ISSN Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk"

Transkript

1 Årsmelding 2009

2 ISSN Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2

3 3

4 4

5 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet Styret i Norges Bondelag Styrene i fylkesbondelagene Faste utvalg Planer for arbeidet Prinsipprogram Prioriterte saker Næringspolitikk Internasjonale forhold Jordbruksforhandlingene Saker under jordbruksavtalen Verdiskaping og næringsutvikling Natur- og ressursforvaltning Lovsaker Skattepolitiske tema Kvalitetsproduksjon Utadrettet aktivitet og kommunikasjon Landbruk på dagsorden Bondelaget.no og mediekontakt Åpen Gård Den grønne skolen Agroteknikk Andre tiltak Organisasjon Fylkeslag i Norges Bondelag Lederkonferansen Arbeid i lokallag Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Medlemskontingent og verving Individuelle medlemsfordeler Medlemstilbud og service innen jus og regnskap Administrasjon Fellestjenester Personalarbeid Ansatte Ansatte ved hovudkontoret Ansatte på fylkeskontorene Samarbeid og representasjon Konsernregnskap Resultatregnskap Kontantstrømoppstilling Styrets årsberetning Revisjonsberetning for

6 Medlemmer For sjuende året på rad har Norges Bondelag hatt medlemsvekst. Ved utgangen av 2009 hadde Norges Bondelag medlemmer. Totalt fikk vi nye medlemmer dette året. Nettovekst var på 53 medlemmer i Medlemstall NB per Medlemstall i Norges Bondelag tall per Bruksutvikling i Norges Bondelag I perioden ble det færre aktive bønder i Norge. I samme periode økte medlemstallet i Norges Bondelag med over medlemmer. Antall bruksmedlemmer i Norges Bondelag er imidlertid svakt avtagende Medlemsutvikling og utvikling antall bruk Norge Søkere om produkjonstilskudd Medlemmer i Norges Bondelag Bruk i Norges Bondelag Antall søkere av produksjonstilskudd, medlemmer i Norges Bondelag og bruksmedlemmer i Norges Bondelag

7 Kjønn og alder Ved utgangen av 2009 var det registrert kvinnelige medlemmer i Norges Bondelag. Dette utgjorde 27,4 % av hele medlemsmassen. Kvinneandelen er økende medlemmer, eller 13,8 % av medlemsmassen, var 35 år eller yngre medlemmer, eller 15,1 % av medlemsmassen, var 67 år eller eldre. Medlemsutvikling i fylkesbondelagene Medlemsutvikling i fylkeslagene Antall og prosentvis, tall per

8 Æresmedlemmer Æresmedlemmer av Norges Bondelag blir utnevnt av årsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra styret. Norges Bondelag har nå fire æresmedlemmer. Kåre Syrstad ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i Drammen i Syrstad var formann i Meldal Bondelag i I Sør-Trøndelag Bondelag var han styremedlem i perioden , nestformann og formann i perioden I var Syrstad første varamedlem til styret i Norges Bondelag, og fast styremedlem i perioden Syrstad var formann i Norges Bondelag fra 1987 til Nils Valla ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet på Hafjell i Oppland i Valla var formann i Nordland Bondelag fra 1976 til 1979, styremedlem i Norges Bondelag fra 1976, første nestformann fra 1979 og formann fra 1980 til Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet på Hafjell i Oppland i Kjørven ble ansatt som fylkessekretær i Oppland Bondelag i 1954, og kom til sekretariatet i Oslo i Kjørven var i ulike stillinger helt fram til han gikk av med pensjon i 1993; etter sammenhengende å ha vært ansatt i 39 år. Han var assisterende og stedfortredende generalsekretær fra 1987 til Harald Milli ble utnevnt som æresmedlem på årsmøtet i Bodø Milli ble ansatt i Norges Bondelag i Han hadde en rekke stillinger i sekretariatet før han i 1995 ble generalsekretær, Milli var generalsekretær i 14 år fram til han gikk av med pensjon høsten Det utnevnes også æresmedlemmer i fylkes- og lokallag. Ved årsskiftet var det 26 æresmedlemmer i fylkesbondelag og 52 æresmedlemmer i lokallag. Harald Milli mottar æresdiplom og medalje av ordfører Odd Christian Stenerud 8

9 Tillitsvalgte Årsmøtet Årsmøtet i Norges Bondelag 2009 ble holdt på Radisson SAS Hotell i Bodø juni. Representantskapet møttes tirsdag 9. juni. Det var 170 stemmeberettigede på årsmøtet, av disse var 70 kvinner (41 %). Representantene hadde en gjennomsnittsalder på 45 år. I tillegg til de stemmeberettigede deltok æresmedlemmer, gjester, presse og ansatte på årsmøtet. Uttalelser fra årsmøtet Årsmøtet vedtok tre uttalelser: Uttalelse 1: Levedyktig landbruk over hele landet 10 krav fra Norges Bondelag for Stortingsperioden Vi er stolte av å produsere trygg mat, et velpleid kulturlandskap og levende bygdesamfunn over hele landet. Arbeidsplasser innen foredlingsindustri, bygdenæringer og reiseliv er helt avhengig av et levedyktig og mangfoldig landbruk. Markedskreftene har vist at de alene ikke kan sikre samfunnet disse godene. Det trengs politisk styring. Årsmøtet i Norges Bondelag stiller følgende krav til Storting og en kommende regjering neste 4 år: 1. Gi klare forpliktelser som sikrer jordbruket økte reelle inntektsmuligheter. Sørg for rammebetingelser som gjør oss i stand til å redusere den krone messige inntektsavstanden til andre grupper vesentlig. Viderefør forhandlingsinstituttet. 2. Skaff landbruket nødvendig handlingsrom i en eventuell ny WTO-avtale. Utnytt rommet og før en landbrukspolitikk som sikrer et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. En videre- føring av dagens avtale er bedre enn en ny dårlig avtale. 3. Stimuler til næringsutvikling basert på landbrukets ressurser. Norge trenger levedyktige lokalsamfunn. 4. Styrk finansieringsordningene for å sikre landbruket tilgang på kapital til næringsutvikling og fornying av driftsapparatet på det enkelte bruk. 5. Verdsett samvirke som en demokratisk og framtidsrettet organisasjonsform i næringslivet. Landbrukssamvirket spiller en avgjørende rolle for gjennomføringen av landbrukspolitikken til beste for forbrukere og bønder. 6. Gi grunneiere reelle muligheter til å utnytte ressursene i inn- og utmark som grunnlag for verdiskaping, sysselsetting og bosetting. Dette må ligge til grunn som forutsetninger for utøvelsen av rovdyr- og vernepolitikken. 7. Styrk jordvernet gjennom handling og ikke bare i ord. Innfør bindende nasjonale retningslinjer for å utøve et strengt vern av dyrka og dyrkbar mark. 8. Ta klimautfordringene på alvor. Landbruket er en del av løsningen. Still kapital til rådighet for forskning og investering i fornybar energi, biogass anlegg og produksjon av biodrivstoff. 9. Respekter EU-motstanden i folket og folkets Nei i Frem ikke søknad om norsk EU-medlemskap. 10. Legg til rette for økt matproduksjon til egen befolkning. Styrk fraktordningene og sikre makedordningene som grunnlag for et aktivt land bruk over hele landet. Innfri disse kravene og det vil skapes attraktive arbeidsplasser som sikrer framtidig rekruttering til vårt viktige bondeyrke. Lytt godt til alle bønder som tar kontakt med deg. Utfordre oss. Lykke til som folkevalgt! 9

10 Uttalelse 2: Bønder: Slutt opp om landbrukssamvirket! Landbrukssamvirket er bondens forlengede arm inn i matvaremarkedene. De spiller en avgjørende rolle for stabilitet, sikkerhet og gir et langsiktig økonomisk fundament for norske matprodusenter. Nåværende situasjon viser at samvirket står overfor store utfordringer. Nå må vi bønder tenke og handle langsiktig. Fristende kortsiktige økonomiske gevinster, må ikke overfokuseres. Årsmøtet i Norges Bondelag oppfordrer alle norske bønder om å støtte aktivt opp om samvirkeorganisasjonene sine og sikre tilstrekkelig oppslutning. Uttalelse 3: Respekter jordvernet Årsmøtet i Norges Bondelag samlet i Bodø konstaterer at store, sammenhengende bynære jordbruksarealer er under sterkt press over hele landet. Omdisponeringer av denne type areal er helt uakseptabel og i strid med nasjonal politikk. Den nylig framlagte klimameldingen sier at matproduksjonen må styrkes. Det gjør en ikke ved å bygge ned den beste matjorda. Årsmøtet oppfordrer Bodø kommune og Fylkestinget i Nordland til å si NEI til utbygging av Rønvikjordene! Antall representanter fra fylkeslagene 2009 Østfold: 8 representanter Akershus: 8 representanter Hedmark: 9 representanter Oppland: 10 representanter Buskerud: 7 representanter Vestfold: 6 representanter Telemark: 3 representanter Aust-Agder: 3 representanter Vest-Agder: 3 representanter Rogaland: 11 representanter Hordaland: 6 representanter Sogn og Fjordane: 7 representanter Møre og Romsdal: 6 representanter Sør-Trøndelag: 8 representanter Nord-Trøndelag: 9 representanter Nordland: 6 representanter Troms: 3 representanter Finnmark: 3 representanter Årsmøtets sammensetting Årsmøtet i Norges Bondelag er sammensatt slik: Representanter valgt på årsmøtene i fylkeslagene med en representant for hvert påbegynt 600 med lemmer (hvert fylkeslag har minst tre representan ter). Hvert fylkeslag velger tilsvarende tall varare presentanter i nummerorden. Fire representanter fra Norges Bygdekvinnelag, med tre vararepresentanter i nummerorden. Fire representanter fra Norges Bygdeungdomslag, med tre vararepresentanter i nummerorden. Medlemmene av representantskapet (direkte valgte, styret, fylkeslederne, representanter fra samarbeidende organisasjoner). Representanter i årsmøtet 2009 Valgte fra fylkeslagene: 116 representanter Fra Norges Bygdekvinnelag: 4 representanter Fra Norges Bygdeungdomslag: 4 representanter Representantskapet i Norges Bondelag: 46 representanter Pål Haugstad holder leders tale I alt: 170 representanter i årsmøtet

