Opplæringsdag. Leiested september Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU Kunnskap for en bedre verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden"

Transkript

1 Opplæringsdag Leiested september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU

2 Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle og teste ut hensiktsmessige leiestedsmodell(er) Rapport levert 1. oktober 2013 til behandling nå Hjelpe institusjonene som ønsker det til å ta i bruk modellen Medlemmer Anita Vigstad og Kari Eidsheim UiB Per Heitmann og Simen Finne Jørgensen UiO Lise T. Sagdahl og Andreas S. Wangen NTNU 2

3 Stikkord Hovedlinjer og viktige lederutfordringer Synliggjøring av totale kostnader - kommunikasjonsutfordringen Hvordan sikre hensiktsmessige og helhetlige løsninger som holder transaksjonskostnadene og administrativt merarbeid for forskerne på et minimum? Hvordan sikre god utnyttelse av forskningsinfrastruktur tross prising? Hva har vi lært som er nyttig i implementeringsarbeidet? Erfaringer/læring fra pilotene prisberegning (maler og metodikk) Leiestedsøkonomi Gode prosesser - hvordan sikre fremdrift? Anleggsregister - nye rutiner og opprydding Fakturering/belastning 3

4 Målsetting: Alle fakulteter er i stand til å ta i bruk TDI/leiestedsmodell fullt ut fra og med

5 Implementering TDI/leiested NTNU fremdrift januar mai 2014: 3 piloter implementerer TDI/leiested nødvendig forbedring av systemer og rutiner mai: opplæringsdager for ledere og alle som skal implementere juni desember 2014: Fakulteter og institutter implementerer Opplæring/allmøter/workshops fortløpende for å hjelpe alle fak/inst Hjelp fra sentral prosjektgruppe (økonomi, regnskap, prosjektleder) Styrebehandling høst 2014 orienteringssak 5

6 «Husk at vi driver med langt mer kompliserte ting til daglig.» Prosjektleder - på presentasjon av TDI/leiested 6

7 Regelverk Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) Regelverk for offentlig støtte Lov om merverdiavgift Regelverk for offentlige anskaffelser 7

8 Nytt 2014 Rapport fra infrastrukturutvalg (UHR/FFA/Forskningsrådet) Nytt statstøtteregelverk skningsinfrastrukt 8

9 Leiested Leiestedskostnader = pris leiested x omfang (timer) 9

10 Forskningsinfrastruktur i BOA Før Fra nå og fremover Forskningsrådet finansierte innkjøp av utstyr direkte (dekket investeringskostnad). Leiestedskostnader ok på noen fagområder. Forskningsrådet finansierer kun bruk av forskingsinfrastruktur*, dvs. leiestedspris multiplisert med timer. NTNU hadde varierende praksis for prising: ingen priser, symbolske priser og reelle priser. Skal ha leiestedspriser basert på totale kostnader og forventet bruk. Synliggjør kostnader NTNU allerede har. Bidragsprosjekter: Kostnader til laboratorier utgjorde ofte en skjult egeninnsats. Bidragsprosjekter: Alle leiestedskostnader skal synliggjøres, og NTNU kan ved behov legge inn egeninnsats. Oppdragsprosjekter: Risiko for at oppdragsvirksomhet (og salg) ble subsidiert. Oppdragsprosjekter: Alle kostnader synliggjøres og dekkes av oppdragsgiver (oppdragspris + fortjeneste). *Fra 2012, unntak Nasjonal infrastruktur iht veikart 10

11 Innvending: «Det blir så dyrt» Ikke gi bort penger på søknadstidspunktet. Realistiske budsjetter er en forutsetning for å få dekket mest mulig av kostnadene planlegge aktivitet/ressursbruk argumentere (godt) for bedre finansiering Kulturendring «Ja, men det dekker jo NTNU!» Vi synliggjør NTNUs kostnader + eventuell egeninnsats 11

12 Anbefalinger fra pilotene NTNU I/II Kompetanse og ressurser må settes av lokalt på fakultet og institutt Hvem leder for arbeidet ved fakultet og institutt? (ansvarlig for fremdrift) Minst en dedikert person som kjenner forskningsinfrastrukturen/leiested godt Minst en dedikert person som kjenner (eller kan finne ut av) økonomien på institutt Vurder behovet for en ressursgruppe på tvers av instituttene for utveksling av erfaringer og hjelp Forpliktende fremdriftsplan med milepæler er viktig Prisberegning er arbeidskrevende - jobb konsentrert så blir det mest effektivt 12

13 Anbefalinger fra pilotene NTNU II/II Oversiktlig tallgrunnlag for alle institutter bør lages samlet (sparer tid) Inneholder avskrivninger, areal, driftskostnader (?), teknisk personell (?) Gjennomgås i oppstartsmøter med hvert institutt Bruk felles mal for beregning av leiestedspris Hold kontakt med ledelsen (forankring fakultet/institutt er viktig) 13

14 Leiestedsmodell og prisberegning 14

15 Leiestedsmodell Inngangspris per time til leiested (lab/verksted område) Inngangspris per time = inkluderte leiestedskostnader antall større enheter x gjennomsnittlig kapasitet Fri bruk (blå) Tilleggspris per time = Tilleggspris for bruk (rød) restavskrivninger + restdriftsmidler kapasitet Teknikerpris per time = Tilleggspris for ekstra teknisk bistand (timepriser) lønnskostnader + indirekte kostnader

16 Fordeling av kostnader - timepris Prisen for bruk av et leiested kan da beregnes som: Telleren i brøken - kostnadene for hvert leiested - består av Arealkostnader inkludert bygningsavskrivninger Avskrivningskostnader utstyr (ikke BOA finansiert utstyr i bidragspris) Felles driftsmidler (kjemikalier, materiell, vedlikeholdskontrakter) Lønnskostnader og indirekte kostnader til teknisk støttepersonell som er nødvendig for at leiestedet skal være klar til bruk for forskere Nevneren i brøken kapasitet er kostnadsbæreren som kostnadene skal fordeles på for å få en timepris: Dimensjonert antall brukertimer per år 16

17 Leiested prising Et leiested kan være: alt fra mange forskningsinfrastrukturer, laboratorier og verksteder, til en enkelt utstyrsenhet. Viktig å holde detaljeringsgraden på et fornuftig nivå! 17

18 Prisberegning - kostnader 18

19 Fremgangsmåte for å beregne pris for leiested Avgrens leiesteder Finn kostnadene ved hvert enkelt leiested Finn kapasiteten ved leiestedet (krever kjennskap og innsats) (strategisk vurdering) Beregn inngangspris for leiested Beregn eventuelle tilleggspriser for særlig kostbare utstyrsenheter Beregn eventuelt pristillegg for teknisk bistand Beregn eventuelle priser for oppdrag Dokumentasjon (regneark, nettsider) 19

20 Maler og metodikk for prisberegning Regneark for prisberegning som gjør det mulig å kalkulere priser hvert år basert på oppdatert informasjon fra anleggsregisteret om utstyr 20

21 Alt er en overgang sa reven da han ble flådd Bilde: Dagbladet 21

22 Identifisering av leiestedskostnader arealer Areallister (fra romdatabaser el.l.) Laboratorier/spesialrom og verksteder. Alle andre arealer (korridorer, lager, kontor, etc) er inkludert i indirekte kostnader og skal ikke inkluderes i leiested (vil gi dobbelt telling) Viktig at alle laboratorier/spesialrom og verksted (og deres andel av byggets fellesareal) blir del av leiested Benytt kvadratmeterpris inkludert bygningsavskrivninger i prisberegningen for å beregne arealkostnader Arealkostnad = bruttoareal (inkludert fellesareal) x kvadratmeterpris 22

23 Identifisering av leiestedskostnader avskrivninger vitenskapelig utstyr NTNU håndterer avskrivninger sentralt, dvs. at fakultet/instituttnivået aldri ser denne kostnaden i sine lokale regnskap. Avskrivningene allokeres til instituttnivået ved å benytte anleggsregisteret som inneholder informasjon om utstyrets tilhørende kostnadssted. Kan være utfordrende å få identifisert hvilket utstyr som knyttes opp mot de enkelte leiestedene. Investeringer kan være feilført som driftskostnader (og omvendt). Sjekk store tall! Historikk kan være utfordrende å få full oversikt over. Skjønnsmessig vurdering kan være nødvendig for å unngå uhensiktsmessig høyt tidsforbruk. NB: Noen med inngående kjennskap til leiestedet må være med i arbeidet! 23

24 Identifisering av leiestedskostnader avskrivninger vitenskapelig utstyr Hvordan få oversikt over utstyrsenheter og årlige avskrivinger? Ta utgangspunkt i leiestedet fysisk: Hvilke utstyrsenheter finnes (og er i bruk)? Fokuser på de store og viktige - lag liste over utstyrsenheter (gammelt og nytt) Finn utstyrsenhetene i anleggsregisteret Prosjektgruppen lager en datafil som kobler nødvendig informasjon fra anleggsregisteret med fakturanummer, finansieringskilde - gir årlig avskrivningskostnad Ett og samme utstyr kan stå på flere rader i fila må koble dem til ett anleggsmiddel Utstyr som er avskrevet (ingen økonomisk verdi i anleggsregisteret) har null avskrivningskostnad men utstyret er viktig ved beregning av kapasitet (samtidige aktiviteter)*. Avskrivninger for BOA finansiert utstyr holdes utenfor i beregning av bidragspris men utstyret er viktig ved beregning av oppdragspris og kapasitet*. *Både avskrevet utstyr og BOA finansiert utstyr har kostnader knyttet til areal, drift og teknikere 24

25 Utstyr som vi ikke finner - problemstillinger 1. Finnes fysisk i lokalene, men er ikke registrert i anleggsregisteret Mulig årsak: Eies av andre (partnere som skulle betale husleie? Lånt?) Utstyret er bokført på driftskonti (6xxx), og ikke ført i anleggsregisteret Ved korreksjon vil utstyret overføres til anleggsregisteret (henvisning til opprinnelig faktura er nødvendig). Aksjon: vurder om feil bør rettes i regnskapet for å få riktig leiestedspris* 2. Registrert i anleggsregisteret, men finnes ikke fysisk i lokalene Mulig årsak: Utstyret er fysisk flyttet til annen enhet uten at dette er flyttet i anleggsregisteret Utstyret er kassert uten at dette er registrert i anleggsregisteret Utstyret er solgt uten at dette er registrert som avgang i anleggsregisteret Utstyret er utlånt og ikke levert tilbake Aksjon: Noter at utstyret ikke finnes og årsak* *Tentativ grense: restverdi > kr

26 Utvikling av anleggsregisteret NTNU Datakvaliteten i anleggsregisteret er dårlig, men skal bedres gjennom Nye rutiner for registrering av nye data: Anleggsregisteret skal vise: utstyrets fysiske plassering og leiested, finansieringskilde årlig avskrivningskostnad Opprydding i dagens data i etterkant av leiestedsarbeidet (for utstyr eller samling av utstyr med bokført verdi > kr ) Regnskap lager rutiner for retting mellom ulike arter (drift ført som investering og omvendt) kassasjon og salg av utstyr. Merking av utstyr felles system 26

27 Kostnader Areakostnader inkludert bygningsavskrivninger Avskrivningskostnader utstyr (kun egenfinansiert i bidragspris) Felles driftsmidler (kjemikalier, materiell, vedlikeholdskontrakter) Lønnskostnader og indirekte kostnader til teknisk støttepersonell som er nødvendig for at leiestedet skal være klar til bruk for forskere 27

28 Identifisering av leiestedskostnader felles driftsmidler Felles driftsmidler til forskningsinfrastruktur dreier seg om kjemikalier, materiell, vedlikeholdskontrakter, etc. som normalt ikke henføres til et prosjekt alene. Driftsmidler artsklasser 64, 65 (noe på 66 og 70 for NTNU) NB: kun BFV, holder BOA utenfor Lokalkunnskap om driftskostnader er viktig for å trekke ut kostnader som er knyttet til ren undervisningsaktivitet eller på annen måte ikke er til felles bruk for alle brukere av leiestedet. Gjør overslag, hvor stor andel av disse kostnadene er relatert til alle brukere? Bruk gjerne gjennomsnitt siste 3 år. Kan fordele kostnader mellom leiestedene på et institutt med areal som fordelingsnøkkel Neste år vil vi ha regnskapstall for leiested 28

29 Identifisering av leiestedskostnader teknikere Lokal kjennskap og gjennomgang av ressursene er nødvendig for å finne de teknikerårsverk (eller andeler av årsverk) som er nødvendig for at leiestedet skal være klart for forskere og som derfor skal inkluderes i inngangspris for leiested. Bruk av teknisk personell utover dem som er inkludert i inngangspris, belastes BOA prosjekter direkte (time-/årsverk). 29

30 Husk at: Prising av leiested er avgjørende for å hente finansiering til infrastruktur som tidligere kunne være prosjektbevilgning til direkte kjøp av utstyr. 30

31 Prisberegning - kapasitet 31

32 32

33 Kapasitet En utstyrsenhets kapasitet er lik det antall brukertimer utstyrsenheten er dimensjonert for i normal driftsfase. Åpningstid (timer) Vedlikeholdstid Tid til Vedlikehold Oppgradering Kalibrering Testing Ubrukt tid Tid infrastruktur kan brukes, men ikke er i bruk. Tar med kun den andel av ubrukt tid som det er rimelig å belaste prosjektene som benytter leiestedet for. Kapasitet Antall brukertimer utstyrsenheten(e) er dimensjonert for i normal driftsfase, til. utdanningsvirksomhet internfinansiert forskning eksternfinansiert forskning Kapasitet = (åpningstid vedlikeholdstid ubrukt tid) Leiestedets kapasitet finnes ved å ta antall utstyrsenheter (samtidige aktiviteter) multiplisert med gjennomsnittlig kapasitet for utstyrsenheter. 33

34 Leiestedenes kapasitet Fastsettelse av kapasitet er en utfordring! Få institutt har dokumentasjon på faktisk bruk (unntak der de har booking) Problematisk å snakke om at et leiested er lite brukt. Hva skjer da? Ikke alt kan forventes å være i bruk ukentlig! Strategisk vurdering om kapasitet settes høyere enn forventet bruk 34

35 Vurdering kapasitet Egenart: Hvorfor eksisterer laboratoriet? (hensikt/funksjon) Hva foregår på laboratoriet? (hvordan jobbes det, hvor mange jobber samtidig?) Etterspørsel: Hvor mange brukere er kvalifisert og interessert i å benytte laboratoriet? Hvor mange timer vil brukerne benytte laboratoriet? Effektivitet: Hvor effektivt er laboratoriet drevet (planlegging og gjennomføring av aktivitet)? Livsfase: Er laboratoriet under oppbygging/utvikling, i stabil drift, eller klar for utfasing? Åpningstider: Hvor mange timer per døgn er laboratoriet tilgjengelig for brukere? (gjennomsnitt, årsbasis) 35

36 Eksempel 1: kapasitet - 30 % ubrukt tid Vi kan tenke oss et leiested med 3 større utstyrsenheter (med tilhørende prepareringsutstyr og annet småutstyr) åpningstid mellom på ukedager (10 t per dag x 5 d per uke x 52 u per år = t per år) vedlikeholdstid per utstyrsenhet i gjennomsnitt: 20 % av åpningstiden (520 t) ubrukt tid per utstyrsenhet i gjennomsnitt: 30 % av åpningstiden (beregnet per år, inkluderer ferier og fridager) (780 t) Kapasiteten for leiestedet vil da være lik: 3 x ( ) t = t Kostnader Timepris = Kostnad på ,- gir 128 kr/time

37 Eksempel 2: som før - men 70 % ubrukt tid Vi kan tenke oss et leiested med 3 større utstyrsenheter (med tilhørende prepareringsutstyr og annet småutstyr) åpningstid mellom på ukedager (10 t per dag x 5 d per uke x 52 u per år = t per år) vedlikeholdstid per utstyrsenhet i gjennomsnitt: 20 % av åpningstiden (520 t) ubrukt tid per utstyrsenhet i gjennomsnitt: 70 % av åpningstiden (beregnet per år, inkluderer ferier og fridager) (1 820 t) Kapasiteten for leiestedet vil da være lik: 3 x ( ) t = 780 t Kostnader Timepris = Kostnad på ,- gir 641 kr/time

38 Pris gjelder alle! Fakturering av internfinansiert virksomhet er ikke nødvending Egeninnsats i bidragsprosjekter: ikke i form av rabatter, men som andel av leiestedskostnader (deler regningen, reduserer ikke prisen) Pris per time er lik for alle aktiviteter, studenter og forskere i bidragsprosjekter og internfinansierte prosjekter (høyere pris oppdrag) Fastpriser kan avtales (pris x timer) 38

39 Når må vi ha tilleggspris på utstyrsenhet? Hvis driftskostnaden ved en utstyrsenhet, eller kapasiteten for utstyrsenheten, gjør at timeprisen for enheten ville avvike betydelig fra den gjennomsnittlige prisen, er det tre argumenter for å innføre tilleggspris, eller å skille ut utstyrsenheten som eget leiested: «Rettferdig fordeling» av kostnader på prosjektene: Unngå at inngangsprisen trekkes betydelig opp av enkelte kostbare utstyrsenheter. Oppdragsvirksomhet: Hvis en gjennomsnittspris gir en urimelig lav pris for bruk av utstyrsenhet (en tjeneste), kan det føre til indirekte statsstøtte (oppdrag og salg av tjenester). Merverdiavgift (mva): Når leiested benyttes av eksterne brukere, påløper merverdiavgift. Grunnlaget for beregning av mva bør være rimelig riktig, ikke fastsatt slik at det kan skapes mistanke om unndragelse. 39

40 Eksempel tilleggspris tekniker Tilleggsprising for tekniker: Lønnstrinn 65 Total lønn ink. sosiale kost & Kapasitet (årsverk Lønns kostnad arbeidsplassats timer) Timepris bidrag Timepris oppdrag

41 Leiestedsøkonomi 41

42 Hvor i linja ligger leiestedene? NTNU velger å opprette leiestedene som egne k-sted under institutt (eller fakultet). Roller og ansvar tydeliggjøres av eier. Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 42

43 Hvilke kostnader føres ned på leiested? Det kan medføre mye merarbeid å fordele alle kostnader på leiestedene i daglig drift. NTNUs valg: Fører felles driftsmidler på leiestedets k-sted Noen institutter fordeler arealkostnader (husleie) til instituttene og kan fordele på leiesteder om de ønsker Avskrivninger på utstyr kan ikke fordeles på leiesteder med mindre NTNU velger å endre dagens praksis Teknikerkostnader kan fordeles i personalsystemet, men ansatte kan oppleve det ubehagelig om prosenter av stillingen knyttes til et leiesteds økonomiske situasjon. Inntekter føres på leiestedets k-sted 43

44 Hvordan gjøre bruker i stand til å betale? Prising må ikke bli en barriere for utnyttelse av laboratoriene! Skiller mellom internfinansiert aktivitet, bidragsaktivitet oppdragsaktivitet (og salg) 44

45 Internfinansiert aktivitet Vi må sørge for at internfinansierte ressurser som forskningsinfrastruktur gjøres tilgjengelig for kjernevirksomheten! Formålet med å gjøre rede for kostnadene er ikke å begrense tilgangen til utstyret. De ulike brukergruppene må få tilgang som det er planlagt at de skal ha. 45

46 Interne prosjekter Internfinansiert bruk finansieres alltid av NTNU ved institutt/fakultet To alternativer: A. Uten fakturering anbefales ved NTNU inntil videre (for å minimere merarbeid) B. Med fakturering 46

47 A: Uten fakturering interne prosjekter Eier av leiested finansierer intern bruk av leiested ved å basisfinansiere leiested Brukere som skal ha tilgang, kan benytte leiested på eiers regning Timer registreres på enkleste måte for å holde oversikt over total intern aktivitet - timer kan registreres på ulike aktiviteter eller prosjektnummer (utdanning, forskning, prosjekt) Anbefales Fordeler: Enkelt for bruker Kjent system Eier betalte Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 Ulemper: Kan oppleves som «gratis» for interne prosjekter og som en kostnad for BOA. Mindre kontroll. 47

48 B: Med fakturering interne prosjekter Institutt/fakultet finansierer interne prosjekter Brukerne får internt prosjektnummer Leiestedet belaster kostnadene på internt prosjekt Fordeler: Bedre oversikt Bedre kontroll Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 Ulemper: Høyere transaksjonskostnader inntil prosjektstyringssystemet kan benyttes til interne prosjekter 48 Byråkratisk?

49 Bidragsprosjekter Leiestedene fakturerer bidragsprosjektene for totale leiestedskostnader, (dvs. leiestedspris multiplisert med timer) Bidragsprosjektet fordeler kostnadene på partnerne i hht. kontrakten og NTNUs egeninnsats belastes fakultet/institutt (og ikke leiestedet) Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 49

50 Oppdragsprosjekter Leiestedene fakturerer oppdragsprosjektene for totale leiestedskostnader, (dvs. leiestedspris multiplisert med timer) Ingen egeninnsats tillatt Inst/fak LS1 LS2 LS3 LS4 50

51 Dokumentasjon av leiestedsbruk Med timeregistrering (behov for bookingsystem vurderes nå) loggføring/booking av leiested/utstyrsenheter Ikke felles system for registrering av timer/booking (foreløpig) Leiestedspris belastes prosjektene etter bruk (i økonomisystem for BOA) Uten timeregistrering forskningsinfrastruktur der folk går inn og ut hele dagen Fordeler kapasiteten på prosjektene som disponerer leiested. Anslår hvor stor andel av arbeidstiden den enkelte forsker har behov for å benytte leiestedet og belaster prosjektene med timepris for disse timene Omfang avtales (i kontrakt) og kvalitetssikres underveis i prosjektet 51

52 Økonomisk resultat leiested Eier har ansvar for økonomisk resultat for leiestedene De fleste leiestedene vil i hovedsak finansieres av interne midler (intern aktivitet), men riktig prising gir potensial for høyere kostnadsdekning for leiested på BOA prosjekter. Eier av leiestedet må bestemme hvordan inntektene disponeres: dekning av kostnader fornying og utvikling av forskningsinfrastrukturen se leiestedene i sammenheng 52

53 Eksempel: investeringsplan for Nanolab 53

54 Gode prosesser - hvordan sikre fremdrift? 54

55 Prosjektplan eksempel fra ett fakultet (IVT) 1) Møte med pilotene. 2) Nedsette arbeidsgruppe ved IVT. 3 fra fak.adm. 1 øk.komp. og 1 lab.komp. fra hvert institutt. 3) Instituttbesøk. 4) Oppstartsmøte med arbeidsgruppa. 5) Første trinn i utviklingen: Informere om modellen og arbeidet vi skal i gang med. Kartlegge eksisterende rutiner og oversikt. Belyse muligheter og utfordringer. Fysisk besiktigelse av lab. Definere/avgrense leiested. Gjennomgå avskrivninger og eksisterende utstyrsenheter. 6) Andre trinn i utviklingen: gjennomgå og identifisere felles driftskostnader til leiesteder. allokere kostnader for teknisk støttepersonell for drift av leiested. avgrense areal i leiested. Har oppdatert grunndata og mal underveis Tilgjengelig på fellesområde for instituttene 7) Tredje trinn i utviklingen: identifisere særlige kostbare utstyrsenheter. definere og estimere kapasitet for hver enkelt utstyrsenhet. beregne pristillegg for teknisk bistand. 8) Fjerde trinn i utviklingen: dokumentere beregningene og vurderingene. 55

56 Lederutfordringer NTNU Høst 2014 Hvilken støtte gir vi fagmiljøene? 56

57 Lederutfordringer 1. Kommunisere hensikten med TDI modellen og leiested tydelig 2. Sikre at leiestedene ikke prises for lavt (misforstått markedstenkning) 3. Sikre at nye maler for budsjettering av søknader tas i bruk ved alle enheter 4. Ledere må være oppmerksom på at egeninnsatsen i bidragsprosjekter vil kunne øke ved innføring av TDI-modellen. Eventuelle konsekvenser av endringen må vurderes ved hvert fakultet. 5. Minimere transaksjonskostnader, merarbeid for forskere og barrierer for bruk av forskningsinfrastruktur (som i stor grad internfinansieres enten de brukes eller ikke!) 6. Ta ansvar for strategiske beslutninger knyttet til drift, investeringer og utvikling av forskningsinfrastruktur 57

58 Hjelp! Utfordring 1: kommunisere hensikt 1. Kommunisere hensikten med TDI-modellen og leiested tydelig Bruk presentasjonen eller be om hjelp Vis til informasjon på nettsidene https://innsida.ntnu.no/wiki/-wiki/norsk/beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt Her finnes: Inngående beskrivelse av TDI modell og leiestedsmodell (rapporter på norsk og engelsk) Presentasjoner fra opplæringsdager Notat til dekanmøtet som utdyper problemstillingen Lenker til Universitets- og høgskolerådet sider om TDI Lenke til Forskningsrådets sider om TDI i prosjekter 58

59 Hjelp! Utfordring 2: unngå for lave priser 2. Sikre at leiestedene ikke prises for lavt (misforstått markedstenkning) Opplæring til medarbeidere som skal beregne priser Leder må gi føringer For leiested med hovedsakelig bidragsfinansiert og internfinansiert virksomhet (og rimelig fornuftig drift), bør prisene primært baseres på totale faktiske kostnader faktisk/forventet bruk av leiestedet (ikke alle årets timer) 59

60 Hjelp! Utfordring 3: ta i bruk budsjetteringsmaler 3. Sikre at nye NTNU maler for budsjettering av søknader tas i bruk ved alle enheter Spre informasjon om nye maler Prosjektøkonomene har fått opplæring Malen hentes på nettsidene https://innsida.ntnu.no/wiki/-wiki/norsk/beregne+kostnader+i+forskningsprosjekt 60

61 Hjelp! Utfordring 4: egeninnsats og fordeling 4. Ledere må være oppmerksom på at egeninnsatsen i bidragsprosjekter vil kunne øke ved innføring av TDI-modellen. Eventuelle konsekvenser av endringen må vurderes ved hvert fakultet. Snakk med økonomiledere, drøft i ledergruppe Vurder håndtering av egeninnsats (hvem garanterer, hvor mye?) Prosjektgruppen og pilotgruppen bidrar gjerne om fakultetene har behov for hjelp til å vurdere spørsmålene og finne løsninger. 61

62 Hjelp! Utfordring 5: gjøre dette enkelt hvis mulig 5. Minimere transaksjonskostnader, merarbeid for forskere og barrierer for bruk av forskningsinfrastruktur (som i stor grad internfinansieres enten de brukes eller ikke!) Unngå fakturering av internfinanisert virksomhet der det er fornuftig Skape kultur for tilgang til leiested fokus på primæroppgaver Holde detaljeringsgraden på et fornuftig nivå Benytte felles verktøy/maler og felles løsninger 62

63 Hjelp! Utfordring 6: strategisk utvikling leiested 6. Ta ansvar for strategiske beslutninger knyttet til drift, investeringer og utvikling av forskningsinfrastruktur TDI gir mer transparent økonomi Innføring av leiested innebærer rydding og oversikt Beslutningsgrunnlag i form av: oversikt over kostnader på leiested inkl. avskrivninger oversikt over aktivitet på leiested Bedre rapporter 63

64 64

65 Tildelingsbrevet Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren Dok. 1 ( ) fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2012 tar opp en del generelle forbedringsområder for uh-sektoren. Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, er gjeldende reglement revidert. Departementet ber institusjonen være spesielt oppmerksom når det gjelder riktig klassifisering av prosjektene og sørge for at prosjektene belastes alle direkte og indirekte kostnader. Belastning av indirekte kostnader skal beregnes gjennom TDI-modellen med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å gjøre TDI-modellen obligatorisk fra

66 SUKK Pass på begrepsbruk Papirpenger Monopolpenger Ekte penger Kostnader, inntekter og egeninnsats 66

67 Ekstra 67

68 Oppdragsvirksomhet, salg fra leiested 68

69 Leiested med oppdrag Må ha to prislister både for inngangspris og tilleggspris. De fire kostnadselementene skal alltid være med i både bidrag- og oppdragspris. Det som skiller prisene vil være: Bidragsprosjekter: Priser inkluderer avskrivninger kun på egenfinansiert utstyr (BFV) Oppdragsprosjekter og salg: Priser inkluderer i tillegg avskrivninger på utstyr finansiert av andre offentlige midler kanalisert gjennom Forskningsrådet, EU, departementene, o.l. (BOA i regnskapet) Margin for fortjeneste (beregnes på pris eller på prosjektkostnad) 69

70 Oppdrag, salg og leiestedspriser Leiestedspriser som overstiger markedets evne eller vilje til å betale er en reell utfordring som kan føre til at NTNU må si nei til oppdrag selv om de er faglig interessante. Egeninnsats er ikke mulig i oppdrag og kostnader belastes oppdragsgiver hvis prosjektene skal realiseres. KDs regelverk åpner ikke for markedspris som er lavere enn oppdragspris med fortjenestemargin Salg Aktivitet som i sin art og omfang ikke er naturlig å klassifisere som oppdrag, kan i de fleste tilfeller klassifiseres som salg Eksempel er laboratorietjenester og andre tjenester Samme pris som oppdrag 70

71 Oppdrag og leiestedspriser Pris kan justeres ned med økt kapasitet (NTNU tar kostnad for ubrukt tid) Må ha samme grunnlag for oppdragspris for alle kunder (fortjeneste kan variere) Foreta lokale avveininger ift hvor viktig oppdragsvirksomheten er for enheten, og dermed beregne priser/kapasitet som tilfredsstiller balansen mellom: hva oppdragsmarkedet er villig til å betale og sørge for god nok kostnadsdekning på bidragsprosjektene. Faglig strategisk vurdering! 71

72 Merverdiavgift 72

73 «Crashkurs» merverdiavgift (moms) Enheter i UoH-sektor må betale merverdiavgift ved kjøp av forskningsinfrastruktur mens private forskningsinstitusjoner (eks SINTEF) vil ha fradrag for inngående merverdiavgift. Dersom infrastrukturen eies av en privat partner, må de statlige partnerne betale merverdiavgift for sin andel av bruk. Dvs. regningen for merverdiavgift flyttes fra investeringsøyeblikket til nedbetaling gjennom bruk av infrastrukturen. Det er merverdiavgift på alle leveranser av tjenester fra forskningsinfrastrukturer til aktører utenfor institusjonen eller konsortiet som eier infrastrukturen. Uavhengig av om forskningen er bidrags- eller oppdragsfinansiert og uavhengig av om kjøperen av tjenestene er privat eller offentlig. 73

74 Eksempel Universitetet i Bergen (UiB) er prosjekteier for et grunnforskningsprosjekt som er delfinansiert av Forskningsrådet (bidragsprosjekt for UiB). Hvis prosjektet har behov for å benytte en infrastruktur som er organisert som et leiested ved Universitetet i Oslo (UiO) (som ikke er partner i prosjektet), må prosjektet betale oppdragspris + moms for tjenesten. Hvis begge universiteter var partnere i prosjektet, kunne UiO gi UiB tilgang til leiestedet mot bidragspris. Alternativt kunne UiO la sine forskere utføre oppgaven som egeninnsats Mer om temaet UHR/FFA og Forskningsrådet har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på barrierer for samhandling mellom statlige og private forskningsaktører (moms, anskaffelser, konkurranse), rapport leveres mai/juni 2014 KD har nedsatt ei egen arbeidsgruppe som utreder momsproblematikken, og som har som ambisjon å lage retningslinjer for økonomisk administrativt ansatte, raport vår 2014 Regjeringen har besluttet å utrede nøytral merverdiavgift i statlig sektor 74

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren NARMA 21.11.13 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Mandat

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Opplæring UiB 23. april 2014 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er TDI-modellen

Detaljer

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Ålesund 10.01.14 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver/Prosjektleder

Detaljer

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014

Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 1 av 7 Rektor Dato 08.05.2014 Til: Fra: Signatur: Dekanmøtet Rektor LTS Implementering av totalkostnadsmodell (TDI) og leiestedsmodell - status mai 2014 Hensikten med dette notatet er å gi en kort oppdatering

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Lise T. Sagdahl Leder av nasjonal leiestedsgruppe Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Litt bakgrunn for totalkostmodell

Detaljer

Håndtering av leiested i praksis

Håndtering av leiested i praksis Håndtering av leiested i praksis NARMA-konferanse 21. november 2013 Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen, Universitetet i Bergen Innhold 1. Case basert på et av våre

Detaljer

TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september

TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september 1 Hvorfor 2 Hvordan/modell 3 Hvordan/økonomiarbeid 4 Innvendinger/spørsmål TDI-modellen og leiested Opplæring, Gardermoen, 8.-9. september Harry Aas (UiA) Lise Sagdahl (NTNU) Per Heitmann (UiO) Hvorfor?

Detaljer

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Hvor skal vi nå? Økonomi, budsjetter og prosjektstyring, - kvalitet er

Detaljer

Status leiested ved IKP

Status leiested ved IKP Status leiested ved IKP Instituttet innfører leiestedsmodellen 100%. Instituttet har opprettet 5 leiesteder. 1 for hver faggruppe + 1 for monteringsverkstedet. K sted 663011 Katalyse K sted 663012 Kolloid

Detaljer

Representerer Navn Forfallsliste

Representerer Navn Forfallsliste 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 29.10.2013, kl. 08.30-11.15 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Status leiested ved IKP

Status leiested ved IKP Status leiested ved IKP Instituttet innfører leiestedsmodellen 100%. Instituttet har opprettet 5 leiesteder. 1 for hver faggruppe + 1 for monteringsverkstedet. K sted 663011 Katalyse K sted 663012 Kolloid

Detaljer

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen

Budsjettering av forskningsprosjekt. 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt 19. september 2016 Økonomiavdelinga v/torgeir Pedersen Budsjettering av forskningsprosjekt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Det perfekte budsjett Sum

Detaljer

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 6.12.2012. Fra: Administrerende direktør NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 6.12.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/12 Møtedato: 16.12.2012 Saksbehandler: JEA NY MODELL FOR BEREGNING AV DEKNINGSBIDRAG. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Rapport fra ei nasjonal arbeidsgruppe på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet 1. oktober 2013

Detaljer

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl

Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl 1 av 6 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved NT-fakultetet Referat fra møte i ledergruppen tirsdag 28.10.2014, kl. 8.30 11.15 Sted: E1-118 Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste:

Detaljer

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR

Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Arbeidsgruppe: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Økonomiavdelingen Kirsti R. Aarøen 10/12-2015 AGENDA Bakgrunn,

Detaljer

UH-sektoren. Bjørn Haugstad

UH-sektoren. Bjørn Haugstad Totale kostnader som basis for ekstern finansiering i UH-sektoren Arbeidsgruppe UHR og NFR Bjørn Haugstad Bakgrunn for arbeidet Handlingsromsutvalgets l t innstilling Rundskriv F20-07 om eksternfinansiert

Detaljer

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP

HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N HÅNDTERING AV TDI I PROSJEKTMODUL OG REGNSKAP 13.05.2015 Anita Vigstad, Randi Nordås og Kari Eidsheim 1 Agenda Bakgrunn Kostnads- og inntektsoverhead Hvordan legge

Detaljer

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert

US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert US 116/2015 Innføring av TDI modellen og revidering av reglementet for bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e):

Detaljer

«TOTALKOST FOR DUMMIES» NARMA, 17. april 2013

«TOTALKOST FOR DUMMIES» NARMA, 17. april 2013 «TOTALKOST FOR DUMMIES» NARMA, 17. april 2013 TDI-modellen for totale kostnader i forskningsprosjekter i UoH-sektoren Per Heitmann Bakgrunn og utfordringer i korte trekk 1. Reglementet (F-20-07) krever

Detaljer

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje

Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste. X Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen torsdag 31.1.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens

Detaljer

Utforming av leiested i praksis - utfordringer og mulige gevinster. Vebjørn Bakken

Utforming av leiested i praksis - utfordringer og mulige gevinster. Vebjørn Bakken Utforming av leiested i praksis - utfordringer og mulige gevinster Vebjørn Bakken TDI-modellen KOSTNADS- DRIVER Ny fullkostmodell (TDI) KOSTNADSTYPER DIREKTE KOSTNADER INDIREKTE KOSTNADER TID Vitenskapelig

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA)

Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) 1 Prosjektprosessen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Informasjonsmøte SVT-fakultetet Mars 2011 Lars Gunnar Indreiten, Prosessleder Prosjektprosessen Morten Øien, Juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso)

Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Spor 1-A: BOA klassifisering (Agresso) Innhold: Del I Klassifisering av ulike inntekter BOA: Om endringer i reglement for BOA vil/har lettet klassifisering. Presentasjon av hjelpeark for klassifisering

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon

Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Nærings-ph.d.-ordningen: Kostnadsberegning og finansiering av veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon Notat fra en nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Oslo 2015 1 Innhold Sammendrag...

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 7. april 2008 Hjemmel: Gjelder fra: 7. april 2008 Arkivreferanse

Detaljer

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet

TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer. Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen Forskningsrådets erfaringer Nina Hedlund Forskningsrådet TDI-modellen hva er det? TDI-modellen er en felles nasjonal modell TDI-modellen er utviklet av UoH-sektoren Formålet med TDI-modellen

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak3

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret.

Opprettelse av aksjeselskap eller erverv og salg av aksjer skal alltid behandles av styret. REGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD ANGÅENDE KLASSIFISERING, STYRING OG REGNSKAPSFØRING AV AKTIVITETER FINANSIERT AV BEVILGNINGER, BIDRAGSINNTEKTER OG OPPDRAGSINNTEKTER, SAMT SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER,

Detaljer

Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA)

Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) Sven-Egil Bøe og Kari Eidsheim Økonomiavdelingen April 2016 Tema på økonomikurs for økonomer og adm ledere BOAs plass

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Infrastrukturlandskapet Kategorier? Internasjonal Nasjonal Regional Institusjonell Fakultær Institutt Enkeltforskerbehov

Detaljer

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM,

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 1 av 5 Arbeidsgruppe RFM Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 10.03.2016 Til: Arbeidsgruppe RFM Kopi til: Fra: Sekretariatet v/ Lise T. Sagdahl Signatur: Navn Frank Arntsen Anne Borg Olav Bolland Dagfinn

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP)

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 1 Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) 02.10.2008 2 Agenda 1. Utvikling av ny økonomihåndbok ved NTNU 2. Revidering av økonomiinstruks/hovedregler 3. Innføring av nye arkivrutiner 4. Rutiner for

Detaljer

Forskningsinfrastruktur som tilbyder av tjenester til forskningen. Svein Stølen Prodekan, Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet

Forskningsinfrastruktur som tilbyder av tjenester til forskningen. Svein Stølen Prodekan, Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet Forskningsinfrastruktur som tilbyder av tjenester til forskningen Svein Stølen Prodekan, Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet Ref. Vebjørn Bakken Infrastruktur det store bildet F.gruppe Senter/institutt

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert

Budsjettrundskriv BOA Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert Budsjettrundskriv BOA 2018 Det helsevitenskapelige fakultet Oppdatert 12.09.2017 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generelle bestemmelser... 2 1.2 Ansvar... 2 1.3 Hjemmel... 2 1.4 Prosjektnummer... 3 2 Budsjettering...

Detaljer

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013

Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Arbeidet i UHRs økonomiutvalg 2010-2013 Kjell Bernstrøm leder UHRs økonomiutvalg 2010-2013 UHRs TDI-gruppe Om UHRs økonomiutvalg Oppnevnt av UHRs administrasjonsutvalg

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet Denne veiledningen gjelder søknadstypen Kompetanseprosjekt for næringslivet. Prosjektregnskapsrapporten skal vise totale

Detaljer

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 9. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Nye prosjekter i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur: Kontraktsforhandlinger og oppfølging Møter høsten 2015

Nye prosjekter i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur: Kontraktsforhandlinger og oppfølging Møter høsten 2015 Nye prosjekter i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur: Kontraktsforhandlinger og oppfølging Møter høsten 2015 Agenda 1. Presentasjon av prosjektet ledelse, implementering og administrative forhold

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

NTNU Håndbok i 9-arter Hvordan bruke interne arter ved NTNU NTNU rev2/ Side 1 av 17 Håndbok i 9 arter hvordan bruke interne arter ved NTNU

NTNU Håndbok i 9-arter Hvordan bruke interne arter ved NTNU NTNU rev2/ Side 1 av 17 Håndbok i 9 arter hvordan bruke interne arter ved NTNU NTNU Håndbok i 9-arter Hvordan bruke interne arter ved NTNU NTNU rev2/18.09.2015 Side 1 av 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle punkter... 4 3. Indirekte kostnader... 4 4 Egenfinansiering... 8 5

Detaljer

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT

REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT REGISTRERING AV BIDRAGS- OG OPPDRAGSPROSJEKT Sist oppdatert: 08.06.2017 Hanne Sofie Seljebu Olsen Førstekonsulent Avdeling for økonomi Økonomiseksjonen Innhold 1. Prosjektdata... 2 2. Prosjektrelasjoner...

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: - Totale kostnader i forskningsprosjekter, Rapport fra utvalget 7. mai 2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: - Totale kostnader i forskningsprosjekter, Rapport fra utvalget 7. mai 2012 US-SAK NR: 23/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2013/520

Detaljer

Informasjonsmøte 5/ for INFRASTRUKTUR-utlysningen høsten 2014

Informasjonsmøte 5/ for INFRASTRUKTUR-utlysningen høsten 2014 Informasjonsmøte 5/9-2014 for INFRASTRUKTUR-utlysningen høsten 2014 Asbjørn Mo, avd.dir. Solveig Flock Roar Skålin Odd Ivar Eriksen Kirsti Solberg Landsverk Kristine Brekke Harrison Elin Reine Jacob Wang

Detaljer

Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen

Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kjemisk institutt Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen Jarl Underhaug leder for Den norske NMR-plattformen Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Detaljer

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt

Prosjekt utvidelse av mva-registrering. Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 1 Prosjekt utvidelse av mva-registrering Nettverksmøte Lokal Prosjektstøtte 19 okt 2 Agenda 1. Status i arbeidet med klassifisering av prosjekter 2. Systemmessige endringer (Maconomy, Oracle, Basware +

Detaljer

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 8. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg Økonomiutvalget Medlemmer: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Økonomisjef Klas Rønning, Norges

Detaljer

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Nr. Vår ref Dato M-1/ / Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet Rundskriv Norsk institutt for bioøkonomi Veterinærinstituttet Nr. Vår ref Dato M-1/2017 17/261 14.06.2016 Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Innovasjonsprosjekt i næringslivet Denne veiledningen gjelder søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet og eventuelt andre søknadstyper med tilsvarende

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Håndbok om anleggsmidlerløsøre

Håndbok om anleggsmidlerløsøre NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013

F Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/ KD s regionale økonomiseminarer 2013 F-07-13 Presentasjon av nytt BOA-reglement Gjeldende fra 1/9-2013 KD s regionale økonomiseminarer 2013 Kirsti R. Aarøen, underdirektør/regnskapssjef Universitetet i Bergen, Økonomiavdelingen Agenda Bakgrunn

Detaljer

INNSPILL ADMINISTRATIV ORGANISERING, SVAR PÅ NOTAT DATERT

INNSPILL ADMINISTRATIV ORGANISERING, SVAR PÅ NOTAT DATERT 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for teknisk kybernetikk Notat Til: Rektor Kopi til: IME-fakultetet, instituttleder ITK Fra: Administrasjonen ved Institutt

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

TDI-modellen hvor står Forskningsrådet? Forventninger, begrensninger og maler

TDI-modellen hvor står Forskningsrådet? Forventninger, begrensninger og maler TDI-modellen hvor står Forskningsrådet? Forventninger, begrensninger og maler Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd TDI-modellen Innføres i UoH-sektoren fra 2014 Gradvis innføring? Hvordan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Forskningsrådets tilnærming til en totalkostnadsbasert bevilgningsmodell i UoH-sektoren

Forskningsrådets tilnærming til en totalkostnadsbasert bevilgningsmodell i UoH-sektoren Forskningsrådets tilnærming til en totalkostnadsbasert bevilgningsmodell i UoH-sektoren Hva betyr TDI-modellen for finansiering fra Forskningsrådet? NARMA, 17. April 2013, Asbjørn Mo, avdelingsdirektør

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere?

Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? 1 Presentasjon for NARMA tirsdag 27. november 2012 Hvorfor kan jeg ikke utføre mine oppgaver uten dyktige forskningsadministrative medarbeidere? Prorektor forskning Kari Melby, NTNU 2 Mine erfaringer bygger

Detaljer

Norske investeringer i forskningsinfrastruktur i et internasjonalt perspektiv

Norske investeringer i forskningsinfrastruktur i et internasjonalt perspektiv Norske investeringer i forskningsinfrastruktur i et internasjonalt perspektiv Konferanse om Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 12. februar 2015 To formål, todelt konferanse 1. Få synspunkter på

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016:

Vedlegg til utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 12. oktober 2016: Hva det kan søkes om Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr og store utstyrsfasiliteter, elektronisk infrastruktur, samt vitenskapelige databaser og samlinger. Det kan kun søkes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Forskningsrådets oppfølging av prosjekter med støtte fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Forskningsrådets oppfølging av prosjekter med støtte fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Forskningsrådets oppfølging av prosjekter med støtte fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur Oppstartmøte for nye nasjonale forskningsinfrastruktur-prosjekter 29. november 2013 Asbjørn Mo, avd.dir.

Detaljer