MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE"

Transkript

1 Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/06 06/00529 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0029/06 03/00209 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE 0031/06 05/00833 Unntatt offentlighet 5A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING I SKOLENE 0032/06 06/00005 REGNSKAP /06 06/00097 ÅRSMELDING /06 06/00149 ADMINISTRASJONSBYGG - OSK - AVSLUTNING 0035/06 06/00380 KARLSØY SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER - AVSLUTNING 0036/06 04/00328 FORSLAG TIL NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN 0037/06 06/00524 OPPNEVNING AV UTVALG FOR Å SE PÅ DEN POLITISKE ORGANISERINGEN 0038/06 06/00417 PLAN FOR KRISELEDELSE 0039/06 06/00460 Side 1 av 64

2 Sak 0028/06 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM VED SKOGSFJORDELVA 0040/06 02/00094 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0041/06 02/01265 REINØY REINBEITEDISTRIKTS DISTRIKTSPLAN 0042/06 06/00137 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 0043/06 03/00938 VALG AV MEDDOMMERE 0044/06 04/00635 BRANNGARASJE, HANSNES 0045/06 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0046/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD 0047/06 06/00167 SERVICEERKLÆRING 0048/06 06/00362 VAKSINASJONSPROGRAM BARN 0049/06 06/00425 TERTIALRAPPORTER /06 06/00532 REFERATER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: Side 2 av 64

3 Sak 0028/06 Arkivsaksnr.: 06/00529 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er tidligere sendt ut og legges nå fram for godkjenning. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 64

4 Sak 0029/06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/00209 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/03 Kommunestyret /04 Kommunestyret /05 Kommunestyret /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0020/03 Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2002 til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0028/04 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsrapporten for 2003 til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0053/05 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering. Side 4 av 64

5 Sak 0029/06 Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet årsrapporten for 2005 den , sak 6/06. Vedlegg: Årsrapport 2005 Kontrollutvalgets behandling, datert Side 5 av 64

6 Sak 0030/06 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 05/00099 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0054/05 Kommunestyret /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret viser til konklusjoner i rapporten Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune, samt vedtak i sak 29/05 som ble oversendt ordfører. 2. Kommunestyret konstaterer at rådmannen har gjennomført kommunestyrets vedtak om bemanningsreduksjoner på 13 årsverk i perioden , både innenfor administrasjonen og innenfor pleie- og omsorgssektoren. 3. Kommunestyret konstaterer at utgiftene til vikarbruk, ekstrahjelp og midlertidige stillinger har hatt en økning i perioden Dette kan delvis tilskrives det relativt høye sykefraværet i perioden kvartal Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på tiltak kommunen vil iverksette. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0054/05 Notat til rådmannen fra helse- og sosialsjefen ble referert. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret fastsetter Plan for forvaltningsrevisjon i Karlsøy kommune i samsvar med saksfremlegg: Prioritering: Prosjektnavn: 1 Spesialundervisning i grunnskolen 2 Pleie og omsorg 3 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet 4 Oppfølging av politiske vedtak 5 Ressursbruken i grunnskolen 2. Eventuelle endringer i planperioden kan foretas av kontrollutvalget. Side 6 av 64

7 Sak 0030/06 Saksutredning: Kontrollutvalget har i møte under sak 19/06 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune vedtatt følgende innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til konklusjoner i rapporten Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune, samt vedtak i sak 29/05 som ble oversendt ordfører. 2. Kommunestyret konstaterer at rådmannen har gjennomført kommunestyrets vedtak om bemanningsreduksjoner på 13 årsverk i perioden , både innenfor administrasjonen og innenfor pleie- og omsorgssektoren. 3. Kommunestyret konstaterer at utgiftene til vikarbruk, ekstrahjelp og midlertidige stillinger har hatt en økning i perioden Dette kan delvis tilskrives det relativt høye sykefraværet i perioden kvartal Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på tiltak kommunen vil iverksette. Side 7 av 64

8 Sak 0031/06 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING I SKOLENE Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 05/00833 Unntatt offentlighet 5A Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Spesialundervisning i Karlsøy kommune. 2. Kommunestyret anbefaler at det lages skriftlige rutiner knyttet til feltet om spesialundervisning. 3. Kommunestyret anbefaler at det utarbeides skriftlig informasjon om spesialundervisningsretten, at det utarbeides standariserte skjema for skriftlig samtykke til sakkyndig utredning og at organiseringen av tilbudet synliggjøres i vedtaket. Krav om begrunnelse for vedtaket må følges. Informasjon om at skriv om klageadgang ligger ved vedtaket, bør framgå av selve vedtaket. 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på de tiltak kommunen vil iverksette. Saksutredning: Kontrollutvalget har i møte under sak 17/06 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Spesialundervisning i Karlsøy kommune protokollert følgende: Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Spesialundervisning i Karlsøy kommune. 2. Kommunestyret anbefaler at det lages skriftlige rutiner knyttet til feltet om spesialundervisning. 3. Kommunestyret anbefaler at det utarbeides skriftlig informasjon om spesialundervisningsretten, at det utarbeides standariserte skjema for skriftlig samtykke til sakkyndig utredning og at organiseringen av tilbudet synliggjøres i vedtaket. Krav om begrunnelse for vedtaket må følges. Informasjon om at skriv om klageadgang ligger ved vedtaket, bør framgå av selve vedtaket. 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på de tiltak kommunen vil iverksette. Bakgrunn: Vurdering: Side 8 av 64

9 Sak 0031/06 Vedlegg: Side 9 av 64

10 Sak 0032/06 REGNSKAP 2005 Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/00005 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0074/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Regnskap for 2005 godkjennes. 2. Underskuddet i driftsregnskapet for 2005, kr ,-, søkes inndekket over budsjett 2006 og budsjett Udekket beløp på kr ,67 i kapialregnskapet for 2005 finansieres med låneopptak. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0074/06 Vedtak i kontrollutvalget, sak 16/06 ble lagt fram. 4. Regnskap for 2005 godkjennes. 5. Underskuddet i driftsregnskapet for 2005, kr ,-, søkes inndekket over budsjett 2006 og budsjett Udekket beløp på kr ,67 i kapialregnskapet for 2005 finansieres med låneopptak. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyrets møte : Regnskapet for 2005 er tidligere sendt ut i egen forsendelse. Regnskapet er videre kommentert i årsmeldingen for KomRev Nord har avgitt revisjonsberetning for Side 10 av 64

11 Sak 0032/06 Kontrollutvalget har i sitt møte behandlet saken, og saksutskrift blir ettersendt eller lagt fram i møtet. Vedlegg: Revisjonsberetning Kontrollutvalgets innstilling Side 11 av 64

12 Sak 0033/06 ÅRSMELDING 2005 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00097 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet 0002/06 HSU - HELSE /06 Eldrerådet /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2005 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen videreføres arbeidet med å tilpasse bemanningen til den 4-årige økonomiplanen. 3. Kommunestyret vil ved fastsettelse av kommunale avgifter i 2007 hensynta selvkostregnskapene for VAR-sektoren. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0002/06 Enstemmig som innstillingen. Helse-og sosialutvalget tar årsmeldingen for 2005 til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0075/06 1. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2005 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen videreføre arbeidet med å tilpasse bemanningen til den 4-årige økonomiplanen. 3. Kommunestyret vil ved fastsettelse av kommunale avgifter i 2007 hensynta selvkostregnskapene for VAR-sektoren. Side 12 av 64

13 Sak 0033/06 Årsmeldingen er tidligere sendt til representantene. Vedlegg: Side 13 av 64

14 Sak 0034/06 ADMINISTRASJONSBYGG - OSK - AVSLUTNING Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 06/00149 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Karlsøy tar Plan- og byggekomiteens rapport vedrørende utbygging av Karlsøy Offentlige Servicekontor til etterretning. 2. Sluttbevilgningen i 2006, jfr. sluttoppgjørene fra Plan- og byggekomiteen, finansieres med låneopptak. Ved beregning av sluttbevilgning hensyntaes kommunens krav om refusjoner fra henholdsvis Troms fylkeskommunes tannklinikk, Politiet og Karlsøy Trygdekontor. 3. Rådmannen innarbeider konsekvensene av rapporten i Karlsøy kommunes økonomiplan. 4. Plan- og byggekomiteen oppløses. Saksutredning til kommunestyrets møte : Plan- og byggekomiteen har i møte i sak 2/06, 3/06 og 4/06 behandlet sluttrapporten og prosjektregnskapet for byggingen av nytt administrasjonsbygg/osk. Rapporten legges nå fram for kommunestyret til sluttbehandling. Plan- og byggekomiteen anser sitt oppdrag avsluttet. Det foreslåes at manglende finansiering i 2005 og 2006 ordnes med låneopptak. Ved beregning av sluttbevilgning i 2006 må det hensyntaes at kommunen skal kreve inn refusjoner med om lag kr fra henholdsvis tannklinikken, politiet og trygdekontoret. Vedlegg: Plan- og byggekomiteens behandling og prosjektrapport, møte Side 14 av 64

15 Sak 0035/06 KARLSØY SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER - AVSLUTNING Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 06/00380 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Karlsøy tar Plan- og byggekomiteens rapport vedrørende utbygging av Karlsøy sykehjem og omsorgsboliger til etterretning. 2. Rådmannen innarbeider konsekvensene av rapporten i Karlsøy kommunes økonomiplan. 3. Plan- og byggekomiteen oppløses. Saksutredning til kommunestyrets møte : Plan- og byggekomiteen har i møte i sak 2/06 behandlet sluttrapporten for byggingen av nytt sykehjem og omsorgsboliger. Rapporten legges nå fram for kommunestyret til sluttbehandling. Plan- og byggekomiteen anser sitt oppdrag avsluttet. I 2005 er siste rest av investeringen gjennomført med kr ,-, mva inkludert. Beløpet foreslåes lånefinansiert, og dette ordnes i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap for Vedlegg: Plan- og byggekomiteens behandling og prosjektrapport, møte Side 15 av 64

16 Sak 0036/06 FORSLAG TIL NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 04/00328 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/06 Administrasjonsutvalget /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr , med følgende endringer: Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap/lønn. 2. Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 3. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 0001/06 Innstillingen enst. vedtatt med flg. endringer: Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap og lønn. 1. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr , med flg. endringer; Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap/lønn. 2. Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 3. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Side 16 av 64

17 Sak 0036/06 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0086/06 4. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 6. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Saksutredning: Forrige organisasjonsplan ble vedtatt I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004 vedtok kommunestyret at rådmannen får i oppdrag å utabeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan, som iverksettes senest aug. 2004, samtidig med innflytting i nyy administrasjonsbygg. Da med forutsetning av at administrasjonen skulle reduseres med 2 årsverk i løpet av 2004, jfr. forutsetningene i finansieringsplanen for nytt administrasjonsbygg/osk. I budsjettbehandlingen for 2005 og 2006; K.sak 83/04: Pkt. 38: Teknisk uteseksjon reduseres snarest mulig med 2 årsverk, i form av naturlig avgang K.sak 61/05: Pkt. 12: Rådmannen får i oppdrag å omorgansere uteseksjonen med den hensikt å effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplanen for uteseksjonen behandles av kommunestyret senest før sommerferien Pkt. 13; Rådmannen får fullmakt til å justere den administrative organisasjonsplanen i 2006 slik at man i størst mulig grad kan oppnå rasjonaliseringer gjennom naturlig avgang. Rådmannen satte ned et organisasjonsplanutvalg bestående av rådmannen, kontorsjef, etatsledere og to tillitsvalgt hhv. fra Fagforbundet og KFO. Personalkonsulenten har vært sekretær. Målet for organiseringen; Side 17 av 64

18 Sak 0036/06 Skape en organisasjon som effektivt gir brukerne de tjenester de er tilferdse med. Målet for organiseringen er foreslått av JAZZ-gruppa og vedtatt av formannskapet. Organisasjonsplanutvalget har vurdert flg. modeller; Dagens modell (Hovedutvalgsmodellen m/justeringer teknisk) Flat struktur/2-nivå-modellen Levekårsmodellen (Helse- og sosial + Kultur-/oppvekst) øvrige som før. Kombinasjonsmodellen (Skoler/barnehager = flat struktur + øvrige som før) Viser for øvrig til vurderingene i dokumentet Forslag til ny organisasjonsplan m/vedlegg. Organisasjonsplanutvalget går inn for den klassiske modellen med 3 etater; Helse- og sosialetat Kultur- og oppvekstetat Teknisk etat Utvalgets forslag til ny organisering innebærer følgende endringer; Klassisk etatsmodell med 3 etater Teknisk etat opprettes m/teknisk sjef-stilling Teknisk etat organiseres med 2 kontorer o Plan- og byggesakskontor (her må vurderes å øke med en stilling fra Denne finansieres delvis med gebyrer.) o Anleggskontor (som inkluderer miljøsektoren) o Brann- og uteseksjonen tillegges direkte under teknisk sjef. Det opprettes et bolig- og næringskontor, som rapporterer direkte til rådmannen. Fagleder landbruk legges til dette kontoret. Økonomiavdelingen endres til økonomikontor. Oppgavene organiseres slik; o Økonomi/lønn m/fagleder o Skatt/innfordring m/fagleder Personalansvaret for økonomikontoret legges til rådmannen Det etableres et IKT-støtte kontor med 1,35 årsverk, som får ansvaret for den samlede IKT driften i Karsløy kommune. Brannmester oppgraderes til varabrannsjef med 70% stilling fra og med Avtalen med Tromsø reduseres tilsvarende på stillingsstørrelse. Side 18 av 64

19 Sak 0036/06 Endringer av helse- og sosialetaten framkommer av eget vedlegg Endringer av kultur- og oppvekstetaten framkommer av eget vedlegg. ***************** Organisasjonsplanen er ute på høring fram til 6.juni 06. Det blir avholdt info.møter i kantina på rådhuset 6.juni. Saken forelegges administrasjonsutvalget til uttalelse før formannskapet og kommunestyret behandling. Vedlegg: Forslag til ny administrativ organisasjonsplan m/vedlegg Side 19 av 64

20 Sak 0037/06 OPPNEVNING AV UTVALG FOR Å SE PÅ DEN POLITISKE ORGANISERINGEN Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00524 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0089/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret oppnevner et utvalg på 3 personer som får i oppdrag å vurdere den politiske organiseringen, med virkning pr. høsten Utvalget må legge fram sitt forslag til kommunestyrets møte i desember Følgende velges: Ordfører Thor Tøllefsen, varaordfører Mari Ann Myrvang og formannskapsmedlem Hanny Ditlefsen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0089/06 4. Kommunestyret oppnevner et utvalg på 3 personer som får i oppdrag å vurdere den politiske organiseringen, med virkning pr. høsten Utvalget må legge fram sitt forslag til kommunestyrets møte i desember Følgende velges: Ordfører Thor Tøllefsen, varaordfører Mari Ann Myrvang og formannskapsmedlem Hanny Ditlefsen. Saksutredning: Ordføreren har bedt om at det velges et utvalg som skal se på den politiske organiseringen med bakgrunn i den foreslåtte administrative organiseringen. Vedlegg: Side 20 av 64

21 Sak 0038/06 PLAN FOR KRISELEDELSE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: F02 Arkivsaksnr.: 06/00417 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0055/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0055/06 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Den politiske og administrative ledelse har ansvar for at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og at det er utarbeidet en plan for hvordan dette skal gjøres. Formannskapet vedtok i 2001 at det skulle utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen. Dette er gjort, men arbeidet er ikke oppsummert i et samlet dokument som er forelagt til politisk behandling. Det er imidlertid laget oversikter over muliger kritiske hendelser, sannsynligheten for at de inntreffer og vurdering av konsekvensene hvis de inntreffer. Disse diagrammer er tatt inn i vedlagte kriseberedskapsplan. Alle kommuner kan bli utsatt for kriser som forårsaker betydelige skader. Hensikten med planen er at kommunen skal være best mulig forberedt på å håndtere en krise, og dermed kunne redusere konsekvensene. Planen skal være et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. Planen er laget som en overordnet plan for kommunens kriseledelse. Dette betyr at konkrete handlinger innenfor forhold som handler om helse, forsyninger, evakueringer, brannvern m.v. er regulert i andre delplaner. Side 21 av 64

22 Sak 0038/06 På noen områder vil det være behov for å komplettere planen. Det er viktig at dette blir gjort etter øvelser og etter årlige evalueringer. Kommunens kriseledelse vil normalt bruke kommunestyresalen Øyriket som kriserom. I løpet av 2006 vil det bli etablert nødstrøm til blant annet dette møterommet, slik at vi er sikret strøm til belysning, datalinjer og kommunikasjon for øvrig. Det er umulig å budsjettere med utgifter til konkrete hendelser som kan involvere kommunens beredskapsapparat. Planen tar derfor høyde for at kommunens krisestab kan iverksette tiltak inntil kr i en krisesituasjon. Beløp utover dette må formannskapet håndtere, i påvente av behandling i kommunestyret. Vedlegg: Plan for kriseledelse og beredskap Side 22 av 64

23 Sak 0039/06 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM VED SKOGSFJORDELVA Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 06/00460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0076/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Framtidig disponering av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva vurderes av kommunestyret etter at området er befart Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0076/06 Framtidig disponering av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva vurderes av kommunestyret etter at området er befart Saksframlegg til formannskapets møte : Bakgrunn Fred-Willy Pettersen søker om tillatelse til å erverve kommunens eiendom Bjørklund gnr. 11 bnr. 18 beliggende ved Skogsfjordelva. Formål med henvendelsen er planlegging av hyttegrend på deler av eiendomen. Bakgrunnen for henvendelsen er at han to ganger tidligere har henvendt seg til kommunen om samme sak, men har fått negativt svar hver gang. Årsaken til at saken fremmes på ny nå er at søker har fått kjennskap til at det planlegges hyttefelt på eiendommen, av annen aktør. Søkeren opplyser at dette ble opplyst på et arealplanmøte ved Skogsfjordvatn den Karlsøy formanskap har i møte i aug. 2004, sak 129/04, vedtatt å planlegge hyttefelt på eiendommen 11/18 Skogsfjord. Søker har lagt ved skriftlig presentasjon, konsept og fremdriftsplan. Side 23 av 64

24 Sak 0039/06 Det er ikke tatt stilling til noen av disse punktene i denne omgang. Rådmannens vurderinger Den aktuelle eiendommen kjøpte Karlsøy kommune hos staten for en rimelig sum på tallet. Eiendommen har hittil vært forbeholdt allmennheten som et friluftsområde. Eiendommen er særdeles verdifull, og kommunen er største grunneier mot Skogsfjordelva. Kommunen er medlem av Skogsfjordelva Elveeierlag. Rådmannen antar at markedsverdien av kommunens eiendom vil øke betydelig i årene framover. Kommunen bør derfor ikke forhaste seg når man skal vurdere framtidig disponering. Formannskapet har tidligere blitt orienterte om de ulike planer som har vært presentert for en framtidig utnyttelse av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva. Kommunestyret skal på sitt møte befare den aktuelle eiendommen, og det vil være naturlig at man avventer denne befaringen før man realitetsbehandler henvendelser om kjøp av deler av kommunens eiendom. Vedlegg: Brev av datert fra Fred -Willy Petersen m/vedlegg av kart over inntegnet hyttefelt og en beskrivelse av tiltaket. Side 24 av 64

25 Sak 0040/06 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 02/00094 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/03 Formannskapet /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms og Kommunaldepartementet om å gjennomføre kommunegrenseregulering slik at hele Reinøya innlemmes i Karlsøy kommune. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen skjer med virkning pr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0003/03 Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/03 Forslag fra Thor Tøllefsen: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkesmannen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger saken i departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. Side 25 av 64

26 Sak 0040/06 På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode. Enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkeskommunen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0121/03 Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling: 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Enstemmig vedtatt. 4. Enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommunestyre støtter anbefalingen fra Fylkesmannen i Troms om at kommunegrensen på Søndre Reinøya reguleres slik at Søndre Reinøya overføres til Karlsøy kommune. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen iverksettes pr Karlsøy kommunestyre ønsker befolkningen på Søndre Reinøya velkommen til Karlsøy og det moderne tjenestetilbud vi kan tilby. 4. Karlsøy kommunestyre ber administrasjonen forberede en egen sak som viser hvordan man kan styrke næringsetableringer og bosetting på Søndre Reinøya og Reinøya forøvrig Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0072/06 Side 26 av 64

27 Sak 0040/06 3. Karlsøy kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms og Kommunaldepartementet om å gjennomføre kommunegrenseregulering slik at hele Reinøya innlemmes i Karlsøy kommune. 4. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen skjer med virkning pr Saksutredning til formannskapsmøte : Bakgrunn Arne Bjørn Lockertsen har i brev av bedt Karlsøy kommune ta opp spørsmålet om kommunegrenseregulering på Reinøya. Kommunestyret i Karlsøy har behandlet denne saken flere ganger tidligere. Fylkesmannen i Troms har tidligere anbefalt grenseregulering slik at hele Reinøya blir innlemmet i Karlsøy kommune. Kommunaldepartementet ønsket å avvente behandlingen av forslaget inntil det landsomfattende kommunestrukturprosjektet var avsluttet. Den nye regjeringen har signalisert at man ikke ønskerå prioritere arbeidet med kommunesammenslåinger, og man har uttalt at slike sammenslåinger ikke skal skje uten at det foreligger enighet mellom kommunene. Når det gjelder mindre grensejusteringer, slik som Søndre Reinøya, så åpner loven for at dette kan gies en forenklet behandling. Rådmannens anbefalinger Saken er tidligere grundig utredet, og rådmannen viser til dette og aktuell korrespondanse. For næringslivet og befolkningen på Søndre Reinøya vil dette gi mange fordeler, blant annet vil de nyte godt av virkemidlene som ligger inne i tiltakssonen. Næringslivet på Søndre Reinøya vil også sikres null arbeidsgiveravgift, uavhengig av ESA s avgjørelse om hvilken prosentsats Tromsø får på arbeidsgiveravgiften. Rådmannen anbefaler at kommunestyret ber fylkesmannen og departementet om at grenseregulering skjer slik fylkesmannen anbefaler. Side 27 av 64

28 Sak 0041/06 REINØY REINBEITEDISTRIKTS DISTRIKTSPLAN Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V07 Arkivsaksnr.: 02/01265 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0083/06 Formannskapet / Kommunestyret 0004/06 Vilt- og innlandsfiskenemda /06 Vilt- og innlandsfiskenemda /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Distriktsplan Reinøy reinbeitedistrikt forelegges nemnda for uttalelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0083/06 Distriktsplanen forelegges kommunestyret til uttalelse. Behandling/vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemda den sak 0004/06 Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Enst. Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Saksutredning: Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemda Møtedato: Side 28 av 64

29 Sak 0041/06 Sak: 0004/06 Resultat: Arkivsak: 02/01265 Tittel: NY DITRIKTSPLAN FOR REINBEITE PÅ REINØY Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Enst. Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Bakgrunn: Det er lagt frem distriktsplan for reinbeitedistrikt nr. 11 Reinøy for 2006 og I planen er det grundig beskrevet distriktets driftsforhold på Reinøya. Reinøya benyttes kun som sommerbeite, dvs. at flytting skjer til øya om våren og dyra flyttes fra øya senhøstes. I planen fremkommer det bla. Flytteleier, motorferdsel og Inngrep og forstyrrelser. Vi er kjent med at bruk av motorrisert ferdsel i forbidelse med reindriften på Reinøya har satt sine spor. Problemet er tidligere tatt opp både med reineieren og forvaltnngen uten at det er kommet tilbakemelding. I planen er det opplyst at bruk av motorisert ferdsel vil skje etter bestemte trasêer og at motorferdsel vil bli redsert så snart beitehagen er restaurert. I planen er det tegnet inn et utslippingsområde mellom Fauskenes og Storvollen. Dette har ikke vært brukt til slikt formål tidligere og er helt nytt denne gang. Det er det samme området som er planlagt brukt til nytt fergeleie mellom Vannøya og Karlsøya. I planen er det også nevnt tiltak for å stanse rypejakta i en periode når reinflokken skal samles. Dette vil bli tatt opp med grunneierne som selger jaktkort i løpet av sommeren Et slikt tiltak anses som svært uheldig og opplysningen om dette er allerede blitt dårlig mottatt. Det er kjent at forholdet mellom gruneiere og nåværende reindriftsutøvere på Reinøya ikke har vært av det aller beste. Det vises i denne forbindelse til jordskiftesaken. Opplysningen om å innføre tiltak som rammer rypeakta vil bare gjøre forholdet mellom grunneierne og reindriftsutøverne verre. Vedlegg: Kopi av plan Side 29 av 64

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer