EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP"

Transkript

1 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01

2 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo FrPs årsmøte i februar i år. Oslo-programmet bygger på Fremskrittspartiets program for perioden Oslo FrP og partiets bystyregruppe vil i kommende fire-årsperiode arbeide målbevisst for å realisere vedlagte partiprogram, til beste for alle byens innbyggere. Programmet er også et arbeidsdokument for partiets folkevalgte i Oslo bystyre og bydelsutvalgene. Med vennlig hilsen OSLO FrP Camilla Wilhelmsen Leder i Oslo FrP

3 Innhold MED FrP FOR OSLO... KOMMUNAL FORVALTNING... JA-PARTI... KOMMUNAL ØKONOMI... PERSONALPOLITIKK OG ARBEIDSGIVERANSVAR... SKATTER OG AVGIFTER... NÆRINGSLIV OG ARBEIDSLIV... BYDELENE... ELDREOMSORG... SENIORSENTRE... HJEMMETJENESTER... OMSORG+... SYKEHJEM... SOSIALHJELP... BARNEVERN... FUNKSJONSHEMMEDE... PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE... PSYKISK HELSE... HELSESTASJONER OG SKOLEHELSETJENESTEN... BYOMFATTENDE HELSE- OG SOSIALTJENESTER... TANNHELSETJENESTEN... RUSOMSORG... LEGEVAKT... EN SKOLE FOR FREMTIDEN... BARNE- OG UNGDOMSSKOLER... VIDEREGÅENDE UTDANNING... 1 BARNEHAGER... 1 AKTIVITETSSKOLEN... 1 INNVANDRING OG INTEGRERING... 1 SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL... 1 SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON... 1 VEI OG BIL... 1 BOMPENGERINGEN... 1 PARKERING... 1 SYKKEL... 1 KOLLEKTIVTRAFIKK... 1 DROSJE... 1 OSLO HAVN... 1 IDRETT... 1 KULTUR... 0 FRIVILLIGE ORGANISASJONER... 1 KIRKER, KREMATORIER OG GRAVLUNDER... 1 BYUTVIKLING... 1 BOLIGER... 1 SOSIAL BOLIGPOLITIKK... KOMMUNALE EIENDOMMER... AREALBRUK... EIENDOMSRETT... 1

4 SENTRUM... GRORUDDALEN... MARKA OG FJORDEN... PLAN- OG BYGNINGSETATEN... BEVARING... BRANN- OG REDNINGSETATEN... RENHOLD... VANN OG AVLØP... MILJØVERN... AVFALL, RESIRKULERING, BIOGASS OG ENERGIGJENVINNING... OSLOREGIONEN... LOV OG ORDEN... OSLOSYKEHUSENE... MED FrP FOR OSLO Det er godt å bo i Oslo. Her har vi et mangfold av muligheter, gode bomiljøer, et omfattende skole- og utdanningstilbud, trygge arbeidsplasser, idretts- og fritidsaktiviteter og et variert kultur- og uteliv. Oslo er samtidig en by med store utfordinger. Byen har fått nesten flere innbyggere på 0 år. Basisfunskjoner som veinett, kollektivtransport, vannforsyninger og avfallshåndtering må derfor bygges fortere ut. Det kommunale tilbudet innen blant annet eldreomsorg og skole må forbedres og utvides. For hurtig og for stor befolkningsvekst er ikke utelukkende et gode for en by. For stor vekst kan føre til at kommunens utgifter, og i særlig grad investeringer, til basistjenester som vei, kollektivtransport, skole og eldreomsorg øker mer og raskere enn kommunens inntekter. Dermed reduseres kommunens muligheter til å yte tjenestene folk har behov for og krav på. Denne utviklingen vil FrP bremse ved å ikke tillate raskere utbygging av boliger enn kommunens økonomi kan bære. Dette betyr likevel at FrP fremdeles er et «JA-parti» som vil innvilge søknader fra private om å utvikle egen eiendommer. Det kommunale arealplanarbeidet må imidlertid ha som målsetning å oppnå en balansert bolig- og næringsutvikling i et tempo som er tilpasset folks behov og kommunens bæreevne. KOMMUNAL FORVALTNING Oslo kommune skal være imøtekommende og serviceinnstilt. Kommunen skal i langt større grad gi innbyggerne frihet til å realisere sine ønsker. Kommunen skal si JA, med mindre svært sterke, konkrete og tungtveiende grunner taler imot. FrP vil tilrettelegge for en raskest mulig saksbehandling til lavest mulig gebyr som ikke skal overstige de faktiske kostnader. JA-PARTI FrP vil innføre tidsfrister på svar fra kommunen. I de tilfeller der de fastsatte tidsfrister ikke blir overholdt, vil FrP la dette få konsekvenser for de ansvarlige. FrP vil kjøpe tjenester fra private bedrifter, der det er mulig. Vi vil fjerne unødvendig byråkrati og bekjempe korrupsjon og maktmisbruk.

5 FrP vil i større grad benytte folkeavstemninger. Folkeavstemning er nyttig når store og prinsipielle saker skal avgjøres. sørge for rask og effektiv kommunal saksbehandling i størst mulig grad imøtekomme søknader til kommunen avholde folkeavstemning i større grad i viktige saker KOMMUNAL ØKONOMI Oslo kommune hadde ved utgangen av 01 en langsiktig gjeld på ca milliarder kroner. Dette utgjør prosent av kommunens årlige driftsinntekter. Dette gjør det viktig å skape balanse i kommunens økononomi og redusere gjeld. Dette kan skje ved å selge eiendom og ved i større grad å finansiere investeringer over driftsbudsjettet. FrP vil også vurdere salg av andre verdier. for eksempel deler av kommunens aksjepost i Hafslund, Eco Energi eller Oslo Pensjonsforsikring. Kommunens eiendommer skal forvaltes og vedlikeholdes for å unngå verdiforringelse og forfall. Det er viktig med en nøktern bruk av lokaler og anlegg. Dette skjer best ved at all bruk skjer mot en markedsleie, enten det er kommunale eller andre aktører som er brukere. fortsatt praktisere en ansvarlig økonomisk politikk starte nedbetaling av kommunens gjeld ved salg av aksjer, eiendom og andre verdier ha en realavkastning på kommunens verdier slik at disse kommer i et fornuftig forhold til kapitalkostnaden at all leie av kommunal eiendom fastsettes på markedsmessig grunnlag at subsidiering av og støtte til husleie for sosiale, kulturelle, og idrettslige formål fremkommer i kommunebudsjettet som reelle budsjettposter på utgiftssiden og tilsvarende på inntektssiden PERSONALPOLITIKK OG ARBEIDSGIVERANSVAR Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass. Den skal konkurrere med næringslivet om dyktige medarbeidere. Kommunen må derfor ha en lønnspolitikk som tiltrekker seg og beholder kvalifisert arbeidskraft. OSLO FrP VIL: avlønne kommunens ansatte på konkurransedyktige vilkår fjerne særavtaler som gir kommuneansatte fordeler som andre lønnstakere ikke har at kvotering basert på kjønn og/eller etnisitet ikke skal finne sted i Oslo kommune ha fleksible lønnssystemer og avlønning basert på kvalifikasjoner praktisere personalansettelser etter kvalifikasjoner fremfor ansiennitet gjøre flere lederstillinger om til åremålsstillinger arbeide for å øke øvre aldersgrensen for arbeidstakere i kommunen til år SKATTER OG AVGIFTER Oslo FrP vil kutte skatter og avgifter slik at den enkelte får beholde mer av sine egne penger. Skattebetalernes penger skal forvaltes med stor respekt, blant annet gjennom å motarbeide sløsing i kommunal sektor. Lavere skatter og avgifter inspirerer til arbeid og

6 lønnsomhet, og gjør byens innbyggere i stand til å stå på egne ben økonomisk. Oslo FrP sto i spissen for å avskaffe eiendomsskatten i Oslo i 1, og vi er en garantist mot gjeninnføring av eiendomsskatten. Boutgiftene i Oslo er mer enn høye nok, selv uten en kommunal eiendomsskatt. Oslo FrP vil jobbe aktivt overfor sentrale myndigheter for at Oslo kommune skal få en reell mulighet til redusere kommune- og fylkesskatten. For å få til dette må man redusere omfordelingen av skatteinntekter mellom kommuner og fylker, slik at den enkelte kommune og det enkelte fylke får beholde en langt større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes. OSLO FrP VIL: arbeide for lavere omfordeling mellom fylker og kommuner, slik at Oslo kommune får beholde mer av kommune- og fylkesskatten arbeide for at rammetilskuddet til Oslo kommune blir mer rettferdig i forhold til folketallet motarbeide ethvert forsøk på å gjeninnføre eiendomsskatt sørge for at Oslo fortsatt skal være blant de kommuner som samlet sett har landets laveste kommunale avgifter NÆRINGSLIV OG ARBEIDSLIV Oslo skal tilrettelegge for et konkurransedyktig og variert næringsliv. Det kommunale byråkratiet må reduseres betydelig, og reglene gjøres enklere og klarere. Det skal åpnes for fri konkurranse, og monopoler skal motarbeides. Kommunens arealpolitikk må utformes slik at den fremmer nyetableringer og utvidelser. Oslo FrP vil sørge for at det finnes tilstrekkelig med ferdigregulerte tomter for næringsformål, og stille seg positiv til søknader fra næringslivsaktører om bruksendring, nybygging, løyver og lignende. I de tilfeller hvor utøvelse av næring er avhengig av offentlig tillatelse, vil Oslo FrP stille seg positiv til søknadene fra alle som oppfyller kravene som stilles. Kommunen må i større grad tilrettelegge for og tillate utvidelse av hoteller, møtesaler og arrangementarenaer for å tiltrekke seg flere reisende og større internasjonale kongresser og arrangementer. OSLO FrP VIL: gi næringslivet best mulige rammebetingelser innføre tidsfrister i den kommunale saksbehandling avvikle det kommunale engasjementet der oppgavene kan løses uten kommunal medvirkning at eier i størst mulig grad selv kan velge hvilken type virksomhet som skal drives i sine lokaler og på egen eiendom gi løyver og tillatelser dersom søker oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet ha mer konkurranse og motarbeide monopoler åpne for kasinovirksomhet i hovedstaden

7 BYDELENE Bydelene står for en stor del av kommunens tjenesteproduksjon. Oslo har en bydelsstruktur som er unødvendig stor. Oslo FrP vil redusere antall bydeler til fem og slanke bydelsadministrasjonene til effektivt å håndtere tjenesteproduksjonen i den enkelte bydel. Bydelsutvalgenes oppgaver og ansvar har medført forskjeller mellom bydelene og det er ulikt politisk flertall i bystyret og en del bydeler. Oslo FrP ønsker derfor en avvikling av de direktevalgte bydelsutvalgene. Bystyret og byrådet skal være ansvarlig for hele kommunens tjenestetilbud. Bydelene er de beste til å organisere en rekke av de kommunale tjenestene, men bydelenes ansvar for eldreomsorgen har medført for store forskjeller på tjenestene til de eldre. For å sikre et helhetlig og likt tilbud til byens eldre, ønsker Oslo FrP en styringsmodell innen eldreomsorgen som gir byrådet reell myndighet og styring over eldreomsorgen. En slik reform vil sikre likebehandling for alle byens eldre når det gjelder tildeling av omsorgstjenester. OSLO FrP vil: redusere antall bydeler til fem avvikle bydelsutvalgene, men beholde bydelene som eget forvaltningsnivå overføre ansvaret og instruksmyndigheten for eldreomsorgstjenestene fra bydelsutvalgene til byrådet ELDREOMSORG Eldreomsorg er i dag en kommunal kjerneoppgave. Oslo FrP ønsker å videreføre satsingen på valgfrihet i eldreomsorgen, der eldre selv skal få velge hvem som skal utføre hjemmetjenester, hvilket sykehjem eller Omsorg+bolig de ønsker å bo i. Oslo kommune skal fortsatt ha en mangfoldig eldreomsorg, der kommunale, ideelle og kommersielle aktører bidrar til at de eldre og deres pårørende har en reell valgfrihet. Oslo FrP vil satse på bruk av ny teknologi for å møte utfordringene når det blir flere eldre med pleiebehov, og øke kvaliteten på tjenestene som gis. Oslo kommune skal være ledende i landet på bruk av ny teknologi som kan bidra til bedre og mer effektive tjenester. Det økte antallet eldre bidrar til at flere ønsker alternative boformer som er tilrettelagt for dem. Oslo FrP vil at kommunen skal satse mer på Omsorg+, men også legge forholdene til rette for flere private boformer for eldre. Oslo FrP ønsker i større grad å bruke alternative turnusordninger innen eldreomsorgen. Erfaringer fra institusjoner som har innført fleksible arbeidstidsordninger er bedre og mer stabile tjenester for brukerne, samt at de ansatte i stor grad er mer fornøyde. Den store andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i eldreomsorgen medfører utfordringer fordi mange ikke behersker godt nok norsk. Oslo FrP vil derfor stille krav om gode norskferdigheter til nyansatte, kartlegge språkferdighetene til ansatte og påby norskkurs til dem som ikke behersker norsk godt nok. fortsette det gode samarbeidet med alle aktører innen eldreomsorgen

8 sørge for fritt brukervalg for alle omsorgstjenester satse på god ernæring og fysisk aktivitet for de eldre legge til rette for økt utbygging av alternative boformer for eldre øke bruken av alternative turnuser i eldreomsorgen pålegge norskkurs for de som ikke behersker norsk godt nok SENIORSENTRE Seniorsentre er et viktig tilbud som bidrar til å aktivisere og engasjere eldre i bydelene. De har i tillegg en forebyggende effekt. Frivillige eldre gjør en stor innsats for driften av sentrene, og bidrar ofte til at behovet for mer ressurskrevende innsats og institusjonsbehandling forhindres eller utsettes. Oslo FrP vil skape langsiktighet og forutsigbarhet for eldresentrene, og vil overføre finansiering, utbygging og avtaler fra bydelene til Byrådet. De fleste seniorsentre drives i dag av ideelle organisasjoner med støtte av Oslo kommune og Oslo FrP ønsker å overføre driften av flere kommunale eldresentre til ideelle organisasjoner. etablere nye seniorsentre i områder der det er behov la ideelle organisasjoner overta driften av kommunale eldresentre overføre ansvaret for finansiering av eldresentrene fra bydelene til Helseetaten DAGSENTRE Tilbud om opphold i dagsenter kan være et viktig tiltak for å forebygge funksjonssvikt og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse i institusjon. Dagsenterplass bestilles av bydelene. Dagsenter er ikke en lovfestet rettighet for innbyggerne som sykehjemsplass, men er et særs viktig tilbud til eldre som ikke trenger fast sykehjemsplass. sikre at Oslo kommune har tilgjengelige dagsenterplasser for å dekke befolkningens behov og unngå ventelister HJEMMETJENESTER Eldre som ønsker å bo hjemme, skal få muligheten til det selv om de har behov for pleie- og omsorgstjenester. Vedtakene som gis om hjemmehjelp må være tilpasset den enkeltes individuelle behov også når det gjelder innkjøp av mat og enkle ærend utenfor hjemmet. FrP vil ha som målsetting at bruker har færrest mulig hjelpere å forholde seg til. FrP ønsker å videreføre det frie brukervalget innen hjemmetjenesten. Brukervalget har ført til at flere brukere er fornøyd og konkurransen har bidratt til økt brukerfokus. gi brukerne mer medbestemmelse over hjelpen som gis videreføre det frie brukervalget innen praktisk bistand og hjemmesykepleien opprette et byomfattende kommunalt foretak for hjemmetjenester

9 OMSORG+ For å gi flere eldre et bedre botilbud ønsker Oslo FrP en ytterligere satsing på Omsorg+leiligheter for eldre. Omsorg+ er ikke institusjoner, men boliger som leies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemanning, fellestjenester og matservering på Omsorg+. OSLO FrP VIL: etablere flere Omsorg+leiligheter la kommersielle og ideelle aktører drifte og bygge Omsorg+ SYKEHJEM Oslo FrP ønsker at sykehjem først og fremst skal være et hjem for dem som bor der. Det skal legges stor vekt på beboerens ønsker og behov, og ansatte skal tas med på råd om hvordan en kan tilby en best mulig pleie med fokus på den enkelte beboer. Hovedutfordringen i Oslos eldreomsorg er at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. Oslo FrP vil derfor øke antallet sykehjemsplasser. Oslo FrP vil likestille kommunens sykehjem med kommersielle og ideelle sykehjem som er godkjent av kommunen. Plassene skal kjøpes inn i et fritt marked der både kommunen selv, ideelle og kommersielle driftere utgjør et mangfold. Oslo FrP vil satse mer på korttid- og rehabiliteringsplasser (helsehus), slik at eldre som ønsker å bo hjemme skal få nødvendig hjelp til dette. Sykehjemmene må tilføres mer kompetanse og ressurser for å kunne gi et godt nok rehabiliteringstilbud til eldre som kan klare seg i eget hjem eller Omsorg+. Oslo FrP ønsker å skille svært demente, som ofte er ressurskrevende og utagerende, fra andre beboere for å gjøre forholdene for beboerne bedre og ha et tilpasset tilbud til demente. Oslo FrP ønsker at alle sykehjemmene som bygges eller skal bli totalrehabilitert skal utføres som OPS-avtaler (Offentlig Privat Samarbeid). Vi ønsker også å selge kommunale sykehjemsbygg til kommersielle eiendomsforvaltere og leie dem tilbake på langsiktige avtaler. Det vil medføre større kontroll på kostnadene og et mer profesjonelt vedlikehold. Sykehjemmene bør kunne organiseres som selvstendige enheter som også bør kunne konkurrere seg imellom på både kvalitet og pris. senke terskelen for å få plass på sykehjem heve kvaliteten og øke trivselen på sykehjemmene konkurranseutsette flere kommunale sykehjem videreføre det frie brukervalget på sykehjem ha økt satsing på korttids- og rehabiliteringsplasser opprette flere skjermede enheter for demente øke antallet faglærte og leger i sykehjemmene la sykehjemmene konkurrere på kvalitet og pris når gitte kriterier for rett til sykehjemsplass er slått fast av bestillerkontoret skal brukeren innvilges plass som iverksettes snarest mulig, og i mellomtiden føres opp på venteliste

10 SOSIALHJELP Oslo FrP vil at fellesskapet skal bistå dem som har kommet i en vanskelig livssituasjon og har behov for sosialhjelp. Samtidig vil vi understreke at all sosialhjelp må være hjelp til selvhjelp, som kun skal gis når alle andre muligheter er forsøkt. Oslo FrP stille krav til den enkelte sosialhjelpsmottaker, for eksempel om deltakelse på kvalifiseringsprogrammet, oppmøteplikt ved aktivitetssentre og deltakelse på kurs og å være aktive med jobbsøking. Vi vil legge til rette for at det etableres flere tiltak som sysselsetter de som står utenfor arbeidslivet, blant annet gjennom tiltak som Bydelsrusken, Jobben og Lønn som fortjent. Oslo FrP vil sørge for at det samlede stønadsnivået til en enkeltperson eller familie ikke overstiger et nivå som gjør det mer attraktivt å være passiv stønadsmottaker enn å arbeide. at all sosialhjelp skal være tidsbegrenset hjelp til selvhjelp stille aktivitetskrav til mottakerne som forutsetning for utbetaling av sosialhjelp gjøre det mer attraktivt å arbeide fremfor å motta sosialhjelp BARNEVERN Oslo FrP mener det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barna sine en trygg og god oppvekst. Samtidig er det samfunnets ansvar å ha en god barnevernstjeneste for å bistå i tilfeller av omsorgssvikt. Tiltak innenfor familien skal alltid vurderes før fosterhjem eller institusjon tas i bruk. Omsorgen for barn skal fortrinnsvis foregå i barnas nærmiljø. Oslo FrP er opptatt av gode oppvekstvilkår for alle byens barn og unge, med fokus på forebyggende arbeid og differensierte tilbud i barnevernet. Barnevernets innsats må balanseres mellom forebyggende og problemløsende arbeid, i samarbeid med nærmiljøet, skolen, frivillige organisasjoner og politiet. Private barnevernsinstitusjoner bidrar til økt kompetanse og mangfold i tilbudet. Oslo FrP vil øke bruken av private tilbud, med god kontroll og oppfølging fra kommunen. Foreldre har det samme ansvaret uavhengig av etnisk opprinnelse, kultur og religion. Oslo FrP mener det er omsorgssvikt dersom foreldre som oppdrar barn i Norge ikke sørger for at barna kan tilstrekkelig norsk til å følge undervisningen når de begynner på skolen. at løsninger innenfor familien alltid skal vurderes før fosterhjem eller institusjon tas i bruk sikre gode oppvekstsvilkår for alle byens barn og unge intensivere rekrutteringen av fosterhjem FUNKSJONSHEMMEDE Oslo FrP mener bevegelseshemmede, syns- og hørselshemmede skal ha like gode muligheter til å fungere i samfunnet og utvikle sine ressurser, som alle andre. Forholdene må derfor legges til rette for den enkeltes behov hjemme, på skolen, på jobben og i fritiden. Alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne bevege seg fritt i byen. Derfor må universell utforming i hovedsak ligge til grunn i all byutvikling og ved alle kommunale nybygg og rehabiliteringer.

11 Oslo FrP mener at den enkelte og deres pårørende skal ha frihet til selv å velge hvilke tjenester man ønsker. Mennesker med funksjonshemninger skal ha mulighet til selv å velge sine egne personlige assistenter i BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse). Unge funksjonshemmede skal ikke plasseres i sykehjem mot deres egen vilje. Det skal legges vekt på hva slags bolig den enkelte og deres pårørende ønsker, det være seg samlokaliserte boliger, bofellesskap eller ordinære boliger. Tilrettelagt transport (TT) er viktig for å sikre at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet, studere og jobbe på lik linje som funksjonsfriske. Oslo FrP er særlig opptatt av transporten for de mest sårbare brukerne som er spesielt avhengig av stabilitet og en trygg transporttjeneste. øke tilgjengeligheten i Oslo for bevegelseshemmede sikre ordningen med personlige assistenter og videreføre det frie brukervalget sørge for verdige boforhold tilpasset den enkeltes behov sikre at Oslo kommune har en god TT-ordning som er fleksibel for brukerne at elektronisk informasjon fra Oslo kommune skal også være tilgjengelig for blinde og svaksynte utvide antallet TT-reiser for de over år til 10 reiser i året PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Psykisk utviklingshemmede må gis gode muligheter til å delta i samfunnet. Oslo FrP vil derfor legge til rette for at den enkelte og deres pårørende har størst mulig frihet til å utforme tjenestene de mottar. Psykisk utviklingshemmede skal ha krav på verdige boforhold tilpasset individuelle behov. Det må være opp til hver enkelt og deres pårørende å bestemme hva slags boforhold som passer best og å velge mellom de muligheter kommunen tilbyr. Familier som selv har omsorgen for psykisk utviklingshemmede, må gis større avlastningsmuligheter og mulighet for omsorgslønn. at psykisk utviklingshemmede skal ha krav på verdige boforhold tilpasset deres egne behov videreutvikle tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter) og tilbudet ved dagsentrene yte avlastning til pårørende som pleier bevegelseshemmede hjemme OMSORGSLØNN Ifølge sosialtjenesteloven - bokstav e skal kommunenes sosiale tjenester omfatte: «lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.» Nivået på lønnen er ikke fastlagt ved lov, men avgjøres av den enkelte kommune. Oslo FrP vil belønne den viktige innsatsen mange private, frivillige omsorgsgivere yter med omsorgslønn som står i rimelig forhold til innsatsen og det generelle lønnsnivået i samfunnet. Oslo FrP vil gå inn for at Staten skal bidra med inntil halvparten av kommunens utgifter til omsorgslønn.

12 PSYKISK HELSE Mennesker med psykiske lidelser utgjør en stor og mangfoldig gruppe - barn, unge, voksne og eldre - alt fra forbigående og kortvarige krisereaksjoner i vanskelige livssituasjoner, til kroniske tilstander som varer store deler av livet. Oslo FrP kan ikke akseptere ventelister for behandling av psykiske lidelser, og vil øve påtrykk på staten for økt innsats og ressurser til psykiatrien i Oslo. Sykehusenes manglende kapasitet fører til at Oslo kommune sliter med følgeskader og ringvirkninger innen sosialomsorgen og rusomsorgen. øve påtrykk på staten og sykehusene for å styrke den psykiatriske omsorgen videreutvikle gode lavterskeltilbud for psykisk helse HELSESTASJONER OG SKOLEHELSETJENESTEN Oslo FrP vil at barn og unge skal ha et best mulige lavterskel- og forebyggende tilbud innen skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Et lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger og er avgjørende for å redusere antall selvmord, rusmisbruk og psykiske lidelser. Helsestasjonene er et viktig lavterskeltilbud som retter seg mot alle barn, unge og gravide, og har dermed en svært sentral plass i helsetjenesten. Oslo FrP vil understreke viktigheten av at helsestasjonene gjennomfører hjemmebesøk i løpet av de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset for nyfødte. Helsestasjonene skal også i samarbeid med andre tjenester, være årvåkne i arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse og familievold og sikre en god integrering og norskopplæring for barn som vokser opp i Oslo. For å ivareta behovene til de elevene som sliter sosialt eller som trenger yrkesrettet veiledning og for å forhindre frafallet fra skolen, vil Oslo FrP øke antallet helsesøstre og rådgivere på skolene. Oslo FrP vil opprette et mobbeombud for å ta utfordringene med mobbing i skolen på alvor. øke dekningen av helsesøstre, jordmødre og skolerådgivere prioritere helsestasjonene og skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse øke samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for å bedre tilbudet til ungdom med psykiske problemer at helsestasjonene skal fokusere på foreldres plikt til å lære barn norsk, og forebygge kjønnslemlestelse, familievold og tvangsekteskap overføre ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene til Utdanningsetaten opprette et mobbeombud for Oslo-skolen innføre et prinsipp om at det skal være mobberen som bytter skole, ikke offeret BYOMFATTENDE HELSE- OG SOSIALTJENESTER TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten er en viktig del av helsearbeidet til Oslo kommune. Oslo FrP mener arbeidet for utsatte grupper som ikke har god tannhelse må prioriteres og samarbeidet med andre aktører innen kommunen må videreutvikles. Tjenesten er også viktig for å avdekke

13 om barn er usatt for omsorgssvikt. Det er viktig at alle barn, uavhengig av sosial tilhørighet og foreldres økonomi, har rett og tilgang til tannlegetjenester når de har behov for det. tilby gratis tannbehandling for rusmisbrukere, beboere på sykehjem og brukere av hjemmesykepleien sette fokus på tannhelsen til barn tilby gratis tannhelsetjeneste til personer med kroniske lidelser der god munnhygiene er viktig for å forebygge skade tilby gratis tannhelsetjeneste til personer på medikamenter som skader tenner tilby gratis tannhelsetjeneste til personer som er ofte utsatt for fallskader som følge av kroniske lidelser- herunder personer med epilepsi, narkolepsi, diabetikere, PNESpasienter og andre liknende diagnoser RUSOMSORG Oslo har store utfordringer innen rusomsorgen. Rusmiddelavhengige trenger ulike behandlingstilbud tilpasset hver enkelt sin livssituasjon. Motivasjon for behandling er avgjørende, det samme er det at hver enkelt tar ansvar for å forbedre sin livssituasjon og selv jobber aktivt for å bli rusfri. Oslo FrP aksepterer ikke omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom fordi det har negative konsekvenser både for rusmiddelmisbrukerne og for byens innbyggere. De ideelle organisasjonene innen rusomsorgen er en veldig viktig del av tilbudet til kommunen og Oslo FrP ønsker å la ideelle organisasjoner overta en større del av tilbudet til rusavhengige. Oslo FrP mener sprøyterommet bidrar til en mer verdig hverdag for rusmisbrukere og vil videreføre tilbudet, samt tillate røyking av heroin på sprøyterommet. ikke akseptere omsetning og bruk av illegale rusmidler i det offentlige rom ha et bredt og mangfoldig tilbud til rusmiddelmisbrukere bestående av kommunale, ideelle og kommersielle tilbud bedre samhandlingen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og overføre deler av den spesialiserte rusomsorgen til kommunen satse på forebyggende tiltak rettet mot ungdom ved å fokusere på et helhetlig behandlingsløp LEGEVAKT Legevakten er et viktig helsetilbud til byens befolkning og Oslo FrP vil ha et mer moderne legevakttilbud i Oslo. Vi ønsker derfor å bygge en ny hovedlegevakt med tilknytning til et sykehus med akuttkirurgiske funksjoner. Det var Oslo FrP som foreslo å opprette en ny legevakt på Aker. Vi ønsker å videreutvikle Legevakt Aker ved å utvide åpningstiden og tilby flere helsetjenester til befolkningen i Groruddalen og resten av byen.

14 OSLO FrP vil: bygge en ny legevakt i tilknytning til et sykehus med akuttkirurgiske funksjoner videreutvikle legevakten på Aker EN SKOLE FOR FREMTIDEN I Osloskolen er det fritt skolevalg, og skolene må dermed konkurrere om elevene, og profilere seg overfor elever og foreldre i forhold til pedagogisk og faglig innhold, lærerstab, læremidler og kvalitet på utstyr og bygninger. Oslo FrP er også opptatt av at det skal være gode idrettslige forhold for barna. Oslo FrP vil styrke lærerrollen og gjøre læreryrket mer attraktivt, blant annet ved å innføre differensierte lærerlønninger. Individuell lønnsfastsettelse vil kunne øke kvaliteten på undervisningen og motivere til enda bedre lærere. Det er også viktig at skolen får fullt ut nyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning og evaluering av elevarbeid må være lærerens hovedgjøremål. Skolen må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering og merkantile oppgaver. Det er i Oslo den største andelen av nyetableringer av næringsvirksomhet finner sted. Skolen må derfor sette fokus på entreprenørskap og innovasjon i utdanningen. Samarbeidet mellom skole og næringsliv må bli bedre og mer omfattende, slik at skolen i større grad forbereder og motiverer til yrkesdeltagelse. Læring i bedrift bør benyttes i større grad. BARNE- OG UNGDOMSSKOLER Alle barn skal ha rett til å gå på nærmeste grunnskole, men foreldre skal også ha mulighet til å søke sine barn inn på en annen skole om de ønsker det. I Oslo opplever vi en så sterk befolkningsvekst at det kan være vanskelig å få plass på nærskolen, samtidig som kommunen flytter skolegrenser slik at barn flyttes over til andre skoler. Elever som trenger særskilt tilrettelagt opplæring får dette så raskt som mulig, fortrinnsvis på sin egen skole. Oslo FrP ønsker en forsøksordning med nivåinndeling, først og fremst i matematikk og naturfag. Oslo FrP vil innføre en forsøksordning der den enkelte skole gis adgang til å blande parallellklassene i nye klasser i forkant av skoleåret. Målet med forsøksordningen er å motvirke mobbing og klikkdannelse, og å bidra til integrering og gode sosiale ferdigheter hos elevene. Religiøse skoler som svekker elevenes muligheter for integrering i det norske samfunnet bør ikke etableres. Bruk av religiøse plagg i norsk grunnskole skal forbys. Oslo FrP vil opprettholde at det ikke gis morsmålsopplæring i annet enn norsk. OSLO FrP vil: gi karakterer i orden og oppførsel fra tredje klasse innføre karakterer i alle fag fra og med femte klasse tillate både senere og tidligere skolestart basert på modenhet tillate at spesielt modne elever gis anledning til å hoppe over et klassetrinn og at elever som ikke oppnår fastsatte mål i alle basisfag går året om igjen opprettholde dagens ordning med at elever kan ta fag i videregående skole forby bruk av religiøse plagg i grunnskolen tilby flere språkfag på ungdomsskolen, som russisk og mandarin(kinesisk) gi ungdomsskoleelever rett til å velge bort skriftlig sidemål sørge for en mer praktisk ungdomsskole blant annet ved å gi skoleeier frihet til å

15 formulere innholdet i valgfagene gjeninnføre helkroppsundersøkelse av barn på barneskolen VIDEREGÅENDE UTDANNING Oslo FrP vil sikre reell valgmulighet mellom tre likeverdige videregående utdanningsløp. Program for studieforberedende utdanning, program for yrkesfag og yrkesfaglig grunnutdanning (tidligere lærekandidater/praksisbrevordning). Dersom eleven ikke velger å fortsette på videregående opplæring etter endt grunnskole eller avbryter sin skolegang på videregående skole, skal eleven ha rett til å begynne på eller fullføre videregående opplæring som voksen under samme vilkår. Skolene må i langt større grad selv få bestemme på hvilke kriterier de skal ta inn elever, og kunne legge større vekt på enkelte karakterer enn andre. Elever som er flinkere enn andre skal gis muligheter til å bruke sine evner, og Oslo FrP vil gå inn for frihet til etablering av toppskoler innenfor flere fagfelt. Oslo-skolen sliter med at elevene har stort fravær. I dagens vurderingsform får stort fravær ingen konsekvenser på fagkarakteren. Læreren er kun pålagt å foreta en sluttvurdering. Det bør gjeninnføres tilstedeværelsesplikt på minst 0 % i hvert enkelt fag for å kunne få karakter. videreutvikle tilbudet innen praktisk utdanning inspirere og oppfordre firmaer, organisasjoner, fagforeninger og bransjer til å etablere yrkesskoler og fagskoler BARNEHAGER Alle barn bør ha rett til barnehageplass fra de er ett år, uavhengig av når på året de er født. En videre utbygging av barnehager for å sikre dette, bør skje i privat regi. De private drifter bedre og billigere enn kommunen, og de private kommer bedre ut i brukerundersøkelser enn kommunene. Barnehager er et felt hvor de private har drevet godt i mange år, og 0 prosent av barnehagene i Oslo eies og drives i dag privat. All barnehagedrift bør derfor overlates til foreldresammenslutninger, foreninger, andelslag og bedrifter, som beviselig klarer oppgaven bedre og billigere enn kommunen selv Bruk av religiøse plagg i barnehagen skal forbys. ha full barnehagedekning stykkprisfinansiere all barnehagedrift la barnehagene konkurrere om barna gjennom kvalitet og service overføre kommunalt drevne barnehager til drift og eierskap i regi av foreldregrupper, andelslag, bedrifter og andre private eiere og drivere forby bruk av religiøse plagg AKTIVITETSSKOLEN I Oslo øst er det mellom 0% og 0% som benytter seg av aktivitetsskolen, i vest ligger andelen nær 0%. Oslo FrP vil jobbe for behovsprøvd gratis kjernetid i aktivitetsskolen, og mener dette vil bidra til bedre integrering. jobbe for behovsprøvd gratis kjernetid i aktivitetsskolen 1

16 INNVANDRING OG INTEGRERING Store folkegrupper er på vandring, og dette har gjort innvandrings- og integreringspolitikk til et av de viktigste politiske temaene i vår tid. Oslo FrP vil føre en innvandringspolitikk som demper konfliktene og som er til det beste for byens borgere, uavhengig av kjønn, religion, kultur eller etniske bakgrunn. Oslo FrP vil føre en politikk basert på forståelsen om at innvandrere ikke er en enhetlig gruppe. Flertallet av innvandrere integrerer seg, trives og bidrar til det norske samfunnet, mens noen har holdninger som vanskeliggjør integrering. Oslo FrP mener derfor at det er nødvendig å føre en nyansert og differensiert innvandrings- og integreringspolitikk. Dagens integreringsutfordringer gjør at det er nødvendig for Oslo kommune å motsette seg ytterligere mottak av flyktninger og asylsøkere inntil de som allerede er her er blitt bedre integrert. Oslo FrP mener at språket er den mest grunnleggende ferdigheten innvandrere må tilegne seg for å kunne ta del i det norske samfunnet, og vil ha obligatorisk språktest for alle treåringer. Foreldrene må ha ansvaret for eventuell morsmålsopplæring selv. Oslo FrP vil motsette seg tvangsbussing av minoritetselever mellom Oslo-skolene for å oppnå en jevnere innvandrerfordeling, fordi dette kan øke konfliktnivået mellom ulike grupper, og fordi et slikt tiltak er i strid med prinsippet om fritt skolevalg. Alle som oppholder seg i Norge skal følge norske lover og regelverk. Sivilrettslig lovgiving i Norge må ikke bli underordnet eller supplert av religiøse lover, uansett hvilken religion det dreier seg om. Oslo FrP vil derfor aktivt kjempe imot opprettelsen av Sharia-råd og Shariadomstoler i Oslo. Det må opprettes en egen kommunal integreringsetat med oppfølgingsenheter i bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Oslo FrP ser nødvendigheten av å kunne identifisere hverandre i det offentlige rom ved ansiktsgjenkjennelse og øyekontakt. Oslo FrP ønsker derfor at ingen skal kunne bruke heldekkende ansiktsplagg som for eksempel niqab og burka. at det skal være obligatorisk språktest for alle treåringer prioritere norskundervisning fremfor opplæring i minoritetsspråk kjempe imot opprettelsen av Sharia-råd og Sharia-domstoler i Oslo gå imot tvangsbussing av minoritetsspråklige elever til skoler med lavere andel innvandrere at Oslo kommune motsetter seg ytterligere mottak av flyktninger og asylsøkere inntil de som allerede er her er blitt bedre integrert etablering av egen integreringsetat forby bruk av heldekkende ansiktsplagg som hindrer identifisering i det offentlig rom 1

17 SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL FrP ønsker at Oslo kommune skal ha en liberal alkoholpolitikk. Oslo FrP mener utestedenes åpningstider i utgangspunktet skal bestemmes av den enkelte innehaver, men det skal tas hensyn til støy som rammer naboer. I områder uten boliger ønsker Oslo FrP at det skal være mulig for utestedene å holde åpent døgnet rundt. Oslo FrP ønsker at skjenke- og salgsbevilinger skal være lett å få og i større grad tildeles etter objektive kriterier. Det skal være en utstrakt kontroll av butikker med alkoholsalg og skjenkesteder og klare brudd på skjenkereglene skal medføre konsekvenser. Bagatellmessige brudd på andre bestemmelser skal vurderes i en helhetlig sammenheng. Oslo FrP vil søke regjeringen om dispensasjon fra lovverket til å kunne tillate salg av vin og brennevin i butikker, at butikkene skal kunne selge alkoholdige drikkevarer hele åpningstiden og tillatelse til å ha døgnåpne skjenkesteder i områder uten boliger. føre en liberal alkoholpolitikk at åpningstider i utgangspunktet skal bestemmes av eier skjenke- og salgsbevilinger skal være lette å få, men brudd på reglene skal straffes SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON Effektiv transport er en betingelse for et funksjonsdyktig samfunn. I Oslo er videre utbygging avgjørende for å skape bedre fremkommelighet, bedre trafikksikkerhet, bedre miljø og bedre forhold for næringslivet. Utbyggingen av hovedveinettet i Oslo må videreføres og skje raskere. Det må arbeides videre med utvidelse av T-banenettet, ny sentrumstunnel for T-bane og et forbedret busstilbud. Det må fortsatt være mulig å sykle på fortau og gangstier, men steder med stor sykkeltrafikk bør få egne felter synliggjort med oppmerking. Gågater har vist seg å være positivt i noen deler av de mest sentrale bystrøk der de fremmer miljø og handel. Andre steder har hatt motsatt effekt. Oslo FrP vil motsette seg etablering av gågater og gatetun som kun har til hensikt å sperre for biltrafikk. Oslo bør påvirke sine nabokommuner til å bygge flere innfartsparkeringsplasser nær kollektivknutepunkter for å minske biltrafikken inn mot/i Oslo. Om mulig bør det også bygges flere P-hus i Oslo for å minske gateparkeringen og frigjøre veibanen til dens egentlig formål. bygge ut hovedveinettet raskere ha et forbedret kollektivt transportnett øke innsatsen for trafikksikkerhet gå inn for gågater til fremme av miljø og handel dersom slike positive effekter kan påvises 1

18 VEI OG BIL Bilen er et helt nødvendig transportmiddel i Norge. prosent av all persontrafikk skjer med bil. Norge er et stort land med få innbyggere og vil aldri kunne ha god nok kollektivdekning over hele landet. I store deler av landet er det ikke noe reelt alternativ til bilbruk. I Oslo er situasjonen annerledes, selv om bil er viktigste transportmiddel også her. Oslo FrP vil legge til rette for økt kollektivbruk. Samtidig må det bli bedre fremkommelighet for bil, ikke minst av hensyn til næringsdrivende og andre som er avhengig av bil i arbeidet. Oslos hovedveinett er ikke tilstrekkelig utbygget. Følgende veiprosjekter har Oslo FrPs tilslutning i ikke prioritert rekkefølge: Ny Blindernvei fra krysset Kirkeveien/Sognsveien (Ring ) til Universitetskrysset (Ring ) Røatunnel Ljabrudiagonalens. del, fra Hauketo til Skullerud Ny Ring Ny riksvei i tunnel fra Bjørvika til Økern Ny E1 vestover E syd med seks felt fra bygrensen til Ryen Manglerudtunnelen Oppgradering av Ryenkrysset til plan Ring Nydalenkrysset Bretvedtdiagonalen Veisystem Alnabru Ny Mossevei i tunnel Nedgradering av dagens Mossevei til lokalvei Forbedring av en del køskapende kryss som blant annet Carl Berners Plass, Marjorstukrysset, Vindernkrysset, Slemdalkrysset, Ensjøkrysset (Gladengveien- Ensjøveien) og Brynskrysset (Østensjøveien-Jernbaneveien). Av prosjekter i Akershus som har stor betydning for Oslo, vil Oslo FrP prioritere disse: Østvendte ramper på E1 i Lysakerkrysset (E1 x Ring ) Fire felter fra Grorud og videre nordover (Rv ) Der er viktig å etablere gang/sykkelveier for å skille gående og syklende fra den motoriserte trafikken. Dette gir både bedre fremkommelighet for de forskjellige trafikantgruppene, og økt trafikksikkerhet. Sykling i veibanen skal forbys der det er anlagt sykkelstier. Dette vil bidra til redusert aggresjonsnivå i trafikken. Stadig mer parkering i kjørebanen på det kommunale veinettet gir mindre oversikt, mindre trafikksikkerhet og dårligere fremkommelighet. Dette i tillegg til at veibanen også brukes mer og mer til treningssykling/rulleski og lek gjør at et nytt regelverk for bruk av offentlig vei er blitt aktualisert. FrP vil følge denne utviklingen nøye og eventuelt iverksette restriksjoner. Oslo FrP ønsker å avvikle piggdekkavgiften, og oppheve unødvendige veisperringer. 1

19 ta igjen vedlikeholdsetterslepet av gater, veier og gang- og sykkelveier planlegge slik at køer, omkjøringer og sperringer blir færrest mulig unngå stenging av enkeltområder eller gater for trafikk på bekostning av andre boområder eller miljøer arbeide for at Stortinget lar en større andel av bilavgiftene bli brukt til trafikksikkerhet, vei- og miljøformål arbeide for sterk reduksjon av bilavgiftene at kapasitet, fremkommelighet og trafikkflyt skal være førende i trafikkplanleggingen forby sykling i bilveier der det er anlagt sykkelstier BOMPENGERINGEN Oslo FrP er motstander av bompenger. Bilavgiftene er allerede for høye. Innkreving av bompenger er statens ansvar, og avvikling av bompengesystemet krever vedtak på Stortinget. fjerne bompengeringen PARKERING Tilstrekkelig parkeringskapasitet er viktig. Tilgjengelighet med bil er viktig for sentrum som møteplass og handelsområde. Antall parkeringsplasser må økes både i sentrum og ellers i byen. Parkeringskapasiteten må imidlertid være tilpasset kapasiteten på hovedveinettet. Beboerparkering ( soneparkering ) skaper ikke en eneste ny parkeringsplass. Parkeringen blir bare vanskeligere og dyrere for alle. Slike parkeringsordninger bør derfor avvikles. Den eneste langsiktige løsningen i sentrale områder i Oslo er å bygge nye parkeringshus under gater, parker og plasser slik man har gjort i en rekke andre storbyer i Europa. øke parkeringskapasiteten pålegge utbyggere å bygge parkeringsplasser konkurranseutsette drift av parkometre og parkeringsautomater benytte parkeringsinntekter til å bedre parkeringsforholdene avvikle ordningene med beboerparkering gi parkeringsbetjentene flere arbeidsoppgaver som for eksempel bøtelegging av personer som kaster søppel og varsle politi om ulovlige aktiviteter som for eksempel narkotikasalg ingen parkeringsplasser skal fjernes uten konsekvensanalyser som vurderer virkninger for handelsnæringen og beboere i næringsområdet parkeringsplasser som fjernes for å gi trikk og annen kollektivtrafikk økt fremkommelig skal erstattes med andre parkeringsplasser i umiddelbar nærhet SYKKEL Det må bli lettere å sykle i Oslo. Separate sykkelveier gir bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Oslos klima, vintervær, kuldegrader, vind, snø og sludd gjør at sykling for de fleste ikke er aktuelt hele året. På dager med lite egnede forhold for sykling må et alternativt transporttilbud være operativt. Videreutvikling av veikapasitet og kollektivtransport må derfor 1

20 tilpasses behovet på dager når sykkelbruken er lav. Oslo FrP VIL: inkludere sykkelløsninger som en del av den samlede samferdselspolitikken prioritere sykkelveier i forbindelse med veiprosjekter der dette er hensiktsmessig KOLLEKTIVTRAFIKK Oslo FrP har i byråd gjennomført den største satsningen på kollektivtrafikk siden T-banen ble bygget. Det er investert milliardbeløp i vedlikehold og nytt utstyr. Driften av kollektivtrafikken i Oslo skjer nå gjennom separate selskaper for buss, T-bane og trikk. Alle de gamle T-banevognene er byttet ut med nye MX 000-vogner. Nye informasjonsskilter (sanntidsinformasjon) er satt opp på holdeplasser og stasjoner for å gi passasjerene bedre informasjon. All busstrafikk er konkurranseutsatt. Dette har gitt store besparelser og dermed et bedre busstilbud. Tiden er derfor nå kommet for å konkurranseutsette drift også av trikk og T-bane. I 01 tilfører Oslo kommune kollektivtrafikken 1, milliarder kroner. Det er trikken som får mest, det koster ganger så mye pr. plasskilometer å kjøre trikk i forhold til T-bane, og nesten dobbelt så mye som buss. Investeringer i T-bane og buss gir vesentlig mer kollektivtrafikk for pengene, FrP vil derfor prioritere T-bane og buss. Oslo FrP ønsker å avvikle trikken som kollektiv transportmiddel, og bytte dette ut med miljøvennlige busser. Trikken er en for stor kostnad for Oslo kommune. Oslo kommune har tidligere tatt initiativ for å få skattefradrag for arbeidsgiverbetalte periodeabonnement for kollektivtransport. Arbeidet med å få til dette må forsterkes. Etter at T-banen er fullt oppgradert med nye vogner og en rekke andre tiltak, er det naturlig med en en ny sentrumstunnel for eksempel fra Majorstuen via St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sagene til Sinsen/Tøyen. Dette vil avlaste hovedtunnelen. Det vil også være naturlig å vurdere en forlengelse av nettet til Nedre Romerike og Akershus Universitetssykehus. Dette fordrer at Akershus og staten tar ansvar for finansiering og driftsutgifter, slik at ikke Oslos innbyggere i enda større grad enn i dag må subsidiere kollektivtrafikken i nabofylket. OSLO FrP vil: fortsette effektiviseringen og rasjonaliseringen av kollektivtransporten konkurranseutsette trikk og T-bane prioritere ny sentrumstunnel for T-bane, ahusbane og deretter fornebubane legge universell utforming til grunn for all nyetablering og rehabilitering slik at alle lettere kan reise kollektivt DROSJE Oslo FrP ønsker primært å oppheve løyveordningen for drosje, og at kommunen i fremtiden kun skal gi konsesjon til et rasjonelt antall drosjesentraler, som så anskaffer biler og ansetter sjåfører. Sentralene kan således anskaffe så mange biler og ansette så mange sjåfører de vil og som det er behov for i markedet. Det må være sentralenes ansvar å sørge for rutiner og systemer som forhindrer svart omsetning og skatteunndragelser. Drosjer er en del av Oslos kollektivnett og skal kunne benytte kollektivfeltene. 1

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer