Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ag. Balsfjord kommune - for framtida"

Transkript

1 Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011

2 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17 Rådmannen og rådmannens støttegruppe 18 Økonomikontoret 19 Interntj enesten 21 Nærings og forvaltning 22 Brann og redning 26 Fellesutgifter sentraladm. 28 Laksvatn Oppvekstsenter 29 Nordkjosbotn skole og SFO 31 Storsteinnes skole, SFO og Voksenopplæring 33 Sand skole 35 Malangseidet Oppvekstsenter 37 Fellesutgifter grunnskole, SFO og Voksenopplæring 39 Storsteinnes barnehage 40 Meistervik barnehage 42 Nordkjosbotn barnehage 43 Hamnvåg barnehage 45 Skrållan barnehage 46 Fuglelia barnehage 48 Fellesutgifter barnehage 50 Hj emmetj enesten Laksvatn 51 Hj emmetjenesten Nordkj osbotn 53 Omsorgsregion Malangen 54 Balsfjord Bo og servicesenter 56 Boenhet Storsteinnes 58 NAV- Sosialtjenesten 59 Barnevern 61 Lege og miljørettet helsevern 63 Ergo-/ og fysioterapitjenesten 65 Helsesøster/j ordmortj enesten 67 Psykiatri og ReHabilitering 69 Fellesutgifter helse 71 Balsfjord Folkebibliotek 72 Kulturskolen 73 Byggforvaltningen 75 Balsfjord kommunalteknikk KF 77 Vedlegg 1 investeringssiden 78 Vedlegg 2 finansrapportering pr

3 Forord Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til veien videre. Kommunens driftsregnskap kommer ut med et mindreforbruk på kr 8,95 mill. Særlig gledelig er det at rammeområdene i sum kommer ut i balanse, hvilket gjør at merinntekter på frie inntekter og besparelse på renter/avdrag "går rett på bunnlinja" og gir et godt regnskapsresultat. Resultatet gjør kommunen mer robust i forhold til f.eks å kunne håndtere uforutsette utfordringer, men det er viktig å være oppmerksom besparelsene er for "engangsinntekter" å regne, og at den underliggende økonomiske status fremdeles er meget skjør. I dette ligger blant annet det faktum at lånegjelden har økt veldig de siste år, mens rentenivået har vært ekstraordinært lavt de siste to år, slik at regnskapet ikke reflekterer kostnadsnivået med et normalt rentenivå. Ny Storsteinnes skole ble tatt i bruk i mars 2010, og representerer et løft i læringsmiljøet for om lag halvparten av kommunens barn. Det også gledelig at prosj ektet landet godt innenfor de tildelte rammer. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for innsatsen med å gi det mangfold av tjenester som ytes. Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet. Hogne Eidissen rådmann 3

4 Hovedoversikt drift 4

5 * I vedtatt internstyringsdokumenter/oppsett er avsetninger/bruk til fond og overføringer til investering ført pr rammeområde. I årsregnskapsdokumentets hovedoversikter (vedl. 3 i årsregnskapet) fremgår isteden disse størrelsene samlet ("interne finansieringstransr For å få hovedoversiktene sammenlignbare er det lagt inn "korreksjonslinje mot regnskapsdokumenr, som består av flg. Element: Korreksjonslinje mot regnskapsdokument (jfr tilsv nederst regnskapsskjema 1B): 5

6 Analyse Befolkningsutvikling Endringer i folketallet deles ofte inn i to hovedgrupper: fødselsoverskudd og flyttebalanse. Fødselsoverskudd er antall fødte fratrukket antall døde, mens flyttebalansen er netto av antall innflyttinger og utflyttinger. Av tabellen og figurene nedenfor ser man utviklingen de siste 16 årene. Tendensen for perioden under ett er tydelig nedadgående, med negative fødselsoverskudd alle år og negativ flyttebalanse de fleste årene. Den langsiktige trenden er færre personer i yrkesaktiv alder, og noe færre barn og noe flere eldre. Etter et par år med stabilisering i , befolkningsnedgang i 2007 og 2008 og befolkningsøkning i 2009, ble det en marginal økning på 2 personer i Økningen skyldes positiv fiyttebalanse, jfr figur 2. At folketallet ble omtrent uendret til tross for en meget positiv flyttebalanse skyldes atfødselstallet i 2010 var svært lavt med 34 fødsler, hvilket er om lag halvparten av gjennomsnitt de 10 forutgående år. Tabell 1: Befolkningsutvikling Figur 1: Befolkning pr 31/12 i perioden (kilde:ssb) / År 6

7 Figur 2: Folkemengdens bevegelse (Kilde:SSB) 15~ Fødselsoverskudd Flyttebalanse 6 Folkethekst År Driftsregnskapet Tabellen 2 viser de løpende driftsinntekter og driftsutgifter for de fire siste årene. Ut fra disse er det satt opp tre resultatnivåerl; brutto driftsresultat, netto driftsresultat og regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Balsfjord kommune har i driftsregnskapet for 2010 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,0 mill. Dette er resultatet er etter at forutsatte momskompensasjonsinntekter fra investeringsprosjekter er overført til investeringsregnskapet. Særskilt gledelig er det at avviket på rammeområdene i sum er nede i kr 120'. Tilsvarende avvik for årene 2009, 2008 og 2007 var hhv. 7,0 mill, 8,4 mill. og 4,8 mill. Brutto drifisresultat er lite interessant som parameter fordi det ikke er korrigert for avskrivninger, ikke hensyntar rente- og avdragskostnader, og ikke hensyntar planlagt bruk at midler avsatt tidligere år. Netto driftsresultat brukes imidlertid ofte som hovedindikator for økonomisk balanse da dette gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til å øke den fremtidige handlefrihet. Samtidig er begrepet misvisende ved at det vil skjule hvor mye av dette som er låst/knyttet til øremerkede midler, og dermed uansett ikke kan disponeres fritt. Begrepet må også benyttes med varsomhet ved eventuelle kommunesammenligninger fordi engangsinntekter enkelte år av typen ekstraordinær momskompensasjon av investeringer vil slå ut direkte på netto driftsresultat. Generelt er det imidlertid anbefalt at en kommune over tid bør ha et netto driftsresultat på ca 3% av driftsinntektene, hvilket for Balsfjord ville tilsvart ca kr 11,0 mill. Netto driftsresultat på kr 13,1 mill tilsvarer ca 3,6% av driftsinntektene, og er i utgangspunktet godt. En vesentlig del av dette skyldes imidlertid den høye momskompensasjon fra investeringssiden. Denne var på kr 7,7 mill. Netto driftsresultat uten denne inntekten ville vært ca kr 5,4 mill, tilsvarende ca 1,5% av driftsinntektene. Resultatbegrepene i tabell 2 samsvarer med de obligatoriske oversikter i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3. Resultatbegrepene "brutto driftsresultat" og "netto driftsresultat" vil der avvike fra økonomiplan fordi overføringer fra driftsregnskap til kapitalregnskap samt avsetning/bruk av fond i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3 settes opp etter "netto driftsresultat", men de i økonomiplanens oversikt i flere tilfeller er budsjettert pr rammeområde. 7

8 Det som reelt sett er igjen til styrking av økonomien fremover er årsresultatet på kr 8,9 mill. I forhold til resultatet vises det for øvrig til den avsluttende kommentar i analysedelen hvor det trekkes opp et videre perspektiv. Tabell 2: Driftsregnskapet (løpende priser kr). 8

9 - Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter Ut fra tabell 2 ovenfor så har driftsutgiftene øket med kr 31,1 mill fra 2009 til De største enkeltmoment/forklaringsfaktorer er: kr 15,2 mill i økte lønnsutgifter (netto økte lønnsutg. er 13,7 mill, jfr eget avsnitt nedenfor). kr 2,3 mill relatert til utgifter etter brannen på Moan som er inndekket av forsikringsoppgjør (både løsøre, rivekostnader, prosjektering nytt bygg. Utgifter som ikke dekkes av forsikringsoppgjøret er ikke tatt med her). kr 4,5 mill relatert til inndekning av merforbruk VAR, jfr k-sak 10/44. kr 1,8 mill i økte energikostnader kr 2,0 mill i økte avskrivingskostnader kr 0,6 mill økt kostnader veivedlikehold Normalt sett vil det være en økning i driftsinntekter som følge av at de frie inntekter årlig oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst, økte refusjoner relatert til sykefravær etc. Spesielt for 2009 og delvis også i 2010 er imidlertid høy momskompensasjon (defineres som "driftsinntekt") fra investeringssiden, spesielt pga. ny Storsteinnes skole. Samlet momskompensasjon fra investeringssiden var kr 7,7 mill i 2010, kr 15,9 mill i 2009, 12,8 mill i 2008 og kr 3,0 i Av denne momskompensasjonen på kr 7,7 mill i 2010 ble 48% overført til investeringssiden, og det resterende brukt til dekning av tidligere års merforbruk VAR. Dette betyr at momskompensasjon fra investeringssiden ikke har saldert ordinære driftsutgifter i Figur 3: Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter (løpende priser kr) Kommunens lønns- og sosiale utgifter Kommunens netto lønnsutgifter har økt med kr 15,2 mill fra 2009 til Økningen skyldes i hovedsak lønnsveksten som utgjør ca kr 8,8 mill (inkl overhenget) og økte pensjonskostnader på 2,6 mill. Resterende øking må sees i sammenheng med økt aktivitet/tiltak i for 2010, særlig innenfor omsorg. Det store avviket mellom faktiske og budsjetterte vikarutgifter må både sees i sammenheng med refusjonspostene, og at man på enkelte rammer hadde merforbruk på korttidsvikarbudsjett og ferievikarbudsjett. Avviket mellom budsjett/regnskap på netto lønnsutgifter kan dels sees i sammenheng med avvik på enkelte rammeområder, og dels i sammenheng med eksterne tilskudd/finansiering på de enkelte rammeområder. Avviket på 1,8 mill i netto lønnsutgifter er for øvrig vesentlig lavere enn forutgående år, hvilket i stor grad forklares med endret budsjettering av sykelønnsrefusjoner. Tilsvarende avvik var i 2009 kr 4,3 mill, 2008 kr 6,7 mill og 2007 kr 6,6 mill. 9

10 Renter, avdrag og lånegjeld Rente- og avdragsbelastningen avhenger dels av rentenivå og dels av størrelsen på lånegjeld. Rentenivået har hatt en veldig variasjon de seinere år. Denflytende lånerenten lå i 2004 og 2005 stort sett lå mellom 2-2,5 %, og økte så gradvis opp til et gjennomsnittsnivå på ca 4,5%-poeng for 2007 ca 6,4% for 2008, hvorpå den sank i 2009 til 3,0%, og videre til et årsgjennomsnitt på 2,5% for Samlet snittrente på hele låneporteføljen ble 2,8% i I forhold til budsjett ble det nettobesparelse på kr 5,5 mill. På renter/avdrag ble det besparelse på kr 5,8 mill, mens det på rentekompensasjonen ble mindreinntekt på kr 0,3 mill. For øvrig ble renteinntektene relativt høye som følge av tidvis høy overskuddslikviditet. Av besparelsen på renter/avdrag på kr 5,8 mill skyldes 0,7 mill slike renteinntekter. Et spesielt forhold for 2010 var at det i forbindelse med økonorniplanarbeidet seinhøsten 2010 ble avdekket at det har vært regnskapsført for mye avdrag på innlån til etableringslån i driftsregnskapet. Disse skal bare regnskapsføres i investeringsregnskapet. Praksis har imidlertid vært ordinære avdrag på driftsregnskapet i tillegg til ekstraordinære avdrag over investeringsregnskapet. Dette betyr i praksis at kommunen har over flere år har betalt mer i avdrag enn man strengt tatt har vært nødt til. Når forholdet bla avklart ble regnskapet korrigert, og i forhold til budsjett innebar dette for 2010 en mindreutgift på driftsbudsjettet på 1,2 mill. Samtidig som rentenivået gikk ned ble også rentekompensasjonen fra Husbanken relatert til de ordninger kommunen har kommet innunder (skoleanlegg, omsorgsboliger mv) redusert. Hvis man tar utgangspunkt i rente- og avdragskostnadene, tar med renteinntekter samt kompensasjonsordninga fra Husbanken, så får man synliggjort den reelle endringen i rente- og avdrag. Som det fremkommer i figur 4 nedenfor var det en formidabel økning fra kr 9,2 mill i 2005 til kr 19,1 mill i dels som følge av stigende rentenivå og dels økt lånegjeld. Deretter ble nettokostnaden redusert til 15,2 mill i 2009 som følge av det reduserte rentenivå. I 2010 økte nettokostnaden til 16,6 mill som følge av økt lånegjeld til tross for redusert rentenivå. Et element som for øvrig også holder kostnadene nede i 2010 er at det i budsjett 2010, for å møte deler av den økte rente/avdragsbelastning, ble lagt til grunn at man skulle avkorte avdragsinnbetalingene med kr 1,9 mill relatert til minsteavdragsprinsippet. 10

11 Figur 4: Utviklingen i netto renter og avdrag fratrukket rentekompensasjon (1000kr) kr I hovedsak er investeringene lånefinansiert. I 2010 oversteg låneopptak til nye investeringer størrelsen på avdragene, slik at lånegjeld økte med kr 16,7 mill til kr 369,4 mill. Ut fra vedtatt investeringsprogram vil lånegjeld pr for øvrig være kr 383,4 mill. Figur 5 nedenfor viser gjeldsgraden til Balsfjord kommune. Gjeldsgraden er langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene, og ligger nå på ca 101% av driftsinntektene. I skrivende stund er ikke tilsvarende 2010-tall for Troms og landet kjent, men var i 2009 på hhv. 104% og 89%. Det er for øvrig Tromsø som her drar fylkessnittet over nivået for Balsfjord. Uansett betyr dette at Balsfjord i større grad enn de fleste kommuner vil ha stor andel av inntekter fremover låst mot betjening av gjelda, og at kommunen er mer følsom for renteendringer. I dette bildet hører også med at det har vært stor gjeldsvekst i hele kommune-norge i 2009 og Den vesentlige økning i lånegjeld de seinere år er langt på vei knyttet til sykehjemsutbygginga i 2004/2005 og bygging av ny Storsteinnes skole i Figur 5: Langsiktig gjeld i forhold til driftsinntekter. 100 % 80 % 60 % 40 % El Driftsinntekter Langsikti gjeld 20 % % Ofte vurderes størrelsen på kommunens langsiktige lånegjeld opp mot innbyggertall. Lånegjelda pr innbygger var pr på samme nivå som snittet for Troms, og vesentlig høyere enn snittet for landet. Kostratall for 2010 er ikke klare, men hovedbildet vil formodentlig være det samme. Investeringsregnskapet Brutto utgifter i investeringsregnskapet for 2010 er kr 41,5 mill. kr, og består av flere større og mindre enkeltprosjekter, jfr. note 11 i regnskapsdokumentet. Den største utgiften var Storsteinnes 11

12 skole på kr 33,4 mill. For nærmere kommentarer om det enkelte investeringsprosjekt vises det til vedlegg 1 i årsmeldingen. 6 av investeringsprosjektene hadde merforbruk i forhold til totalt budsjettet som netto utgjør kr 0,6 mill. Etter bruk av frie investeringsinntekter på kr 1,0 mill (salg av stein, tomter, aksjesalg og salg brannvesen) samt tilbakeføring av forskuttert finansiering på kr 0,9 mill kommer imidlertid investeringsregnskapet samlet ut med et mindreforbruk på kr 1,3 mill. For nærmere detaljer vises til note 2 i regnskapsdokumentet. Tabell 4: Investeringsregnskapet (løpende priser kr) Økonomiske nokkeltall investering Figur 4: Brutto investeringsutgifter i prosent av driftsinntekter 30,00 % 25,00 % 20,00 % 25,38 % 21,81 % 15,00 % 1 0,0 0 % 11,28 % B ru tto 12,95 % inve ste ring s utg ifte r 5,00 % 0,00 % Som vi ser av figuren over har brutto investeringsutgifter økt frem til og med 2009 for så å halveres i Dette har sammenheng med ferdigstillingen og overleveringen av Storsteinnes skole i mars Skolen har vært et av kommunens største investeringsprosjekter med en totalramme på kr 161,6 mill. I henhold til vedtatt investeringsprogram, med blant annet etablering av industriveien 12

13 Nordkjosbotn, utygging av Fuglelia og ny barnehage på Malangseidet, er det ventet at investeringsutgiftene vil ligge på tilnærmet samme nivå som 2010 også i de førstkommende år. Balanseregnskapet Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Den økte langsiktige gjeld skyldes låneopptaket i forbindelse med det høye investeringsnivået. Verdt å merke seg er at den mest likvide delen av omløpsmidlene går ned samtidig som den kortsiktige gjelda øker noe, en indikasjon på dårligere likviditet. Kommunens balanseregnskap gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. Tabell 6 nedenfor viser endringer i kommunens (korrigerte) arbeidskapital og likviditetsgrad 1 og 2. Disse gir et inntrykk av kommunens evne til å innfri løpende forpliktelser. Tabell 6: Likviditet (løpende priser kr) *Korrigert for endring ubrukte lånemidler. Negativt tall betyr her økning i arbeidskapitalen, positivt tall betyr redusert arbeidskapital. Arbeidskapitalen kan defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er forbedret iløpet av Likviditetsgrad 1 er her omløpsmidler sett mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 2, Denne er nå 1,7 mot 1,8 ett år tidligere. Likviditetsgrad 2 er her kassebeholdning målt mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 1. Denne indikatoren er nå 0,8 mot 1,0 ett år tidligere. Dette er indikasjoner på at likviditeten er noe svekket. 13

14 Garantiansvar Kommunens garantiansvar er på kr 9,1 mill pr Dette er om lag samme nivå som året før. Det har ikke vært gitt nye garantier, men tidligere garanti ovenfor Nordkjosbotn idrettslag (k-sak 08/99) ble "aktivert" i For detaljer vises det til note nr 7 i regnskapet. Skattedekningsgraden Nedenfor er det synliggjort hvor stor kommunens driftsutgifter (ekskl. avskrivinger og renter/avdrag) som dekkes av skatte- og rammetilskudd. Dess lavere skattedekningsgrad dess mer avhengig er kommunen av andre inntekter. Skattedekningsgraden har vært noenlunde stabil. Når dekningsgraden til de frie inntekter er redusert fra 2009 til 2010 har det sammenheng med mange forhold, men det vesentlige forklares med at midler fra forsikringsoppgjør etter brannen på Moan er brukt som finansiering av de relaterte utgifter samt at det i driftsregnskapet ble overført midler til dekning av tidligere års merforbruk på VAR. Tabell 7: Skattedekningsgraden (løpende priser kr). De frie inntektene fikk en merinntekt mot budsjett på kr 3,9 mill i Av dette var 0,3 mill relatert til merinntekt eiendomsskatt. Merinntekter på skatt/rammetilskudd utgjør kr 3,6 mill. Dette er relatert til økningen i frie inntekter som kommunene fikk beskjed om i oktober (kr 1,0 mill), økningen som kom i forbindelse med "ekstramilliarden" til kommunene i november (kr 1,4 mill), ekstra tildelt restskjønn i desember (kr 0,1 mill), samt prosjektskjønnsmidler (kr 1,1 mil) til spesielle formål. For øvrig tok lokal skatteinngang seg meget opp de siste skattemåneder 2009, og var også sterk i 2010, særlig siste skattemåneder Mens skattenivå pr innbygger i årene lå på om lag 64% av landsgjennomsnitt, økte nivået i 2009 til 67% og i 2010 til 70%. Denne vridningen betyr at en større andel av kommunens inntekter kommer gjennom egne skatteinntekter enn tidligere, og at rammeoverføringene (ved inntektsutjevningskomponenten) blir lavere. Denne vridningen er ikke fanget godt opp i økonomiplan, og bør budsjettreguleres ved 1.tertialrapport HMS Ivaretakelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidet utføres ute på enhetene, og administrasjonens medvirkning her er at man bl.a. organiserer HMS-kurs for verneombud og enhetsledere. HMS-arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljøet og bør derfor bli satt ennå større fokus på. Det bør satses på bl.a. bedre opplæring. 14

15 Det er utarbeidet nytt revidert internkontrollsystem. Dette er oversendt enhetene og ble tatt i bruk Til veiledning og igangsetting av dette arbeidet benyttes kommunens bedriftshelsetjeneste. Kommunen inngikk i 2010 samarbeide med ny bedriftshelsetjenestenleverandør som bedriftshelsetjenesteordningen ble utvidet. (Inveni), samtidig Likestillingsarbeide Likestillingslovens la pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. "Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven." Balsfjord kommune har pr i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling. Man er imidlertid i gang med planlagte opplegg i forhold til uønsket deltid samt personalpolitiske satsinger hva gjelder seniortiltak. Spesielt innen sektor barnehage og helse/omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner. Her er man i rekrutteringssammenheng bevisst på og få mannlige søkere til ledige stillinger. Sykefravær I 2010 inngikk Balsfjord kommune ny IA avtale hvor målet er å få redusert sykefraværet. Vår første IA-avtale inngikk vi i På denne tiden var sykefraværet på ca. 10,5 %. Dette har blitt redusert noe i de seinere årene. Ved at Balsfjord kommune underskrev denne avtalen ble egenmeldingene utvidet fra 3 dager til 8 dager og til sammen 24 dager pr. år. Det legemeldte sykefraværet i Balsfjord kommune er for 3. kvartal ,9%. Dette er en nedgang fra 2009, som var 8,6%. Sykefraværet for Balsfjord er likevel høyere enn for Troms fylke og på landsbasis, som har et gjennomsnittelig fravær på henholdsvis 7,3% og 6,1%. Balsfjord kommune har gode oppfølgingsrutiner for sykefravær, det får vi stadig tilbakemelding på fra NAV. Etiske retningslinjer Balsfjord kommune har vedtatte etiske retningslinjer, vedtatt 10.juni Prosjekt økonomisk omstilling Kommunen sluttførte høsten 2010 prosjekt økonomisk omstilling, finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Gjennom prosjektet ble det gjennomført flere kommunestyremøter, og det ble gjort en rekke utredninger. Premieavvik Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier. Differansen skal kostnadsføres i kommuneregnskapet seinere år (med 1/15 pr år). I 2010 er det kostnadsført 4,9 mill mindre enn det er betalt i premier samtidig som det er kostnadsført 1,3 mill relatert til tidligere års premieavvik. Nettoeffekten i forhold til årsresultatet er at årsresultatet fremstår som 3,6 mill bedre enn det ville vært dersom forholdet ikke eksisterte, og at det akkumulerte premieavvik øker til 18,8 mill pr For de fleste kommuner gjelder samme forhold, men det representerer uansett utfordringer for kommuneøkonomien kommende år. Hovedårsaken til det store premieavvik i 2010 var at lønnsoppgjøret hadde større konsekvenser for de fremtidige lønnsnivå og dermed pensjonsforpliktelser enn det som ble lagt til grunn i de kalkyler som pensjonsselskapene leverte kommunene som budsjettgrunnlag, dvs at reguleringspremien var 15

16 satt for lav. Dette må for øvrig sees i sammenheng med at selve lønnsoppgjøret 2010 ble holdt innenfor rammene i forhold til 2010, men at dette ble muliggjort gjennom at tidspunktene for ikrafttredelse ble satt til seinere på året enn normalt. Avsluttende kommentar Det er meget positivt at rammeområdene samlet, i motsetning til de seinere år, i 2010 kommer ut i null. Mye av dette skyldes god innsats fra enhetslederne. Dette medfører at merinntekter på frie inntekter og besparelse på renter/avdrag "går rett på bunnlinja" og gir et godt regnskapsresultat. Resultatet på rammeområdene samlet samt størrelsen på rente/avdragsbesparelsene ble vesentlig bedre enn antatt tidlig på året. Når det dertil korn merinntekter på frie inntekter på seinhøsten så ble også regnskapsresultatet vesentlig bedre enn lagt til grunn tidligere på året. Hovedårsaken til driftsresultatet; de økte frie inntekter samt det lave rentenivå, er forhold som kommunen i hovedsak ikke selv kan påvirke. Begge forhold kan også karakteriseres som "engangsinntekter". Dette sammen med at lånegjelda nå er meget høy, og at man har et akkumulert premieavvik på 18,5 mill skal håndteres i fremtiden, gjør at den underliggende økonomiske balansen må betegnes som skjør. Det er positivt at kommunens største investeringsprosjekt, Ny Storsteinnes skole, landet godt innenfor de budsjetterte rammer og for øvrig på en god måte. Dersom man vurderer årsresultatet opp mot vedtatt økonomiplan er det flere momenter som er relevante: Det lave rentenivå er en vesentlig faktor bak resultatet i 2010, og det er også budsjettert med lavere rente enn normalt i økonorniplan Pr mars 2011 er det indikasjoner på at det vil bli en slakk mot de budsjetterte 3,5% i 2011, men at opptrappinga deretter kan skje raskere enn forutsatt i økonomiplanen. Noen rammeområder har betydelige budsjettavvik i I de fleste tilfeller er forholdene fanget opp i økonomiplanen enten ved at "hull" i budsjettet er fylt opp, at forholdene er vurdert til å være engangsforeteelser, eller at tiltak er iverksatt. I noen tilfeller (unntak) er deler av budsjettavvik ikke fanget opp og vil være særlige fokusområder for rådmannens budsjettoppfølging i Oppsummert er det økonomiske hovedbilde i tråd med det bilde som lå til grunn for forutsetningene i økonorniplan Engangsbesparelser (rente/avdrag) og engangsinntekter, gjør at resultatet blir bedre enn forutsatt. 16

17 Ordfører og folkevalgte organ Innledning/ansvarsområde Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og representerer Balsfjord kommune utad. Ordføreren er kommunens juridiske person. Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsstyre, og Kontrollutvalget utgjør de formelle politiske organ i kommunen. Planutvalget var i virksomhet frem til juni I tillegg har kommunen følgende andre folkevalgte organ: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Brukerrådet, Skatteutvalget og Skattetakstnemnda. Avvik mellom budsjett og regnskap 1000 kr Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Avvik *positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift Avviket (besparelsen) på kr 401' er knyttet til flere forhold, i hovedsak: - Ansvar 0100 ordfører har mindreforbruk kr 114'. Relatert til besparelser på driftsposter samt refusjoner. - Ansvar 0300 Kommunestyret har mindreforbruk kr 70'. Relatert til møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste. - Ansvar 0400 Formannskap har mindreforbruk kr 59'. Relatert til møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste. - Ansvar 0502 Overformynderiet har mindreforbruk på kr 98'. Relatert til deler av tilleggsbevilgning til hjelpeverger mv (k-sak 09/53) ikke er benyttet. - Ansvar 0503 Kontrollorganer har mindreforbruk på 39'. Relatert til møtegodtgjørelse/ arbeidsfortjeneste samt besparelser på div. driftsposter. Personellressurser Det er ikke øremerket eget personell for å ivareta ordfører eller folkevalgte organ. Funksjoner som møtesekretær, arkivtjeneste, sentralbord- og skrankepersonale er imidlertid tilgjengelig. Kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsstyret har møtesekretær tilgjengelig. De øvrige komiteene administreres av enten ordfører eller rådmann (eller den denne bemyndiger), men de må ofte ivareta møtesekretærfunksjoner selv. Aktivitet/tjenesteyting Kommunestyret har avholdt 8 møter i 2010 og behandlet 101 saker, mot henholdsvis 7 og 126 året før. Formannskapet har avholdt 13 møter og behandlet i alt 157 saker i 2010, mot henholdsvis 13 og 147 året før. 17

18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe Innledning/ansvarsområde Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, og har ansvar for den helhetlige forvaltning av kommunale tjenester, inkludert koordinering av overordnede planer og tverrfaglige utredninger. Rådmannen er ansvarlig for forsvarlig saksutredning og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens topplederteam og er ikke et hierarkisk ledd mellom rådmann og enhetene. I tillegg representerer kommunalsjefene kommunen som faglig eier av de ulike tjenestesektorene. Avvik mellom budsjett og regnskap 1000 kr Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Avvik *positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift Mindreforbruket er dels relatert til årsoppgjørsavstemminger pensjon, og dels til sykelønnsrefusjoner. Generelt nedtrekk (kr 47') vedtatt i budsjettbehandlingen for 2010 ble håndtert gjennom sykelønnsrefusjon (det ble ikke tatt inn vikar ved langtidssykefravær). Avvik på utgiftsside (merforbruk) og på inntektssiden (merinntekt) skyldes i hovedsak utgifter/inntekter relatert til prosjekter med ekstern finansiering/øremerka midler (prosjekt økonomisk omstilling, prosjekt spaserstokken, prosjekt utviklingsarbeide for ungdom). Personellressurser Personellgruppen består av rådmann, kommunalsjef kultur/oppvekst, kommunalsjef helse/sosial/omsorg, seniorrådgiver, 2 personalrådgiverstillinger, 2 økonomirådgiverstillinger. Seniorrådgiver har for øvrig dette året i hovedsak ivaretatt prosjektledelse for revisjon av kommuneplanens arealdel. Aktivitet/tjenesteyting Rådmannens støttegruppe gir støtte til enhetslederne innen fagområdene økonomi og personal, opplæring gjennom interne kurs i arbeidsgiver-/lederrollen for enhetslederne, overordna saksbehandling og utredning, koordinering av tjenesteproduksjonen og oppfølging av avvik gjennom samarbeid i forhold til statlige tilsynsmyndigheter og kommunerevisjonen. Fremtidige utfordringer/satsingsområder Fortsatt vil imidlertid den største utfordringen bli å lede kommunen gjennom omstillinger for tilpasning til bærekraftig økonomisk nivå og samtidig opprettholde fokus på vekst og utvikling av kommunen. 18

19 Økonomikontoret Innledning/ansvarsområde Økonomikontoret har ansvaret for regnskapet til Balsfjord kommunen, Balsfjord kommunalteknikk KF og Balsfjord kirkelig fellesråd. Dette innebærer ansvar for lønn, utgående fakturering, scanning av inngående faktura, betalingsformidling og avlegging av årsregnskap. Kommunen er vertskommune for PPT og Ishavskysten friluftsråd, dvs vi har ansvar for regnskapene her også. I tillegg føres regnskap for Balsfjord overformynderiet, Midtun boligstiftelse, Isbrytertjenesten og noen få legat. Eiendomsskattekontoret er en del av økonomikontoret og utøver sekretærfunksjon for skattetakst- og overskattetakstnemda. Boligsekretæren er underlagt enheten. Boligsekretær er saksbehandler for formidlingslån (startlån), bostøtte, utbedringstilskudd, samt salg- og skjenkebevillinger. Boligsekretær er også sekretær for Midtun boligstiftelse. Innfordring av alle kommunale krav er satt ut til inkassobyrået KrediNor etter oppdrag fra enheten. Utlån (startlån/etableringslån) administreres og innfordes av Lindorff. Skatteoppkrever tilhører enheten med arbeidsoppgaver innenfor arbeidsgiverkontroll, innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift. Enheten er en støttefunksjon for de andre enhetene i kommunen. Avvik mellom budsjett og regnskap 1000 kr Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Avvik positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift. Kr av avviket, både på utgifts- og inntektssiden, skyldes utbedringstilskudd kommune mottar fra Husbanken. Dette er øremerkede midler som fondsføres. Da vi aldri kjenner til størrelsen på tilskuddet eller hvor mye som utbetales pr år, budsjetteres verken tilskudd eller fondsavsetning. Enheten har samlet sett et positivt avvik på pensjonskostnader på kr Avvik på utgiftsiden skyldes større innfordringsutgifter, økt konsulentbistand og utgifter til bruk av eiendomsskattemodulen i fagprogrammet Komtek, som ikke har vært fakturert oss tidligere fra leverandør. Systemet er nødvendig for å kunne håndtere eiendomsskatten. At avviket på utgiftssiden ikke er større skyldes at det ikke har påløpt mortifikasjonskostnader i Avvik på inntektssiden skyldes i all hovedsak sykelønnsrefusjon, økt refusjon fra selvkostområdet, økt refusjon fra skatteregnskapet, refusjon fra kunder i gjeldssaker som er løst etter at det er begjært tvangssalg (kommunen har forskuttert salær og offentlige gebyrer), samt salg av regnskapstjeneste til Isbrytertjenesten og Ishavskysten friluftsråd som det ikke var budsjettert med. Personellressurser Enheten har 8,5 årsverk fordelt på 10 personer med følgende fordeling: 1,5 årsverk skatteoppkrever, 0,5 årsverk boligsekretær, 0,25 årsverk gjeldsrådgiver, 2 årsverk lønnsarbeid, 2,25 årsverk til utgående fakturering, elektronisk fakturabehandling, annen bilagsbehandling og eiendomsskatt, 1 årsverk til regnskapsleder og 1 årsverk til enhetsleder. Arbeid rundt eiendomsskatt har ikke fått definert eget årsverk, men vi ser at tidsbruken er betydelig. Enheten har et sykefravær på 2,9 %. Aktivitet/tjenesteyting Enheten avla alle regnskap innen de forskjellige fristene, men unntak av overformynderiet. 19

20 PPT startet med elektronisk fakturabehandling av inngående faktura tidlig i Kirkelig fellesråd startet opp i november Arbeidet med elektroniske timelister har pågått store deler av året, og litt arbeid gjenstår før alle enheter kan levere elektroniske timelister. Arbeidet med forsystem for fakturering barnehage er ikke kommet på plass i Arbeidet med nytt system med generering av forventet sykelønnsrefusjon startet på høsten, og er kommet godt i gang. Oversikten viser at antall henvendelser på startlån øker selv om utbetalinger pr lån er gått noe ned. Startlån: antall antall totalt søknader utbetalte utbetalt i gjennomsnitt år mottatt lån startlån r lån Oversikten viser at antall henvendelser til gjeldsrådgiver øker. Hvor mye jobb det er med hver sak er veldig varierende. Det er ikke ventetid på samtale med gjeldsrådgiver. Geldersaker: Ar antall saker er overført til Kredinor til innfordring. En liten nedgang fra året før. Fremtidige utfordringer/satsingsområder og muligheter Her redegjøres for de utfordringer eller satsingsområder enheten har. o Få på plass forsystem for barnehagesektoren som leter bl.a. faktureringsjobben hver måned og kontantstøtterapporteringen o Få alle enheter innen helse- og omsorg opp på elektroniske tirnelister, og se på muligheten om andre enhet kan benytte systemet for timeregistrering o Sykefraværsregistrering o E-faktura til kunder o E-handel 20

Balsfjord kommune - for fraintida

Balsfjord kommune - for fraintida Balsfjord kommune - for fraintida 1111 011101111 Foto: fra Bry da', 2011 23.april 2012 (v.11) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 17 Rådmannen og

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida Utsnitt fra sansehagen på Balsfjord Bo og Servicesenter 25.mars 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hovedoversikt drift... 4 Analyse... 6 Ordfører og folkevalgte organ...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Balsfjord kommune -for framtida. MIammuing. Foto: Gunn Grønås. 31.mars 2016 v3

Balsfjord kommune -for framtida. MIammuing. Foto: Gunn Grønås. 31.mars 2016 v3 Balsfjord kommune -for framtida MIammuing Foto: Gunn Grønås. Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap.../2016 25.5.2016 Kommunestyret.../2016 8.6.2016 31.mars 2016 v3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Oversiktdrift

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer