MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE"

Transkript

1 Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/06 06/00529 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0029/06 03/00209 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE 0031/06 05/00833 Unntatt offentlighet 5A FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING I SKOLENE 0032/06 06/00005 REGNSKAP /06 06/00097 ÅRSMELDING /06 06/00149 ADMINISTRASJONSBYGG - OSK - AVSLUTNING 0035/06 06/00380 KARLSØY SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER - AVSLUTNING 0036/06 04/00328 FORSLAG TIL NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN 0037/06 06/00524 OPPNEVNING AV UTVALG FOR Å SE PÅ DEN POLITISKE ORGANISERINGEN 0038/06 06/00417 PLAN FOR KRISELEDELSE 0039/06 06/00460 Side 1 av 64

2 Sak 0028/06 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM VED SKOGSFJORDELVA 0040/06 02/00094 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE 0041/06 02/01265 REINØY REINBEITEDISTRIKTS DISTRIKTSPLAN 0042/06 06/00137 HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 0043/06 03/00938 VALG AV MEDDOMMERE 0044/06 04/00635 BRANNGARASJE, HANSNES 0045/06 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0046/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD 0047/06 06/00167 SERVICEERKLÆRING 0048/06 06/00362 VAKSINASJONSPROGRAM BARN 0049/06 06/00425 TERTIALRAPPORTER /06 06/00532 REFERATER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: Side 2 av 64

3 Sak 0028/06 Arkivsaksnr.: 06/00529 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0028/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er tidligere sendt ut og legges nå fram for godkjenning. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 64

4 Sak 0029/06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/00209 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0020/03 Kommunestyret /04 Kommunestyret /05 Kommunestyret /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0020/03 Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2002 til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0028/04 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsrapporten for 2003 til orientering. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0053/05 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar årsmeldingen fra kontrollutvalget til orientering. Side 4 av 64

5 Sak 0029/06 Saksutredning: Kontrollutvalget behandlet årsrapporten for 2005 den , sak 6/06. Vedlegg: Årsrapport 2005 Kontrollutvalgets behandling, datert Side 5 av 64

6 Sak 0030/06 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 05/00099 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0054/05 Kommunestyret /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret viser til konklusjoner i rapporten Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune, samt vedtak i sak 29/05 som ble oversendt ordfører. 2. Kommunestyret konstaterer at rådmannen har gjennomført kommunestyrets vedtak om bemanningsreduksjoner på 13 årsverk i perioden , både innenfor administrasjonen og innenfor pleie- og omsorgssektoren. 3. Kommunestyret konstaterer at utgiftene til vikarbruk, ekstrahjelp og midlertidige stillinger har hatt en økning i perioden Dette kan delvis tilskrives det relativt høye sykefraværet i perioden kvartal Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på tiltak kommunen vil iverksette. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0054/05 Notat til rådmannen fra helse- og sosialsjefen ble referert. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret fastsetter Plan for forvaltningsrevisjon i Karlsøy kommune i samsvar med saksfremlegg: Prioritering: Prosjektnavn: 1 Spesialundervisning i grunnskolen 2 Pleie og omsorg 3 Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet 4 Oppfølging av politiske vedtak 5 Ressursbruken i grunnskolen 2. Eventuelle endringer i planperioden kan foretas av kontrollutvalget. Side 6 av 64

7 Sak 0030/06 Saksutredning: Kontrollutvalget har i møte under sak 19/06 Forvaltningsrevisjonsprosjekt- Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune vedtatt følgende innstilling til kommunestyret: Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til konklusjoner i rapporten Omorganisering/nedbemanning i Karlsøy kommune, samt vedtak i sak 29/05 som ble oversendt ordfører. 2. Kommunestyret konstaterer at rådmannen har gjennomført kommunestyrets vedtak om bemanningsreduksjoner på 13 årsverk i perioden , både innenfor administrasjonen og innenfor pleie- og omsorgssektoren. 3. Kommunestyret konstaterer at utgiftene til vikarbruk, ekstrahjelp og midlertidige stillinger har hatt en økning i perioden Dette kan delvis tilskrives det relativt høye sykefraværet i perioden kvartal Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på tiltak kommunen vil iverksette. Side 7 av 64

8 Sak 0031/06 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SPESIALUNDERVISNING I SKOLENE Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 05/00833 Unntatt offentlighet 5A Saksnr.: Utvalg Møtedato 0031/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Spesialundervisning i Karlsøy kommune. 2. Kommunestyret anbefaler at det lages skriftlige rutiner knyttet til feltet om spesialundervisning. 3. Kommunestyret anbefaler at det utarbeides skriftlig informasjon om spesialundervisningsretten, at det utarbeides standariserte skjema for skriftlig samtykke til sakkyndig utredning og at organiseringen av tilbudet synliggjøres i vedtaket. Krav om begrunnelse for vedtaket må følges. Informasjon om at skriv om klageadgang ligger ved vedtaket, bør framgå av selve vedtaket. 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på de tiltak kommunen vil iverksette. Saksutredning: Kontrollutvalget har i møte under sak 17/06 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Spesialundervisning i Karlsøy kommune protokollert følgende: Kontrollutvalget ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Spesialundervisning i Karlsøy kommune. 2. Kommunestyret anbefaler at det lages skriftlige rutiner knyttet til feltet om spesialundervisning. 3. Kommunestyret anbefaler at det utarbeides skriftlig informasjon om spesialundervisningsretten, at det utarbeides standariserte skjema for skriftlig samtykke til sakkyndig utredning og at organiseringen av tilbudet synliggjøres i vedtaket. Krav om begrunnelse for vedtaket må følges. Informasjon om at skriv om klageadgang ligger ved vedtaket, bør framgå av selve vedtaket. 4. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får tilbakemelding på de tiltak kommunen vil iverksette. Bakgrunn: Vurdering: Side 8 av 64

9 Sak 0031/06 Vedlegg: Side 9 av 64

10 Sak 0032/06 REGNSKAP 2005 Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 06/00005 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0074/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Regnskap for 2005 godkjennes. 2. Underskuddet i driftsregnskapet for 2005, kr ,-, søkes inndekket over budsjett 2006 og budsjett Udekket beløp på kr ,67 i kapialregnskapet for 2005 finansieres med låneopptak. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0074/06 Vedtak i kontrollutvalget, sak 16/06 ble lagt fram. 4. Regnskap for 2005 godkjennes. 5. Underskuddet i driftsregnskapet for 2005, kr ,-, søkes inndekket over budsjett 2006 og budsjett Udekket beløp på kr ,67 i kapialregnskapet for 2005 finansieres med låneopptak. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyrets møte : Regnskapet for 2005 er tidligere sendt ut i egen forsendelse. Regnskapet er videre kommentert i årsmeldingen for KomRev Nord har avgitt revisjonsberetning for Side 10 av 64

11 Sak 0032/06 Kontrollutvalget har i sitt møte behandlet saken, og saksutskrift blir ettersendt eller lagt fram i møtet. Vedlegg: Revisjonsberetning Kontrollutvalgets innstilling Side 11 av 64

12 Sak 0033/06 ÅRSMELDING 2005 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00097 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet 0002/06 HSU - HELSE /06 Eldrerådet /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2005 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen videreføres arbeidet med å tilpasse bemanningen til den 4-årige økonomiplanen. 3. Kommunestyret vil ved fastsettelse av kommunale avgifter i 2007 hensynta selvkostregnskapene for VAR-sektoren. Behandling/vedtak i HSU - HELSE den sak 0002/06 Enstemmig som innstillingen. Helse-og sosialutvalget tar årsmeldingen for 2005 til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0075/06 1. Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2005 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen videreføre arbeidet med å tilpasse bemanningen til den 4-årige økonomiplanen. 3. Kommunestyret vil ved fastsettelse av kommunale avgifter i 2007 hensynta selvkostregnskapene for VAR-sektoren. Side 12 av 64

13 Sak 0033/06 Årsmeldingen er tidligere sendt til representantene. Vedlegg: Side 13 av 64

14 Sak 0034/06 ADMINISTRASJONSBYGG - OSK - AVSLUTNING Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 612 Arkivsaksnr.: 06/00149 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0034/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Karlsøy tar Plan- og byggekomiteens rapport vedrørende utbygging av Karlsøy Offentlige Servicekontor til etterretning. 2. Sluttbevilgningen i 2006, jfr. sluttoppgjørene fra Plan- og byggekomiteen, finansieres med låneopptak. Ved beregning av sluttbevilgning hensyntaes kommunens krav om refusjoner fra henholdsvis Troms fylkeskommunes tannklinikk, Politiet og Karlsøy Trygdekontor. 3. Rådmannen innarbeider konsekvensene av rapporten i Karlsøy kommunes økonomiplan. 4. Plan- og byggekomiteen oppløses. Saksutredning til kommunestyrets møte : Plan- og byggekomiteen har i møte i sak 2/06, 3/06 og 4/06 behandlet sluttrapporten og prosjektregnskapet for byggingen av nytt administrasjonsbygg/osk. Rapporten legges nå fram for kommunestyret til sluttbehandling. Plan- og byggekomiteen anser sitt oppdrag avsluttet. Det foreslåes at manglende finansiering i 2005 og 2006 ordnes med låneopptak. Ved beregning av sluttbevilgning i 2006 må det hensyntaes at kommunen skal kreve inn refusjoner med om lag kr fra henholdsvis tannklinikken, politiet og trygdekontoret. Vedlegg: Plan- og byggekomiteens behandling og prosjektrapport, møte Side 14 av 64

15 Sak 0035/06 KARLSØY SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER - AVSLUTNING Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 06/00380 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret i Karlsøy tar Plan- og byggekomiteens rapport vedrørende utbygging av Karlsøy sykehjem og omsorgsboliger til etterretning. 2. Rådmannen innarbeider konsekvensene av rapporten i Karlsøy kommunes økonomiplan. 3. Plan- og byggekomiteen oppløses. Saksutredning til kommunestyrets møte : Plan- og byggekomiteen har i møte i sak 2/06 behandlet sluttrapporten for byggingen av nytt sykehjem og omsorgsboliger. Rapporten legges nå fram for kommunestyret til sluttbehandling. Plan- og byggekomiteen anser sitt oppdrag avsluttet. I 2005 er siste rest av investeringen gjennomført med kr ,-, mva inkludert. Beløpet foreslåes lånefinansiert, og dette ordnes i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap for Vedlegg: Plan- og byggekomiteens behandling og prosjektrapport, møte Side 15 av 64

16 Sak 0036/06 FORSLAG TIL NY ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 04/00328 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/06 Administrasjonsutvalget /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr , med følgende endringer: Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap/lønn. 2. Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 3. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den sak 0001/06 Innstillingen enst. vedtatt med flg. endringer: Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap og lønn. 1. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr , med flg. endringer; Økonomikontoret rapporterer direkte til rådmannen. Økonomikontoret organiseres med en økonomileder. Økonomikontorets oppgaver består først og fremst av skatt/innfordring og regnskap/lønn. 2. Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 3. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Side 16 av 64

17 Sak 0036/06 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0086/06 4. Forslag til ny administrativ organisasjonsplan godkjennes, og iverksettes pr Bemanningsplan vurderes i forbindelse med de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. 6. Forslag til organisering og behandling av teknisk uteseksjon vurderes i forbindelse med høstens behandling av budsjett 2007 og økonomiplan Saksutredning: Forrige organisasjonsplan ble vedtatt I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004 vedtok kommunestyret at rådmannen får i oppdrag å utabeide forslag til ny administrativ organisasjonsplan, som iverksettes senest aug. 2004, samtidig med innflytting i nyy administrasjonsbygg. Da med forutsetning av at administrasjonen skulle reduseres med 2 årsverk i løpet av 2004, jfr. forutsetningene i finansieringsplanen for nytt administrasjonsbygg/osk. I budsjettbehandlingen for 2005 og 2006; K.sak 83/04: Pkt. 38: Teknisk uteseksjon reduseres snarest mulig med 2 årsverk, i form av naturlig avgang K.sak 61/05: Pkt. 12: Rådmannen får i oppdrag å omorgansere uteseksjonen med den hensikt å effektivisere etaten. Når innstilling fra rådmannen blir lagt fram, skal bemanningsplanen for uteseksjonen behandles av kommunestyret senest før sommerferien Pkt. 13; Rådmannen får fullmakt til å justere den administrative organisasjonsplanen i 2006 slik at man i størst mulig grad kan oppnå rasjonaliseringer gjennom naturlig avgang. Rådmannen satte ned et organisasjonsplanutvalg bestående av rådmannen, kontorsjef, etatsledere og to tillitsvalgt hhv. fra Fagforbundet og KFO. Personalkonsulenten har vært sekretær. Målet for organiseringen; Side 17 av 64

18 Sak 0036/06 Skape en organisasjon som effektivt gir brukerne de tjenester de er tilferdse med. Målet for organiseringen er foreslått av JAZZ-gruppa og vedtatt av formannskapet. Organisasjonsplanutvalget har vurdert flg. modeller; Dagens modell (Hovedutvalgsmodellen m/justeringer teknisk) Flat struktur/2-nivå-modellen Levekårsmodellen (Helse- og sosial + Kultur-/oppvekst) øvrige som før. Kombinasjonsmodellen (Skoler/barnehager = flat struktur + øvrige som før) Viser for øvrig til vurderingene i dokumentet Forslag til ny organisasjonsplan m/vedlegg. Organisasjonsplanutvalget går inn for den klassiske modellen med 3 etater; Helse- og sosialetat Kultur- og oppvekstetat Teknisk etat Utvalgets forslag til ny organisering innebærer følgende endringer; Klassisk etatsmodell med 3 etater Teknisk etat opprettes m/teknisk sjef-stilling Teknisk etat organiseres med 2 kontorer o Plan- og byggesakskontor (her må vurderes å øke med en stilling fra Denne finansieres delvis med gebyrer.) o Anleggskontor (som inkluderer miljøsektoren) o Brann- og uteseksjonen tillegges direkte under teknisk sjef. Det opprettes et bolig- og næringskontor, som rapporterer direkte til rådmannen. Fagleder landbruk legges til dette kontoret. Økonomiavdelingen endres til økonomikontor. Oppgavene organiseres slik; o Økonomi/lønn m/fagleder o Skatt/innfordring m/fagleder Personalansvaret for økonomikontoret legges til rådmannen Det etableres et IKT-støtte kontor med 1,35 årsverk, som får ansvaret for den samlede IKT driften i Karsløy kommune. Brannmester oppgraderes til varabrannsjef med 70% stilling fra og med Avtalen med Tromsø reduseres tilsvarende på stillingsstørrelse. Side 18 av 64

19 Sak 0036/06 Endringer av helse- og sosialetaten framkommer av eget vedlegg Endringer av kultur- og oppvekstetaten framkommer av eget vedlegg. ***************** Organisasjonsplanen er ute på høring fram til 6.juni 06. Det blir avholdt info.møter i kantina på rådhuset 6.juni. Saken forelegges administrasjonsutvalget til uttalelse før formannskapet og kommunestyret behandling. Vedlegg: Forslag til ny administrativ organisasjonsplan m/vedlegg Side 19 av 64

20 Sak 0037/06 OPPNEVNING AV UTVALG FOR Å SE PÅ DEN POLITISKE ORGANISERINGEN Saksbehandler: Torunn Sivertsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00524 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0089/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret oppnevner et utvalg på 3 personer som får i oppdrag å vurdere den politiske organiseringen, med virkning pr. høsten Utvalget må legge fram sitt forslag til kommunestyrets møte i desember Følgende velges: Ordfører Thor Tøllefsen, varaordfører Mari Ann Myrvang og formannskapsmedlem Hanny Ditlefsen. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0089/06 4. Kommunestyret oppnevner et utvalg på 3 personer som får i oppdrag å vurdere den politiske organiseringen, med virkning pr. høsten Utvalget må legge fram sitt forslag til kommunestyrets møte i desember Følgende velges: Ordfører Thor Tøllefsen, varaordfører Mari Ann Myrvang og formannskapsmedlem Hanny Ditlefsen. Saksutredning: Ordføreren har bedt om at det velges et utvalg som skal se på den politiske organiseringen med bakgrunn i den foreslåtte administrative organiseringen. Vedlegg: Side 20 av 64

21 Sak 0038/06 PLAN FOR KRISELEDELSE Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: F02 Arkivsaksnr.: 06/00417 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0055/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0055/06 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommunestyre vedtar plan for kriseledelse og beredskap i samsvar med vedlagte forslag. Saksutredning til formannskapets møte og kommunestyret : Den politiske og administrative ledelse har ansvar for at kommunen er i stand til å håndtere kriser, og at det er utarbeidet en plan for hvordan dette skal gjøres. Formannskapet vedtok i 2001 at det skulle utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen. Dette er gjort, men arbeidet er ikke oppsummert i et samlet dokument som er forelagt til politisk behandling. Det er imidlertid laget oversikter over muliger kritiske hendelser, sannsynligheten for at de inntreffer og vurdering av konsekvensene hvis de inntreffer. Disse diagrammer er tatt inn i vedlagte kriseberedskapsplan. Alle kommuner kan bli utsatt for kriser som forårsaker betydelige skader. Hensikten med planen er at kommunen skal være best mulig forberedt på å håndtere en krise, og dermed kunne redusere konsekvensene. Planen skal være et hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. Planen er laget som en overordnet plan for kommunens kriseledelse. Dette betyr at konkrete handlinger innenfor forhold som handler om helse, forsyninger, evakueringer, brannvern m.v. er regulert i andre delplaner. Side 21 av 64

22 Sak 0038/06 På noen områder vil det være behov for å komplettere planen. Det er viktig at dette blir gjort etter øvelser og etter årlige evalueringer. Kommunens kriseledelse vil normalt bruke kommunestyresalen Øyriket som kriserom. I løpet av 2006 vil det bli etablert nødstrøm til blant annet dette møterommet, slik at vi er sikret strøm til belysning, datalinjer og kommunikasjon for øvrig. Det er umulig å budsjettere med utgifter til konkrete hendelser som kan involvere kommunens beredskapsapparat. Planen tar derfor høyde for at kommunens krisestab kan iverksette tiltak inntil kr i en krisesituasjon. Beløp utover dette må formannskapet håndtere, i påvente av behandling i kommunestyret. Vedlegg: Plan for kriseledelse og beredskap Side 22 av 64

23 Sak 0039/06 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM VED SKOGSFJORDELVA Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 06/00460 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0076/06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Framtidig disponering av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva vurderes av kommunestyret etter at området er befart Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0076/06 Framtidig disponering av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva vurderes av kommunestyret etter at området er befart Saksframlegg til formannskapets møte : Bakgrunn Fred-Willy Pettersen søker om tillatelse til å erverve kommunens eiendom Bjørklund gnr. 11 bnr. 18 beliggende ved Skogsfjordelva. Formål med henvendelsen er planlegging av hyttegrend på deler av eiendomen. Bakgrunnen for henvendelsen er at han to ganger tidligere har henvendt seg til kommunen om samme sak, men har fått negativt svar hver gang. Årsaken til at saken fremmes på ny nå er at søker har fått kjennskap til at det planlegges hyttefelt på eiendommen, av annen aktør. Søkeren opplyser at dette ble opplyst på et arealplanmøte ved Skogsfjordvatn den Karlsøy formanskap har i møte i aug. 2004, sak 129/04, vedtatt å planlegge hyttefelt på eiendommen 11/18 Skogsfjord. Søker har lagt ved skriftlig presentasjon, konsept og fremdriftsplan. Side 23 av 64

24 Sak 0039/06 Det er ikke tatt stilling til noen av disse punktene i denne omgang. Rådmannens vurderinger Den aktuelle eiendommen kjøpte Karlsøy kommune hos staten for en rimelig sum på tallet. Eiendommen har hittil vært forbeholdt allmennheten som et friluftsområde. Eiendommen er særdeles verdifull, og kommunen er største grunneier mot Skogsfjordelva. Kommunen er medlem av Skogsfjordelva Elveeierlag. Rådmannen antar at markedsverdien av kommunens eiendom vil øke betydelig i årene framover. Kommunen bør derfor ikke forhaste seg når man skal vurdere framtidig disponering. Formannskapet har tidligere blitt orienterte om de ulike planer som har vært presentert for en framtidig utnyttelse av kommunens eiendom ved Skogsfjordelva. Kommunestyret skal på sitt møte befare den aktuelle eiendommen, og det vil være naturlig at man avventer denne befaringen før man realitetsbehandler henvendelser om kjøp av deler av kommunens eiendom. Vedlegg: Brev av datert fra Fred -Willy Petersen m/vedlegg av kart over inntegnet hyttefelt og en beskrivelse av tiltaket. Side 24 av 64

25 Sak 0040/06 GRENSEREGULERING MELLOM KARLSØY OG TROMSØ KOMMUNE Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 02/00094 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/03 Formannskapet /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Karlsøy kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms og Kommunaldepartementet om å gjennomføre kommunegrenseregulering slik at hele Reinøya innlemmes i Karlsøy kommune. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen skjer med virkning pr Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0003/03 Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0023/03 Forslag fra Thor Tøllefsen: Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkesmannen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger saken i departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. Side 25 av 64

26 Sak 0040/06 På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode. Enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune har drøftet grensereguleringssaken mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune når det gjelder Reinøya. Karlsøy kommune ser det som naturlig at Karlsøy overtar den delen av Tromsø kommune som ligger på Reinøya. Saken har vært behandlet av Tromsø kommune og fylkeskommunen i Troms med det utfall at det ikke ble noe forandring. Nå ligger departementet til avgjørelse. Karlsøy kommune mener at departementet må se på de praktiske følger av at Karlsøy overtar denne del av Tromsø kommune, både når det gjelder for den enkelte innbygger og for de tjenester som Karlsøy i dag utfører på denne delen av Tromsø kommune. På denne bakgrunn mener Karlsøy kommune at departementet må ta en avgjørelse som kommmer både innbyggere og begge kommuner til gode. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0121/03 Det ble votert punktvis over rådmannens innstilling: 1. Enstemmig vedtatt. 2. Enstemmig vedtatt. 3. Enstemmig vedtatt. 4. Enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommunestyre støtter anbefalingen fra Fylkesmannen i Troms om at kommunegrensen på Søndre Reinøya reguleres slik at Søndre Reinøya overføres til Karlsøy kommune. 2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen iverksettes pr Karlsøy kommunestyre ønsker befolkningen på Søndre Reinøya velkommen til Karlsøy og det moderne tjenestetilbud vi kan tilby. 4. Karlsøy kommunestyre ber administrasjonen forberede en egen sak som viser hvordan man kan styrke næringsetableringer og bosetting på Søndre Reinøya og Reinøya forøvrig Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0072/06 Side 26 av 64

27 Sak 0040/06 3. Karlsøy kommunestyre ber Fylkesmannen i Troms og Kommunaldepartementet om å gjennomføre kommunegrenseregulering slik at hele Reinøya innlemmes i Karlsøy kommune. 4. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen skjer med virkning pr Saksutredning til formannskapsmøte : Bakgrunn Arne Bjørn Lockertsen har i brev av bedt Karlsøy kommune ta opp spørsmålet om kommunegrenseregulering på Reinøya. Kommunestyret i Karlsøy har behandlet denne saken flere ganger tidligere. Fylkesmannen i Troms har tidligere anbefalt grenseregulering slik at hele Reinøya blir innlemmet i Karlsøy kommune. Kommunaldepartementet ønsket å avvente behandlingen av forslaget inntil det landsomfattende kommunestrukturprosjektet var avsluttet. Den nye regjeringen har signalisert at man ikke ønskerå prioritere arbeidet med kommunesammenslåinger, og man har uttalt at slike sammenslåinger ikke skal skje uten at det foreligger enighet mellom kommunene. Når det gjelder mindre grensejusteringer, slik som Søndre Reinøya, så åpner loven for at dette kan gies en forenklet behandling. Rådmannens anbefalinger Saken er tidligere grundig utredet, og rådmannen viser til dette og aktuell korrespondanse. For næringslivet og befolkningen på Søndre Reinøya vil dette gi mange fordeler, blant annet vil de nyte godt av virkemidlene som ligger inne i tiltakssonen. Næringslivet på Søndre Reinøya vil også sikres null arbeidsgiveravgift, uavhengig av ESA s avgjørelse om hvilken prosentsats Tromsø får på arbeidsgiveravgiften. Rådmannen anbefaler at kommunestyret ber fylkesmannen og departementet om at grenseregulering skjer slik fylkesmannen anbefaler. Side 27 av 64

28 Sak 0041/06 REINØY REINBEITEDISTRIKTS DISTRIKTSPLAN Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: V07 Arkivsaksnr.: 02/01265 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0083/06 Formannskapet / Kommunestyret 0004/06 Vilt- og innlandsfiskenemda /06 Vilt- og innlandsfiskenemda /06 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Distriktsplan Reinøy reinbeitedistrikt forelegges nemnda for uttalelse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0083/06 Distriktsplanen forelegges kommunestyret til uttalelse. Behandling/vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemda den sak 0004/06 Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Enst. Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Saksutredning: Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemda Møtedato: Side 28 av 64

29 Sak 0041/06 Sak: 0004/06 Resultat: Arkivsak: 02/01265 Tittel: NY DITRIKTSPLAN FOR REINBEITE PÅ REINØY Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Enst. Viltnemnda vil behandle denne saken på møte 19. juni. Nemnda ber administrasjonen å utarbeide sak til kommunestyret 21. juni for uttalelse ang. planen. Bakgrunn: Det er lagt frem distriktsplan for reinbeitedistrikt nr. 11 Reinøy for 2006 og I planen er det grundig beskrevet distriktets driftsforhold på Reinøya. Reinøya benyttes kun som sommerbeite, dvs. at flytting skjer til øya om våren og dyra flyttes fra øya senhøstes. I planen fremkommer det bla. Flytteleier, motorferdsel og Inngrep og forstyrrelser. Vi er kjent med at bruk av motorrisert ferdsel i forbidelse med reindriften på Reinøya har satt sine spor. Problemet er tidligere tatt opp både med reineieren og forvaltnngen uten at det er kommet tilbakemelding. I planen er det opplyst at bruk av motorisert ferdsel vil skje etter bestemte trasêer og at motorferdsel vil bli redsert så snart beitehagen er restaurert. I planen er det tegnet inn et utslippingsområde mellom Fauskenes og Storvollen. Dette har ikke vært brukt til slikt formål tidligere og er helt nytt denne gang. Det er det samme området som er planlagt brukt til nytt fergeleie mellom Vannøya og Karlsøya. I planen er det også nevnt tiltak for å stanse rypejakta i en periode når reinflokken skal samles. Dette vil bli tatt opp med grunneierne som selger jaktkort i løpet av sommeren Et slikt tiltak anses som svært uheldig og opplysningen om dette er allerede blitt dårlig mottatt. Det er kjent at forholdet mellom gruneiere og nåværende reindriftsutøvere på Reinøya ikke har vært av det aller beste. Det vises i denne forbindelse til jordskiftesaken. Opplysningen om å innføre tiltak som rammer rypeakta vil bare gjøre forholdet mellom grunneierne og reindriftsutøverne verre. Vedlegg: Kopi av plan Side 29 av 64

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Karlsøy kommune Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn møterom 2. etasje Møtedato: 25.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13. Januar 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 25.02.2004 Tilstede på møtet: Bent Babrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannvåg forretningssenter : 28.01.2004 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEINNKALLING. TilleggsSAKSLISTE 72/16 16/739 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER

MØTEINNKALLING. TilleggsSAKSLISTE 72/16 16/739 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Øyriket : 22.09.2016 Tid: 09:00-16:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TilleggsSAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.06.2006 Tid: Fra kl.: 12.30 - til kl. 15.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: ORIENTERING:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kroa, Mefjordvær Møtedato: 02.09.03 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Næringskontoret Samtlige maskinentreprenører i Karlsøy Samtlige dagligvarebutikker i Karlsøy Material og Maling AS Vannøy Trevare AS Karlsøy Tele & Elektro AS Snekkere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 05.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset Møtedato: 09.06.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn 2. etasje i Kommunehuset : 09.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Randi Lillegård Tunstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: 05.10.2011 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 2/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2016 Tid: Fra kl.: 11:25 til kl.: 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

TORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 8.5.2012 Varighet: 1000-1300 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Helge Leikvik Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting : 24.10.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.12.2007 FRA SAKSNR: 63/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 68/07 TIL KL: 17.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Laila B. Johansen, Freddy Mikkelsen, Jostein Richardsen, Tom

Detaljer