Notat til b st rets organer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til b st rets organer"

Transkript

1 , Oslo komriitires-».- C(J. Notat til b st rets organer Til: Finanskomiteen Dato: Fra: Byråden for finans Var ref (saksnr): Arkivkode: 126 Notat nr.: 67/2011 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT REVISJON AV SAMKJØPSAVTALE OM LEVERING AV VIKARTJENESTER OG RENHOLDSTJENESTER 1.Innledning kompetanseetaten (UKE) har som ledd i arbeidet med kontraktsoppfølgnin2 Utviklinus- oc,2, gjennomfort eksterne revisjoner av leverandørene på kommunens samkjøpsavtaler om leverin2 av vikartjenester og renholdstjenester. I det nedenstående omtales hovedfunnene i revisjonsrapportene om kontroll av vikar- og renholdsleverandører. Det understrekes at funnene i rapportene ikke er endeliu verifisert. Vurderin2er som er foretatt er således av foreløpiu karakter. 2. Revisjonskontrollen Revisjonsoppdra2ene er gjennomført ved at det ble plukket ut et tilfeldig utval2 av ansatte for kontroll av lønnslipper, timelister, skattekort og andre sentrale forhold. For renholdsleverandørene er det gjort et tilfeldi2 utval2 av ansatte, hvor størrelsen på utval2et har sammenhen2 med den enkelte leverandørs størrelse på leveranser til Oslo kommune. Det understrekes at BDO. som vant samtli2e minikonkurranser om oppdra2ene. selv har foreslått utval2srnetodikken for oppdraget. Revisjonen har vært omfattende, og det er blant annet 2jennomført kontroll av om arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid o2 overtidsbetalin2 er ful2t. verifiserin2 av skattekort o2 evt arbeidstillatelser, kontroll av at pensjonstrekk er utfort, kontroll av at feriepenger er avsatt og utbetalt. Det er også bedt om sjekk av at ansvarsforsikrin2er, vrkesskadeforsikrin2. HMS-rutiner og rekrutterin2srutiner mv foreli22er. 3. Hovedfunn 3.1 Samkjøpsavtalen om levering av vikartjenester Tilstanden i vikarbyråene er ifølge undersøkelsene samlet sett tilfredsstillende for behandlin2 av skatte- og av2iftsmessi2e forhold. dokumentasjon av 2yldi2e forsikrin2sbevis. arbeidsre2lement. rekrutterin2srutiner o2 håndterin2 av obligatorisk tjenestepensjon. Når det gjelder lønns- o2 arbeidsforhold, herunder etterlevelse av arbeidsmiljøloven. var hovedfunnet at det for vikarer utenfor helsesektoren ikke foreli22er vesentli2e eller systematiske avvik knyttet til arbeidstider ogleller overtidsbetalin2. Innenfor helsesektoren ble det avdekket flere avvik knyttet til arbeidsmiljolovens arbeidstidsbestemmelser og reglene om overtid. Kontrollen viste at enkelte vikarer har hatt arbeidsda2er på 14 til 17 timer. Det er o2så avdekket at arbeidsuker med en vari2het med opp mot 72 timer har forekommet. I tillegg er det avdekket tilfeller av man2lende utbetalt overtid Byradsavdeling for Imans og nærmg Postadresse Radhuset Oslo F-post postmonak å hnr oslo kommune no

2 ved de ordinære lønnskjøringene. Alle avdekkede avvik blir nå fulgt opp mot den enkelte leverandør. Avvik i forhold til arbeidsmiljolovens bestemmelser om arbeidstid og overtid anses som alvorli2e, og systematiske avvik kan medføre heving av avtaleforholdet. Det er også varslet at rammeavtalene ikke vil bli forlenget dersom revisjonen skulle avdekke vesentlige og alvorlig.e forhold. 3.2 Samkjøpsavtalen om levering av daglig renhold I UKEs anbudskonkurranse ble det stilt en rekke kvalifikasjonskrav, blant annet om skatter, avifter, arbeidsavtaler, lønns- og arbeidsvilkår, mm. For å verifisere om leverandørene fremdeles oppfyller kvalifikasjonskravene ble det foretatt stedlig kontroll hos 14 rammeavtaleleverandører av daglig renhold. Revisjonsrapportene avdekket kun ett tilfelle hvor det ikke ble avdekket avvik i forhold til rammeavtalens bestemmelser. I tre tilfeller ble det avdekket avvik i forhold til punkter omkring, HMS, manglende skatte- og timelister og skattetrekk. Disse er tilskrevet og det er bedt om en fremdriftsplan med tilbakemelding for å rette opp forholdet. 110 tilfeller er det sendt varsel om heving da rapporten avdekket avvik som kvalifiserer til heving dersom det ikke kan fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon på at regelverket er fulgt. Rapportene avdekket her avvik i forhold til rammeavtalens bestemmelser vedrørende HMS, MVA, timelister, obligatorisk tjenestepensjon, arbeidsavtaler, brudd på arbeidstidsbesternmelsene, lavere timelønn enn tariffavtale, manglende overtidsbetaling, skattetrekk og skattekort, feriepenger, feil vedrørende betaling og timetall, fakturering/prisjustering og forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Frist for tilbakemeldinger for sistnevnte 10 er satt til BDO vurderte samlet sett at tilstanden blant renholdsleverandørene var tilfredsstillende når det gjelder behandling av skatte- og avgiftsmessige forhold. Det samme gjelder dokumentasjon av ansvarsforsikring og arbeidsreglement. Det ble imidlertid avdekket ulik praksis vedrørende arbeidsavtaler o2 re2ulering av arbeidsforholdene opp mot renholdskontraktene. Det er også avdekket avvik i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtidsbetaling. Videre er det avdekket varierende praksis vedrørende obligatorisk tjenestepensjon. Revisjonskontrollen har ikke avdekket lavere timelønnsatser enn 123 kr pr time. Lønnsnivået til leverandørene vil bli vurdert opp mot Oslo kommunes tariff, og avvik vil bli krevd rettet i henhold til nivået i kommunens tariffavtale. Alle avvik følges opp mot den enkelte leverandør. Avvik i forhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid anses som alvorlige, og systematiske avvik kan medføre heving av kontraktsforholdet. Avvik i forhold til regelverket for midlertidig ansatte anses som alvorlige, og systematiske avvik kan medføre heving. Alle avdekkede avvik blir nå fulgt opp mot den enkelte leverandør. For øvrig viser jeg til vedlagte rapporter. Med vennlig hilsen Kristin Vinje byråd Godkjent og ekspedert elektronisk

3 Vedlegg: I. Renholdsavtalen 2. Vikaravtalen 3

4 Rapport Kontrott av renhotdsteverandører tit Osto kommune Oslo, Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vit ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. IBDO

5 Kontroll av renholdsleveranderer til Oslo kommune Innholdsfortegnelse 1. Inntedning 3 2. Sammendrag 4 3. Merverdiavgift Retevante bestemmelser Observasjoner 5 4, Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Relevante bestemmelser 6 4,2. Observasjoner 7 5. Yrkesskadeforsikring Relevante bestemmelser Observasjoner 7 6. Ansvarsforsikring Relevante bestemmelser Observasjoner 8 7. HMS Relevante bestemmelser Observasjoner 9 8. Lønns- og arbeidsvilkår Relevante bestemmelser Observasjoner Rekruttering Relevante bestemmelser Observasjoner Fakturering Relevante bestemmelser Observasjoner mai Side 2 av 14

6 Kontroll av renholdsleverandører til Oslo kommune 1. Innledning Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har rammeavtaler med 14 renholdsleverandører for levering av daglig renhold til alle Osto kommunes virksomheter. I tillegg har kommunen leverandører på tidligere rammeavtaler som fremdeles utfører oppdrag. I kontraktsdokumentene er det stilt en rekke krav til disse leverandørenes kvalifikasjoner. UKE ønsket å verifisere at leverandørene fremdeles oppfyller kontraktens kvalifikasjonskrav, spesielt rettet mot lønns- og arbeidsvilkår. Vårt arbeid innebærer i denne sammenhengen utførelse av handlinger for å innhente dokumentasjon for at virksomheten tilfredsstiller kravene som er stitt i retevant lovgivning eller i kontraktene. Med bakgrunn i kravspesifikasjonen fra tilbudet, har BDO utarbeidet en dokumentasjonsspesifikasjon som ble oversendt den enkelte teverandør. Dokumentasjonsspesifikasjonen ligger som vedlegg til denne rapporten. Vårt arbeid har inktudert gjennomgang av en stor mengde dokumentasjon. På de områdene vi har gjort observasjoner har vi tatt kopi. Dette ligger også som vedlegg til denne rapporten. For hver leverandør er det gjort et tilfeldig utvalg av ansatte for kontroll av lønnslipper, timelister, skattekort og arbeidsavtaler. Størrelsen på utvalget har hatt sammenheng med den enkelte leverandørs størrelse med hensyn på teveranser til Osto kommune. Vi undersøkte mai og november 2010 for 13 av 14 leverandører. En av leverandørene hadde i oktober 2010 endret lønnssystem, og som en følge av dette klarte de ikke å fremskaffe dokumentasjon knyttet tit utvalgsmåneden mai. Vårt utvalg knyttet tit denne leverandøren ble derfor november og desember En av leverandørenes forretningsadresse er i Bergen. Av hensyn til svært kort leveransefrist ble det ikke gjennomført en stedlig kontroll av denne virksomheten. Dokurnentasjonen ble i dette tilfettet oversendt til BDO. Rapporten må ses i sammenheng med de undertiggende analyseplanene for hver leverandør. Disse er vedlagt rapporten. Vårt arbeid og våre vurderinger bygger på de samtater vi har hatt med representanter for renholdsleverandørene og materialet som er stilt til vår disposisjon, og vår gjennomgang er begrenset tit denne informasjonen. I hovedsak dreier dette seg om uttrekk og rapporter vedrørende virksomhetens behandling av MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, forsikringer, HMS, fakturering, rekrutteringsrutiner samt lønns- og arbeidsvilkår. BDO finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten etter riktigheten i det grunntagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Vårt arbeid er ikke å betrakte som en ordinær revisjon, men en kontraktsrevisjon der vi har foretatt kontrolthandlinger på utvalgte områder hos leverandørene i henhold tit UKEs kravspesifikasjon. Basert på det arbeidet som er gjort oppsummerer, utdyper og begrunner vi våre analyser og konklusjoner til oppdragsgiver gjennom denne rapporten. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fultstendigheten av analysene som er foretatt må sesi tys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. Oslo, BDO AS / Morten Thuve Partner»N-47 Jørgen Brodtkorb Prosjektteder 27. mai Side 3 av 14

7 Kontrott av renholdsteverandører tit Osio kommune 2. Sammendrag Vår samtede vurdering av renholdsbransjen, som denne gjennomgangen har omfattet, er at titstanden generett sett er titfredsstiltende når det gjelder behandling av skatte- og avgiftsmessige forhold, dokumentasjon av gyldige forsikringsbevis, arbeidsreglement og rekrutteringsrutiner. Av i alt 14 leverandører kunne 12 dokumentere HMS-system som tilfredsstiller lovteksten. Leverandørene har stort sett tilfredsstillende behandling av skattetrekk. Det var kun enkettvise og usystematiske feil i trekkprosent. Kontrolten knyttet tit utbetating av feriepenger viser generelt at dette håndteres tilfredsstillende av leverandørene. Vi observerte noe forskjellig praksis når det gjelder ansettelsesforhold, omtalt i arbeidsavtalene. Den enkette virksomhet kunne ha ftere forskjerige typer arbeidsavtater, avhengig av når renholderen hadde blitt ansatt. Vi så at de eldre arbeidsavtalene var mindre utfyttende enn for arbeidstakere som har blitt ansatt i senere tid. Innenfor den enkette virksomhet var det også variasjoner med delvis fast ansatte, men også kontrakter av midlertidig karakter. I tillegg var det variasjoner mellom fastlønnskontrakter og timelønnskontrakter i den enkette virksomhet. Ut fra vår kontroll synes det som leverandørene generelt sett har tilfredsstillende rutiner knyttet til arbeidsavtaler; herunder signering, arkivering og oppdatering. Vår stikkorøvekontroll avdekket dog usystematiske avvik for seks leverandører for disse forholdene. Når det gjelder virksomhetenes etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmetser har vi funnet tilfetter av vesentlige avvik for enkeltaktører knyttet tit arbeidstider. På det meste fant vi at en arbeidstaker hadde arbeidet i alt 282,5 timer på en måned. To leverandører har hatt arbeidstakere som har arbeidet hver dag en hel måned uten arbeidsfri. Utfordringen synes blant annet å være at enkelte ikke fører timelister, at overtid ikke registreres og at virksomhetene har mangtende systemer/rutiner for å fange opp arbeidstakere som er i ferd med å utløse overtid. For to virksomheter fant vi også systematiske avvik når det gjaldt manglende overtidsbetaling. Gjennomgangen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) viser varierende resultater når det gjelder rutiner for innmelding av arbeidstakeren og hvorvidt det innberettes korrekt beløp. Enkette leverandører viser god kontroll av disse forhold, men det synes også som enkelte leverandører ikke har tilfredsstillende rutiner for verken innmelding, beregning eller oppdatering av grunntagene for OTP. Vi konstaterer også at to leverandører ikke har lagt frem dokumentasjon på innmeldingi OTPordningen. Gjennomgangen har også omfattet kontroll av hvorvidt fakturert beløp er i henhold til avtatte priser. I rammeavtaten for renhold med Osto kommune er det fastsatt maksimal timepris for den enkette leverandør. Vårt utgangspunkt var å kontrollere om det ble fakturert for timesatser som var høyere enn det er antedning til i henhold til rarnmeavtalen. I de fleste tilfetter viste det seg at avropene på rammeavtalen ble foretatt med fastpriser som ikke spesifiserte undertiggende timepriser. Det var derfor ikke mutig å kontroltere om leverandørene fakturerte over makspris. Vi har derfor foretatt stikkprøver av hvorvidt det er samsvar mellom prisene i den enkette renholdskontrakt med Oslo kommune og fakturert beløp. Vårt hovedinntrykk er at leverandørene fakturerer i henhold tit kontrakt. 27. mai Side 4 av 14

8 Kontroll av renholdsleverandører til Osto kommune 3. Merverdiavgift 3.1. Relevante bestemmelser Merverdiavgift er en forbruksavgift som skal betates ved innenlandsk omsetning av varer og avgiftspliktige tjenester i alle omsetningstedd og ved innførset. Bestemmelsene om merverdiavgift finnes i loy av 19. juni 2009 nr. 58 Merverdiavgiftssatsene for 2010 var som følger: 25 % alminnelig sats 14 % på næringsmidter 8 % på persontransport, overnatting, kringkasting og kino I løpet av året skal virksomhetene sende inn omsetningsoppgavene til følgende terminer: 1. termin - januar/februar 2. termin - mars/april 3. termin - mai/juni 4. termin - juli/august 5. termin - september/oktober 6. termin - november/desember Oppgaven må være kommet fram tit skattekontoret og skyldig avgift må være innbetalt innen en måned og ti dager etter utløpet av hver termin. (Altså innen 10. april for terminen januar - februar). Fristen for 3. termin er 31. august. Omsetningsoppgave må sendes inn selv om det ikke har vært noen omsetning i terminen. Alle som har plikt til å levere omsetningsoppgav etter merverdiavgiftstoven, har plikt tit å føre regnskap etter bokføringsloven. Omsetningsoppgavene skat stemme overens med undertiggende spesifikasjon fra regnskapssystemet på tilhørende terminer. Gjennomgangen dekket alle terminer i Observasjoner Dokumentasjon av merverdiavgiftsgrunntaget for leverandør nr. 1 var ikke titstrekketig for å kunne konkludere på dette kontrottkriteriet. Leverandør nr. 10 og nr. 14 innbetalte merverdiavgift for en av terminene over sju dager etter fristens utløp. For de øvrige teverandørene kunne vi ikke identifisere vesentlige avvik knyttet tit merverdiavgift. 27. mai Side 5 av 14

9 Kontroll av renholdsleverandører tit Osto kommune 4. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 4.1. Relevante bestemmelser Betaling og innkreving av skatter er regutert i skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr. 67 med forskrifter. Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skat arbeidsgiver sende terminoppgave som viser forskuddstrekk samt beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene. Betalin av skatter o av ifter - lønnsmottakere For alle lønnsmottakere som arbeider i Norge skal det foretas forskuddstrekk i lønn. Det vil si at arbeidsgiver skat holde tilbake og innbetale til norske skattemyndigheter en del av lønnen til dekning av den ansattes skatteforpliktelser. Trekksats framgår av skattekort som utstedes av norske skatternyndigheter. Hvis skattekort ikke framtegges, skal arbeidsgiver trekke 50 % av lønnsutbetalingen. Skattekortene inneholder ikke opplysning om arbeidstillatelse og er ikke bevis på rett til arbeid eller opphold i Norge. Arbeidsgiveren har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til, å arbeide i Norge. Forskuddstrekket vit vanligvis også omfatte arbeidstakers trygdeavgift. For arbeidstakere som er fritatt fra norsk trygd, er det utarbeidet egne trekktabeller som tar hensyn til dette. Man skat som hovedreget ikke være medlem av ftere lands trygdeordninger samtidig. Slik den norske folketrygden er bygget opp, blir man medlem av folketrygden når man begynner å arbeide i Norge. Dette skjer uten innmelding og det sendes ikke ut et særskitt krav om betaling av medlernsavgifter. Skattekravet fremmes gjennom det vanlige skatteoppgjøret, noe som avviker fra trygdeordningene i mange andre land innen Eli/EOS-området. Ved arbeid i Norge har NAV, Skatteetaten og arbeidsgiver behov for blankett E-101: NAV trenger E-101 for å sikre at fritaket fra medlemskap i norsk folketrygd blir registrert som medlemskapsinformasjon, slik at personer som er unntatt fra norsk trygd ikke feilaktig får utbetalt ytelser fra NAV. I tillegg skat NAV kontrottere om det er forhold som tilsier at arbeidstakeren skal være medlem av norsk folketrygd. I så falt er det NAV som tar opp dette spørsmålet med den utentandske trygdeordningen. NAV fatter intet vedtak om unntak fra medlemskap i Norge. Det er kun kompetent myndighet i det tandet som har utstedt en E-101 som har adgang tit å endre perioden etter trekke blanketten tilbake. Skatteetaten trenger E-101 for å sikre at skattyter får riktig skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør. Arbeidsgiver trenger E-101 som dokumentasjon på at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift tit Norge. Arbeids ivers likter - forskuddstrekk o innberetnin av lønn Alle arbeidsgivere er av eget tiltak pliktig til å foreta forskuddstrekk i lønnsutbetatinger og andre godtgjørelser, jf. skattebetalingsloven (1). Dette gjelder også utentandske arbeidsgivere som har arbeidstakere i Norge etter på norsk kontinentalsokket. Grunnlaget for beregning av trekkbeløpet omfatter alle former for lønn og kontantgodtgjørelser, inklusive utentandstillegg, standbytillegg, feriepenger og bonuser. Også lønn for en ikke tjenestegjørende periode tilbrakt i uttandet som er retatert tit arbeid utført i Norge eller på norsk kontinentalsokket, skal inngå i trekkgrunnlaget. Naturalytelser, som fri kost og losji samt verdien av fri botig og fri bil skal medregnes i trekkgrunnlaget, se skattebetalingsforskriften av 21. desember Trukket skatt settes inn på arbeidsgivers skattetrekkonto i en norsk bank eller norsk filiat av en utentandsk bank i Norge, jf. skattebetatingsloven Som et atternativ til bruk av skattetrekkskonto kan det benyttes bankgaranti for beløpet. Det skal være samsvar mettom terminoppgaver for skattetrekk og underliggende spesifikasjon fra lønnssystemet på tithørende terminer. 27. mai Side 6 av 14

10 Kontroll av renholdsleverandører til Osto kommune Behandlin av arbeids iverav ift Reglene i skattebetatingsloven om forskuddstrekk gjelder også for innbetating og innberetning av arbeidsgiveravgift, jf. ftrl. S Norske arbeidsgivere skat levere terminoppgaver til skatteoppkreveren i den kommunen arbeidsgiveren har sitt hovedkontor (kontorkommunen). Ved utfylling av terminoppgaven skat det foretas en kommunevis spesifikasjon av forskuddstrekket. Summen av arbeidsgiveravgiftspliktige utbetatinger skat føres i terminoppgaven. Vår gjennomgang dekket alle terminer i Observasjoner Spesifikasjonen av avgiftsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift for leverandør nr. 1 var ikke tilstrekketig dokumentert. Det var derfor ikke mulig å avstemme terminoppgaver mot regnskapssystemet. Videre ble ikke totalavstemming og spesifikasjon fra lønnssystemet/ regnskapssystemet knyttet tit forskuddstrekk dokumentert. For de øvrige teverandørene kunne vi ikke identifisere vesentlige avvik knyttet til forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 5. Yrkesskadeforsikring 5.1. Relevante bestemmelser Etter Lov om yrkesskadeforsikring plikter arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen skal dekke yrkesskade og yrkessykdom, og skal gi erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden. Dette skat forsikringen dekke: Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade) Skade og sykdom som etter folketrygdloven er likestilt med yrkesskade. Annen skade og sykdom, dersom årsaken er påvirkning fra skadelige stoffer etter arbeidsprosesser. Forsikringen trenger ikke dekke belastningsskader 5.2. Observasjoner Alle leverandørene fremla dokumentasjon på at de hadde inngått avtale om yrkesskadeforsikring. 27. mai Side 7 av 14

11 Kontrott av renholdsleverandører tit Oslo kommune 6. Ansvarsforsikring 6.1. Relevante bestemmelser Osto kommune/uke har følgende formutering vedrørende ansvarsforsikring i kontraktsvilkårene: Leverandøren plikter å ha ansvarsforsikring. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar innenfor de betepsgrenser som er avtalt. Dersom beløpsgrenser ikke er avtalt, plikter Leverandøren å tegne ansvarsforsikring som er dekkende i forhold til de skader som kan oppstå med utgangspunkt i oppdragets omfang og art. Forsikringen skal opprettholdes inntil eventuelt ansvar etter punkt er bortfalt, jfr. punkt Forsikringsbeviset skal inneholde opplysninger om forsikringsprinsipp og egenandelens størrelse. På anmodning fra Oppdragsgiveren skal Leverandøren fremlegge forsikringsbevis for Oppdrogsgiverens kontrolt. Oppdrogsgiverens kontroll fratar ikke Leverandøren risikoen for at forsikringen er dekkende Observasjoner Alle leverandørene fremla dokumentasjon på ansvarsforsikring. 7. HMS 7.1. Relevante bestemmelser I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal den som er ansvartig for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrotten skat tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i etter i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetstovgivningen. Intemkontroll innebærer at virksomheten skai: 1. Sørge for at de tover og forskrifter i hetse-,_ miljø- og sikkerhetstovgivningen som gjelder for virksomheten er titgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særtig viktighet for virksomheten 2. Sørge for at arbeidstakerne har titstrekketig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samtet kunnskap og erfaring utnyttes 4. Fastsette måt for hetse miljø og sikkerhet 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med hetse, miljø og sikkerhet er fordett 6. Karttegge farer og probtemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tithørende planer og tittak for å redusere rtsikoforholdene må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig må dokumenteres skriftlig 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge ma dokumenteres overtredelser av krav fastsatt i etter i medhold av helse-, mitjø- og skriftlig sikkerhetstovgivningen 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av må dokumenteres internkontrotten for å sikre at den fungerer som forutsatt skriftlig 27. mai Side 8 av 14

12 Kontroll av renholdsteverandører til Osto kommune 7.2. Observasjoner Vi har i gjennomgangen ikke avdekket vesentlige avvik for 12 av 14 renholdsteverandørene når det gjelder HMS-systemet. For leverandør nr. 4 og nr. 13 ble vi ikke forelagt tilstrekketig dokumentasjon iht internkontrottforskriften. Begge leverandørene manglet for eksempel dokumentasjon på risikovurderinger og systematisk overvåking av internkontroll. 8. Lønns- og arbeidsvi(kår 8.1. Relevante bestemmelser Bestemmelser knyttet til arbetdstid, herunder alminnetig arbeid og overtid reguteres i arbeidsmiljølovens kapittet 10. Alminneti arbeidstid Den alminnelige arbeidstid må som hovedreget ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden fortenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. Arbeidstilsynet kan når arbeidet er særtig passivt, gi samtykke til at arbeidstiden fortenges utover det som er fastsatt i første punktum, men stik at arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer. Den atminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager. Den atminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for: a) døgnkontinuertig skiftarbeid og sammentignbarturnusarbeid, b) arbeid på to skift som regelmessigdrives på søn- og helgedager, og sammentignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager, c) arbeid som innebærer at den enkette arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, d) arbeid som hovedsakelig drives om natten Den alminnetige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for: Overtid a) hetkontinuertig skiftarbeid og sammentignbarturnusarbeid, b) arbeid under jord i gruver, tunnetdrift og utsprengning av bergrom under jord. Arbeid utover avtatt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foretigger et særtig og tidsavgrenset behov for det. Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over tovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. Arbeidsgiver og arbeidstakernes titlitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtate kan skrifttig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Arbeidstitsynet kan etter søknad i særtige tilfetter tillate samtet overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene skat vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen, skat årsaken tit at saken ikke er løst ved avtate med de tittitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særtig vekt på hensynet tit arbeidstakernes helse og velferd. 27. mai Side 9 av 14

13 Kontroll av renholdsleverandører til Oslo kommune Overtidsarbeid utover rammen kan bare pategges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det. Samtet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer etter 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennornsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtate unntak fra grensen på 13 timer, men slik at den samtede arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres titsvarende kompenserende hviteperioder etter, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Arbeidstaker har rett tit å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av hetsemessig eller vektige sosiate grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også etters å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes etter utføres av andre. For overtidsarbeid skal det betates et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skat være minst 40 prosent. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at overtidstimer hett etter delvis skat tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Oversikt over arbeidstiden Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkette arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstitsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. ArbeidsreRtement Bestemmelser knyttet til arbeidsreglement er regutert i arbeidsmiljølovens kapittel 14. Ved industriell virksomhet og ved handets- og kontorvirksomhet, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være arbeidsreglement. Reglementet skal inneholde de ordensregter som trengs og regter for arbeidsordningen. Reglementet må ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven. I arbeidsregtementet kan det ikke fastsettes bøter for forseelser mot reglementet. Timelønnssatser Vi kjenner ikke til at det eksisterer tovpåtagte minstelønnssatser for renholdere. Osto kommune/uke har imidtertid som en del av sine kontraktsvilkår følgende formuteringer om dette: Tjenesteyteren og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Tjenesteyterens forpliktelser under avtalen.1 Det er særlig 3 tariffavtater det er naturtig å bruke som referansepunkter: Osto kommunes overenskomst med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Osto kommune Tariff for KS-området Overenskomst NHO Service - Norsk arbeidsmandsforbund Obli atorisk t'eneste ens'on Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til bedriftseieren er pålagt å etablere en tjenestepensjonsordning. Alle ansatte over 20 år som arbeider mer en 20 prosent stilling i løpet av et kalenderår (deltid etter sesongarbeid) skat være med i ordningen. For bedrifter med ansatte i tave dettidsstillinger, skal samlet arbeidstid utgjøre minst 2 årsverk i tillegg til bedriftseieren. Minstekravet for innskuddspensjonsordning er at bedriften årtig skal betate innskudd titsvarende 2 prosent av de ansattes lønn mettom 1G og 12 G. Ansatte må ha vært medlem av pensjonsordningen i over 12 måneder for å få med seg oppspart Kontraktsvilkår kjøp av daglig renhold, vedlegg 2 til rammeavtalen 27. mai Side 10 av 14

14 Kontroll av renholdsteverandører tit Osto kommune kapitat videre. De vit da få med seg en pensjonskonto som viser hvor mye de har spart opp gjennom medlemskapet i bedriftens tjenestepensjonsordning. Stutter en ansatt før vedkommende har vært medlem i pensjonsordningen i 12 måneder,vil oppspart kapitat titbakeføres bedriften. Midlertidi ansettelse Hovedbestemmelsen for adgang tit midtertidig ansettelse følger av arbeidsmiljøloven Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidsavtater skal inngås fast, det vit si for et ubestemt tidsrom. Adgangen til å inngå midlertidig ansettelse er undergitt begrensninger. I arbeidsmiljølovens 14-9 gis generell adgang tit bruk av midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder og dessuten adgang tit midlertidig ansettelse dersom arbeidstakeren bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag. Bestemmelsen åpner for at det kan inngås midlertidig arbeidsavtate dersom «arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften.» forarbeidene til ny arbeidsmiljølov tolker Arbeidsdepartementet bestemmetsen på følgende måte2: Både forskjeller i arbeidets art og markerte forskjeller i arbeidsmengde og eventuelle ytre omstendigheter /igger innenfor rammen av den språldige forståe/sen av ordlyden. Bestemmelsen er ikke til hinder for å ansette midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger (...). Også behov for tidsavgrenset ekstra arbeidskraft som er det normale og som gjentas årlig, for eksempel julehjelp, vil gi grunnlag for å ansette midlertidig. Arbeidsgiver kan ansette midlertidig for topper som ikke er sesongavhengige, dersom det dreier seg om kortvarige og uforutsigbare situasjoner. Det er imidlertid ikke onledning til å ansette midlertidig for å avhjelpe generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, omorganisering eller Ugnende. Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde med videre kan være vanskelig trekke. Grensen må vurderes og fastsettes konkret i det enkelte tilfellet. Det at arbeidet er organisert i prosjekter eller enkeltstående oppdrag vil ikke i seg selv være nok til å begrunne midlertidig ansettelse. 0 holdstillatetse3 Som utentandsk arbeidstaker(utenfor EØS) kan man få oppholdstillatelse på forskjellig grunntag. I utgangspunktet skal oppholdstillatelser gi rett tit å arbeidei Norge, men i noen tilfetter vit det bli presisert at oppholdstillatelsen ikke gir rett tit arbeid etter inneholder visse begrensninger i forhold tit arbeid. Noen av tillatetsene gir antedning tit å bytte arbeid etter arbeidsgiver i løpet av gyldighetstiden uten å måtte fremme ny søknad av den grunn. Andre tillatelser gir ikke antedning tit dette. Det er derfor viktig at arbeidsgiveren kontrotterer at arbeidstakeren har en oppholdstillatelse som gir rett til å bytte arbeidsgiver. For å kunne ansette utenlandsk arbeidskraft fra land utenfor EØS-området som ikke har oppholdstillatelse, må arbeidsgiver gi arbeidstakeren et konkret arbeidstilbud. Arbeidstakeren kan deretter søke om oppholdstillatelse. EØS-borgere trenger ikke å søke om oppholdstiltatetse, men må registrere seg Observasjoner Arbeidsregtement Alle leverandørene kunne dokumentere arbeidsreglement, personalhåndbok et Feriepenger For 13 av 14 leverandører har gjennomgangen ikke avdekket vesentlige avvik når det gjelder utbetating av feriepenger for Jf. Ot.prp. nr. 24 ( ) 3 Utlendingsloven 27. mai Side 11 av 14

15 Kontroll av renholdsleverandører til Osto kommune For leverandør nr. 14 kunne vi ikke kontrottere hvorvidt feriepengene var utbetalt korrekt da feriepengetisten for 2009 ikke var dokumentert Arbeidsavtaler Vi observerte noe forskjellig praksis når det gjelder ansettelsesforhold, omtalt i arbeidsavtalene. Den enkelte virksomhet kunne ha flere forskjellige typer arbeidsavtater, avhengig av når renholderen hadde blitt ansatt. Vi så at de eldre arbeidsavtalene var mye mindre utfyllende enn for arbeidstakere som har blitt ansatt i senere tid. Innenfor den enkelte virksomhet var det også variasjoner med delvis fast ansatte, men også kontrakter av midlertidig karakter. I tillegg var det variasjoner mettom fastlønnskontrakter og timelønnskontrakter i den enkette virksomhet. Ftere leverandører hadde usystematiske avvik ved kontrott av arbeidsavtater. Avvik betyr dette tilfellet at arbeidsavtale enten ikke foretå i ett elter ftere tilfeller (leverandør 3, 5, 8, 12 og 14) etter manglet signatur fra arbeidstaker og/etter arbeidsgiver i ett eller ftere tilfeller (leverandør nr. 8 og 13). Ved ett tilfette (leverandør nr. 5) var arbeidsavtaten for &I arbeidstaker signert fem måneder etter ansettelse Skattetrekk Vårt hovedinntrykk er at det foretas skattetrekk i henhotd tit skattekortets trekkprosent/ tabetttrekk. Fire teverandører hadde ett til to tilfeller der det var avvik mellom skattekort og trekkprosent/tabelltrekk. Dette gjaldt leverandør nr. 5, 6, 8 og 14. For leverandør nr. 2, 3, 12 og 14 manglet ett til to skattekort Arbeidstid og overtid Tre arbeidstakere ansatt hos leverandør nr. 5 har arbeidet mer enn sju dager sammenhengende uten 35 timers sammenhengende arbeidsfri i denne perioden. Dette medfører dermed brudd på arbeidsmiljølovens , annet ledd. I disse tilfeltene var overtid ikke utbetalt. Hos teverandør nr. 6 har to arbeidstakere fått utbetalt for få timer i forhold til hva timelisten viser. Hos leverandør nr. 7, 8 10, 11 og 14 fant vi brudd på arbeidstidsbestemmelsene (jf arbeidsrniljøloven ). Enkelte av disse virksomhetene praktiserte ikke, eller bare detvis utbetaling av overtid, som vil si brudd på arbeidsmiljølovens 10-6 ellevte tedd: o En renholdsarbeider hos teverandør nr. 7 jobbet tit sammen 189 timer 15å en måned. Av disse timene ble 165 timer ikke dokumentert med timeliste. I dette tilfellet bte det utbetalt overtid. En annen arbeidstaker i samme virksomhet hadde en måned arbeidet til sammen 195 timer, uten overtidsbetating. o To arbeidstakere hos leverandør nr. 8 fikk ikke utbetalt overtid. o En arbeidstaker hos leverandør nr. 10 har arbeidet til sammen 263,5 timer på en måned, hvorav kun 170,5 timer er dokumentert med timeliste. Vedkommende fikk overtidsbetatt. o En arbeidstaker ansatt hos leverandør nr. 11 hadde arbeidet henholdsvis 282,5 timer og 207,9 timer i mai (med overtidsbetaling) og november (uten overtidsbetaling). o Hos teverandør nr. 14 fant vi brudd på arbeidstidsbestemmetsene for fire arbeidstakere. To av disse hadde arbeidet 30 dager sammenhengende uten fridager. For den ene arbeidstakeren utgjorde samlet timeantall for den aktuelle måneden i alt 220 timer. Ingen enkeltdag utløste overtid, men vedkommende fikk utbetatt helgetillegg. 27. mai Side 12 av 14

16 Kontroll av renholdsleverandører til Osto kommune I følge arbeidsmiljøloven skal det foreligge oversikt over hvor mye arbeidstaker har arbeidet jf I to tilfetter fant vi systematiske awik fra dette kravet, noe som medførte at det ikke var mulig å kontrollere lønnsforhold, arbeidsbelastning eller om overtidsbetating var utbetalt. o Leverandør nr. 2 praktiserte ikke innhenting av timelister for de av renholderne som hadde fastlønnsavtate. o Leverandører nr. 13 praktiserte ikke føring av timelister for noen av sine renholdere. For leverandør nr. 8 fant vi ett tilfelle der en renholder var satt opp med en arbeidsplan som for en dag pr uke innebar plantagt overtid, noe som er i strid med arbeidsmiljøloven. Virksomhetens verktøy for arbeidsplaner/timelister hadde for øvrig store utfordringer ift å kunne beregne total arbeidsbelastning pr medarbeider, noe som innebar at virksomheten ikke visste om dette tilfellet av utovlig plantagt overtid før resultatet av våre summeringer ble klart Obligatorisk tjenestepensjon To av teverandørene (nr. 5 og 12) har ikke lagt frem dokumentasjon på innmelding i OTPordningen. Tre leverandører (nr. 1, 6 og 13) hadde meldt inn arbeidstakere med for lavt grunnlag sammenlignet med lønns- og trekkoppgave. Hos leverandør nr. 4 var tre av i alt fem arbeidstakere fra vårt utvalg ikke innmeldt i OTPordningen. Hos leverandør nr. 14 var fem av i att seksten arbeidstakere fra vårt utvalg ikke innmeldt i OTP-ordningen. Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mettom innmelding i OTP og manglende arbeidsavtale Timelønnssatser Vi har observert at mange av renholdsteverandørene har lagt seg på lønnsskataen som fremgår av overenskomsten mettom NHO service på den ene side og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side4. Denne avtaten opererer med den høyeste timelønnsatsen av de tre tariffavtalene vi har henvist til, 148,56,- for 0-2 års ansiennitet. I henhold til Osto kommunes overenskomst med arbeidstakerorganisasjonene er laveste timelønn for eget ansatt renholdspersonatei Osto kommune kr 132,- pr. time. Laveste observerte timelønn er 123 kroner, og de fleste tigger i spennet fra dette og opp til 150 kroner. De laveste timelønnssatsene fant vi for enkette medarbeidere hos teverandør nr. 10 og 14. Hos fire av leverandørene var det vansketig å kontrottere timelønnsnivåer fordi de enten ikke hadde timelister for medarbeidere (leverandør nr. 2 og 13) etler fordi de hadde oppgjørslister/vaskelister som ikke i titstrekkelig grad kunne brukes som grunnlag for å beregne lønnsnivå Oppholdstillatelse Ettersom arbeidstakere i denne bransjen i svært stor utstrekning kommer fra tand utenfor EU/E0S-området, er vårt inntrykk at teverandørene har et stort fokus på dette med oppholdstillatelser. Det synes imidtertid å være noe utik praksis når det gjelder å hente inn dokumentasjon på oppholdstillatelser. Mange tok utgangspunkt i at skattekort var tilstrekketig dokurnentasjon. Enkette hentet også inn og arkiverte kopi av pass. Det kan imidlertid synes som det er noe usikkerhet omkring hva som er titstrekkelig dokumentasjon. Vi kjenner til at 4 jfr. htt : etfile. h Filer Juridfske%20dokumenter Overenskomster Renholdsbedrifter odf 27. mai Side 13 av 14

17 Kontroll av renholdsleverandører til Osto kommune skattekort ikke er ensbetydende med at vedkommende har oppholdstillatelse, men at det påhviter arbeidsgiver et ansvar for å innhente dokumentasjon for dette. Leverandør nr 3, 7 og 8 utmerket seg som virksomheter som hadde gode rutiner for innhenting av oppholdstillatelser eller kontroll av om den ansatte var norsk. 9. Rekruttering 9.1. Relevante bestemmelser Vi har kontrottert hvorvidt leverandøren har gode rutiner for rekruttering av renholdspersonell. Kontrotten har bestått i å undersøke hvorvidt virksomheten innhenter eksempelvis vitnemål, attester og kontroll av referanser Observasjoner Vårt inntrykk er at leverandørene sjelden lyser ut stittingsannonseri forbindelse med rekruttering av renholdspersonell, men at rekrutteringen ofte skjer gjennom nettverk, og i mange tilfeller via renholdere som atterede er i arbeid i virksomheten. Alle leverandørene bortsett fra leverander nr. 1 dokumenterte skriftlige rutiner knyttet til rekruttering av personell. Leverandør nr. 1 redegjorde muntlig for deres rutiner og vi har ingen vesentlige merknader knyttet til disse. 10. Fakturering Relevante bestemmelser Rammeavtaten for renhold med Osto kommune opererer med maksimat timepris for den enkelte leverandør. Vårt utgangspunkt var å kontrollere om det ble fakturert for timesatser som er høyere enn det er antedning tit i rammeavtaten. I de fleste tilfetter viste det seg at avropene på rammeavtaten ble foretatt med fastpriser som ikke spesifiserte underliggende timepriser. Det var derfor ikke mulig å kontrollere om teverandørene fakturerte over makspris. Vi har derfor foretatt stikkprøver av hvorvidt det er samsvar mellom prisene i den enkette renholdskontrakt med Oslo kommune og fakturert beløp Observasjoner Vårt hovedinntrykk er at leverandørene fakturerer i henhold til kontrakt. Vi har likevel funnet avvik hos følgende leverandører: o Leverandør nr. 1 hadde prisregutert med henholdsvis 4 % og 4,5 % for to kontrakter i fjerde kontraktsår. Årtig prisregulering skulle i følge kontrakten vært 2,9 %. o Leverandør nr. 10 har hovedsakelig ett stort renholdsoppdrag for Osto kommune. Vår stikkprøvekontroll viste ingen avvik knyttet til faktureringen for dette oppdraget. Leverandøren hadde også noen mindre renholdsoppdrag for kommunen, hvor det ikke bte foretagt kontrakter. Leverandøren opplyser at prisfastsettelsen for disse renholdsoppdragene har foregått på telefon og at dette var avtater som ble inngått en tid tilbake. o Leverandør nr. 12 la ikke frem dokumentasjon som gjorde det mutig å kontrollere om faktureringen var i henhold til kontrakt. 27. mai Side 14 av 14

18 Rapport Kontroll av vikarleverandører til Oslo kommune Oslo, Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formm som med denne er avtatt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vit ikke kunne gjøres ansvartig overfor en tredjepart. 1BDO

19 Kontroll av vikarleverandører til Oslo kommune Innholdsfortegnelse 1. Inntedning 3 2. Sammendrag 4 3. Merverdiavgift Relevante bestemmelser Observasjoner 5 4. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift Relevante bestemmelser Observasjoner 7 5. Yrkesskadeforsikring Relevante bestemmelser Observasjoner 7 6. Ansvarsforsikring Relevante bestemmelser Observasjoner 8 7. HMS Relevante bestemmelser Observasjoner 9 8. Lønns- og arbeidsvilkår Relevante bestemmetser Observasjoner Rekruttering Relevante bestemmelser Observasjoner Fakturering Relevante bestemmelser Observasjoner Side 2 av 14

20 Kontrott av vikarleverandører tit Osto kommune 1. Innledning Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har rammeavtaler med 9 vikarbyråer på levering av vikartjenester til alle Osto kommunes virksomheter. I kontraktsdokumentene er det stilt en rekke krav til disse leverandørenes kvalifikasjoner. UKE ønsket å verifisere at leverandørene fremdeles oppfyller kontraktens kvalifikasjonskrav, spesielt rettet mot lønns- og arbeidsvitkår. Vårt arbeid innebærer i denne sammenhengen utførelse av handlinger for å innhente dokumentasjon for at virksomheten tilfredsstiller kravene som er stilt i relevant lovgivning eller i kontraktene. Med bakgrunn i kravspesifikasjonen fra tilbudet, har BDO utarbeidet en dokumentasjonsspesifikasjon som bte oversendt den enkelte leverandør. Dokumentasjonsspesifikasjonen ligger som vedlegg til denne rapporten. Vårt arbeid har inkludert gjennomgang av en betydelig mengde dokumentasjon. På de områdene vi har gjort observasjoner har vi tatt kopi. Dette ligger også som vedlegg til denne rapporten. For hver teverandør gjorde vi et tilfeldig utvalg av ansatte for kontroll av lønnslipper, timelister, skattekort og arbeidsavtater. Størrelsen på utvalget hadde sammenheng med den enkette leverandørs størretse med hensyn på leveranser tit Osto kommune. Vi undersøkte mai og november 2010 for alle teverandørene. Rapporten må ses i sammenheng med de underliggende analyseplanene for hver leverandør. Disse er vedlagt rapporten. Vårt arbeid og våre vurderinger bygger på de samtaler vi har hatt med representanter for vikarleverandørene og materialet som er stitt til vår disposisjon, og vår gjennomgang er begrenset til denne informasjonen. I hovedsak dreier dette seg om uttrekk og rapporter vedrørende virksomhetens behandling av MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, forsikringer, HMS, fakturering, rekrutteringsrutiner samt lønns- og arbeidsvilkår. BDO finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fultstendigheten eller riktigheten i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Vårt arbeid er ikke å betrakte som en ordinær revisjon, men en kontraktsrevisjon der vi har foretatt kontrollhandlinger på utvalgte områder hos leverandørene i henhold tit UKEs kravspesifikasjon. Basert på det arbeidet som er gjort oppsummerer, utdyper og begrunner vi våre analyser og konklusjoner tit oppdragsgiver gjennom denne rapporten. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som er foretatt må ses i tys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. Oslo, BDO AS PkTui Morten Thuve Partner Jørgen Brodtkorb Prosjektleder Side 3 av 14

Kontroll av renholdsleverandører til Oslo kommune

Kontroll av renholdsleverandører til Oslo kommune Rapport Kontroll av renholdsleverandører til Oslo kommune Oslo, 05.05.2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28.

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Rammeavtalen med Oslo kommune og en rekke andre offentlige virksomheter

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Vikartjenester IKT 1. og 2. linjes support til Statsbygg IKT seksjon og IKT supportenheten (Teknotorget).

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om rammeavtale om for tilstandsrapport

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32752198.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201203021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Januar 2015 INNHOLD 2 Sentrale begreper...04 Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten...06 Solidaransvar...08 Informasjonsplikt...10 Påseplikt...11 Innsynsrett...12

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer