lars Petter Bartnes, v. 2006) Norsvin: Kristin Ianssen, v (Willy Finnbakk, v. 2006) Gartnerhallen: Simon Helge Dahl, v (Kirsten Ravnsborg Justad, v. 2006) Norges Skogeierforbund: Helge Evju, v (Even Mengshoel, v. 2008) Norges Pelsdyralslag: Bertran Trane Skadsem, v (Mikal Kvaal, v. 2008) Representantskapsmøte mars

14 Norske Felleskjøp: Steinar Dvergsdal, v (Ola Rognstad, v. 2006) HOFF Norske Potetindustrier: Eilif Due, v (Magne Svenkerud, v. 2005) Landkreditt: Ole E. Jordhøy, v (Oddvar M. Nordnes, v. 1999) Norsk Sau og Geit: Ove Harald Ommundsen, v (Magnhild Nymo, v. 2007) 14

15 Styret i Norges Bondelag Styret har i 2009 hatt 10 styremøter. Arbeidsutvalg-et har hatt møte før hvert styremøte samt ett møte i tillegg. Sakene som er behandlet i arbeidsutvalget og styret er omtalt under de ulike kapitlene i årsmeldinga. Styrets sammensetting etter årsmøtet 2009: Nils T. Bjørke*, Hordaland, v. leder 2009 (2. nestleiar 2008, styremedlem 2006, fylkesleder 2000) Berit Hundåla*, Nordland, v. 1.nestleder 2009 (styremedlem 2007, 1. vara 2006) Brita Skallerud*, Akershus v. 2. nestleder 2009 (fylkesleder 2002) Einar Frogner, Hedmakr, v 2009 (fylkesleder 2001) Hedmark, v (fylkesleder 2001) Svein Guldal*, Buskerud, v (vara 2003, fylkesleder 1998) Clara A. Hveem, Hordaland, v (1. vara 2008) Jens Edvard Kase*, Østfold, v (2. vara 2006) Even Mengshoel*, Hedmark, Norges Skogeierforbund, v Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane, Tine, v Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, Nortura, v Kathrine Kleveland, Vestfold, NBK, v Nils Håvar Øyås, Sør-Trøndelag, NBU, v Varamedlemmer til styret, i nummerorden: Lisbeth Norbye*, Sør-Trøndelag, v. 1. vara 2009 (2. vara 2008) Synne Vahl Rogn*, Telemark, v. 2. vara 2009 (3. vara 2008) Willy Finnbakk*, Rogaland v. 3. vara 2009 * = på valg i Arbeidsutvalget har bestått av: Nils T. Bjørke, Berit Hundåla, Brita Skallerud og Einar Frogner. Nils T. Bjørke Berit Hundåla Brita Skallerud Einar Frogner Svein Guldal Clara A. Hveem Jens Edvard Kase Even Mengshoel Ingunn Sognnes Lars Petter Bartnes Kathrine Kleveland Nils Håvar Øyås Odd Christian Stenerud Lisbeth Norbye 15

16 Styrene i fylkesbondelagene Østfold Bondelag Bjørn Gimming, leder, v Martha Irene Mjølnerød, nestleder, v Ole Johannes Egeland, styremedlem Rolf Øyvind Thune, styremedlem Ellen M. Skauen Ruud, styremedlem Solveig Homstvedt, NBK Inger Helene Kristiansen, NBU Richard Trevor, første vara Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnes, leder, v Kari E. Wetlesen, nestleder, v Halvor Sjuve, styremedlem Einar Korvald, styremedlem Jon Arild Huseby, styremedlem Guri Hafsten Aalerud, NBK Lars Halvor Stokstad, NBU Trond Oscar Svae, første vara Odd-Einar Hjortnes tok over som fylkesleder etter at Brita Skallerud ble valgt til styret i Norges Bondelag. Hedmark Bondelag Vidar Julien, leder, v Håkon Erik Vold, nestleder, v Inger Amb, styremedlem Embert Rønning, styremedlem Karstein Bergset, styremedlem Sigrid Holmen, NBK Kjerstin G. Lundgård, NBU Einar Myki, første vara Vidar Julien tok over som fylkesleder etter at Einar Frogner ble valgt til styret i Norges Bondelag. Oppland Bondelag Trond Ellingsbø, leder, v Mari Sangnæs, nestleder, v Oddleiv Juvkam, styremedlem Thor Johannes Rogneby, styremedlem Hanne Bergesen, styremedlem Tone Rui, NBK Amund Jostad, NBU Sissel Aandstad Lerud, første vara Buskerud Bondelag Erik Hørlück Berg, leder, v Torunn Hovde, nestleder, v Gunnar Lirhus, styremedlem Trygve Drag, styremedlem Tor-Olav Røisgaard, styremedlem Hanne Strøm, NBK Ole Olsen Ringerud, NBU Rune Sandsether, første vara Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp, leder, v Elin Lohne Røed, nestleder, v Cathrine Stavnum, styremedlem Paul Edvard Vittersø, styremedlem Thorleif Müller, styremedlem Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, NBK Anders Haraldstad, NBU Harald Lie, første vara Telemark Bondelag Kjell Sølverød, leder, v Tone Edland, nestleder, v Olav S. Nordbø, styremedlem Synne Vahl Rogn, styremedlem Jon O. Midtbø, styremedlem Borghild Hardang-Hanto, NBK Tove B.B. Hoppestad, første vara Aust-Agder Bondelag Åse Ingebjørg Homme, leder, v Kristen Udjus, nestleder, v Ole Didrik Steensohn, styremedlem Nils Olsbu, styremedlem Erik Fløystad, styremedlem Liv B. Fossing, NBK Kari Hagelia Olstad, første vara Vest-Agder Bondelag Birte Usland, leder, v Audun Meland, nestleder, v Terje Haraldstad, styremedlem Gunn Siri Ousdal, styremedlem Birger Reve, styremedlem Anne-Lill Roland, NBK Brit Mjåland, første vara Rogaland Bondelag Arna Høyland, leder, v Arnstein Gilje, nestleder, v Per Inge Egeland, styremedlem Ole Johan Vierdal, styremedlem Stein Pettersen, styremedlem Margunn Nedrebø, NBK Rune Lode, NBU Ingar Naustvik, første vara 16

17 Hordaland Bondelag Marta Bjørgum Meland, leder, v Lars Istad, nestleder, v Clara A. Hveem, styremedlem Turid B. Njåstad, styremedlem Lillian Hovstad, styremedlem Liv Spilde, NBK Ingrid Tennebekk Bjørke, NBU Jostein Ljones, første vara Sogn og Fjordane Bondelag Per L. Hilleren, leder, v Jon O. Nummedal, nestleder, v Brit Brækhus, styremedlem Elin Haugen, styremedlem Anne-Berit Espeseth, styremedlem Nils Magne Gjengedal, første vara Møre og Romsdal Bondelag Arne Magnus Aasen, leder, v Inge Martin Karlsvik, nestleder, v Anne Katrine Jensen, styremedlem Birgit Oline Kjerstad, styremedlem Per Kristian Gjerde, styremedlem Solveig Linge Stakkestad, NBK Kari Haugen, NBU Hans Frafjord, første vara Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo, leder, v Ola Denstad, nestleder, v Nina Vangen Ranøien, styremedlem Magnar Skjerve, styremedlem Laila Iren Veie, styremedlem Turid Kristin Elshaug Simundset, NBK Hanne Bjørkli, NBU Kolbjørn Frøseth, første vara Nord-Trøndelag Bondelag Jon Trøite, leder, v Johan Arnt Hernes, nestleder, v Helga Stavrum Opheim, styremedlem Anne Berit Skjerve Sæther, styremedlem Trine Hasvang Vaag, styremedlem Sigrid Elin Klefsaas, NBK Tor Odin Ekle, NBU Anders Røflo, første vara Nordland Bondelag Wenche Irene Kristiansen, leder, v Bernt Skarstad, nestleder, v Kåre Holand, styremedlem Eldar Reinfjord, styremedlem Tove Helene Mosti Berg, styremedlem Jorunn Sommerseth, NBK Ingvar Ramsvik, første vara Troms Bondelag Asgeir Slåttnes, leder, v Svein Olav Thomassen, nestleder, v Bjarne Leonhardsen, styremedlem Jorun Bekkvik Nordahl, styremedlem Ranveig Johansen, styremedlem Jorunn Sande Karlsen, NBK Daniel Arne Hansen, første vara Aksjon i Møre og Romsdal Finnmark Bondelag Fred Johnsen, leder, v Lise Kaldahl Skreddernes, nestleder, v Jørn Sandberg, styremedlem Rakel Løkke, styremedlem Ståle Johan Karlsen, styremedlem Laila Kristin Hagalid Berntsen Robert Pedersen, første vara 17

18 Faste utvalg Norges Bondelag har tre faste utvalg, oppnevnt av styret. Grøntutvalget Medlemmer: Marta Bjørum Meland (leder), Ståle Runestad, Kåre Holand, Jens Edvard Kase, Bente Stensland, Aud Mari Folden, Thor Johannes Rogneby, Arvid Laksesvela (konsultativt medlem Grøntprodusentenes Samarbeidsråd), Per Magnus Berdal (konsultativt medlem Norsk Gartnerforbund). Grøntutvalget hadde 3 møter i Plantevernmiddelsituasjonen var også dette året et viktig tema, som også ble tatt opp i arbeidsgruppa for plantevernrelaterte spørsmål i et møte der også LMD, Mattilsynet, Bioforsk og NLR deltok. Saken var også tema under kontaktmøte mellom ledelsen i NGF og NB. Av andre saker i grøntutvalget kan nevnes forenkling av erstatningsordninga for klimabetinget avlingsskade, nytt forvaltningsregime for hvit og gul potetcystenematode og ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og implementering av EUs vanndirektiv. De to sistnevnte saker ble tatt felles med kornutvalget og miljø- og kvalitetsutvalget. Grøntutvalget ga egen uttale til jordbruksforhandlingene. Leder av Grøntutvalget til NGF ble gjennom et styrevedtak tatt opp som konsultativt medlem i Grøntutvalget til NB. Dette under forutsetning av at leder i Grøntutvalget til NB blir tatt opp som konsultativt medlem i Grøntutvalget til NGF. En gjensidig representasjon er i følge vedtaket en naturlig oppfølging av samarbeidsavtalen mellom NB og NGF. Miljø- og kvalitetsutvalget Medlemmer: Bjørn Gimming (leder), Clara A. Hveem, Bjørn Mathisen, Åse Ingebjørg Homme, Jan Stabbetorp, Helga Stavrum Opheim, Ola Andreas Byrkjedal. Miljø- og kvalitetsutvalget har hatt to fysiske møter og to telefonmøter i I januar ble det avholdt et felles møte for kornutvalget, grøntutvalget og miljø- og kvalitetsutvalget. Tema for fellesmøtet var ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann i Norge. I en felles uttalelse fra de tre utvalgene ble Norges Bondelag sentralt oppfordret til å ta tak i prosessen med gjennomføring av vannrammedirektivet og avklare juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser for landbruket. Andre saker utvalget har behandlet i 2009 er Norges Bondelags prinsipprogram og innspill til jordbruksforhandlingene. I sin uttalelse til prinsipprogrammet var utvalget spesielt opptatt av vannforvaltning, forskning og utdanning innen landbruksområdet samt jordvern. Innspillet til jordbruksforhandlingene omhandlet tiltak som stimulerer til økt økologisk produksjon med vekt på prisnedskriving på korn og tiltak som senker kraftfôrprisen, styrking av velferdsordningene, tiltak som bidrar til miljøvennlig arealbruk og beiting, avklaring i forhold til bruk av landbrukspolitiske virkemidler til gjennomføring av EUs vannrammedirektiv, behov for friske midler til regionale miljøprogram og økt innsats på forskning og utvikling. Kornutvalget Medlemmer: Svein Stubberud (leder), Marie Rathe, Arnstein Gilje, Toril Kure, Einar Frogner, Anne Kristin Syverstad (konsultativt medlem Norske Felleskjøp), Tommy Nielsen (konsultativt medlem Norkorn). Kornutvalget har hatt 3 ordinære møter i 2009, samt en fagtur til Bioforsk Apelsvoll. I tillegg deltok utvalget på Norges Bondelag/Fellskjøpets kornkonferanse. Utvalget har avgitt innspill til jordbruksforhandlingene, handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og vannrammedirektivet. I tillegg har utvalget diskutert kvaliteten på norsk korn. Utvalgsleder har deltatt på flere møter om dette tema. 18

19 Planer for arbeidet den ene sida om mange tilføyelser og presiseringer, og på den andre sida mener mange at programmet er for langt og detaljert. Mange fylker signaliserte behov for en fullstendig revisjon forut for neste programperiode, og kommer i den sammenheng inn på flere strukturelle grep som kan gjøre programmet bedre. Årsmøtebehandling Årsmøtet var utvidet med en halv dag for å få nok tid til behandlinga, og det ble en brei og grundig debatt om mange problemstillinger. En egen redaksjonskomité ledet av Nils T. Bjørke behandlet en lang rekke endringsforslag fra årsmøtedeltakerne. Programmet for foreligger på begge målføre, og er sendt bredt ut i organisasjonen. Internett er en sjølsagt kanal for dette programmet. Prinsipprogrammet er grunnlaget for flere plandokumenter i organisasjonen, og har disse hovedkapitler: Prinsipprogram Prinsipprogrammet trekker opp de politiske og organisatoriske hovedlinjene for organisasjonen på et 4-årig perspektiv. Mange politiske spørsmål kommer opp mellom hver revisjon, slik at organisasjonen gjennom f.eks styre- og årsmøtevedtak justerer kurs, eller presiserer standpunkt i mange saker. En næringspolitisk samlende og offensiv organisasjon Næringspolitikk - Norsk landbruk i internasjonal sammenheng - Inntekt og skatt - Matforsyning og matmarked - Verdiskaping næringsutvikling - Eiendomsrett og ressursforvaltning - Kvalitetsproduksjon Kommunikasjon - Media - Politisk påvirkning og alliansebygging - Utadrettet aktivitet og holdningsskapende arbeid Organisasjon - Aktiv organisasjon - Medlemstilbud - Ansatte - administrasjon Høring Sekretariatet hadde utarbeidet høringsutkast, som ble sendt ut uten styrebehandling på forhånd til fylkesog lokallag, faste utvalg og ansattes fagforeninger. Erfaringene viser at det er hovedsklig fylkeslagene som engasjerer seg i høringsprosessen, og 16 fylkeslag sendte inn egne uttalelser. Miljø- og kvalitetsutvalget kom med egen uttalelse, samt en av de ansattes fagforeninger. Få lokallag og enkeltmedlemmer engasjerer seg, til tross for mulighet for innspill via Norges Bondelags nettsider. Høringssvarene fra fylkene ber på 19

20 Prioriterte saker Styret i Norges Bondelag vedtok i september følgende prioriterte saksfelt for arbeidsåret : Næringspolitikk Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig mellom jordbruket og andre grupper Mulighetene i tollvernet må utnyttes, innfrakt ordninger må forbedres og matkontrollavgiftene må reduseres Øke avskrivningssatsen for driftsbygninger, redusere skattlegging av inntekt som reinvesteres i næringen og redusere formues skatten på næringsformue Være pådriver i arbeidet med å utvikle ny lønnsom næringsvirksomhet med basis i gårdens samlede ressurser Sikre en levedyktig beitenæring over hele landet med minimale tap til rovvilt Med bakgrunn i klimasatsinga, utvikle løs ninger og rammebetingelser for biogassog biobrenselanlegg som gir lønnsomhet for bonden Etablere nytt solidaritetsprosjekt med bønder i sør. Kommunikasjon Sette fokus på landbrukets positive bidrag til storsamfunnet gjennom produksjonen av mat, landskap og andre fellesgoder, bl.a gjennom å fremme Kjærlighet til norsk mat som en viktig del av kommunikasjonsarbeidet Sikre at landbrukets interesser blir ivaretatt i regjeringens arbeid. Gjøre de nye stortings representantene fra alle partier godt kjent med Norges Bondelags politikk. Organisasjon Gjennomgående planer og tiltak for politisk og opinionsmessig påvirkning før jordbruksforhandlingene, med tilhørende aksjonsberedskap Utarbeide og iverksette opplegg for vitalise ring av lokallagene Øke medlemstallet til innen 1. juni 2010, med fokus på aktive bønder og nye land bruksbaserte næringer. Mer om grunnlaget for prioriteringene finnes i NBinformasjon nr og på bondelaget.no. 20

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 09.01.2013 12/01402-2 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 Veien til 9.september 2013 i Norges Bondelag Engasjement og målrettet arbeid i alle lag av organisasjonen!

Detaljer

En framtidsretta jordbruksproduksjon

En framtidsretta jordbruksproduksjon 1 av 5 Uttalelse fra Norges Bondelags representantskap, 11. januar 2017 En framtidsretta jordbruksproduksjon Norsk landbruk i framtida Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle. Et aktivt landbruk gir vakre

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 31.05.2012 Vår dato: 01.06.2012 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord:

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Melkeproduksjonen i landsdelen er inne i en skjebnetid. Vi ser at melkeproduksjonen spesielt i Troms står i fare for å bli sterkt redusert

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GARANTIUTVALGET 3 2. ARBEIDSUTVALGET 4 3. SAMARBEIDSUTVALGET 4 4. OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN I 2005 5

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/188 28.02.2013 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter Slik blir jeg bedre Om å sette seg konkrete mål og oppnå dem - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter flere hoder tenker

Detaljer

Økt matproduksjon på norske ressurser

Økt matproduksjon på norske ressurser Økt matproduksjon på norske ressurser Kan landbruket samles om en felles grønn visjon for næringa hvor hovedmålet er å holde hele jordbruksarealet i drift? Per Skorge Hvordan ser verden ut om 20 år? Klimautfordringer

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Nytt politisk landskap

Nytt politisk landskap Nytt politisk landskap Skog og Landskap - Landskapsovervåking Lillestrøm onsdag 27. november 2013 Finn Erlend Ødegård - seniorrådgiver 1 Mindretallsregjering Samarbeidsavtalen hvor viktig vil den bli?

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Lover for Norges Bondelag 2014

Lover for Norges Bondelag 2014 Lover for Norges Bondelag 2014 Vedtatt 1896 med senere revisjoner. Siste endring vedtatt av årsmøtet 2014. Innhold KAP. I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM NORGES BONDELAG 2 1. Formål 2 2. Virkemidler og arbeidsformer

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i 2006...

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)?

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)? Norges Bondelag notat Vår dato Revisjon Vår referanse 18.08.2015 15-695 Utarbeidet av Eli Reistad Til Kopi til Markedsbalanseringsutvalget - høringsnotat 1. Bakgrunn, frister og framdrift Et utvalg oppnevnt

Detaljer

NYHETSBREV FRA NORGES PELSDYRALSLAG MAI 2014. Hva skjer med pelsdyrnæringen?

NYHETSBREV FRA NORGES PELSDYRALSLAG MAI 2014. Hva skjer med pelsdyrnæringen? NYHETSBREV FRA NORGES PELSDYRALSLAG MAI 2014 Hva skjer med pelsdyrnæringen? JORDBRUKS- FORHANDLINGENE Brudd i jordbruksforhandlingene og et høyt spenningsnivå i norsk landbruk om dagen er spennende også

Detaljer

Fylkestinget vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2013:

Fylkestinget vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2013: Komite for samferdsel Sak 020/13 Høring - innspill til jordbruksforhandlinger 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende innspill til arbeidet med jordbruksoppgjøret 2013: 1.

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 6 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Brita Buan 74 13 50 81 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene 2014 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen

Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen Jordbruksforhandlingene 2016/2017 og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen FORSLAG TIL TILTAK FRA TYR AMMEKUA SIN ROLLE I NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON -fra avl til biff- Produksjon av kvalitet på norske

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Verdikjeden korn og kraftfor Kristen Bartnes, direktør Landbruk, Felleskjøpet Agri SA Kornkonferansen 26.01.2015 År 1990 Årsaker Svekket lønnsomhet Nedbygging av dyrket mark

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide?

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Resultater fra spørreundersøkelsen Politikkseminar 1. september 2016 Eivinn Fjellhammer Mot 2024 og 2034 I 2003 besluttet Stortinget å innføre «Løsdrift for alt

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser?

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Åpningsseminar til Norsk genressurssenter på Hamar 28.-29. november. Johan Sandberg Fylkesmannen i

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Navn: Anders Eggen Kommune: Melhus Fylke: Sør-Trøndelag Telefon: 906 03 562 Epost: anders.eggen@nlr.no Navn: Anders Lerberg Kopstad Produksjon: Reint, grasfora lammekjøtt

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Saknr ch,/^o/d% Dok.nr. /.2.5 JAN. 2011 Arkivnr. ijlo Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201100069 Dato 20.1.2011

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk

Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk Arktisk landbruk i norsk landbrukspolitikk Departementsråd Leif Forsell 26. nov. 2012 2 Bakteppe Befolkningsvekst globalt, fra 7 milliarder til om lag 9 milliarder i 2050 Brutto forbruk av kalorier vil

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet. Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2017 1 av 8 Saksframlegg Arkivsaksnr : 16/00283-2

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer