Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007"

Transkript

1 Økonomihåndbok Oppdater:

2 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy med svar på de vanligste spørsmålene samt etablerte rutiner. Ingen av kapitlene går i dybden av hvert tema. Det er laget en del linker til mer informasjon for dem som vil gå mer inn i emner. Denne økonomihåndboka vil bli kontinuerlig oppdatert og forbedret. Det oppfordres til å melde fra om behov for tillegg, linker og oppdateringer slik at dette kan bli et så godt redskap for NMS som mulig. Hovedmålet med denne håndboka er å informere og gi bedre innsikt i hvordan NMS skal håndtere og gjennomføre ulike prosesser og konkrete oppgaver. Felles rutiner og gjennomføring av disse er arbeidssparende, effektivt og trygger den økonomiske styringen av NMS. Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok for NMS Side 2 av 54

3 Innhold Innholdfortegnelsen er klikkbar Økonomihåndbok... 1 Innhold... 3 NMS organisasjonsstruktur... 5 Budsjettering... 6 Generelt om budsjettering... 6 Hovedgruppene for kontoplanen er:... 6 Noen problemstillinger rundt budsjettering av lønnskostnader... 8 Langtidssykemeldinger / barselpermisjon... 8 Rapportering... 9 Hvordan lese og arbeide med en rapport?... 9 Dataverktøy Winorg Eyeshare Bushsoft SAP Excel Excelkurs gratis på internett: LØNN Innledning Lønnsrutiner Lønn/forskudd Litt om de forskjellige godtgjørelsene Telefongodtgjørelse Bilgodtgjørelse og reiseutgifter Hjemmekontor Utbetalinger av lønn og andre godtgjørelser til tilfeldig arbeidskraft Utbetaling av lønn Honorarer Ansettelse/fratreden Lønn til besøkende fra søsterkirker Lønn og andre godtgjørelser for misjonærer Lønnsregulativ i NMS Hvilket skjema trenger du?: Rutiner for økonomihåndtering ved studieturer/ festivaler Dokumentasjonskrav vedrørende utgifter Forklaring til lønnslippen fra NMS Forklaring til misjonærlønning Behandling av kontanter og kassebeholdning Ansvisning av prosjektmidler Avsetning av midler til fremtidig bruk Prosjekter: rutiner og håndtering Generelt om prosjekter med offentlig støtte Forvaltning, kjøp og salg av eiendommer Økonomihåndbok for NMS Side 3 av 54

4 Generelt Hovedoppgaver i sentral eiendomsforvaltning Hovedoppgaver i lokal eiendomsforvaltning Hovedprinsipper for forvaltning av eiendommer Opplegg for spesielle lokale innsamlingsaksjoner lages i samråd med NMS-HA Økonomistyring av leirsteder Investeringssøknader NMS Gjenbruk Veiledning til ukesoppgjør NMS Gjenbruk Ukesoppgjør for NMS gjenbruk Økonomirutiner for NMS Gjenbruk Budsjett Anvisningsfullmakt Husleiekontrakter Kalkulasjon og prissetting Bankkonto Inntekts/kostnadsføring Rapportering Kassafunksjonen Kontaktpersoner i økonomiseksjonen Merverdiavgift Hvor kommer så NMS inn i bilde NMS gjenbruk: Leirsteder: Oppfølging av utestående krav Hvem kan du spørre om hva i økonomiseksjonen? Hvem kan du spørre om hva i økonomiseksjonen? Hjelp til å lese/arbeide med Pivottabell Kostnadssteder i NMS (firma 1) MHS (firma 12) SIK (firma 15) NMS U (firma 2) Kontoplan for NMS Økonomihåndbok for NMS Side 4 av 54

5 NMS organisasjonsstruktur MHS 4xxx NMS NMS-U 14xx HA 1xxx Regioner 2xxx Gjenbruk 3xxx EM 5xxx DB 6xxx LO 7xxx Støttetj. 8xxx Øk. seksjonen 1120 EM Madagaskar 5230 Motorsykler Madagaskar For å forstå hvordan NMS er organisert økonomisk, kan denne skissen være verdt å se på. Den laveste enheten i organisasjonen er internordre/prosjektnummer. I dette tilfelle /motorsykler Madagaskar. Alle internordrenummer har 6 siffer hvor de 3 første angir hvilket kostnadssted de hører under. Videre viser første tall (5) hvilken avdeling/program den hører hjemme i, i dette tilfelle 5/EM. Altså: Kjøpes en motorsykkel til prosjektet på Madagaskar, blir dette en kostnad som belastes EM Madagaskar, EM og selvsagt totalt sett NMS. Et kostnadssted er en enhet som kan ha underliggende prosjekter og ansatte. Alle kostnadssteder har et 4-sifret nummer. Kostnadssteder gruppes igjen til en høyere enhet, vist i skissen som HA, regioner, Gjenbruk osv. Et unntak er leirsteder. Leirstedene er hjemmehørende i regionene, men har kostnadsstedsnummer som begynner med 1. (1820, Himmel og Hav) Kostnadssted har betydning for budsjettering og bokføring av kostnader og inntekter. MHS er skilt ut fra NMS, men inngår i konsernet NMS. Organisasjonsnr: SIK et aksjeselskap 50 % eid av NMS, 50 % eid av MHS. Organisasjonsnr: NMS U er fra 2007 skilt ut som egen selvstendig organisasjon som ikke inngår i konsernet NMS, Organisjonsnummer: NMS organisasjonsnr er Kostnadsteder i NMS Kontoplan for NMS Økonomihåndbok for NMS Side 5 av 54

6 Budsjettering Budsjettprosessen i NMS for fastlegging av nytt årsbudsjett foregår i tidsrommet august-november. Følgende tidsplan brukes: Slutten av juli: Budsjettmaler sendes ut. Slutten av september: Innleveringsfrist for budsjettforslag. Tidsrommet juli-sept må være en kontinuerlig prosess med kommunikasjon mellom felt / regioner og HA. Overgang sept/beg. av okt: Bearbeiding og kvalitetssikring i økonomiseksjonen. Medio oktober: Budsjettet diskuteres på Ledersamlingen. Slutten av november: Budsjettet sendes ut til LS. Begynnelsen av desember: Budsjettet vedtas endelig av LS. Det originale budsjettet er gjenstand for en revisjon i mai i det løpende året. NMS bruker to versjoner av budsjettet gjennom året: Det originale budsjettet er gjenstand for en revisjon i mai. Revisjonen innebærer at vesentlige endringer og premisser blir tatt inn til vurdering for fastsetting av et oppdatert budsjett. Målet med budsjettrevisjonen er å få gjort budsjettet til et så godt verktøy å styre etter som mulig, med fornyet kunnskap om det inneværende året. Det laveste nivået som budsjetteres for i NMS er kostnadssted. Underliggende prosjekt summeres på kontonivå pr. kostnadssted. Oppfølging av disse skjer ved hjelp av excel-ark. Kostnader og inntekter bokføres ned på prosjektnummer-nivå. Flere kostnadssted kan danne en gruppe eller samling, f. eks en region eller et misjonsfelt. Det er regionleder og feltrepresentant som er ansvarlige for budsjettet i sitt område. Men arbeidet skjer i samarbeid med økonomiseksjonen og programog kommunikasjonsavdelingen. Generelt om budsjettering Det budsjetteres for hele året, 12 måneder. Inntekter legges inn som negative tall, kostnader som positive. Ett overskudd fremkommer da som et negativt tall, underskudd som positivt. Det benyttes en standardisert kontoplan tilpasset NMS behov. Resultatregnskapet har en inndeling fra kontonr til Konto er såkalte interimskontoer og brukes kun i overføring av gaveinntekter mellom regionene og NMS samlet. Hovedgruppene for kontoplanen er: 3.. Inntekter 4.. Varekostnad 5.. Lønnskostnader 6.. Driftskostnader og avskrivinger 7.. Driftskostnader 8.. Finanskostnader

7 For salgsinntekter og varekostnader vil det være ulike mva-satser som det er viktig å følge. Lønnskostnadene har også bestemte kontoer hvor de ulike kostnadene skal fordeles. Ut over dette er det viktigste poenget at budsjettposter blir sammenstilt med regnskapsposter. Med andre ord, budsjetter der kostnaden/inntekten vil komme. Budsjettet er en plan. Det er derfor ikke nødvendig å budsjettere pinlig nøyaktig, rund heller av slik at tallene er enkle å lese og huske. Generelt gjelder det å ikke undervurdere en kostnad eller overvurdere en inntekt. En slik forsiktighet og nøkternhet trygger den økonomiske styringen av organisasjonen Det er flere måter å gå frem på når man skal forsøke estimere kostnader og inntekter for det nye året. Det er viktig å se på hva som ble gjort i fjor og ikke minst hvor godt man traff. Men man må samtidig gå litt bak historikken å se hvilke forutsetninger som skapte den. Kan man bare bruke samme tallet og gjøre et påslag? Er forutsetningene endret slik at grunnlaget i år blir annerledes? Et eksempel her kan være personalkostnader. En langtidssykemelding eller barselpermisjon kan ha påvirket resultatet for fjoråret dette må tas i betraktning dersom dette året ikke ser likt ut. Budsjettering av lønnskostnader er viktig ettersom det står for en stor del av kostnadene i NMS. Til hjelp i dette arbeidet blir det sendt ut et hjelpeark, lønnsbudsjettet. Dette arket har formler som regner ut fastlønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader for hver enkelt ansatt på hvert enkelt kostnadssted. Det er budsjettansvarligs oppgave å kontrollere navneopplysninger, stillingsprosent og lønnsplassering, samt gjøre korreksjoner for ansatte som ikke arbeider gjennom hele året. Når dette er gjort, legges tallene for hver enkelt konto inn i budsjettet på rett kostnadssted. Under vises et utsnitt av lønnsbudsjettet. Generelt kan man beregne et påslag på 33 % fra fastlønn til totale lønnskostnader for en ansatt. Konto Årslønn Arb.giv.avg Totale u sos.utg. Koll.pensjon Feriepenger Arb.giv.avgift Sone lønnskostnader Økonomihåndbok for NMS Side 7 av 54

8 Noen problemstillinger rundt budsjettering av lønnskostnader Det kan til tider være vanskelig å avgjøre om personer knyttet til NMS skal behandles som lønn, honorar eller prosjektstøtte. Vi vil forsøke å etablere en norm for hvordan man kan tenke i forhold til dette. Fast ansatt Innleid, direkte NMS arbeid NMS støtter stilling, indirekte arbeid Lønnskostnad Lønnskostnad (ikke fast) Prosjektstøtte, honorar Dersom en ansatt blir leid ut til en annen organisasjon, bedrift eller lignende og NMS er arbeidsgiver: Beregn fulle lønnskostnader og før refusjonen fra leier som annen refusjon (konto ). Dette er en kostnadsreduksjon og ikke inntekt. Ved å føre det som refusjon blir personalkostnadene av speilet korrekt. Dersom NMS leier/betaler for arbeidskraft fra annen arbeidsgiver (NMS ikke arbeidsgiver), føres dette som annen personalkostnad (konto ). Dersom alternativet kan være å ansette personen i en prosentstilling, vil denne kostnaden være uløselig knyttet til personalkostnadene. Dersom personen figurer i lønnsbudsjettet/lønnssystemet, skal kostnadene ansees som personalkostnader. For problemstillingene gjelder at beløpet som budsjetteres er totale kostnader / refusjon. Refusjonen skal altså dekke det den ansatte koster NMS for den utleide delen, kjøp av arbeidskraft/støtte vil også måtte dekke de totale lønnskostnadene annen arbeidsgiver har. Eks.: Skal man leie ut en person i 40 % med årslønn , skal man få inn i refusjon (( x 1,33) x 0,4) Langtidssykemeldinger / barselpermisjon I NMS har man ikke falt ned på noen endelig enighet om budsjettering av refusjon for langtidssykemeldinger og barselpermisjon. Det er på det rene at denne problematikken bare får betydning rent økonomisk dersom det ikke settes inn vikar. Ved budsjettering av refusjoner beholdes fastlønn og sosiale kostnader uendret, men det føres inn en reduksjon (som negativt tall). Refusjonen påvirker dermed personalkostnadene samlet, men kludrer ikke til det reelle kostnadsbildet for seksjonen/kostnadsstedet. Økonomihåndbok for NMS Side 8 av 54

9 Rapportering Det rapporteres etter denne planen i NMS: Rapporteringsperiode Sendes mottaker pr e-post Januar april ca Januar mai ca Januar juni ca Januar - august ca Januar september ca Januar oktober ca Januar desember ca (påfølgende år) Hver rapport kan leses ned på kostnadssteds-nivå. I tillegg lages det en bilagsspesifisert rapport pr region/avdeling. Denne rapporten kommer som en Pivottabell. For hjelp til å arbeide med en slik tabell, klikk her. I tillegg til denne rapporten blir det sendt ut en inntektsrapport. Denne rapporten viser spesifikt gaveinntekter pr måned sammenlignet med periodisert budsjett. Hovedrapporten nevnt over har periodisert budsjett etter samme mal som inntektsrapporten. Det er hovedrapporten som er den offisielle rapporten. Ved rapportering stenges perioden. Det vil si at etter rapportering kan ikke bilag som har resultateffekt føres i denne perioden mer. Derfor vil fristen for at et bilag/regning/inntekt skal komme med i rapporteringsperioden være at den er registrert og bokført før perioden stenges. Hvordan lese og arbeide med en rapport? Firmakode 1 Profit center 1120 Økonomiseksjon Regnskapsår 2006 Kostnadsartsgruppe NMSDRIFT2 Resultat etter finansposter Fra periode 1 Version 2 Revidert budsjett Til periode 12 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Avvik 2006 Regnskap 2005 ** Salg/ leieinntekter , , , ,88- *** Sum driftsinntekter , , , ,88- ** Personalkostnad , , , ,97 ** Støtte samarbeidspartner 935,00 ** Andre driftskostnader , , , ,67 *** Sum driftskostnader , , , ,64 **** Driftsresultat , , , ,76 **** Netto finansposter ,29 ***** Resultat etter finansposter , , , ,05 Økonomihåndbok for NMS Side 9 av 54

10 Over er det vist en typisk rapport som sendes ut etter gitt plan. Opplysningene øverst viser at denne rapporten er for profit center (=kostnadssted) 1120, økonomiseksjonen. Den gjelder for regnskapsåret 2006, periodene 1-12 (januardesember). Videre står det Version 2. Dette betyr at budsjettallene er hentet fra revidert budsjett. 1 I utdraget som vist over er rapporten lagret på nivå 4. Rapporten kommer i excelformat hvor det er mulig å gjøre sammentrekninger for å summere i hovedgrupper. På nivå 5 vises rapporten på kontonivå, nivå 6 fremkommer også kostnadsstedene (dersom det er flere summert i samme rapport). Prøv deg frem og husk: All informasjon er lagret i filen, du kan ikke gjøre noe galt ved å lagre den på et annet nivå enn slik den kom! Rapporten inneholder en kolonne for budsjett og regnskap for inneværende år. Videre til høyre kommer så en avvikskolonne som er budsjett regnskap. Helt til høyre er det en kolonne for regnskap året før. Avvikskolonnen er viktig når man leser en rapport. Et avvik viser at virkeligheten ikke ble helt som man hadde antatt når planen ble lagt. Det kan være mange grunner til at avvik oppstår. Det viktigste er å stille seg spørsmålet hvorfor. I rapporten over kan vi blant annet se at personalkostnadene ble ,49 lavere enn antatt/planlagt. Hvorfor? Ble budsjettet satt for høyt? Har man klart å spare gjennom året? Har det vært sykemeldinger uten at vikar er satt inn? Barsel /- andre permisjoner? For å kunne si noe mer om dette, må vi ett nivå dypere ned, -> nivå 5: 1 Originalt budsjett = versjon 1, revidert budsjett = versjon 2 Økonomihåndbok for NMS Side 10 av 54

11 Budsjett 2006 Regnskap 2006 Avvik 2006 ** Salg/ leieinntekter , , ,20- *** Sum driftsinntekter , , ,20- * Fastlønn til ans , , ,07- * Timelønn til ans 8 570, ,24- * Honorar innberet , ,37- * Ferielønn , , ,18- * Motkonto gruppe , ,84 * Annen oppg.pl. g 3 500, ,00- * Arbeidsgiveravgi , , ,51 * Arbeidsgiveravgi , ,19- * Kostnad pensjon , , ,97- * Pensjonskostnad , ,00- * Refusjon sykepen , ,00 * Refusjon arb.g.a 3 055, ,00 * Annen refusjon , , ,00 * Gruppelivsforsik , ,84- * Annen personalko ** Personalkostnad , , ,49 Avviket i fastlønn er feil vei, det er blitt brukt litt mer enn budsjettert. Den store avviksposten her er refusjon sykepenger. I og med at fastlønn ikke er økt tilsvarende, har det ikke vært hentet inn vikar for den sykemeldte Dette er viktig når man skal forklare avvik: Det er ikke nok å konstatere at det er oppstått ett avvik, men forsøke å finne hva og hvorfor det oppstår. Informasjon om avvik lærer deg å forstå hvordan ting kan gjøres annerledes, eller avdekker mangler/feil. Større avvik rapporteres til controller eller økonomisjef i NMS. Økonomihåndbok for NMS Side 11 av 54

12 Dataverktøy NMS bruker flere ulike dataverktøy i økonomistyringen. Oversikten under gir deg en enkel innføring i hvilke som brukes til hva. Winorg Eyeshare Excel SAP Bushsoft SAP lønn Winorg Dette er gave og inntekts-programmet til NMS. Herfra blir det også hver måned produsert inntektsrapporter som viser gaveinnsamling opp mot budsjett for perioden. I prinsippet skal all inntekt til NMS gå via Winorg. Unntakene er salg via kasse; kiosk på leirsteder og NMS Gjenbruk. Disse blir ført direkte i SAP Eyeshare Dette programmet gjør det mulig å skanne fakturaer og sende dem til attestasjon til ulike attestanter. I prinsippet skal alle kostnader fakturert NMS (i Norge) gå via Eyeshare. Brukere får melding på epost om at det er fakturaer som ligger til attestering og kontering. Bruker påfører korrekt kostnadssted og konto og attesterer så. Fakturaen blir så elektronisk overført til SAP for betaling og bokføring Bushsoft Dette programmet brukes av feltene med egen regnskapsfører, bortsett fra Thailand. Ved overføring av penger til feltene blir det kostnadsført i SAP og inntektsført i Bushsoft. Påløpte og bokførte kostnader på feltet blir kontert. Når mellomregnskapet gjøres opp (fil fra Bushsoft for gjeldende periode), blir dette sammenstilt med SAP. Overskudd/underskudd føres mot egenkapitalen til NMS SAP SAP er hovedverktøyet i økonomistyringen i NMS. Her blir alle inntekter og kostnader sammenstilt og balansen vedlikeholdt. SAP har direkteimport fra Winorg og Økonomihåndbok Side 12 av 54

13 Eyeshare. Fakturaer og utbetalinger legges klar i SAP til overføring til bank for betaling. Dette kalles remittering. SAP brukes også til lønns- og personaladministrasjon i NMS. Rapporter produseres gjennom året for å gi informasjon om den økonomiske situasjonen i NMS. Excel Excel er det viktigste hjelpeverktøyet i NMS. Budsjettering, beregninger, regnskap og oppsett gjøres med Excel. I tillegg kommer inntektsrapportene og hovedrapportene i excelformat. Kjennskap til hovedfunksjoner og forståelse av bruk regneark er essensielt og avgjørende for alle som arbeider med økonomi i NMS. Det er samtidig viktig å understreke at Excel er et hjelpeprogram og at excelark er sårbare med tanke på feil og endringer. Endelige prosjektregnskap og budsjett man vil sikre for fremtiden skal lagres som PDF-filer eller låses for all endring. Dersom du trenger opplæring eller mer kunnskap om Excel, kan disse linkene være nyttige: Excelkurs gratis på internett: Økonomihåndbok Side 13 av 54

14 LØNN Innledning En lønnsutbetaling består av lønn og trekk på lønn. Lønnen har to komponenter; en fast og en variabel del. Den faste lønnen består av vanlig fast månedslønn og faste trekk. Faste trekk kan være pensjonstrekk, trekk til forskjellige fagforeninger, husleietrekk etc. Som variabel lønn regnes kilometergodtgjørelse, refusjon telefongodtgjørelse, honorar, timeregistrering osv. I NMS utbetales det lønn for 11 måneder og feriepenger 1 måned (juni). Alle utbetalinger skal være på ansattes konto den 12. i hver måned. Feriepengene som utbetales er opptjent året før og er 12 % av fastlønn. Lønnsrutiner Alle forandringer og utbetalinger som skal utbetales/trekkes på lønn, må være hos økonomiseksjonen v/lønnskonsulent innen 28 i inneværende måned. Bilagene som kommer inn etter denne fristen blir ikke tatt med før i måneden etter. Meldingene skal gis på vedlagte skjema, og skal være anvist i samsvar med anvisningsmyndighet. Ansattnummer skal være utfylt og skal oppgis ved alle henvendelser i forbindelse med lønn, også på skattekortet. Lønn blir overført til alle arbeidstakere den 12. i hver måned. Faller den 12. på en lørdag/søndag/helligdag, blir lønnen overført siste arbeidsdag før fridag. Liste over datoene for utbetaling av lønn, blir sendt til avdelingene i HA, MHS og regionkontor i midten av desember. Lønn/forskudd Lønn og forskudd på lønn skal utbetales fra økonomiseksjonen. Før lønn eller forskudd utbetales, skal opplysninger om bankkonto og skattekort være innlevert. Nærmeste overordnede må godkjenne forskuddet før økonomikonsulent lønn kan gjøre utbetaling Hvis skattekort mangler, må kopi av identifikasjonspapirer m/bilde (f.eks. pass, sertifikat eller lignende) leveres til økonomiseksjonen fordi vi må ha personnummeret til mottaker. Selv om beløpet er under skattepliktsgrensen, skal lønn likevel innberettes og arbeidsgiveravgift betales. Litt om de forskjellige godtgjørelsene I NMS er det forskjellige godtgjørelser som ansatte kan gjøre seg nytte av. Disse vil bli beskrevet nedenfor. Økonomihåndbok Side 14 av 54

15 For alle godtgjørelsene gjelder følgende: Det er budsjettansvarlig som anviser kostnader for egne ansatte til utbetaling (NB!) Ikke egne kostnader, dette gjør nærmeste overordnede). Korrekt anvist bilag sendes økonomiseksjonen ved lønnskonsulent. Telefongodtgjørelse Refusjon av telefonutgifter fra NMS dekkes etter gjeldende tariffavtale I 5. Dersom en arbeidstaker har rett til refusjon av fast privattelefon, er det kun abonnementet NMS dekker etter statens satser. Avgifter for spesifisert regning, samtale venter, personsvar etc. dekkes ikke av NMS. Telefonutgifter utover statens satser, skal dokumenteres på eget skjema (rapport til dekking av tellerskritt). Dokumentasjon: For at telefonutgiftene skal refunderes skal originalregning sendes NMS. I tillegg skal det vedlegges en kvittering på at regningen er betalt. Bilgodtgjørelse og reiseutgifter Bilgodtgjørelse utbetales for yrkes- og/eller tjenestekjøring. Den dekkes etter gjeldende tariffavtaler som NMS forhandler fram. Se 5.2 i tariffavtale I. Skjema for bilgodtgjørelse må leveres regelmessig, helst hver måned. For andre reiseutgifter føres dette på et eget skjema bilag for reiseoppgjør. Hjemmekontor Se Tariffavtale I og 6 Utbetalinger av lønn og andre godtgjørelser til tilfeldig arbeidskraft Disse utbetalingene gjelder tilfeldig arbeidskraft på leirsteder, musikere/talere ved NMS arrangement, forelesere MHS etc. Utbetaling av lønn All lønn skal utbetales via lønn selv om vedkommende kun har hatt noen få timer eller beløpet er under grensen for innberetning. Opplysninger som skal følge med er: Navn Adresse Personer Skattekort (evt. Kopi av dette) Kontonr Evt. ansattnr Økonomihåndbok Side 15 av 54

16 Alle opplysninger skal vedlegges selv om beløpet er under kr 2 000,- da lønnskonsulent trenger opplysningene til lønnsprogrammet. Når det blir sendt kopi av skattekort, er det viktig at begge sider av skattekortet følger med. Dersom en arbeidstaker har frikort, kan kun original sendes da kopi ikke er gyldig. Dersom vedkommende har behov for pengene før neste lønnskjøring, kan det utbetales et forskudd så lang det er mulig. Dette skal utbetales fra økonomiseksjonen. Honorarer Ved utbetaling av honorar skal enten faktura med organisasjonsnummer eller skattekort leveres. Honorar skal alltid utbetales fra økonomiseksjonen Ansettelse/fratreden Når en person blir ansatt, arbeidsforholdet endrer seg eller opphører, skal skjemaet opplysninger om ansatt fylles ut. Skjemaet sendes til økonomiseksjonen v/lønnskonsulent så fort som mulig etter endringer. Ved fratredelse er det viktig at opplysningene kommer i god tid før fratredelsesdato slik at det ikke blir noen misforståelser ved framtidige lønnsutbetalinger. Lønn til besøkende fra søsterkirker Når NMS får besøk fra søsterkirker, blir det utbetalt lommepenger til gjestene. Dette beløpet er å betrakte som lønn og skal innberettes. En må på forhånd innhente arbeidstillatelse/skattekort/kopi av opplysninger i passet. Dersom skattekort ikke foreligger trekkes det 50 % skatt. Kjøp av klær til gjestene, skal også innberettes til ligningsmyndighetene. Dersom samlet beløp er kr 2 000,- eller under, blir det ikke trukket skatt, men beløpet må via lønnssystemet da NMS må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Dokumentasjon: Når gjestene kommer til Norge skal det tas kopi av pass med bilde, navn og fødselsdato. I tillegg skal skjema lommepenger til utenlandske gjester fylles ut. Lønn og andre godtgjørelser for misjonærer Alle ansatte i NMS blir lønnet fra Norge bortsett fra lokalt ansatte som lønnes fra representantens kontor. Det er nærmeste overordnede som er ansvarlig for at skjemaet opplysninger om ansatt blir fylt ut og sendt til økonomiseksjonen v/økonomikonsulent lønn. Økonomihåndbok Side 16 av 54

17 Lønnsregulativ i NMS Lønnsplan gjeldende fra 1. januar 2008 Måneder 12 Uker 52 Dager 260 Timer 1976 Gruppe År Måned Uke Dag Time - 16,5 år , , ,73 786,35 103,47 16,5-17 år , , ,31 813,46 107, ,5 år , , ,08 849,62 111,79 1a 17,5-18 år , , ,85 885,77 116, , , ,23 903,85 118, , , ,62 926,92 121, , , ,00 950,00 125, , , ,38 973,08 128, , , ,77 996,15 131,07 2a , , , ,23 134, , , ,54 942,31 123, , , ,92 965,38 127, , , ,31 988,46 130, , , , ,54 133, , , , ,62 136,13 2b , , , ,69 139, , , ,54 982,31 129, , , , ,38 132, , , , ,46 135, , , , ,54 138, , , , ,62 141,40 3a , , , ,69 144, , , , ,77 134, , , , ,85 137, , , , ,92 140, , , , ,00 143, , , , ,08 146,46 3b , , , ,15 149,49 3c , , , ,23 139, , , , ,31 142, , , , ,38 145, , , , ,46 148,48 Økonomihåndbok Side 17 av 54

18 , , , ,54 151, , , , ,62 154, , , , ,92 149, , , , ,00 152, , , , ,08 155, , , , ,15 158, , , , ,23 161,74 4a , , , ,31 164, , , , ,38 154, , , , ,46 157, , , , ,54 160, , , , ,62 163, , , , ,69 166,80 4b , , , ,77 169, , , , ,00 159, , , , ,08 162, , , , ,15 165, , , , ,23 168, , , , ,31 172,01 5a , , , ,38 175, , , , ,38 175, , , , ,46 178, , , , ,54 181, , , , ,62 184, , , , ,69 187,20 6a , , , ,77 190, , , , ,38 186, , , , ,85 191, , , , ,08 193, , , , ,31 196, , , , ,54 198, , , , ,62 201, , , , ,00 203, , , , ,00 230, , , , ,00 230, , , , ,23 232, , , , ,62 247,98 Økonomihåndbok Side 18 av 54

19 Hvilket skjema trenger du?: Kilometergodtgjørelse: ECB?OpenDocument Reiseoppgjør og diverseutlegg: 0531F1B?OpenDocument Merarbeid deltidsansatte: 0518DF9?OpenDocument Overtid: ?OpenDocument Uregelmessig arbeidstid: A?OpenDocument Timelønn: B7?OpenDocument Honorar: 0050DC52?OpenDocument Honorar utenlandske statsborgere: 0050A96C?OpenDocument Avtale om hjemmekontor: 004E7011?OpenDocument Mobil: 02B9463?OpenDocument Kassaoppgjør for studieturer og festivaler ?OpenDocument Økonomihåndbok Side 19 av 54

20 Rutiner for økonomihåndtering ved studieturer/ festivaler Veiledning til skjemaet "kasseoppgjør for studieturer/festivaler etc." Alle bilag/fakturaer må føres i en kassadagbok. I kassadagboka skal dato, bilagsnummer, hvordan pengene er blitt brukt og beløp oppgis. Dette må gjøres i slutten av hver dag. Ellers kan det lett oppstå forskjeller mellom det en har av fakturaer/kvitteringer og det som skulle være igjen i kassabeholdningen. Alle ut og innbetalinger må dokumenteres. Dersom det ikke er mulig å få fakturaer / billetter / kvitteringer, skal utgiftene spesifiseres på eget ark, med minst 2 signaturer. Dette bør gjøres fortløpende, senest i slutten av hver dag. Dersom det av en eller annen grunn har betalt mer en det som står på fakturaen, skal det dokumenteres med 2 signaturer. (Signaturene må være leselig) Hver dag bør kassa kontrolleres mot kassadagboken. Dersom det skulle oppstå forskjeller vil en ha mulighet til å finne ut av det om man gjør det samme dag. Dersom en venter for eksempel en uke, kan det bli svært vanskelig. Etter endt tur eller arrangement bør kassa gjøres opp umiddelbart. Deretter leveres reiseregnskapet til budsjettansvarlig, som kontrollerer og anviser oppgjøret, før det sendes økonomiseksjonen. Kassaoppgjøret bør være økonomiseksjonen i hende senest 2 uker etter at arrangementet eller reisen er avsluttet. Penger som måtte være igjen i kassa etter en tur eller et arrangement, må straks settes inn på NMS sin bankkonto eller leveres til økonomiseksjonen. Kassereren bør ta vare på kvitteringen over innsendt beløp, i tilfelle uklarheter i forbindelse med restbeløpet i kassa. Allerede i planleggingsfasen må økonomiseksjonen kontaktes slik at konto og kostnadssted kan fastsettes. Utgiftsrammene avtales med budsjettansvarlig (avdelings- / seksjonsleder) Deltageravgift faktureres i god tid før arrangementet (Følg NMS sine faktureringsrutiner, kontakt budsjettansvarlig) Ved evt. kontante forskudd kontaktes budsjettansvarlig. Utbetalingen skjer fra økonomiseksjonen. Den som tar forskuddet står personlig ansvarlig for beløpet som taes ut. (Regnes som lån. Økonomihåndbok Side 20 av 54

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring

Økonomimanual. Forord. Åtte bud for god økonomistyring Økonomimanual Forord Denne økonomimanualen skal være ditt redskap og oppslagsverk for å kunne gjøre en god jobb som økonom for gruppa, eller for at du som styremedlem kan få godt innblikk i hvordan gruppas

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag

Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Sunde Idrettslag Heiloveien 1 4049 HAFRSFJORD Organisasjonssnummer 982 275 709 Side 1 INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 2. Innledning om utbetaling... 3 3. Betaling fra idrettslagets

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Modul 6 - Gangen i et regnskap

Modul 6 - Gangen i et regnskap Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode.

Begrepet debet oversettes gjerne med å motta, eller å være skyldig. Begrepet kredit oversettes gjerne med å avgi, eller å ha til gode. OPPSTART AV REGNSKAP BEGREPSFORKLARINGER Man kan kort si at et regnskap er et systematisert oppsett av innbetalinger og utbetalinger, samt hvorfor man har fått innbetalingene, og hvorfor man har foretatt

Detaljer