11 Representantskapet Representantskapet har hatt tre møter i Ekstraordinært representantskapsmøte 25. februar Det var ekstraordinært representantskapsmøte i forbindelse med endring av markedsordningene for kjøtt og egg. For mer om saken se kapittel Næringspolitikk. Representantskapsmøte 26. og 27. mars Representantskapet hadde møte i forkant av jordbruksforhandlingene. Tre uttalelser ble vedtatt på dette representantskapsmøtet: Uttalelse 1: Investér i norsk matproduksjon! Norske bønder har verdens viktigste jobb; produsere mat. Matproduksjon i Norge er bærekraftig. Bare tre prosent av Norge er matjord. Matproduksjon i innmark og utmark er å sette naturen i arbeid, å produsere og levere fornybare ressurser. Denne formen for bærekraftig produksjon er særlig viktig i ei tid preget av klimaproblematikk og finansiell uro, der mange andre verdier synes å være ustabil og kortsiktig. Jordbruket er en stabil næring i en ellers turbulent tid. Bønder i Norge vil også vise solidaritet med bønder i andre land og i et felles løft bidra til utvikling av jordbruket i sør. Inntekt Bonden har et berettiga krav på et betydelig inntektsløft for å nærme seg andre grupper i samfunnet. Regjeringa må utnytte sin siste mulighet til å oppfylle Soria Moria-erklæringen. Strukturinnretningen på virkemidlene må styrkes for å sikre et variert landbruk over hele landet. Situasjonen i verdensøkonomien har ført til at også jordbruket i Norge står overfor en helt annen situasjon i år enn i fjor, når det gjelder muligheter for prisuttak i markedet. Representantskapet vil understreke at det vesentligste av økte inntektsmuligheter i jordbruket må komme gjennom betydelig økte budsjettoverføringer dette året. Kapital Representantskapet forutsetter at Regjeringen innlemmer jordbruket i krisepakken gjennom ekstraordinære tiltak til investeringsstøtte, driftsbygninger og grøfting. Dette vil bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er et stort investeringsbehov i næringa. Skal dette kunne realiseres er det nødvendig med en vesentlig økning av de fylkesvise BU-midlene til tradisjonelt landbruk. Disse midlene må i sin helhet gå til ordninger gjennom Innovasjon Norge. Samtidig må en videreføre satsingen på nye næringer basert på gårdens egne ressurser, og bidra til en langsiktig næringsutvikling på gårdsbruket. Miljø Representantskapet krever at det innføres tilskudd for å stimulere til mer grøfting, som et viktig bidrag til å minske klimautslipp og redusere avrenning fra jordbruket. Landbrukets miljøinnsats er betydelig, blant annet gjennom regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket. Representantskapet forutsetter at landbruksnæringen gis reell innflytelse ved utarbeiding av miljøprogrammene. Miljømål bør oppnås gjennom veiledning og økonomisk stimulans, og kun unntaksvis gjennom forskrifter og pålegg. EUs vannrammedirektiv gir økte kostnader for landbruket. Representantskapet forutsetter at merkostnadene dekkes inn gjennom andre finansieringskilder enn jordbruksavtalen. Representantskapet mener virkemidlene innenfor økologisk produksjon må innrettes slik at markedet dekkes ved innenlandsk produksjon. Velferd Velferdsordningene i landbruket har hatt en dårligere utvikling enn sosiale ordninger i resten av samfunnet. For å sikre rekruttering til landbruket må satsene i avløserordningen økes betydelig og likviditeten i ordningen forbedres. Frakttilskudd For å opprettholde en variert bruksstruktur over hele landet, er det avgjørende at en har ordninger som bidrar til å gi like leveransemuligheter for alle produsenter. Frakttilskudds-ordningene må utvikles 11

12 De enkelte produksjoner Representantskapet vil prioritere melk- og storfekjøttproduksjon ved årets forhandlinger. For å sikre at det innenlandske melkemarkedet forsynes fra norske melkeprodusenter, må tollvernet endres til prosenttoll slik WTO-avtalen åpner for. Produsenter av egg står foran store utfordringer fram mot Nye krav til dyrevelferd fører til at det må investeres i nye driftsbygninger. Dette medfører store kostnader og fare for vesentlig ubalanse i eggmarkedet før og etter Avtalepartene må finne løsninger som reduserer kostnadene for den enkelte eggprodusent og balanserer eggmarkedet. I en situasjon der det er svært vanskelig å ta ut økte kostnader i markedet er det helt avgjørende at kommende jordbruksoppgjør ikke bidrar til økte kraftfôrkostnader. Prisnedskrivingstilskuddet må styrkes, alternativt innføre andre ordninger som sikrer kvalitet, lønnsomhet og avsetning av norsk korn uten å påføre husdyrnæringa økte kostnader. Uttalelse 2: Pelsdyroppdrett Pelsdyroppdrett representerer verdifulle arbeidsplasser i distrikts-norge, og næringa gir en betydelig verdiskaping og skatteinngang i næringssvake strøk. I tillegg er pelsdyrnæringa en betydelig renovatør som bidrar til resirkulering av biprodukter fra fiskeindustrien og annen næringsmiddelproduksjon. Pelsdyrnæringa er viktig i mange regioner, og 90 prosent av oppdretterne driver næringa i kombinasjon med annen gårdsdrift. Det er lange tradisjoner for pelsdyrhold her i landet, og den kompetansen bransjen har gir skinn av ypperste kvalitet, og produseres i hus som tilfredsstiller nye krav til dyrevelferd. Norsk pels oppnår følgelig gode priser i fri konkurranse på verdensmarkedet. Så lenge det finnes et verdensmarked for pels, er det viktig at Norge opprettholder sin andel av dette markedet. Representantskapet i Norges Bondelag ser det derfor som naturlig at næringen fortsatt skal drive under de samme vilkår som annen næring i et levende landbruk Uttalelse 3: Innføring av ny markedsordning for kjøtt og egg Representantskapet i Norges Bondelag krever at jordbruket fortsatt skal kunne bruke de muligheter som ligger i markedet for økt prisuttak. Dette er avgjørende for at jordbruket skal kunne følge med i den generelle velstandsutviklingen i samfunnet mill. kroner. Foreløpige anslag viser at AMS vil ligge om lag mill. kroner over AMS-taket i Norge er derfor tvunget til å gjennomføre endringer i markedsordningene. Det er viktig at en gjennom årets jordbruksforhandlinger vedtar prinsippene for, og innføring av, en ny markedsordning for kjøtt og egg. Følgende legges til grunn for innføring av en ny markedsordning for kjøtt og egg: 1. Prinsippene for innføring av en volumbasert markedsordning gjennomføres i tråd med Representantskapets vedtak av 25. februar Jordbruksforhandlingene videreføres og det framforhandlede resultatet skal legge grunnlaget for jordbrukets inntektsutvikling. Resultatet skal fremmes i en egen proposisjon som legges fram for Stortinget. 3. Grunnlaget for gjennomføring av produksjonsregulering må forankres. 4. Fraktordningene må gjennomgås og styrkes for å sikre et variert landbruk over hele landet. Dette for å sikre en reell mottaksplikt og konkurranselikhet. 5. Produksjonene storfe, sau, gris og egg skal på varig basis, legges til den nye markedsordningen. 6. Representantskapet forutsetter at avtalepartene gjennom en framdriftsplan, avklarer overgangen til ny markedsordning for storfe, sau, gris og egg slik at de landbrukspolitiske målsettinger ivaretas i samsvar med forutsetningene. Representantskapsmøte 9. juni Representantskapet hadde møte før årsmøtet i Norges Bondelag. Representantskapet drøftet resultatet fra jordbruksforhandlingene samt innstilling til årsmøtet vedrørende årsmelding, regnskap, rammebudsjett og medlemskontingent. Representantskapets sammensetting Representantskapet er sammensatt av direkte valgte medlemmer, styret, fylkeslederne (med nestlederne som vararepresentanter) og representanter fra samarbeidende organisasjoner. I tillegg inviteres representanter fra andre samarbeidsorganisasjoner som gjester til representantskapet. Representantskapet i Norges Bondelag viser til at eksisterende WTO-avtale setter en begrensing på AMS på 12

13 Direkte valgte medlemmer til representantskapet (alle er på valg hvert år): Ordfører: Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal, v Varaordfører: Lise Kaldahl Skreddernes, Finnmark, v Varamedlemmer i nummerorden: 1. Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal, v Marta Bjørgum Meland, Hordaland, v Representanter for samarbeidende organisasjoner (varamedlem i parentes): Norges Bygdekvinnelag: Siri Bruem, v (Margunn Nedrebø, v. 2008) Norges Bygdeungdomslag: Anders Klaseie, v (Ida Marie Lundeby Grimstad, v. 2008) TINE BA: Fredmund Sandvik, v (Trond Reierstad, v. 2009) GENO: Asbjørn Helland, v (Johan Arnt Gjeten, v. 2007) Nortura: Sveinung Svebestad, v (Kari Redse Håskjold, v. 2009) Nortura: Einar Høsbjør, v (Lars Petter Bartnes, v. 2006) Norsvin: Kristin Ianssen, v (Willy Finnbakk, v. 2006) Gartnerhallen: Simon Helge Dahl, v (Kirsten Ravnsborg Justad, v. 2006) Norges Skogeierforbund: Helge Evju, v (Even Mengshoel, v. 2008) Norges Pelsdyralslag: Bertran Trane Skadsem, v (Mikal Kvaal, v. 2008) Representantskapsmøte mars

14 Norske Felleskjøp: Steinar Dvergsdal, v (Ola Rognstad, v. 2006) HOFF Norske Potetindustrier: Eilif Due, v (Magne Svenkerud, v. 2005) Landkreditt: Ole E. Jordhøy, v (Oddvar M. Nordnes, v. 1999) Norsk Sau og Geit: Ove Harald Ommundsen, v (Magnhild Nymo, v. 2007) 14

15 Styret i Norges Bondelag Styret har i 2009 hatt 10 styremøter. Arbeidsutvalg-et har hatt møte før hvert styremøte samt ett møte i tillegg. Sakene som er behandlet i arbeidsutvalget og styret er omtalt under de ulike kapitlene i årsmeldinga. Styrets sammensetting etter årsmøtet 2009: Nils T. Bjørke*, Hordaland, v. leder 2009 (2. nestleiar 2008, styremedlem 2006, fylkesleder 2000) Berit Hundåla*, Nordland, v. 1.nestleder 2009 (styremedlem 2007, 1. vara 2006) Brita Skallerud*, Akershus v. 2. nestleder 2009 (fylkesleder 2002) Einar Frogner, Hedmakr, v 2009 (fylkesleder 2001) Hedmark, v (fylkesleder 2001) Svein Guldal*, Buskerud, v (vara 2003, fylkesleder 1998) Clara A. Hveem, Hordaland, v (1. vara 2008) Jens Edvard Kase*, Østfold, v (2. vara 2006) Even Mengshoel*, Hedmark, Norges Skogeierforbund, v Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane, Tine, v Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, Nortura, v Kathrine Kleveland, Vestfold, NBK, v Nils Håvar Øyås, Sør-Trøndelag, NBU, v Varamedlemmer til styret, i nummerorden: Lisbeth Norbye*, Sør-Trøndelag, v. 1. vara 2009 (2. vara 2008) Synne Vahl Rogn*, Telemark, v. 2. vara 2009 (3. vara 2008) Willy Finnbakk*, Rogaland v. 3. vara 2009 * = på valg i Arbeidsutvalget har bestått av: Nils T. Bjørke, Berit Hundåla, Brita Skallerud og Einar Frogner. Nils T. Bjørke Berit Hundåla Brita Skallerud Einar Frogner Svein Guldal Clara A. Hveem Jens Edvard Kase Even Mengshoel Ingunn Sognnes Lars Petter Bartnes Kathrine Kleveland Nils Håvar Øyås Odd Christian Stenerud Lisbeth Norbye 15

16 Styrene i fylkesbondelagene Østfold Bondelag Bjørn Gimming, leder, v Martha Irene Mjølnerød, nestleder, v Ole Johannes Egeland, styremedlem Rolf Øyvind Thune, styremedlem Ellen M. Skauen Ruud, styremedlem Solveig Homstvedt, NBK Inger Helene Kristiansen, NBU Richard Trevor, første vara Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnes, leder, v Kari E. Wetlesen, nestleder, v Halvor Sjuve, styremedlem Einar Korvald, styremedlem Jon Arild Huseby, styremedlem Guri Hafsten Aalerud, NBK Lars Halvor Stokstad, NBU Trond Oscar Svae, første vara Odd-Einar Hjortnes tok over som fylkesleder etter at Brita Skallerud ble valgt til styret i Norges Bondelag. Hedmark Bondelag Vidar Julien, leder, v Håkon Erik Vold, nestleder, v Inger Amb, styremedlem Embert Rønning, styremedlem Karstein Bergset, styremedlem Sigrid Holmen, NBK Kjerstin G. Lundgård, NBU Einar Myki, første vara Vidar Julien tok over som fylkesleder etter at Einar Frogner ble valgt til styret i Norges Bondelag. Oppland Bondelag Trond Ellingsbø, leder, v Mari Sangnæs, nestleder, v Oddleiv Juvkam, styremedlem Thor Johannes Rogneby, styremedlem Hanne Bergesen, styremedlem Tone Rui, NBK Amund Jostad, NBU Sissel Aandstad Lerud, første vara Buskerud Bondelag Erik Hørlück Berg, leder, v Torunn Hovde, nestleder, v Gunnar Lirhus, styremedlem Trygve Drag, styremedlem Tor-Olav Røisgaard, styremedlem Hanne Strøm, NBK Ole Olsen Ringerud, NBU Rune Sandsether, første vara Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp, leder, v Elin Lohne Røed, nestleder, v Cathrine Stavnum, styremedlem Paul Edvard Vittersø, styremedlem Thorleif Müller, styremedlem Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten, NBK Anders Haraldstad, NBU Harald Lie, første vara Telemark Bondelag Kjell Sølverød, leder, v Tone Edland, nestleder, v Olav S. Nordbø, styremedlem Synne Vahl Rogn, styremedlem Jon O. Midtbø, styremedlem Borghild Hardang-Hanto, NBK Tove B.B. Hoppestad, første vara Aust-Agder Bondelag Åse Ingebjørg Homme, leder, v Kristen Udjus, nestleder, v Ole Didrik Steensohn, styremedlem Nils Olsbu, styremedlem Erik Fløystad, styremedlem Liv B. Fossing, NBK Kari Hagelia Olstad, første vara Vest-Agder Bondelag Birte Usland, leder, v Audun Meland, nestleder, v Terje Haraldstad, styremedlem Gunn Siri Ousdal, styremedlem Birger Reve, styremedlem Anne-Lill Roland, NBK Brit Mjåland, første vara Rogaland Bondelag Arna Høyland, leder, v Arnstein Gilje, nestleder, v Per Inge Egeland, styremedlem Ole Johan Vierdal, styremedlem Stein Pettersen, styremedlem Margunn Nedrebø, NBK Rune Lode, NBU Ingar Naustvik, første vara 16

17 Hordaland Bondelag Marta Bjørgum Meland, leder, v Lars Istad, nestleder, v Clara A. Hveem, styremedlem Turid B. Njåstad, styremedlem Lillian Hovstad, styremedlem Liv Spilde, NBK Ingrid Tennebekk Bjørke, NBU Jostein Ljones, første vara Sogn og Fjordane Bondelag Per L. Hilleren, leder, v Jon O. Nummedal, nestleder, v Brit Brækhus, styremedlem Elin Haugen, styremedlem Anne-Berit Espeseth, styremedlem Nils Magne Gjengedal, første vara Møre og Romsdal Bondelag Arne Magnus Aasen, leder, v Inge Martin Karlsvik, nestleder, v Anne Katrine Jensen, styremedlem Birgit Oline Kjerstad, styremedlem Per Kristian Gjerde, styremedlem Solveig Linge Stakkestad, NBK Kari Haugen, NBU Hans Frafjord, første vara Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo, leder, v Ola Denstad, nestleder, v Nina Vangen Ranøien, styremedlem Magnar Skjerve, styremedlem Laila Iren Veie, styremedlem Turid Kristin Elshaug Simundset, NBK Hanne Bjørkli, NBU Kolbjørn Frøseth, første vara Nord-Trøndelag Bondelag Jon Trøite, leder, v Johan Arnt Hernes, nestleder, v Helga Stavrum Opheim, styremedlem Anne Berit Skjerve Sæther, styremedlem Trine Hasvang Vaag, styremedlem Sigrid Elin Klefsaas, NBK Tor Odin Ekle, NBU Anders Røflo, første vara Nordland Bondelag Wenche Irene Kristiansen, leder, v Bernt Skarstad, nestleder, v Kåre Holand, styremedlem Eldar Reinfjord, styremedlem Tove Helene Mosti Berg, styremedlem Jorunn Sommerseth, NBK Ingvar Ramsvik, første vara Troms Bondelag Asgeir Slåttnes, leder, v Svein Olav Thomassen, nestleder, v Bjarne Leonhardsen, styremedlem Jorun Bekkvik Nordahl, styremedlem Ranveig Johansen, styremedlem Jorunn Sande Karlsen, NBK Daniel Arne Hansen, første vara Aksjon i Møre og Romsdal Finnmark Bondelag Fred Johnsen, leder, v Lise Kaldahl Skreddernes, nestleder, v Jørn Sandberg, styremedlem Rakel Løkke, styremedlem Ståle Johan Karlsen, styremedlem Laila Kristin Hagalid Berntsen Robert Pedersen, første vara 17

18 Faste utvalg Norges Bondelag har tre faste utvalg, oppnevnt av styret. Grøntutvalget Medlemmer: Marta Bjørum Meland (leder), Ståle Runestad, Kåre Holand, Jens Edvard Kase, Bente Stensland, Aud Mari Folden, Thor Johannes Rogneby, Arvid Laksesvela (konsultativt medlem Grøntprodusentenes Samarbeidsråd), Per Magnus Berdal (konsultativt medlem Norsk Gartnerforbund). Grøntutvalget hadde 3 møter i Plantevernmiddelsituasjonen var også dette året et viktig tema, som også ble tatt opp i arbeidsgruppa for plantevernrelaterte spørsmål i et møte der også LMD, Mattilsynet, Bioforsk og NLR deltok. Saken var også tema under kontaktmøte mellom ledelsen i NGF og NB. Av andre saker i grøntutvalget kan nevnes forenkling av erstatningsordninga for klimabetinget avlingsskade, nytt forvaltningsregime for hvit og gul potetcystenematode og ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og implementering av EUs vanndirektiv. De to sistnevnte saker ble tatt felles med kornutvalget og miljø- og kvalitetsutvalget. Grøntutvalget ga egen uttale til jordbruksforhandlingene. Leder av Grøntutvalget til NGF ble gjennom et styrevedtak tatt opp som konsultativt medlem i Grøntutvalget til NB. Dette under forutsetning av at leder i Grøntutvalget til NB blir tatt opp som konsultativt medlem i Grøntutvalget til NGF. En gjensidig representasjon er i følge vedtaket en naturlig oppfølging av samarbeidsavtalen mellom NB og NGF. Miljø- og kvalitetsutvalget Medlemmer: Bjørn Gimming (leder), Clara A. Hveem, Bjørn Mathisen, Åse Ingebjørg Homme, Jan Stabbetorp, Helga Stavrum Opheim, Ola Andreas Byrkjedal. Miljø- og kvalitetsutvalget har hatt to fysiske møter og to telefonmøter i I januar ble det avholdt et felles møte for kornutvalget, grøntutvalget og miljø- og kvalitetsutvalget. Tema for fellesmøtet var ny handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann i Norge. I en felles uttalelse fra de tre utvalgene ble Norges Bondelag sentralt oppfordret til å ta tak i prosessen med gjennomføring av vannrammedirektivet og avklare juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser for landbruket. Andre saker utvalget har behandlet i 2009 er Norges Bondelags prinsipprogram og innspill til jordbruksforhandlingene. I sin uttalelse til prinsipprogrammet var utvalget spesielt opptatt av vannforvaltning, forskning og utdanning innen landbruksområdet samt jordvern. Innspillet til jordbruksforhandlingene omhandlet tiltak som stimulerer til økt økologisk produksjon med vekt på prisnedskriving på korn og tiltak som senker kraftfôrprisen, styrking av velferdsordningene, tiltak som bidrar til miljøvennlig arealbruk og beiting, avklaring i forhold til bruk av landbrukspolitiske virkemidler til gjennomføring av EUs vannrammedirektiv, behov for friske midler til regionale miljøprogram og økt innsats på forskning og utvikling. Kornutvalget Medlemmer: Svein Stubberud (leder), Marie Rathe, Arnstein Gilje, Toril Kure, Einar Frogner, Anne Kristin Syverstad (konsultativt medlem Norske Felleskjøp), Tommy Nielsen (konsultativt medlem Norkorn). Kornutvalget har hatt 3 ordinære møter i 2009, samt en fagtur til Bioforsk Apelsvoll. I tillegg deltok utvalget på Norges Bondelag/Fellskjøpets kornkonferanse. Utvalget har avgitt innspill til jordbruksforhandlingene, handlingsplanen for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler og vannrammedirektivet. I tillegg har utvalget diskutert kvaliteten på norsk korn. Utvalgsleder har deltatt på flere møter om dette tema. 18

19 Planer for arbeidet den ene sida om mange tilføyelser og presiseringer, og på den andre sida mener mange at programmet er for langt og detaljert. Mange fylker signaliserte behov for en fullstendig revisjon forut for neste programperiode, og kommer i den sammenheng inn på flere strukturelle grep som kan gjøre programmet bedre. Årsmøtebehandling Årsmøtet var utvidet med en halv dag for å få nok tid til behandlinga, og det ble en brei og grundig debatt om mange problemstillinger. En egen redaksjonskomité ledet av Nils T. Bjørke behandlet en lang rekke endringsforslag fra årsmøtedeltakerne. Programmet for foreligger på begge målføre, og er sendt bredt ut i organisasjonen. Internett er en sjølsagt kanal for dette programmet. Prinsipprogrammet er grunnlaget for flere plandokumenter i organisasjonen, og har disse hovedkapitler: Prinsipprogram Prinsipprogrammet trekker opp de politiske og organisatoriske hovedlinjene for organisasjonen på et 4-årig perspektiv. Mange politiske spørsmål kommer opp mellom hver revisjon, slik at organisasjonen gjennom f.eks styre- og årsmøtevedtak justerer kurs, eller presiserer standpunkt i mange saker. En næringspolitisk samlende og offensiv organisasjon Næringspolitikk - Norsk landbruk i internasjonal sammenheng - Inntekt og skatt - Matforsyning og matmarked - Verdiskaping næringsutvikling - Eiendomsrett og ressursforvaltning - Kvalitetsproduksjon Kommunikasjon - Media - Politisk påvirkning og alliansebygging - Utadrettet aktivitet og holdningsskapende arbeid Organisasjon - Aktiv organisasjon - Medlemstilbud - Ansatte - administrasjon Høring Sekretariatet hadde utarbeidet høringsutkast, som ble sendt ut uten styrebehandling på forhånd til fylkesog lokallag, faste utvalg og ansattes fagforeninger. Erfaringene viser at det er hovedsklig fylkeslagene som engasjerer seg i høringsprosessen, og 16 fylkeslag sendte inn egne uttalelser. Miljø- og kvalitetsutvalget kom med egen uttalelse, samt en av de ansattes fagforeninger. Få lokallag og enkeltmedlemmer engasjerer seg, til tross for mulighet for innspill via Norges Bondelags nettsider. Høringssvarene fra fylkene ber på 19

20 Prioriterte saker Styret i Norges Bondelag vedtok i september følgende prioriterte saksfelt for arbeidsåret : Næringspolitikk Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig mellom jordbruket og andre grupper Mulighetene i tollvernet må utnyttes, innfrakt ordninger må forbedres og matkontrollavgiftene må reduseres Øke avskrivningssatsen for driftsbygninger, redusere skattlegging av inntekt som reinvesteres i næringen og redusere formues skatten på næringsformue Være pådriver i arbeidet med å utvikle ny lønnsom næringsvirksomhet med basis i gårdens samlede ressurser Sikre en levedyktig beitenæring over hele landet med minimale tap til rovvilt Med bakgrunn i klimasatsinga, utvikle løs ninger og rammebetingelser for biogassog biobrenselanlegg som gir lønnsomhet for bonden Etablere nytt solidaritetsprosjekt med bønder i sør. Kommunikasjon Sette fokus på landbrukets positive bidrag til storsamfunnet gjennom produksjonen av mat, landskap og andre fellesgoder, bl.a gjennom å fremme Kjærlighet til norsk mat som en viktig del av kommunikasjonsarbeidet Sikre at landbrukets interesser blir ivaretatt i regjeringens arbeid. Gjøre de nye stortings representantene fra alle partier godt kjent med Norges Bondelags politikk. Organisasjon Gjennomgående planer og tiltak for politisk og opinionsmessig påvirkning før jordbruksforhandlingene, med tilhørende aksjonsberedskap Utarbeide og iverksette opplegg for vitalise ring av lokallagene Øke medlemstallet til innen 1. juni 2010, med fokus på aktive bønder og nye land bruksbaserte næringer. Mer om grunnlaget for prioriteringene finnes i NBinformasjon nr og på bondelaget.no. 20

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. febr. 2009 Vi får Norge til å gro! Hvorfor endringer? WTO-avtala fra 1994 Målpris: fastsettes i jordbruksforhandlingene. I henhold til

Detaljer

Protokoll Ordinært representantskap i. Norges Bondelag

Protokoll Ordinært representantskap i. Norges Bondelag Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 12.06.2012 12/00566-8 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Protokoll Ordinært representantskap i Norges Bondelag Tid: Tirsdag 12. juni 2012 Sted:

Detaljer

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud

Jordbruksforhandlinger. NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Jordbruksforhandlinger NMBU 1.november 2016 Brita Skallerud Forhandlingsretten - Hovedavtalen av 1950 Det forhandles om inntektsmuligheter, ikke garantert inntekt! Forhandler om: - administrerte priser

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg

Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Endringer i markedsordninger for kjøtt og egg Per Harald Agerup 3. des. 2008 Vi får Norge til å gro! Målpriser Fastsettes i jordbruksavtalen Bare markedsregulator (samvirke) som er bundet av målprisen.

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt

22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt Høringsnotat 22. mai 2009 Forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av storfekjøtt 2 1 INNLEDNING Norge har forpliktelser etter WTO-avtalen om

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Høring - regelverk under Omsetningsrådet

Høring - regelverk under Omsetningsrådet Vår dato: 22.05.2009 Vår referanse: 200909130- Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Høringsinstanser i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 7. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Norges Bygdeungdomslag sitt kontor, Oslo Dato og tid: Fredag 22 og lørdag 23. november 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild

Detaljer

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017

Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 Protokoll fra fordelingsforhandlinger 26. juni 2017 mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etter Stortingets behandling av Prop. 141 S (2016-2017), jf. Innst. 445 S (2016-2017)

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2013 - uttalelse til Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1 av 5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 09.01.2013 12/01402-2 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Jordbruksforhandlingene

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt!

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt! Jordbruksforhandlingene 2013 En barriere er brutt! Prioriterte områder: De beste mulighetene for produksjonsøkning er for: Storfekjøtt Korn Grøntsektoren Ramme og inntekt Totalt er ramma på 1270 mill kr.

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet

Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Vannmiljøplaner på høring LMDs forventninger for arbeidet Kristin Orlund 7. Oktober 2014 Disposisjon Nytt politisk regime Miljø i årets jordbruksoppgjør Arbeidsgrupper i fleng Vannmiljøplaner på høring

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Landbrukspolitikk. NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk. NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus Landbrukspolitikk NMBU-studenter 27. Oktober 2015 Anders J. Huus 95 79 91 91 Hvorfor produsere mat i Norge? Når Norge er: Våtere Kaldere Brattere Mer avsides og Dyrere enn andre land Fordi.. Mat er basisbehov.

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Notat til Stortingets næringskomité vedrørende Prop. 133 S ( ) om Jordbruksoppgjøret 2016

Notat til Stortingets næringskomité vedrørende Prop. 133 S ( ) om Jordbruksoppgjøret 2016 Notat til Stortingets næringskomité vedrørende Prop. 133 S (2015-2016) om Jordbruksoppgjøret 2016 Onsdag 1. juni 2016 Jordbrukets krav Jordbruket la 25. april fram et krav i årets jordbruksforhandlinger

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel

Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. I følge FN konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. Klimaendringer i og stor

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013

VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 VALG 2013 Arbeidet mot valget og HVA NÅ? Kristin Ianssen Ledermøte Buskerud og Østfold Bondelag 22.Nov 2013 Veien til 9.september 2013 i Norges Bondelag Engasjement og målrettet arbeid i alle lag av organisasjonen!

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

En framtidsretta jordbruksproduksjon

En framtidsretta jordbruksproduksjon 1 av 5 Uttalelse fra Norges Bondelags representantskap, 11. januar 2017 En framtidsretta jordbruksproduksjon Norsk landbruk i framtida Norsk landbruk sikrer trygg mat for alle. Et aktivt landbruk gir vakre

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus

Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus Tilskuddsjungelen forenklinger? NMBU-studenter 2. November 2016 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt 150 tilskuddsordningene

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 1.1 Arbeidsutvalget... 4 2 Samarbeidsutvalget...

Detaljer

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010 Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? Per Skorge Norges Bondelag LU konferanse 19.november 2010 E24 09.11.2010 Forsyningskrisen 2008 og 2010 Vinter 2008: En rekke land

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

Stortingsmelding 11 Endring og utvikling Bernt Skarstad Stortingsmelding 11 1

Stortingsmelding 11 Endring og utvikling Bernt Skarstad Stortingsmelding 11 1 Stortingsmelding 11 Endring og utvikling 26.01.2017 Bernt Skarstad Stortingsmelding 11 1 26.01.2017 Bernt Skarstad Stortingsmelding 11 2 Landbruket i Nordland 2500 årsverk primært 4000 årsverk sekundært

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Aktuelle problemstillinger ved jordbruksoppgjøret 2014

Aktuelle problemstillinger ved jordbruksoppgjøret 2014 Til regionene Fra administrasjonen Aktuelle problemstillinger ved jordbruksoppgjøret 2014 TINE SA vil som tidligere år gi innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag om hva vi mener er

Detaljer

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Mandag 24. februar, kl 09:30 til 20:00 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

Nytt politisk landskap

Nytt politisk landskap Nytt politisk landskap Skog og Landskap - Landskapsovervåking Lillestrøm onsdag 27. november 2013 Finn Erlend Ødegård - seniorrådgiver 1 Mindretallsregjering Samarbeidsavtalen hvor viktig vil den bli?

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Beitekonferansen 11.

Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Beitekonferansen 11. Hva slags beitenæring vil vi ha i Norge? Landbruksdirektør Tore Bjørkli på vegne av Landbruks- og matdepartementet Beitekonferansen 11. februar 2012 Landbruks- og matmeldingen Norsk landbruk skal vokse

Detaljer

Hvorfor produsere mat i Norge?

Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i Norge? Hvorfor ikke importere all maten? Mat er basisbehov. Gjennom FN-konvensjonen har hver stat forpliktet seg til å sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. Moralsk og etisk

Detaljer

Økt matproduksjon på norske ressurser

Økt matproduksjon på norske ressurser Økt matproduksjon på norske ressurser Kan landbruket samles om en felles grønn visjon for næringa hvor hovedmålet er å holde hele jordbruksarealet i drift? Per Skorge Hvordan ser verden ut om 20 år? Klimautfordringer

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 31.05.2012 Vår dato: 01.06.2012 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Stad: Oslo, NBU-kontoret Dato og tid: 4. 5. mai, 2013 Til stede: Sak 01/13-14 Sak 02/ 13-14 Erik Krogrud, Hanne Haldogard Bjørkli, Gunn Jorun Sørum,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( )

Innst. 152 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:26 S ( ) Innst. 152 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:26 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GARANTIUTVALGET 3 2. ARBEIDSUTVALGET 4 3. SAMARBEIDSUTVALGET 4 4. OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN I 2005 5

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord:

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Melkeproduksjonen i landsdelen er inne i en skjebnetid. Vi ser at melkeproduksjonen spesielt i Troms står i fare for å bli sterkt redusert

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS?

NOTAT 2-2012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? NOTAT 22012 JORDBRUKSAVTALEN HVA KREVES, HVA OPPNÅS? 1 SAMMENDRAG: Jordbruket har i utgangspunktet to inntektskilder: Overføringer fra staten (budsjettstøtte til tilskudd), og priser i markedet (råvarepris).

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden

Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Regjeringens politikk for den nye fjellbonden Den nye fjellbonden forbanna men blid Geilo 12.-13.juni 2003 Statssekretær Leif Helge Kongshaug Landbruksdepartementet LDs distriktssatsing Landbruk Pluss

Detaljer

Jordbruksavtalen 2008

Jordbruksavtalen 2008 Arbeidsdokument 28.november 2008 Statens forhandlingsutvalg for jordbruksoppgjøret Jordbruksavtalen 2008 Justeringsforhandlinger Innhold: 1 Grunnlaget...1 2 Utviklingen i markedene...2 3 Kompensasjon...3

Detaljer

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken?

Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Jordbruksmelding 2016 «Endring og utvikling En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» eller et massivt angrep på landbrukspolitikken? Per Skorge 18. januar Hovedinntrykk Positiv omtale av effekten av eksisterende

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/188 28.02.2013 Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016 Jordbruksoppgjøret 2016 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016

Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 Landbrukspolitikk og marked. Lars Petter Bartnes NMBU studenter 2. November 2016 02.11.2016 2 Hvorfor gripe inn med virkemiddel i markedet for jordbruksvarer? Korrigere for markedssvikt Redusere negative

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien?

Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Regjeringens satsing på økologisk landbruk; hvilke konsekvenser får dette for korn og kraftfôrindustrien? Politisk rådgiver Sigrid Hjørnegård, Innlegg på Kornkonferansen 25 januar 2007 1 15 prosent av

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Tilbakeblikk på jordbruksforhandlingene Hurdalsjøen 27.januar 2013 Harald Milli.

Tilbakeblikk på jordbruksforhandlingene Hurdalsjøen 27.januar 2013 Harald Milli. Tilbakeblikk på jordbruksforhandlingene Hurdalsjøen 27.januar 2013 Harald Milli. Vanskelige forhold i landbruket på slutten av 1800-tallet Import av billig mat presset prisene til bøndene, og fortrengte

Detaljer

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam

Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og kjøtt av sau/lam Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/188-27.06.2013 Fastsettelse av forskriftsendringer som følge av omlegging til volumbasert markedsregulering av egg og

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober

Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket. Gro Volckmar Dyrnes Riksrevisjonen oktober Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Gro Volckmar Dyrnes 26. Riksrevisjonen oktober 2010 19. november 2010 Bakgrunn for undersøkelsen Risiko og vesentlighet Jordbruket skal

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer