Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalifisering av koreanske sykepleiere"

Transkript

1 Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Hva er grunnlaget for og målsetningen med kommunens engasjement? Hvordan er aktiviteten forankret, og hvem har vært involvert? Forankring av prosjektet i Porsgrunn kommune Parter i prosjektet Involverte parter i Porsgrunn kommune Andre involverte parter Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? Hvilken kvalitetssikring av prosjektet har kommunen gjort? Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Oppsummering og vurdering...17 Vedlegg 1: Forkortelser og forklaringer...21 Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Porsgrunn kommune ved voksenopplæringssenteret (VO) har i 2009 vært med i et samarbeidsprosjekt rettet mot å kvalifisere koreanske sykepleiere til arbeid i Norge. Det er reist kritiske spørsmål om prosjektet i media, og administrasjonsutvalget og kontrollutvalget i Porsgrunn har derfor ønsket å undersøke saken nærmere. Vi har undersøkt følgende: 1) Hva er grunnlag for og målsetningen med kommunens engasjement? 2) Hvordan er aktiviteten forankret administrativt og politisk, og hvem har vært involvert? 3) Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? 4) Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? 5) Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? 6) Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? 7) Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? 8) Hvilken kvalitetssikring av prosjektet er gjort av kommunen? 9) Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? Undersøkelsen er gjennomført på kort tid og vi har derfor ikke fått gjennomført prosjektet som en forvaltningsrevisjon. Noen hovedfunn i undersøkelsene som er gjort; Revisjonen mener at prosjektet ikke har vært forankret i kommunen i tilstrekkelig grad. Det har ikke vært klart hvem som har hatt et helhetsansvar for prosjektet. Kommunen ikke har sikret informasjonen som er gitt i forbindelse med prosjektet. Revisjonen mener at forarbeidene til prosjektet ikke har vært tilstrekkelige. Norskopplæringen som tilbys i prosjektet er ikke tilstrekkelig for å ta kurs som kreves for å få autorisasjon som sykepleier. Skien, 12. april 2011 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Anne Sæterdal prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Porsgrunn kommune ved voksenopplæringssenteret (VO) har i 2009 vært med i et samarbeidsprosjekt rettet mot å kvalifisere koreanske sykepleiere til arbeid i Norge. Kommunen har bidratt med norskundervisning, som dels er gjennomført i Sør-Korea, dels i Porsgrunn, og med praksisplasser for deltakerne etter endt norskundervisning. Tilsvarende undervisning ble startet for en ny gruppe deltakere i januar 2011, men er nå midlertidig stanset. Det er reist kritiske spørsmål om prosjektet i media, og administrasjonsutvalget og kontrollutvalget i Porsgrunn har derfor ønsket å undersøke saken nærmere. Kontrollutvalget i Porsgrunn har i sak 28/11 bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en undersøkelse av Voksenopplæringen (VO) i Porsgrunns aktiviteter knyttet til kvalifisering av koreanske sykepleiere for det norske arbeidsmarkedet. Undersøkelsen er ikke en forvaltningsrevisjon, men gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon så langt den passer. I forståelse med kontrollutvalget er det ikke gjennomført høring av rapporten. Hjemmel for revisjonens innsynsrett er gitt i kommunelovens 78 nr Problemstillinger I løpet av arbeidet har vi sett behov for å justere problemstillingene fra kontrollutvalget og administrasjonsutvalget. Vi har undersøkt følgende: 1) Hva er grunnlag for og målsetningen med kommunens engasjement? 2) Hvordan er aktiviteten forankret administrativt og politisk, og hvem har vært involvert? 3) Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? 4) Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? 5) Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? 6) Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? 7) Hvilke spesifikke arbeidsoppgaver/opplæring har de koreanske sykepleierne gjort/fått innen de kommunale tjenesteområdene? 8) Hvilken kvalitetssikring av prosjektet er gjort av kommunen? 9) Er kommunens etiske regelverk etterlevd i saken? 1.3 Avgrensing Fokus for undersøkelsen er hvilken rolle kommunen har hatt i kvalifiseringen av koreanske sykepleiere, og hva slags kontroll kommunen har hatt med oppgaven, herunder hvordan kommunen har sikret kvaliteten i det totale tilbudet som de har vært en del av. Vi har ikke undersøkt spørsmål knyttet til forhold mellom deltakerne, initiativtaker og eventuelle andre eksterne aktører. Telemark kommunerevisjon IKS 3

5 Vi har ikke vært i direkte kontakt med deltakerne eller den koreanske sykepleieren som tok initiativ til prosjektet, men vi har fått informasjon som deltakerne har gitt sykepleierforbundet og som initiativtakeren har gitt kommunen. 1 Vi har i hovedsak sett på hva som er gjort knyttet til den første gruppen deltakere som kom i Avtalene som ble inngått i 2011 berøres i den grad det er relevant for å svare på problemstillingene fra kontrollutvalget/administrasjonsutvalget. Vi har ikke gjort undersøkelser av saken i Skien kommune. 1.4 Metode og kvalitetssikring Vi har gjort analyser av regnskap og dokumenter, og det er gjennomført intervjuer med rektor og prosjektleder ved VO, kommunalsjef for barn og unge og økonomiavdelingen. Vi har også hatt samtaler med tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Porsgrunn, og fått overlevert dokumentasjon gitt sykepleierforbundet av deltakerne. Dessuten har vi vært i kontakt med norsklæreren som har undervist sykepleierne, kommuneadvokaten, kommunalsjef for omsorg og ansvarlig for praksisplasser på sykehjemmene i Porsgrunn. Vi har dessuten innhentet informasjon fra Høyskolen i Vestfold, Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Stavanger, NAV Porsgrunn, Helsedirektoratet og SAFH (statens autorisasjonskontor for helsepersonell). Vi har benyttet notarialbekreftede engelske oversettelser av koreanske dokumenter som er levert av advokaten til initiativtakeren. Vi har vurdert innholdet og sammenholdt det med informasjon gitt sykepleieforbundet fra deltakerne, og mener at det er forsvarlig å bruke oversettelsene til vårt formål. I tillegg bruker vi informasjon gitt av initiativtakeren via hennes advokat. Dette er avklart gjennom en samtale med advokaten. Fakta i rapporten er kvalitetssikret ved at de vi har intervjuet har verifisert skriftlige referat fra intervjuene. I tillegg har vi sendt faktadelen av rapporten til kommunen for gjennomlesning. Kommunen fikk her kun en dag til gjennomlesning og å komme med eventuelle korrigeringer av faktafeil. Vi har foretatt endringer i faktadelen i etterkant som følge av tilbakemeldinger fra administrasjonen, men også som følge av revisjonens arbeid med rapporten. 2 Hva er grunnlaget for og målsetningen med kommunens engasjement? Bakgrunnen for at VO har satt i gang aktiviteten, er at de ble forespurt av en koreansk sykepleier som var blitt autorisert som norsk sykepleier gjennom et tilsvarende prosjekt ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) i Første kontakt skal ifølge VO ha vært i Rektor ble kjent med prosjektet i etterkant av at hun tiltrådte som rektor i juni 2008, nøyaktig tidspunkt er ikke kjent. Den koreanske sykepleieren kom i kontakt med VO fordi familiemedlemmer var elever der. Hennes ønske var ifølge VO å få kvalifisert andre koreanske sykepleiere for arbeid i Norge. 1 Med unntak av en telefonsamtale med en deltaker for å avklare hva de har betalt for kurset. 2 I informasjonen fra advokaten til initiativtakeren står det at hun kontaktet kommunen i Dette har også prosjektleder ved VO oppgitt tidligere, men har nå opplyst at dette er feil og at det var i I det grønne heftet (omtales senere) opplyses det at prosjektet er planlagt i ett år. Telemark kommunerevisjon IKS 4

6 Kommunen opplyser at prosjektet ikke er et rekrutteringstiltak for Porsgrunn kommune, men at kommunen ved VO har levert en kvalifiseringspakke med norskopplæring og praksisplasser, med sikte på at deltakerne skulle få autorisasjon som sykepleier i Norge og bli kvalifisert til norsk arbeidsliv. Søknad om autorisasjon behandles av SAFH 3 og den enkelte skal søke individuelt. SAFH gjør en vurdering av søkerens utdanning og erfaring og avgjør ut fra det hva den enkelte må ha av tilleggsutdanning/praksis for å få autorisasjon som sykepleier i Norge. Alle sykepleiere fra land utenfor EU/EØS-området må gjennomføre og bestå kurset Nasjonale fag. 4 Kvalifisering til norsk arbeidsliv er en kjerneoppgave for VO. Det som skilte dette prosjektet fra andre oppgaver for VO, var at tjenesten skulle foregå i et annet land, og rette seg mot personer som ikke er i Norge. Kommunen opplyser at de ikke ville ha tatt et slikt initiativ selv. VO vurderte at de hadde kompetansen som en hadde behov for i prosjektet og de mente også at de hadde kapasitet til å gjennomføre prosjektet. De så på prosjektet som en mulighet for VO til å få kompetanseutvikling av egne ansatte, og det ble argumentert for prosjektet ut fra at makroundersøkelser viser at Norge har behov for sykepleiere i fremtiden og at Sør-Korea hadde overskudd av sykepleiere. Leder for prosjektet hos VO mener at prosjektet var en naturlig del av hans arbeid, fordi en del av stillingen hans har vært å skaffe aktiviteter som ikke er lovpålagt, f.eks oppdrag om å levere AMO-kurs. 3 Hvordan er aktiviteten forankret, og hvem har vært involvert? 3.1 Forankring av prosjektet i Porsgrunn kommune Prosjektleder for prosjektet ved VO orienterte rektor ved VO sommer/høst Kommunalsjef for barn og unge ble orientert om prosjektet høsten Hun antok at de spesielle forholdene rundt oppdraget var vurdert av VO, og la vekt på at samarbeidspartnerne framstod som profesjonelle og kompetente, samt at prosjektet var godkjent av en offentlig instans i Sør-Korea. Første runde var ikke behandlet som sak i rådmannens ledergruppe, men kommunalsjef for støttefunksjoner og utvikling mener at ledergruppa har vært orientert om det første prosjektet. Oppstart av kurs i 2011 for den andre gruppen sykepleiere var forankret hos rådmann. Spørsmålet om et kurs nummer 2 ble først behandlet i ledergruppa som en orienteringssak. Det ble gitt en nærmere redegjørelse om prosjektet i møtet Det var deretter behov for ytterligere avklaringer, og rådmann og kommunalsjef for barn og unge godkjente prosjektet etter ny redegjørelse. Det ble satt som vilkår for godkjenningen at deltakerne før påmelding skulle være orientert om at de ikke var lovet jobb i Porsgrunn kommune. Dessuten skulle det settes av midler til veiledere på sykehjemmene i praksisperioden. Prosjektet er ikke forankret politisk eller i overordnet planverk. 3 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). 4 Kurset Nasjonale fag inneholder oppbygning og organisering av helsetjenesten, helse- og sosialrett, håndtering av legemidler, kulturforståelse og nasjonale satsingsområder. 5 Revisjonen har sett en e-post datert til kommunalsjefen hvor det orienteres om prosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 5

7 Voksenopplæringens oppgaver og ansvarsområder I følge opplæringsloven 4A-4 har kommunene plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. I Porsgrunn kommune er dette ansvaret lagt til Voksenopplæringssenteret (VO), jf. delegasjonsreglementet pkt. 5 og 6. I tillegg til de lovpålagte oppgavene, tilbyr kursavdelingen ved VO ulike arbeidsmarkedskurs i samarbeid med NAV, samt kurs i engelsk for privat og offentlig sektor. Delegasjonsreglementet gir virksomhetene fullmakt til å avgjøre alle enkeltsaker som anses som kurante og som ikke er av prinsipiell betydning, så fremt ikke annet framgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av bystyret eller faste utvalg, jf. pkt 6.1. Virksomhetene har fullmakt til å inngå avtaler av driftsmessig karakter, jf. pkt Det må ikke foretas disposisjoner som er ekstraordinære, jf. pkt 9.2. I kommunens handlingsprogram for og er VO omtalt på henholdsvis på s. 50 og s Det framgår at VO skal fortsette sin tjenesteutvikling i tråd med sentrale krav og føringer og den lokale strategiplanen for virksomheten. Strategisk plan for Porsgrunn voksenopplæringssenter gir retning og rammer for utviklingen og driften av VO. Det framgår av forordet til planen at medarbeiderne skal utvikle, gjennomføre og konkretisere strategiene i planen. Planen legger til grunn det lovverket som gjelder for virksomheten og de styringssignaler som kommunen har gitt, og det framgår av planen at VO skal være et kompetansesenter for tospråklige barn og alle voksne i Porsgrunn kommune, med hovedvekt på kommunens lovpålagte oppgaver. Aktiviteter i retning av kvalifisering av arbeidstakere i andre land for norsk arbeidsmarked, framgår ikke av strategidokumentet. Kommunalsjefen for barn og unge opplyser at den strategiske planen ble behandlet i rådmannens ledergruppe, og at den er behandlet og vedtatt i utvalg for barn, unge og kultur. Tidligere rektor var tydelig på at VO, som et supplement til de faste oppgavene, ønsker å være en markedsorientert aktør, som selger tjenester i konkurranse med andre, til både offentlige og private kjøpere. Ledergruppen ønsket ikke å legge begrensninger på dette. Arbeidsgiverstrategi Det framgår av Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi mot 2015 at kommunen som arbeidsgiver skal gi rom for å prøve ut nye måter å arbeide på og lære av andre gjennom nettverk og partnerskap. Det framgår videre at det skal være rom for medarbeidernes utvikling og nyskaping, og myndiggjorte og kompetente medarbeidere som tar initiativ. 3.2 Parter i prosjektet Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Porsgrunn kommune v/porsgrunn Voksenopplæringssenter, EULJI University, Young Jin Nursing Private School og den koreanske sykepleieren som tok initiativ til og har koordinert prosjektet (omtales heretter som koordinatoren). Det foreligger en todelt avtale for gruppen som kom i Den første delen omhandler opplæringen i Sør-Korea, og er en kontrakt mellom Porsgrunn kommune v/voksenopplæringen, Eulji university, Young Jin Nursing Private school og koordinatoren. I denne kontrakten skal Eulji University og Young Jin Nursing Private school betale Porsgrunn Telemark kommunerevisjon IKS 6

8 voksenopplæringssenter for undervisningen i Sør-Korea. Oppdragsgiver for Porsgrunn kommune for denne delen av leveransen, er dermed disse to utdanningsinstitusjonene. Den andre kontrakten er inngått mellom Porsgrunn kommune v/voksenopplæringen og koordinatoren, som i denne kontrakten er oppført som ansvarlig for de koreanske sykepleierne. Det er koordinatoren som er forpliktet til å betale Porsgrunn voksenopplæringssenter, og som framstår som oppdragsgiver for Porsgrunn kommune. Hvem som har helhetsansvar for prosjektet/programmet (prosjekteier) er ikke klart. VO anser at de har levert en del av et program som skal sikre at koreanske sykepleiere kan få autorisasjon som sykepleier i Norge. De har sørget for språkopplæring og praksisplasser. VO har ikke vært involvert i tilrettelegging og avtaleinngåing ang kurs i nasjonale fag for sykepleiere. Dette er håndtert av koordinatoren. Prosjektet har mottatt støtte fra HRD Korea som er et underordnet organ til Ministry of Employment and Labor (sysselsetting og arbeidsdepartementet). 6 Søknaden om støtte skal være sendt via Young Jin Nursing Private School. I en redegjørelse datert til den sør-koreanske ambassade i Norge fra koordinatoren står det at arrangørene av kurset er HRD Korea, Eulji university og Porgrunn voksenopplæringssenter. Her er også innholdet i utdanningen omtalt, hvor prosjektleder ved VO og lærer ved VO er nevnt, i tillegg til to forelesere, som er koordinatoren og hennes ektemann. Dessuten er en norsk sykepleier navngitt, som ikke jobber i Porsgrunn kommune, og en professor ved Eulji universitet. 3.3 Involverte parter i Porsgrunn kommune Voksenopplæringen Rektor ved VO har vært orientert om prosjektet og har underskrevet avtaler i prosjektet sammen med prosjektleder ved VO. Det er prosjektlederen som har hatt ansvaret for det administrative arbeidet. En lærer fra VO gjennomførte norskopplæringen som ble gitt i Sør- Korea og i Norge. Rektor og prosjektleder ved VO var en uke i Sør-Korea og gjennomførte norskprøver ved avslutning av kurset i Sør-Korea. Omsorg Kommunalsjef for omsorg sa ja til å bidra med praksisplasser for kursdeltakerne. Virksomhetsleder ved Doktorløkka bosenter skaffet praksisplasser i Porsgrunn kommune, og var den som VO forholdt seg til når det gjaldt praksisplassene. Det var fem praksisplasser i Porsgrunn, disse fem var ved Doktorløkka bosenter, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter, Frednes, Brevik og Mule sykehjem. På hver praksisplass var det en kontaktsykepleier med ansvaret for veiledning i praksis. 3.4 Andre involverte parter Det var også praksisplasser i Skien kommune ved Gulset sykehjem og Bakkane bo og behandlingssenter. VO hadde en kontaktperson som de forholdt seg til. 6 HRD Korea er en forkortelse for Human Resorces Development service of Korea. Telemark kommunerevisjon IKS 7

9 4 Hvilket arbeidsomfang er utført av kommunalt ansatte eller eksterne? I 2010 er det brukt noe administrativ tid til planlegging av prosjektet i Norskundervisningen i Sør-Korea i 2011 ble tredelt og det var tre lærere som skulle ha ansvar for hver sin del. Kommunen har leid inn en lærer fra Skien kommune, som har gjennomført den første delen i Sør-Korea. Prosjektleder ved VO hadde påbegynt den andre perioden med norskundervisning i Sør-Korea da kommunen besluttet å midlertidig stanse prosjektet. Vi vil i avsnittene nedenfor se på det arbeidet som er gjort i Administrasjon VO har ikke timeregistrering utover at lærerne har fastsatt tid til undervisning og forberedelser. Prosjektleder ved VO har ikke ført timer over ressursbruken i prosjektet, det har heller ikke rektor for voksenopplæringen. Prosjektleder ved VO har brukt administrative ressurser i forkant av at kurset startet opp høsten Rektor og prosjektleder ved VO var en uke til Sør-Korea i forbindelse med gjennomføring av norskprøve på slutten av undervisningstiden i Sør-Korea. Prosjektleder ved VO har også arbeidet administrativt underveis i kurset i Norge, blant annet med kontakt med UDI ang søknader om oppholdstillatelse for deltakerne, og noe tid for å få på plass praksisplasser. Ifølge prosjektleder ved VO har dette arbeidet ikke gått ut over hans faste arbeidsoppgaver, men i perioder medført ekstra arbeid. Koordinatoren har utført en del av det administrative arbeidet i kurset, dette gjelder kontakt med Universitetet i Stavanger ang nasjonale fag og organisering av det praktiske rundt påmelding til kurs. Koordinatoren skal også ha hatt en del av oppfølgingen på praksisplassene. Norskundervisning En lærer ved VO har jobbet 8 måneder med prosjektet i Praksisperioden Det har vært en praksisveileder til hver deltaker. Det er fem av deltakerne som har hatt praksis i Porsgrunn kommune og fem hadde praksis i Skien kommune. Det er ikke blitt gitt noen kompensasjon til arbeidsplassene som hadde praksisplasser, slik at veiledningen fra kontaktsykepleier som den enkelte hadde i praksisperioden ble gitt i ordinær arbeidstid. Kontaktsykepleier brukte tid på å lære deltakerne norsk, forklare ord osv. Alle deltakerne måtte forlenge praksisperiodene sine, dette er nærmere omtalt i del 8. I praksisperioden gikk deltakeren på toppen av ordinær bemanning, sammen med en offentlig godkjent sykepleier (kontaktsykepleier). 5 Hvordan er aktiviteten budsjettert og regnskapsført i kommunen? Prisberegning For første runde i 2009 har VO beregnet en pris på kr ,-. Siden det var en slags pilot, så ønsket ikke VO å ta for høy pris. En la seg derfor litt lavt, og la ikke inn administrative kostnader i prisen. Den andre runden er budsjettert med en pris på kr ,-. For prissetting i første kurs er det lagt til grunn lønn til lærer, kostgodgjørelse i Sør-Korea, lærebøker til deltakerne, kostnad for norskprøve 2, en bærbar PC, reiseutgifter til Sør-Korea og for reising i Porsgrunn og Skien i forbindelse med oppfølging av deltakerne i praksisperioden. Det er også satt av noen midler til uforutsette utgifter, men kostnadene til Telemark kommunerevisjon IKS 8

10 prosjektleder ved VOs tidsbruk utenom undervisning, administrative ressurser, bruk av VOs kontorlokaler og -utstyr er ikke lagt inn i prosjektet. Ifølge prosjektleder ved VO var dette avklart internt. Kommunen har ikke selv dekket bokostnader for lærer i Sør-Korea eller kostnader til klasserom ved universitetet. Dette skal etter avtalen dekkes av Eulji university,/young Jin Nursing Private school og koordinatoren. Hvem som faktisk har betalt har vi ikke informasjon om. Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet i Overslaget omfatter lønn til de tre lærerne som skal undervise, tid til administrasjon (10 prosent av en full stilling i 2011) og tid til oppfølging i praksisperioden, samt godtgjøring av veiledere på praksisplassen, reiseutgifter og uforutsette utgifter. VO har ikke reflektert over risiko for kryssubsidiering av markedsorienterte tjenester 7. Det er ikke etablert rutiner for å sikre at det ikke skjer en kryssubsidiering av disse aktivitetene (kurs og andre tjenester som selges i konkurranse med andre) verken i VO eller sentralt i kommunen. Budsjettpraksis ved VO Det har ifølge økonomisjefen ikke vært tradisjon for detaljert politisk instruksjon av virksomhetslederne i kommunen. VO har tradisjonelt hatt romslige fullmakter for hva de engasjerer seg i, f. eks i forhold til salg av tjenester/kurs. VO får en netto ramme for å utføre kommunale oppgaver. De har i tillegg solgt tjenester, også til andre kommuner. Dette har det vært en kultur for, og det har vært akseptert som del av driften til VO. Salgsaktiviteten har vært forankret på rådmannsnivå. Politikerne har ikke vært orientert om dette spesielt. VO budsjetterer ut fra kjerneoppgavene og har ikke beskrevet ulike prosjekt i detalj. Det er ikke budsjettert spesielt på prosjekter i regnskapet, men de ulike prosjektene er merket med egen diversekode i regnskapet. De siste 6 7 år har VO (virksomheten totalt) gått med overskudd. Regnskapsføring I kommunens regnskap er kostnadene til prosjekt ved VO merket med en egen diversekode. Regnskapet viser et underskudd på ca , etter at det er korrigert for at det var ført for høye lønnsutgifter på prosjektet. 8 Administrative ressurser, utgifter til kontordrift m.m. er ikke belastet prosjektet. Det er ikke rapportert særskilt om prosjektet. Kommunalsjefen har hatt inntrykk av at prosjektene til VO tradisjonelt har vært i balanse eller gått med overskudd, men kjenner ikke til de detaljerte regnskapstallene og heller ikke resultatet for Kommunens regnskapssystem viser et underskudd for prosjekter ved VO i Deltakerne har betalt inn et beløp før søknad om oppholdstillatelse på en kommunal konto. Dette er et krav fra UDI (Utlendingsdirektoratet) for å gi oppholdstillatelse som student. 7 Kryssubsidiering innebærer at inntekter fra en aktivitet er med på å finansiere en annen aktivitet. Dersom det skjer kryssubsidiering fra skjermet offentlig virksomhet til virksomhet som drives i konkurranse med andre, kan det innebærer ulovlig offentlig støtte, dersom den konkurranseutsatte delen får økonomiske fordeler av den offentlige virksomheten (Veileder om offentlig støtte, FAD). 8 Regnskapsavdelingen opplyser at lønnsutgiftene er korrigert ut fra opplysninger gitt av VO. VO opplyser ved faktagjennomgangen at det skulle vært korrigert for ytterligere en månedslønn. Vi har ikke fått kontrollert dette. 9 Agresso viser et underskudd på ca kroner på prosjekter. Vi har ikke hatt tid til å undersøke om det er ført administrativ ressurs og kontorkostnader på andre prosjekter ved VO. Telemark kommunerevisjon IKS 9

11 Pengene skal sikre at studenten har midler til å forsørge seg selv i studieperioden. Disse pengene er satt inn på konto i juni og betalt ut i desember, da det ble gitt oppholdstillatelse. Innbetalingene og beløpene framgår ikke av kommunens regnskap, de er kun balanseført (bank og bundet fond) og gjort opp per Hva er deltakernes kostnader og hva har kommunen mottatt? Kommunens mottatte innbetalinger Kommunen har mottatt betaling for kurspakken som ble utviklet i samsvar med kontrakt. For den første gruppen deltakere er dette kr ,-. Pengene er betalt inn til kommunen av koordinatoren. I tillegg har kommunen til sammen mottatt kr ,- fra deltakerne i 2010 og 2011 for ekstra norskopplæring (inklusiv en eksamensavgift). 10 UDI krever at den som søker om studietillatelse må kunne dokumentere at en har nok penger til å forsørge seg selv i hele perioden det søkes studietillatelse for. Kravet er minimum full støtte fra lånekassen og det skal dokumenteres, for eksempel en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen om at pengene står på deres konto. Kommunen organiserte innbetaling av kr ,- fra hver av deltakerne, som en garanti for oppholdet i Norge. Etter at opphold er innvilget får deltaker personnummer og kan opprette bankkonto i Norge. Pengene ble betalt inn til kommunen av studentene i juni 2009 og betalt ut igjen i desember 2009 uten renter. Årsaken til at det tok tid før pengene ble betalt ut, skyldes lang saksbehandlingstid i UDI. Svar på søknadene fra UDI til ambassaden er datert Rentene utgjør ca kr. 750,- per person. Det ble ikke avtalt hvem som skulle ha renteinntektene for depositumperioden. Kostnader for deltakerne Hver av deltakerne har betalt kr ,- til initiativtakeren for programmet de har deltatt i. Kursavgiften inkluderte ikke transportutgifter til Norge eller bo og levekostnader i Norge. Kursavgiften dekket norskkurs i Sør-Korea og norskkurset i Norge, samt nasjonale fag i Stavanger, som kostet kr 3000,-. Ni av deltakerne betalt kommunen for ekstra kurs i norsk tatt ved voksenopplæringen. Det er betalt mellom kr ,- og kr ,- per deltaker (siste beløp inkluderer tre norskkurs og en eksamensavgift). Vi har ikke sett på transportkostnader til Norge, levekostnader eller kostnad til bolig for perioden som de koreanske sykepleierne har oppholdt seg i Norge. 7 Hva er forespeilet de koreanske deltakerne og av hvem? Kommunens informasjon til deltakerne Kommunen har ikke inngått avtaler direkte med deltakerne og har ikke hatt kjennskap til innholdet i de avtalene som deltakerne har inngått i forbindelse med prosjektet. Kommunen har selv ikke utarbeidet noe informasjonsmateriell til den første gruppen deltakere. 10 Dette er totalkostnaden for alle deltakerne pr utgangen av mars Telemark kommunerevisjon IKS 10

12 Det er gitt muntlig informasjon fra kommunen til koordinatoren. Prosjektleder ved VO har i kontakten med koordinatoren understreket at de ikke kan skaffe arbeid og mener at det også er blitt gitt informasjon om at det er vanskelig å få jobb i Norge. Han kjenner ikke konkret til hva slags informasjon som ble gitt i Sør-Korea for den første gruppen deltakere, men trekker frem at deltakerne skal ha blitt ønsket velkommen til et kvalifiseringsprogram, noe han mener innebærer informasjon om at det ikke var snakk om rekruttering. For gruppe 2 (2011) er det utarbeidet et informasjonsskriv som presiserer at kommunen ikke er ansvarlig for å skaffe deltakerne arbeid, og med informasjon om arbeidsmarkedet i Norge generelt. Skrivet ble utarbeidet på norsk og koreansk. Det er uten dato og avsender. I informasjonsskrivet opplyses det om at målet for undervisningspakken er autorisasjon, og at VO ikke er ansvarlig for å skaffe deltakerne arbeid. Det opplyses også om at det er lite etterspørsel etter sykepleiere i byene, og hvis det er ledige stillinger, så er det deltidsstillinger. De fleste ledige stillingene er ute i distriktene. I skrivet står det videre at de som har fagkunnskap, er arbeidsomme og fysisk og psykisk friske, blir satt pris på og ofte får vikariater ved sykdom, og at det på sikt ofte åpner seg muligheter for fast jobb. Informasjonsskrivet ble gitt deltakerne i januar 2011, etter at kurset startet. VO opplyser at koordinatoren har informert om skrivet og hatt det fremme gjentatte ganger. Det er også gitt muntlig informasjon av norsklærer. Det ble signert av deltakerne 4. mars Kommunen har ikke kjennskap til hvilke rettigheter deltakerne hadde på dette tidspunktet (f.eks om deltakerne kunne trekke seg fra programmet uten kostnad). Det grønne heftet Det ble utarbeidet et informasjonshefte om programmet av koordinatoren med familie. 11 Dette heftet er omtalt som det grønne hefte. Heftet er utarbeidet på koreansk. På forsiden står HRD Korea, avdeling for sykepleie Eulji universitet og Norge Telemark Porsgrunn voksenopplæringssenter oppgitt som parter i prosjektet. Heftet opplyser om et informasjonsmøte 20. februar 2009 på Eulji universitet. Tittelen på programmet er Sykepleieropplæringsprogram for sysselsetting i Porsgrunn, i Telemark fylke, Norge. Heftet inneholder formuleringer som; deltakerne skal få jobb etter å ha bestått eksamen i medisinkurs, hatt praksis i geriatri og fått autorisasjon som norsk sykepleier det vil ta lengre tid enn opplæringen på syv måneder å få jobb deltakerne må regne med at 10 måneder er nødvendig for å få jobb I heftet er det også omtalt at det er vanskelig for utenlandske sykepleiere å få jobb i Norge og at de må ha nivå 3 i norskkurs (norskprøve 3). Det opplyses om en endring i 2005 som gjør at sykepleiere og andre høytlønnede må ta norskprøve 3 for å få jobb. På grunn av dette er norskopplæringen endret for å gi bedre opplæring til koreanere og det opplyses om at Migranorsk skal bli brukt for å bedre norskopplæringen. Det fremgår av heftet at kurset skal resultere i norskprøve 3, og det skal bli gitt tilleggsundervisning til deltakere som henger etter i språklæringen. Det opplyses også om at programmet er planlagt i ett år av lederen for programmet i samarbeid med VO i Porsgrunn kommune. De som har skrevet teksten i heftet mener at formuleringer som at programmet er utarbeidet for å hjelpe koreanske sykepleiere å finne jobb og at det står at deltakerne etter å ha fullført 11 Vi vet ikke nøyaktig når heftet er utarbeidet med det er utarbeidet tidligere enn Telemark kommunerevisjon IKS 11

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer