- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan Balestrand kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre"

Transkript

1 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan Balestrand kommunestyre

2 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen til den politiske handsaminga av budsjett for 2014 og handlingsprogram/økonomiplan for perioden I samsvar med fastsette rutinar for budsjettarbeidet har alle budsjettansvarlege i administrasjonen delteke i arbeidet med grunnlaget.det er rådmannen som har samanfatta og står ansvarleg for vurderingane frå administrasjonen.i ei viss utstrekning er det i tillegg gjort greie for faglege vurderingar frå leiarane av dei ulike tenesteområda.det ligg føre ytterlegare materiale frå avdelingane som politiske organ kan få tilgang til dersom det er ynskjeleg. Arbeidsgrunnlaget er utarbeidd,før framlegget til statsbudsjett vert lagt fram.det er viktig å sjå på dette som eit førebels informasjonsgrunnlag og eit verktøy for det vidare arbeidet. Det må takast atterhald om opplysningar av betydning for budsjetthandsaminga som ein i denne omgang ikkje har klart å få med eller få belyst godt nok.vidare vil det vere spørsmål og tiltak som treng nærare utgreiing. Det framlagde arbeidsgrunnlaget er i balanse.inntektsramma er m.a vurdert frå kommuneproposisjonen og ved bruk av KS sin prognosemodell. Kommunen sine utfordringar har auka ytterlegare,dette har samanheng med at veksten i dei statlege overføringane ikkje er tilstrekklege til å dekke auka forventningar til kommunalt tenestetilbod og den generelle utgiftveksten.nye oppgåver krev nye løysningar,og samhandling på alle plan er nødvendig for best å kunne fordele dei ressursane vi har til rådvelde.det betyr at vi er i eit kontinuerleg endringsarbeid som vil krevje positiv innstilling og vilje til endring hjå den enkelte. Det er rådmannen si oppfatning at Balestrand kommune har gode tenester i dag,som kan vidare utviklast til nye og interessante arbeidsplassar,slik at fleire vil busetje seg i kommunen og såleis auke folketalet i kommunen. Det er og mi overtyding at ein gjennom eit samarbeid skal kunne kome fram til eit forsvarleg budsjett for 2014 og dei næraste åra framover. Balestrand, Kjellaug Brekkhus rådmann 1

3 Del I - økonomiske føresetnader 2

4 Økonomisk status Balestrand kommune har frå 2003 hatt ein situasjon med balanse eller overskot i rekneskapen. Utviklinga dei siste åra har likevel vist at det er vanskelegare å få balanse mellom inntekter og utgifter i og med at realvekst på overføringar og skattar ikkje veg opp for den løpande pris- og lønsvekst. Ein grunn til dette er at veksten i folketal i kommunen har gått ned medan folketalet på landsbasis går opp. Kommunen har såleis ikkje klart å setja av midlar til frie fond som kan vera ein «buffer» mot uforutsette driftsutgifter/svikt i inntekter eller som kan bidra til finansiering av. Rekneskapen 2012 vart avslutta med «overskot» på vel 1,45 mill kr. Vel kr av overskotet er disponert ved 1. tertialrapport 2013 for å balansera drifta. For å tilpassa driftsnivået til forventa utgifter, har ein i 2013 gjennomført tiltak for å redusera lønskostander spesielt innan skule og pleie- og omsorg. Slik situasjonen teiknar seg for 2014, vil dette arbeidet måtte fortsette ved endra-/ omorganisering av tenestenivå. investeringar Figur under viser korleis utviklinga i sentrale resultatindikatorar har utvikla seg frå I punktet for sentrale mål i budsjettdokumentet er det i pkt. 23 lista opp følgjande mål for ei sunn økonomisk drift : - Netto driftsresultat > 3,5% - Lånegjeld < 50% av brutto driftsinntekter Samla lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl. formidlingslån, 9,2 mill kr) var pr ,4 mill kr. Om lag 19,2 mill av låneportefølgen gjeld investeringar med rente- og avdragskompensasjon, 6,0 mill kr gjeld lån med rentekompensasjon og om lag 15 mill kr gjeld investeringar knytt til VARområdet finansiert med gebyr. Det er budsjettert med nye lån til investering i 2013 på 9,743 mill kr. 3

5 Per hadde kommunen avsett 2,3 mill kr på disposisjonsfond. Dette er unytta integreringstilskot til flykningar til bruk seinare år. I 2013er fondet tilført vel 1,0 mill kr som er unytta overskot frå 2012 med frådrag av disponert 1. tertial Prognose: Framskriving av folketal (Kilde: SSB): Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Middels nasjonal vekst 0-24 år år år år år år eller el dre Sentrale inntekter Rek Buds jett Rev.bud Rådmann Budsjettskjema 1A - drift, Sentrale inntekter tert Bud 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetils kot Eigedoms skatt Andre direkte og indirekte skattar: 0 Naturress ursskatt Konsesjonsavgifter Andre generelle s tats tilskot: 0 Tils kot res surskrevjande brukarar Verts kommunetilskotet Integreringstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter utlån inkl. forvaltningslån Renteinntekter Aksjeutbyte Rente- og avdrags kompens asjon Renteutgifter innlån inkl. forvaltningslån Betalings formidling Morarenter Avdrag på lån SUM NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Avsett til disposis jons fond Konsesjonsavgifter og rente, kraftfond I Renter til bundne VAR-fond Bruk av disposis jonsfond Bruk av bundne fond Bruk av kraftfond I NETTO AVSETNAD Overføring til inves teringar Heimfallsinntekter, netto Konsesjonskraft, netto Premieavvik/amortifisert premieavvik Bruk av overskot SUM TIL FORDELING DRIFT/ANSVARSOMRÅDA FORDELT TIL DRIFT ="OVERSKOT", '+="UNDERSKOT"

6 Forklaring til budsjettskjema 1A drift, sentrale inntekter Skatteinntekter Det er nytta KS sin prognose modell versjon 1305 KSalternativskattreaar av til å vurdera skatteinntekter for Modellen bygger på endringar i RNB 2013 og kommuneproposisjonen for Kva dei endelege føresetnadene vil bli, blir først kjend ved budsjettframlegget i oktober. Det er vidare lagt til grunn ein lønsvekst på 3,0% og prisvekst på 1,5% % frå 2013 til 2014, som gir ein deflator på 2,5%. I tillegg er lagt til grunn skjønnstilskot i 2014 på 2,6 mill kr, same tilskotet som for Prognosemodelen gir ein skatteinngang i 2014 på 30,245 mill kr. Skatten er fordelt på skatt på inntekt og formue med kr 27,745 mill kr og naturressursskatt med kr 2,5 mill kr. Dette er ein auke i skatteinntektene på vel 1,2 mill frå anslag for Skatt i prosent av landsgjennomsnitt (utanom selskapsskatt) er rekna til 88,2%. Det er ikkje gjort endringar i desse føresetnadene i resten av planperioden. Ordinære rammetilskot Med utgangspunkt i KS sin prognosemodell, og med dei føresetnader som vist til over, er rammetilskotet 2014 kalkulert til 59,356 mill kr. Dette er inkludert skjønnstilskot med kr 2,6 mill kr. For resten av planperioden er det føresett at «Kompensasjon for samhandlingsreformen» fell vekk frå 2015 med kr og at vi vil få skjønnstilskot i perioden tilsvarande som i Eigedomskatt Eigedomsskatten er sett til same nivå som i Kommunen vil motta eigedomsskattegrunnlag på kraftverk frå Skattedirektoratet i oktober. Andre direkte og indirekte skattar Naturressursskatten er sett til i underkant av faktisk naturressursskatt dei siste åra, kr 2,5 mill. Naturressursskatten blir å sjå i samanheng med ordinær skatt på inntekt og formue og er med i grunnlag for inntektsutjamning. Konsesjonsavgiftene er sett til same nivå som i 2013 for heile planperioden, d.v.s. kr Andre generelle statstilskot Refusjon for særleg ressurskrevjande helse- og sosialtenester vart i 2012 kr 3,0 mill kr. Refusjon er knytt til lønsutgifter og må dokumenterast for kvar einskild brukar med bakgrunn i einskildvedtak. I 2012 vart det refundert 80% av dokumenterte lønsutgifter utover kr per brukar. For brukarar ein får serskilt tilskot for, anten direkte eller gjennom rammetilskotet, skal dette i tillegg trekkast i frå. I budsjett 2014 er det estimert refusjon på 3,925 mill kr. Auken skuldast stipulerte utgifter til endring i tilbod som ein no kjenner til. Utgiftene med nye tiltak vil bli utgiftsført innan område PLO. Vertskommunetilskotet for psykisk utviklingshemma er eit tilskot utanfor inntektssystemet. Det er lagt inn ei endring i samsvar med fastsett overgangsordning ved nedtrapping av tal brukarar i ordninga, som inneber at maksimalt inntektstap frå eit år til neste skal vere ca. kr 300 pr innbyggjar. Balestrand kommune får refundert for 12 busette. Stipulert tilskot er sett til 20,020 mill kr for 2014, ein auke på kr frå 2013 fortsett ein lønsvekst på 3%. 5

7 Integreringstilskot til flykningar: Per i dag bur det 26 flykningar i kommunen fordelt på 15 vaksne og 11 born. For budsjettåret 2014 reknar ein med tilskot etter følgjande oppsett: 9 personar førstegongsbusett i personar førstegongsbusett i personar førstegongsbusett i 2012 Stipulert tilskot i økonomiplanperioden: Tilskot 2014 Tilskot 2015 Tilskot 2016 Tilskot På grunn av at kommunen busette dei første flykningane i desember 2010, fekk kommunen same året utbetalt tilskot som om dei var busette i kommunen heile året.. Det er såleis ikkje samsvar mellom når kommunen får tilskot og når utgiftene kjem. Per er det avsett på disposisjonsfond 2,3 mill kr av integreringstilskotet til bruk seinare år. Vidare er det budsjettert med avsetjing unytta tilskot i 2013 på 0,2 mill kr. For å balansera driftsbudsjettet 2014 kan det verta aktuelt å nytta av desse frie midlane slik situasjonen er per i no. I 2014 er det føresett nytta 2,025 mill kr til dette tenestetilbodet utgiftsført på ansvar 296 NAV. I planperioden blir budsjettramma på ansvar 296 NAV redusert i samsvar med nedgang i integreringstilskotet. Finansinntekter / utgifter Renteinntekter utlån inkl. forvaltningslån: Det er lagt til grunn 4,15% rente på utlån frå Kraftfond 2, utlån estimert til 3,6 mill kr, estimert renteinntekt kr Renteinntekter forvaltningslån er rekna til kr , totalt avrunda til kr Renteinntekter bankinnskot er for 2014 stipulert utifrå ei rente på 2,75 % og gjennomsnittleg kapital på 30,0 mill. Dette gjev ei inntekt i 2014 på kr Ein må forventa ein reduksjon i kommunen sine innskot i åra framover. Dette med bakgrunn i større betalte pensjonskostander enn bokført (premieavvik) og bruk av fond til vedtekne investeringar. Aksjeutbytte gjeld utbytte på aksar i Sognekraft AS, kr Rente- og avdragskompensasjon: Dette er kompensasjon kommunen tek i mot frå Husbanken på følgjande investeringar: Tal i kr pr Rente- og avdragskompensasjon for omsorgsbustader Rentekompensasjon på investering kyrkjebygg Rentekompensasjon på investering skule Samla grunnlag Avdrag og renterefusjon ved 2 % rente Betalingsformidling og morarente er samla stipulert til kr

8 Rente på innlån inkl. formidlingslån: Kommunalbanken sin prognose for rente blir lagt til grunn på lån knytt til investeringar. Det er teke høgd for låneopptak til investering i 2013 på 9,75 mill kr og 1,1 mill kr kvart år i resten av økonomiplanperioden. Det er lagt til grunn 2,75 % rente i økonomiplanperioden. Når det gjeld renter på formidlingslån blir det lagt til grunn same renteutgift som på innlån pluss eit påslag på kr for å ta høgd for differanse mellom tidspunkt for innlån/utlån. Formidlingslån i Husbanken per august 2013 var på 11,2 mill kr. Tal i kr pr Lån til kommunale investeringar Renteutgifter kommunale investeringar Renteutgifter forvaltningslån Sum renteutgifter på innlån Avdrag og lån: Med utgangspunkt i tabell over, vert kommunen sine avdragsutgifter på lån til investeringar slik: Tal i kr pr Samla lån til kommunale investeringar Avdrag Avsetnader Disposisjonsfond: Per september 2013 har kommunen eit disposisjonsfond på vel 3,4 mill kr.vel 2,3 mill kr er avsett integreringstilskot til flygingar, resterand frie midlar skriv seg frå unytta rekneskapsoverskot 2012 med vel 1,0 mill kr. For å balansera driftsbudsjettet for 2014, legg rådmann til grunn bruk av fondet med kr Avsetnad til Kraftfond 1: Konsesjonskraftinntekt kr blir avsett til fond i si heilheit. I tillegg skal det avsetjast rente på fondskapitalen, stipulert til kr Avsetnad bunde driftsfond: Fondskapitalen på VAR-fond skal ha tillagt rente, stipulert til kr Bruk av Kraftfond 1: Ledige midlar utover grunnkapital blir nytta i 2014, kr Overføring til investeringsrekneskapen. Dette er bidrag frå driftsinntekter til finansiering av investeringar. Det er budsjettert med kr til finansiering av EK-innskot KLP. Denne utgifta kan ikkje lånefinansierast. I tillegg skal 100% av mva-kompensasjon på investeringar innteksført i driftsrekneskapen tilbakeførast til investeringsrekneskapen frå rekneskapsåret 2014, førebels ikkje budsjettert. Heimfallsinntekter Dette gjeld kommunen sin del av verdien av heimfalte kraftanlegg i Høyangervassdraget. Inntektene kjem i form av sal av kraft som er stilt til disposisjon for kommunen. Krafta blir selt til spottpris og overskot er skattepliktig. I budsjett 2014 er det lagt inn ei forsiktig auke i inntektene med kr 200. Dette er mindre enn kva kommunen fekk i heimfallsinntekter i 2014 der spotpris var svært låg. 7

9 ÅR Rek Rek Rek Bud Bud NETTO INNTEKT * 3,7 mill kr 1,4 mill kr 1,1 mill kr 1,3 mill kr *Nettoinntekt = Salsinntekt med fråtrekk av kjøpspris, grunnrenteskatt, innmatingskostander, forvaltningshonorar, skattekostnader og stipulerte utgifter til juridisk hjelp. Konsesjonskraftinntekter Balestrand kommune har til disposisjon i alt ca 19,0517 GWh konsesjonskraft for sal eller til eige bruk. Kommunen har dei siste åra selt denne krafta på eitt-års kontraktar. På førespurnad om forventa salspris per , har vi fått opplyst at markedet no er villig å betale ca 30,5 øre/kwh. Dette gir ein auke i nettoinntekt på om lag kr 400. ÅR Rek Rek Rek Bud Bud SALSPRIS ØRE/KWH 29,72 38,80 36,50 28,11 30,5 NETTO INNTEKT * 3,5 mill kr 5,0 mill kr 4,5 mill kr 2,8 mill kr 3,2 mill kr *Nettoinntekt = salsinntekt med fråtrekk av OED-pris, innmatingskostander, energiavgift, kontingent til LVK og utgifter til meglar. Premieavvik Det er gjeve forskrift som inneber at kommunen skal rekneskapsføre pensjonskostander basert på eit meir langsiktig gjennomsnittsvurdering. Pensjonspremie ( det er føresett 15,4% i fellesordninga) er belasta ansvarsområda medan det på ansvarsområde 800 er budsjettert premieavvik slik at samla kostand blir i samsvar med forskriftene. Kommunen får tilsendt estimat over pensjonskostand frå pensjonsselskap til bruk i budsjettarbeidet. Vi har førebels ikkje motteke slik berekning for Estimert netto utgift i rekneskapen er såleis førebels sett til vel 11,9 mill kr. Oppsamla ikkje bokført pensjonspremie var på 11,5 mill inkludert arbeidsgjevaravgift. Sentrale mål I budsjettet er det sett opp sentrale mål for verksemda. Økonomiske mål er gitt i nr Ynskt mål Netto driftsresultat > 3,5%, resultat i budsjett ,0 % Ynskt mål Lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekter, resultat i budsjett 2014 xxx %. «Overskot / underskot» Kommunelova krev at kommunen for kvart år i planperioden skal vedta eit driftsbudsjett som er i balanse. Dette medfører at om nødvendig må ein nytta unytta frie fond (disposisjonsfond).. Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett 2014 viser ein ubalanse mellom løpande inntekter/utgifter på kr «Underskotet» er i rådmannen sitt framlegg til budsjett 2014 balansert med bruk av tilsvarande sum frå disposisjonsfondet. 8

10 Del II - sentrale mål 9

11 Sentrale mål Mål 1 Grunnlaget for busetnad i kommunen skal auke gjennom eit aktivt næringsutviklingsarbeid, utnytting av naturlege fortrinn og gode bu- og oppveksttilhøve 3 Gode oppvekstvilkår for born og unge Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 1.1 Tal arbeidsplassar 1.2 Tal innbyggjarar 1.3 Næringsplan 3.1 Omfanget av rusmiddelbruk og kriminalitet 1.1 Netto auke med 10 til Over i Skal fylgjast opp Skal ikkje auke i.h.t. tilgjengeleg statistikk Ungdomen sitt hus og ungdomsklubben skal vere godt fungerande. 3.2 Tilbod til ungdom Barne- og ungdomsplan Tilhøva lagt til rette for ungdomsrådet som høyringsorgan for ungdomen 3.3 Tidleg oppdaging og handtering av problem Barne- og ungdomsteamet skal fungere etter føresetnadene Samarbeidet med Barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk skal fungere. 4 Eit trygt og helsefremjande lokalsamfunn 3.4 Skule- og barnehagetilbod i nærmiljøet 3.5 Tal aktivitetar/tilbod i frivillige organisasjonar 4.1 Samordna tiltak i regi av folkehelseråd/-koordinator 3.4 Skular og barnehagar i grendene 3.5 Skal vere på same nivå som i dag To nye samordna helsetiltak i løpet av perioden Utnyttinga av kommunen sine idretts- og nærmiljøanlegg skal auke i.h.t. gjennomførte undersøkingar. 10

12 Mål 5 Gode læringsresultat i ein effektiv skule Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 5.1 Grunnskulepoeng 5.2 Nasjonale prøver 5.3 Foreldretilfredshet 5.4 Kunnskap om entreprenørskap 5.5 Skulebygg som tilfredsstillar krava 5.1 > fylkesgjennomsnittet 5.2 Færre på nivå ,3, nedre 3, Auke foreldredeltaking i brukarundersøkingane. 5.4 Gjennomføring av fastsett entreprenørskapsplan 5.5 I samsvar med forskrift om miljøretta helsevern 6 Eit effektivt og pedagogisk tilrettelagd tilbod for born i førskulealder som er fleksibelt for foreldra 6.1 Full barnehagedekning 6.2 Brukartilfredshet 6.3 Kvalitetsmål 6.1 Alle som ynskjer det skal få eit godt barnehagetilbod 6.2 5, nedre 4, I årsplanen: Pedagogiske mål (i samsvar med rammeplanen), mål for tryggleik, fysisk aktivitet, oppleving /undring og trivsel og utvikling 7 Læring heile livet 7.1 Vaksenopplæringstilbod med individuelle læringsmål 8 Tryggleik for gode helsetenester 8.1 Oppfylling av lov- og forskriftskrav til legetenesta 8.2 Ventetid 8.3 Brukartilfredshet 8.4 Vaksinasjonsdekning i høve til statistikk (SYSVAK) 8.5 Dekning av psykiske behov 8.6 Grad av kompetanse i tenesta Realistiske mål for kvar brukar, som skal oppfyllast flest mogleg av dei minoritetsspråklege vaksne elevane skal bestå språkprøva Ingen avvik (kritisk grense 3 mindre avvik i året) Tal klager som får medhald i perioden <= < 1 veke (utanom akutte tilfelle) 8.3 3,3, nedre 3,0 8.4 > 95 % for aldersgruppene 2, 6 og 16 år Dokumentert auke i innsatsen i høve til psykisk helse hos unge og vaksne Godt fungerande dagtilbod. 8.6 Dokumentert auke i samla kompetanse i perioden 11

13 Mål 9 Eit godt og effektivt pleie- og omsorgstilbod for eldre og funksjonshemma Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 9.1 Høve til å bu i eigen bustad 9.2 Brukartilfredshet 9.1 Eldre skal få bu i eigen bustad så lenge dei ynskjer det ,5, nedre 3, Gjennomføre og fylgje opp brukarundersøking i høve til psykisk utv.hemma og kulturtilbod 10 Tryggleik for effektive og samordna barneverntenester ved særlege behov 11 Samordna og effektive tenester for dei som treng hjelp til meistring/ kome ut i arbeid eller få avklara inntektssikring 11 Aktivitet og vekst gjennom utnytting av naturlege fortrinn 9.3 Grad av kompetanse i tenesta 9.4 Gode tilbod i institusjon 9.5 Brutto driftsutgifter pr brukar/plass i.h.t. KOSTRA 10.1 Oppfylling av lov- og forskriftskrav til barneverntenesta 10.2 Sakshandsamingstid i barnevernssaker 10.3 Andel sosialhjelpsmottakarar 10.4 Deltakarar i kvalifiseringsprogrammet 10.5 Arbeidsmarknadsstatistikk, tal trygda 11.1 Ein attraktiv turiststad, tal overnattingsdøgn/besøkstid 9.3 Dokumentert auke i samla kompetanse i perioden 9.5 < fylkesgjennomsnittet Ingen avvik (kritisk grense 3 mindre avvik i året) Tal klager som får medhald i perioden <= Innanfor fristane for meldingar, undersøkingar og tiltak i barnevernlova Under fylkesgjennomsnittet 10.4 To deltakarar i kvalifiseringsprogrammet Fleire i arbeid, færre på trygd 11.1 Opp, ved satsing gjennom Visit Sognefjord, Norsk Reiselivsmuseum og nasjonal turistveg 12 Trygge og gode kommunikasjonar 12.1 Rasfrekvens 12.2 Vegstandard 12.3 Kollektivtilbod Rassikring av fylkesveg 52 Ulvestad-Menes Rassikring av vegen rundt Esefjorden Utbetring av vegen Dragsvik-Sæle Ferjefri kryssing Dragsvik-Hella Auking av ferjefrekvensen Dragsvik Hella, særskild på kveld og natt Vidareføring av Sognebåten Korrespondanse og påkopling til gjennomgåande bussruter, ma. med morgonbussen til Bergen i Vadheim 12

14 Mål 13 Framleis grunnlag for landbruksnæring Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 13.1 Kommunal støtte til landbruksnæringa 13.2 Bruk av garden sitt samla ressursgrunnlag 13.3 Avvirking i skogen 13.1 Oppretthalde stillingar som jordbruks- og skogbr.sjef > m 3 innan Auka bruk av lauvtre 14 Kultur skal bidra til busetnad, trivsel og næring 14.1 Kulturbasert næringsliv Støtte opp under Kunstbygda Balestrand AS som merkevare / profilering av kunst og kultur i Balestrand Presentasjon på heimsida syner tilboda innan kunst/kultur i Balestrand Norsk Reiselivsmuseum skal realiserast Det skal etablerast nye verksemder innan kultur og natur i løpet av perioden 15 God forvaltning av kommunale eigedomar 16 God tilrettelegging for byggeverksemd 14.2 Den kulturelle skulesekken 14.3 Kulturskulen 14.4 Biblioteket, utlån 15.1 Medviten plan 15.2 Sunn vedlikehaldspraksis 15.3 Godt og effektivt reinhald 16.1 Effektiv sakshandsaming i form av kort sakshandsamingstid 14.2 Gjennomføre kulturtilbod for born og unge kvart år i perioden,frå den kulturelle skulesekken sentralt og lokale tilbod Deltaking frå minst 30 % av grunnskuleelevane 14.4 Flytting av biblioteket til Sagatun. Auka utlånsaktivitet. Kontakt med andre bibliotek nettverksarbeid kompetanseutviklint Utarbeiding av strategi for eigedomsforvaltning innan Ressursinnsats til vedlikehald skal auke i perioden Vedtak innan < 30 dagar i alle byggesaker 13

15 Mål 17 Godt og effektivt kart-, delings- og oppmålingsarbeid Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 17.1 Interkommunal løysing som fungerar 17.2 Utnytting av kompetanse og kapasitet 17.1 Fullføre implementering /bruke ny GIS/Line-løysing m.v Vidareføre nivået på sal av tenester 18 God brannberedskap 18.1 Forsvarleg brannordning Gjennom Sogn Brann og Redning IKS Årlege tilsyn i samsvar med brannordning Brannøvingar i samsvar med brannordning Kompetanse i høve til nye krav i løpet av perioden Innsatstid innanfor krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Brannstasjon i tråd med krav innan God infrastruktur og gode løysingar for vatn, avløp og renovasjon 20 God tilgang til informasjon og service for borgarane 21 Effektiv administrasjon av og støtte til kommunen sine tenester 19.1 Ei kvalitetsmessig god og sikker vassforsyning Effektivt avløpsnett 19.3 Effektiv og brukarvenleg renovasjonsteneste - SIMAS 20.1 Døgnopen forvaltning via heimesida på internett i høve til søknader og meldingar 20.2 Ei oppdatert heimeside 21.1 Andel av brutto driftsutgifter i.h.t. KOSTRA til styring, adm. og fellesutgifter 21.2 Utvikling av servicetorg Rullere hovudplan for vassforsyning i Fornye ledingsnett i samsvar med hovudplanen hovudplan for avløp på plass i Fornye ledingsnett og andre tiltak i samsvar med hovudplanen Tal treff på heimesida skal auke med 15 % Alle søknads- og meldingsskjema på internett i løpet av 2. halvår Aktiv formidling av informasjon gjennom heimesidene Kvar verksemd/eining i kommunen skal vere presentert med eiga underside 21.1 < 8,5 % 21.2 Servicetorget skal fungere som føresett 22 Kompetanse 22.1 Lærande organisasjon 22.2 Rett kompetanse i høve til kommunen sine oppgåver 22.1 Styringssystem med årshjul og avvikssystem i bruk Årleg kompetanseutviklingsplan 14

16 Mål 23 Ei sunn økonomisk drift 23.1 Netto driftsresultat Resultatindikator/målemetode Ynskt resultat 23.2 Lånegjeld 23.1 > 3,5 % 23.2 < 50 % av brutto driftsinntekter 24 Godt arbeidsmiljø og effektiv bruk av personalressursane 24.1 Medarbeidarsamtalar 24.2 Medarbeidartilfredshet 24.3 Sjukefråver 24.1 Gjennomføring av medarbeidarsamtalar med alle tilsette (ved Sagatun skule og helsetunet gjennom-føring 2.kvart år) 24.2 landsgjennomsnittet, nedre 4, < 6 % (jfr mål i høve til inkluderande arbeidsliv) 15

17 Del III - tenestetilbod og drift - sentrale styringsorgan og fellestenester 16

18 100 Politiske organ og kontrollorgan Folkevalde organ Fokusområde Fokusområda utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Det skal leggjast til rette for dei folkevalde sitt arbeid slik at desse får godt nok høve til å sette seg inn i dei sakene som skal handsamast. Det skal gjevast ein rimeleg kompensasjon for dei ulempene og den tidsbruken det å utøve eit politisk verv fører med seg. Folkevalde og administrative representantar frå kommunen skal ha rimeleg høve til å øve påverknad, motta viktig informasjon og utvikle sin kompetanse gjennom deltaking på eksterne møte/kurs. Dette skal gjennomførast med ein ressursbruk som er nøktern. Dette inneber at ein framleis har ei relativt streng prioritering av kva eksterne samlingar ein deltek på. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Utgifter til politisk verksemd er forsøkt budsjettert så reelt som mogeleg ut frå oppdaterte satsar.samstundes er det lagt inn større innsparingar ved å kutte i talet på politiske møter og ved at den folkevalde arbeidsdagen fell bort. Det er lagt til grunn godtgjersle for ordførarverv i 100 % stilling.godtgjersla utgjer 80 % av løna til ein Stortingsrepresentant.Løna til ordførar er pr.dato kr Ramma for reiser og opplæring for folkevalde er halde på eit nivå som inneber at det er framleis er naudsynt med ei nokså streng prioritering av kva møte og aktivitetar representantar for kommunen deltek på. Det er ikkje teke høgde for at heile formannskapet i nokon særleg grad kan delta på eksterne møte og samlingar. Resten av økonomiplanperioden Det er føresett at av kostand med elektronisk utsending av sakspapir til alle utval. Ein er elles ikkje kjend med spesielle forhold som tilseier at utgiftene vil endra seg vesentleg i økonomiperioden Val Fokusområde Fokusområdet utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Val skal gjennomførast på ein korrekt og kostnadseffektiv måte. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Det er ikkje val i 2014 og det vert ikkje avsett midlar i budsjettet. Resten av økonomiplanperioden I økonomiplanen er det teke høgde for val i 2015 og Stortingsval i 2017 med kr

19 10013 Stønad politiske parti Fokusområde Fokusområdet utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Statstilskot til politiske parti skal utbetalast til dei politiske partia i samsvar med vedteken ordning. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Stønaden er sett opp med same beløp som i 2013, dvs kr Revisjon og kontrollutval Fokusområde Fokusområdet utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Revisjon og kontrollutval skal føre kontroll med den kommunale verksemda på vegner av kommunestyret og i samsvar med fastsette reglar i kommunelova og i eigne forskrifter. Utgiftene til gjennomføring av desse kontrolloppgåvene skal ikkje auke utover vanleg løns- og prisvekst. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Utgifter til kontrollutval er budsjettert med kr Utgifter til sekretariat (13701) er kr , for 2014 Utgiftene med revisjon (13751) er budsjettert med kr i Det er ikkje lagt inn midlar til forvaltningsrevisjon Overformynderi Fokusområde Fokusområdet utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Det er frå overført til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Fokusområde Fokusområdet utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Balestrand kommune skal legge til rette for at råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne kan utføre sine oppgåver i tråd med fastsette lovreglar. Det skal ytast administrativ bistand i høve til møteadministrasjon. Utgiftene til gjennomføring av desse kontrolloppgåvene skal ikkje auke utover vanleg løns- og prisvekst. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Ramma er sett til om lag same beløp som i Ymse fellestiltak Fokusområde Fokusområda utfyller dei sentrale måla for kommunen på side Dei kommunale utgiftene til servering og representasjon i samband med politiske møte skal haldast på eit nøkternt nivå. Det vil ikkje vere ynskjeleg eller mogeleg å redusere 18

20 utgiftene i høve til dagens nivå eller ta dette heilt bort, fordi det vil ha mykje å seie for trivsel og samhald. Balestrand kommune er tilslutta KS, LVSH, Sogn regionråd og andre samanslutningar som kommunen i dag er medlem av og som det tener kommunen å vere tilslutta. Det skal løpande vurderast om nytten forsvarer utgiftene. Forklaringar til taldelen i driftsbudsjettet Utgifter til medlemskap og kontingentar er justert opp i høve til 2013 med 3% og forutset fortsatt medlemskap i IS Fjordvegen og Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Budsjet Konto skal dekka medlemskap i : 2013 Budsjett 2014 KS kontingent (FoU + KS) kr kr Sogn Regionråd (Finansiering SR+reg. utviklingsprosjekt) kr kr Landssamanslutning for vertskommunar for sentralinstitusjoner i det tidlegare HVPU (LVSH) kr kr Sogn og Fjordane fylkeskommune (kommunearkivordninga) kr kr Sogn og Fjordane fylkeskommune (innkjøpssamarbeid) kr kr Vest-Norsk Brusselkontor, medlem kr kr EuroArt, medlem kr kr Landssamanslutning nynorskkommunar, medlem kr kr Fjordavegen kr kr Totalt kr kr Resten av økonomiplanperioden Ein er ikkje kjent med spesielle hendingar som tilseier at utgiftene vil endre seg vesentleg i løpet av økonomiplanperioden. 19

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer