Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø"

Transkript

1 Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Leder SP Eirik Milde Nestleder H Kathrine Walthinsen Medlem H Erlan Aastebøl Medlem H Frode Tennebø Medlem V Svein Olaussen Medlem AP Cathrine Eng Skotnes Medlem AP Laila Tajet Andersen Medlem AP Henrik Rød Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Knut R. Nilsen deltok som ansattes representant under sakene 2013/1 2013/7. Møteprotokoll Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Ulf Ellingsen Kommunalsjef teknisk og kultur Harald Nøding Østvik Enhetsleder miljø og landbruk Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Anne-Kari Holm Utvalgsleder Randi Sommerseth Utvalgssekretær

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 2013/1 Godkjenning av innkalling 21 PS 2013/2 Godkjenning av saksliste 21 PS 2013/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 21 PS 2013/4 Godkjenning av møteplan 22 PS 2013/5 Referatsaker 23 RS 2013/1 RS 2013/2 RS 2013/3 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - delingstillatelse for Båstadlundveien 46 E Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - klage på avslag i delingssøknad for Hovsveien 88 Vannforvaltning - Status for vannforekomstene i Halden Side nr. 2012/ / / PS 2013/6 Økonomirapport mars PS 2013/7 PS 2013/8 PS 2013/9 PS 2013/10 PS 2013/11 Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur Forslag til detaljregulering for Holteødegården - 1. gangs behandling Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - 1. gangs behandling Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 1. gangs behandling Detaljregulering for "Leiren - utvidelse av barnehage" (G-672) - 2.gangs behandling PS 2013/12 Kjeøya - Sponvika - gnr. 18 bnr Søknad om dispensasjon fra LNF-formål og bygeforbud i 100-meters beltet i forbindelse med utvidelse av uthus PS 2013/13 Vedr. gnrn.66/b.nr33, Svinesundvn 80, Fresenius Kabi Norge AS. Søknad om dispensasjon. PS 2013/14 Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde - Gnr 23 bnr Mørvika PS 2013/15 Brekkerødlia 67 - gnr. 57 bnr søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense / / / / / / / /

3 PS 2013/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utnyttelsesgrad - Gnr 66 Bnr Lektor Adlers gate 15 PS 2013/17 Vedr. gnr.23 /bnr Overtredelsesgebyr for XXX PS 2013/18 PS 2013/19 PS 2013/20 PS 2013/21 PS 2013/22 PS 2013/23 PS 2013/24 Gnr 23 bnr 74 - Behandling av klage på vedtak om bruksendring av Svalerødkilen bad Gnr 23 bnr 74 - Behandling av klage på vedtak om dispensasjon for diverse tiltak Gnr 23 bnr 42 - Behandling av klage på vedtak - brygger Pris på jaktutleie på kommunens skogeiendom Ulveholtet Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget Bratnerenga 21 - gnr. 68 bnr søknad om dispensasjon fra regulert etasjetall i forbindelse med utvidelse av familiebarnehage Overtagelse til kommunalt eie og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg utbygd i privat regi område ved Hovsveien / / / / / / / / / PS 2013/25 Virksomhetsplan 2013 Vei 542

4 PS 2013/1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. PS 2013/2 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Sakslisten godkjent. PS 2013/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollene fra forrige møter i HPML og HTB ble enstemmig godkjent Protokollene godkjent. PS 2013/4 Godkjenning av møteplan Møteplanen ble enstemmig godkjent Møteplanen godkjent.

5 PS 2013/5 Referatsaker Referatsakene enstemmig tatt til orientering. Referatsakene tatt til orientering. RS 2013/1 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - delingstillatelse for Båstadlundveien 46 E RS 2013/2 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak - klage på avslag i delingssøknad for Hovsveien 88 RS 2013/3 Vannforvaltning - Status for vannforekomstene i Halden PS 2013/6 Økonomirapport pr. mars Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til tilleggsvedtak: Hovedutvalget for Plan, teknisk, landbruk og miljø ber om at det skilles mellom kultur og teknisk i økonomirapporteringen. Det anmodes om at det i de kommende økonomirapporter innenfor teknisk sektor gis utfyllende verbal redegjørelse for avvik i forhold til budsjett. Det må fremgå av rapporten tydelig hvilke innsparingtiltak som er lagt inn i prognosen. Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Anne-Kari Holm ble enstemmig vedtatt. Økonomirapport pr. mars tas til orientering Hovedutvalget for Plan, teknisk, landbruk og miljø ber om at det skilles mellom kultur og teknisk i økonomirapporteringen. Det anmodes om at det i de kommende økonomirapporter innenfor teknisk sektor gis utfyllende verbal redegjørelse for avvik i forhold til budsjett. Det må fremgå av rapporten tydelig hvilke innsparingtiltak som er lagt inn i prognosen.

6 PS 2013/7 Tiltak for å redusere budsjettunderskudd ved Teknisk og kultur Anne-Kari Holm (SP) fremmet forslag til vedtak: Hovedutvalget for Plan, teknisk, landbruk og miljø tar ikke stilling til innsparingsforslag innenfor kultur. Kultur ligger utenfor Hovedutvalgets myndighetsområde. Hovedutvalget slutter seg til Rådmannens forslag til vedtak innenfor teknisk forvaltning, teknisk drift, plan, byggesak og geodata, miljø og landbruk og brannvesen, med ett unntak. Innenfor teknisk drift opprettholdes avtalen med ASVO Hovedutvalget slutter seg også til andre foreslåtte tiltak fra Rådmannen og ber om at disse tiltakene gjennomføres snarest. Følgende tiltak iverksettes uten opphør: Muntlig avtale med vaktlag om 2,5 timers overtid i uken som kompensasjon for direkte fremmøte og manglende mulighet til å kunne vaske seg på anlegget, avsluttes omgående. Gjennomgang av vaktordningene innenfor teknisk med tanke på reduksjon av lønnsutgiftene gjennomføres snarest. Gammelt, utrangert utstyr på Sommerro selges snarest gjerne garasjesalg. Anleggslagene reduseres med en mann på hvert lag, fra 6 til 5. Tiltaket gjennomføres så snart som mulig. Bruk av egen bil i tjenesten godtgjøres kun med kilometergodtgjørelse i henhold til Statens satser. Det skal føres kjørebok. Tiltaket effektueres omgående. Ikke gjennomførte tiltak vedtatt i budsjett 2013 skal gjennomføres, herunder: Nedbemanning teknisk sektor for totalt 2 mill kroner Effektivisering for 2,3 mill kroner Innkjøpsbesparelser for 2,3 mill kroner Hovedutvalget ber administrasjonen om å fremskaffe en organisasjonsplan som omfatter alle deler av teknisk sektor inklusive Rokke avfallsanlegg med en oversikt over bemanningen og vakante stillinger til neste møte i Hovedutvalget. Svein Olaussen (AP) fremmet forslag til vedtak: 1. Det vises til Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2013 hvor det bl.annet fremgår følgende: «Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmann umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet». Hovedutvalget innkalles til møte når administrasjon kan fremlegge forslag som gir budsjettbalanse. 2. Rådmannens forslag til vedtak gjennomgås på nytt slik at pkt. 1 blir oppfylt.

7 Ved votering over forslaget fra Olaussen ble det avgitt 4 stemmer for (AP, FrP) og 5 stemmer mot (H, SP, V). Forslaget falt. Ved votering over forslaget fra Anne-Kari Holm ble det avgitt stemmer 5 for (H, SP, V) og 4 stemmer mot (AP, FrP). Forslaget ble vedtatt. Følgende uttalelse fra ansattes representant ble besluttet ført i protokollen: Ansattes representant påpeker at ved å beholde to stillinger vakante ut året ved brannvesenet brytes dimensjoneringsforskriften, da stillingene anses lovpålagt. Foreslåtte «overføringer» av ansatte forutsettes å skje iht. gjeldende avtaleverk og regler. Vedr. ASVO-avtalen kan ikke ansattes representant anbefale konkurranseutsetting, da Halden kommune har ansatte som kan utføre dette arbeidet. Avtalen må i så fall sies opp. Framlagte forslag til innsparinger i møtet fra utvalgsleder forutsettes drøftet med rådmannen iht. gjeldende avtaleverk. Hovedutvalget for Plan, teknisk, landbruk og miljø tar ikke stilling til innsparingsforslag innenfor kultur. Kultur ligger utenfor Hovedutvalgets myndighetsområde. Hovedutvalget slutter seg til Rådmannens forslag til vedtak innenfor teknisk forvaltning, teknisk drift, plan, byggesak og geodata, miljø og landbruk og brannvesen, med ett unntak. Innenfor teknisk drift opprettholdes avtalen med ASVO Hovedutvalget slutter seg også til andre foreslåtte tiltak fra Rådmannen og ber om at disse tiltakene gjennomføres snarest. Følgende tiltak iverksettes uten opphør: Muntlig avtale med vaktlag om 2,5 timers overtid i uken som kompensasjon for direkte fremmøte og manglende mulighet til å kunne vaske seg på anlegget, avsluttes omgående. Gjennomgang av vaktordningene innenfor teknisk med tanke på reduksjon av lønnsutgiftene gjennomføres snarest. Gammelt, utrangert utstyr på Sommerro selges snarest gjerne garasjesalg. Anleggslagene reduseres med en mann på hvert lag, fra 6 til 5. Tiltaket gjennomføres så snart som mulig. Bruk av egen bil i tjenesten godtgjøres kun med kilometergodtgjørelse i henhold til Statens satser. Det skal føres kjørebok. Tiltaket effektueres omgående. Ikke gjennomførte tiltak vedtatt i budsjett 2013 skal gjennomføres, herunder: Nedbemanning teknisk sektor for totalt 2 mill kroner Effektivisering for 2,3 mill kroner Innkjøpsbesparelser for 2,3 mill kroner Hovedutvalget ber administrasjonen om å fremskaffe en organisasjonsplan som omfatter alle deler av teknisk sektor inklusive Rokke avfallsanlegg med en oversikt over bemanningen og vakante stillinger til neste møte i Hovedutvalget.

8 PS 2013/8 Forslag til detaljregulering for Holteødegården - 1. gangs behandling I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Holteødegården ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert , bestemmelser datert , og plankart datert Alle revidert siste gang PS 2013/9 Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - 1. gangs behandling Henrik Rød (FrP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Forholdene til nabo gnr/bnr 64/1 vurderes særskilt fram til neste gangs behandling. Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Ved votering ble tilleggsforslaget fra Rød enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert Forholdene til nabo gnr/bnr 64/1 vurderes særskilt fram til neste gangs behandling. PS 2013/10 Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 1. gangs behandling I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen ut på høring og offentlig

9 ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert , bestemmelser datert og plankart datert alle revidert siste gang , samt støyutredning datert og geoteknisk vurdering datert PS 2013/11 Detaljregulering for "Leiren - utvidelse av barnehage" (G-672) - 2.gangs behandling I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling godkjennes forslag til detaljregulering for «Leiren utvidelse av barnehage», nasjonal planid: G-672. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert og sist revidert PS 2013/12 Kjeøya - Sponvika - gnr. 18 bnr Søknad om dispensasjon fra LNF-formål og bygeforbud i 100-meters beltet i forbindelse med utvidelse av uthus Saksprotokoll i - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalget finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl er oppfylt. Verken hensynene bak kommuneplanens LNF-formål eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis på denne bakgrunn dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for utvidelse av eksisterende uthus som omsøkt. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - Det skal benyttes ikke-reflekterende materialer og naturtilpassede farger slik at boden ikke blir liggende unødig fremtredende i landskapsbildet.

10 PS 2013/13 Vedr. gnrn.66/b.nr33, Svinesundvn 80, Fresenius Kabi Norge AS. Søknad om dispensasjon. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø finner at vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert maksimal kotehøyde på +64 moh etter pbl er oppfylt. Verken hensynene bak den aktuelle planbestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt eller skadelidene dersom det gis dispensasjon. Fordelene, for tiltakshaver, ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis på denne bakgrunn dispensasjon fra regulert maksimal kotehøyde som omsøkt. Etter gitte dispensasjon overlater Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø det til administrasjonen å behandle ferdig innsendte søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av nytt fyrhus med skorstein og tilhørende teknisk anlegg. Eiendommen 60/33 og tilstøtende områder er regulert mht. en vesentlig fremtidig utvidelse av dagens fabrikk. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø anmoder tiltakshaver om å gjennomgå gjeldene plan og gjøre de nødvendige endringer slik at dispensasjoner kan unngås i fremtiden. Dette med bakgrunn i fylkesmannens uttalelse om at det er uheldig at det allerede nå, så kort tid etter at reguleringsplanen for Fresenius Kabi er vedtatt, søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. PS 2013/14 Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde - Gnr 23 bnr Mørvika Anne-Kari Holm (SP) framsatte forslag: Saken utsettes på grunn av henvendelse fra søkeren, som vil fremskaffe ytterligere opplysninger i saken. Forslag fra Anne-Kari Holm enstemmig vedtatt. Saken utsettes på grunn av henvendelse fra søkeren, som vil fremskaffe ytterligere opplysninger i saken

11 PS 2013/15 Brekkerødlia 67 - gnr. 57 bnr søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense Utvalget finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl er oppfylt. Verken hensynene bak de aktuelle planbestemmelsene eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis på denne bakgrunn dispensasjon for plassering av garasje i strid med regulert byggegrense som omsøkt. PS 2013/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utnyttelsesgrad - Gnr 66 Bnr Lektor Adlers gate 15 Hovedutvalg for finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl 19-2 er oppfylt. Dispensasjonen gis med vilkår jf Hovedutvalget finner at verken hensynet bak bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 15 om tomtestørrelse og grad av utnytting ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes til å være større enn ulempene. Hovedutvalget viser for øvrig til Rådmannens vurdering og vilkårene som er satt. Det er satt følgende vilkår for at dispensasjon innvilges: 1. Det settes som vilkår at fasadelivet for boligen plasseres i linje med fasade mot syd på byggingene i Lektor Adlers gate 13 og 11 og Jørgen Bjelkes gate Det settes vilkår for utformingen av boligen. Boligen må hente elementer fra omkringliggende bebyggelse herunder spesielt pipe, vindusform, takutstikk og materialer. Videre må fylkeskonservatorens faglige råd følges i så stor grad som mulig. Hovedutvalget overlater videre behandling av søknaden og eventuelle reviderte dokumenter og tegninger til administrasjonen.

12 PS 2013/17 Vedr. gnr.23 /bnr Overtredelsesgebyr for XXX Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk ilegger foretaket Byggit AS (org. nr ) ved styrets leder, overtredelsesgebyr i medhold av plan og bygningslovens 32-8, bokstav b og f, jf saksbehandlingsforskriftens 16-1, bokstav a og g nr 2 og Overtredelsesgebyret fastsettes til kr ,- og må betales innen 4 uker, jf plan og bygningslovens 32-8, 4. ledd. Hovedbegrunnelsen for overtredelsesgebyret er at foretaket, gjentatte ganger, på en bevisst og alvorlig måte, har brutt lov og forskrift med store konsekvenser for byggherre og naboer. Dette ved å prosjektere og plassere et bygg i strid med søknad og tillatelse, herunder nærmere nabogrensen enn 4 meter, jf plan og bygningslovens 29-4, 2. ledd. Foretaket har også hatt et sterkt mangelfullt og nærmest fraværende kvalitetssikringssystem som loven forutsetter for ansvarlige foretak, jf plan og bygningslovens 24-1, 1. ledd. Det er heller ikke dokumentert benyttet lovpålagt system i selve prosjektet. Foretaket kunne først dokumentere slikt overordnet system den 7. februar Administrasjonen fremhever også at foretaket ikke har rettet de store avvikene før det ble sendt nye søknader om byggetillatelse. Foretaket har derfor gjentatte ganger bevisst operert i strid med sentrale og grunnleggende krav til ansvarlig foretak. Herunder har foretaket i søknaden om ansvarsretter likevel i mange søknader erklært at de har et overordnet system i tråd med loven og at dette benyttes i tiltaket. Dette innebærer at foretaket bevisst har gitt uriktige og villedende opplysninger til både lokale og sentrale myndigheter. Det er klageadgang på vedtaket. PS 2013/18 Gnr 23 bnr 74 - Behandling av klage på vedtak om bruksendring av Svalerødkilen bad Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk(nytt utvalg) opprettholder tidligere innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meters beltet, plankravet og planformålet for bruksendring til vertikaldelt tomannsbolig. Utvalget opprettholder også dispensasjonene for oppføring av bod (6 m2) og innbygging av arealet under terrassen som omsøkt. Saken knyttet til tilbygg til garasje (12m2) trekkes fra saken på grunn av nye opplysninger.

13 I tillegg presiseres det at dispensasjonen også omfatter fradelingen av tomten 23/74 slik som omsøkt og det vises til at seksjoneringstillatelsen i 2001 og til prinsippet om fradeling til uendret bruk. Klagene tas ikke til følger og oversendes klageinstansen for endelig behandling, se plan og bygn.l. 1-9 og forvaltningslovens 33. PS 2013/19 Gnr 23 bnr 74 - Behandling av klage på vedtak om dispensasjon for diverse tiltak Saksprotokoll i - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Eirik Milde (H) fremmet forslag: Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk tar ikke klagene til følge og oversender saken til klageinstansen for endelig behandling i medhold av plan og bygn.l Se også forvaltningslovens kap VI og 33. Innvilget dispensasjon for tilbygg til garasjen trekkes ut av saken til senere separat og ny behandling. Se vurderinger. Henrik Rød (FrP) fremmet forslag: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk innvilger dispensasjon som omsøkte tiltak på eiendommen. Ved votering over forslaget fra Rød ble det avgitt 1 stemme for (FrP) og 8 mot (AP, H, SP, V) forslaget falt. Det ble gjennomført separat votering over avsnitt 1 og 2 i forslaget fra Eirik Milde. Ved votering over forslaget fra Milde, 1.avsnitt: enstemmig vedtatt. Ved votering over forslaget fra Milde, 2.avsnitt: 1 stemme mot (FrP) og 8 for (AP, H, SP, V) forslaget vedtatt. Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk tar ikke klagene til følge og oversender saken til klageinstansen for endelig behandling i medhold av plan og bygn.l Se også forvaltningslovens kap VI og 33. Innvilget dispensasjon for tilbygg til garasjen trekkes ut av saken til senere separat og ny behandling. Se vurderinger. PS 2013/20 Gnr 23 bnr 42 - Behandling av klage på vedtak - brygger

14 Eirik Milde (H) fremmet forslag: Klagen tas ikke til følge og oversendes klageinstansen, se plan og bygn.l. 1-9 og forvaltningslovens kap VI og 33. Henrik Rød fremmet forslag: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk innvilger søknaden om dispensasjon for utvidelser og endring av bryggeanlegget. De to forslagene ble satt opp mot hverandre. 1 stemme (FrP) for forslag fra Rød. Forslaget falt. 8 stemmer (H, SP, V, AP) for forslaget fra Milde. Forslaget vedtatt. Klagen tas ikke til følge og oversendes klageinstansen, se plan og bygn.l. 1-9 og forvaltningslovens kap VI og 33. PS 2013/21 Pris på jaktutleie på kommunens skogeiendom Ulveholtet Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø innstiller på at prisen på jaktutleie på kommunens eiendom Ulveholtet settes til kr ,- + mva pr år. Leien omfatter jakt på elg, rådyr og småvilt, og fri bruk av Fosserkoia og Gruvehytta til overnatting under jakta. PS 2013/22 Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget Eirik Milde (H) framsatte forslag til vedtak: Halden kommune er sterkt uenig i endringen i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, og ber regjeringen reversere beslutningen. Forslaget fra Milde enstemmig vedtatt. Halden kommune er sterkt uenig i endringen i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, og ber regjeringen reversere beslutningen

15 PS 2013/23 Bratnerenga 21 - gnr. 68 bnr søknad om dispensasjon fra regulert etasjetall i forbindelse med utvidelse av familiebarnehage Utvalget finner at vilkårene for å gi dispensasjon etter pbl er oppfylt. Verken hensynene bak reguleringsbestemmelsene 5 (maks. antall etasjer) eller lovens formålsbestemmelse vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det gis på denne bakgrunn dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 5 for utvidelse av familiebarnehagen som omsøkt. PS 2013/24 Overtagelse til kommunalt eie og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg utbygd i privat regi område ved Hovsveien Halden kommune ved Teknisk forvaltning overtar eier-, drift- og vedlikeholdsansvar på vannog avløpsanlegg i området ved Hovsveien 10-15, øst for Hovsveien markert med rosa på vedlegg 1. Overtagelse av dette VA-anlegg vil medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader på ca. 0,05 %. Overtagelsen er i henhold til plan- og bygningsloven Eier-, drift- og vedlikeholdsansvaret overtas av Halden kommune omgående. PS 2013/25 Virksomhetsplan 2013 Vei. Virksomhetsplanen tas til orientering og brukes som styringsdokument for veiforvaltningen. Virksomhetsplanen innbefatter ikke den foreslåtte innsparingen på veivedlikeholdet på kr.1,3 mill.

16 Teknisk forvaltning vil komme tilbake med en justert virksomhetsplan når innsparingen er vedtatt.

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Henrik Mørch og Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Henrik Mørch og Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 19.10.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kathrine Walthinsen MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kathrine Walthinsen MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Andreassen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Andreassen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.10.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 05.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger Lien Nestleder PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger Lien Nestleder PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 I henhold til Sommerfullmakt Dato: 10.07.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder AP Otto Jæger

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Torbjørn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tid: 09:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Mikal Tyskø Leder OK-V Birger

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 12.06.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 09:30 Halden kommune Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Aage

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer