Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalifisering av koreanske sykepleiere"

Transkript

1 Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Hva er grunnlaget for og målsetningen med kommunens engasjement? Hvordan er aktiviteten forankret, og hvem har vært involvert? Forankring av prosjektet i Porsgrunn kommune Parter i prosjektet Involverte parter i Porsgrunn kommune Andre involverte parter Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? Hvilken kvalitetssikring av prosjektet har kommunen gjort? Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Oppsummering og vurdering...17 Vedlegg 1: Forkortelser og forklaringer...21 Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Porsgrunn kommune ved voksenopplæringssenteret (VO) har i 2009 vært med i et samarbeidsprosjekt rettet mot å kvalifisere koreanske sykepleiere til arbeid i Norge. Det er reist kritiske spørsmål om prosjektet i media, og administrasjonsutvalget og kontrollutvalget i Porsgrunn har derfor ønsket å undersøke saken nærmere. Vi har undersøkt følgende: 1) Hva er grunnlag for og målsetningen med kommunens engasjement? 2) Hvordan er aktiviteten forankret administrativt og politisk, og hvem har vært involvert? 3) Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? 4) Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? 5) Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? 6) Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? 7) Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? 8) Hvilken kvalitetssikring av prosjektet er gjort av kommunen? 9) Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Undersøkelsen er gjennomført på kort tid og vi har derfor ikke fått gjennomført prosjektet som en forvaltningsrevisjon. Noen hovedfunn i undersøkelsene som er gjort; Revisjonen mener at prosjektet ikke har vært forankret i kommunen i tilstrekkelig grad. Det har ikke vært klart hvem som har hatt et helhetsansvar for prosjektet. Kommunen ikke har sikret informasjonen som er gitt i forbindelse med prosjektet. Revisjonen mener at forarbeidene til prosjektet ikke har vært tilstrekkelige. Norskopplæringen som tilbys i prosjektet er ikke tilstrekkelig for å ta kurs som kreves for å få autorisasjon som sykepleier. Skien, 12. april 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anne Sæterdal prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Porsgrunn kommune ved voksenopplæringssenteret (VO) har i 2009 vært med i et samarbeidsprosjekt rettet mot å kvalifisere koreanske sykepleiere til arbeid i Norge. Kommunen har bidratt med norskundervisning, som dels er gjennomført i Sør-Korea, dels i Porsgrunn, og med praksisplasser for deltakerne etter endt norskundervisning. Tilsvarende undervisning ble startet for en ny gruppe deltakere i januar 2011, men er nå midlertidig stanset. Det er reist kritiske spørsmål om prosjektet i media, og administrasjonsutvalget og kontrollutvalget i Porsgrunn har derfor ønsket å undersøke saken nærmere. Kontrollutvalget i Porsgrunn har i sak 28/11 bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en undersøkelse av Voksenopplæringen (VO) i Porsgrunns aktiviteter knyttet til kvalifisering av koreanske sykepleiere for det norske arbeidsmarkedet. Undersøkelsen er ikke en forvaltningsrevisjon, men gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon så langt den passer. I forståelse med kontrollutvalget er det ikke gjennomført høring av rapporten. Hjemmel for revisjonens innsynsrett er gitt i kommunelovens 78 nr Problemstillinger I løpet av arbeidet har vi sett behov for å justere problemstillingene fra kontrollutvalget og administrasjonsutvalget. Vi har undersøkt følgende: 1) Hva er grunnlag for og målsetningen med kommunens engasjement? 2) Hvordan er aktiviteten forankret administrativt og politisk, og hvem har vært involvert? 3) Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? 4) Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? 5) Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? 6) Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? 7) Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? 8) Hvilken kvalitetssikring av prosjektet er gjort av kommunen? 9) Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? 1.3 Avgrensing Fokus for undersøkelsen er hvilken rolle kommunen har hatt i kvalifiseringen av koreanske sykepleiere, og hva slags kontroll kommunen har hatt med oppgaven, herunder hvordan kommunen har sikret kvaliteten i det totale tilbudet som de har vært en del av. Vi har ikke undersøkt spørsmål knyttet til forhold mellom deltakerne, initiativtaker og eventuelle andre eksterne aktører. Telemark kommunerevisjon IKS 3

5 Vi har ikke vært i direkte kontakt med deltakerne eller den koreanske sykepleieren som tok initiativ til prosjektet, men vi har fått informasjon som deltakerne har gitt sykepleierforbundet og som initiativtakeren har gitt kommunen. 1 Vi har i hovedsak sett på hva som er gjort knyttet til den første gruppen deltakere som kom i Avtalene som ble inngått i 2011 berøres i den grad det er relevant for å svare på problemstillingene fra kontrollutvalget/administrasjonsutvalget. Vi har ikke gjort undersøkelser av saken i Skien kommune. 1.4 Metode og kvalitetssikring Vi har gjort analyser av regnskap og dokumenter, og det er gjennomført intervjuer med rektor og prosjektleder ved VO, kommunalsjef for barn og unge og økonomiavdelingen. Vi har også hatt samtaler med tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Porsgrunn, og fått overlevert dokumentasjon gitt sykepleierforbundet av deltakerne. Dessuten har vi vært i kontakt med norsklæreren som har undervist sykepleierne, kommuneadvokaten, kommunalsjef for omsorg og ansvarlig for praksisplasser på sykehjemmene i Porsgrunn. Vi har dessuten innhentet informasjon fra Høyskolen i Vestfold, Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Stavanger, NAV Porsgrunn, Helsedirektoratet og SAFH (statens autorisasjonskontor for helsepersonell). Vi har benyttet notarialbekreftede engelske oversettelser av koreanske dokumenter som er levert av advokaten til initiativtakeren. Vi har vurdert innholdet og sammenholdt det med informasjon gitt sykepleieforbundet fra deltakerne, og mener at det er forsvarlig å bruke oversettelsene til vårt formål. I tillegg bruker vi informasjon gitt av initiativtakeren via hennes advokat. Dette er avklart gjennom en samtale med advokaten. Fakta i rapporten er kvalitetssikret ved at de vi har intervjuet har verifisert skriftlige referat fra intervjuene. I tillegg har vi sendt faktadelen av rapporten til kommunen for gjennomlesning. Kommunen fikk her kun en dag til gjennomlesning og å komme med eventuelle korrigeringer av faktafeil. Vi har foretatt endringer i faktadelen i etterkant som følge av tilbakemeldinger fra administrasjonen, men også som følge av revisjonens arbeid med rapporten. 2 Hva er grunnlaget for og målsetningen med kommunens engasjement? Bakgrunnen for at VO har satt i gang aktiviteten, er at de ble forespurt av en koreansk sykepleier som var blitt autorisert som norsk sykepleier gjennom et tilsvarende prosjekt ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) i Første kontakt skal ifølge VO ha vært i Rektor ble kjent med prosjektet i etterkant av at hun tiltrådte som rektor i juni 2008, nøyaktig tidspunkt er ikke kjent. Den koreanske sykepleieren kom i kontakt med VO fordi familiemedlemmer var elever der. Hennes ønske var ifølge VO å få kvalifisert andre koreanske sykepleiere for arbeid i Norge. 1 Med unntak av en telefonsamtale med en deltaker for å avklare hva de har betalt for kurset. 2 I informasjonen fra advokaten til initiativtakeren står det at hun kontaktet kommunen i Dette har også prosjektleder ved VO oppgitt tidligere, men har nå opplyst at dette er feil og at det var i I det grønne heftet (omtales senere) opplyses det at prosjektet er planlagt i ett år. Telemark kommunerevisjon IKS 4

6 Kommunen opplyser at prosjektet ikke er et rekrutteringstiltak for Porsgrunn kommune, men at kommunen ved VO har levert en kvalifiseringspakke med norskopplæring og praksisplasser, med sikte på at deltakerne skulle få autorisasjon som sykepleier i Norge og bli kvalifisert til norsk arbeidsliv. Søknad om autorisasjon behandles av SAFH 3 og den enkelte skal søke individuelt. SAFH gjør en vurdering av søkerens utdanning og erfaring og avgjør ut fra det hva den enkelte må ha av tilleggsutdanning/praksis for å få autorisasjon som sykepleier i Norge. Alle sykepleiere fra land utenfor EU/EØS-området må gjennomføre og bestå kurset Nasjonale fag. 4 Kvalifisering til norsk arbeidsliv er en kjerneoppgave for VO. Det som skilte dette prosjektet fra andre oppgaver for VO, var at tjenesten skulle foregå i et annet land, og rette seg mot personer som ikke er i Norge. Kommunen opplyser at de ikke ville ha tatt et slikt initiativ selv. VO vurderte at de hadde kompetansen som en hadde behov for i prosjektet og de mente også at de hadde kapasitet til å gjennomføre prosjektet. De så på prosjektet som en mulighet for VO til å få kompetanseutvikling av egne ansatte, og det ble argumentert for prosjektet ut fra at makroundersøkelser viser at Norge har behov for sykepleiere i fremtiden og at Sør-Korea hadde overskudd av sykepleiere. Leder for prosjektet hos VO mener at prosjektet var en naturlig del av hans arbeid, fordi en del av stillingen hans har vært å skaffe aktiviteter som ikke er lovpålagt, f.eks oppdrag om å levere AMO-kurs. 3 Hvordan er aktiviteten forankret, og hvem har vært involvert? 3.1 Forankring av prosjektet i Porsgrunn kommune Prosjektleder for prosjektet ved VO orienterte rektor ved VO sommer/høst Kommunalsjef for barn og unge ble orientert om prosjektet høsten Hun antok at de spesielle forholdene rundt oppdraget var vurdert av VO, og la vekt på at samarbeidspartnerne framstod som profesjonelle og kompetente, samt at prosjektet var godkjent av en offentlig instans i Sør-Korea. Første runde var ikke behandlet som sak i rådmannens ledergruppe, men kommunalsjef for støttefunksjoner og utvikling mener at ledergruppa har vært orientert om det første prosjektet. Oppstart av kurs i 2011 for den andre gruppen sykepleiere var forankret hos rådmann. Spørsmålet om et kurs nummer 2 ble først behandlet i ledergruppa som en orienteringssak. Det ble gitt en nærmere redegjørelse om prosjektet i møtet Det var deretter behov for ytterligere avklaringer, og rådmann og kommunalsjef for barn og unge godkjente prosjektet etter ny redegjørelse. Det ble satt som vilkår for godkjenningen at deltakerne før påmelding skulle være orientert om at de ikke var lovet jobb i Porsgrunn kommune. Dessuten skulle det settes av midler til veiledere på sykehjemmene i praksisperioden. Prosjektet er ikke forankret politisk eller i overordnet planverk. 3 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). 4 Kurset Nasjonale fag inneholder oppbygning og organisering av helsetjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsingsområder. 5 Revisjonen har sett en e-post datert til kommunalsjefen hvor det orienteres om prosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 5

7 Voksenopplæringens oppgaver og ansvarsområder I følge opplæringsloven 4A-4 har kommunene plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. I Porsgrunn kommune er dette ansvaret lagt til Voksenopplæringssenteret (VO), jf. delegasjonsreglementet pkt. 5 og 6. I tillegg til de lovpålagte oppgavene, tilbyr kursavdelingen ved VO ulike arbeidsmarkedskurs i samarbeid med NAV, samt kurs i engelsk for privat og offentlig sektor. Delegasjonsreglementet gir virksomhetene fullmakt til å avgjøre alle enkeltsaker som anses som kurante og som ikke er av prinsipiell betydning, så fremt ikke annet framgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av bystyret eller faste utvalg, jf. pkt 6.1. Virksomhetene har fullmakt til å inngå avtaler av driftsmessig karakter, jf. pkt Det må ikke foretas disposisjoner som er ekstraordinære, jf. pkt 9.2. I kommunens handlingsprogram for og er VO omtalt på henholdsvis på s. 50 og s Det framgår at VO skal fortsette sin tjenesteutvikling i tråd med sentrale krav og føringer og den lokale strategiplanen for virksomheten. Strategisk plan for Porsgrunn voksenopplæringssenter gir retning og rammer for utviklingen og driften av VO. Det framgår av forordet til planen at medarbeiderne skal utvikle, gjennomføre og konkretisere strategiene i planen. Planen legger til grunn det lovverket som gjelder for virksomheten og de styringssignaler som kommunen har gitt, og det framgår av planen at VO skal være et kompetansesenter for tospråklige barn og alle voksne i Porsgrunn kommune, med hovedvekt på kommunens lovpålagte oppgaver. Aktiviteter i retning av kvalifisering av arbeidstakere i andre land for norsk arbeidsmarked, framgår ikke av strategidokumentet. Kommunalsjefen for barn og unge opplyser at den strategiske planen ble behandlet i rådmannens ledergruppe, og at den er behandlet og vedtatt i utvalg for barn, unge og kultur. Tidligere rektor var tydelig på at VO, som et supplement til de faste oppgavene, ønsker å være en markedsorientert aktør, som selger tjenester i konkurranse med andre, til både offentlige og private kjøpere. Ledergruppen ønsket ikke å legge begrensninger på dette. Arbeidsgiverstrategi Det framgår av Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi mot 2015 at kommunen som arbeidsgiver skal gi rom for å prøve ut nye måter å arbeide på og lære av andre gjennom nettverk og partnerskap. Det framgår videre at det skal være rom for medarbeidernes utvikling og nyskaping, og myndiggjorte og kompetente medarbeidere som tar initiativ. 3.2 Parter i prosjektet Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Porsgrunn kommune v/porsgrunn Voksenopplæringssenter, EULJI University, Young Jin Nursing Private School og den koreanske sykepleieren som tok initiativ til og har koordinert prosjektet (omtales heretter som koordinatoren). Det foreligger en todelt avtale for gruppen som kom i Den første delen omhandler opplæringen i Sør-Korea, og er en kontrakt mellom Porsgrunn kommune v/voksenopplæringen, Eulji university, Young Jin Nursing Private school og koordinatoren. I denne kontrakten skal Eulji University og Young Jin Nursing Private school betale Porsgrunn Telemark kommunerevisjon IKS 6

8 voksenopplæringssenter for undervisningen i Sør-Korea. Oppdragsgiver for Porsgrunn kommune for denne delen av leveransen, er dermed disse to utdanningsinstitusjonene. Den andre kontrakten er inngått mellom Porsgrunn kommune v/voksenopplæringen og koordinatoren, som i denne kontrakten er oppført som ansvarlig for de koreanske sykepleierne. Det er koordinatoren som er forpliktet til å betale Porsgrunn voksenopplæringssenter, og som framstår som oppdragsgiver for Porsgrunn kommune. Hvem som har helhetsansvar for prosjektet/programmet (prosjekteier) er ikke klart. VO anser at de har levert en del av et program som skal sikre at koreanske sykepleiere kan få autorisasjon som sykepleier i Norge. De har sørget for språkopplæring og praksisplasser. VO har ikke vært involvert i tilrettelegging og avtaleinngåing ang kurs i nasjonale fag for sykepleiere. Dette er håndtert av koordinatoren. Prosjektet har mottatt støtte fra HRD Korea som er et underordnet organ til Ministry of Employment and Labor (sysselsetting og arbeidsdepartementet). 6 Søknaden om støtte skal være sendt via Young Jin Nursing Private School. I en redegjørelse datert til den sør-koreanske ambassade i Norge fra koordinatoren står det at arrangørene av kurset er HRD Korea, Eulji university og Porgrunn voksenopplæringssenter. Her er også innholdet i utdanningen omtalt, hvor prosjektleder ved VO og lærer ved VO er nevnt, i tillegg til to forelesere, som er koordinatoren og hennes ektemann. Dessuten er en norsk sykepleier navngitt, som ikke jobber i Porsgrunn kommune, og en professor ved Eulji universitet. 3.3 Involverte parter i Porsgrunn kommune Voksenopplæringen Rektor ved VO har vært orientert om prosjektet og har underskrevet avtaler i prosjektet sammen med prosjektleder ved VO. Det er prosjektlederen som har hatt ansvaret for det administrative arbeidet. En lærer fra VO gjennomførte norskopplæringen som ble gitt i Sør- Korea og i Norge. Rektor og prosjektleder ved VO var en uke i Sør-Korea og gjennomførte norskprøver ved avslutning av kurset i Sør-Korea. Omsorg Kommunalsjef for omsorg sa ja til å bidra med praksisplasser for kursdeltakerne. Virksomhetsleder ved Doktorløkka bosenter skaffet praksisplasser i Porsgrunn kommune, og var den som VO forholdt seg til når det gjaldt praksisplassene. Det var fem praksisplasser i Porsgrunn, disse fem var ved Doktorløkka bosenter, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Frednes, Brevik og Mule sykehjem. På hver praksisplass var det en kontaktsykepleier med ansvaret for veiledning i praksis. 3.4 Andre involverte parter Det var også praksisplasser i Skien kommune ved Gulset sykehjem og Bakkane bo og behandlingssenter. VO hadde en kontaktperson som de forholdt seg til. 6 HRD Korea er en forkortelse for Human Resorces Development service of Korea. Telemark kommunerevisjon IKS 7

9 4 Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? I 2010 er det brukt noe administrativ tid til planlegging av prosjektet i Norskundervisningen i Sør-Korea i 2011 ble tredelt og det var tre lærere som skulle ha ansvar for hver sin del. Kommunen har leid inn en lærer fra Skien kommune, som har gjennomført den første delen i Sør-Korea. Prosjektleder ved VO hadde påbegynt den andre perioden med norskundervisning i Sør-Korea da kommunen besluttet å midlertidig stanse prosjektet. Vi vil i avsnittene nedenfor se på det arbeidet som er gjort i Administrasjon VO har ikke timeregistrering utover at lærerne har fastsatt tid til undervisning og forberedelser. Prosjektleder ved VO har ikke ført timer over ressursbruken i prosjektet, det har heller ikke rektor for voksenopplæringen. Prosjektleder ved VO har brukt administrative ressurser i forkant av at kurset startet opp høsten Rektor og prosjektleder ved VO var en uke til Sør-Korea i forbindelse med gjennomføring av norskprøve på slutten av undervisningstiden i Sør-Korea. Prosjektleder ved VO har også arbeidet administrativt underveis i kurset i Norge, blant annet med kontakt med UDI ang søknader om oppholdstillatelse for deltakerne, og noe tid for å få på plass praksisplasser. Ifølge prosjektleder ved VO har dette arbeidet ikke gått ut over hans faste arbeidsoppgaver, men i perioder medført ekstra arbeid. Koordinatoren har utført en del av det administrative arbeidet i kurset, dette gjelder kontakt med Universitetet i Stavanger ang nasjonale fag og organisering av det praktiske rundt påmelding til kurs. Koordinatoren skal også ha hatt en del av oppfølgingen på praksisplassene. Norskundervisning En lærer ved VO har jobbet 8 måneder med prosjektet i Praksisperioden Det har vært en praksisveileder til hver deltaker. Det er fem av deltakerne som har hatt praksis i Porsgrunn kommune og fem hadde praksis i Skien kommune. Det er ikke blitt gitt noen kompensasjon til arbeidsplassene som hadde praksisplasser, slik at veiledningen fra kontaktsykepleier som den enkelte hadde i praksisperioden ble gitt i ordinær arbeidstid. Kontaktsykepleier brukte tid på å lære deltakerne norsk, forklare ord osv. Alle deltakerne måtte forlenge praksisperiodene sine, dette er nærmere omtalt i del 8. I praksisperioden gikk deltakeren på toppen av ordinær bemanning, sammen med en offentlig godkjent sykepleier (kontaktsykepleier). 5 Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? Prisberegning For første runde i 2009 har VO beregnet en pris på kr ,-. Siden det var en slags pilot, så ønsket ikke VO å ta for høy pris. En la seg derfor litt lavt, og la ikke inn administrative kostnader i prisen. Den andre runden er budsjettert med en pris på kr ,-. For prissetting i første kurs er det lagt til grunn lønn til lærer, kostgodgjørelse i Sør-Korea, lærebøker til deltakerne, kostnad for norskprøve 2, en bærbar PC, reiseutgifter til Sør-Korea og for reising i Porsgrunn og Skien i forbindelse med oppfølging av deltakerne i praksisperioden. Det er også satt av noen midler til uforutsette utgifter, men kostnadene til Telemark kommunerevisjon IKS 8

10 prosjektleder ved VOs tidsbruk utenom undervisning, administrative ressurser, bruk av VOs kontorlokaler og -utstyr er ikke lagt inn i prosjektet. Ifølge prosjektleder ved VO var dette avklart internt. Kommunen har ikke selv dekket bokostnader for lærer i Sør-Korea eller kostnader til klasserom ved universitetet. Dette skal etter avtalen dekkes av Eulji university,/young Jin Nursing Private school og koordinatoren. Hvem som faktisk har betalt har vi ikke informasjon om. Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet i Overslaget omfatter lønn til de tre lærerne som skal undervise, tid til administrasjon (10 prosent av en full stilling i 2011) og tid til oppfølging i praksisperioden, samt godtgjøring av veiledere på praksisplassen, reiseutgifter og uforutsette utgifter. VO har ikke reflektert over risiko for kryssubsidiering av markedsorienterte tjenester 7. Det er ikke etablert rutiner for å sikre at det ikke skjer en kryssubsidiering av disse aktivitetene (kurs og andre tjenester som selges i konkurranse med andre) verken i VO eller sentralt i kommunen. Budsjettpraksis ved VO Det har ifølge økonomisjefen ikke vært tradisjon for detaljert politisk instruksjon av virksomhetslederne i kommunen. VO har tradisjonelt hatt romslige fullmakter for hva de engasjerer seg i, f. eks i forhold til salg av tjenester/kurs. VO får en netto ramme for å utføre kommunale oppgaver. De har i tillegg solgt tjenester, også til andre kommuner. Dette har det vært en kultur for, og det har vært akseptert som del av driften til VO. Salgsaktiviteten har vært forankret på rådmannsnivå. Politikerne har ikke vært orientert om dette spesielt. VO budsjetterer ut fra kjerneoppgavene og har ikke beskrevet ulike prosjekt i detalj. Det er ikke budsjettert spesielt på prosjekter i regnskapet, men de ulike prosjektene er merket med egen diversekode i regnskapet. De siste 6 7 år har VO (virksomheten totalt) gått med overskudd. Regnskapsføring I kommunens regnskap er kostnadene til prosjekt ved VO merket med en egen diversekode. Regnskapet viser et underskudd på ca , etter at det er korrigert for at det var ført for høye lønnsutgifter på prosjektet. 8 Administrative ressurser, utgifter til kontordrift m.m. er ikke belastet prosjektet. Det er ikke rapportert særskilt om prosjektet. Kommunalsjefen har hatt inntrykk av at prosjektene til VO tradisjonelt har vært i balanse eller gått med overskudd, men kjenner ikke til de detaljerte regnskapstallene og heller ikke resultatet for Kommunens regnskapssystem viser et underskudd for prosjekter ved VO i Deltakerne har betalt inn et beløp før søknad om oppholdstillatelse på en kommunal konto. Dette er et krav fra UDI (Utlendingsdirektoratet) for å gi oppholdstillatelse som student. 7 Kryssubsidiering innebærer at inntekter fra en aktivitet er med på å finansiere en annen aktivitet. Dersom det skjer kryssubsidiering fra skjermet offentlig virksomhet til virksomhet som drives i konkurranse med andre, kan det innebærer ulovlig offentlig støtte, dersom den konkurranseutsatte delen får økonomiske fordeler av den offentlige virksomheten (Veileder om offentlig støtte, FAD). 8 Regnskapsavdelingen opplyser at lønnsutgiftene er korrigert ut fra opplysninger gitt av VO. VO opplyser ved faktagjennomgangen at det skulle vært korrigert for ytterligere en månedslønn. Vi har ikke fått kontrollert dette. 9 Agresso viser et underskudd på ca kroner på prosjekter. Vi har ikke hatt tid til å undersøke om det er ført administrativ ressurs og kontorkostnader på andre prosjekter ved VO. Telemark kommunerevisjon IKS 9

11 Pengene skal sikre at studenten har midler til å forsørge seg selv i studieperioden. Disse pengene er satt inn på konto i juni og betalt ut i desember, da det ble gitt oppholdstillatelse. Innbetalingene og beløpene framgår ikke av kommunens regnskap, de er kun balanseført (bank og bundet fond) og gjort opp per Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? Kommunens mottatte innbetalinger Kommunen har mottatt betaling for kurspakken som ble utviklet i samsvar med kontrakt. For den første gruppen deltakere er dette kr ,-. Pengene er betalt inn til kommunen av koordinatoren. I tillegg har kommunen til sammen mottatt kr ,- fra deltakerne i 2010 og 2011 for ekstra norskopplæring (inklusiv en eksamensavgift). 10 UDI krever at den som søker om studietillatelse må kunne dokumentere at en har nok penger til å forsørge seg selv i hele perioden det søkes studietillatelse for. Kravet er minimum full støtte fra lånekassen og det skal dokumenteres, for eksempel en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen om at pengene står på deres konto. Kommunen organiserte innbetaling av kr ,- fra hver av deltakerne, som en garanti for oppholdet i Norge. Etter at opphold er innvilget får deltaker personnummer og kan opprette bankkonto i Norge. Pengene ble betalt inn til kommunen av studentene i juni 2009 og betalt ut igjen i desember 2009 uten renter. Årsaken til at det tok tid før pengene ble betalt ut, skyldes lang saksbehandlingstid i UDI. Svar på søknadene fra UDI til ambassaden er datert Rentene utgjør ca kr. 750,- per person. Det ble ikke avtalt hvem som skulle ha renteinntektene for depositumperioden. Kostnader for deltakerne Hver av deltakerne har betalt kr ,- til initiativtakeren for programmet de har deltatt i. Kursavgiften inkluderte ikke transportutgifter til Norge eller bo og levekostnader i Norge. Kursavgiften dekket norskkurs i Sør-Korea og norskkurset i Norge, samt nasjonale fag i Stavanger, som kostet kr 3000,-. Ni av deltakerne betalt kommunen for ekstra kurs i norsk tatt ved voksenopplæringen. Det er betalt mellom kr ,- og kr ,- per deltaker (siste beløp inkluderer tre norskkurs og en eksamensavgift). Vi har ikke sett på transportkostnader til Norge, levekostnader eller kostnad til bolig for perioden som de koreanske sykepleierne har oppholdt seg i Norge. 7 Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? Kommunens informasjon til deltakerne Kommunen har ikke inngått avtaler direkte med deltakerne og har ikke hatt kjennskap til innholdet i de avtalene som deltakerne har inngått i forbindelse med prosjektet. Kommunen har selv ikke utarbeidet noe informasjonsmateriell til den første gruppen deltakere. 10 Dette er totalkostnaden for alle deltakerne pr utgangen av mars Telemark kommunerevisjon IKS 10

12 Det er gitt muntlig informasjon fra kommunen til koordinatoren. Prosjektleder ved VO har i kontakten med koordinatoren understreket at de ikke kan skaffe arbeid og mener at det også er blitt gitt informasjon om at det er vanskelig å få jobb i Norge. Han kjenner ikke konkret til hva slags informasjon som ble gitt i Sør-Korea for den første gruppen deltakere, men trekker frem at deltakerne skal ha blitt ønsket velkommen til et kvalifiseringsprogram, noe han mener innebærer informasjon om at det ikke var snakk om rekruttering. For gruppe 2 (2011) er det utarbeidet et informasjonsskriv som presiserer at kommunen ikke er ansvarlig for å skaffe deltakerne arbeid, og med informasjon om arbeidsmarkedet i Norge generelt. Skrivet ble utarbeidet på norsk og koreansk. Det er uten dato og avsender. I informasjonsskrivet opplyses det om at målet for undervisningspakken er autorisasjon, og at VO ikke er ansvarlig for å skaffe deltakerne arbeid. Det opplyses også om at det er lite etterspørsel etter sykepleiere i byene, og hvis det er ledige stillinger, så er det deltidsstillinger. De fleste ledige stillingene er ute i distriktene. I skrivet står det videre at de som har fagkunnskap, er arbeidsomme og fysisk og psykisk friske, blir satt pris på og ofte får vikariater ved sykdom, og at det på sikt ofte åpner seg muligheter for fast jobb. Informasjonsskrivet ble gitt deltakerne i januar 2011, etter at kurset startet. VO opplyser at koordinatoren har informert om skrivet og hatt det fremme gjentatte ganger. Det er også gitt muntlig informasjon av norsklærer. Det ble signert av deltakerne 4. mars Kommunen har ikke kjennskap til hvilke rettigheter deltakerne hadde på dette tidspunktet (f.eks om deltakerne kunne trekke seg fra programmet uten kostnad). Det grønne heftet Det ble utarbeidet et informasjonshefte om programmet av koordinatoren med familie. 11 Dette heftet er omtalt som det grønne hefte. Heftet er utarbeidet på koreansk. På forsiden står HRD Korea, avdeling for sykepleie Eulji universitet og Norge Telemark Porsgrunn voksenopplæringssenter oppgitt som parter i prosjektet. Heftet opplyser om et informasjonsmøte 20. februar 2009 på Eulji universitet. Tittelen på programmet er Sykepleieropplæringsprogram for sysselsetting i Porsgrunn, i Telemark fylke, Norge. Heftet inneholder formuleringer som; deltakerne skal få jobb etter å ha bestått eksamen i medisinkurs, hatt praksis i geriatri og fått autorisasjon som norsk sykepleier det vil ta lengre tid enn opplæringen på syv måneder å få jobb deltakerne må regne med at 10 måneder er nødvendig for å få jobb I heftet er det også omtalt at det er vanskelig for utenlandske sykepleiere å få jobb i Norge og at de må ha nivå 3 i norskkurs (norskprøve 3). Det opplyses om en endring i 2005 som gjør at sykepleiere og andre høytlønnede må ta norskprøve 3 for å få jobb. På grunn av dette er norskopplæringen endret for å gi bedre opplæring til koreanere og det opplyses om at Migranorsk skal bli brukt for å bedre norskopplæringen. Det fremgår av heftet at kurset skal resultere i norskprøve 3, og det skal bli gitt tilleggsundervisning til deltakere som henger etter i språklæringen. Det opplyses også om at programmet er planlagt i ett år av lederen for programmet i samarbeid med VO i Porsgrunn kommune. De som har skrevet teksten i heftet mener at formuleringer som at programmet er utarbeidet for å hjelpe koreanske sykepleiere å finne jobb og at det står at deltakerne etter å ha fullført 11 Vi vet ikke nøyaktig når heftet er utarbeidet med det er utarbeidet tidligere enn Telemark kommunerevisjon IKS 11

13 norskkurset og registrert seg hos NAV, enkelt kan finne jobb gjennom AMO-kurs, dokumenter at det ikke er gitt noen rettslig garanti om arbeid i Norge. 12 I heftet er det også brukt formuleringer som at deltakerne kan få jobb over hele Norge. Det opplyses i heftet at Porsgrunn og mange andre norske byer har mangel på sykepleiere. I heftet står det også at det vil være enkelt for familiemedlemmer å få jobb, fordi industrien i Porsgrunn har mange jobbmuligheter. Dessuten står det at det skal bygge ti nye sykehjem i Porsgrunn i Ifølge koordinatoren er deltakerne muntlig orientert om at det ikke er planer om å bygge ti nye sykehjem i Porsgrunn både før de dro fra Sør-Korea og når de kom til Norge. 13 Det opplyses om det norske trygdesystemet og mulighet for familiegjenforening. Det står at det er lett for familiemedlemmer å få jobb. Det er også en del informasjon om Porsgrunn og Telemark som generelt er egnet til å gi et positivt inntrykk. Noe av informasjonen er feil, for eksempel omtales Telemark som det nest største fylket i landet. Det påstås også at ordinære norske skoler 14 tilbyr internasjonale engelskklasser fra barnehage til videregående. I det grønne heftet beskrives krav til deltakerne når det gjelder alder, sykepleieutdanning, at de kan jobbe utenlands og ikke har deltatt på utenlandske opplæringsprogram subsidiert av HRD Korea 6 tidligere. Det opplyses i heftet om at NAV skal ta hånd om sysselsettingsprosessen etter fullført program. Kostnader knyttet til sysselsetting skal ikke belastes deltakerne. Det gis inntrykk av at SAFH (som forklares med Helsedepartementet) kontaktsykepleier skal besøke praksisstedene ukentlig for å intervjue leder og deltaker og overvåke og evaluere praksisprogrammet. 8 Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? Norskopplæringen Målet som VO har satt for prosjektet er at deltakerne skal bestå norskprøve 2. Det er satt ut fra hva VO mente var realistisk å klare på den tiden som var satt av til norskopplæring. I kontrakten som er inngått for første gruppe står det at norskprøve 2 skal avholdes i Sør-Korea. I kontrakten er det ikke spesifisert noe mål for norskopplæringen i Norge. VO opplyser at de håpet å arrangere en prøvetest for norskprøve 2 i Sør-Korea. Ut fra progresjonen til deltakerne ble det i stedet arrangert en norskprøve 1 etter endt kurs i Sør-Korea. Av deltakerne fikk åtte bestått og to fikk delvis bestått. I desember 2009, etter endt norskkurs i Porsgrunn, tok deltakerne norskprøve 2. Det var sju som bestod muntlig og fire som bestod skriftlig. VO har ikke gitt noen tilleggsundervisning i norsk til deltakerne som del av kurspakken VO har bidratt med, men dette kan ha blitt gitt av koordinatoren i Sør-Korea eller den andre hjelpelæreren. De er koreanske og har ikke 12 Personer som oppholder seg i Norge på studentvisum og midlertidig opphold kan få veiledning og informasjon fra nav, de får gjerne tilbud om en samtale og innføring i bruk av nav.no. De har ikke rett på mer omfattende bistand eller tiltak som AMO-kurs eller praksisplass. 13 Det er imidlertid kommet påstander om at informasjonen om de ti nye sykehjemmene er gjentatt i informasjon gitt til deltakere som har startet opp i Dette har vi ikke kontrollert. 14 Den engelske oversettelsen er regular Norwegian schools. Telemark kommunerevisjon IKS 12

14 undervisningskompetanse i norsk. Enkelte av deltakerne har kjøpt tilleggsundervisning fra VO, jf. pkt. 6. Praksis SAFH 3 (autorisasjonskontoret) fastsetter krav til autorisasjon og opplyser at det skal gjøres individuelle vurderinger av praksisbehov ut fra utdanning og arbeidserfaring til søkeren. De har generelt blitt noe mer restriktive, og satt høyere krav til praksis enn tidligere. For deltakerne fra Sør-Korea var det i 2009 i utgangspunktet satt behov for 12 ukers praksis i geriatri. Veileder og avdelingsleder ved institusjonen en har praksis ved, skal fylle ut vurderingsskjema, hvor et av vurderingskriteriene er kommunikasjonsevner. Ved språkproblemer kan en ha behov for lengre praksis for å få dette kriteriet godkjent. Autorisasjonskontoret krever ikke at søkeren har språkkunnskaper i norsk for å behandle søknader om autorisasjon og lisens. 15 Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at helsepersonell behersker norsk tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig. Autorisasjonskontoret opplyser også at det kan ta lang tid for utenlandske sykepleiere å oppnå autorisasjon i Norge. Deltakerne har fått veiledning av offentlig godkjente sykepleiere, på samme måte som sykepleierstudenter får. Praksisperioden har vært ulønnet, som for sykepleierstudenter og deltakerne har gått på toppen av ordinær bemanning. Praksisperiodene ble forlenget fordi ingen av deltakerne hadde fått godkjent praksis etter 12 uker. VO hadde en besøksrunde til praksisplassene de første 2 3 ukene, men traff da ikke alle veilederne. Ut over det hadde ikke VO oppfølging av deltakerne i praksisperioden. Deltakerne har hatt praksisperioder på fra 16 uker til 30 uker. 16 Enkelte av deltakerne har valgt å jobbe mer enn praksisperioden uten lønn, for å opprettholde tilegnet kompetanse. Dette er gjort både i Skien og Porsgrunn. Hovedårsaken til at praksisperiodene måtte forlenges var språkproblemer. Pr 6. april 2011 har sju av ti deltakerne fått autorisasjon som sykepleier, de tre andre har lisens til medio juni De to første fikk autorisasjon fra medio juli 2010 og den siste av de syv som har fått autorisasjon fikk det fra medio desember Arbeid Noen av deltakerne har jobbet som sommervikarer i Porsgrunn kommune, enten som assistenter eller hjelpepleiere. Dessuten er det deltakere som har tatt vikarvakter på sykehjem i Porsgrunn. Vi har fått opplyst at en av de autoriserte sykepleierne jobber i et vikariat som hjelpepleier i en deltidsstilling i kommunen. Språkkunnskapene er for dårlig til at kommunen ønsker å ansette henne som sykepleier. En av deltakerne inngikk avtale om fire ukers hospitering uten lønn i Porsgrunn kommune etter at vedkommende var autorisert sykepleier. 15 Indirekte vil det ligge et språkkrav ved at høyskolene stiller krav om bestått norskprøve 3, samt at det å få godkjent praksisperiode i praksis også stiller visse krav til språk. 16 Dette er ifølge skriv utarbeidet av søster til en av deltakerne som er levert sykepleierforbundet. Vi har gjort en stikkprøvekontroll av noe av informasjonen som er gitt. Stikkprøvene viser at informasjonen i skrivet stemmer med hva sykehjemmene oppgir. Den som har hatt lengst praksisperiode, skal i tillegg ha jobbet 6 uker etter at praksis var godkjent uten lønn fordi det var gjort avtale om en tredje 12 ukers praksisperiode. Den lengste praksisperioden var ikke i Porsgrunn kommune. Vi har kun kontrollert informasjon som gjelder Porsgrunn. Telemark kommunerevisjon IKS 13

15 Dette ble gjort for å opprettholde kunnskapene. Hospiteringsordningen skal ha blitt avsluttet før det var gått fire uker, fordi vedkommende hadde fått jobb i en annen kommune. Vi har fått informasjon om arbeidsstatus for åtte av deltakerne ved utgangen av mars 2011, men har ikke kjennskap til hvor de jobber. 16 Noen deltakere har fått jobb utenfor Grenland. En deltaker har fått et årsvikariat som sykepleier på natt i 59,15 prosent stilling. To har fått mindre vikarstillinger som hjelpepleiere, tre jobber som innkallingsvikar med hjelpepleierlønn, og en har fått tilbud om et 7 måneders vikariat som sykepleier på natt i en 71,36 prosent stilling. En jobber gratis på et dagsenter for å opprettholde kompetansen. 9 Hvilken kvalitetssikring av prosjektet har kommunen gjort? Risikovurdering av kommunens deltakelse VO har i liten grad foretatt systematiske risikovurderinger av om de skulle delta i prosjektet, men de hadde god kjennskap til initiativtaker. En vurderte prosjektet som et hvilket som helst annet prosjekt der VO selger opplæringspakker til eksterne aktører. Det ble ikke gjort spesielle vurderinger av deltakelse opp mot kommunen etiske retningslinjer i I forkant av prosjektet var VO i kontakt med Helse Sørøst, som opplyste at det var behov for sykepleiere og at de ikke hadde noe imot prosjektet. VO kontaktet også tidligere prosjektleder for tilsvarende prosjekt ved HiNT, som anbefalte VO å gjøre et slikt prosjekt. Denne prosjektlederen hadde sluttet ved HiNT og jobbet i Haugesund. I tillegg kontaktet VO NAV Telemark, som etter undersøkelser med arbeids og velferdsdirektoratet oppga at de ikke ønsket å delta i prosjektet. Dette var fordi de ikke prioriterte rekruttering fra land utenfor EØS-området. NAV frarådet imidlertid ikke VO å engasjere seg i dette prosjektet. HiNT gjennomførte sitt prosjekt i 2004 med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. HiNT har utarbeidet en evalueringsrapport av prosjektet datert Konklusjonen her er at en ikke gjennomfører et tilsvarende prosjekt igjen. Dette er begrunnet med at sykepleiemangelen i Norge avtar og at en antar at sykepleiere i et nytt program kan få større vansker med å komme ut i arbeid. Det anbefales å rekruttere utenlandske sykepleiere fra land som er mer like Norge kulturelt og språklig. HiNT mente også at programmet var for omfattende til at de ønsket å påta seg et nytt prosjekt. HiNT vurderer selv at de har lykkes i forhold til målet om sysselsetting for de koreanske sykepleierne, 30 av 33 var i arbeid 5 ½ måned etter at 8 uker praksis var gjennomført, to returnerte til Sør-Korea av personlige grunner og én bestod ikke nødvendig praksis. Gjennom prosjektet har skolen også nådd målet om økt internasjonalisering, organisasjonslæring/kompetanseheving og utvikling av handlingskompetanse. Prosjektet gikk med underskudd. Kommunen har ikke hatt kjennskap til denne evalueringsrapporten fra HiNT, men har som nevnt hatt kontakt med han som var ansvarlig for prosjektet ved HiNT. Evalueringsrapporten er ikke utarbeidet av han som var ansvarlig for prosjektet, men av en annen tilsatt ved HiNT. Ansvarlig for prosjektet ved HiNT har i etterkant jobbet med rekruttering av utenlandsk helsepersonell gjennom firmaet Norsk Helsepersonell AS i Haugesund. Kommunen har ikke vært i direkte kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med prosjektet, men har hatt kontakt med SAFH som er underlagt Helsedirektoratet. Helsedirektoratet opplyser til revisor at Norge har behov for kvalifisert personell innen pleie og omsorg, men at policyen er at dette ikke skal løses gjennom rekruttering fra andre land og Telemark kommunerevisjon IKS 14

16 særlig ikke fra land som har behov for egen kompetanse. Sør-Korea har hatt overskudd av sykepleiere og regnes ikke som et land som har behov for egen kompetanse. I 2004 var ikke denne policyen formalisert. Direktoratet ville ikke i dag støttet et kvalifiseringsprosjekt slik som det HiNT hadde i Kvalitetsikring av innhold og gjennomføring VO har vært i kontakt med SAFH, for å vite krav til autorisasjon for sykepleiere i Norge. VO har tatt utgangspunkt i de samme rammene for undervisningsopplegg som HiNT benyttet i 2004, først undervisning i Korea, deretter en del i Norge. VO hadde ikke avtale med en høyskole om gjennomføring av kurset Nasjonale fag, men skal ha fått opplyst at norskprøve 2 var tilstrekkelig for å delta på kurs i nasjonale fag ved Høyskolen i Vestfold. Ifølge kontrakten skal VO være behjelpelige med å kontakte Høyskolen i Vestfold i forbindelse med gjennomføringen av kurset Nasjonale fag. Da VO kontaktet Høyskolen i Vestfold viste det seg at høyskolen stilte krav om norskprøve 3 for å delta på kurset. Undersøkelser revisjonen har gjort, viser at det stilles krav om norskprøve 3 både ved Høyskolen i Vestfold og Høyskolen i Oslo. Høyskolen i Vestfold opplyser at dette alltid har vært kravet. 17 Kommunen gjorde da ikke noen mer i forhold til gjennomføringen av kurset Nasjonale fag, dette ble håndtert av koordinatoren. Deltakerne tok kurset ved Universitetet i Stavanger (UiS). De var i telefonkontakt med en koreansk sykepleier som de trodde var en av deltakerne og som ga inntrykk av bedre norskkunnskaper enn deltakerne faktisk hadde. UiS erfarte at deltakerne hadde problemer med eksamen pga språkproblemer. Alle deltakerne bestod kurset, men noen måtte ha tre forsøk før de bestod. Ifølge kontrakten for 2011 skal VO ta kontakt med Universitetet i Stavanger (UiS) i forbindelse med gjennomføringen av kurset Nasjonale fag. VO er ikke ansvarlig for utdanningen og resultatene studentene får. VO har ikke kontrollert om deltakere med bestått norskprøve 2 vil kunne delta på dette kurset, eller om det vil bli avholdt kurs i 2012 ved UiS. UiS opplyser at de stiller krav til norskkunnskaper, men at de ikke stiller krav om en bestemt norsktest. De vurderer språkkunnskap gjennom samtale, personlig og på telefon. Rekruttering og informasjon Porsgrunn kommune har ikke utarbeidet noe informasjonsmateriell til det første kurset. Det er ikke gjort noen særskilt vurdering av om det burde utarbeides informasjon fra kommunens side. Kommunen har ikke etterspurt om andre aktører i prosjektet har gitt informasjon, eller gjort avtale om at det skulle gis eller utarbeides informasjon om Porsgrunn kommune. VO har vært kjent med at det er gitt muntlig informasjon på koreansk med VO til stede i Sør-Korea. Både kommunalsjefen for barn og unge og VO tviler på at de kunne ha sikret seg med hensyn til den informasjonen som deltakerne fikk. De mener at kommunen kanskje kunne ha sjekket mer og sørget for kommunens del på informasjonssiden. Kommunen har ikke vært kjent med det grønne heftet før i etterkant av presseoppslagene som har vært om prosjektet. VO opplyser at de formidlet et krav om at deltakerne skulle ha gode engelsk- og datakunnskaper. Dette kravet er ikke omtalt i kontraktene. Vi har ikke sett annen dokumentasjon av dette enn et notat fra læreren som hadde norksundervisningen datert Her står det at deltakerne må være støe i engelsk og villige til å bruke mye tid på 17 Hanne Solberg som er studieveileder ved fakultet for helsevitenskap ved høyskolen i Vestfold opplyser at høyskolen alltid har stilt krav om norskprøve 3 for kurs i nasjonale fag. Telemark kommunerevisjon IKS 15

17 hjemmestudium. 18 Ut fra informasjon vi har fått, hadde ikke deltakerne så gode engelskkunnskaper som forventet. VO har ikke vært involvert i utvelgelsen av deltakerne har ikke iverksatt noen tiltak for å sikre at deltakerne faktisk oppfylte de kravene som VO mente var nødvendig. Utvelgelsen skal ha blitt håndtert i Sør-Korea av koordinatoren for prosjektet i samarbeid med Young Jin Nursing Private school. I intern kommunikasjon har VO opplyst om at krav til praksis er 8 uker i desember 2008, dette er også lengden på praksis som er oppgitt i det grønne heftet og som lå til grunn for prosjektet HiNT gjennomførte. SAFH har skjerpet kravene til praksis og det ble derfor satt 12 ukers praksis i avtalen fra 2009 mellom kommunen og koordinatoren. Salg av tjenester - kontraktsinngåelse Kommunen har ikke vurdert eller lagt vekt på den økonomiske risikoen for kommunen ved deltakelse. Det er ikke gjort vurderinger knyttet til kryssubsidiering av kommunens salgsvirksomhet generelt eller spesielt for dette prosjektet. Kommunen har inngått to kontrakter for prosjektet i 2009, begge på engelsk. Den første kontrakten er inngått mellom kommunen og to undervisningsinstitusjoner i Sør-Korea og koordinatoren, og den siste mellom kommunen og koordinatoren. Kommunen har ikke gjennomført noen systematisk risikovurdering i forkant av kontraktinngåelsene. Kontraktene er utformet av VO og er ikke juridisk kvalitetssikret. Evaluering Koreaprosjektet ble evaluert i februar Evalueringen ble gjennomført av prosjektleder ved VO, koordinatoren og kontaktpersonene for praksisplassene i Porsgrunn og Skien. Evalueringen konkluderte med at undervisningstiden måtte utvides for å gi bedre språkopplæring og at det måtte være en tettere oppfølging av praksisplassene. 10 Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Kommunens etiske retningslinjer ble revidert i Da var det stort fokus på korrupsjon. Kommunalsjefen opplyser at de etiske retningslinjene har vært tema på kommunalområde for barn og unge, og en har hatt grundige diskusjoner om emnet i organisasjonen. Det er ikke foretatt noen spesielle vurderinger/tilpasninger i det etiske regelverket for deltakelse i internasjonale prosjekter, og det er heller ikke gjort særskilte vurderinger knyttet til kommunens salg av tjenester i konkurranse med andre. VO mener at det kan være enklere å lage retningslinjer etter å ha erfaring med internasjonale prosjekter. VO har god kjennskap til kulturer i mange land, men de kan ifølge rektor ha undervurdert de kulturelle forskjellene mellom Norge og Sør-Korea. VO har ifølge rektor ikke fått tilbakemeldinger fra deltakerne selv. Kommunens ansatte som har deltatt i prosjektet har hatt vanlige lønnsbetingelser. Det er gitt et tillegg på kr. 200 per dag for diett. Bokostnadene ble dekket av de koreanske samarbeidspartnerne. Det har ikke vært lett å rekruttere lærer til prosjektet blant VOs egne ansatte. For runde to ble derfor oppholdsperioden i Sør-Korea delt på tre lærere, hvorav en var rekruttert eksternt. 18 Notatet er ikke adressert, men vi antar at det er gitt VO fordi det gjelder betingelser for lærerens engasjement. Telemark kommunerevisjon IKS 16

18 Faglige, økonomiske og etiske sider ved koreaprosjektet ble diskutert i rådmannens ledergruppe høsten En var i den forbindelse opptatt av om noen kunne oppfatte at sykepleierne ble utnyttet. Rådmannens ledergruppe vurderte denne risikoen som liten, særlig fordi deltakerne ikke kom fra fattige kår, men var ressurssterke, og at det var reflekterte ønsker som gjorde at de ville starte et liv i Norge. Denne informasjonen ble gitt av prosjektleder ved VO, som var informert av samarbeidsuniversitetet i Sør-Korea og koordinatoren. Kommunalsjefen for barn og unge mener at en generelt er oppmerksom på at kommunens posisjon som offentlig aktør gjør at forventningene til etisk standard er høye. I dette prosjektet har en ikke vurdert om kommunens deltakelse har bidratt til å gi prosjektet legitimitet og om det var behov for å sikre informasjon om prosjektet. Risikoen for sykepleierne i prosjektet har ikke vært en del av en systematisk vurdering. De etiske retningslinjene inneholder et punkt om informasjon om Porsgrunn kommunes virksomhet. I retningslinjene står det at; All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for Porsgrunn kommune, skal være korrekt, pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. Kommunen har ikke vurdert informasjonsbehov om kommunens virksomhet i prosjektet, og har dermed ikke sikret informasjonen som er gitt. 11 Oppsummering og vurdering Grunnlag og forankring VO deltok i prosjektet fordi de ble forespurt om en oppgave de mente at de hadde kompetanse og ressurser til å gjennomføre. Formålet var kompetanseutvikling for VO og å skaffe nye oppgaver/aktiviteter for VO. VOs engasjement i 2009 var ikke forankret hos rådmannen, mens videreføringen i 2011 er forankret hos rådmannen. VOs markedsrettede aktiviteter er generelt forankret administrativt hos rådmannen og ledergruppen. Aktiviteten omfattes ikke av VO sine oppgaver og ansvarsområder slik de er definert i lov og i VO sin strategiske plan, og kommunen har ikke et rekrutteringsbehov for sykepleiere. Kommunens gjeldende arbeidsgiverstrategi åpner til en viss grad for engasjement i prosjekter som kan gi kompetanseutvikling, slik som målet var for VO i dette prosjektet. Selv om delegasjonsreglementet gir vide fullmakter til virksomhetene og administrativt nivå, mener vi at prosjektet burde vært forankret hos rådmannen. Det at aktiviteten er på siden av formålet til VO, og prosjektets innhold og kompleksitet tilsier at det også burde vært forankret politisk. Partene i prosjektet Hvem som har helhetsansvar for prosjektet/programmet (prosjekteier) er ikke klart. Prosjektet er et samarbeid mellom Vokseopplæringssenteret i Porsgrunn kommune, en koreansk sykepleier som tok initiativ til prosjektet, et koreanske universitet og en liten privat skole for helsefagarbeidere i Sør-Korea. HRD Korea har gitt støtte til prosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 17

19 Arbeidsomfang Det er ikke registrert timebruk på prosjektet, ut over fastsatt tid til undervisning og forberedelser. Det er brukt en del administrative ressurser på kurset, men omfanget er ukjent. For 2011 er det satt av en 10 % stillingsressurs til administrasjonen av prosjektet. Det er i 2009 brukt 10 månedsverk til undervisning i tillegg til den administrative tiden. Det er også gitt praksisveiledning til deltakerne innefor ordinær arbeidstid og samtidig med løpende arbeidsoppgaver for kontaktsykepleierne (de som har ansvar for veiledning i praksis). Budsjettering og regnskapsførsel Kommunen har budsjettert med en kostnad på kr for kurset som ble holdt i VO ønsket en lav pris siden dette var et pilotprosjekt, og det er ikke budsjettert med administrative ressurser, kontorkostnader m.m. Kommunen har ikke budsjettert med bokostnader for lærer og leie av undervisningslokaler i Sør-Korea, fordi dette er dekket av samarbeidspartnerne. Kommunen har ikke hatt oversikt over prosjektets totalkostnader og prisen som deltakerne har måttet betale. Det er etter vår vurdering ikke i samsvar med kommunens budsjett når markedsrettede aktiviteter ikke blir budsjettert realistisk. All salgsaktivitet som VO driver, gjøres i konkurranse med andre aktører. Aktiviteten skal da skje på markedsmessige vilkår, og kommunen plikter å treffe tiltak for å hindre kryssubsidiering. Kommunen har ikke rutiner for å sikre dette, og VO har heller ikke sikret det i koreaprosjektet. Det er ikke rapportert spesielt på prosjektet, men kostnadene er merket med en egen diversekode i regnskapet. Gjennom undersøkelsene vi har gjort har vi et klart inntrykk av at VO ikke har sikret at regnskapstallene for prosjektet er korrekte. Regnskapstallene viser at prosjektet har gått med underskudd, men det er uklart hvor stort underskuddet er. Innbetaling og utbetaling av beløpet UDI krever for oppholdstillatelse. framgår ikke direkte av kommunens årsregnskap, da det kun er balanseført og gjort opp før regnskapsavleggelsen. Påløpte renter har tilfalt kommunen. Det burde vært avtalt med deltakerne hvordan renter for dette beløpet skulle håndteres. Kommunens inntekter - deltakernes kostnader Kommunen har mottatt kr ,- fra koordinatoren for selve kurspakken og kr ,- fra deltakerne for ekstra norskopplæring. Deltakerne har betalt kr til koordinatoren for programmet. I tillegg kommer reiseutgifter og bo- og levekostnader i Norge. Ni av deltakerne har betalt fra kr ,- til kr ,- til Porsgrunn kommunen (VO) for ekstra norskkurs. Informasjon til deltakerne Deltakerne har fått informasjon om programmet i et hefte utgitt av initiativtakeren til programmet. Dette heftet mener vi kan gi deltakerne grunn til å forvente å få jobb i Porsgrunn. Heftet gir også inntrykk av et program med tett oppfølging av den enkelte, helt frem til at deltakerne har fått jobb. Det at en i heftet påstår at SAFH skal følge opp i praksis og at NAV skal gi tett oppfølging i etterkant av fullført opplæring, gir inntrykk av en større forankring hos offentlige myndigheter i Norge enn det er grunnlag for. Telemark kommunerevisjon IKS 18

20 Porsgrunn kommune er en av partene som er ansvarlig for programmet. Dette framgår også av informasjonsheftet. Etter revisors vurdering bidrar kommunens deltakelse i seg selv til å gi legitimitet til både programmet og til informasjonsheftet. Kommunen kan ikke styre hva andre gir av informasjon, men kan selv sørge for å gi informasjon. Porsgrunn kommune har ikke selv utarbeidet eller deltatt i utarbeidelse av informasjon til potensielle søkere og deltakere i programmet i Kommunen har dermed ikke gjort noe for å sikre den informasjonen som må gis for i det hele tatt å få søkere til programmet. For gruppe 2 (2011) er det utarbeidet et skriv, i samsvar med rådmannens vilkår for godkjenning av prosjektet. Skrivet ble utarbeidet på norsk og koreansk. Det er uten dato og uten avsender. Skrivet ble delt ut til deltakerne i januar Kommunen har ikke skaffet seg kunnskap om kontrakter og betingelser for den enkelte deltaker i programmet, og vet derfor ikke hvilke muligheter deltakerne har for å trekke seg fra programmet på ulike stadier, om de for eksempel hadde mulighet til å trekke seg i januar Rådmannens betingelser for kommunens deltakelse er etter revisjonens vurdering ikke fulgt tilstrekkelig opp. Vi mener også at avsnittet i skrivet om at personer med fagkunnskap som er friske og arbeidsomme kan få vikariater og at det senere vil åpne mulighet for fast ansettelse er et unødvendig avsnitt som bare tjener til å redusere informasjonsverdien av skrivet, ved at problemene med å få jobb nedtones. Opplæring og arbeidsoppgaver VO har hatt som målsetning å gjennomføre norskprøve 2 for deltakerne i første gruppe. I følge kontrakten skulle denne prøven avlegges i Sør-Korea. Ut fra deltakernes progresjon ble det i stedet avholdt prøve 1 i Sør-Korea og prøve 2 i Norge. Resultatene fra norskprøve 2 etter endt kurs i Nore var sju som bestod muntlig og fire som bestod skriftlig. For å ta kurset nasjonale fag, som kreves for autorisasjon, bør deltakerne ha norskprøve 3. Det ble avtalt praksisperioder på 12 uker for deltakerne, men alle måtte forlenge praksis fordi den ikke ble godkjent pga for dårlige norskkunnskaper. Deltakerne har hatt praksis på toppen av ordinær bemanning, på samme måte som sykepleierstudenter. Enkelte deltakere har jobbet gratis ut over praksisperioden for å holde kunnskapene ved like. Det har vært vanskelig for deltakerne å få arbeid som sykepleier på grunn av språkvansker. Deltakerne har så langt i hovedsak oppnådd deltids vikariater med hjelpeleierlønn. Kvalitetssikring Etter revisors vurdering har kommunen ikke foretatt tilstrekkelige risikovurderinger for deltakelse i dette prosjektet. VO har gjort noen undersøkelser med noen relevante instanser i Norge, men har ikke vært i direkte kontakt med Helsedirektoratet, kun SAFH. De har ikke lagt vekt på policy i NAV og har ikke hatt kjennskap til Helsedirektoratets policy og evalueringsrapport fra tilsvarende prosjekt ved HiNT. Det er ikke klart hvem som har helhetsansvar for prosjektet. VO anser seg som leverandør av en del av en kurspakke. Vi mener det er uheldig at kommunen er leverandør i dette markedet, uten at det vurderes hvem som er kommunens oppdragsgiver. Telemark kommunerevisjon IKS 19

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Høring Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS Arkivsak-dok. 14/08277-2 Saksbehandler Kari Strand Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.01.2015 25/15

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalg

Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.03.2011 Møtested: Møteleder: Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Sekretær Porsgrunn rådhus,

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag 12. april 2011.

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag 12. april 2011. Porsgrunn kommune Kontrollutvalg Vår ref. 11/248-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 05.04.2011 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Kontrollutvalgets medlemmer innkalles med dette til møte tirsdag

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier

Samarbeidsavtale om praksisopplæring i lærerutdanning/barnehage mellom Høgskolen i Bergen og x eier 1. Varighet Avtalen varer i seks år, fra 1.8.2013 31.7.2019. Behov for eventuelle justeringer blir vurdert årlig, og hver av partene kan si opp avtalen med seks måneders varsel. Partene skal så tidlig

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits Høringsfrist: 2.oktober

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV)

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap (MDV) Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Presentasjon i kommunesektorens etikkutvalg 23.09.14 ved Janne Hafskjær, rådmannens fagstab Trondheim kommune Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Hva omhandlet

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i.

Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Logo på kommune/bydel og samarbeidsbedrift Modell for samarbeid mellom og Introduksjonsprogrammet i. Hovedmål: At deltakere fra introduksjonsprogrammet skal sysselsettes ved..sine hoteller etter å ha gjennomgått

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere

Rekruttering av arbeidsinnvandrere Rekruttering av Tema i undersøkelsen Omfang og bruk av arbeidsinnvandring som rekrutteringsstrategi Rekruttering i kommuner med internasjonalt kommunetil-kommune-samarbeid Utfordringene i rekrutteringsarbeidet

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere

Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Anonymisert versjon av uttalelse - språkkrav for flymekanikere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 2. september 2009 fra A. A hevder at han ble forskjellsbehandlet på grunn av språk

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/486-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.09.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: tirsdag 23.09.2014 Tid: kl 1200-1500 Sted: Porsgrunn Rådhus

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

(dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.

Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming. Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming. Assistent Helsefagarbeider Miljøterapeut Seminarer -

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene

Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Evaluering av introduksjonsprogram i storbyene Oslo - Bydel Grünerløkka Bergen Trondheim Kristiansand Stavanger Ved utreder og prosjektleder Linn Synnøve Skutlaberg Mandat Undersøke storbyenes organiseringsmodeller

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 /

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Til rette vedkommende Vår ref. 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020):

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020): SAK 15/2527 SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE 2016-2018 (2020): Sist oppdatert 26.02.2016 kl 1200 Spørsmål under er reist til oppdragsgiver, og publiseres til alle interessenter

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap

INDIVIDUELL PLAN. Åfjord kommune Flyktningtjenesten. for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Åfjord kommune Flyktningtjenesten Spørsmål 2.2.2 Vedlegg 3 INDIVIDUELL PLAN for deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap Denne planen tilhører: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap Seniorrådgiver Norunn Breivik og seniorrådgiver Cecilie Uteng, Utlendingsdirektoratet 9. februar

Detaljer