ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014"

Transkript

1 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr

2 Årsmelding/forsøksmelding

3 Innhold Årsmøte i landbrukstjenesten Styreleder har ordet... 5 Styrets årsberetning Styresaker i Styret i landbrukstjenesten Medlemskap i organisasjoner... 9 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valgkomitéens forslag for Avløser- og landbruksvikarordningen Personale Medlemstall og kontingent Medlemstilbud og aktiviteter Medlemsinformasjon Prosjekt Forskningsprosjekt på beiteskader av arktiske gjess i Vesterålen Kompetansehevende tiltak innen bær og bærproduksjon i Nord-Norge Forsøk og registreringer Årsregnskap Revisors beretning Budsjettforslag Arbeidsplan 2015 Rådgiveravdelingen Arbeidsplan 2015 avløser-/landbruksvikaravdelinga Medlemsliste Strategiplan Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA Vedtekter for Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA Instruks for valgkomitéen Våre annonsører Felleskjøpet Agri Yara Norge AS Eiksenteret Sortland Trama Harstad AS NOA Maskin Sortland videregående skole Kleiva Bøndenes Regnskapslag ARL SA Troms landbruksfaglige senter Fiskå Mølle AS Tromspotet AS Nortura Horns slakteri AS OPUS Sortland Sør-Troms potet & Grønt Franzefoss Miljøkalk AS Årsmelding/forsøksmelding

4 Årsmøte i landbrukstjenesten 2015 Torsdag 26.mars på Tjeldsundbrua Kro & Hotell kl Enkel bespisning Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2 Valg av møteleder og referent. Sak 3 Valg av to personer til å skrive under protokollen. Sak 4 Godkjenne årsmelding og revidert regnskap Sak 5 Fastsette kontingent for inneværende år og disponere årsresultat Sak 6 Budsjett og handlingsplan for 2015 til orientering Sak 7 Strukturprosess NLR Sak 8 Valg av tillitsrepresentanter og ny valgkomité a. Leder for ett år b. Nestleder for ett år c. Styremedlemmer for 2 år d. Varamedlemmer for to år i nummerrekkefølge e. Nytt medlem og varamedlem for valgkomiteen f. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen Årsmelding/forsøksmelding

5 Styreleder har ordet Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland er bondens førstevalg. Dette er både vår styrke og vår største utfordring. Bondens hverdag blir stadig mer krevende og hektisk, dette stiller høyere krav til LMH og våre leveranser. I store deler av året er etterspørselen etter våre tjenester større en hva vi klarer å levere med dagens bemanning. For å jevne ut arbeidstoppene ønsker vi oss flere oppdrag som vi kan ta ved leilighet. Langsiktige bestillinger gir LMH en mer forutsigbar arbeidssituasjon, og hjelper oss med å holde kostnadene nede. LMH har svært høy tillit og tilfredshet hos våre kunder, dette skal vi ta vare på, samtidig som vi utvikler bedriften videre. Kundenes krav og forventninger blir høyere, og LMH sin oppgave er heve kvaliteten på våre tjenester, samtidig som vi holder kontroll på våre kostnader slik at vi også er stand til å konkurrere på pris. Som leverandører av vikartjenester, veiledning og konsulenttjenester i et fritt marked, er dyktige medarbeidere, tillit og kundetilfredshet vår viktigste kapital, men vi må også levere til en lavest mulig pris. Våre ansatte har i 2014 som i årene før arbeidet hardt og målrettet, og LMH har gått med et overskudd på kr ,- før skatt, på en omsetning på godt og vel 17 millioner, dvs. et positiv driftsresultat på 2,2%. I året som er gått har vi styrket bemanningen i Troms og Ofoten og vi er kommet et skritt nærmere i å levere like bra tjenester til alle våre medlemmer uavhengig av hvor de er, men når dette skrives er Nord-Salten fortsatt største utfordringen. Norsk Landbruksrådgivning sentralt gjennomfører en strukturprosess etter påtrykk fra landbruksdepartementet. Denne vil få stor betydning for organiseringen av LMH, men målet er at våre tjenester skal bli enda mer tilgjengelig, og med minst like høy kvalitet. Det arbeides for å samle all rådgivning i hele Nord-Norge, i en felles organisasjon med et styre og arbeidsgiveransvar for ca. 45 rådgivere. Målet for denne prosessen er at den nye organisasjonen skal være oppe og gå til , lykkes dette er det ikke lenger noen diskusjon om hvem som har ansvaret for medlemmene i Nord-Steigen. Men utfordringen med å få ansatt egen rådgiver for området må fortsatt løses. Dersom rådgivningen i Nord-Norge samles i et selskap, vil dette også få konsekvenser for avløseravdelingen. Det er store forskjeller på organisering av avløsning i Nord-Norge, og på kort sikt er det trolig klokest å ikke gjøre store endringer på avløseravdelingen hos oss. Men uten rådgiverne mister LMH ca. 30% av omsetningen. Dette betyr at styret i 2015 må legge en plan for hvordan LMH kan holde administrasjonskostnadene på avløseravdelingen så lave som mulig. LHMS rådgiveren for Vesterålen/Lofoten og Sør-Troms flytter inn på Kleiva sammen med oss i løpet av 2015, og planen er at LHMS rådgiveren blir ansatt sammen med de andre rådgiverne i løpet av Å styre en samvirkeorganisasjon i landbruket er arbeidskrevende og utfordrende. Men også artig og lærerikt. Styret ser med glede fram til årsmøtet i mars og håper å møte mange av dere til debatt og gode beslutninger. På vegne av styret: Einar Åbergsjord, Styreleder. Årsmelding/forsøksmelding

6 Årsmelding/forsøksmelding

7 Styrets årsberetning 2014 Årsmelding/forsøksmelding

8 Styresaker i 2014 Økonomi - regnskap og budsjettering Arbeidsplaner, nye prosjekter Strategiarbeid Strukturprosess NLR IKT ny IT-plattform NLR WebTemp SuperOffice Norskkurs avløsere Bemanning rådgiveravdeling Forespørsel NLR-LHMS Rådgivning i Nord-Salten Fremtidig landbruk på Kleiva Samarbeid med Bøndernes Regnskapslag Organisering av avløseravdelinga, inkl. vaktordning, sårbarhet, avløserringer og IT-løsninger Endring av organisasjonskart Daglig ledelse, utfordringer gjennom året og resultat Lønnsøkning rådgivere og avdelingsledere Det har vært gjennomført internmøter for kontoransatte og rådgiveravdelinga. Representasjon: Styreleder Einar Åbergsjord har deltatt på årsmøter i Norsk landbruksrådgiving og NLR Nord. Styreleder Einar Åbergsjord er representant for styret vedr. avløser- og landbruksvikarordninga. Styremedlemmer har representert organisasjonen på høstsamlinga til Norske Landbrukstjenester og i andre relevante fora. Årsmelding/forsøksmelding

9 Styret i landbrukstjenesten 2014 Funksjon Navn Leder Einar Åbergsjord Valgt 2014 Nestleder Styret konstituerer selv NL Styremedlem Tone Rubach Valgt 2014 Styremedlem Grete Espejord Arntsen Styremedlem Knut Ivar Finjord Valgt 2014 Styremedlem Geir Johnny Johansen Gjenvalg Styremedlem for ansatte Hilde Dahl 1. varamedlem Tor Arne Johansen Gjenvalg 2. varamedlem Andre Hugo Johansen Varamedlem for ansatte Arild Jakobsen Valgkomite Leder Arvid Norskott, Sør-Troms Leder Veronica Hjelle Nytt medlem Trond Liljebakk, Ofoten Valgt 2014 Vara Vesterålen Anders Bergum Vara Ofoten Anders Stavrum Larsen Vara Sør-Troms Trygve Johnsen Medlemskap i organisasjoner Landbrukstjenesten er medlem i Norsk landbruksrådgiving (NLR) Norske landbrukstjenester (NLT) Norsk landbruksrådgiving Nord (NLN) NHO Mat og Landbruk. Årsmelding/forsøksmelding

10 Årsmelding/forsøksmelding

11 Godtgjørelse til tillitsvalgte 2014 Sist endret av årsmøte 2014 Styrets leder: kr ,- pr år. Øvrige Styremedlemmer: kr 5 000,- pr år. Møter: Over 6 timer: kr 1 800,-. Under 6 timer: kr 1 000,-. Telefonmøter: kr 500,- pr møte. Telefongodtgjørelse: Bortfaller. Kjøregodtgjørelse: Statens satser. Øvrig reisegodtgjørelse Etter regning. Valgkomitéens forslag for 2015 Valgkomiteen foran årsmøtet i 2014 har bestått av: Valgkomite Leder Leder Leder Vara Vesterålen Vara Ofoten Vara Sør-Troms Arvid Norskott, Sør-Troms Veronica Hjelle, Vesterålen Trond Liljebakk, Ofoten Anders Bergum Anders Stavrum Larsen Trygve Johnsen Forslag 2015 Funksjon Navn På valg 2014 Valgkomiteens forslag 2015 Leder Einar Åbergsjord Ja Einar Åbergsjord Nestleder Styret konstituerer selv Styremedlem Tone Rubach Styremedlem Grete Espejord Arntsen Ja Grete Espejord Arntsen Styremedlem Knut Ivar Finjord Ja Knut Ivar Finjord Styremedlem Geir Johnny Johansen Styremedlem for Hilde Dahl ansatte 1. varamedlem Tor Arne Johansen 2. varamedlem Andre Hugo Johansen Paul Andreas Lund Varamedlem for Arild Jakobsen ansatte Valgkomite Leder Arvid Norskott, Sør- Troms Leder Veronica Hjelle, Nei, 1 år til Vesterålen Leder Trond Liljebakk, Ofoten Nei, 2 år til Årsmelding/forsøksmelding

12 Ny i valgkomite Vara Vesterålen Anders Bergum Nei, 1 år til Vara Ofoten Anders Stavrum Larsen, Nei, 2 år til Ofoten Vara Sør-Troms Trygve Johnsen, Sør- Ja Troms Jan Erik Ottestad Forslag Godtgjørelse til tillitsvalgte Valgkomiteen foreslår uendret godtgjørelse for Årsmelding/forsøksmelding

13 Avløser- og landbruksvikarordningen I år som i fjor hadde vi et positivt år. Ikke stort overskudd, men vi gikk i pluss. Vi hadde over 30 avløsere i sving, og vi får mange gode tilbakemeldinger på arbeidet de gjør, og noen som er mindre fornøyd. Men det er kanskje aller mest på administreringa! Vi prioriterer følgende: Akutt sykdom (første 16 dager) Sykdom (langtids) Ferie/fritid, permisjoner, annet Vi må også bruke skjønn for våre prioriteringer. F.eks. på et gårdsbruk med to drivere, der den ene blir sykemeldt, så er det jo mulig at den andre kan bidra med opplæring til en ny avløser. Og for de som har bestilt flybilletter og ferieturer, så strekker vi oss langt for å finne løsninger. De store utfordringene er at ikke alle får den avløseren de ønsker, men må ta imot nye som nødvendigvis må få opplæring. Dette er faktisk en stor utfordring, for mange bestiller avløser fra den dagen de selv reiser bort, og tar ikke høyde for at avløseren må få en gjennomgang/opplæring på den enkelte gård før de overtar ansvaret. Dere skal være klar over at våre avløsere har et godt nettverk, og søker bistand hos hverandre hvis det oppstår situasjoner de ikke vet hvordan de skal løse. Språkproblemer er også en stor utfordring, men nå er vi endelig kommet i gang med norskkurs, så vi håper at det vil gi uttelling. Vi hadde som mål å ta i bruk Web temp (et internettbasert program for registrering av oppdrag, timelister etc. i 2014, men det viste seg at vi kunne ikke starte opp med det midt i året pga regnskapstekniske utfordringer. Takket være vår nye daglige leder, så er vi nå kommet i gang med Web temp, og vi har store forventinger til at dette skal bli et godt verktøy. Hilde Lill Dahl Avdelingsleder Avløser Årsmelding/forsøksmelding

14 Personale 2014 Even Magnar Hanssen, daglig leder, 100 % stilling Avdeling Rådgiving Arild Jakobsen, rådgiver, 100 % stilling Glenn Peter Knædal, prosjektleder, 100% stilling frem til Ny stilling 50 % fra Ingrid Myrstad, rådgiver, 100 % stilling Marte Sørbø Hoholm, biolog, prosjektleder, 100 % stilling permisjon hele 2014 og til Marvell Hanssen, rådgiver, 100 % stilling, 80 % permisjon f.o.m Ragnhild Renna, avdelingsleder for rådgivere og rådgiver 100 % stilling Roger Jakobsen, rådgiver timebasert Stine Petrikke Breivik, sluttet , 100 % vikariat Ingvild Lauvland Høie, rådgiver 100% stilling fra Irmelin Fagerjord, rådgiverassistent, timebasert fra Avdeling Avløser Hilde Dahl avdelingsleder, 100 % stilling AVLØSERE OG LANDBRUKSVIKARER 2014: Navn Område Sesong Info 1 Adam Grodecki Sortland 2 Adam Rudzki Kvæfjord X 3 Artur Antoniak Sortland 4 Charles Massatu Sortland 5 Damian Szmelter Kvæfjord Fast i ring 6 Daniel Olsen Hadsel Sluttet 7 Ewalds Atopkins Hele regionen 8 Gatis Apinis Hele Ofoten 9 Gregors Szmelter Vesterålen/ Sør Troms 10 Ida Jeanett Pedersen Sortland 11 Ivar Simonsen Evenes/Tjeldsund/ Skånland 12 Janusz Jaremko Hele regionen Fra april og ut året 13 Jarek Bakowski Hele regionen 14 Josef Szmagaj Andøy Fast i ring 15 Kamil Otreba Hele regionen 16 Karl Robert Hauge Hele regionen 17 Leszek Pazola Hele regionen Fra mars og ut året 18 Lucas Kutarba Hele regionen 19 Mann Si Bruckner Andøy Permisjon 20 Margrethe Teigen Hansen Vesterålen 21 Mariusz Zaborovski, Andøy Fast i ring Årsmelding/forsøksmelding

15 22 Mindaugas Greviskis Sør-Troms Sesong 23 Pawel Pieczatkiewich Hele regionen Sesong 24 Piotr Pieczatkiewich Hele regionen 25 Renata Rudzka «Permisjon 26 Ronny Berg Kvæfjord/Harstad 27 Sebastian Szubryt Ofoten Sesong 28 Slawomir Dombrowski Andøy/ Hele regionen 29 Stefan Bruckner Andøy 30 Vidar Kristiansen Sortland 31 Vladimir Kazantsev Hele regionen 32 Waling Paulusma Kvæfjord Fast i ring 33 Wojciech Milosz Hele regionen 34 Ziarek Arkadiusz Hele regionen Sluttet Årsmelding/forsøksmelding

16 Medlemstall og kontingent 2014 Tabell 1: Medlemstall pr fordelt på kommuner Andøy 45 Ballangen 20 Bjarkøy (under Harstad komm) 13 Bø 33 Evenes 11 Gratangen 13 Hadsel 62 Hamarøy 2 Harstad 63 Kvæfjord 46 Lødingen 15 Narvik 15 Skånland 21 Salangen 1 Sortland 74 Steigen 3 Tjeldsund 13 Tysfjord 3 Øksnes 21 Sum 474 Takk En stor takk rettes til de av kommunene i vårt distrikt som er med på å støtte oss økonomisk. Dette betyr mye for at organisasjonen kan opprettholde aktiviteten i distriktet. Vi takker også våre annonsører, støttemedlemmer, samarbeidspartnere og andre som bidrar til vår virksomhet! Utvikling i medlemstall Medlemstallet er nå 474 medlemmer, en nedgang fra 481 i Vi får noen nye medlemmer, men også en del utmeldinger. Det gledelige er at vi pr er 482 medlemmer. Noen er utmeldt som følge av at drifta ble lagt ned, og noen er strøket av medlemslista, fordi kontingenten ikke er betalt. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen og håper de vil bruke organisasjonen aktivt. Takk for samarbeidet til de som har avslutta medlemskapet. Medlemskontingent 2014 Kontingenten er en arealbasert kontingent, med følgende arealgrupper og satser: daa kr daa kr daa og mer kr Støttemedlem kr. 300 Kontingenten ble sist prisjustert på årsmøtet Det beregnes 25 % merverdiavgift på kontingenten. Firmastøttemedlemmer 2014 Yara Th. Benjaminsen AS, Andøy Felleskjøpet Agri Årsmelding/forsøksmelding

17 Medlemstilbud og aktiviteter 2014 Rådgiving i jord- og plantekultur er et viktig arbeidsområde. Landbrukstjenesten har et vidt tjenestetilbud innen næringsutvikling i landbruket. Vi har stor etterspørsel etter planlegging i forhold til tiltak som gårdbrukerne ønsker å få utført, eksempelvis; driftsplaner, rådgiving vedr. søknader, finansieringsmuligheter, utvikling av ny næringsaktivitet. Vi utfører også prosjektledelse innen landbruk og bygdenæringer og prosessledelse. Vi tilbyr også noe rådgiving på husdyr bl.a. på fôrvurdering. Jordprøver og gjødslingsplaner For vekstsesongen 2014 ble det laget 104 gjødselplaner og for vekstsesongen 2014 ble det før laget 11 gjødselplaner. Høsten 2014 var vi på 95 gårdsbruk og tok ut i alt 526 jordprøver for fullstendig analyse eller for ph-måling. Det var dobling av antall gårdsbruk og en økning i antall jordprøver på 200 stk. Økonomisk veiledning og etableringsveiledning I 2014 ble det jobbet med mange oppdrag som omfattet utarbeidelse av forretningsplaner, driftsplaner, kontakt med finansieringsinstitusjoner, stipendsøknader, likviditetsbudsjett med mer. Møter, kurs og markdager Det er gjennomført en stor mengde faglige arrangement for våre medlemmer som autorisasjonskurs i plantevern, markvandringer og fagmøter på ulike tema. Fra markvandring hos Anna Vollebu og Geir Amundsen med tema drenering, nydyrking og økologisk drift. Årsmelding/forsøksmelding

18 Testing av åkersprøyter Det ble testa 11 åkersprøyter i Kulturlandskaps- og miljøarbeid Vi har informert om SMIL-midler, veileda om miljøplan og miljøtilskudd overfor landbruksforetak. Det er gjennomført individuell veiledning på Miljøplan trinn en og to overfor flere brukere. Vi har utarbeida plandokument og søknader på dreneringsmidler, SMIL-midler og ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder. Konsekvensutredning og kartlegging Det er utført konsekvensutredninger i forbindelse med søknad om nydyrking av myr. Dette innebærer kartlegging av det biologiske mangfoldet samt vurdering av områdets dyrkingsevne. Det kreves konsekvensutredning dersom man planlegger nydyrking av et område større enn 50 daa. Konsekvensutredningene er utført av Ragnhild Renna. Taksering Arild Jakobsen er autorisert takstmann av landbrukseiendom, tilsluttet Norsk Takseringsforbund. Vi har hatt oppdrag på taksering av landbrukseiendommer. Oppdragene har hovedsakelig vært verdifastsettelse i forbindelse med salg eller dokumentasjon for finansieringsinstitusjon. Klimastasjonen til Bioforsk. Sortland vgs. - Kleiva har leid ut areal til stasjonen, mens Landbrukstjenesten ved Marvell Hanssen står for drift. KSL Det ble utført 15 KSL-revisjoner i Årsmelding/forsøksmelding

19 Medlemsinformasjon 2014 Hjemmeside Vår lokale nettside i regi av Norsk Landbruksrådgiving, er bedriftens hjemmeside. Siden er den som har erstattet vår tidligere hjemmeside Sosiale medier Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har egen side på Facebook. Her legges det jevnlig ut informasjon om våre medlemstjenester, fagstoff og linker til faglige artikler. Nyhetsbrev Vi sender ut nyhetsbrev til medlemmene på Emarketeer, omtrentlig en gang pr. uke. Vår erfaring er at denne måten å annonsere og få ut faglig informasjon på er effektiv og gjør at vi kan nå flere og oftere. Vi får tilbakemeldinger på at nyhetsbrevene våre er varierte og gode, samt attraktive for landbruksbedrifter som ønsker å annonsere til våre medlemmer. Årsmelding Meldinga blir lagt ut på våre nettsteder og medlemmene varsles via Emarketeer per mail om meldinga. Meldinga deles ut på årsmøtet til årsmøtedeltakerne. SMS Vi bruker SMS for å annonsere ledige avløsere samt møter og kurs som foregår i de forskjellige medlemskommunene våre. På denne måten når vi medlemmene direkte. Tørråtevarsel og varsling om utvikling av kålflueaktivitet blir sendt via sms. I tillegg bidro vi med fagartikler til Våronnavisa 2014 i samarbeid med de øvrige enheter innen Norsk landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark, artikler til Landbrukstidende og vekstrapporter til Nationen. Årsmelding/forsøksmelding

20 Årsmelding/forsøksmelding

21 Prosjekt Forskningsprosjekt på beiteskader av arktiske gjess i Vesterålen Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har i en årrekke gjort registreringer på trekkende arktiske gjess, kortnebbgås og hvitkinngås, under deres ferd fra lenger sør i Europa til Svalbard. Disse gjessene mellomlander for vårbeiting i Nord-Trøndelag og Vesterålen. Registreringene er detaljerte tellinger av gås i tiden de oppholder seg i vårbeiteområdene. Registreringene brukes bl.a. som grunnlag for beregning av utbetaling gjennom tilskuddsordningen til gårdbrukere som er berørt av den betydelige beitingen og tilgrisingen av avling som gjessene forårsaker. I 2011 startet NINA et større forskningsprosjekt i samarbeid med Bioforsk, som en del av et større internasjonalt forskningsprosjekt, MIGRAPOP. I 2012 kom Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland med i prosjektet. Forskningsprosjektet registrerer bl.a. avlingstap gjennom beiteregistreringer. Beiteregistreringene i Vesterålen var fra 2012 t.o.m Det ble og utført beiteregistreringer i Nord-Trøndelag. Disse gikk fra 2011 t.o.m Registreringer i Vesterålen Vi startet å registrere på 4 lokaliteter (gårdsbruk) i Vesterålen. Det var Å i Andøy, Vangen i Hadsel, Selnes og Vik i Sortland. Vangen i Hadsel var ikke med i På hver lokalitet ble det satt opp 4 beitebur hvor gåsa ikke fikk beite. Det ble og etablert 4 kontrollruter hvor gåsa fikk beite, en kontrollrute ved hvert beitebur, altså 4 gjentak med til sammen 8 registreringsruter pr lokalitet. Vi satte ut bur hver vår så snart det lot seg gjøre med hensyn til snø og tele. De fleste steder var allerede de første små flokkene av gjess ankommet ved burutsett. Beitende gjess i mai. Vik i Sortland. Marka er helt hvitspist. Foto: Marvell Hanssen Årsmelding/forsøksmelding

22 Kg tørrstoff pr daa Beiteburene og kontrollrutene var på nøyaktig samme plass de 3 årene registreringene pågikk. Størrelsen på kontrollrutene og beiteburene var ca 2 x 5 m. Beiteburene var inngjerda med finmaska gjerdenetting i 2013 og I 2012 ble det brukt 4 tette høyder med gjerdetråd fra marka og opp, men dette holdt ikke gåsa ute når beitepresset ble for stort. Gjess smatt inn i burene og beitet der det ikke skulle beites når alt utom burene var nedbeitet. Alle år var det spent breie plastband over burene for å hindre innflyging. Fra og med utsett av beiteburene i april/beg. av mai, registrerte vi grashøyde på alle rutene og talte gåsskit på et avgrenset område på kontrollrutene ca en gang hver uke. Dette holdt vi på med til litt etter at gåsa reiste til Svalbard, mai. Senere på sommeren tok vi avlingsregistreringer på alle rutene ved 1. og 2. slått. I 2012 var det ingen avlingsregistreringer på 2. slått. Sommeren var dårlig, og det ble ingen 2. slått. Diagrammet under viser tørrstoffavling omregnet til kg tørrstoff pr daa på areal som er ubeita av gås og areal som er beita av gås. Det er tatt med registreringer for 1. slått i 2013 og 2014 for de to lokalitetene i Vesterålen som er sterkest beitet av gås. Velger å ikke ta med året 2012 i og med at gjessene kom seg inn i burene og beitet på en del areal de ikke skulle beite på. 700 Avlingsforskjeller ubeita og beita ruter ved 1. slått Andøy Andøy Vik Vik Ubeita Beita Erfaringer Kvitkinngås og kortnebbgås er utrolig systematiske beitere. Det har imponert meg hvordan absolutt alt er beitet, det er ikke et grønt strå igjen der fugletettheten er stor. De beiter ny eng, gammel eng og ugras. Den eneste planten jeg har registrert som ikke beites er hundekjeks. De beiter mye hardere enn noe firbeint husdyr klarer. Man skremmer heller ikke fuglene med fysiske innretninger som f.eks. beiteburene med flagrende band. Neste dag beiter de helt inntil Årsmelding/forsøksmelding

23 burene. Beiteburene må også være fysisk tette for fugl, ellers smetter de tøffeste individene inn i burene for å beite når det er nedbeitet ellers. Gjennom disse 3 årene vi har hatt beitebur har jeg og sett hvordan enga utenfor burene gradvis blir dårligere i forhold til enga inne i burene. Dette var spesielt synlig nå i 2014 når vi hadde hatt beitebur på nøyaktig samme plassene i 3 år på rad. Ikke bare det at graset inne i burene er høyere og frodigere enn utenfor, men også at bestanden inne i burene ser reinere ut. Det er mer gras av sådde arter inne i burene. Til slutt tar jeg med en konklusjon skrevet av Ingunn Tombre, NINA. Grasproduksjonen ment for sau og kyr i Vesterålen er signifikant redusert med økende beitepress av gjess. Det rapporterte gjennomsnittet med en reduksjon på 16,9 % inkluderer også lokaliteter med lave beiteintensiteter. For de meste berørte områdene finner vi et totalt avlingstap ( ) på 23 %. Disse verdiene følger også de meste belastede områdene i Nord-Trøndelag. Bak de ulike prosentverdiene ligger det også et kronebeløp, og til tross for et miljøtilskudd er det liten tvil om at gåsebeiting medfører redusert produktivitet og inntekt for de mest berørte gårdbrukerne i Vesterålen. Et gjennomgående tema for mange gårdbrukere er også at de trenger graset, og at det ikke bare er å kjøpe tilleggsfór. Enkelte har antydet at en vurderer å redusere buskapen for å komme i balanse. Årsmelding/forsøksmelding

24 Vesterålen Matfestival en hyllest til Golfstrømmen Vesterålen Matfestival er en regional matfest, med arrangementer i alle kommuner i Vesterålen. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende arktiske mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Vesterålen Matfestival er den første festivalen i Vesterålen som har arrangement i alle kommunene. Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider med mat i Vesterålen. Tidspunktet for festivalavviklingen er gunstig - helt i starten av høsten, og i det man gjerne kaller for skuldersesongen. Det er særlig viktig for reiselivet å utnytte skuldersesongene for å bli mer økonomisk robust. Vesterålen Matfestival skal virke samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter. I Vesterålen er det i dag få aktører og små bedrifter, men med viktige ringvirkninger for reiselivet, lokalsamfunnet og lokalsamfunnets identitet. Vesterålen Matfestival vil skape møteplasser og arenaer for næringer i vekst, samt skape en møteplass for samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Vi vil bidra til rekruttering og utvikling til et spennende næringsfelt. Festivalen har de siste årene jobbet for å få et enda bedre samarbeid med reiselivsnæringen. Det har vi klart, og Vesterålen matfestival skal fremover ha et enda større fokus på matopplevelser i regionen. Landbrukstjenesten hadde også i 2014 prosjektledelsen for festivalen, og fortsetter med det også i Prosjektleder har vært Even Magnar Hanssen. Årsmelding/forsøksmelding

25 Våronnavisa Arild Jakobsen fra Landbrukstjenesten var, sammen med Anne Marit Isachsen i NLR Salten, i redaksjonen for Våronnavisa Avisen er et samarbeid mellom de ulike enhetene i Norsk Landbruksrådgiving i Nordland, Troms og Finnmark. Våronnavisa er en årlig utgivelse med fagstoff som gis ut til alle gårdbrukere i Nord-Norge, og andre med kontakt mot landbruket. Matnettverket Stine Petrikke Breivik og Ragnhild Renna har i regi av Matnettverket i Nord-Norge bistått lokale matprodusenter og bedrifter med kontakt og ar i 2014 arrangert flere kurs for småskalaprodusenter. I tillegg er flere småskalaprodusenter referert videre til besøksordning og oppfølgingstiltak. Landbruksplan Øksnes Landbrukstjenesten har hatt sekretariatsansvar for landbruksplan i Øksnes. Arild Jakobsen og Ragnhild Renna har hatt jobben med dette. Prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet» Prosjektet er et regionalt prosjekt for sauenæringen i hele Vesterålen. Prosjektets hovedmålsetting var å øke produksjonen av lam i Vesterålen med 20 % innen Prosjektet startet i juni 2011 og ble avslutta i 2014 med Arktisk lammekongress, som ble et godt faglig og sosialt arrangement. Prosjektleder har vært Glenn Peter Knedal. Økologisk veiledningsprosjekt (før Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift) Det ble på grunn av lite bemanning ikke gjennomført Økorådbesøk i Det ble imidlertid gjennomført flere grupperåd og rådgivingsavtaler. Det var ingen bestillinger på økoplan i Ansvarlig: Roger Jakobsen, Arild Jakobsen, Ingrid Myrstad og Ragnhild Renna. Årsmelding/forsøksmelding

26 Arbeidet støttes av midler fra Norsk Landbruksrådgiving gjennom bevilgning over jordbruksavtalen. Prosjekt «Økt økologisk melk i Nord-Norge» i regi av TINE. Resultatmål: TINE skal ved prosjektslutt være leveringsdyktig på økomelk i hele landet, samtidig å ha bidratt til regjeringens målsetning om 15 % økologisk mat og produksjon innen Effektmål: Oppdraget prosjektet har er å øke andelen av økomelkproduksjon i Nord- Norge til 10 % av landets produksjon, hvor minimum 70 % av denne melken skal anvendes som økologisk. Landbrukstjenesten ved Ragnhild Renna var prosjektmedarbeider sammen med 3 andre NLR-rådgivere i landsdelen og 3 TINE-rådgivere. NLR Bedre Bunnlinje Dette tilbudet startet opp i 2012 i regi av Norsk Landbruksrådgiving. Målsetning: Bedre økonomien på gårdsbruk gjennom reduserte kostnader og økt inntjening gjennom helhetlig økonomisk og produksjonsfaglig rådgiving. Rådgivere: Arild Jakobsen og Ragnhild Renna. Kompetansehevende tiltak innen bær og bærproduksjon i Nord-Norge Dette prosjektet ble gjennomført etter næringas ønske om bedre rådgiving innen bær. Prosjektet har i løpet av 2014 hatt aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland var prosjekteier og prosjektleder. Flere andre NLRenheter har vært involvert. Alle aktiviteter ble annonsert gjennom Arktisk bærdyrkerlag, medlemsregister til de ulike NLR-enhetene, e-post, facebook og SMS. Aktivitet i Finnmark ble gjennomført i samarbeid med Bioforsk Svanhovd. Dette arrangementet ble annonsert vi e-post, facebook (Bioforsk) og på Fylkes-mannen sin hjemmeside. Aktiviteter i 2014 Nordland 15. august. Fagdag hos Borghild Wingan i Sørfold med svært godt oppmøte. Innleid spisskompetanse var Stanislav Strbac fra NLR Østafjells. I NLR-systemet er det Stanislav som har best Årsmelding/forsøksmelding

27 kompetanse på dyrking av Ribes-arter (solbær, rips, stikkelsbær). Han har arbeidet mye med den nye dyrkingsteknikken som heter espalierdyrking. Borghild Wingan har både jordbær, bringebær og solbær (espalierdyrking). Fagdagen startet inne med foredrag om espalierdyrking av Ribes. Deretter var vi ute og så på alle bærfeltene under kyndig veiledning av Stanislav. Fagdagen ble arrangert og gjennomført av NLR-Salten. 9. september. Fagdag hos Arne Einarsen i Bø i Vesterålen. Arne Einarsen har 10 daa jordbær, både på friland og i tunnel. Han har også litt bringebær. Innleid fagperson var Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder. Han har i mange år arbeidet med jordbær og bringebær og har opparbeidet seg svært gode kunnskaper i disse kulturene. Denne fag-dagen ble brukt til informasjon og diskusjon rundt temaene dyrkingsteknikk, gjødsling og plante-vern. Det ble observert store angrep av jordbærmidd, noe som er svært sjelden her i nord. Feltvert/produsent fikk utarbeidet plantevernplan for å bekjempe denne. Fagdagen ble arrangert og gjennomført av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Troms 6. august. Besøk i Sør-Troms av forsker Nina Trandem fra Bioforsk Plantehelse på Ås og Jørn Haslestad fra NLR Frukt- og bærrådgiving Mjøsen. Nina Trandem arbeider med skadedyr i frukt og bær og Jørn Haslestad har lang fartstid som rådgiver innen frukt og bær. Vi besøkte 2 produsenter på Grytøy nord for Harstad; økologisk bringebærdyrking i tunnel og jordbær på friland. Deretter besøk hos bærdyrker i Kvæfjord med bringebær og jordbær i tunnel samt jordbær på friland og solbær i espalierdyrking. Besøket i Kvæfjord var annonsert som åpen dag. Årsmelding/forsøksmelding

28 Hovedtema var plantevern med spesiell vekt på skadedyr. Nina Trandem informerte mye om bruk av nyttedyr mot for eksempel spinnmidd i jordbær og bringebær. Ellers diskusjoner rundt dyrkingsteknikk og gjødsling. Fagdagen hadde godt oppmøte av personer som både har og tenker å starte opp med bær. Deltakere også fra Midt Troms. Arrangør av denne dagen var Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. 9. september. Fagdag i Troms og omegn. Innleid fagperson var Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder Besøk hos Roger Lockertsen, Helga Nordgård og Hans Birger Holmslett som alle bor på fastlandet i nærheten av Tromsø by. Kulturer var jordbær og bringebær både økologisk og konvensjonelt. Godt oppmøte av bærdyrkere fra Tromsø og omegn og Balsfjord. Dagen ble gjennomført ved hjelp av Troms landbruksrådgiving. 10. september Fagdag i Vik i Kvæfjord hos Marianne og Frode Vik. Faglig ansvarlig var Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder. Tema for dagen var sprøyteteknikk og sprøyteresultat. En svært nyttig dag der mange lærte svært mye. Mange frammøtte, også denne gangen noen fra Midt- Troms. Dagen ble arrangert av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Finnmark 10. september. Kurs i dyrking av Ribes espalierdyrking. Sted: Bioforsk Svanhovd i Øst-Finnmark. Faglig ansvarlig for kurset var Stanislav Strbac fra NLR Østafjells. Produsenter som har interesse for bærdyrking i Finnmark har svært lite tilbud om rådgiving. Likevel finnes det noen bærprodusenter som dyrker for salg. Ribesarter (solbær og rips) er vel de bærslagene som er mest tilpasset klima i Finnmark og et kurs i dyrking av Ribes ble derfor arrangert. Det ble lagt stor vekt på å informere om siste nytt i dyrkingsteknikk (espalierdyrking). Det meldes om et godt og interessant kurs og Stanislav har sagt seg villig til å være en faglig støtte-spiller for de som ønsker å starte opp med espalierdyrking. Personer ved Bioforsk Svanhovd sto for gjennomføring av dagen. Potetblomst Årsmelding/forsøksmelding

29 Forsøk og registreringer Høstetidsprognoser for grovfôr Vekstsesongen ble fulgt via temperaturdata fra tre lokaliteter. Klimastasjonen på Kleiva er den ene, sammen med temperaturmålinger fra målestasjoner i Harstad og Narvik. Etter at vekststart ble registrert, førte vi oversikt over døgnmiddeltemperaturer, samt sum døgngrader for hele vekstsesongen, på disse tre lokalitetene. Oppdatering skjedde på den tidligere hjemmesiden til bedriften heretter vil vi bruke og som før facebook-siden som tilleggskanal for å informere om utviklingen. På denne måten kan medlemmer følge den stasjonen som er nærmest, for å bruke som rettesnor for å planlegge høstetidspunkt. Vi erfarte at brukerne fant dette nyttig. Tilbakemelding fra brukere er at høstetidsprognosen samsvarer godt med utviklingstrinn og fôrenhetskonsentrasjon. Avlingsregistrering i eng Det ble i 2014 gjort avlingsregistrering i eng hos to brukere i Vesterålen, siden dette er gårdsbruk vi har fulgt gjennom flere år. Det ble gjort registreringer både på 1. og 2. slått. Frøblandingar til eng for sauebeiting i kombinasjon med slått Synnøve Rivedal, Bioforsk Vest Fureneset, og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Mål Dette er ei rettleiingsprøving. Målet er og undersøkje korleis ulike frøblandingar til eng som skal beitast med sau og haustast 2 gonger eignar seg når det gjeld avling, kvalitet og varigheit. Forsøksopplegg I 2012 vart det etablert 8 felt i denne serien, men på grunn av ein hard vinter 2012/2013 er berre 6 av felta med vidare. Desse felta er drivne av NLR-einingane SørØst, Nord-Østerdal, Agder, Rogaland, Sør Trøndelag og Bioforsk Vest Fureneset. I 2013 vart det lagt ut 7 nye felt i NLR-einingane Hordaland, Nord-Trøndelag, Namdal, Helgeland, Hedmark Landbruksrådgjeving, Haugaland Landbruksrådgjeving og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Felta skulle plasserast slik geografisk at fleirårig raigras var på grensa til å tole vinteren. Det vart brukt sortar av raigras og raisvingel med ulik overvintringsevne i blanding med engsvingel, engrapp, raud- og kvitkløver. Det var elles med ei blanding med høgt innhald av engrapp for å sjå om denne kan vere meir varig enn blandingar med raigras. Det var med hundegras i reinbestand og i blanding med andre bladgras. Det vart brukt sorten Frisk i Sør- Norge og Sør-Trøndelag og Laban i Nord Norge, Nord-Trøndelag og i høgareliggande strøk. Etter innspel kom det med ei blanding med 50% bladfaks (tabell 1). I Nord-Norge vart det brukt Nordeng timotei, medan det i resten av landet vart brukt Grindstad. Forsøksledd 1.FIGGJO fleirårig raigras, 10 % i engfrøblanding 2.TRYGVE fleirårig raigras, 10 % i engfrøblanding 3.HYKOR raisvingel, 10 % i engfrøblanding Årsmelding/forsøksmelding

30 4.LOFA raisvingel, 10 % i engfrøblanding 5.KNUT engrapp, 30 % i engfrøblanding 6.LABAN hundegras 100 % 7.Hundegrasblanding 8.Bladfaksblanding Tabell1. Innhald (%) av ulike artar i dei testa blandingane 10% Figgjo raigras 10% Trygve raigras 10% Hykor raisvingel 10% Lofa raisvingel 30% Knut engrapp 100% Frisk hundegras Hundegrasblanding Bladfaksblanding Timotei Engsvingel Engrapp Raudkløver Kvitkløver Fl. raigras Raisvingel Hundegras Bladfaks 50 Drift av felta Tal slåttar varierer mellom felta etter geografisk plassering og lengda på vekstsesongen. Det skal minimum vere ei simulert vårbeiting, ein slått og ei simulert haustbeiting. Dei fleste tek to slåttar og i 2014 var det mange stader mogleg å ta to avbeitingar på våren. Feltet i Landbrukstjenesten Feltvert Namn: Sortland vgs. - Kleiva Sådato: Kommentar om etablering: God etablering Jordtype: Moldrik morenejord Forkultur 2012: Potet der det var ein del ugras, spesielt kveke. Jorda er godt oppgjødsla, men litt tung i jordstrukturen. Kantruter: Strandsvingel Kora Feltet overvintra godt vinteren 2013/2014 til tross for mykje vekslande ver med mildver og frostperioder. I oktober var det mykje nedbør og jorda var svært vassmetta før innvintring. Det er ugunstig med tanke på overvintring. Det var lite snø og delvis isdekke mykje av vinteren. Feltet skulle haustast tre gonger i sesongen etter slik driftsmåten i sauehold er med beite og slått. På grunn av ein svært god vekstsesong vart feltet hausta fire gonger i Årsmelding/forsøksmelding

31 Resultat Figur 1. Avling (kg ts/daa) 1. engår for dei ulike frøblandingane på feltet i Hålogaland. I Hålogaland vart det første engår tatt ei simulert vårbeiting, to slåttar og ei haustbeiting. Avlinga på feltet var i gjennomsnitt rundt 700 kg ts/daa. Frøblandinga med 10 % Figgjo raigras gav størst totalavling med 760 kg ts/daa. Ikkje langt under kom blandinga med 30 % engrapp (735 kg ts/daa). Blandinga med 10 % Hykor raisvingel og hundegras i reinbestand gav ei avling på rundt 710 kg ts/daa. Hundegrasblandinga gav lågast avling med 659 kg ts/daa, men bladfaksblandinga og blandinga med 10 % Trygve låg på same nivå (rundt 670 kg ts/daa). Ved vårbeiting gav hundegras i reinbestand og hundegrasblandinga minst avling (rundt 25 kg ts/daa), medan andre blandingane låg på kg ts/daa. Årsmelding/forsøksmelding

32 Det er mest villgras og ugras på rutene med hundegras i reinbestand og i blanding. Her utgjer sådde artar berre rundt 40 %. Elles utgjer sådde artar rundt 70 % av avlinga. Tabell 2. Resultat frå NIRR-analyse av 2.slåttsavlinga for feltet i Hålogaland. Tabell 2. Resultat frå NIRR-analyse av 1.slåttsavlinga for feltet i Hålogaland. Fordøyelegheit FEm PBV Råprot. NDF /kg ts g/fem % av ts % av ts % av ts 10% Figgjo 0, ,2 72,2 56,1 10% Trygve 0, ,9 75,0 50,8 10% Hykor 0, ,3 74,2 50,3 10% Lofa 0, ,8 72,7 50,5 30% Engrapp 0, ,0 73,8 49,6 100% Hundegras 0, ,6 75,5 44,3 Hundegrasblanding 0, ,9 76,2 44,9 Bladfaksblanding 0, ,1 73,8 52,2 FEm PBV Råprot. Fordøyelegheit NDF /kg ts g/fem % av ts % av ts % av ts 10% Figgjo 0, ,9 73,7 55,2 10% Trygve 0, ,4 73,3 55,2 10% Hykor 0, ,0 73,6 57,4 10% Lofa 0, ,2 72,6 56,8 30% Engrapp 0, ,3 73,2 57,3 100% Hundegras 0, ,8 73,3 53,7 Hundegrasblanding 0, ,5 75,3 50,7 Bladfaksblanding 0, ,6 73,8 56,8 Årsmelding/forsøksmelding

33 Finegras Prosjekt i samarbeid med Bioforsk Holt og Skog og Landskap med avlingsregistering i eng fra vekststart. Det ble utført registrering av flere parametre bl.a. grashøgde og jordtemperatur. Registreringene skal vurderes mot satellittbilder tatt på samme tidspunkt som registreringen. Det ble foretatt avlingsregistrering hos John-Erik Bjørlo og Øyvind Lehn i Sortland i Vesterålen og hos Bjørn Mathisen og Vigdis Moss/Birger Theodorsen i Sør-Troms. Resultater fra prosjektet foreligger ikke ennå. Rødkløversortar i blanding med gras I samarbeid med Bioforsk Midt-Norge prøver vi ut 6 sorter rødkløver i to (2) ulike grasblandinger. Feltet ble anlagt i Resultater vil bli publisert i løpet av Husdyrgjødselanalyser Landbrukstjenesten har fått støtte fra Fylkesmannen til å gjennomføre prosjektet «Oppdatere normtall for husdyrgjødsel». Vi vet at innholdet i husdyrgjødsla varierer svært mye fra gård til gård. Dette er et usikkerhetsmoment for oss når vi f.eks lager gjødselplan. Variasjonen er mindre fra ett år til ett annet på samme bruket. Det er tatt ut noen få prøver av husdyrgjødsel i vårt område de siste årene. Resultatene sendes til Eurofins for analyse. Resultatene blir også oversendt til Bioforsk for bruk i nasjonale databaser. Vi bruker resultatene direkte i foretakets gjødslingsplan. I tabellene nedenfor vises resultater for blautgjødsel av storfe i mjølkeproduksjon og blautgjødsel fra sau. Vi har i tillegg tatt prøver og analyser av hønsegjødsel. Innhold i prøver av blautgjødsel storfe i mjølkeproduksjon fra 2011 til 2014: Blautgjødsel mjølkeprod. storfe Tørrstoff % Kjeldahl - N Ammonium (N-NH4) Kg/tonn Kg/tonn Bruker 1 5,6 2,7 1,5 Bruker 2 5,6 3,2 2,0 Bruker 3 2,6 1,4 0,9 Bruker 4 2,9 1,4 1,1 Bruker 5 start kjøring 1,8 1,5 1,2 Bruker 5 slutt kjøring 6,0 2,2 1,4 Bruker 6 6,1 3,1 1,9 Bruker 7 inkl noe hønsegjødsel 2,0 5,4 Bruker 8 7,1 4,3 2,8 Bruker 9 5,7 3,7 2,4 Bruker 10 3,5 1,6 0,9 "NORMTALL" BIOFORSK 6,1 3,1 1,8 Årsmelding/forsøksmelding

34 Fosfor (P) Kalium (K) Svovel (S) Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) ph Kg/tonn Kg/tonn Kg/tonn Kg/tonn Kg/tonn Bruker 1 0,5 2,3 Bruker 2 0,5 2,6 Bruker 3 0,2 1,5 Bruker 4 0,14 2,6 0,15 Bruker 5 start kjøring 0,23 1,9 0,8 Bruker 5 slutt kjøring 0,46 2,2 Bruker 6 0,4 3,4 0,38 Bruker 7 inkl noe hønsegjødsel 0,15 2,8 Bruker 8 0,62 4,8 0,5 1,1 0,78 7,2 Bruker 9 0,46 4,2 0,41 1,1 0,77 7 Bruker 10 0,32 1,5 0,22 0,5 0,32 7,2 "NORMTALL" BIOFORSK 0,48 3,4 0,33 0,95 0,44 7,6 Innhold i prøver av blaut sauegjødsel: År: ph Tørrstoff Kjeldahl-N Ammonium-N Sauegjødsel blaut % kg/tonn kg/tonn Gj.snitt prøver ,3 6,3 2,93 1,63 Bruker ,6 6,6 2,90 1,80 Bruker ,4 5,1 2,30 1,50 Bruker ,2 5,3 2,60 1,70 Fosfor Kalium Kalsium Magnesium Svovel Merknad Sauegjødsel blaut kg/tonn kg/tonn kg/tonn kg/tonn kg/tonn Gj.snitt prøver 0,58 2,97 0,87 0,45 ikke analysert Bruker 1 0,57 2,80 1,30 0,52 0,30 Mikrokalktilsetn. Bruker 2 0,44 2,50 0,87 0,35 0,27 Bruker 3 0,39 2,80 0,75 0,33 0,26 Bioforsk publiserer viktig info om husdyrgjødsel her Bevaring ved bruk: Nye lokalsortar av engvekstane Timotei, Engsvingel og raudkløver (prosjekt ) Feltet skal etter planen haustast til fôr i to år og til frø tredje året. I engåra vil drift og haustingsmåte vere avhengig av lokale forhold, og feltet kan gjødslast og haustast samtidig og med samme utstyr som praksisenga. Det blir brukt den samme frøblandinga (65% timotei, 25% engsvingel og 10% raudkløver) for heile landet. Mål: Gjennom aktiv bruk ta vare på det genetiske mangfaldet i engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver, og la artane få anledning til vidare genetisk utvikling ved å tilpasse seg endringar i klima og dyrkingsmåte i ulike delar av landet. Gjødsling og slått skal ikkje standardiserast, men følgje vanleg praksis på feltstaden. Feltvert: Sortland vgs. - Kleiva. Felt utlagt Ansvarlig forskningsinstitusjon: Bioforsk Løken. Prosjekt finansiert av Norsk Genressurssenter, som går ut på å lage nye lokalsortar ev engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver. Det er laga breie populasjonar av dei tre Årsmelding/forsøksmelding

35 ANT.KÅLFLUEGG/PLANTE. SNITT AV 10 PLANTER artane og i fjor vart 5 felt sådd (lik frøblanding på ca 600 m2). Felta skal haustast som eng i 2015 og 2016 og haustast frø på i 2017 (ev. sjå an utvintring). Denne metoden skal etter mange nok generasjonar resultere i lokaltilpassa materiale. Felta er stort sett anlagt på Bioforsk-stasjonar, men også på naturbruksskoler der NLR har feltansvaret. Registrering av kålflueegg Registrering av kålflueegg Borkenes 2014 DATO Registrering ble utført i kålrotplanter på Rå vgs. på Borkenes. På grunn av at deler juni var kald, så var oppstart av egglegging litt seinere enn normalt i Det blei også i år registrert mindre egg enn tidligere år. Det har vært en jevn nedgang de siste årene. Årsaken til dette er vanskelig å si. Det kan være naturlige svingninger eller tøffe vintre som tar knekken på kålflua som overvintrer som puppe i jorda. Det kan også være andre årsaker. Prosjekt «KLIMASOL» KLIMASOL er et prosjekt som eies av NLR-Viken og har tittel «En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon». Prosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk og flere enheter innen Norsk Landbruksrådgiving. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland sin del i dette prosjektet er utprøving av 10 sorter solbær. Gjennom veksesongen 2013 ble det registrert dato for flere definerte utviklingsstadier i sortene. På ettersommeren ble det hver uke samlet inn 5 knopper av hver sort (tot.7 uker). Disse blir lagt på sprit og sendt til Bioforsk Apelsvoll. Initiering av neste ås blomsteranlegg påvirkes av daglengde og start av denne prosessen varierer fra sort til sort. De innsendte knoppene vil bli undersøkt i et elektron mikroskop og start og utvikling av neste års blomsteranlegg vil kunne registreres i alle de 10 sortene. Det er mange år siden sorter av solbær og rips ble prøvd ut i Nord-Norge. Sorter som dyrkes i dag er sorter som har sitt opphav nord i Sverige og Finland samt Russland. I Sør-Norge benyttes skotske og norske sorter. I dette forsøker prøver vi blant annet ut flere sorter fra Skottland og noen norske sorter. Årsmelding/forsøksmelding

36 Sortene som prøves ut er; Ben Tron, Ben Avon, Ben Dorain, Ben Hope, Ben Tirran, Kristin, Narve Viking, Sunniva, Tiben og Öjebyn. Prosjektet startet opp i 2013 og videreføres i Virus i potet Virus i potet vies større oppmerksomhet i dag enn for noen år siden. Vi snakker i hovedsak om potetvirus A (PVA) og potetvirus Y (PVY). Hvert år er det settepotetpartier i den sertifiserte avlen som ikke godkjennes på grunn av for høyt innhold av PVA og PVY. Resultatene i 2014 var verre enn på lenge. For høyt virusinnhold i potetprodusentenes egen oppformering er også et problem. Bladlus overfører virus A og Y. Vi vet at virus reduserer avlingene, men vi vet ikke helt hvor mye. Det er store forskjeller mellom de ulike potetsortene. Overføring av virus Bladlus er viktig i overføring av virus A og Y. En kartlegging av bladlus i potet har identifisert minst 76 ulike bladlusarter. Hvilke av disse som betyr mest i overføring av disse to virusene er ikke klarlagt, men fra tidligere vet en at ferskenbladlusa er en god nummer en. Demofelt I 2014 ble det lagt ut enkle demofelt over hele landet for å teste ut bruk av settepotet med og uten PVA. I Nord-Norge hadde vi felt i Lofoten og i Kvæfjord. Vi satte 3 typer settepotet av sorten Asterix; A) fra feltvert, B) fra P3 generasjon (lavt virusinnhold), C) settere med 25 % PVA. Det ble notert spiring, avling, størrelsesfordeling og kvalitet. Resultatene viste store sprik fra felt til felt på landsbasis og det var lite sikre utslag (statistisk) fra bruk av settepotet med lite og mye virus A. Her i nord viste resultatene fra Lofoten ingen sikre utslag, mens feltet i Kvæfjord viste kraftig nedgang i total- og salgbar avling mellom settepotet med lite og mye PVA. Feltvert for feltet i Kvæfjord var Sigurd Johnsen på Hemmestad. Det er vanligvis ingen symptomer i Asterix med PVA og vi klarte da heller ikke å se virussymptomer på potetriset verken i Lofoten eller Kvæfjord. Resultater fra demofeltet i Kvæfjord. Type settepotet Settepotet fra feltvert Settepotet med lavt virusinnhold Settepotet med over 25 % PVA Tot vekt Vekt i kg/daa kg pr daa < 40 mm mm mm > 70mm 7836,0 1214,0 4876,0 1616,0 130,8 8934,0 1324,4 6000,0 1609,6 0,0 3030,0 428,4 1940,0 662,0 0,0 Hva skjer For å opprettholde norsk potetproduksjon med økonomisk tilfredsstillende avlinger av høy kvalitet til forbruker, er potetbransjen helt avhengig av settepoteter av god kvalitet. Vi har imidlertid liten kjennskap til hvorfor noen partier infiseres med mye virus, mens andre partier i åkre i nærheten ikke smittes på samme måte. Det søkes i disse dager om et nasjonalt prosjekt for å få bedre kunnskap og mer eksakte tall på dette. Vi avventer svar på prosjektsøknad. Kartlegging av lus i potet vil fortsette i nytt prosjekt. Årsmelding/forsøksmelding

37 Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og Alta I 2013 ble det anlagt 3 identiske forsøksfelt med totalt 8 jordbærsorter. Sortene som er med i forsøket er; 1. Zefyr 2. Korona 3. Sonata 4. Nobel 5. GN Saga 7. GN GN Feltansvarlig for de ulike feltene. Målselv : Landbruk Nord Alta : NLR-Finnmark Sør-Troms : Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Koordinator for alle 3 feltene og ansvarlig for budsjett og rapportskriving er Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 2014 var første høsteår og vi skal derfor være forsiktig med å dra noen konklusjoner. Presenterer her et utvalg av resultatene fra Årsmelding/forsøksmelding

38 Zephyr Zephyr er en av kontrollsortene i feltet. Dette er en gammel sort som i dag hovedsakelig dyrkes i Nord-Norge. Det er den tidligste sorten i alle feltene. I Alta har sorten gitt klart best avling, mens i de andre feltene er avlingsmengden «midt på treet». Noe småfallen bær i alle feltene. Frasortert hovedsakelig pga små bær og noe råte. Noe knartbær pga dårlig pollinering. Ikke spesiell god smak. Korona Korona er hovedsorten til konsum i Norge og en av kontrollsortene i feltet. Avlingsmessig «midt på treet i alle feltene. Bedre avling enn Zephyr i Sør-Troms (noe som er normalt). I Alta Årsmelding/forsøksmelding

39 er avlingsmengden mye lavere enn for Zephyr og i Målselv samme mengde som Zephyr. Større bær enn Zephyr. Frasortert hovedsakelig på grunn av små bær og råte. Svært god smak. Sonata Sonata er en nykommer her nord. Sortene er prøvd lenger sør i landet og vil antageligvis ta over noe av markedet til Korona. Har gitt dårligst avling i alle feltene. Bærstørrelse ca. som Korona. Bærene er noe lys inni. Achenene (frøene) ligger på utsiden av bæret. Fast og fine bær. Smaken er god, men noe under Korona. Nobel Ny, norsk sort fra Graminor. Er prøvd i Sør-Norge noen år, men for første gang i nord. Relativ tidlig sort. Mørk rød farge som moden. Bra indre farge. Småfallen bær. Kraftig og noe stivt bladverk, blomsterstilker står rett opp. Frasortert hovedsakelig pga små bær, råte og knartbær. Avling «midt på treet». Kom bedre ut enn Korona i smaksprøve i Sør-Troms. GN Ny nummersort fra Graminor. Noe seinere enn Korona. Mørk rødfarge ved modent bær. Svært god indre farge. Beste salgbare avling i Målselv. I Sør-Troms noe lavere avling enn Korona. Bedre smak enn Korona i Sør-Troms. Frasortert hovedsakelig små bær. Bærstørrelse ca. som Korona. Saga Ny, norsk sort fra Graminor. Utprøves for første gang i nord. Som Korona i tidlighet. Fin bærform og ok ytre og indre farge. Bra bærstørrelse. Ligger på topp avlingsmessig i Sør- Troms og Målselv. Lavere avling enn Zephyr i Alta. En god del råte i Sør Troms og Alta. Smaksmessig ikke på topp. GN 1103 Ny nummersort fra Graminor. Utprøves for første gang i nord. Noe lys, ytre farge. Svært lys indre farge. Salgbar avling ca. som Nobel. Fin bærstørrelse. Kommer godt ut i smaksprøver. En del råte GN Ny nummersort fra Graminor. Utprøves for første gang i nord. Noe seinere enn Korona? Sammen med Sonata har denne sortene de laveste avlingene i forsøksfeltet. Ok bærstørrelse. Mørk ytre rødfarge. Fin indre farge. Frøene ligger på utsiden av bærene. Hadde best smak i Alta og dårligst i Sør-Troms. Tabell 1: Sør-Troms. Smaksprøve 6. august Karakter fra = Sorter best Snitt Zephyr ,0 Korona ,0 Sonata ,0 Nobel ,5 GN ,2 Saga ,8 GN ,2 Sonata ,0 GN ,2 Årsmelding/forsøksmelding

40 Ugrasmidler i tørt varmt vær og mye lys i grasmark Det har vært mistanke om at mye lys og tørt og varmt vær vil føre til mer skade på graset ved bruk av ugrasmidlet Ally 50 ST i eng. For å sjekke dette ble derfor i 2014 startet opp et forsøk i samarbeid med Bioforsk Plantehelse på Ås. Det ble lagt ut forsøksfelt i gammel eng på Kleiva i Vesterålen med Sortland vgs. som feltvert. Ugrasarter i denne enga var høymole, løvetann, soleie, hundekjeks med flere. Flere ugrasmidler og ulike doseringer ble prøvd i dette forsøket. Forsøket ble også lagt ut i NLR Agder. Forsøksplan: Sprøytetid: etter 1. slått Registreringer: Gradering av ugras og kultur ved sprøyting. Gradering av skade dager etter sprøyting. Gradering av ugras og kultur, og skade 3-4 uker etter sprøyting og før 2. slått Gradering av ugras og kultur ved hver slått i etterfølgende år. Avlingskontroll: ved 2. slått i anleggsåret og hver slått i etterfølgende år. Midler: Ally 50 ST Ally 50 ST Harmony 50 SX (tilsettes klebemiddel) Duplosan Meko Duplosan Meko MCPA 750 Flytende + Starane 180 Preparatdose/daa 0,3 g/daa 0,6 g/daa 3 g 200 ml 450 ml 200 ml ml Resultater og diskusjon I Agder var det en ugrasflora dominert av byhøymole, groblad og løvetann. Det var litt kløver. Av grasarter var det likt fordelt av timotei og raigras før sprøyting. Starane + MCPA ga stor skade på kløver og også Harmony dager etter sprøyting. Før 2. slått var kløver eliminert på behandla ledd, og det var notert stor skade på kløver etter behandling med Ally og Harmony. Lavdosemidler ga også skade på graset og spesielt høyeste dose Ally var tøff. Det ble notert at leddet med Starane+MCPA så ut til å skade graset en del (ikke vist ikke sikkert resultat?). Byhøymole ble bekjempet av alle behandlinger, mens spesielt høyeste dose Ally og mekoprop reduserte antall planter. Groblad og løvetann ble også bekjempet av disse behandlingene, men her ga laveste dose mekoprop minst like god effekt. Både Starane + MCPA, høyeste dose Ally og høyeste dose mekoprop ga lav avling. På feltet i Nordland var det mye ugras og en allsidig ugrasflora, men feltet var ujevnt. Engsoleie, marikåpe og vanlig høymole dominerte, men det var også flere andre arter: hundekjeks, engsyre, løvetann og ryllik. Av grasarter var det en del av blant annet sølvbunke, engkvein og kveke. Mot engsyre og ryllik ga alle behandlinger bra effekt. Mot hundekjeks og høymole ga Harmony og mekoprop bra effekt og dose av mekoprop spilte ingen rolle her. Mot engsyre var det generelt dårlig effekt av behandlingene, mens blandingen Starane+MCPA ga best effekt (ikke signifikant). Mot løvetann var det Starane+MCPA og Årsmelding/forsøksmelding

41 høyeste dose Ally som ga best effekt, men forskjellene var ikke sikre. Prosent biomasse av grasartene ble lite påvirka av behandlingene. På alle behandla ledd ble det notert litt skade på graset dager etter sprøyting og før 2. slått, mens Ally ga skade i kløver. Grasavlinga var lavere i Nordland enn i Agder og ble redusert av alle behandlinger. Leddet med Harmony hadde høyest avling av de behandla ledda. Kanskje kan det skyldes at det var mye kveke på dette leddet i utgangspunktet. Konklusjon Ut i fra disse to forsøkene så ser det ikke ut til at Ally gir mer skade i tørre år og mer i nord med mer lys enn andre ugrasmidler. I Agder ble det heller mer skade enn i Nordland. På begge felt ga også andre ugrasmidler skade. Men skade er ikke lett å vurdere og ulike personer vurderer det forskjellig, derfor er det vanskelig å sammenlikne felt. Ally ga en del skade på kløveren på begge felt. Laveste dose mekoprop ga bra ugraseffekt på biomasse av høymolearter og hundekjeks, mens antall høymoleplanter ble bedre bekjempet av høyeste dose. Den langvarige effekten ønsker vi å se på til neste år. Det ser ut til at Ally hadde bedre effekt på byhøymole enn på vanlig høymole (på to ulike felt med ulike forhold), og dette bekreftes av tidligere erfaringer. I år var vi heldige og det ble bekjempet i tørt og varmt vær på begge felt både i sør og i nord etter planen. Det er ønskelig å gjenta denne serien til neste år, men det er jo ikke sikkert at vi får en like tørr sommer da. Årsmelding/forsøksmelding

42 Årsregnskap 2014 Årsmelding/forsøksmelding

43 Årsmelding/forsøksmelding

44 Årsmelding/forsøksmelding

45 Årsmelding/forsøksmelding

46 Årsmelding/forsøksmelding

47 Årsmelding/forsøksmelding

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13

Kunnskap gir vekst. Framtidas mest etterspurte kompetanse. Mer presis N-gjødsling. Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11. Gjødsel og sikkerhet SIDE 4-13 Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2013 Framtidas mest etterspurte kompetanse SIDE 4-13 Mer presis N-gjødsling SIDE 14-19 Nyhet: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 SIDE 31-33 Gjødsel og sikkerhet SIDE 36-41 2 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING & REGNSKAP

ÅRSMELDING & REGNSKAP ÅRSMELDING & REGNSKAP 10 20 Holsetgata 22, 2317 Hamar Telefon: 950 20 600 Faks: 62 52 06 01 E-post: post@geno.no 3 Eier- og medlemsorganisasjon Medlemmer ca 11 500 INNHOLD Det handler om å se mulighetene!

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 4/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Satsar vidare på ØkoSau 5 Vil ha utmarka tilbake 8 Kan rovdyrsikre gjerder redde beitenæringa? 10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer