Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport"

Transkript

1 Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Målgruppe og forutsetninger Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen Krav til leseferdigheter Hvem kan benytte Digitaltesten 2? Testbestilling Bruk Begreper Digitale ferdigheter e-modenhet Læringsmål i digitale ferdigheter Nivåer og læringsmål Grunnleggende digitale ferdigheter Fagplanen og spørsmålene Dynamisk test med jevnlige oppdateringer Testegenskaper En semiadaptiv test Spørsmålstyper Testing Pålogging Lyd i testen opplesning av tekst Testgjennomføring praktiske råd Startside for test Avbrutt test Avbrutt test... Feil! Bokmerke er ikke definert. 7 Rapporter Testsystemet Grupperapport Testveiledertilgang for Vox Egen kandidat oversikt Systemkrav for test Nettlesere Javascript Skjermoppløsning

3 8.4 Flash Player Systemsjekk Feilmeldinger Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Deltakerne får ikke opp testen Deltakerne får ikke opp simuleringsspørsmålene Vedlegg: Taushetserklæring Sertifisering og taushetserklæring Fagplan

4 1 Målgruppe og forutsetninger Målgruppen for denne diagnostiske ikt-testen er voksne som har behov for å heve sin grunnleggende digitale kompetanse i arbeidslivet, som samfunnsborger og til bruk i utdanning og opplæring. 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen For å kunne gjennomføre Digitaltesten 2 må brukeren kunne bruke mus og tastatur, samt beherske enkel navigering. Før man begynner med testen kan man kjøre en demonstrasjon der det forklares hvordan de forskjellige oppgavetypene skal besvares. 1.2 Krav til leseferdigheter Det anbefales at testtakere har språkferdigheter på norsk som tilsvarer omtrent B1 1 etter det felles europeiske rammeverket for språk. B1 tilsvarer norskprøve 3 for voksne innvandrere som er avsluttende prøver på den statlig finansierte norskopplæringen som innvandrere i Norge tilbys. På dette nivået vil man kunne lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet. Man skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid og emner som er av personlig eller faglig interesse. Ved god kunnskap om datafaglige sammenhenger kan språkferdigheter på et lavere nivå være tilstrekelig. 1.3 Hvem kan benytte Digitaltesten 2? Testveileder for Digitaltesten 2 skal være sertifisert av Vox. Interesserte kan melde seg på sertifiseringskurs på våre hjemmesider Testveileder må undertegne på en Taushetserklæring. 1.4 Testbestilling Digitaltesten 2 er gratis og kan bestilles på Ved bestilling får testveileder tilgangskoder, kandidat ID og passord, til kursdeltakere som skal ta Digitaltesten, samt sitt eget brukernavn og passord som testveileder (gjelder kun ved førstegangsbestilling). NB! Testene må bestilles minimum tre virkedager før testdato. Sjekk for datoer rundt høytider og ferie. 1.5 Bruk Testen kan brukes til å kartlegge deltakerens nivå i forkant av en opplæring. Ved å kartlegge kursdeltagernes digitale kompetanse i forkant av opplæringen er det lettere å tilpasse innholdet i kurset til deltakernes faktiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse. Resultatene for den enkelte kursdeltaker eller for hele grupper hjelper læreren til å målrette undervisningen mer hensiktsmessig; til å bruke tiden på de kunnskapselementene det er mest behov for i læringssituasjonen. Testlokale Testlokalet skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens 4-4. «Krav til det fysiske arbeidsmiljøet». 1 Oversikt over det europeiske rammeverket finnes her: 4

5 2 Begreper 2.1 Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav tildømmekraft. (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Utdanningsdirektoratet 2012). 2.1 e-modenhet Vox beskriver e-modenhet som en dimensjon av digital kompetanse, som omhandler hvordan man utvikler seg til en mer selvstendig bruker og har bevisst forhold til hvordan man håndterer digital informasjon og digitale tjenester. Norge er ett av fire land som ligger over snittet i alle ferdighetene lesing, tallforståelse og ikt i PIAAC-undersøkelsen. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i ikt-ferdigheter. Sammen med Finland, Nederland og Sverige ligger Norge over snittet i alle ferdighetene. Dette gjelder befolkningen sett under ett. Med økt digitalisering av samfunnet er det viktig å holde seg oppdatert i digitale ferdigheter. Utfordringen blir å heve kompetansenivået hos de som har stagnert som svake brukere. Svake brukere kjennetegnes av høy alder og lav utdanning, og svært mange av dem står utenfor arbeidslivet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å holde seg oppdatert i digitale ferdigheter. 2.2 Læringsmål i digitale ferdigheter Oppgavene i Digitaltesten 2 baserer seg på læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene er en revidert versjon av Vox sine læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne. De gamle nivåene 1, 2 og 3 i de gamle Kompetansemålene tilsvarer nå nivå 1 2, 3 og 4 i (de nye) læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Endringen er gjort for å harmonisere nivåene med nivåinndelingen i Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter. I læringsmålene er nivå 1 og 2 i rammeverket (Utdanningsdirektoratet 2012) slått sammen. Endringen vil i praksis ikke ha noen betydning for hvordan lærerne skal undervise i grunnleggende ferdigheter. Hvert nivå i rammeverket inneholder en beskrivelse av hva som kjennetegner kvalifikasjonene på dette nivået. Innen hvert nivå er det flere læringsmål. Alle læringsmål er brutt ned til kunnskapselementer som er beskrevet i en egen Fagplan. Disse kunnskapselementene beskriver kvalifikasjonene, og disse igjen har generert spørsmålene i testen. Fagplanen er et vedlegg bakerst i denne manualen. På vox.no finner du også digitale læringsressurser og oppdatert informasjon om kurs og andre ressurser. 5

6 Ett av kjennetegnene for digitale ferdigheter er at det kan være vanskelig å kartlegge og beskrive hvilket nivå den enkeltes ferdigheter og kompetanse befinner på fordi det ikke er uvanlig at ens digitale ferdigheter er på flere nivåer samtidig. Man kan være på ett nivå i én digital ferdighet eller forståelse, og på et annet nivå i andre ferdigheter. Dette kalles gjerne at man har en «spiky profile» eller en «sprikete» ferdighetsprofil. 3 Nivåer og læringsmål Læringsmålene for digitale ferdigheter er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet 2012). Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke digitale ferdigheter somverktøy i ulike situasjoner. Nivå 1 2 Digitale ferdigheter på nivå 1 2 innebærer at man forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Man kjenner også til enkle nettvettregler. Nivå 3 Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Nivå 4 Digitale ferdigheter på nivå 4 innebærer at man er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Produksjon av egen ikt-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. 3.1 Grunnleggende digitale ferdigheter Grunnleggende digitale ferdigheter dreier seg om - å kunne bruke ikt-systemer, - å finne og utveksle informasjon digitalt og - produsere og presentere informasjon digitalt. Å kunne bruke ikt-systemer I vårt digitaliserte samfunn utplasseres det flere og flere digitale enheter som man må forholde seg til. Med å kunne bruke ikt-systemer som en grunnleggende ferdighet mener vi at man kan håndtere digitaliserte verktøy og tjenester for å løse konkrete oppgaver i ulike situasjoner. De fleste bruker for eksempel mobiltelefon, nettbank eller ulike registreringssystemer i arbeidslivet. Å kunne bruke ikt-systemer på en hensiktsmessig måte er mer enn selve den funksjonelle mestringen av forskjellige applikasjoner. Det innebærer også å ha en forståelse av hvordan man bruker disse på en sikker og trygg måte. 6

7 Å finne og utveksle informasjon Stadig mer informasjon og kommunikasjon er digitalisert. Informasjonsmengden som er tilgjengelig er enorm, og det er derfor nødvendig å ha en grunnleggende kjennskap til hvordan man velger ut og sikrer kvaliteten på informasjonen i forhold til eget behov og interesse. Staten inviterer til at borgerne skal kunne kommunisere digitalt med myndighetene på stadig flere områder, som for eksempel via det statlige nettstedet Minside.no. Her kan borgerne få opplysninger om sin fastlege og mulighet for å skifte fastlege, de kan få opplysninger om opptjente pensjonspoeng, og de har mulighet til å melde flytting og lignende. Produsere og presentere informasjon digitalt Siden informasjonskildene digitaliseres er det viktig også selv å kunne produsere og presentere egen informasjon ved hjelp av et presentasjonsverktøy. Det kan være nødvendig i en arbeidssammenheng, eller kanskje det å kunne presentere f.eks. digitale bilder i en privat sammenheng. Ved å inneha grunnleggende digitale ferdighetene kan man bidra til at det som produseres og presenteres blir oppfattet slik en ønsker det av mottakerne. Eksempler på verktøy er det som kalles Web 2.0, der brukeren blir forfatter i det store nettsamfunnet, eller det å kunne legge seg inn på Facebook, benytte blogging eller Wiki for å nevne noen bruksområder/ -verktøy. 4 Fagplanen og spørsmålene Spørsmålene i testen er koblet til hvert av kunnskapselementene i Fagplanen (vedlagt bakerst). Fagplanen er delt inn i de tre nivåene som så er brutt ned i Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselement. Til hvert enkelt kunnskapselement er det ett eller flere spørsmål i testen. (Noen få kunnskapselementer i fagplanen har ikke et korresponderende spørsmål, da dette var lite egnet for testing i en slik test). Spørsmålene er en blanding av flervalgsoppgaver, «klikk her»-, «dra-og-slipp»-, «fyll inn» oppgaver, samt interaktive simuleringsoppgaver, der testpersonen selv må utføre en handling via skjermen. I spørsmålene er det brukt grafiske elementer; skjermbilder og ikoner. Disse er ikke tatt fra en bestemt programvare, men er program- og plattformuavhengige. De er likevel såpass like de mest brukte ikonene at de bør kunne være enkle å kjenne igjen. Alle oppgavene blir besvart mens 7

8 brukeren er inne i selve testprogrammet. Dette skal ikke forlates under testen. Testkandidaten er altså aldri ute på Internett, eller inne på områder på sin maskin - for å løse en oppgave. Det er cirka 64 oppgaver på nivå 1,100 på nivå 2, og 40 på nivå 3. De fleste simulasjonsoppgavene er på nivå Dynamisk test med jevnlige oppdateringer Ikt-ferdigheter, -kunnskap og -forståelse er ikke en statisk kompetanse, men en kompetanse som endrer seg i takt med nye bruksområder og nytt utstyr. Testen er derfor bygget opp som en dynamisk test, med jevnlig utbytting og oppgradering av spørsmålene i takt med utviklingen av kravene til digital kompetanse; i arbeidsliv og samfunnsliv, og i takt med utviklingen av digitalt utstyr. 5 Testegenskaper 5.1 En semiadaptiv test Spørsmålene i Digitaltesten plukkes ut fra forhåndsdefinerte kriterier. For Blokk 1 stilles det 12 spørsmål som skal gi et godt grunnlag for hvilket nivå de resterende 23 spørsmål skal plukkes fra; Nivå 1-2, Nivå 3 eller Nivå 4, der 4 angir det vanskeligste nivået. 8

9 5.2 Spørsmålstyper Det benyttes seks forskjellige spørsmålstyper i Digitaltesten Flervalgsspørsmål Dette er den mest brukte spørsmålstypen. Det er bare mulig å merke ett svaralternativ Aktivt område Her skal du flytte den grønne pilen til ønsket svarområde. Det kan være flere korrekte svaralternativer. Det kan være en pil som skal flyttes, eller at man skal flytte tekst eller bilder til et definert område. 9

10 5.2.3 Simulering Her skal kandidaten gjøre en praktisk oppgave, som i dette tilfellet er å legge inn en annonse på en fiktiv webside. Simuleringene har ikoner og et grensesnitt som er universell og ikke bundet opp av en spesiell programvare eller modell Flersvarsoppgave To eller flere svaralternativer er korrekte. Det kreves at alle korrekte alternativer er merket, og at ingen av de feile er merket, for at svaret skal gi korrekt. Firkantete bokser angir at man kan merke flere alternativ Fyll inn 10

11 Markøren settes i tekstboksen, og man skriver inn svaret ved hjelp av tastaturet Nedtrekksliste Her skal man velge korrekt valg fra listen ved siden av hvert valg. Når man er fornøyd trykker man på Neste. 6 Testing 6.1 Pålogging Påloggingsvinduet ser slik ut: Deltakerregistrering Personopplysningene lagres anonymisert og ingen enkeltpersoner vil kunne identifiseres i statistikken eller evalueringen. Informasjonen som samles inn skal kunne brukes til å finne sammenhenger mellom resultater og bakgrunnsvariabler som utdanning, arbeid, alder og så videre. 11

12 Tilbakemelding Etter gjennomført test får kandidaten opp på sin skjerm en tilbakemelding om resultatet i form av tre prosentangivelser for det nivået hun er blitt testet på: Hvis kandidaten tar testen på nytt senere med samme kandidat ID, vil hun etter pålogging for Digitaltesten få tilgang til egne, tilsvarende korte rapporter fra tidligere tester. 6.2 Lyd i testen opplesning av tekst Hvis kandidatene har behov for støtte til å forstå teksten i oppgavene, kan man benytte seg av den innebygde skjermlesningsfunksjonen som finnes i Digitaltesten. For at denne skal fungere må man før testen begynner, forsikre seg om at man får lyd ved avspilling av en annen lydfil, for eksempel en mp3 fil eller liknende. Det anbefales at man benytter hodetelefoner for å ikke skape uønsket uro i testrommet. For å få lest opp tekst må man først markere det tekstområdet man ønsker, for så å trykke på ikonet for opplesing av tekst ( ). Det markerte området vil da bli lest opp. Hvis du ikke får lyd i høyttaler/hodetelefoner, skyldes dette innstillinger lokalt på pc-en. Se til at volumknapper ikke er satt til minimumsnivå eller skrudd helt av. Ta eventuelt kontakt med teknisk support lokalt hos dere. 6.3 Testgjennomføring praktiske råd Kandidatene skal avlegge testen på et testsenter, ikke hjemme eller på jobb eller andre steder der kandidaten kan motta hjelp. Testen skal gjennomføres med en testveileder tilstede, for å bistå ved eventuelle tekniske eller pedagogiske råd. Det er ikke tillatt å bruke hjelpemidler eller andre aktive programmer enn testvinduet for å besvare testen. Bruk dokumentet «Informasjon til deg som skal ta Digitaltesten» for å forberede kandidaten på testen. Dette ligger under Veiledning på Det anbefales at man kjører demotesten først for å forberede seg til Digitaltesten. Normal tid for å gjennomføre testen er på cirka 30 til 45 minutter. Det er av tekniske grunner satt en tidsbegrensning på 3 timer. 6.4 Startside for test Testen startes fra Vi anbefaler at testveileder legger denne siden inn som en favoritt i nettleseren. Ved start av test vil du gå igjennom en systemsjekk for å finne ut om du har de rette programmene installert. Alle 12

13 påkrevde programmer ligger linket opp på startsiden for test. Hvis du får feilmeldinger anbefaler vi at du gjør de påkrevde endringene. Se kapittel 9. Systemkrav for test. Support: eller telefon Avbrutt test En test som blir avbrutt, skal gjenopptas på følgende måte: Steng nettleser og start nettleseren på nytt. Gå til testens startside Når kandidaten logger inn, skal boksen med «Avbrutt test» merkes. I listen «Tester tilgjengelig for omstart», vil testen kunne startes på nytt ved å trykke på linken «Digitaltest» Support får du ved å kontakte Vox. OBS! Alle avbrutte tester som ikke er startet på nytt innen 14 dager blir slettet automatisk 7 Rapporter 7.1 Testsystemet Questionmark Perception (QMP) er et 100 % web-basert testsystem. Du kobler deg opp til test eller administrasjon ved å bruke en godkjent nettleser (se kap. 9) og Internett. Testserveren er satt opp slik at det skal være tilstrekkelig båndbredde og kapasitet til test. Både administrasjon og start av testen gjøres fra en nettleser. 7.2 Grupperapport Tetsveileder henter grupperapporter fra Da får hun opp: Testveiledertilgang for Vox Klikker på Login øverst til høyre og logger seg inn med sin testleder ID og passord - tilsendt av Vox. 13

14 så får hun opp alle "sine" kandidater. N.B!: Denne rapporten virker på IE9, 10, 11, Chrome 33, 35, FF 27, Safari/iPad, Chrome/Android. Klikker deretter på den enkelte kandidaten og får opp denne kandidatens resultater slik: 14

15 Deretter dobbeltklikker på en av linjene til høyre/del-testen og får opp resultatene slik: Klikker så på det enkelte spørsmålet og kommer rett inn i Fagplanen på det riktige Kunnskapselementet det som her er markert i mørk blått. Da ser man lett hvilket område og læringsmål det aktuelle spørsmålet tilhører. 15

16 7.3 Egen kandidat oversikt Når du bestiller innloggingskoder fra oss på får du på e-post tilsendt en oversikt i Excel med kandidat-id, passord og gruppenavn for dine deltakere. Her kan du i tillegg fylle inn kolonner med opplysninger som du måtte trenge. Kandidat ID Passord Gruppe Fornavn Etternavn xxxxxxx yyyyyyy ccccccc Resultat førtest Nivå/prosent Resultat ettertest Nivå/prosent Gruppenavnet brukes neste gang du bestiller. Resultatet (nivå + prosent) kan du få av deltakeren når h*n kommer til siste skjermbilde i testen. OBS! Før du starter testingen, bør du gjøre oppmerksom om at de gir deg beskjed når de er kommet til dette siste skjermbildet i testen. Rapporten over kan deltaker også få etter at testen er avsluttet ved å gå inn på rapporter i valgene av faner. Denne ligner i format på den testveileder kan ta ut, men er uten detaljerte tilbakemeldinger på hver oppgave. 16

17 8 Systemkrav for test 8.1 Nettlesere Følgende nettlesere kan brukes for å avlegge Digitaltesten 2. Legg merke til at ikke alle kan brukes til å kjøre rapporter. Disse er merket med røde kryss. Når en nettleser blir oppgradert er det ingen automatikk at denne vil kunne brukes til testing. Generelt blir nyere versjoner prioritert, slik at de vil fungere, mens eldre versjoner ikke blir prioritert. Nettlesere støttet i Windows Nettleser Administrasjon Gjennomføre Digitaltesten Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 og 10 * * Internet Explorer 11 Firefox 3.x- 13 Opera Nettlesere støttet i Macintosh Nettleser Administrasjon Kjøre tester Firefox 3.x - 13 ios 4-5 Android browser 2+/app Safari 3.x-4 Ad nettlesere støttet i Windows: *) IE9 og 10 støttes men tester som kjøres på «uvanlige» skjermstørrelser kan ha noen utfordringer. NB! Med IE11 fungerer ikke simuleringsoppgavene - så da anbefaler Norsk Test at man nedgraderer til IE10 eller benytter nettleseren Firefox. Testen fungerer heller ikke tilfredsstillende i Opera. Dette har sammenheng med kompleksitet i testen å gjøre. Dersom testen utelukkende bestod av flervalgsoppgaver ville man kunne tatt test i Opera. Benytt lenken «Start digitaltesten» på siden 17

18 8.2 Javascript Det er krav om JavaScript er aktivert i nettleseren. Last ned siste versjon av Java. 8.3 Skjermoppløsning Skjermoppløsning 1024*768 eller høyere. Hvis skjermen er innstilt på en lavere oppløsning vil du få en advarsel i nettlesersjekken når Digitaltesten skal startes. Hvis du velger å ignorere varselet, vil det være behov for å rulle skjermbildet i testen. 8.4 Flash Player Det må være installert Adobe Flash Player for å gjennomføre Digitaltesten. Det anbefales å bruke den til en hver tid nyeste versjonen av programvaren som er kompatibel med ønsket. Programvaren har forskjellige versjonsnummer for de forskjellige plattformene og nettleserne. Hvis det er problemer med å besvare simuleringsspørsmål, anbefales det å oppdatere denne programvaren. 8.5 Systemsjekk Hvis du har problemer med å få startet en test kan du kontakte Vox på Feilmeldinger 9.1 Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Sjekk at du har fulgt alle de riktige skrittene i kapittel 7 for uttak av rapporter. Logg deg inn på vox.no/testadmin med brukernavn og passord. Hvis du ikke finner hjelp i manualen, send en epost til 9.2 Deltakerne får ikke opp testen Mine deltakere klarer å logge seg inn og fylle ut siden med personlige data. Deretter komme de ikke videre. Svar Ta kontakt med Vox, ring Vi må sjekke om testene er blitt tildelt. 18

19 9.3 Deltakerne får ikke opp simuleringsspørsmålene IE 11 kan ikke brukes til digitaltesten da virker ikke simuleringsoppgavene. Det anbefales å bruke Firefox til både regnetesten og digitaltesten. Hvis du har Windows 7 eller 8 og IE 10 og har problemer med simuleringsspørsmålene kan du enten benytte Firefox eller gjøre følgende for å få Flash til å fungere: Windows 8: 1. Sjekk at Shockwave Flash er aktivert i IE10: a. Gå til Verktøy > Administrer tillegg b. Sjekk om Shockwave Flash Object er aktivert under verktøylinjer og utvidelser. c. Aktiver denne, start nettleseren på nytt og forsøk igjen. 2. Sjekk at AktivX-filtrering IKKE er aktivert (haket av) under verktøysmenyen. 3. Oppdater driveren til skjermkortet, og prøv igjen. Windows 7: Sjekk om service pack KB er installert. Avinstaller denne og prøv igjen. Gå til verktøy > Alternativer for Internett > Avansert > Akselerert grafikk Aktiver «Bruk programvaregjengivelse i stedet for GPU-gjengivelse Prøv igjen. Avinstaller og installer flash player på nytt. 19

20 10 Vedlegg: Taushetserklæring Sertifisering og taushetserklæring For å bli godkjent som testveileder av Digitaltesten må man sertifiseres gjennom et dagskurs arrangert av Vox. Den endelige sertifiseringen skjer ved at man på kursdagen får utlevert en taushetserklæring som undertegnes og leveres inn. Teksten i erklæringen er gjengitt under. Taushetserklæring - kopi Undertegnede,., er sertifisert testveileder fra Vox for Digitaltesten og erklærer at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt. Dette innebærer blant annet at jeg bare skal distribuere testresultater og annen informasjon fra testen til den deltakeren det gjelder. Taushetsplikten gjelder både testresultater for deltakere i egen gruppe og andre deltakeres testresultater jeg mot formodning skulle få kjennskap til. Som testveileder forplikter jeg meg til ikke å slippe andre inn på Digitaltesten enn de deltakerne jeg er blitt tildelt innloggingsdata for av Vox. Det er bare sertifiserte testveiledere som kan bestille innloggingsdata for deltakere på kurs. Det er ikke anledning til å kopiere oppgaver eller på andre måter gjøre oppgavene i testen kjent for andre. Oppdages overtredelse, vil testveileder få inndratt sin sertifisering. 20

21 11 Fagplan Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer 1 Bruk av iktsystemer 1.1 Kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper) Datamaskin Bruke oppstart Slå av pc. Slå på pc. Få den ut av hvilemodus Justere lyd-innstillinger Bruke skrivebordet Bruke ikoner på skrivebordet til å starte et program Bruke oppstartmeny til å finne og starte et program Minimere, gjenopprette og avslutte et program Digitale verktøy Bruke multifunksjonsskriver Kunne skrive ut et dokument Kjenne til skanning av et dokument Kjenne til hvordan man tar tosidig utskrift hvis skriveren tillater det Bruke mobiltelefon Kunne motta og sende en SMS melding på mobiltelefonen Kunne legge inn en kontakt Ta et bilde og gjenfinne det Spille av en musikkfil Sette mobiltelefonen på lydløs Kunne laste ned og bruke en app Sette mobiltelefonen i flymodus Kjenne til bruk av flere SIM-kort 1

22 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer Mapper og dokumenthåndtering Bruke mapper Navngi og lagre et dokument i en mappe Finne igjen og åpne et dokument Vite forskjell på en mappe og en fil 1.2 Følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester Sikkerhet ved bruk av Internett og digitale tjenester Sjekke antivirusprogram Være oppmerksom på at man kan få virus ved åpning av e- post vedlegg Være oppmerksom på problemer som kan oppstå ved nedlasting av filer og programmer fra Internett Kjenne til viktigheten av at datamaskinen har antivirusprogram og brannmur Oppdatere antivirusprogram via Internett Vite at man aldri skal oppgi kontoopplysninger og fødselsnummer via e-post Kjenne til viktigheten av å holde datamaskinen din oppdatert av hensyn til sikkerheten Benytte minibank Bruk av pinkode Bruke arbeidsstasjon Vite hva en skimmer er og være bevisst muligheten for at en skimmer er montert Sikker innlogging på egen arbeidsstasjon Bruke sosiale medier Bruke Facebook Kjenne til og kunne bruke Twitter

23 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer 1.3 Følge anbefalinger i forhold til ergonomi Helse og sikkerhet Forebygge fysiske problemer Kjenne til gode strategier for å unngå belastningsskader når du bruker digitale verktøy Kunne liste opp noen helsemessige problemer som kan oppstå i forbindelse med bruk av datamaskiner. 1.4 Ta i bruk enkle digitale verktøy og tjenester etter instruksjon/veiledning Digitale tjenester i hverdagen Bruke berøringsskjerm Kunne bruke berøringsskjerm for å utføre en tjeneste Kunne bruke navigasjonssystem til å finne fram til en adresse Benytte digital dekoder Kunne få til å se på tv /stille inn med digital dekoder Kunne koble til en digital dekoder Håndtere printer Kunne velge/legge til printer Kunne bytte blekkpatroner Bruke digitale læringsplattformer Kunne logge seg inn på en digital læringsplattform Kunne finne klassemappen Kunne orientere seg i læringsplattformens struktur Bruke Intranett Forstå hva et Intranett er og vite forskjellen på Internett og Intranett. 2 Søking og utveksling av digital informasjon. 2.1 Bruke informasjonskilder Internett Bruke søkemotorer Finne fram til søkemotorer på Internett Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor Vurdere relevans på de mange treff man får etter et søk. 3

24 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer Finne kurs- og utdanningstilbud på Internett Vite om noen offentlige sider som gir gode råd om søk på Internett Kunne finne egnet søkemotor Kunne velge kloke søkeord 2.2 Hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde Databaser/arkiv system Bruke offentlige registre på Internett Kunne sjekke heftelser og registreringer Kjenne til at det er mulig å reservere seg mot uønsket reklame og/eller mot telefonselgere Bruke biblioteket Utføre et søk etter en bestemt forfatter eller boktittel Reservere en bok via Internett. 2.3 Motta og bearbeide iktbasert informasjon Bruk av enkle digitale arkivfunksjoner og saksbehandlings -program E-post Motta og sende e-post Finne saker ved hjelp av sorteringsfunskjoner i saksbehandlingsprogrammet, som dato, journalnummer, tittel, eier eller lignende Motta og lese e-post. 2.4 Sende informasjon til en eller flere brukere Internett Levere selvangivelse Sende e-post Vite at det er god nettskikk å fylle ut emne-feltet i en e-post Bruke adresseboka til å legge til mottakere av e-post Legge til mottaker i kopi-feltet Legge til vedlegg i en e-post Åpne vedlegg i en e-post Opptreden ved mottak av feilsendt e-post Innlevering til skatteetaten sine sider. 4

25 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer digitalt 2.5 Bruke kildekritikk og ha kunnskap om opphavsrett Internett Forholde seg til opphavsrett Kjenne til riktig bruk av, og henvisning til, kilder i forbindelse med innlevering av en oppgave. 3 Produksjon og presentasjo n av digital informasjon. 3.1 Skrive inn og redigere informasjon for å få tilgang til digitale tjenester Offentlig informasjon Bruke Minside.no Logge på Gjøre endringer i egen profil Bestille nye pin-koder Endre fastlege Bruke digitalt søknadsskjema Kunne legge inn opplysninger i et digitalt søknadsskjema 3.2 Bruke tekstbehandlingsverktøy Tekstbehandling Bruke tekstbehandlingsprogram Opprette et nytt dokument Skrive inn tekst Endre et tidligere lagret dokument og lagre på nytt. 3.3 Bruke regneark Regneark Bruke regnearkprogra m Åpne et regneark bedriften bruker til timeregistrering Gjøre endringer i arbeidstid. 3.4 Bruke presentasjonsverktøy Presentasjons - verktøy Bruke presentasjons verktøy Sette inn tekst i egen presentasjon Sette inn bilde i en presentasjon. 3.5 Identifisere og rette enkle feil Hjelpefunksjoner Bruke retteprogram Identifisere og rette feil i et dokument ved hjelp av stavekontroll. 5

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE FAGPLAN VERSJON 5.0 Copyright 2007 The European Computer Driving Licence Foundation Ldt Dette dokumentet er en norsk oversettelse

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen?

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? 2 XXXX Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen? Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, lærere i voksenopplæringen Vox

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer